Zápis ze ZMB Z6/033

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
15. 04. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24694&typ=3
Nalezeno adres
129

Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033

konaného dne 15. dubna 2014

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 50 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

MVDr. Vlastimil Žďárský, Mgr. Jitka Ivičičová, Mgr. Jaroslav Suchý, Bc. Vladan Krásný a Jiří Ides.
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Josef Haluza a JUDr. Robert Kerndl.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1 :

39 - 0 - 2

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/033

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke schválení:- zařazení nových bodů:
91) Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - ZM6/3081

92) Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50 a p. č. 5149/60 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., návrh rozpočtového opatření - ZM6/3148

stažení bodu:
31) Návrh prodeje bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3120


V rámci Technického bodu vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který zdůvodnil stažení bodu 31).- časové zařazení projednání bodu 35) v 9:00 hod.V rámci Technického bodu vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín s návrhem na samostatné hlasování o zařazení bodu 35) na program jednání.Hlasování o stažení bodu 31):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

45 - 0 - 1Hlasování o zařazení nových bodů 91) a 92):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

48 - 0 - 0Hlasování o zařazení bodu 35) na program jednání a časovém zařazení projednání tohoto bodu v 9:00 hod.:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

27 - 4 - 11

Tento návrh nebyl přijat.Hlasování o celém programu včetně stažení bodu 31), zařazení nových bodů 91) a 92) na program jednání a nezařazení bodu 35) na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

45 - 0 - 1

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
Tento bod byl projednán po bodě 90).


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3111

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

48 - 0 - 0

Řízení zasedání převzal Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.


6.

Záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3200Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora, přečetl návrh na úpravu usnesení ve variantě B): - "ZMB souhlasí se záměrem dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., ..."
Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že načtená úprava usnesení se liší od té úpravy, o které se diskutovalo na setkání předsedů politických klubů jednotlivých stran s primátorem města Brna a dále sdělil, že debata spočívala v tom, že smyslem varianty B) je uložit Radě města Brna, aby vypracovala posouzení případného záměru.Řízení zasedání převzal Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.
Pokračování v rozpravě:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, konstatoval, že možností, jak vyřešit bod č. 6 je několik a přečetl nový návrh na změnu usnesení ve variantě B): - "ZMB ukládá RMB vypracovat záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., ..."
Dále vystoupili:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - doplnil návrh na úpravu usnesení přečtený Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem, takto: "ZMB ukládá RMB vypracovat posouzení záměru ..."

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - uvedl, že společnost Technologický Park Brno, a. s., je strategickou firmou a v posledních letech je velice zisková na rozdíl od společnosti Veletrhy Brno, a. s., která není v dobré ekonomické kondici.

MUDr. Daniel Rychnovský - dotázal se, zda pokud se schválí upravené usnesení ve variantě B to znamená, že RMB nemá moc disponovat s majetkem pouze posuzovat možnosti prodeje.

Ing. Ladislav Býček - vznesl dotaz, zda se schválením změněného usnesení ve variantě B) nedává najevo, že se nepočítá se zachováním status quo.

MUDr. Josef Drbal - dotázal se, zda je návrh předložený Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem, pozměňujícím návrhem usnesení, a zda se o něm bude hlasovat jako první.Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA - potvrdil, že RMB nemá moc disponovat s majetkem pouze bude posuzovat možnosti prodeje a upozornil, že status quo je varianta A). Dále odpověděl, že úprava usnesení varianty B) není pozměňujícím návrhem.

Ing. Oliver Pospíšil - uvedl, že toto téma neotevřelo město Brno, ale druhý akcionář a město Brno na tuto záležitost reaguje a potvrdil, že status quo je varianta A). Dále konstatoval, že pokud ZMB odsouhlasí variantu A), pak je zbytečné, aby město Brno vynaložilo finanční prostředky na jakékoliv posouzení, která jsou uvedena ve variantě B). Sdělil, že pokud se ZMB nebude ani jedna varianta ve variantě B) jevit jako výhodná, tak se status quo nemusí opustit.Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

6 - 1 - 26

Tato varianta usnesení v níže uvedeném znění nebyla přijata.
Návrhu usnesení:

1. ZMB

Varianta A)

schvaluje

ponechání majetkového podílu statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., v nezměněném rozsahu

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B) včetně navržené úpravy: - "ZMB ukládá RMB vypracovat posouzení záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., ve variantách:

odkoupení majetkového podílu společnosti P&O,
v prodeji majetkového podílu města,
ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O:protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

43 - 1 - 12.

Dotazy, připomínky a podněty občanů
Aleš Máchal

požádal o informaci, v jakém termínu bude zahájeno zkulturňování prostor mezi hlavním nádražím a obchodním domem Letmo,
/Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - odpověděl, že termín prvních úprav se plánuje na letošní léto a to v přednádražím prostoru, kde proběhnou úpravy, které jsou zařaditelné do kategorie oprav. Dále uvedl, že současně je připravována investice, která povede ke zúžení vstupu do podchodu. Dopravní podnik města Brna připravuje zvýšení nástupních ostrůvků tramvajové dopravy tak, aby byl usnadněn bezbariérový pohyb./

Igor Kadeřávek


metaforicky se vyjádřil k problematice územního a komunitního plánu,
Hana Plachá


v úvodu svého vystoupení požádala o neomezenou dobu svého vystoupení,Hlasování o udělení neomezené doby vystoupení Haně Plaché:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

12 - 2 - 16
Tento návrh nebyl přijat.

vyjádřila podporu projektu Amazon a reagovala na vystoupení Mgr. Libora Šťástky, starosty MČ Brno-střed, v médiích,
/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed, který není právě přítomen si tento příspěvek bezesporu přečte./

Michal Závodský, zástupce občanského sdružení Masarykova čtvrť


v úvodu vystoupení poděkoval městu Brnu za zainvestování přístupové cesty do Wilsonova lesa z Rezkovy ulice a dále členy ZMB a představitele MČ Brno-střed požádal, aby 10 milionů, které město Brno dostalo za smluvní pokutu od Ministerstva obrany ČR investovali přímo do bývalého vojenského areálu Lerchova a zpřístupnili pro veřejnost,

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že od státu přišla žádost o vrácení tohoto vojenského areálu, a že si nedokáže představit, že by starosta MČ Brno-střed nebo členové RMČ Brno-střed investovali do majetku, o kterém si stoprocentně nejsou jistí, zda je majetkem statutárního města Brna./
řeší: Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed- dále poprosil Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, zda by mohl přizvat zástupce místních obyvatel na jednání, která se budou konat kolem bývalého vojenského areálu Lerchova,

řeší:Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora

Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany


dotázala se, zda město Brno již vyhodnotilo nelegální hospodaření společnosti CTP Invest, spol. s r. o., s pozemky města Brna a pokud ano, jaké z toho plynou závěry, a zda došlo k poškození majetku města Brna,

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že bude písemně odpovězeno a tato odpověď bude obsahovat i protokoly související s neoprávněným používáním pozemků statutárního města Brna./
řeší: Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora

Michal Ekl


apeloval na členy ZMB ke schválení projektu Amazon a uvedl, že dle jeho názoru tento projekt přispěje k lepšímu životu ve městě Brně a ke zvýšení zaměstnanosti v celém regionu,
řeší: Bc. Roman Onderka, MBA, primátor

Eva Skrejvalová


vyjádřila podporu projektu Amazon a konstatovala, že pro tuto společnost se plánuje vybudování sjezdu z dálnice a bez ní sjezd nebude. Dále uvedla, že na pozemcích, kde má stát tato společnost je plánovaná výstavba jiných průmyslových budov, které můžou zhoršit dopravní situaci v MČ Brno-Tuřany a v MČ Brno-Slatina.
řeší: Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora

Po uzavření tohoto bodu vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, s návrhem na opětovné zařazení bodu 35) na program jednání.Dále vystoupil Ing. Ladislav Býček, který reagoval na vystoupení Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora.Hlasování o zařazení bodu 35) na program jednání a časovém zařazení projednání tohoto bodu v 9:00:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:

28 - 5 - 8Opakované hlasování po zpochybnění RNDr. Mojmírem Vlašínem:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

28 - 6 - 8
7.Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - ZM6/3088

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

47 - 0 - 18.

Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3067

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

49 - 0 - 09.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - rozpočtové opatření - ZM6/3071

Rozprava:

Ing. Petra Vítková - dotázala se, zda se někdo zabýval výší provozních výdajů, kterou tato investice způsobí v dalších letech, především v souvislosti s vodními prvky.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - konstatoval, že v souvislosti s takovýmto navyšováním rozpočtu by měl být investiční záměr součástí předkládaného materiálu.Dotazy zodpověděli:

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - uvedl, že zvýšení nákladů v reakci na provoz Janáčkova divadla nebude výrazné.

Ing. Robert Kotzian, 1. náměstek primátora - uvedl, že odhad výše nákladů je standardní součástí investičního záměru a je možno ho z jiných podkladů doplnit.Před přerušením tohoto bodu vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., který uvedl, že v důvodové zprávě se konstatuje, že navýšení rozpočtu zhruba o 12 milionů korun je z toho důvodu, že se předpokládal souběh realizace stavebních prací a dotázal se, proč došlo k fázovému posuvu.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl být zahájen bod 35), který byl hlasováním časově zařazen v 9:00 hod.


35.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3150

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB informace zpracované advokátní kanceláří.


Rozprava:
Vystoupili RNDr. Mojmír Vlašín, Mgr. Martin Ander, Ph.D., a MUDr. Daniel Rychnovský.Na jejich vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, a podal návrh na úpravu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy.Dále opětovně bylo uděleno slovo RNDr. Mojmíru Vlašínovi.Na jeho vystoupení reagovala JUDr. Marie Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB.Dále vystoupili JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., Mgr. Martin Ander, Ph.D., Mgr. Libor Šťástka, RNDr. Mojmír Vlašín, Ing. Pavel Březa a MUDr. Daniel Rychnovský.

Dotazy zodpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, JUDr. Marie Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB, a Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.Dále vystoupila občanka města Brna Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany, která se dotázala, zda je primátor města Brna povinen každý měsíc vyvolávat jednání o Amazonu podle smlouvy uzavřené v prosinci 2013 a informovala členy ZMB o skutečnosti, že občanské sdružení Čisté Tuřany podalo trestní oznámení, a že v současné době běží trestní řízení týkající se záležitosti Amazon.Na její vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který sdělil, že na dotaz bude odpovězeno písemně.K projednávanému bodu se dále vyjádřili občanka města Brna Hana Plachá s žádostí o schválení tohoto projektu a zástupci společnosti CTP Invest, spol. s r. o.Dále bylo uděleno slovo Mgr. Liboru Šťástkovi, Evženu Šikovi, zastupiteli MČ Brno-Slatina a občanu města Brna, který se nepředstavil.Řízení zasedání převzal Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora.Vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., který reagoval na vyjádření občanů města Brna a zástupců společnosti CTP Invest, spol. s r. o.Dále se k projednávanému bodu vyjádřil další občan města Brna, který se nepředstavil.Řízení zasedání převzal Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Následně vystoupili RNDr. Daniel Rychnovský a Mgr. Libor Šťástka se žádostí, zda by nemohla být vyhlášena přestávka.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, vyhlásil deseti minutovou přestávku.Po přestávce vystoupil Mgr. Libor Šťástka, který požádal o vyhlášení další přestávky v průběhu které by bylo vysvětleno zahájení trestního řízení, o kterém mluvila Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přečetl text přípisu doručeného Policií České republiky - "Trestní oznámení občanského sdružení Čisté Tuřany - žádost o vyčíslení škody" - "Druhý odbor hospodářské kriminality SKVP MŘP Brno pověřuje na základě podání občanského sdružení Čisté Tuřany podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že na pozemcích ve vlastnictví města Brna v katastrálním území Černovice č. p. 2828/1 a č. p. 2828/6 provedl terénní úpravy, na pozemky navezl stavební suť, kterou rozprostřel a shrnul." V dané trestní věci je žádáno o sdělení, zda skutečně byla na zmíněných pozemcích uvedou činností městu Brnu způsobena škoda a pokud ano, jaká je její výše.Po přečtení přípisu požádal Mgr. Libor Šťástka o vyhlášení přestávky pro jednání politických klubů.Hlasování o vyhlášení přestávky pro jednání politických klubů:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

19 - 3 - 18

Tento návrh nebyl přijat.V závěru rozpravy se k projednávanému bodu vyjádřil JUDr. Robert Kerndl a opětovně Mgr. Libor Šťástka.Hlasování o návrhu Bc. Romana Onderky, MBA, - úprava dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy - článek 7 odst. 7.1 Smlouvy se nahrazuje tímto způsobem "7.1 CTP a Bor se zavazují na POZEMKU vybudovat na svůj náklad a nebezpečí v termínu uvedeném v odst. 7.4 tohoto článku Provozní objekt a související infrastrukturu v souladu s územním plánem města Brna. CTP a Bor jsou si vědomi, že současné regulativy pro uspořádání území, které jsou jako "Zvláštní podmínky využití území" součástí platného Územního plánu města Brna, neumožňují umístění objektů pro skladování na POZEMKU. CTP a Bor se v souladu s ustanoveními § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazují, že pokud nedojde ke změně Územního plánu města Brna, která umožní výstavbu objektů pro skladování na POZEMKU, nebudou CTP a Bor po MĚSTU požadovat, uplatňovat či vymáhat náhradu případné škody. Náhrada případné škody je v tomto případě vyloučena a CTP a Bor se práva na náhradu škody vzdávají. Při výstavbě Provozního objektu se zavazují používat kvalitní materiály, kvalifikované pracovníky a postupovat řádně s odbornou péčí.":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

28 - 8 - 7

Hlasování o návrhu usnesení včetně odsouhlasené úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

28 - 13 - 39.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - rozpočtové opatření - ZM6/3071

pokračování


Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - zopakoval svůj dotaz.Dotaz zodpověděl:

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - odpověděl, že fázový posun byl způsoben tím, že stavba garáží byla svěřena soukromému investorovi, který ji realizoval a následně nebyly finanční prostředky na vybudování parku zařazeny do rozpočtu, aby vybudování parku mohlo okamžitě navázat.Dále vystoupili:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč Odbor investiční MMB nepředložil návrh na to, aby byly tyto prostředky zařazeny do rozpočtu. Dotázal se, kdo nese zodpovědnost za to, že se teď musí vynaložit 12 milionů navíc tím, že ta stavba veřejného prostranství je zpožděná.

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - uvedl, že se z důvodové zprávy dočetl, že k navýšení rozpočtu přispěla intervence České národní banky a nárůst devizového kurzu a dotázal se, jaká část z těch 12 milionů korun je způsobena tou intervencí nebo nárůstem devizového kurzu, a zda se bude navyšovat rozpočet u všech plánovaných akcí z minulého roku na základě nárůstu tohoto kurzu.Dotazy zodpověděli:

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - odpověděl, že navýšení rozpočtu se nebude týkat většího množství staveb, protože se jedná o specifické komponenty, které jsou v této stavbě.

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že společnost TYMET, a. s., postavila podzemní garáže dříve než se předpokládalo a město reagovalo tím, že je dobré zrealizovat veřejné prostranství co nejdříve a neponechávat tam zbytečně jeden rozpočtový rok oplocené štěrkoviště.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - pověřil Ing. Roberta Kotziana, 1. náměstka primátora, aby co se týče odpovědnosti za vynaložení 12 milionů korun tuto situaci prověřil a písemně odpověděl.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

42 - 0 - 5

10.

"Sportovně - zábavní areál Ponava" - prověřovací studie dopravní infrastruktury v k. ú. Ponava , rozpočtové opatření - ZM6/3079

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
Rozprava:

Ing. Jana Drápalová - uvedla, že se na Finančním výboru ZMB dotazovala, proč v podkladech pro tuto studii nejsou některé dokumenty, které město v minulosti pořídilo, konkrétně studie proveditelnosti Price Waterhouse Coopers, na kterou navazovala dopravní studie. Konstatovala, že požadovala, aby tato skutečnost byla prověřena a do materiálu dopracována, jako jeden z podkladů a sdělila, že předložený doplněk tomuto požadavku neodpovídá. Dále požádala o vyjádření vedoucího Odboru dopravy MMB.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že existovala studie proveditelnosti Price Waterhouse Coopers, která byla dokončována na konci roku 2006 a na ni navazovalo dopravní posouzení, na základě kterého bylo konstatováno, že není možné tyto tři velké investiční celky, tzn. fotbalový stadion, víceúčelová hala a akvacentrum z hlediska parkování umístit v daném místě a konstatoval, že tato studie by měla být podkladem pro tuto zakázku. Dále sdělil, že mu jde o to, aby město vycházelo z toho, co už jednou zaplatilo, a aby se donekonečna nedělaly nové a nové studie a dotázal se, jakým způsobem se dospělo k finanční částce, za kterou Brněnské komunikace, a. s., tuto studii zpracovávají, a zda se ověřovalo, zda to je cena, která odpovídá současné nabídce na trhu.

Dotazy zodpověděli:

Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB - odpověděl, že všechny podklady jsou k dispozici, a že nebyly vypracovány dopravní studie, pouze urbanistické studie, které zpracovatel obdržel a z těchto studií se bude vycházet. Dopravní studie v téhle lokalitě jako celek nebyla provedena.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že studie Price Waterhouse Coopers řešila dané území a RMB tuto studii odmítla, kvůli finanční náročnosti.

Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - sdělil, že se pravidelně účastní kontrolních dnů u společnosti Brněnské komunikace, a. s., která tuto zakázku zpracovává a konstatoval, že zakázka je zpracovaná s mírně odlišným zadáním než bylo zadání pro studii Price Waterhouse Coopers. Dále konstatoval, že závěry z této studie budou vypovídat o tom, zda tato lokalita unese zátěž, která je definována stadionem pro kopanou, víceúčelovou halou a privátní investici akvaparku. Uvedl, že levněji rozhodně neznamená kvalitní, a že je proti tomu, aby se zpracovatelé projektových dokumentací vybírali jen podle cenové nabídky. Dále konstatoval, že cena určitě odpovídá odvedené práci a práce určitě bude odvedena kvalitně tak, aby studie dopravní únosnosti území k něčemu byla a zobrazovala skutečnost takovou jaká je.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

36 - 2 - 811.

Přidělení příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 a úhrady povinného podílu města k příspěvku - rozpočtové opatření - ZM6/3070

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

43 - 0 - 012.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3141

Rozprava:

MUDr. Josef Drbal - dotázal se, zda akce pod číslem 2. - Český volejbalový svaz - "Uspořádání Mistrovství Evropy juniorů ve volejbale 2014" bude realizována, i když obdrží pouze pětinovou dotaci oproti požadavku a vznesl dotaz, která světová elita by se účastnila akce pod číslem 10. - Merida Bike Team s. r. o. - "Uspořádání mezinárodního etapového závodu MTB TRANS MORAVIA", vzhledem k tomu, že se ve stejném termínu konají závody světové elity ve Španělsku. Dále požádal o samostatné hlasování u akcí pod čísly 2. a 10.

Ing. Jana Drápalová - dotázala se, jaká je šance získat dotaci, pokud některý žadatel přijde s žádostí až po uzávěrce.Dotazy zodpověděli Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Samostatné hlasování o akci pod číslem 2. - Český volejbalový svaz - "Uspořádání Mistrovství Evropy juniorů ve volejbale 2014":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

39 - 0 - 3

Tento návrh byl přijat.
Samostatné hlasování o akci pod číslem 10. - Merida Bike Team s. r. o. - "Uspořádání mezinárodního etapového závodu MTB TRANS MORAVIA"
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

19 - 1 - 18

Tento návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení včetně přijatých změn:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:

44 - 0 - 213.

Poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 (program II) - rozpočtové opatření - ZM6/3083

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

47 - 0 - 014.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality - rozpočtové opatření - ZM6/3084

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

48 - 0 - 015.

Poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - rozpočtové opatření - ZM6/3105

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

46 - 0 - 116.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - ZM6/3073

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

33 - 0 - 317.

Žádost spolku Divadlo Feste o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3066

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

31 - 2 - 10


18.

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace - ZM6/3082

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

47 - 0 - 019.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice - ZM6/3019


20.

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov - ZM6/3018

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

46 - 0 - 021.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3125

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:

44 - 0 - 022.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - ZM6/3136

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

44 - 0 - 123.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství a s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3127

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

43 - 0 - 324.

Žádost MČ Brno-střed o vydání souhlasu se změnou účelu použití již postoupených příjmů z prodeje bytových domů k jinému účelu

Změna části usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 41 - ZM6/3140

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, navrhl technickou úpravu usnesení tohoto bodu a to: částku 21 824 620,- Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ" sečíst dohromady s částkou v poslední odrážce 760 984,61 Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ", v usnesení bude uveden součet - jedna odrážka s celkovou částkou 22 585 604,61 Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ".Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

42 - 2 - 125.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - smlouva o dílo - ZM6/3135

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

44 - 0 - 026.

Prodej domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků - ZM6/3130


27.

Prodej domovního celku Chodská 7, 9 včetně pozemků - ZM6/3134


28.

Prodej bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků - ZM6/3133


29.

Prodej bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků - ZM6/3129


30.

Prodej bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3132

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

46 - 0 - 032.

Prodej vymezené jednotky č. 597/4 v domě Botanická 8 - ZM6/3131

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

42 - 0 - 133.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 - ZM6/3137

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:

42 - 0 - 234.

Žádost xxxxx xxxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - ZM6/3126

Rozprava:

Ing. Pavel Březa - uvedl, že tato osoba je v sociální situaci, kdy může splácet pouze 500,- Kč měsíčně po dobu dalších 12 let, a že se domnívá, že s ohledem na to, že už poměrně slušnou část finančních prostředků spojených s dluhem uhradil by ZMB mělo schválit prominutí zbytku úroku z prodlení a podal protinávrh předloženého usnesení.Hlasování o protinávrhu usnesení Ing. Pavla Březy - "ZMB schvaluje Petru Zobači prominutí zbytku úroku z prodlení ...":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

27 - 1 - 10

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:

12 - 5 - 20

Usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

ZMB neschvaluje Petru Zobači prominutí zbytku úroku z prodlení ve výši 72.720,- Kč přiznaného platebním rozkazem Městského soudu v Brně č.j. 65 Ro 2392/99 ze dne 3. 12. 1999, právní moc ze dne 4. 1. 2000.


35.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.

a

smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/

Bod byl zařazen s projednáním na stanovenou dobu programu jednání v 9.00 hod.


36.

Souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. - ZM6/3089

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40:

5 - 1 - 27

Usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

1. ZMB bere na vědomí


existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Kavalcem, o zaplacení částky 277 .422,74 Kč s příslušenstvím (tj. 85,- Kč/m²/rok při celkové výměře 1.879 m²) jako bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 7551/20, p. č. 7551/22, p. č. 7551/64 a části pozemku p. č. 7551/1 o výměře 860 m² v k. ú. Židenice v období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012 , spor je veden u Městského soudu v Brně pod č. j. 252 C 68/2013;
usnesení 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice, konaného dne 15. 7. 2013 , bod 65/2013.10, ve kterém Rada MČ doporučuje statutárnímu městu Brnu přehodnotit požadavek vydání bezdůvodného obohacení za užívání výše uvedených pozemků za období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012 společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. a řešit pronájem výše uvedených pozemků z úrovně MČ Brno-Židenice.

2. ZMB souhlasí s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků:

- p. č. 7551/20 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 423 m²

p. č. 7551/22 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 568 m²

p. č. 7551/64 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 28 m²

části p. č. 7551/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 860 m²
vše v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. v období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012 ve výši 277. 422,74 Kč a se zpětvzetím žaloby statutárního města Brna ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 252 C 68/2013, za podmínky úhrady částky 41. 221,24 Kč společností STAVOPROGRES BRNO. spol. s r.o. statutárnímu městu Brnu. (Uvedená částka představuje rozdíl mezi žalovanou částkou 277. 422,74 Kč v předmětném soudním sporu a náklady společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. na vyklizení pozemku p. č. 7551/66 v k. ú. Židenice ve výši 236 .201,50 Kč).

37.

Prodej pozemků p. č. 3939/43 a p. č. 3939/44 v k. ú. Černá Pole - ČSPH v ul. Porgesova - ZM6/3103


38.

Prodej pozemků p. č. 81, 82/1 a 2251/4, vše v k. ú. Komín - ZM6/3108


39.

Prodej pozemků v k. ú. Staré Brno při ulici Kopečná - ZM6/3121


40.

Prodej pozemků p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3117


41.

Prodej pozemku p. č. 94/6 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova - ZM6/3097


42.

Prodej pozemku p. č. 960/5 v k. ú. Bosonohy v ul. Hoštická - ZM6/3099


43.

Prodej pozemku p. č. 738/7 v k. ú. Jehnice - ZM6/3123


44.

Prodej pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Tuřany - ZM6/3113


45.

Prodej pozemků p. č. 5010, 5013, 5016, 5019, 5022 v k. ú. Židenice - ZM6/3112


46.

Prodej pozemku p. č. 2294/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/3107


47.

Prodej pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3100


48.

Prodej pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov - ZM6/3090


49.

Prodej pozemku p. č. 5614 v k. ú. Bystrc - ZM6/3109


50.

Prodej pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - ZM6/3096


51.

Prodej pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - ZM6/ 3138 K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41 :

43 - 0 - 052.

Prodej pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - ZM6/3128

V rozpravě vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D. (s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu).Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42:

41 - 0 - 253.

Prodej pozemku p. č. 4557 a části pozemku p. č. 4558/2 oba v k. ú. Bystrc - ZM6/3095


54.

Prodej části pozemku p. č. 1380/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3101

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43:

41 - 0 - 0


55.

Prodej částí pozemků p. č. 813/1, 826/1, 826/4 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3145

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44 :

41- 0 - 256.

Prodej části pozemku p. č. 2366/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3098


57.

Prodej části pozemku p. č. 5274/59 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/ 3110 K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45:

46 - 0 - 058.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/018, bod č. 52 - "Prodeje pozemku p. č. 561/26 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná." - ZM6/3124

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46:

42 - 0 - 059.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027, bod č. 53 - "Prodeje pozemku p. č. 545/11 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody a vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141" - ZM6/3122

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:

43 - 0 - 060.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 104, ve věci prodeje pozemků p. č. 119 a p. č. 120/2 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3115

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48 :

44 - 0 - 061.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/027, bod č. 111, ve věci prodeje pozemku p. č. 134/5 v k. ú. Komín - ZM6/3116

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49:

46 - 0 - 062.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151 , v k. ú. Trnitá - ZM6/3139

Bc. Roman Onderka, MBA, oznámil, že RMB doporučila usnesení ve Variantě I. - Variantě A.Hlasování o Variantě I. - Variantě A návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50:

42 - 0 - 363.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3118


64.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5368/1 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3094


65.

Nabytí pozemku p. č. 8207/143 v k. ú. Židenice - ZM6/3072


66.

Nabytí pozemku p. č. 37/5 v k. ú. Jehnice pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - ZM6/3064


67.

Nabytí pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín pro stavbu "Brno, Jehnice - Ořešín - Útěchov, vodovodní přivaděč, 2. etapa" - ZM6/3063

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51 :

46 - 0 - 068.

Směna pozemku p.č. 1400/5 v k.ú. Jundrov - ZM6/ 3114 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52 :

44 - 0 - 169.

Změna usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 83 - "Směna pozemku p. č. 708/38 za pozemek p. č. 696/3, vše v k. ú. Nový Lískovec ul. Zavřená a Zoubkova" - ZM6/3142

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53 :

45 - 0 - 070.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1320/6, 3695/1, 1329/5, 5128, 5131, 5303/2, 5303/3 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3093


71.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3092


72.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 3966/29 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3086


73.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.1035/1 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3085


74.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6651/4, p. č. 6651/5, p. č. 6651/6, p. č. 7482/7 a p. č. 7482/11 v k. ú. Židenice - ZM6/3102


75.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice - ZM6/ 3087 K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54 :

47 - 0 - 076.

Nesouhlas s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxx k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina - ZM6/ 3106 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55:

42 - 0 - 177.

Žádost městské části Brno-střed o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství" a o stanovisko k této kauze a rozpočtové opatření - ZM6/3147

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že se domnívá, že by bylo správné, aby tyto prostředky byly využity k tomu, že tento areál bude opraven, zprovozněn a zpřístupněn veřejnosti.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, navrhl pokračovat v jednání po 12. hodině do 12:30 hod.:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56:

43 - 0 - 2

Pokračování v rozpravě:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - konstatoval, že vychází z toho, že areál přešel do majetku města Brna a podal návrh na doplnění usnesení.
Reagoval:

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že převod areálu z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města Brna nebyl zpochybněn.

Mgr. Libor Šťástka - sdělil, že se domnívá, že návrh na doplnění usnesení, který navrhuje Mgr. Martin Ander, Ph.D., není úplně v pořádku z toho důvodu, že finanční prostředky byly strženy z rozpočtu MČ Brno-střed, nikoliv z účelové kolonky, která v rozpočtu městské části byla zřízena na tento areál a jeho budoucí využití.
Hlasování o návrhu na doplnění usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "ZMB schvaluje účelové použití této částky na opravu a zprovoznění areálu pro veřejnost":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57:

8 - 9 - 22

Tento návrh na doplnění usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:

37 - 0 - 578.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" na pozemcích v k. ú. Stránice a dodatek ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva - ZM6/3146

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59:

45 - 0 - 179.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Bytové domy Brno Slatina" na pozemcích v k. ú. Slatina - ZM6/ 3091 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60:

45 - 0 - 180.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2014 - ZM6/3074

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61:

45 - 0 - 081.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa"- odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3069

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:

43 - 0 - 282.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - budoucí prodej pozemků, staveb a ostatního majetku v areálu ČOV Brno-Modřice - ZM6/3068

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:

42 - 0 - 283.

"Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - vzor koncesní smlouvy" - ZM6/3065

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:

39 - 0 - 384.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - ZM6/3119

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:

25 - 0 - 13

Usnesení v níže uvedeném znění nebylo přijato.
Návrh usnesení:

ZMB schvaluje dohodu o narovnání uzavíranou ke smírnému ukončení soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a spol. ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modříce spočívající:


v závazku ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu částku 1.320.000,- Kč ve lhůtě do 30. 6. 2014;
v závazku statutárního města Brna po obdržení uvedené částky 1.320.000,- Kč vzít zpět žalobu podanou proti společnosti ŽSD a.s. a vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp.zn. 24 C 134/2013, jakož i každou jinou žalobu, kterou v souvislosti se smlouvou o dílo č. 0056100503763 ze dne 16. 7. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2011 případně podalo, a to i pokud by se měla týkat druhého účastníka sdružení "Dětský smích";
v závazku ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu část soudního poplatku, která nebude vrácena po zpětvzetí žaloby.

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. .. těchto usnesení.


85.

Změna Regulačního plánu (RP) MČ Medlánky - č. RP 1/10 - ZM6/3104

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:

41 - 0 - 086.

Zrušení Regulačního plánu "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" - ZM6/3075

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:

39 - 1 - 287.

Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu - ZM6/3080

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 68:

42 - 0 - 188.Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" - posouzení projektu - ZM6/3078

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 69:

42 - 0 - 0


89.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3076

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 70:

42 - 0 - 090.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3077

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 71:

42 - 0 - 03.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

K předloženým zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky.


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný člen ZMB, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu za účelem projednání zbývajících bodů programu.


91.

Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu - ZM6/3081

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 72:

43 - 0 - 092.

Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50 a p. č.5149/60 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., rozpočtové opatření - ZM6/3148

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 73:

36 - 0 - 0


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
- pokračování

1. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

konstatoval, že se v médiích objevily zprávy, že dle názoru Mgr. Martina Jelínka, vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, tzv. babyboom v Brně postupně končí. Dotázal se, z čeho Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB vychází, neboť Komise RMB pro rozvoj města projednávala prognózu demografického vývoje ve městě Brně a tato rozhodně netvrdí, že bude v následujících letech počet narozených dětí ve městě Brně razantně ubývat,
řeší: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB


vznesl dotaz, na základě jakého smluvního vztahu je řešeno nakládání s pozemky v MČ Brno-Kohoutovice v tzv. Oku (křižovatka Libušina třída a Žebětínská) a požádal o písemné podklady k této záležitosti.
řeší: Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátoraJako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032, konaného dne 18. 3. 2014
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032, konaného dne 18. 3. 2014
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva o volbě přísedících Městského soudu v Brně

Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (ve 12:25) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.