Zápis ze ZMB Z6/030

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
21. 01. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24628&typ=3
Nalezeno adres
42


Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030

konaného dne 21. ledna 2014

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 49 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

Ing. Petra Vítková, Mgr. Jaroslav Suchý (z části jednání), MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., JUDr. Pavel Blažek, Ph.D, Ing. Filip Kadeřábek.Nepřítomni:

Ing. Ladislav Býček
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Slib člena Zastupitelstva města Brna

Úvodní slovo přednesl Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB.

Dne 14. ledna 2014 rezignoval na svoji funkci člena Zastupitelstva města Brna Jiří Hos. Náhradníkem z kandidátní listiny Občanské demokratické strany se stal Bc. Vladan Krásný.

Po přečtení textu slibu člena Zastupitelstva města Brna Bc. Vladan Krásný složil zákonem předepsaný slib.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Aleš Jakubec a Jiří Zorník.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

46 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/030

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke schválení:

- stažení bodu:
17) Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2"

zařazení nového bodu:
60) Vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města
Hlasování o stažení bodu 17):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

46 - 0 - 0Hlasování o zařazení nového bodu 60):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

46 - 1 - 1Hlasování o celém programu včetně stažení bodu a zařazení nového bodu na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

48 - 0 - 0

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

Tento bod byl projednán jako předposlední bod tohoto programu.


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


5.

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace - informace

Tajemník MMB Ing. Pavel Loutocký představil nově jmenovaného ředitele Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace, Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS., kde Rada města Brna vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a jeho setrvání ve funkci dosavadního ředitele.


6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/2911

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

47 - 0 - 07.Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/2955

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč je Křenová 52/1 zařazena do výjimky ze zákazu provozování loterií a jiných podobných her, vzhledem k tomu, že je v těsné blízkosti lokality sociálně vyloučených občanů města.

MUDr. Josef Drbal - navázal na kolegu Mgr. Martina Andera, Ph.D. a uvedl, že tato lokalita je opravdu riziková.
Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že o zařazení Křenové 52/1 do výjimky rozhodla MČ Brno-střed.

Naděžda Křemečková, předsedkyně Finančního výboru ZMB - přečetla usnesení Finančního výboru ZMB, ve znění: "FV schvaluje vyjmutí Čl. 3, odst. (2) z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. FV doporučuje ZMB takto upravenou vyhlášku schválit" a podala návrh usnesení.Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, přerušil projednávání bodu, aby mohl být zahájen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů".2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů
Miroslav Valenta, zástupce společnosti SYNOT TIP, a. s.

zdůvodnil podání podnětu společnosti SYNOT TIP, a. s., k revokaci usnesení městské části Brno-střed číslo 320.01 ze dne 15. 1. 2014 a požádal členy Zastupitelstva města Brna, aby si prostudovali materiál, který od společnosti SYNOT TIP, a. s., obdrželi,
Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany


vyjádřila se k bodu 59), u kterého poukázala na některé skutečnosti týkající se předložené smlouvy a vznesla připomínky k výstavbě sjezdu z dálnice D1,
/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že tato kauza není jednoduchou záležitostí./

řeší: Ing. Hana Řepová, vedoucí Úseku hospodářského MMB

Josef Čadík


pozval členy Zastupitelstva města Brna na pátý ročník mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI a požádal o přijetí v zastupitelských klubech a projednání a zamyšlení se nad budoucností filmového festivalu CINEMA MUNDI,
Petr Kraváček, ředitel společnosti Paradise Casino Admiral, a. s.


vyjádřil se k bodu 7), zdůvodnil zařazení kasina na Křenové ulici do výjimky a podrobně seznámil přítomné s kasinovým režimem,
Petr Vrzáň, zástupce sdružení SPELOS


navázal na zástupce společnosti SYNOT TIP, a. s., Miroslava Valentu a požádal členy Zastupitelstva města Brna, aby přerušili projednávání bodu číslo 7) a předložily jej na dalším zasedání tak, aby městská část Brno-střed měla možnost se vypořádat s námitkami společnosti SYNOT TIP, a. s.,
Jakub Patočka, zástupce Občanské aliance Referendum 2014


požádal členy Zastupitelstva města Brna, aby nebránili občanům města Brna vyslovit se k poloze hlavního nádraží v referendu,
Dagmar Prochovníková


vznesla připomínky k bodu 49), které se mimo jiné týkaly smlouvy, která je vypracována na základě návrhu územního rozhodnutí z roku 2006, které nikdy nenabylo právní moci, a doporučila Zastupitelstvu města Brna zamítnutí a přepracování této smlouvy na základě platného územního rozhodnutí z roku 2011,
řeší: Ing. Ladislav Juříček, vedoucí Úseku technického MMB

Petr Czajkowski


k bodu 49) sdělil, že ve smlouvě chybí majetkoprávní vypořádání s objekty, které jsou v platném územním rozhodnutí,
řeší: Ing. Ladislav Juříček, vedoucí Úseku technického MMB

Andrej Čírtek, zástupce občanského sdružení Unie herního průmyslu ČR


vyjádřil se k bodu 7), ke kterému uvedl, že firma, která provozuje kasino na Křenové ulici má továrnu v Rousínově, která zaměstnává na vyškovsku více než dvanáct set lidí a dále konstatoval, že návrh na dvě kasina v centrální části velkého města je běžný,
Václav Němčík


vyjádřil se k bodu 7), u kterého nesouhlasí se zmírněním regulace provozu hracích automatů v městské části Brno-střed.7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/2955

pokračování
Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - konstatoval, že je přesvědčen, že zákazem hazardu výrazným způsobem hazard poklesne a s ním spojená kriminalita. Dotázal se z jakého důvodu je povoleno na celém území MČ Brno-jih, mimo ulice Bednářova, K Terminálu a Tuháčkova, provozování loterií a jiných podobných her.

Mgr. Jitka Ivičičová - uvedla, že by kasina a jiné herny neměly být umístěny v blízkosti Úřadu práce.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - požádal o samostatné hlasování ve věci kasin v MČ Brno-střed, ve kterých bude povoleno provozování loterií a jiných podobných her. Vznesl dotaz, zda něco brání provozovateli, aby místo stávajících 52 videoloterijních terminálů provozoval těchto terminálů například 200, a zda něco brání tomu, aby další provozovatelé žádali o výjimku z vyhlášky. Dále se vyjádřil k regulaci reklamy hazardu a podal návrh usnesení a konstatoval, že by časové omezení v článku 3 odstavci 2 mělo ve vyhlášce zůstat.

RNDr. Daniel Borecký, CSc. - vyjádřil se ke stanovisku Finančního výboru ZMB a podal návrh usnesení.

Bc. Miloslav Humpolíček - podal návrh usnesení za MČ Brno-Královo Pole.

MUDr. Josef Drbal - uvedl, že není reálné plošně zrušit všechny provozovny provozující hazard.

Bc. Vladan Krásný - uvedl, že městské části za svá doporučení Zastupitelstvu města Brna nesou veškerou odpovědnost.

Ing. Jaroslav Kacer - konstatoval, že RMB byla zřízena pracovní skupina, která se zabývala provozem a regulací hazardu a doporučila, aby v sociálně vyloučených lokalitách byl hazard regulován. Dále se dotázal, jak budou přerozděleny finanční prostředky z provozu loterií a jiných podobných her.

Ing. Pavel Březa - vystoupil s několika technickými úpravami textu obecně závazné vyhlášky, o kterých se později hlasovalo.

Ing. Antonín Crha - osvojil si návrh ZMČ Brno-Bohunice ze strany 8/15 předloženého materiálu a podal návrh usnesení.Dotazy zodpověděl:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že Odbor rozpočtu a financování MMB zapracoval do předloženého doplnění materiálu doporučení MČ Brno-střed, které RMB neměla k dispozici v den, kdy projednávala tento materiál, a to vzhledem k termínu konání zasedání ZMČ Brno-střed. Sdělil, že plně respektuje usnesení Zastupitelstev městských částí. Dal pokyn tajemníkovi MMB, aby na budovách Magistrátu města Brna řešil zákaz reklamy hazardu. Zopakoval, že o zařazení Křenové 52/1 do výjimky rozhodla svým usnesením MČ Brno-střed. Uvedl, že o přerozdělení finančních prostředků z provozu loterií a jiných podobných her se bude jednat.Dále dotazy zodpověděli Naděžda Křemečková, předsedkyně Finančního výboru ZMB a Mgr. Josef Haluza, starosta městské části Brno-jih.RNDr. Mojmír Vlašín požádal o samostatné hlasování o technických úpravách textu navržených Ing. Pavlem Březou.Hlasování o návrhu usnesení Ing. Antonína Crhy - "... časové omezení provozování loterií od 0.00 hod. do 14.00 hod. na celém území statutárního města Brna":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

15 - 2 - 20

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "ZMB ukládá RMB:


prověřit možnost zákazu propagace loterií a jiných podobných her na veřejně přístupných místech ve statutárním městě Brně. T: 21. 2. 2014
zajistit, aby na budovách a ostatním majetku města Brna a jím zřízených a založených právnických osob a v periodikách vydávaných městem Brnem a městskými částmi nebyly umístěny reklamy, nápisy a jiné formy sdělení propagující provozování loterií a jiných podobných her. T:21. 5. 2014:protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

15 - 3 - 16

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení RNDr. Daniela Boreckého, CSc. - "z čl. 3 obecně závazné vyhlášky řešené v bodě 7 dnešního jednání vypustit pouze odrážky a) až d) bodu 1 a zbývající část bodu 1 a bodu 2 ve vyhlášce ponechat":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

1 - 1 - 20

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení Naděždy Křemečkové - "ZMB schvaluje vyjmutí čl. 3, odst. 2 z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

15 - 7 - 7

Tento návrh usnesení nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení Bc. Miloslava Humpolíčka - "Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole trvá na usnesení 11Z8/6 ze dne 24. 10. 2011 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit regulaci provozu loterií a jiných podobných her v MČ Brno-Královo Pole takto:

Provoz loterií a jiných sázkových her provozovaných podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění platném od 1. 1. 2012 podle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 je zakázán na celém území MČ Brno-Královo Pole.

Což znamená zařadit RMB vypuštěný čl. 3, jehož znění je uvedeno v důvodové zprávě materiálu":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:

37 - 0 - 3

Tento návrh usnesení byl přijat.Hlasování o technické úpravě materiálu - Čl. 3, odst. 1, písm. d) nahradit tečku čárkou:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

41 - 0 - 1

Tato technická úprava byla přijata.
Hlasování o technické úpravě materiálu - Čl. 3, odst. 1 nahradit slovo uvedených slovem vymezených:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

47 - 0 - 0

Tato technická úprava byla přijata.
Hlasování o technické úpravě materiálu - Čl. 3, odst. 1, písm. c) nahradit tečku čárkou:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

46 - 0 - 1

Tato technická úprava byla přijata.
Hlasování o technické úpravě materiálu - Čl. 4, odst. 3, písm. b) vyškrtnout slovo pouze:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

46 - 0 - 0

Tato technická úprava byla přijata.
Hlasování o technické úpravě materiálu - Čl. 4, odst. 4 vyškrtnout slovo pouze:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

47 - 0 - 0

Tato technická úprava byla přijata.Hlasování o doplnění materiálu mimo MČ Brno-střed:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

30 - 0 - 2

Hlasování o doplnění materiálu povolení kasina na ulici Benešova 18-20:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

33 - 3 - 7

Hlasování o doplnění materiálu povolení kasina na ulici Křenová 52/1:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

30 - 10 - 3

Hlasování o návrhu usnesení včetně doplnění a technických úprav materiálu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

38 - 0 - 4
8.

Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - ZM6/2953

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

45 - 0 - 19.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2014 (program I) - rozpočtové opatření - ZM6/2937

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

32 - 0 - 110.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2938

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, zda dotace na podporu vrcholového sportu nejsou příliš vysoké a jestli se RMB nezamýšlela nad snížením těchto dotací z hlediska napjatého rozpočtu.

MUDr. Josef Drbal - uvedl, že by se do budoucna měl větším rozsahem podpořit mládežnický sport.Dotazy zodpověděl:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - sdělil, že na schůzi RMB nepadly žádné návrhy na omezení dotací na podporu vrcholového sportu a odpověděl, že RMB v rámci letošního roku počítá s navýšením podpory mládežnického sportu o 10 milionů.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:

40 - 0 - 211.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM6/2918

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

45 - 1 - 012.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM6/2917

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

46 - 0 - 1


13.Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Královo Pole na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM6/2916

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

47 - 0 - 114.

Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - ZM6/2915

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

48 - 0 - 015.

Uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM6/2952

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

47 - 0 - 016.

Akční plán sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015) - ZM6/2910

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

46 - 0 - 118.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín - ZM6/2939

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

44 - 0 - 319.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - ZM6/2948

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:

45 - 0 - 020.

Prodej bytového domu Trávníky 10 včetně pozemků - ZM6/2947

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

46 - 0 - 021.

Prodej bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 - ZM6/2943

V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa (s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu).

Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

42 - 3 - 122.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/2946


23.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/2945

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

45 - 0 - 324.

Záměr prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/2944

V rozpravě vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín (s návrhem na samostatné hlasování u bodů 24 a 25).

Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

42 - 0 - 625.

Záměr prodeje bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků

Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/2951

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

39 - 1 - 526.

Záměr prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky
Stanovení ceny - ZM6/2942


27.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků

Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/2949

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

45 - 0 - 3


28.

Plnění podmínek kupní smlouvy o převodu vlastnictví domovního celku Oblá 53, 55, 57, 59 - ZM6/2950

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37 :

47 - 0 - 029.

Prodej pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/2935


30.

Prodej pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov - ZM6/2933


31.

Prodej pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM6/2934

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

44 - 0 - 032.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1845/1 v k. ú. Černovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2924

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39 :

48 - 0 - 033.

Směna pozemku p. č. 648/19 v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 433 v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2923


34.

Směna pozemku p. č. 980/2 v k. ú. Komárov - ZM6/2932

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40:

47 - 0 - 035.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3712, 3713/1, 3713/4, 3713/5, 3714/1, 3714/3, 3716/1, k. ú. Královo Pole - ZM6/2941


36.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 490 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2925


37.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 295, 296, 297 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2926


38.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 659, 660/1 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2927


39.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 251/5, 355/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2929


40.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 88/5 v k. ú. Komárov - ZM6/2928


41.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 7870/11 v k. ú. Židenice - ZM6/2922


42.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 1032/3 v k. ú. Líšeň - ZM6/2919


43.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 437 na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová - ZM6/2921


44.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1122/1 v k. ú. Královo Pole a odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1123/1 v k. ú. Královo Pole - ZM6/2920

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41:

49 - 0 - 045.

Dohoda o zániku předkupního a zástavního práva - pozemky p. č. 156/1 a 156/2 v k. ú. Trnitá - ZM6/2931

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42:

46 - 0 - 046.

Zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na pozemcích v k. ú. Město Brno - lokalita u Janáčkova divadla, vrácení části kauce - ZM6/2954

V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který oznámil, že RMB doporučila ZMB tento bod schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43:

45 - 0 - 447.

Řešení užívání pozemků ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství, definovaná dle zákona o obcích, statutárním městem Brnem - uzavírání dohod na obecné užívání pozemků tvořících veřejná prostranství - rozpočtové opatření - ZM6/2930

V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který oznámil stanovisko RMB, která doporučuje schválit variantu I návrhu usnesení.Hlasování o návrhu usnesení ve variantě I:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44:

48 - 0 - 048.

A) obecný postup mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,

B) vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/2936K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45:

44 - 0 - 049.

"Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2914

Rozprava:

Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - vyjádřil se k podnětům občanů vznesených v rámci bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů" k tomuto materiálu. Navrhl technickou úpravu předloženého materiálu.

RNDr. Mojmír Vlašín - osvojil si návrh občanky Dagmar Prochovníkové, která vystoupila v rámci bodu 2 "Dotazy, připomínky a podněty občanů" a podal návrh na stažení bodu.Hlasování o návrhu RNDr. Mojmíra Vlašína na stažení bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46:

2 - 25 - 10

Tento bod nebyl stažen.
Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy materiálu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:

45 - 0 - 250.

"Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2913

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48:

46 - 0 - 151.

Změna části usnesení Z6/028. zasedání ZMB konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - ZM6/2903

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49:

46 - 0 - 152.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - ZM6/2909

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50:

46 - 0 - 053.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu - ZM6/2908

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51:

45 - 0 - 054.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/2912

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52:

46 - 0 - 155.

Projekt IPRM "ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2906

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53:

47 - 0 - 056.

Projekt IPRM "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice " - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/2905

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54:

46 - 0 - 157.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2907

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55:

45 - 0 - 158.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2904

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.Rozprava:

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - dotázal se, zda částka na zajištění zadávací dokumentace je uznatelným nákladem pro získání dotace z Operačního programu životní prostředí a podal pozměňující návrh usnesení.Dotazy zodpověděli:

Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB - uvedl, že v tomto případě tyto finanční prostředky nejsou uznatelným nákladem.Naděžda Křemečková, předsedkyně Finančního výboru ZMB - uvedla, že se touto otázkou Finanční výbor ZMB také zabýval a vyžádal si po ukončení prací na těchto zadávacích dokumentacích zprávu o výsledných cenách za jednotlivé projektové dokumentace.

Hlasování o návrhu usnesení Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého k části 7 předloženého návrhu usnesení - "rozpočtové opatření dle tabulky, za účelem přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů - viz příloha - usnesení č. 1) až č. 6), snížení v části dvě Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova na částku 600 tisíc, mateřská škola Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken na částku 600 tisíc a Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice na částku 500 tisíc, následně Předprojektová příprava; Konzultační a právní služby vyškrtnuty, součet úprava rozpočtu +/- -3 500 tisíc, rozpočet po změně 2 328" .
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56:

10 - 2 - 23

Tento návrh usnesení nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57:

48 - 0 - 159.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30.12.2013 mezi Statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2956

Rozprava:

Ing. Jaroslav Kacer - dotázal se, proč k tomuto budu RMB nepřijala usnesení a vyjádřil kladný názor s příchodem velkého internetového obchodníka.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o., "vypadnou ze smlouvy" o vybudování sjezdu dálnice D1. Dále vznesl dotaz, zda se propočítávala finanční částka, kterou by se musela zvýšit kompenzace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., v důsledku zvýšení dopravních výkonů, a zda bylo jednáno se společností CTP Invest, spol. s r. o., že by se na tomto financování podílela.

RNDr. Mojmír Vlašín - vznesl dotaz, zda je nějak sankcionováno nedodržení termínů ve vztahu k Ředitelství silnic a dálnic ČR, zda se někdo zabýval dopravním zatížením okolních městských částí v době, než bude postaven dálniční sjezd, a zda je tato smlouva a tento projekt v souladu s platným územním plánem. Požádal o studii Brněnských komunikací, a. s., o tom jak bude řešena doprava v této oblasti.

MUDr. Josef Drbal - požádal o ujištění, že 1500-2000 pracovních míst bude zaměřených na obyvatele města Brna a přilehlých okresů a nepůjde o pracovní sílu z ciziny.

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - dotázal se, zda je možno požádat o seznam stavebních firem, které se budou podílet na tomto projektu.

MVDr. Vlastimil Žďárský - podal návrh na změnu usnesení, který byl všem členům ZMB rozdán k seznámení.

Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - sdělil, že se RMB nedopracovala ke stanovisku, které by mohla většinově odsouhlasit, a že řešila, jak přivítat v Brně významného investora, a jakým způsobem zajistit komfort občanů v přilehlých městských částech. Uvedl, že při setkání se zástupci CTP Invest, spol. s r. o. a firmy Amazon mu bylo sděleno, že převážná část pracovních míst bude obsazena obyvateli z regionu, kde firma bude působit. Dále konstatoval, že bude muset dojít k zajištění větší obslužnosti městské hromadné dopravy.

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic odmítá, aby byl smluvní stranou soukromý subjekt a odpověděl na ostatní vznesené dotazy.Dále dotazy zodpověděli Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB a Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB.Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, navrhl pokračovat v jednání po 12. hodině bez polední přestávky:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:

36 - 0 - 3

Pokračování po polední přestávce.
Rozprava:

Ing. Pavel Březa - vznesl technické připomínky k pozměňujícímu návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského.

MVDr. Vlastimil Žďárský - poopravil svůj pozměňující návrh usnesení.Dále vystoupil Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o. (tlumočil Tomáš Budař, regionální ředitel společnosti CTP pro jižní Moravu), který seznámil členy ZMB s postupy společnosti CTP v souvislosti s tímto projektem a dále uvedl výhody tohoto projektu.
Na dotazy Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého a MUDr. Josefa Drbala odpověděl Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.
Dále v rozpravě vystoupil Ing. Jaroslav Kacer a jeho dotazy zodpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Hlasování o udělení slova pro Remona Leonarda Vose a jeho tlumočníka:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59:

43 - 1 - 1Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o. podal další informace.Hlasování o první odrážce návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského - "ZMB podporuje realizaci provozního objektu ve smyslu Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o.":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60:

38 - 1 - 7

Tato část návrhu usnesení byla přijata.Hlasování o druhé odrážce návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského - "ZMB ukládá RMB o této skutečnosti informovat společnosti CTP Invest, spol. s r. o., Bor Logistics, spol. s r. o. a společnost Amazon":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61:

39 - 0 - 8

Tato část návrhu usnesení byla přijata.Hlasování o třetí odrážce návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského - "ZMB ukládá RMB předložit na příští jednání ZMB aktuální plné znění Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:

34 - 0 - 11

Tato část návrhu usnesení byla přijata.Hlasování o čtvrté odrážce návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského - "3. ZMB ukládá RMB předložit na příštím jednání ZMB Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o., v němž bude reflektována nová skutečnost, že spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s. r.o. nejsou účastníci Smlouvy s polupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1". Součástí tohoto dodatku bude závazek, kterým spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r. o. budou aktivně zapojeny do realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a dále se budou aktivně podílet na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním provozního objektu ve smyslu Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r.o. po dobu od kolaudace tohoto provozního objektu do kolaudace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1", respektive do termínu stanoveném ve Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a následné období po případném nedodržení tohoto termínu":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:

33 - 0 - 12

Tato část návrhu usnesení byla přijata.Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, vznesl dotaz na právní asistenci, zda je po schválení návrhu usnesení MVDr. Vlastimila Žďárského hlasovatelný návrh usnesení, který je v předloženém materiálu. Poté dal hlasovat o usnesení v předloženém materiálu po částech.Hlasování o návrhu usnesení v části "1":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:

45 - 0 - 1

Tato část usnesení byla přijata.V rozpravě vystoupil MVDr. Vlastimil Žďárský (s technickou připomínkou) a Mgr. Martin Ander, Ph.D., který požádal o samostatném hlasování v části 2 po písmenech.Hlasování o návrhu usnesení v části "2" písmeni "A":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:

18 - 1 - 16

Tato část usnesení v níže uvedeném znění nebyla přijata.
Návrh usnesení:

2. ZMB schvaluje

A/ Dodatek č. 1

k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o.,
s odloženou účinností do doby :

- uzavření platné a účinné smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP a Bor a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy,
doplacení zbývající části kauce ve výši 11.500.000,- Kč,

- uhrazení zálohy na příspěvek na infrastrukturu ve výši 13.000.000,-Kč

s tím, že pokud nenabude účinnosti nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31.12. 2014 tato bez dalšího zanikáv části smlouvy o poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., budoucího prodeje pozemků část p. č. 2828/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.439 m², p. č. 2828/6 - ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m², část p. č. 2844/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 395 m², část p. č. 2854/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 369 m², část p. č. 2858/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1. 312 m², vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., budoucího zřízení zástavního práva

k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna

jehož obsahem je doplnění další alternativy smluvních stran smlouvy uzavírané za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy, předvídané uzavřenou nájemní smlouvou, smlouvou o poskytnutí příspěvku a smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013.

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. ... těchto usnesení.


Hlasování o návrhu usnesení v části "2" písmeni "B":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:

23 - 1 - 10

Tato část usnesení v níže uvedeném znění nebyla přijata.
Návrh usnesení:

B/ Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1"

mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

jako jednu z podmínek nabytí účinnosti nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, spol. s r. o.

Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" tvoří přílohu č. ... těchto usnesení.
60.Vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města

Úvodní slovo přednesl předkladatel Mgr. Martin Ander, Ph.D., předseda klubu zastupitelů Strany zelených.V rozpravě vystoupili Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora, Bc. Vladan Krásný a RNDr. Mojmír Vlašín.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:

9 - 20 - 10

Tento návrh usnesení v níže uvedeném znění nebyl přijat.
Návrh usnesení:

1. ZMB vyhlašuje ke dni 1. 8. 2014 konání místního referenda dle ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, na území statutárního města Brna o otázce "Souhlasíte s tím, aby město Brno v samostatné působnosti podniklo všechny kroky k modernizaci železniční stanice Brno-hlavní nádraží ve stávající poloze podél ulice Nádražní?".2. ZMB stanovuje den a dobu hlasování dle § 5, odst. 1 zákona současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2014.***

3. ZMB ukládá RMB


zajistit vyhlášení místního referenda dle ust. § 14 zákona ke dni 1. 8. 2014;
připravit a předložit ZMB ke schválení všechny další náležitosti nezbytné pro zajištění konání místního referenda vyplývajícího z ustanovení zákona.***

úkol č.: [Z6/030/60]

zodpovídá: RMB [29]

termín: [2014-06-17]


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

K předloženým zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky.4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

1. RNDr. Mojmír Vlašín

uvedl, že za posledních 10 let se možnost uložit stavební suť z domácností ve střediscích sběrného odpadu výrazně snížila a dotázal se, jak tento problém Rada města Brna bude řešit, nebo zda už o něm jednala,
řeší: Ladislav Macek, náměstek primátora

2. Mgr. Martin Ander, Ph.D.


požádal o poskytnutí informativní zprávy o jednotlivých součástech projektu přestavby železničního uzlu a o zprávu o přípravě stavby severojižního kolejového diametru,
/Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - konstatoval, že odpoví v rozsahu, v jakém jsou mu tyto skutečnosti oficiálně známy./

řeší: Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora

3. MUDr. Josef Drbal


vznesl dotaz na orientační výsledek hospodaření města Brna za loňský rok,
řeší: Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB


dotázal se, kdy bude předložena Zastupitelstvu města Brna nová koncepce školství,
řeší: Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora

4. Mgr. Martin Ander, Ph.D.


vznesl dotaz na budoucí fungování čítárny v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici.
řeší: Ing. Vladimír Adam, vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB

Jako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/029, konaného dne 10. 12. 2013
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/029, konaného dne 10. 12. 2013
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2013
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Informativní zpráva o finální podobě žádostí - zateplení objektů v BrněJednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 15:30) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna a pozval členy ZMB na slavnostní ceremoniál udílení Ceny města Brna a čestného občanství města Brna, který se od 18:30 hodin bude konat v prostorách Sněmovního sálu.