Zápis ze ZMB Z6/032

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
18. 03. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24674&typ=3
Nalezeno adres
124


Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032

konaného dne 18. března 2014

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 50 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

Mgr. Zdeňka Tůmová, JUDr. Helena Sýkorová (z části jednání), MVDr. Vlastimil Žďárský (z části jednání), Mgr. Jitka Ivičičová (z části jednání), Mgr. Jaroslav Suchý (z části jednání), Jiří Sedláček, Dušan Pazdírek, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Robert Kerndl a Mgr. Josef Haluza.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

44 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/032

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke schválení:- zařazení nových bodů:
107) Stanovení nízkoemisní zóny za účelem ochrany zdraví lidí na ulicích s vysokou dopravní zátěží

108) Návrh na změnu procesu projednání změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB"

časové zařazení projednání bodu 55) v 9:00 hod.V rámci Technického bodu vystoupili Mgr. Martin Ander, Ph.D. a Ing. Jaroslav Kacer, kteří zdůvodnili předložení nových bodů 107) a 108) k zařazení na program jednání.Hlasování o zařazení nového bodu 107):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

20 - 1 - 10
Tento bod nebyl zařazen na program jednání.Hlasování o zařazení nového bodu 108):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

17 - 1 - 14

Tento bod nebyl zařazen na program jednání.Hlasování o časovém zařazení projednání bodu 55) v 9:00 hod.:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

37 - 2 - 2Hlasování o celém programu včetně časového zařazení projednání bodu 55) v 9:00 hod.:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

46 - 0 - 1

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


4.

Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace - informace

Tajemník MMB Ing. Pavel Loutocký představil nově jmenovaného ředitele Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace, Mgr. Marka Mateje, kterého do funkce jmenovala Rada města Brna.
Na dotaz MUDr. Daniela Rychnovského odpověděl Mgr. Marek Matej, ředitel Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace.


5.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/2999

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.V rozpravě vystoupili Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který upozornil na doplněk k tomuto bodu a Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB, s technickou připomínkou - na straně 3/45 je terminologická změna v kompetencích pana primátora k uzavírání manželství snoubenců, doplnit tuto terminologii i v článku 6 odst. 4. v kompetencích náměstků primátora.Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

45 - 0 - 02.

Dotazy, připomínky a podněty občanůFrantišek Hromek

navrhl, aby se bod 55) rozdělil na dvě části, které se budou projednávat - první část dálniční křižovatka na ulici Tuřanka a druhá část společnost Amazon,
/Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že se domnívá, že pokud by se tento bod takto rozdělil, mohlo by dojít ke schválení dohody o spolupráci s ŘSD a následně k neschválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě a investor by mohl namítnout, že smlouva schválená 10. prosince na zasedání ZMB by dosáhla své účinnosti podle původního znění./

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že rozdělení tohoto smluvního vztahu není možné, protože by se mohlo stát, že by byla odsouhlasena smlouva s ŘSD a dodatek nikoliv, a tím by došlo k tomu, že by investor mohl říci, že platnosti nabyla smlouva, která se schvalovala na zasedání ZMB v prosinci a započal by stavební práce. Městu Brnu by tak byla způsobena škoda, protože by investor neměl za povinnost řešit finanční náležitosti, které jsou uvedeny v dodatku, který se schvaluje na tomto zasedání./

Petr Ledvina


dotázal se na stavbu, která se má budovat v Městské části Brno-Kohoutovice, v tzv. lokalitě Oko,
řeší: Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora

Igor Kadeřávek


metaforicky se vyjádřil k souvislostem vyplývajícím z územního plánu,
Ing. Josef Pecl, CSc., president Moravského národního kongresu


vyjádřil se k otázce popírání všeho moravského a vyzval členy ZMB k zamyšlení se nad touto otázkou,
řeší: Bc. Roman Onderka, MBA, primátor

Jiří Kirchner


uvedl, že se od roku 2009 snaží na program jednání ZMB dostat svůj návrh směny pozemků v Městské části Brno-Tuřany a vyzval členy ZMB, zda by některý z nich tento bod navrhl na program jednání příštího zasedání ZMB,

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - zadal Ing. Oliveru Pospíšilovi, náměstkovi primátora, aby se touto záležitostí zabýval a případně tento návrh předložil do orgánu města./
řeší: Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora

Jaroslav Nesiba


vyjádřil se k bodu 55), mimo jiné informoval členy ZMB o záporném stanovisku občanů k výstavbě překladiště "Amazon" na východě Brna a požádal o zastavení příprav stavebních prací,
Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany


vznesla připomínky k bodu 55), u kterého se mimo jiné dotázala, na základě jakého povolení dochází k terénním úpravám na pozemcích města Brna, které ještě společnost CTP Invest, spol. s r. o. nevlastní.

/Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB - odpověděl, že Majetkový odbor žádný souhlas k jakýmkoliv pracím na těchto pozemcích nedal./
řeší: JUDr. Eva Řehořková, vedoucí Odboru územního a stavebního řízení MMB
6.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně - v k. ú. Starý Lískovec 612014 ( p. č. 2395/2 ) - ZM6/2995

Rozprava:

Ing. Jana Drápalová - uvedla, že klub zastupitelů za Stranu zelených v ZMB návrh usnesení tak jak je předložen podpoří a konstatovala, že je podstatné, že plochy zeleně, které jsou uvedeny ve vyhlášce, jsou chráněny takovým způsobem, že každý zásah do těchto ploch musí být projednán v ZMB, a že se k tomuto zásahu může vyjádřit veřejnost.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

46 - 1 - 07.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova - louka pod Palackého vrchem - ZM6/2991

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že v předloženém materiálu postrádá smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu, o které se důvodová zpráva zmiňuje. Dotázal se, kdo je investorem stavby a konstatoval, že je nepřijatelné, aby se schvalovala výjimka, ke které není zákonný důvod a podal návrh na stažení tohoto bodu.

RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že v materiálu nejsou uvedeny skutečné důvody, proč dochází k udělení výjimky a dále, že je vhodné tuto výjimku neudělit.

MUDr. Josef Drbal - podal návrh na stažení tohoto bodu.Dotazy zodpověděli:

Ing. Karel Doležal, člen RMČ Brno-Žabovřesky - konstatoval, že k této záležitosti nemá přesné informace.

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB - uvedl, že smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu nemá k dispozici a Odboru životního prostředí MMB byl předložen pouze projekt, ke kterému se Odbor životního prostředí MMB vyjadřoval.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že investorem je společnost AVRIOINVEST, a. s.Hlasování o návrhu MUDr. Josefa Drbala na stažení bodu z programu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

19 - 1 - 9

Tento bod nebyl stažen.Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D. na stažení bodu z programu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

19 - 0 - 9

Tento bod nebyl stažen.
Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:

28 - 7 - 11


55.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3062

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.Rozprava:Úvodní slovo přednesl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který současně podal návrh na udělení neomezené lhůty vystoupení zástupců společnosti CTP Invest, spol. s r. o.
Hlasování o návrhu na udělení neomezené lhůty vystoupení zástupců společnosti CTP Invest, spol. s r. o. (Remona Leonarda Vose, jednatele společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o., Tomáše Budaře, regionálního ředitele společnosti CTP pro jižní Moravu a Mgr. Luboše Zajíčka, právníka společnosti CTP Invest, spol. s r. o.):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

43 - 1 - 0Vystoupili Mgr. Martin Ander, Ph.D., a RNDr. Mojmír Vlašín.Na jejich vystoupení reagovali zástupci CTP Invest, spol. s r. o., a Ing Oliver Pospíšil, náměstek primátora.Dále vystoupil Mgr. Libor Šťástka s návrhem na udělení neomezené lhůty vystoupení také pro občany města Brna.Hlasování o udělení neomezeného slova pro občany města Brna:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

30 - 0 - 6Dále vystoupili Mgr. Martin Ander, Ph.D., který upozornil na terénní úpravy, které jsou realizovány na pozemcích města a podal návrh usnesení, RNDr. Mojmír Vlašín, Ing. Antonín Crha a MUDr. Daniel Rychnovský.Na jejich vystoupení reagovali Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, zástupci společnosti CTP Invest spol. s r. o., a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který podal návrh na doplnění usnesení v reakci na vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, vyhlásil přestávku pro jednání s JUDr. Janou Brabcovou, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB, JUDr. Marií Vaďurovou, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB, JUDr. Jiřím Olivou, Mgr. Liborem Šťástkou, JUDr. Robertem Kerndlem, MVDr. Vlastimilem Žďárským a Ing. Oliverem Pospíšilem, náměstkem primátora.Pokračování po přestávce.V rozpravě vystoupili RNDr. Mojmír Vlašín a Mgr. Martin Ander, Ph.D., s dotazem, zda společnost CTP Invest, spol. s r. o., je ochotna deklarovat, že se nebude domáhat nějaké náhrady škody, pokud nebude schválena změna Územního plánu města Brna, která by umožnila realizovat zamýšlenou výstavbu, Ing. Filip Kadeřábek, Ing. Pavel Březa, který uvedl, že se domnívá, že společnost CTP Invest, spol. s r. o., na ten neúspěch na mimořádném zasedání ZMB v únoru reagovala nepřiměřeným způsobem, z vyjádření společnosti CTP Invest, spol. s r. o., vyplývalo, že členové ZMB očekávají finanční nebo jinou provizi za své rozhodnutí.Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že členové ZMB po namnožení obdrží dopis, ve kterém společnost CTP, Invest, spol. s r. o., požádala Odbor územního plánování a rozvoje MMB o změnu regulativu Územního plánu města Brna. Dále sdělil, že vyjádření o finanční či jiné provizi bylo uveřejněno v deníku Mladá fronta dnes a konstatoval, že ihned po obdržení této informace oslovil zástupce společnosti CTP Invest, spol. s r. o. Zástupci společnosti CTP Invest, spol. s r. o., odpověděli, že došlo ke špatnému překladu, toto vyjádření obdržel i v písemné podobě. V této souvislosti podal doplňující dotaz na zástupce společnosti CTP Invest, spol. s r. o., zda existuje podezření, že by některý člen ZMB očekával nějaké protiplnění za své rozhodnutí.

Zástupci společnosti CTP Invest, spol. s r. o., uvedli, že společnost CTP Invest, spol. s r. o., nebude vymáhat na městu Brnu škodu, která by mohla být způsobena nenaplněním investorského záměru a odpověděli, že neexistuje podezření, že by některý z přestavitelů města Brna požadoval nějaké protiplnění.

JUDr. Marie Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB, uvedla, že provozní objekt musí být v souladu s územním plánem a město Brno jako smluvní strana nenese odpovědnost za to, zda se tento projekt bude realizovat nebo nebude.

Další dotazy zodpověděli Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, a Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB.Ve 12:00 hod. Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil jednání (v souladu s čl. 6 odst. 25 Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna do 14:00 hod.).Pokračování ve 14:00 hod.Dále vystoupili občané města Brna: Evžen Šik, zastupitel MČ Brno-Slatina a Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany a Jiří Kirchner - s vyjádřením proti plánované výstavbě.Na vyjádření reagovali Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče MMB, Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB, Mgr. Libor Šťástka, Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.Zástupci společnosti CTP Invest, spol., podali návrh na doplnění textu dodatku.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, požádal JUDr. Janu Brabcovou, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB, a JUDr. Marii Vaďurovou, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB, o právní posouzení návrhu na doplnění textu dodatku podaný společností CTP Invest, spol. s r. o.Hlasování o možnosti opakovaného vystoupení občanů města Brna k tomuto bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

34 - 0 - 2V rozpravě opětovně vystoupila Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany a dále František Hromek, občan města Brna - s dalšími argumenty proti výstavbě.
V závěru rozpravy vystoupili Ing. Filip Kadeřábek, Evžen Šik, zastupitel MČ Brno-Slatina, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Jaroslav Kacer a Mgr. Libor Šťástka, který se dotázal JUDr. Marie Vaďurové, zda by mohla garantovat všem členům ZMB vyloučení jakýchkoli škod v rámci města Brna včetně trestněprávní odpovědnosti členů ZMB, kteří pro tento materiál budou hlasovat.Dotazy zodpověděli JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, zástupci společnosti CTP Invest, spol. s r. o., Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, a JUDr. Marie Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB, která uvedla, že může materiál právně garantovat.Hlasování o návrhu Bc. Romana Onderky, MBA, primátora, který si osvojil návrh společnosti CTP Invest, spol. s r. o. (členové ZMB obdrželi v písemné podobě) - "změna článku 7 odst. 7.1 smlouvy ve znění:

7.1 CTP a Bor se zavazují na POZEMKU vybudovat na svůj náklad a nebezpečí v termínu uvedeném v odst. 7.4 tohoto článku Provozní objekt a související infrastrukturu v souladu s územním plánem města Brna. CTP a Bor jsou si vědomi, že současné regulativy pro uspořádání území, které jsou jako "Zvláštní podmínky využití území" součástí platného Územního plánu města Brna, neumožňují umístění objektů pro skladování na POZEMKU. CTP a Bor se v souladu s ustanoveními § 2894 a násl. Zákona č. 89/2012., občanský zákoník, zavazují, že pokud nedojde ke změně Územního plánu města Brna, která umožní výstavbu objektů pro skladování na POZEMKU, nebudou CTP a Bor po MĚSTU požadovat, uplatňovat či vymáhat náhradu případné škody. Náhrada případné škody je v tomto případě vyloučena. Při výstavbě Provozního objektu se zavazují používat kvalitní materiály, kvalifikované pracovníky a postupovat řádně s odbornou péčí.":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

25 - 1 - 7

Tento návrh nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení Bc. Roman Onderky, MBA, primátora - "ZMB ukládá RMB prověřit údajné neoprávněné nakládání s pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

38 - 0 - 0

Tento návrh usnesení byl přijat.

Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "ZMB nesouhlasí se zásahem do pozemků p. č. 2828/1 a 2828/6 v majetku města Brna rozsáhlými terénními úpravami.

ZMB požaduje prověření legálnosti těchto terénních úprav ve vztahu ke stavebnímu zákonu a zákonu o odpadech.":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

12 - 0 - 10Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

25 - 3 - 6

Toto usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

1. ZMB

bere na vědomí skutečnosti, že:


na základě usnesení ZMB na svém Z6/029. zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy,
státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo z jednání konaného dne 24. 1. 2014, není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu,
ze strany ŘSD byla podepsána a SMB předána Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
v návaznosti na skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031. zasedání dne 14. 2. 2014 v předmětné věci usnesení proběhla následně jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy,

usnesení R6/130. schůze RMB ze dne 26. 2. 2014, kterým došlo ke změně usnesení R6/129. schůze RMB konané dne 14. 2. 2014, k bodu č. 1 v částech 2 a 3 (viz důvodová zpráva materiálu.2. ZMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., s odloženou účinností do doby do 31. 12. 2014 v části smlouvy o


poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.,
budoucím prodeji pozemků, a točásti p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m²
p. č. 2828/6 ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m²

- části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 368 m²

- části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m²

části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m²

- části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m²
vše v k. ú. Černovice ,

společnosti CTP Invest, spol. s r.o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.,


budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna,

jehož obsahem je zejména:


úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry 129.701 m² na 132.030 m²,
vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 26.000.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy,
doplnění čl. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu 59.500.000,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO,
doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. ..a těchto usnesenía současně s tím, jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics,

Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 tvoří přílohu č. ..b těchto usnesení.
8.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - ZM6/3000

Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - konstatoval, že se podařilo snížit provozní výdaje ve prospěch kapitálových výdajů oproti původní představě byť jen o 1,9%. Dále upozornil na to, že městské části zvýšili své rozpočty proti bilanci, která byla projednávána a schválena 19. 12. 2013 o 520,1 milionů korun.

Ing. Petra Vítková - upozornila na odchýlení výdajů statutárního města Brna, které jsou uvedeny v předloženém materiálu oproti plánovaným výdajům na rok 2014, které jsou uvedeny v dokumentu s názvem "Rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2014-2019", který je zveřejněn na internetových stránkách města Brna a dotázala se, jak je možné, že došlo k tak velké odchylce, čím byla tato změna ve výdajích způsobena, a jak hodlá vedení města naložit s tímto výhledovým dokumentem.Dotazy zodpověděli:

Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB - uvedla, že údaje ve výhledu jsou předběžné a rozpočet statutárního města Brna na tento výhled navazuje, nekopíruje ho.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že výhled lze kvalifikovat jako kvalifikovaný odhad v dané době. Sdělil, že jsou dvě možnosti, buď vzít zpět tento výhled a odhad upravit k danému momentu, anebo na internetové stránky města Brna doplnit, že je to kvalifikovaný odhad v tom daném roce a není možné brát jej v potaz v rámci rozpočtového roku. Uvedl, že se pokusí společně s vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB tento problém vyřešit.

Naděžda Křemečková, předsedkyně Finančního výboru ZMB - upřesnila, že rozpočtový výhled je platný v době a čase schválení a každoročně se podle platné legislativy upravuje.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

32 - 0 - 119.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3003

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor upozornil, že prestižní ratingové agentury vylepšují za posledních 7 let hodnocení města Brna.Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - dotázal se, zda by město Brno nemohlo získávat finanční prostředky i bez ratingu a uvedl, že by se tímto ušetřili náklady na tuto analýzu, která činí 3 miliony korun.

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - sdělil, že by se přimlouval k tomu, aby město Brno poptalo zpracování analýzy úvěrové spolehlivosti u jiných ratingových agentur a nevyužívalo stále jen dvě stejné agentury.

Dále v rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa.Dotazy zodpověděl:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že financování města Brna bez analýzy úvěrové spolehlivosti není možné, protože pro získání finančních prostředků od Evropské investiční banky je tato analýza prvotním předpokladem a uvedl, že banky pozorně sledují, která ratingová agentura tuto analýzu zpracovává. Upozornil vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, aby si připomínku Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého poznačila a učinila tak.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

41 - 0 - 110.

Žádost o povolení splátek - ZM6/2997

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

42 - 0 - 011.

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/2985

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

42 - 0 - 112.

Poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2014 a rozpočtové opatření - ZM6/2984

Člen ZMB RNDr. Mojmír Vlašín oznámil střet zájmů (podjatost) v tomto bodě.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:

41 - 0 - 113.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - rozpočtové opatření - ZM6/2980

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

43 - 0 - 014.

Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2966Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, zda by se na projekt č. 14 - Terapeutické centrum Bratislavská, u kterého se navrhuje přidělit nulové finanční prostředky z rozpočtu města Brna, nedaly najít finanční prostředky z jiných zdrojů nebo jiných rozpočtových kapitol.Dotaz zodpověděla:

Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora - uvedla, že na poslední schůzi RMB byl schválen záměr na tento projekt a konstatovala, že tento projekt bude financován z rezervy města Brna.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

44 - 0 - 015.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/2967

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

43 - 0 - 016.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2988

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

43 - 0 - 017.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2989

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

41 - 0 - 118.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2993

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

42 - 0 - 019.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2994

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

42 - 0 - 020.

Poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2998

Hlasování č. 30:

neprovedeno - technická chyba

Člen ZMB Jiří Zorník oznámil střet zájmů (podjatost) v tomto bodě.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

41 - 0 - 221.

Poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - rozpočtové opatření - ZM6/2969

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

43 - 0 - 022.

Poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2014 - ZM6/2992

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

42 - 0 - 023.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2014 - ZM6/2981

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

42 - 0 - 024.

Žádost Sdružení přátel folkloru v Brně o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3060

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

29 - 2 - 8Opakované hlasování po zpochybnění Mgr. Josefem Haluzou:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

26 - 2 - 11

Toto usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

1. ZMB bere na vědomí žádost Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 004 87 856, o prominutí smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313090268 ze dne 13. 2. 2013.2. ZMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 004 87 856, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313090268 ze dne 13. 2. 2013.


25.

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - ZM6/2979

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:

43 - 0 - 026.

Koncepce obecního školství ve městě Brně do roku 2020 - ZM6/2990

Rozprava:

Ing. Jaroslav Kacer - navrhl technickou úpravu předloženého materiálu.Na vystoupení reagoval Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor zadal vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podat zprávu o úpravě koncepce.Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

43 - 0 - 127.

Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/2996

V rozpravě vystoupil Bc. Vladan Krásný, který doplnil informace k tomuto bodu a požádal členy ZMB o podporu.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:

35 - 1 - 228.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" - ZM6/3045

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40:

40 - 0 - 229.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3054

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41:

41 - 0 - 030.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3043

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42:

43 - 0 - 031.

"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" a "Statut fondu bytové výstavby" - aktualizace - ZM6/3029

V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, s technickou změnou přílohy předloženého materiálu - na konci nadpisu přílohy místo sousloví "do kapitálových výdajů města" zapracovat sousloví "do rozpočtu města".Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43:

40 - 0 - 132.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - obchodní podmínky - ZM6/3051

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44:

40 - 0 - 133.

Odpis nákladů vynaložených na přípravu rekonstrukce objektu Mendlovo nám. 16 - ZM6/3044

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45:

39 - 1 - 234.

Prodej bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - ZM6/3046


35.

Prodej bytového domu Heinrichova 1 včetně pozemků - ZM6/3024


36.

Prodej bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků - ZM6/3026


37.

Prodej bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku - ZM6/3027


38.

Prodej bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků - ZM6/3056


39.

Prodej bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - ZM6/3048


40.

Prodej bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3025


41.

Prodej bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3050


42.

Prodej domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - ZM6/3047

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46:

43 - 0 - 143.

Prodej vymezené jednotky č. 414/10 v domě Údolní 72 - ZM6/3049

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:

39 - 0 - 444.

Změna usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 51

Prodej domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 včetně pozemků - ZM6/3035

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48:

44 - 0 - 045.

Záměr prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3034


46.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část

Stanovení ceny - ZM6/3033


47.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3032


48.

Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3031


49.

Záměr prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku

Stanovení ceny - ZM6/3030


50.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku

Stanovení ceny - ZM6/3022


51.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3023


52.

Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3059


53.

Záměr prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt

Stanovení ceny - ZM6/3058

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49:

42 - 0 - 2Opakované hlasování po zpochybnění Ing. Ladislavem Býčkem:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50:

41 - 0 - 354.

Záměr prodeje bytové jednotky v domě Krásného 59 v Brně - ZM6/3039

V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa (s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu).

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51:

40 - 1 - 355.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3062

Tento bod byl projednán ve stanovenou dobu v 9:00 hod.


56.

Prodej pozemku p. č. 5539 v k. ú. Židenice - ZM6/3011


57.

Prodej pozemku p. č. 4175/27 a id. 1/4 pozemku p. č. 4175/26 v k. ú. Líšeň - ZM6/3006


58.

Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3038


59.

Prodej pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3037


60.

Prodej pozemku p. č. 1688/32 v k. ú. Jundrov - ZM6/3012


61.

Prodej pozemku p. č. 1420/39 v k. ú. Pisárky v ul. Pisárecká - ZM6/3010

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52 :

44 - 0 - 062.

Prodej pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - ZM6/3020

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč se toto nabídkové řízení koná již v současné době, před změnou územního plánu, po které se pozemky stanou stavební parcelou.Dotazy zodpověděli:

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že tyto pozemky byly naceněny pro nabídkové řízení s očekáváním, že tyto pozemky budou stavební a dále uvedl, že pozemky jsou v současné době prodejné a otázka územního plánu při tomto způsobu prodeje není klíčová.

Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB - odpověděl, že cena pozemku se vyhoupla přes 2 tisíce korun za metr čtvereční.Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D. na stažení bodu z programu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53:

15 - 5 - 10

Tento bod nebyl stažen.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54:

27 - 0 - 14

Toto usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

1. ZMB bere na vědomí

• přípisy


Mgr. Silvie Mrkvanové ze dne 10. 1. 2014 - oznámení o využití předkupního práva,
Ing. Jiřího Bednáře ze dne 22. 1. 2014 - oznámení o využití předkupního práva,• skutečnost, že dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. svědčí vlastníkům staveb na pozemcích p. č. 5637, 5639, 5691, 5643 a 5645, vše v k. ú. Žabovřesky , předkupní právo k těmto pozemkům s tím, že dle ustanovení § 2143 téhož zákona toto předkupní právo dospěje až uzavřením smlouvy s koupěchtivým,

• protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora ze dne 11. 2. 2014 ,

• usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 11. 2. 2014 , bod č. 73/15 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej pozemků

- p. č. 5637 ostatní plocha , jiná plocha o výmě&#$04e 17 m²

- p. č. 5638 zahrada o výměře 526 m²
p. č. 5639 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²

- p. č. 5640 zahrada o výměře 533 m²

- p. č. 5641 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²

- p. č. 5642 zahrada o výměře 396 m²
p. č. 5643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²

- p. č. 5644 zahrada o výměře 761 m²

- p. č. 5645 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²
p. č. 5646 zahrada o výměře 1. 728
v k. ú. Žabovřesky ,

společnosti Kopstav, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.406.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, která tvoří přílohu č. ..a těchto usnesenía pro případ uzavření kupní smlouvy specifikované výše schvaluje text výzvy k uplatnění předkupního práva, jejíž přílohou bude text kupní smlouvy a která bude odeslána vlastníkům staveb na pozemcích p. č. 5637, 5639, 5691, 5643 a 5645, vše v k. ú. Žabovřesky ,

vzor textu výzvy včetně vzorového textu smlouvy tvoří přílohu č. ..b těchto usnesení.3. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna podpisem výzvy specifikované blíže v předchozím odstavci tohoto usnesení.
63.

Prodej pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1 , oba v k. ú. Žabovřesky - ZM6/ 3028 V rozpravě vystoupila Ing. Jana Drápalová, která uvedla, že z mapové přílohy předloženého materiálu nelze poznat, kde se tyto pozemky nacházejí.


64.

Prodej pozemku p. č. 1013/19 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - ZM6/3041


65.

Prodej částí pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - ZM6/3052


66.

Prodej nemovitosti (rodinný dům) na adrese Veslařská č. or. 238, č. p. 341 v k. ú. Pisárky - ZM6/3053

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55 :

43 - 0 - 267.

Prodej nemovitosti (budova občanské vybavenosti) na adrese Tuřanka č. or. 3, v k. ú. Slatina - ZM6/ 3061 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56 :

40 - 0 - 268.

Nabytí pozemku p. č. 1837/9 v k. ú. Maloměřice při ul. Mlýnské nábřeží - ZM6/3009


69.

Nabytí pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany , zřízení služebnosti k pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany pro stavbu "Brno, MČ Brno-Tuřany - dostavba kanalizace" - ZM6/2964

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57:

43 - 0 - 070.

Nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 138/2 k. ú. Štýřice pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3002

V rozpravě vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín (s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu).

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:

39 - 0 - 371.

Nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 v k. ú. Trnitá

pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - změna usnesení ZMB č. Z5/038, bod 98 - ZM6/3001

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59 :

29 - 1 - 972.

Nabytí komunikační stavby - chodníků a parkovací plochy při ulici Křídlovická a Hybešova na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a na částech

p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2961K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60 :

40 - 0 - 173.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/27 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2962


74.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3008


75.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 v k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3017


76.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1299/6, k. ú. Královo Pole , z vlastnictví ČR -ÚZSVM - ZM6/3007


77.

Budoucí bezúplatné nabytí pozemků p. č. 180/3, 545/140 a částí p. č. 545/138, 545/139, 545/141, 545/136, 545/137 včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě v k. ú. Ivanovice - ZM6/3004


78.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 263/2 a p. č. 263/3 oba v k. ú. Trnitá z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci - ZM6/3042

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61 :

43 - 0 - 179.

Záměr nabytí pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice - ZM6/ 2963 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:

41 - 0 - 180.

Smlouva o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - ZM6/3013

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:

42 - 0 - 081.

Směna pozemku p. č. 2954/21 za pozemek p. č. 2882/2 , oba k. ú. Slatina - ZM6/2960


82.

Směna pozemku p. č. 2972/17 za pozemky p. č. 1116/4, 1342/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3036


83.

Směna částí pozemků p. č. 500/3 a p. č. 502/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3057

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:

43 - 0 - 184.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3911 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3040


85.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 1012/84, 3985, 4226 v k. ú. Komín - ZM6/3016


86.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4008, 4154 v k. ú. Komín - ZM6/3015


87.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/49 v k. ú. Bystrc - ZM6/3014


88.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1443 v k. ú.Černá Pole - ZM6/ 3021 K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:

43 - 0 - 089.

Dispozice s částmi pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov - ZM6/ 3055 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:

42 - 0 - 090.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - ZM6/2959

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:

13 - 0 - 18

Toto usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.850.000,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s., která tvoří přílohu č. .. těchto usnesení.2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy Magistrátu města Brna Ing. Vladimíra Bielka podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s.


91.

Vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Město Brno dotčeném stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM6/3005

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 68:

40 - 0 - 092.

Zahájení procesu projednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část - ZM6/2965

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, navrhl úpravu názvu bodu.Hlasování o návrhu usnesení včetně zpřesnění názvu bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 69:

40 - 0 - 293.

Dodatek č. 11 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2982

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 70:

40 - 0 - 094.

Dodatek č. 12 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2983

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 71:

44 - 0 - 095.

Protokol č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2987

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 72:

43 - 0 - 096.

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu - ZM6/2978

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 73:

40 - 0 - 097.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu - ZM6/2977

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 74:

42 - 0 - 098.

Projekt - (NE)Hrajeme si s domácím násilím - účast na projektu - ZM6/2970

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 75:

40 - 0 - 099.

Projekt Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2976

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 76:

44 - 0 - 0100.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - ZM6/2975

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 77:

42 - 0 - 1101.

Projekt IPRM "Sportovní areál Brno-Útěchov" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2974

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 78:

44 - 0 - 0102.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace - ZM6/2973

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 79:

43 - 0 - 0103.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 - smlouva o partnerství - ZM6/2971

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 80:

44 - 0 - 0104.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/2986

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 81:

42 - 0 - 0105.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2014 - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - ZM6/2972

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 82:

41- 1 - 1

Opakované hlasování po zpochybnění Bc. Vladanem Krásným:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 83:

41- 0 - 1106.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2968

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 84:

43 - 0 - 13.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Ing. Filip Kadeřábek

požádal o situační zprávu, jakým způsobem je v současné chvíli naplňována strategie města Brna,
řeší: Ing. Dr. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města MMB


dotázal se, v jakém stavu se nachází prověřování a příprava dalších lokalit, které město Brno může investorům nabídnout.
řeší: Ing. Dr. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města MMB
Jako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030, konaného dne 21. 1. 2014 (distribuováno v únoru 2014)
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030, konaného dne 21. 1. 2014 (distribuováno v únoru 2014)
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2013
Informativní zpráva o činnosti Oddělení implementace evropských fondů za rok 2013

Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 17:25) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.