Zápis ze ZMB Z6/031

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
14. 02. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24648&typ=3
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/031

konaného dne 14. února 2014

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 43 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

MUDr. Daniel Rychnovský, RNDr. Mojmír Vlašín, Pavel Greňo, JUDr. Michal Chládek, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ludvík Kadlec, Ing. Petr Kratochvíl, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., Mgr. Martin Ander, Ph.D., Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Ladislav Macek, Mgr. Jaroslav Suchý (z části zasedání).

Nepřítomen:

Ing. Filip KadeřábekZasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA) a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB k projednání naléhavé záležitosti.

Primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA přivítal na zasedání zastupitelstva města Brna


ministra průmyslu a obchodu ČR pana Ing. Jana Mládka, CSc.
náměstka ministra dopravy ČR pana Mgr. Kamila Rudoleckého
pana Ing. Ondřeje Votrubu, pověřeného řízením agentury CzechInvestJmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Lenka Kadlecová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr. Vlastimil Žďárský, JUDr. Robert Kerndl.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

42 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/031

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil navrženou změnu programu:

- zařazení nového bodu:
1a) Návrh na dočasné pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno

Hlasování o zařazení nového bodu 1a):

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

42 - 0 - 0Hlasování o celém programu včetně zařazení nového bodu na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

41 - 0 - 0Hlasování o udělení slova pro Ing. Ondřeje Votrubu, pověřeného řízením agentury CzechInvest a zástupců firem CTP Invest, spol. s r. o., a společností nadnárodní skupiny Amazon:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

42 - 0 - 0
1a.

Dočasné pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno - ZM6/2958Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, uvedl tento bod a požádal JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, o vystoupení k tomuto bodu.JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA, zhodnotil tři roky své práce v oblasti bezpečnosti (ve funkci ředitele MP Brno) a poděkoval přítomným za dobrou spolupráci.Rozprava:

Ing. Jaroslav Kacer - dotázal se, zda ZMB JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, pověřovalo plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno, nebo bralo tuto skutečnost na vědomí.

Ing. Pavel Březa - požádal JUDr. Bohumila Šimka, aby uvedl, jak si představuje svoji práci, v případě jeho pověření dočasně plněním některých úkolů při řízení MP Brno.
Dotaz zodpověděla:

JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB - sdělila, že Zastupitelstvo města Brna JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, pověřovalo plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno.Dále vystoupil JUDr. Bohumil Šimek, který mimo jiné uvedl, že by rád navázal na vše pozitivní, co v rámci Městské policie Brno funguje.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

42 - 0 - 02.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

- ZM6/2957

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk k materiálu a dopisy společnosti CTP Invest, spol. s r. o. ze dne 27. 1., 12. 2. a 13. 2. 2014.Úvodní slovo přednesl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor a předal slovo ministru průmyslu a obchodu ČR Ing. Janu Mládkovi, CSc.
V rozpravě vystoupili Mgr. Libor Šťástka, který vysvětlil důvod předložení doplňku k materiálu, Ing. Jaroslav Kacer a JUDr. Helena Sýkorová.Dotazy zodpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o. (tlumočil Mgr. Luboš Zajíček, právník společnosti CTP Invest, spol. s r. o.) a Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor vyhlásil přestávku na jednání předsedů politických klubů v ZMB. Na toto jednání přizval zástupce společnosti CTP Invest, spol. s r. o., ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jana Mládka, CSc. a zástupce společnosti Amazon.Pokračování po přestávce.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor informoval členy ZMB o průběhu jednání předsedů politických klubů v ZMB a zástupců společností CTP Invest, spol. s r. o., Amazon a ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jana Mládka, CSc. a navrhl samostatné hlasování o části VIII, čl. 12, odst. 12.1. smlouvy, písm. f) a související části IX, čl. 12, odst. 12. 3. smlouvy, první věta, písmeno f).V rozpravě vystoupili:

- Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o. (tlumočil Mgr. Luboš Zajíček, právník společnosti CTP Invest, spol. s r. o.), sdělil, že takováto podmínka v části VIII. čl. 12 odst. 12.1. smlouvy písm. f) je pro společnost neakceptovatelná.- Raimund Paetzmann, ředitel pro evropské investice společnosti Amazon (tlumočil Karel Firla), který seznámil členy ZMB s postupy společnosti Amazon v souvislosti s tímto projektem a dále uvedl výhody tohoto projektu.Dále v rozpravě vystoupili:

- Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, Mgr. Libor Šťástka, Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy ČR, Bc. Vladan Krásný, Ing. Jana Drápalová, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora, MUDr. Josef Drbal, který podal doplňující návrh usnesení, ve znění:

"ZMB ukládá:

- RMB vyzvat ostatní smluvní subjekty k podpisu smlouvy nebo uplatnění případných připomínek v termínu 20. 2. 2014;

- RMB v případě připomínek uplatněných ostatními smluvními partnery, jejich projednání a předložení návrhu jejich řešení ZMB na jeho nejbližším možném zasedání."a dále Ing. Antonín Crha, Ing. Jan Mládek, CSc, ministr průmyslu a obchodu ČR, Bc. Vladan Krásný, Mgr. Libor Šťástka, Ing. Jaroslav Kacer a Ing. Pavel Březa.Dotazy zodpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.V pokračující rozpravě vystoupili občané města Brna:

Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany, která požádala členy ZMB o osvojení návrhu: "aby v případě schválení smlouvy se společností Amazon, byl zřízen kompenzační fond pro MČ Brno-Tuřany." a Jiří Kirchner.Na vystoupení Hany Kašpaříkové reagovali Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora a Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.V závěru rozpravy opětovně vystoupili Remon Leonard Vos, jednatel společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o. (tlumočil Mgr. Luboš Zajíček, právník společnosti CTP Invest, spol. s r. o.) a Raimund Paetzmann, ředitel pro evropské investice společnosti Amazon (tlumočil Karel Firla), kteří reagovali na probíhající rozpravu.Mgr. Libor Šťástka, s podporou hlasování o kompletně předloženém materiálu a t.j. včetně dodatku.Po ukončení rozpravy zahájil primátor Bc. Roman Onderka, MBA hlasování:

Hlasování o části VIII., čl. 12, odst. 12.1. smlouvy písm. f) předloženého dodatku k materiálu a části IX. čl. 12 odst. 12.3 smlouvy, první věta písm. f).
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

4 - 2 - 17

Toto usnesení nebylo přijatoMgr. Libor Šťástka zpochybnil hlasování a požádal o jasné vysvětlení o čem se hlasuje.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - podal vysvětlení o samostatném hlasování o části textu usnesení v dodatku materiálu a to konkrétně o bodu VIII. čl. 12 odst. 12.1. smlouvy písm. f). a bodu IX. čl. 12 odst. 12.3 smlouvy první věta písm. f).
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

17 - 2 - 15

Toto usnesení nebylo přijato.

Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

17 - 0 - 12

Toto usnesení nebylo přijato.

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, vznesl dotaz na MUDr. Josefa Drbala, zda trvá na hlasování o jím předloženém doplňujícím návrhu usnesení. MUDr. Josef Drbal svůj návrh stáhnul.
Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 16.10) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.