Zápis ze ZMB Z6/034

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
20. 05. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24226&typ=3
Nalezeno adres
66Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034
konaného od 8:00 hodin dne 20. května 2014, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________1.

Technický bod


Při jednání bylo přítomno 49 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:

MVDr. Vlastimil Žďárský, RNDr. Mojmír Vlašín, MUDr. Josef Drbal (z části jednání), Mgr. Jan Levíček, Jiří Ides, Naděžda Křemečková, Mgr. Jaroslav Suchý (z části jednání), Ing. Robert Kotzian, Ph.D. (z části jednání).


Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA).


Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.


Slib člena Zastupitelstva města Brna

Úvodní slovo přednesl Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB. Dne 12. ledna 2014 rezignovala na svoji funkci členky Zastupitelstva města Brna Mgr. Jitka Ivičičová. Náhradnicí z kandidátní listiny Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové se stala Ing. Klára Liptáková. Po přečtení textu slibu člena Zastupitelstva města Brna, Ing. Klára Liptáková složila zákonem předepsaný slib.


Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Petr Kratochvíl a Mgr. Josef Haluza.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:
42 - 0 - 0
Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/034

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke schválení:
- stažení bodů:


22) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014
67) Návrh na zrušení části smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže a návrh na schválení nové smlouvy - lokalita u Janáčkova divadla
76) Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - rozhodnutí o poskytnutí dotace
- zařazení nových bodů:82) Návrh změny stanov společnosti KORDIS JMK, a. s.


83) Návrh na změnu v orgánech společnosti SAKO Brno, a. s. - nové znění přílohy č. 5a usnesení Z6/001 zasedání ZMB, konaného dne 11. 11. 2010, bod č. 15
Hlasování o stažení bodů 22), 67) a 76):

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:
44 - 0 - 0Hlasování o zařazení nových bodů 82) a 83):

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:
43 - 0 - 0Hlasování o celém programu včetně stažení bodů a zařazení nových bodů na program jednání:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:
44 - 0 - 0


2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.
3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


4.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava komunikací a chodníku ulice Dvorského", k. ú. Štýřice - ZM6/3178


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování č. 5:
neprovedeno - technická chybaRozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - požádal, aby pruh, který je kolem ulice Dvorského, byl osázen zelenou bariérou tak, aby prostorově odděloval parkoviště podél této ulice od parku, který k ní přiléhá.

Dotazy zodpověděl:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že vedoucí Odboru životního prostředí MMB s touto připomínkou souhlasí a je s ní ztotožněn.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:
41 - 2 - 2


5.

Vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy - ZM6/3220


Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - vyjádřil se k odůvodnění změny, která je předkládána a dotázal se, jak je daleko územní řízení na výstavbu sjezdu z dálnice D1, jakým způsobem se postupuje při samostatném přednostním dokončení procesu pořizování změny, a kde ve stavebním zákoně, popřípadě prováděcích vyhláškách je toto upraveno. Dále vznesl dotaz, na to, jak zněly všechny připomínky a námitky veřejnosti k předkládané změně, jak byly vypořádány a proč nejsou přiloženy k materiálu. Dodal, že v materiálu, který je předložen nenašel vyhodnocení vlivu na životní prostředí a územní rozvoj.

Dotazy zodpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, a Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, která uvedla, že stavební zákon žádným způsobem neupravuje, zda-li se změny pořizují v souboru nebo jsou součástí dílčích změn velké změny. Podstatné je, že musí projít všemi fázemi procesu pořizování. Tato změna všemi fázemi prošla. Dále sdělila, že co se týče posouzení vlivu na životní prostředí, tak tato změna byla posouzena v rámci celé aktualizace a zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí neshledal, že by tato změna nemohla být pořízena.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl být zahájen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů".
2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany


- v úvodu svého vystoupení navrhla, aby veřejnost měla možnost po dobu zasedání ZMB vystoupit neomezeně a opakovaně. Požádala členy ZMB, aby si někdo její návrh osvojil. Dále uvedla, že v dopisu náměstka Macka ze dne 9. 4. 2014 stojí, že smluvní podmínky se staly právně účinnými v souvislosti s přijetím zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a dotázala se, jak tento zákon smlouvy upravil, když tyto smlouvy byly uzavřeny již v roce 2000.
Jitka Havlová


- vyjádřila se proti plánované výstavbě skladu Amazon a poprosila členy ZMB, aby pro změnu územního plánu ve prospěch logistických center nehlasovali.


Evžen Šik, zastupitel MČ Brno-Slatina


- přirovnal hlasování o změně územního plánu, jako malou chybu pro jednotlivé zastupitele, ale velkou chybu pro město Brno.
Hana Slámová


- vyjádřila se k výstavbě skladu Amazon, a požádala členy ZMB, aby zvážili, zda pro tento projekt budou hlasovat.
Jiří Povolný


- vystoupil s obavou o osud brněnských plaveckých oddílů, a to z toho důvodu, že neustále ubývají hodiny, které jsou pro tyto oddíly vyhrazeny, a dále z důvodu vysokých cen pronájmu plaveckých drah ve městě Brně v porovnání s cenami v ostatních městech v ČR.
Kateřina Kepáková


- apelovala na členy ZMB, aby při hlasování o změně územního plánu v zájmu výstavby logistického centra Amazon hlasovali proti. Dále se dotázala, zda byla zpracovaná kvalitní analýza přínosů a souvisejících rizik v návaznosti na výstavbu tohoto skladu (Amazon).
Hromek

- vyjádřil se proti plánované výstavbě skladu Amazon.Jiří Kirchner


- dotázal se, co město Brno dělá proto, aby byl postaven obchvat v MČ Brno-Tuřany.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že zásadní problém je v zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, které nejsou v současné době k dispozici. Samotná výstavba komunikace spadá jednoznačně také do kompetence Jihomoravského kraje. Město Brno v této záležitosti řeší pouze pozemky./
Hana Chalupská


- uvedla, že vystupuje za iniciativu Dejchej Brno, která upozorňuje na to, že město Brno dlouhodobě překračuje limity polétavého prachu vzduchu, a že dílčí změnou územního plánu přispěje ZMB k tomu, že tyto limity budou nadále překračovány.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že město Brno v rámci svých možností, např. vysazuje zeleň ve městě Brně, staví v rámci Dopravního podniku města Brna novou stanici na CNG a nakupuje nové autobusy na CNG, atd./

5.

Vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy - ZM6/3220
- pokračování


Pokračování v rozpravě:

Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB pokračovala v odpovědích Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., a sdělila, že z celkového množství, což bylo téměř 1800 podání, které Odbor územního plánování a rozvoje MMB v rámci veřejného projednávání obdržel, k této změně nesměřovala žádná námitka ani připomínka, a že s těmito regulativy nesouhlasily pouze Městské části Brno-Černovice a Brno-Slatina. Dále konstatovala, že u materiálu jsou i připomínky Městské části Brno-Kníničky, která se nevyjádřila ke zrušení regulativů, ale k procesním stránkám pořizování této změny.

Dále vystoupili Mgr. Martin Ander, Ph.D., a JUDr. Irena Matonohová, která se dotázala, zda od minulého jednaní ZMB proběhla jednání s firmou Amazon a pokud ano, s jakým výsledkem, a zda má firma Amazon stále ještě zájem působit ve městě Brně.

Dotaz JUDr. Ireny Matonohové zodpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který uvedl, že jednání na úrovni primátor či vedení města neproběhla, ale sdělil, že od premiéra ČR obdržel informaci, že došlo k jednání na úrovni premiér, potažmo ministr průmyslu ČR, kterým Amazon sdělil, že si bere nějaký čas na to, aby si porovnal zhruba 5 lokací ve střední Evropě, mezi kterými je i město Brno.

K projednávanému bodu dále vystoupila Ing. Jana Drápalová, která si osvojila žádost Ing. Hany Kašpaříkové, která vystoupila v rámci bodu 2 - "Dotazy, připomínky a podněty občanů", aby v rámci tohoto bodu mohli přítomní občané vystupovat opakovaně bez omezení času a požádala o hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o návrhu Ing. Jany Drápalové o neomezeném vystoupení občanů:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:
17 - 4 - 18


Tento návrh nebyl přijat.

Po hlasování o návrhu na neomezené vystoupení občanů pokračovala Ing. Jana Drápalová ve svém vystoupení, ve kterém se vyjádřila k usnesení vlády, které bylo 12. 5. 2014 změněno a k výstavbě sjezdu dálnice D1. Dále uvedla, že si pročetla návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a stavbu sjezdu z dálnice D1 v něm nenašla, a požádala o informaci, z jakých finančních zdrojů bude tato stavba financována.

Na její dotaz odpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.

V rozpravě vystoupil Mgr. Libor Šťástka, který se dotázal vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, zda není materiál nutno upravit dle usnesení vlády, které obsahuje kromě vyjmutí regulativů také podmínky, za kterých mění toto usnesení a dále, zda se touto změnou usnesení ruší všechny regulativy, včetně regulativu umístění chemického průmyslu a všech podobných záležitostí.

Na jeho dotaz odpověděla Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, která uvedla, že vláda jednoznačně souhlasí, aby Brněnská průmyslová zóna byla využívána bez podmínek, které původně stanovila.

Dále opětovně bylo uděleno slovo Ing. Janě Drápalové, která uvedla, že ji překvapuje, že ministr dopravy má úkol vybudovat sjezd z dálnice D1 již od roku 2003 a ještě se nepodařilo ani do rozpočtu ani do rozpočtového výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury tuto stavbu zařadit. A dále konstatovala, že pokud je tato stavba myšlena vážně, měla by v tomto seznamu být.

Na její vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který uvedl, že na tuto skutečnost upozorní premiéra ČR.

Dále v rozpravě vystoupili Bc. Vladan Krásný a Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Na vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D., reagoval Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB.

Následně k projednávanému bodu vystoupil Ing. Pavel Březa.

V rozpravě vystoupila se svými námitkami občanka města Brna Ing. Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany, a na její vystoupení reagovali Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, a Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Dále vystoupila Ing. Jana Drápalová, na její vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.


K projednávanému bodu se dále opětovně vyjádřil Mgr. Martin Ander, Ph.D., a následně navrhl stažení tohoto bodu.

Hlasování o návrhu na stažení bodu Mgr. Martinem Anderem, Ph.D.:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:
5 - 14 - 18


Tento bod nebyl stažen.

Dále bylo uděleno slovo občanům města Brna Evženu Šikovi, zastupiteli MČ Brno-Slatina, a Matěji Hollanovi, kteří se v souvislosti s výstavbou logistického centra Amazon vyjádřili k dopravnímu zatížení a k životnímu prostředí ve městě.

Odpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.

V rozpravě znovu vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., a na jeho vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.

V závěru rozpravy vystoupil občan Jiří Kirchner, který se dotázal na situaci ohledně "obchvatu Tuřan".

Na jeho dotaz odpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který přislíbil písemnou odpověď, a dále Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:
31 - 13 - 3


Hlasování bylo zpochyněno Bc. Vladanem Krásným.Opakované hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:
29 - 16 - 3


6.

Závěrečný účet statutárního města Brna na rok 2013, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2013 - ZM6/3300


Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - uvedl, že lze kladně hodnotit vyšší příjmy a vyjádřil se k nečerpání provozních výdajů a k nečerpání kapitálových výdajů městskými částmi a sdělil, že se domnívá, že by měl být kladen důraz na to, aby přesunutí prostředků v průběhu roku a ponechání prostředků z minulého roku městských částí bylo podmíněno závazkem, do kdy budou akce na úrovních městských částí realizovány.

Na vystoupení reagoval:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že při řešení investičních akcí městských částí v rámci tzv. "daňovek", toto ubezpečení po jednotlivých městských částech také požadoval.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:
35 - 0 - 8


7.

Změny rozpočtů účelových fondů města Brna, rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013 - ZM6/3223


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:
38 - 0 - 3


8.

Rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015 - 2019 - ZM6/3250


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:
38 - 0 - 4


9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014 - ZM6/3233


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:
40 - 0 - 2


10.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3232


Rozprava:

Ing. Jaroslav Kacer - dotázal se, zda se počítá s tím, že bude vytvořena nějaká metodika pro přerozdělení těchto finančních prostředků, protože to byl jeden z požadavků pracovní skupiny ohledně regulace hazardu. A dále sdělil, že jednou z podmínek, která na pracovní skupině zazněla, bylo použití těchto finančních prostředků na sociální, sportovní projekty apod. Navrhnul, aby až se bude na konci roku projednávat tato problematika na sněmu starostů, zda by bylo možné zpracovat nějakou analýzu dopadu vyhlášky o regulaci hazardu po všech stránkách.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že se Klub Strany zelených domnívá, že klíč k rozdělení těchto finančních prostředků není vhodně zvolený a konstatoval, že tento klíč tak, jak je navržený RMB, tak je podle počtu provozovaných výherních hracích přístrojů v jednotlivých městských částech. Sdělil, že by tyto prostředky měly být městským částem rozdělovány podle neutrálního klíče, který nebude vázaný na to, kolik hazardu si městské části na svém území ponechaly, a že se domnívá, že by se u tohoto přerozdělení prostředků měl použít klíč podle počtu obyvatel. Dále konstatoval, že řada sociálních problémů, které se s hazardem objevují, je nakonec řeší ta městská část, ve které ten gambler bydlí a nikoli ta, kde hraje na automatu.

Ing. Ladislav Býček - uvedl, že je škoda, že Zastupitelstvo města Brna nevzalo za své nulovou toleranci hazardu, a že se domnívá, že pokud vznikne příjem z takovéto činnosti, tak by měl být příjmem města a město by s těmito prostředky mělo naložit ve jménu městské politiky, a že se domnívá, že by se mělo odejít od principu podíl městu a podíl městské části.

Dotazy zodpověděl:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že předpokládá, že městské části tyto finanční prostředky použijí právě na záležitosti dotýkající se sportu, sociálních věcí a dalších podobných záležitostí. Uvedl, že rozdělení je realizováno v letošním roce tímto způsobem, a předpokládá, že na konci letošního roku se bude na sněmu starostů tento problém řešit a starostové by měli jasně deklarovat, že tyto finanční prostředky půjdou do sportu, sociálních věcí atd., a na druhou stranu říci, zda vnímají toto rozdělení spravedlivě či nikoliv. Dále sdělil, že v dané městské části, kde je více těchto zařízení a tato městská část dostane více peněz, má větší možnosti, jak těmito finančními prostředky eliminovat následně to negativní, co přínáší hraní na automatech. Uvedl, že si vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB udělala poznámku k tomu, aby materiál s analýzou dopadu vzniknul.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:
36 - 1 - 10


11.

Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3303


Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - konstatoval, že z materiálu je zřejmé, že chybí přes 3 tisíce míst v mateřských školkách a dotázal se, proč se výrazněji právě zde rozpočet neposílil.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že v předloženém materiálu nachází několik položek, o kterých neví, na co konkrétně se využijí. Dotázal se, na co jsou potřeba 2 miliony korun na konzultační poradenské právní služby Odboru investičního MMB, dále, proč Odbor správy majetku MMB navrhuje 1,2 milionů korun na teplo v nemagistrátních budovách, a na investiční transfer pro STAREZ SPORT, který má jít na záležitost dovybavení haly Rondo o dalších 500 míst a vznesl dotaz, zda akciová společnost STAREZ-SPORT v této souvislosti uvažuje nějakým způsobem upravit nájemní smlouvu s Kometou.

MUDr. Daniel Rychnovský - v souvislosti s rozdělením finančních prostředků upozornil na ne právě dobrý stav označení ulic ve městě Brně a konstatoval, že by se tato záležitost měla také trošku sledovat.

Dotazy zodpověděli:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, co se týče navýšení počtu míst v mateřských školkách, že městské části nemají připravené projekty, které by mohly být realizovány do konce letošního roku.
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - sdělil, že navrhované finanční prostředky na právní služby jsou uvažovány v souvislosti s eventuálním sporem ohledně územního rozhodnutí na železniční uzel v Brně.
Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB - uvedl, že Odbor správy majetku MMB přebíral některé nové nemovitosti i rozsáhlé areály, například Židenická kasárna. Současně počítá i s dalším navýšením tepla v letošním roce.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - z důvodu nepřítomnosti ředitele akciové společnosti STAREZ-SPORT sdělil, že ředitel této společnosti bude písemně informován o dotazu Mgr. Martina Andera, Ph.D., a konstatoval, že mu ředitel dotaz učitě zodpoví.
Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - odpověděl, že do smluvního vztahu mezi akciovou společností STAREZ-SPORT a nájemcem Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB nezasahuje.
Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora - reagovala na Ing. Ladislava Býčka a ve své reakci uvedla, že si myslí, že pro mateřské školky, základní školy a do sportu šla významná částka. Dále sdělila, že co se týče nedostatku míst v mateřských školkách, tak se nedá použít rovnítko přihláška a dítě, které se hlásí, protože stále ještě probíhá přijímací řízení a další děti jsou do školek přijímány. Přesná čísla ohledně nepřijatých dětí budou známa až v září.


Mgr. Martin Ander, Ph.D. - sdělil, že v rámci kultury je spousta projektů, které by si zasloužily podporu, ale v rozpočtu na ně nejsou finanční prostředky, a proto podal návrh na úpravu přílohy usnesení - rozpočtové opatření. Taktéž reagoval na odpovědi na své dotazy týkající se Odboru správy majetku MMB a Odboru investičního MMB, a podal další návrh na úpravu přílohy usnesení - rozpočtové opatření.

Na jeho vystoupení reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.

Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "500 tis. z položky Vizualizace nádraží u řeky, 1.200 tis. z položky Teplo (OSM MMB), 2.000 tis. z položky Konzultační, poradenské, právní služby (OI MMB) přesunout na položku Rezerva na zajištění místního referenda o poloze nádraží."

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:
4 - 24 - 13


Tento návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "10.000 tis. Kč z položky Neinvestiční příspěvek Městské divadlo Brno, převést na položku Neinvestiční transfery občanským sdružením v oblasti kultury.":

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:
3 - 17 - 13


Tento návrh nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:
43 - 1 - 2


12.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3163


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:
44 - 0 - 2


13.

Provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací - rozpočtové opatření v ORJ 4200 - ZM6/3155

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - uvedl, že doplněk, který členové ZMB obdrželi, hovoří o rozpočtu na celý rok, tj. 3,8 milionu, přitom tato činnost bude zahájena až po dokončení, a to 30. 6. 2014. Konstatoval, že vnímá kladně, že tyto prostředky budou podléhat vyúčtování podle skutečně vynaložených nákladů.

Ing. Pavel Březa - dotázal se, proč má být přijato rozpočtové opatření na zajištění provozování střediska, a přitom o tom, že Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, bude toto středisko ekologické výchovy zajišťovat, nebylo dosud rozhodnuto, a bude o tom jednáno na některém z následujících zasedání ZMB.

Na vystoupení reagoval:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - na základě dotazu Ing. Pavla Březy navrhl změnu usnesení: "schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení s ohledem na možné financování zajištění provozování Střediska ekologické výchovy ..."

Hlasování o návrhu usnesení včetně navržené změny usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:
40 - 0 - 514.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - ZM6/3151


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:
41 - 0 - 1


15.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3183


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:
46 - 0 - 0


16.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen - rozpočtové opatření - ZM6/3184


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:
46 - 0 - 0


17.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3185


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:
44 - 0 - 0


18.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3161


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:
43 - 0 - 0
Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - vyjádřil se k výši dotace pro medial agency s. r. o., s ohledem na to, že tato akce má obrovskou možnost si získat sponzory z komerční sféry a nepotřebuje tuto dotaci ve výši 30 tisíc Kč, které by se daly využít na podporu jiných aktivit. Dále uvedl, že tato akce je jednorázová a akce, které provozují celoroční aktivity, mají navrženou pouze poloviční dotaci, a že při přerozdělování dotací by se mělo zohledňovat, zda jde o jednorázovou nebo soustavnou činnost.

Ing. Pavel Březa - uvedl, že v souvislosti se záležitostmi, o kterých mluvil Mgr. Martin Ander, Ph.D., by měla být zvýšena aktivita komisí.

Na vystoupení reagovali Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, a Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora.
19.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby v Brně na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3164


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:
44 - 0 - 0


20.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3189


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:
44 - 0 - 0


21.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014 - ZM6/3162


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:
43 - 0 - 0


23.

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem - ZM6/3186


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:
45 - 0 - 0


24.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru - ZM6/3187


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:
44 - 0 - 0


25.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym - ZM6/3188


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:
45 - 0 - 0


26.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3191


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:
41 - 0 - 0


27.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3193


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:
46 - 0 - 0


28.

Aktualizace "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy" - ZM6/3190


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:
41 - 0 - 2


29.

Změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - ZM6/3195


Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že se nedomnívá, že nově vkládaná možnost udělovat výjimky z těchto pravidel je v této chvíli na místě, a podal návrh na samostatné hlasování o Článku 2 odst. 7.

Ing. Pavel Březa - konstatoval, že na těchto pravidlech kvituje to, že se vytvořil prostor pro podávání žádostí na více městských částech, ale co se týká rozhodování o výjimce na úrovni RMB, tak by doporučoval, aby byla zavedena praxe, že pokud RMB udělí výjimku, tak by o udělených výjimkách mělo být následně informováno ZMB.

Ing. Jana Drápalová - sdělila, že tento návrh pravidel byl projednáván na sněmu starostů, kde se vedla diskuse i o dalších článcích, například, co se týče postoupení práv ze smlouvy o nájmu, a že tato pravidla hodnotí jako výrazný posun dopředu. Konstatovala, že bude také hlasovat proti Článku 2 odst. 7.

Dotazy zodpověděli:
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - odpověděl, že změna pravidel byla původně připravena především k zajištění jejich souladu s novým občanským zákoníkem. Uvedl, že předpokládá, že žadatelé o byt tyto změny uvítají. Konstatoval, že pro případy, které jsou hodné zvláštního zřetele, a uvolněné byty není možno pronajmout v souladu s těmito pravidly, se zavádí předběžný souhlas RMB.
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed - uvedl, že odst. 7 v Článku 2 má smysl. V současné době MČ Brno-střed projednává možnou spolupráci s Armádou spásy ČR a na základě této spolupráce může být nabídnuto bydlení v určených domech lidem bez domova, a aby mohla být uzavřena smlouva s Armádou spásy ČR, je třeba právě tato výjimka. Dále konstatoval, že takových případů může být více.

Samostatné hlasování o Článku 2 odst. 7:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

18 - 2 - 15Opakované samostatné hlasování o Článku 2 odst. 7 po zpochybnění Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:
30 - 3 - 11Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:
37 - 0 - 5


30.

Prodej bytového domu Hoblíkova 8 včetně pozemku - ZM6/3196


31.

Prodej bytového domu Merhautova 82 včetně pozemku - ZM6/3197


32.

Prodej bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků - ZM6/3198


33.

Prodej domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 včetně pozemků - ZM6/3199


34.

Prodej bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3194


V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa (s návrhem, aby se návrhy prodeje hlasovaly samostatně a záměry prodeje hlasovaly samostatně).

Hlasování o návrzích na usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:
45 - 0 - 0


35.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3201


36.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků
Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3192


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:
41 - 0 - 3


37.

Změna části usnesení Z6/028, bod č. 53
Stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3202


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40 :
37 - 0 - 8


38.

Zrušení usnesení ve věci prodeje id. 1/2 nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - ZM6/3204


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41 :
45 - 0 - 1


39.

Prodej pozemku p. č. 7498 v k. ú. Líšeň - ZM6/3210


40.

Prodej pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3215


41.

Prodej pozemků p. č. 94/34 a p. č. 96/29 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - ZM6/3207


42.

Prodej části pozemku p. č. 4403/1 v k. ú. Bystrc - ZM6/3203


43.

Prodej části pozemku p. č. 343/1 v k. ú. Komárov - ZM6/3214


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42 :
45 - 0 - 0


44.

Budoucí prodej pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice , dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - ZM6/3205


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43 :
42 - 0 - 2


45.

Změna usnesení Z6/033. ZMB, bod č. 40 - prodej pozemku p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3217


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44 :
41 - 0 - 2


46.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2871/3 a 2873/4 v k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3209


47.Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3664 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3211

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.48.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1178/27, k. ú. Bohunice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3208


49.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1535/1 a p. č. 1542/1 oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3216


50.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 948/53 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3182


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45 :
45 - 0 - 1


51.

Nabytí pozemku p. č. 3547/4 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - ZM6/3154


52.

Nabytí pozemků p. č. 948/44 a 948/56 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3180


53.

Nabytí pozemků p. č. 872/11 a 948/51 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3181


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46:
44 - 0 - 0


54.

Nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3179


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:
43 - 0 - 0


55.

Zrušení usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004 , bod 154
Nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení - základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy - ZM6/3158


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48:
43 - 0 - 1


56.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5244 k. ú. Královo Pole - ZM6/3176


57.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - ZM6/3218


58.

Svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 1565/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3219
59.


Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 504/2 v k. ú. Veveří - ZM6/3206


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49 :
45 - 0 - 0


60.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 977/1 a částí pozemků p. č. 968/1, 977/14, 977/27 k. ú. Komárov - ZM6/3213


61.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 249/3, 251/4 v k. ú. Sadová - ZM6/3212


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50 :
43 - 0 - 0


62.

Nabytí služebnosti k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov - ZM6/3160


63.

Nabytí služebnosti na pozemku p. č. 1548/6 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - ZM6/3173


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51:
45 - 0 - 0


64.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení - ZM6/3156


65.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací pro veřejnou potřebu, které bude statutární město Brno nabývat od cizích stavebníků - ZM6/3159


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52:
43 - 0 - 0


66.

"Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s." - ZM6/3157


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53:
45 - 0 - 1


68.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu
I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/3221


V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který oznámil, že RMB doporučila hlasovat o Variantě II.

Hlasování o návrhu usnesení ve Variantě II.:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54:
40 - 0 - 2


69.

"Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3152


70.

"Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3153


71.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3177


K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55:
45 - 0 - 0


72.

Dodatek č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3172


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56:
46 - 0 - 0


73.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3170

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57:
43 - 0 - 0


74.Projekt IPRM "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3169


Rozprava:

V úvodu se Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, dotázal, zda byla předložena změna tohoto materiálu. Současně konstatoval, že není třeba změna usnesení, a že Městská část Brno-střed souhlasí s dofinancováním celé částky. Tato skutečnost byla projednána na Finančním výboru ZMB s pozitivním hlasováním v rámci návrhu městské části.

Mgr. Josef Haluza - uvedl, že na Finančním výboru ZMB bylo přislíbeno, že tato skutečnost bude předložena na jednání ZMB a sdělil, že usnesení v předloženém materiálu, se nemění.
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed - uvedl, že RMČ Brno-střed tuto záležitost projednala a počítá se 100% spolufinancováním tohoto projektu z úrovně městské části. Výpis z usnesení RMČ Brno-střed by měla mít k dispozici vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - dotázal se vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, zda má tento výpis k dispozici.
Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB - odpověděla, že výpis má k dispozici, ale není přiložen k materiálu, protože nemění návrh usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:
42 - 0 - 2


75.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3167


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59:
44 - 0 - 0


77.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3166


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60:
44 - 0 - 0


78.

Projekt IPRM "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3165


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61:
46 - 0 - 0
79.


Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/3171


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:
45 - 0 - 0


80.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/3174


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:
44 - 0 - 0


81.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - ZM6/3168


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:
46 - 0 - 0


82.

Změna stanov společnosti KORDIS JMK, a. s. - ZM6/3222


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:
41 - 0 - 1


83.

Návrh na změnu v orgánech společnosti SAKO Brno, a. s. - nové znění přílohy 5a usnesení Z6/001 zasedání ZMB, konaného dne 11. 11. 2010, bod č. 15 - ZM6/3231


K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.


protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:
35 - 0 - 5
Rozprava:

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed - navrhl doplnit za Klub ODS kolegu Bc. Vladana Krásného.Opakované hlasování návrhu usnesení po zpochybnění Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem, včetně doplnění materiálu o Bc. Vladana Krásného:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:
36 - 0 - 6


3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
1. Mgr. Martin Ander, Ph.D.


- uvedl, že se domnívá, že by bylo vhodné zvýšit bezpečnost na vyznačených cyklotrasách ve městě Brně. Například na přejezdech přes frekventované silnice na cyklotrase č. 1, která vede podél řeky Svratky a dále při vyústění schodů na trase mezi MČ Brno-Bohunice a MČ Brno-střed, kde cyklotrasa klesá z MČ Brno-Bohunice směrem do centra města podél tramvaje.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že v případě vyústění schodů v MČ Brno-Bohunice je provoz smíšený (cyklisté, chodci - nutnost oboustranné tolerance), ale nemá problém s lepším značením těchto cyklotras./
2. Ing. Jaroslav Kacer


- požádal o vyúčtování Brněnských vánoc za rok 2013, jak na výdajové, tak na příjmové stránce.

- požádal zástupce jednotlivých městských společností s majoritním podílem města Brna o seznam rámcových smuv, které podepsaly od začátku letošního roku a pokud takové smlouvy byly podepsány, čeho se týkaly, a proč byly podepsány.- dotázal se, zda společnost Teplárny Brno, a. s., od roku 2011 prodávaly nějaký nemovitý majetek a pokud ano, jak byl tento prodej řešen.
3. Bc. Vladan Krásný


- uvedl, že se sněm starostů již několik let snaží řešit problém s kontejnerovými stáními. Sdělil, že problém spočívá v tom, že kontejnerová stání nikomu nepatří, zavazí a jsou nebezpečná a městské části je nemohou zbořit, protože nejsou jejich majetkem. Požádal, zda by nešlo vymyslet nějaké systémové řešení tohoto problému.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že tento spor se řešil již v minulém volebním období, kdy městské části nechtěly tento druh majetku spravovat a uvedl, že by bylo dobré, kdyby došlo k nějaké diskuzi a komunikaci v rámci tohoto problému./
4. Ing. Pavel Březa


- sdělil, že se setkal se stížnostmi občanů, kteří poukazují na to, že nemají k dispozici materiály pro jednání zastupitestva a dotázal se, jaký má veřejnost přístup k těmto materiálům.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor -odpověděl, že pokud materiál nevisí s dostatečným předstihem, je to z toho důvodu, že dojde k nějakému technickému problému, a že se tato záležitost nestává pravidlem./- dotázal se na komunikaci mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem. V poslední době se objevují v médiích zprávy, že existuje určitý majetkový spor mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem. Nabídl spolupráci při řešení této záležitosti.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že nekomunikuje s Jihomoravským krajem přes média. Nějaké majetkové spory mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem skutečně existují. Konstatoval, že Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora přivítá jakoukoli pomoc, aby se mohly tyto záležitosti vyřešit./5. Ing. Jana Drápalová


- navázala na Bc. Vladana Krásného a uvedla, že problém s kontejnerovými stáními je jeden ze systémových problémů správy majetku města Brna, a že tato stání leží ve velké většině na pozemcích města, které nejsou městským částem svěřeny.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - sdělil, že tento problém je dlouhodobý./
6. Mgr. Josef Haluza


- také se vyjádřil k problematice kontejnerového stání.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - stanovil pracovní skupinu ve složení: Bc. Vladan Krásný, Mgr. Josef Haluza, Ing. Jana Drápalová a Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB, která se tímto problémem bude zabývat. Výstup z jednání této pracovní skupiny předloží ke zhodnocení Ing. Oliveru Pospíšilovi, náměstkovi primátora. Ten následně s výsledkem seznámí primátora města Brna.Jako informativní zprávy byly předloženy:Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033, konaného dne 15. 4. 2014
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033, konaného dne 15. 4. 2014
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2014
Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2013
Informativní zpráva o stavu pozemků p.č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 v k.ú. Černovice


Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 12:00) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.