Usnesení ze ZMB Z6/036

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
02. 09. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26033&typ=3
Nalezeno adres
1233
Statutární město BrnoStatutární město BrnoZastupitelstvo města Brna

  
USNESENÍ
 Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036konaného dne 2. září 2014   
 
 
Bod 234 byl projednán po bodu 236.
 
 


1.

Technický bod
ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: Naděžda Křemečková, JUDr. Robert Kerndl.ZMB schvaluje pořad jednání ZMB č. Z6/036 předložený RMB, ve znění změn.

 


5.

Představení nově jmenovaného generálního ředitele akciové společnosti - informace
ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že představenstvo společnosti Brněnské komunikace, a.s., na svém 9. zasedání dne 27. 6. 2014 vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení, schválilo doporučení výběrové komise a jmenovalo do funkce generálního ředitele společnosti Brněnské komunikace, a.s.Ing. Luďka Borovéhos účinností od 1. 8. 2014.
 


6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3400
ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 2. čtvrtletí roku 2014.
       


7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012 - ZM6/3399
ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.
 


8.

Dohoda o kulturním partnerství mezi městem Rennes a statutárním městem Brnem v rámci adaptace výstavy Muzea Bretaně z roku 2013 "Migrace, Bretaň - svět" - ZM6/3393
1. ZMB schvaluje dohodu o kulturním partnerství mezi společenstvím aglomerace Rennes Métropole a statutárním městem Brnem v rámci adaptace výstavy "Migrace, Bretaň - svět", konané v roce 2013 v Muzeu Bretaně, která bude probíhat v Brně, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem předávacího protokolu.
 


9.

Další postup při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3511
1. ZMB schvaluje kvalifikační kritéria a způsob hodnocení veřejné zakázky pro zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

***2. ZMB ukládá RMB zajistit ve spolupráci se společností P&O zadání veřejné zakázky na zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s.***úkol č.: [Z6/036/09/01]zodpovídá: RMB [29]termín: [bezodkladně]***ZMB ukládá RMB předložit ZMB ke schválení návrh realizace společného prodeje majetkových podílů města a společnosti P&O ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.Termín: bezodkladně po výběru nejvhodnějšího zájemce ***úkol č.: [Z6/036/09/02]zodpovídá: RMB [29]termín: [viz usnesení]10.

Zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. peněžitým vkladem statutárního města Brna - ZM6/3427
ZMB schvaluje poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 3.000.000,- Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ -
SPORT, a. s.11.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014 - ZM6/3434
ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014.
 


12.

Bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015, stanovení základních proporcí rozpočtu - ZM6/3553
ZMB bere na vědomí


návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015 o celkových zdrojích .................................................................................................... 10.858,6 mil. Kčv tom:- příjmy ....................................................................................... 10.414,4 mil. Kč- financování ................................................................................... 444,2 mil. Kč
stanovení základních proporcí rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015.


 


13.

Rozpočtová opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - ZM6/3535
ZMB schvaluje rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti města Brna za rok 2013.14.

Rozpočtová opatření - zapojení volných zdrojů města z minulých let, přesuny v rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3500
ZMB schvaluje


poskytnutí účelového investičního transferu Úrazové nemocnici v Brně ve výši 14.050 tis. Kč na zakoupení computerového tomografu, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna ve výši 400 tis. Kč na zakoupení 2 ks obrazů prof. Vladimíra Franze, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;

 


poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 9.000 tis. Kč na opravy, renovace výprav stávajících inscenací a obnovu repertoáru opery, baletu a činohry, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 318 tis. Kč na zajištění přípravy festivalu Divadelní svět Brno 2015, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;
změnu účelu využití části investičních transferů a neinvestičních příspěvků poskytnutých v průběhu roku 2014 z rozpočtu města Úrazové nemocnici v Brně, Centru sociálních služeb, Domovu pro seniory Nopova a Muzeu města Brna, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení;
rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 5b těchto usnesení.

 


15.

Změna charakteru a účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - rozpočtové opatření - ZM6/3592

ZMB schvaluje


změnu charakteru a účelu využití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11 ve výši 86 tis. Kč z akce "MŠ Škrétova 2 - vybavení kuchyně" na investiční transfer na akci "MŠ Škrétova 2 - zakoupení konvektomatu";
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití poskytnutého neinvestičního transferu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 


16.

Změna účelu využití investičního transferu MČ Brno-Vinohrady - rozpočtové opatření - ZM6/3591
ZMB schvaluje


změnu účelu využití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Vinohrady na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11 ve výši 2.848 tis. Kč z akce "Školský objekt Bzenecká 23 - výměna oken sekce C" na akci "Školský objekt Bzenecká 23 - výměna oken sekce A-C";
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, z důvodu změny účelu poskytnutého investičního transferu MČ Brno-Vinohrady.

  
    


17.

Změna účelu použití části investičního transferu, poskytnutého v roce 2014 z rozpočtu města městské části Brno-Černovice, rozpočtové opatření - ZM6/3373
ZMB schvaluje


změnu účelu použití části investičního transferu v objemu 121.206,- Kč poskytnutého MČ Brno-Černovice na základě rozhodnutí Z6/034. zasedání ZMB, bod č. 11, z akce "Vybudování kluziště" na provoz kluziště v roce 2014;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití části investičního transferu, poskytnutého MČ Brno-Černovice.

 


18.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - rozpočtové opatření - ZM6/3398
ZMB schvaluje


změnu účelu využití investičního transferu, poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11 ve výši 1.000 tis. Kč z akce "Dokončení venkovních úprav SVČ Stamicova" na neinvestiční transfer na akci "Dokončení venkovních úprav SVČ Stamicova;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití poskytnutého investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice.

 


19.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - ZM6/3395
ZMB schvaluje změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého na základě rozhodnutí ZMB/034, b. č. 14 MČ Brno-Tuřany z neinvestiční akce "Oprava vstupního prostoru ZŠ Měšťanská 21" na investiční akci "ZŠ Měšťanská - rekonstrukce vstupního prostoru", a to ve výši 112 tis. Kč.


20.

Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3394
ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, z důvodu realizace připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna.
 


21.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - rozpočtové opatření - ZM6/3593
ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu pokrytí výdajů za služby v souvislosti s údržbou díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" za období březen až srpen 2014.
 


22.

Investice "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát" v závazném plánu kapitálových výdajů - rozpočtové opatření - ZM6/3416
ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, z důvodu zajištění rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát. 


23.

Přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních komunikací a úhrada pohledávek za nucené odtahy vozidel, rozpočtové opatření - ZM6/3574

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulek, které tvoří přílohu č. 13a a přílohu č. 13b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních komunikací a přesunu finančních prostředků z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti na úhradu pohledávek za nucené odtahy vozidel.

 


24.

Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB - ZM6/3478
ZMB schvaluje


zařazení akce ORG 2776 - "Technické zhodnocení objektu archiv MMB Přední  2" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 69 tis. Kč do závazného plánu kapitálových výdajů s dobou realizace v roce 2014;
zařazení akce ORG 2777 - "Technické zhodnocení kulturních památek" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 200 tis. Kč do závazného plánu kapitálových výdajů s dobou realizace v roce 2014;
zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3283 - "Technické zhodnocení objektů města" z 35.457 tis. Kč na 36.957 tis. Kč;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení, z důvodu nutnosti přesunu části provozních výdajů do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku.


 


25.

Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - ZM6/3417
ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení, z důvodu nákupu čistícího stroje pro Aquapark Kohoutovice a nákupu výsledkové tabule pro sportovní halu Morenda.   
 


26.

Úprava rozpočtu provozních výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3455

ZMB schvaluje


snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím- Domovu pro seniory Foltýnova o částku 1.000 tis. Kč,- Domovu pro seniory Koniklecová o částku 400 tis. Kč,- Domovu pro seniory Kociánka o částku 400 tis. Kč,- Domovu pro seniory Kosmonautů o částku 200 tis. Kč,s ohledem na vyšší skutečné výnosy nebo nižší skutečné náklady příspěvkových organizací oproti plánu;
zvýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím


Domovu pro seniory Podpěrova o částku 500 tis. Kč na pokrytí nákladů na opravu střechy objektu - občanské vybavenosti č. p. 501, stojící na pozemku p. č. 620/108 v k. ú. Medlánky,
Domovu pro seniory Věstonická o částku 1.500 tis. Kč na pořízení nových postelí z důvodu navýšení počtu klientů sociální služby "domov se zvláštním režimem" a výměnu stávajících dveří do areálu zahrady za automaticky otevíratelné;

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto unsesení.


 


27.

Poskytnutí finanční podpory DSO "Časnýř", rozpočtové opatření - ZM6/3575

1. ZMB schvaluje


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků na podporu DSO "Časnýř",;
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Brnem a DSO "Časnýř", která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.
 


28.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na řešení záměru nasvětlení vybraných přechodů u základních a mateřských škol ve statutárním městě Brně - ZM6/3372
1. ZMB schvaluje


poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 5.000.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2014 na zajištění nasvětlení vybraných přechodů u základních a mateřských škol;

 


smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
 


29.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3371
1. ZMB schvaluje


poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2014 na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání akce Brněnské Vánoce 2014;
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení, z důvodu zajištění konání Brněnských Vánoc 2014.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
 


30.

Poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3454

1. ZMB schvaluje


poskytnutí dotace spolku Moravskoslezský kruh, IČ 26618761, ve výši 40 tis. Kč na projekt "Vydávání novin Pečuj doma";
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhu smlouvy o poskytnutí dotace", která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení, za účelem poskytnutí dotace shora uvedenému subjektu.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 
 


31.

Poskytnutí dotace na Běh olympijského dne v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3602
ZMB schvaluje


poskytnutí neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu Realmedia s.r.o. v celkové výši 15 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 4. kolo", která tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení, z důvodu, že uspokojený žadatel je jiná organizace než spolek;
uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 21c těchto usnesení.

 


32.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro období 2014/2015 - rozpočtové opatření - ZM6/3421
ZMB schvaluje


poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 28.410.000,- Kč, dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro období 2014/2015", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport, která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení;

poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 1.590.000,- Kč, dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro období 2014/2015", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení;

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 22d těchto usnesení.


   


33.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2014 - ZM6/3419
ZMB schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 5.000 tis. Kč dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace spolkům - mládežnickým hokejovým klubům pro rok 2014", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Podpora mládežnického hokeje, která tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení;

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení. 


34.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3420
ZMB schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.751 tis. Kč dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace spolkům - hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům, která tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení;

poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě, ve výši 382 tis. Kč dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě - hokejovému klubu na pronájem ledových ploch na rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení;

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 24d těchto usnesení. 


35.

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B pro tělovýchovu a sport na rok 2014 - III. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3418
1. ZMB schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 575.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "1. Neinvestiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo", která tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení;

poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery spolkům, dle tabulky "2. Investiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo", která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení;

poskytnutí investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6313 - investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, dle tabulky "3. Investiční dotace typu B nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo", která tvoří přílohu č. 25c těchto usnesení;

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25d těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních a investičních dotací;

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) - 3) usnesení za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 25e těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smluv o poskytnutí dotace.
 


36.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - rozpočtová opatření - ZM6/3397

ZMB schvaluje 1) změnu příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:1.1) zvýšení:- Divadlo Radost o částku 17 tis. Kč;- Muzeum města Brna o částku 1.842 tis. Kč;- Dům umění města Brna o částku 7 tis. Kč;1.2) snížení:- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 563 tis. Kč;2) zvýšení příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkové organizace:- Muzeum města Brna o částku 400 tis. Kč;3) změny výše neinvestičních příspěvků, z důvodu změn plnění příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu a z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, příspěvkovým organizacím:- Divadlo Radost - zvýšení o částku 17 tis. Kč;- Knihovna Jiřího Mahena v Brně - snížení o částku 563 tis. Kč;- Muzeum města Brna - zvýšení o částku 2.242 tis. Kč;- Dům umění města Brna - zvýšení o částku 7 tis. Kč;4. rozpočtová opatření dle tabulek, které tvoří přílohy č. 26 těchto usnesení.
 


37.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice" - ZM6/3595
1. ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice", která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, vedoucí Odboru kultury MMB, podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.
 


38.

Nová zřizovací listina Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace - ZM6/3596
ZMB schvaluje novou zřizovací listinu Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, která tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
39.

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna - ZM6/3456

ZMB schvaluje


dodatek č. 18 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,
dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace,
dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace,
dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace,
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace,
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace.

Dodatky tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


40.

Poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý Lískovec z prostředků Fondu bytové výstavby, rozpočtové opatření - ZM6/3558
1. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na opravy a vybavení 3pokojového bytu č. 5 v domě s byty zvláštního určení na ul. Kosmonautů 19 v Brně MČ Brno-Starý Lískovec.Tabulka rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.***2. ZMB ukládá MČ Brno-Starý Lískovec provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2015.***úkol č.: [Z6/036/40/01]zodpovídá: MČ Brno-Starý Lískovec [27]termín: [2015-02-18]***3. ZMB ukládá MČ Brno-Starý Lískovec předložit závěrečné vyhodnocení akce včetně přehledu financování na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od ukončení akce.***úkol č.: [Z6/036/40/02]zodpovídá: MČ Brno-Starý Lískovec [27]termín: [viz usnesení]
 


41.

Lokalita bydlení Tuřany-Holásky, výstavba DPS, rozpočtové opatření - ZM6/3583
ZMB schvaluje


zařazení nové investiční akce ORG 2912 "DPS Tuřany - Holásky" s celkovými rozpočtovými náklady 150 mil. Kč a dobou realizace 2014-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města;

  


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků z FBV na přípravu výstavby DPS Tuřany - Holásky;
zajištění inženýrské činnosti a realizace investice Bytovým odborem MMB.

 


42.

Stavební úpravy části  nebytových prostor na bydlení v objektu Zámečnická 2 - sdílené bydlení, rozpočtové opatření - ZM6/3560
ZMB schvaluje


zařazení nové akce ORG 2797 - "Zámečnická 2 - sdílené bydlení" o celkových nákladech 7 mil. Kč a termínem realizace 2014-2016 do rozpočtu kapitálových výdajů města;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby.

 


43.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - smluvní pokuta - ZM6/3578
1. ZMB bere na vědomí


způsob vypořádání smluvní pokuty se společností Cooptel stavební a.s. na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" realizované na základě smlouvy o dílo č. 6213052053 zápočtem proti části ceny díla ve výši 1.590.000,- Kč bez DPH;
žádost společnosti Cooptel stavební a.s. o snížení smluvní pokuty stanovené na základě smlouvy o dílo č. 6213052053 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" o částku 1.113.000,- Kč na částku 477.000,- Kč bez DPH.

2. ZMB neschvaluje prominutí části smluvní pokuty ve výši 1.113.000,- Kč bez DPH společnosti Cooptel stavební a. s. stanovené dle smlouvy o dílo č. 6213052053 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60".
 


44.

Prodej domovního celku Šumavská 23, 21, 19, Šumavská 17/Botanická 69, Botanická 67, 65 včetně pozemků - ZM6/3546
ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Šumavská 23, 21, 19, Šumavská 17/Botanická 69, Botanická 67, 65 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob   1) prodej těchto nemovitostí:


pozemku p. &#$03. 297 - zast. plocha a nádv., o výměře 225 m² se stavbou č. p. 419, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 298 - zast. plocha a nádv., o výměře 225 m² se stavbou č. p. 418, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 299 - zast. plocha a nádv., o výměře 183 m² se stavbou č. p. 417, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 300 - zast. plocha a nádv., o výměře 318 m² se stavbou &#$03. p. 62, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 301 - zast. plocha a nádv., o výměře 371 m² se stavbou č. p. 61, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 302 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 227 m² se stavbou č. p. 59, způsob využití bydlení,

a dále dle GP pro rozdělení pozemků č. 652-69/2010 ze dne 22. 6. 2010


části pozemku p. č. 262/10 - ost. plocha, o výměře 614 m² označené jako pozemek p. č. 262/14 - ost. plocha, o výměře 17 m²,
části pozemku p. č. 293 - ost. plocha, o výměře 587 m² označené jako p. č. 293/2 - ost. plocha, o výměře 111 m²,
&#$03ásti pozemku p. č. 303/1 - ost. plocha, o výměře 2.705 m² označené jako p. č. 303/3 - ost. plocha, o výměře 111 m²,
části pozemku p. č. 304/1 - ost. plocha, o výměře 833 m² označené jako pozemky p. č. 304/6 - ost. plocha, o výměře 55 m², p. č. 304/10 - ost. plocha, o výměře 47 m² a p. č. 304/15 - ost. plocha, o výměře 8 m²,
části pozemku p. č. 304/5 - ost. plocha, o v&#$06měře 172 m² označené jako pozemek p. č. 304/16 - ost. plocha, o výměře 47 m²,

vše v  k. ú. Ponava , město Brno, MČ Brno-Královo Pole,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.2) zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí BD Botanická - Šumavská, družstvu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


45.

Prodej bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 včetně pozemku - ZM6/3563
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej - pozemku p. č. 3830 - zast. plocha a nádv., o výměře 847 m² se stavbou č. p. 1837, způsob využití bydlení
k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


46.

Prodej bytového domu Erbenova 14/Fišova 38 včetně pozemků - ZM6/3542
1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Erbenova 14/Fišova 38 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:


pozemku p. č. 3503 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 325 m² se stavbou č. p. 382, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 3504 - zahrada , o výměře 393 m²,

vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Erbenova 14, Brno .
47.

Prodej bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků - ZM6/3580
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Gorazdova 7 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 703/15 - zast. plocha a nádv., o výměře 261 m² se stavbou č. p. 659, způsob využití bytový dům- pozemku p. č. 703/2 - ost. plocha, o výměře 94 m²- pozemku p č. 703/14 - ost. plocha, o výměře 57 m²- pozemku p. č. 705/2 - zahrada , o výměře 302 m²
vše v  k. ú. Město Brno , MČ Brno-střed,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


48.

Prodej bytového domu Hlinky 66 včetně pozemku - ZM6/3543
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hlinky 66 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:


pozemku p. č. 549 - zast. plocha a nádv., o výměře 446 m² se stavbou č. p. 134, způsob využití bydlení,

vše v  k. ú. Staré Brno , město Brno, MČ Brno-střed,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


49.

Prodej bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 včetně pozemku - ZM6/3559
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:- pozemku p. č. 2463 - zast. plocha a nádv., o výměře 299 m² se stavbou č. p. 546, způsob využití bydlení
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


50.

Prodej bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - ZM6/3566
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Mathonova 4 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1686 - zast. plocha a nádv., o výměře 460 m² se stavbou č. p. 873, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1687 - zahrada , o výměře 191 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy:


uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

    


51.

Prodej bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků - ZM6/3576
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 89 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2208 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 349 m² se stavbou č. p. 965, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 2209 - zahrada , o výměře 206 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


52.

Prodej bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků - ZM6/3562
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 176 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob


prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1552 - zast. plocha a nádv., o výměře 292 m² se stavbou č. p. 1040, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 1553 - zahrada , o výměře 282 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Merhautova 176 Brno .


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


53.

Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3565
Bod byl stažen z programu jednání ZMB.  
 


54.

Prodej bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků - ZM6/3581

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 34 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2881 - zast. plocha a nádv., o výměře 314 m² se stavbou č. p. 1689, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 2882 - zahrada , o výměře 131 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


55.

Prodej bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky - ZM6/3579

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Cejl 84a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob


prodej této nemovitosti:- pozemku p. č. 950 - zast. plocha a nádv., o výměře 390 m² se stavbou č. p. 294, způsob využití bydlení
k. ú. Zábrdovice , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Cejl 84a, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


56.

Prodej bytového domu Merhautova 10 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3541
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 10 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:


pozemku p. č. 358 - zast. plocha a nádv., o výměře 373 m² se stavbou č. p. 432, způsob vyu&#$05ití bydlení,
pozemku p. č. 359 - zahrada , o výměře 110 m²

vše v  k. ú. Zábrdovice , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


57.

Prodej bytového domu Merhautova 24/Slepá 21 včetně pozemku na základě opakované nabídky - ZM6/3531

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 24/Slepá 21 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:- pozemku p. č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 433 m² se stavbou č. p. 439,
způsob využití bydlení, vše v k. ú. Zábrdovice , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


58.

Prodej bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3564
ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Pellicova 1a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1138 - zast. plocha a nádv., o výměře 203 m² se stavbou č. p. 573, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1139 - zahrada , o vým&#$ 01 ře 138 m²
vše v  k. ú. Staré Brno , město Brno, MČ Brno-střed,za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

    


59.

Prodej bytové jednotky č. 1164/3 v domě Krásného 59 - ZM6/3527
1. ZMB bere na vědomí Protokol z otevření doručených obálek obsahujících cenové nabídky na prodej bytové jednotky č. 1164/3 v domě Krásného 59 ze dne 26. 5. 2014.2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej jednotky č. 1164/3 v domě č. p. 1077, č. p. 1164 a č. p. 1165, na ul. Krásného č. or. 57, 59, 61, postaveném na pozemcích p. č. 4379 , p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44, p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3650/301500 na společných částech budovy a pozemcích p. č. 4379 , p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44, p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a dále na pozemcích p. č. 4362/46, p. č. 4362/33, p. č. 4217/2, p. č. 4362/43, p. č. 4362/36, p. č. 4217/3, p. č. 4362/41, p. č. 4362/39 a p. č. 4217/4 - ostatní plochy, vše v Brně, k. ú. Židenice , za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


61.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemkůStanovení ceny - ZM6/3582
1. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 5952 - zast. plocha a nádv., o výměře 232 m² se stavbou č. p. 778, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 5953 - zast. plocha a nádv., o výměře 228 m² se stavbou č. p. 777, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 5954 - zast. plocha a nádv., o výměře 231 m² se stavbou č. p. 776, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 6227/6 - ost. plocha, o výměře 58 m²- pozemku p. č. 6234/3 - ost. plocha, o výměře 15 m²- pozemku p. č. 6234/5 - ost. plocha, o výměře 9 m²
vše v  k. ú. Bystrc , město Brno, MČ Brno-Bystrc.2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.330.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.
    


62.

Záměr prodeje bytového domu Hlinky 62 včetně pozemkůStanovení ceny - ZM6/3544
1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hlinky 62 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:


pozemku p. č. 576 - zast. plocha a nádv., o výměře 254 m² se stavbou &#$03. p. 132, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 578 - zahrada , o výměře 193 m²
pozemku p. č. 581 - zahrada , o výměře 229 m²

vše v  k. ú. Staré Brno , město Brno, MČ Brno-střed.2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5.117.689,- Kč s tím, že:


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domě Hlinky 62 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 36 dB.
63.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 8 včetně pozemkůStanovení ceny - ZM6/3526
1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Jiráskova 8 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 20 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 334 m² se stavbou č. p. 216, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 21 - zahrada , o výměře 490 m²
vše v k. ú. Veveří , město Brno, městská část Brno-střed.2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.761.442,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.64.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemkůStanovení ceny - ZM6/3561
1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Třískalova 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 324/69 - zast. plocha a nádv., o výměře 309 m² se stavbou č. p. 348, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 324/70 - ost. plocha, o výměře 105 m²- pozemku p. č. 324/96 - ost. plocha, o výměře 96 m²
vše v  k. ú. Lesná , město Brno, MČ Brno-sever.2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.200.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.
 


65.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8/Česká 26 - ZM6/3530
ZMB schvaluje záměr prodeje vymezených jednotek č. 145/5, č. 145/6, č. 145/7, č. 145/8, č. 145/9, č. 145/10, č. 145/11, č. 145/12, č. 145/13, č. 145/14, č. 145/15, č. 145/16, č. 145/17, č. 145/18, č. 145/19, č. 145/20, č. 145/21, č. 145/22, č. 145/23, v budově č. p. 145, Solniční 8/Česká 26, postavené na pozemku p. č. 567 , včetně jejich spoluvlastnických podílů o celkové velikosti id. 19296/24423 na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 567 zastavěná plocha a nádvoří , v Brně, k. ú. Město Brno , městská část Brno-střed, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.
 


66.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Soukenická 8 - ZM6/3545
ZMB schvaluje záměr prodeje vymezených jednotek č. 561/1, č. 561/2, č. 561/3, č. 561/4, č. 561/5, č. 561/6, č. 561/7, č. 561/8 v budově č. p. 561, Soukenická 8, postavené na pozemku p. č. 1489 , včetně jejich spoluvlastnických podílů o celkové velikosti id. 7978/11066 na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 1489 - zast. plocha a nádv., v Brně, k. ú. Staré Brno , MČ Brno-střed, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.
 


67.

Záměr prodeje bytových jednotek č. 2 a 3 v domě Jeronýmova 24 Záměr prodeje podílu pozemků p. č. 231 a p. č. 232 v k. ú. Židenice - ZM6/3539
1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 1891/2 v budově č. p. 1891, Jeronýmova 24, postavené na pozemku p. č. 231 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 479/1887 na společných částech uvedené budovy a pozemcích p. &#$ 03 . 231 - zast. plocha a nádv., o výměře 179 m² a p. č. 232 - zahrada , o výměře 354 m², vše v Brně, k. ú. Židenice , dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.2. ZMB stanoví výchozí cenu výše uvedených nemovitostí ve výši 805. 049 ,- Kč.3. ZMB schvaluje


záměr prodeje bytové jednotky č. 1891/3 v budově č. p. 1891, Jeronýmova 24, postavené na pozemku p. č. 231 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 470/1887 na společných částech uvedené budovy a pozemcích p. č. 231 - zast. plocha a nádv., o výměře 179 m² a p. č. 232 - zahrada , o výměře 345 m², vše v Brně, k. ú. Židenice , v nabídkovém řízení za minimální kupní cenu ve výši 1.158.240,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy;
podmínky nabídkového řízení pro prodej výše uvedených nemovitostí, které tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení;
text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.4. ZMB pověřuje


otevřením obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí Komisi bydlení RMB,
podpisem smlouvy o složení a užití kauce vedoucího Bytového odboru MMB.

5. ZMB schvaluje záměr prodeje podílu o velikosti 938/1887 na pozemcích p. č. 231 - zast. plocha a nádv., o výměře 179 m² a p. č. 232 - zahrada , o výměře 354 m², v Brně, k. ú. Židenice, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob vlastníkovi jednotek č. 1891/1 a č. 1891/4 v budově č. p. 1891, Jeronýmova 24, za kupní cenu ve výši 405 .423,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy.68.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Bednářova  25 , 27  v Brně,  k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3518
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 963/2 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 133 m²- p. č. 963/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 119 m² - p. č. 963/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 69 m²
v k. ú. Horní Heršpice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 522, č. p. 590 na ulici Bednářova 25, 27, postaveném na pozemcích p. č. 963/2, 963/3, 963/10, 963/11, 963/12 v Brně, k. ú. Horní Heršpice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  


69.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Blatnická 20, 22  v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3521
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 8946 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 268 m²- p. č. 8947 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 268 m²
v k. ú. Židenice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 4176, 4177 na ulici Blatnická 20, 22, postaveném na pozemcích p. č. 8946, 8647 v Brně, k. ú. Židenice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


70.

Prodej pozemku pod bytovým domem Dědická  2628 , 30  v Brně,  k. ú.  Slatina - ZM6/3520
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 2582 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 614 m²
v k. ú. Slatina , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1019, 1021, 1023 na ulici Dědická 26, 28, 30 postaveném na pozemku p. č. 2582 v Brně, k. ú. Slatina , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


71.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 2  v Brně,  k. ú.  Líšeň - ZM6/3519
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 315 m²
v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2206 na ulici Konrádova 2, postaveném na pozemku p. č. 6055 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
   


72.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 4  v Brně,  k. ú.  Líšeň - ZM6/3525
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 6056 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 346 m²
v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2205 na ulici Konradova 4, postaveném na pozemku p. č. 6056 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


73.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 6  v Brně,  k. ú.  Líšeň - ZM6/3524
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 6057 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 315 m²
v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2204 na ulici Konrádova 6, postaveném na pozemku p. č. 6057 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


74.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Michalova  3 , 5  v Brně,  k. ú. Líšeň - ZM6/3523
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 6103 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 278 m²
- p. č. 6104 - zastavěná plocha a nádvoří , o vým&#$ 01 ře 280
v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2280, 2281 na ulici Michalova 3,5 postaveném na pozemcích p. č. 6103, 6104 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
     


75.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Palackého třída  131 , 133, 135  v Brně,  k. ú. Královo Pole - ZM6/3522
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 4609/86 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 230 m²- p. č. 4609/87 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 227 m² - p. č. 4609/88 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 222 m²
v k. ú. Královo Pole , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2630, 2631, 2635, Palackého tř. 131, 133,135, postaveném na pozemcích p.č. 4609/86, 4609/87, 4609/88 v Brně, k. ú. Královo Pole , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


76.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Teyschlova 13, 15, 17 v Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3529
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 7961/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 215 m²
v k. ú. Bystrc , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1086, 1087, 1088 na ulici Teyschlova 13, 15, 17, postaveném na pozemcích p. č. 7961/1, 7961/3, 7961/5 a 7961/6 v Brně, k. ú. Bystrc , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


77.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Valtická 19  v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3528
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 8234 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 449 m²
v k. ú. Židenice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 4100 na ulici Valtická 19, postaveném na pozemku p. č. 8234 v Brně, k. ú. Židenice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  


78.

Prodej pozemků pod bytovým domem Zikova 20  v Brně,  k. ú.  Líšeň - ZM6/3517
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 5907 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 243 m²
- p. č. 8288 - ostatní plocha , ostatn&#$08 komunikace, o výměře 5 m²
v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2112 na ulici Zikova 20, postaveném na pozemku p. č. 5907 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


79.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Letovická 5, 7  v Brně,  k. ú. Řečkovice - ZM6/3557
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 3125/89 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 133 m²
- p. č. 3125/381 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 8 m²
v k. ú. Řečkovice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1428 a 1429 na ulici Letovická 5, 7, postaveném na pozemcích p. č. 3125/89, 3125/90, 3125/381, 3125/382 v Brně, k. ú. Řečkovice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


80.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Letovická  13 , 15  v Brně,  k. ú. Řečkovice - ZM6/3556
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 3125/84 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 228 m²
- p. č. 3125/85 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 224 m²
v k. ú. Řečkovice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1424 a 1425 na ulici Letovická 13, 15, postaveném na pozemcích p. č. 3125/84 a 3125/85 v Brně, k. ú. Řečkovice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  


81.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Líšeňská 40, 42 v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3555
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 4788/1 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 111 m²- p. č. 4788/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 191 m²
- p. č. 4788/4 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 15 m²
v k. ú. Židenice ,obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v č. p. 3903, 3904 na ulici Líšeňská 40, 42, postaveném na pozemcích p. č. 4788/1, 4788/2, 4788/3, 4788/4 a 4788/5 v Brně, k. ú. Židenice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


82.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Slatinská 29  v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3554
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 4769/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 126 m²
v k. ú. Židenice , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 3901 na ulici Slatinská 29, postaveném na pozemcích p. č. 4769/1 a p. č. 4769/2 v Brně, k. ú. Židenice , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


83.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Strnadova 1  v Brně,  k. ú. Líšeň - ZM6/3552
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 6263 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 435 m² v k. ú. Líšeň , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2371 na ulici Strnadova 1, postaveném na pozemku p. č. 6263 v Brně, k. ú. Líšeň , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


84.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Teyschlova 19,  21 , 23  v Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3549
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 7960/5 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 35 m²
- p. č. 7960/6 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 30 m² - p. č. 7960/7 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 186 m² - p. č. 7960/8 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 223 m²
- p. č. 7960/10 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 4 m²
vše v k. ú. Bystrc , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1089, 1090, 1091 na ulici Teyschlova 19, 21, 23, postaveném na pozemcích p. č. 7960/1, 7960/5, 7960/6, 7960/7, 7960/8, 7960/9 a 7960/10 v Brně, k. ú. Bystrc v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


85.

Prodej pozemků pod bytovým domem Teyschlova 26, 28, 30 v Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3550
ZMB schvaluje prodej pozemků - p. č. 7910/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1 m²- p. č. 7914/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 179 m²
v k. ú. Bystrc , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 1096, 1097, 1098 na ulici Teyschlova 26, 28, 30, postaveném na pozemcích p. č. 7903/1, 7903/3, 7910/1, 7910/3, 7914/1, 7914/2 a 7914/3 v Brně, k. ú. Bystrc , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


86.

Prodej spoluvlastnického  podílu  o velikosti  1/2 na  pozemcích pod bytovým domem  Štouračova  13 , 5 v Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3551
ZMB schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích - p. č. 5984/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 204 m²
- p. &#$ 03 . 5985/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²
v k. ú. Bystrc , obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v domě č. p. 903, 904 na ulici Štouračova 1, 3, 5, postaveném na pozemcích p. č. 5984/1, 5984/2, 5985/1, 5985/2, 5986/1 v Brně, k. ú. Bystrc , v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


87.

Prodej pozemku p. č. 3462/2, k. ú. Černá Pole - ZM6/3584
1. ZMB mění část usnesení Z6/029. zasedání ZMB konaného od 10. 12. 2013, bod č. 42, odst. 4, které znělo:"Zastupitelstvo města Brna stanoví- výchozí cenu pozemku p. č. 3462/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výmeře 21 m² v k. ú. Černá Pole ve výši 27.925,- Kčtakto:Zastupitelstvo města Brna stanoví- kupní cenu pozemku p. č. 3462/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 21 m² v k. ú. Černá Pole ve výši 58.084,- Kč.
2. ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 3462/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 21 m², v Brně, k. ú. Černá Pole , za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 


88.

Prodej pozemku p. č. 1349/4 v k. ú. Černovice - ZM6/3449
ZMB schvaluje prodej pozemku- p. č. 1349/4 - ost. plocha, o výměře 2 m²
k. ú. Černovice (dle GP č. 1628-35/2014),xxxx. xxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5. 200 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


89.

Prodej pozemků p. č. 1265/3, 1577/7, 1577/8, 1577/9, 1577/10, 1577/11 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - ZM6/3457
ZMB schvaluje prodej pozemků- p. č. 1265/3 - ostatní plocha , o výměře 16 m²
v k. ú. Slatina (dle GP č. 2660-41/2014) manželům xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32.360,- Kč- p. č. 1577/7 - ostatní plocha , o výměře 14 m²
v k. ú. Slatina (dle GP č. 2654-4/2014) xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28 .440,- Kč- p. č. 1577/8 - ostatní plocha , o výměře 16 m²
v k. ú. Slatina (dle GP č. 2654-4/2014) xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32.360,- Kč- p. č. 1577/9 - ostatní plocha , o výměře 15 m²
v k. ú. Slatina - p. č. 1577/10 - ostatní plocha , o výměře 15 m²
v k. ú. Slatina (dle GP č. 2654-4/2014) xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 59.800,- Kč- p. č. 1577/11 - ostatní plocha , o výměře 18 m²
v k. ú. Slatina (dle GP č. 2654-4/2014) xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36.280,- Kča za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


90.

Prodej pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého - ZM6/3589
ZMB schvaluje prodej pozemků- p. č. 6853 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 6854 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 18 m²- id. 2/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²- id. 2/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 57. 240 ,- Kč,
- p. č. 6855/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$ 01 ře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.580,- Kč,
- p. č. 6856/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 8 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$ 01 ře 33 m²- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 14. 760 ,- Kč,
- p. č. 6857/2 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 1
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,manželům xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx., a xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5. 940 ,- Kč,
- p. č. 6862/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 6 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,manželům xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx., a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 12. 240 ,- Kč,
- p. č. 6863/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 14 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22. 320 ,- Kč,
- p. č. 6865/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27. 360 ,- Kč,
- p. č. 6866/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.140,- Kč,
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4. 680 ,- Kč,
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4. 680 ,- Kč,
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$ 01 ře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4. 680 ,- Kč,
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,manželům xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4. 680 ,- Kč,
- p. č. 6839 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 42.480,- Kč, 
- p. č. 6840 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6841 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6842 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6844 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6843 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6846 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,Haně Kleiblové za dohodnutou kupní cenu 42.480,- Kč,
- p. č. 6847 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx., za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6848 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,manželům xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,
- p. č. 6849 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxx. xxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39. 960 ,- Kč,   
- p. č. 6850/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxi a xx. xxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 38.700,- Kč,
- p. č. 6851/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²
- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32. 400 ,- Kč,
- p. č. 6852/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 5 m²


- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,manželům xxx. xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.580,- Kč,
a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


91.

Prodej pozemku p. č. 347, zahrada v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3569
1. ZMB bere na vědomí přípis xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 30. 4. 2014 , kterým neakceptuje kupní cenu pozemku p. č. 347 k. ú. Brněnské Ivanovice ve výši 277 .080,- Kč a navrhuje kupní cenu ve výši 100.000,- Kč.2. ZMB schvaluje prodej pozemku- p. č. 347 - zahrada , o výměře 136 m²
k. ú. Brněnské Ivanovice ,xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 277.080,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.92.

Prodej pozemku p. č. 2508/2 v k. ú. Obřany v lokalitě Hradiska - ZM6/3429
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 2508/2 - zahrada , o výměře 235 m²
v k. ú. Obřany manželům xxx. xxxxx a xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 79. 208 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  


93.

Prodej pozemku p. č. 1631/2 v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova - ZM6/3464
ZMB schvaluje prodej pozemku- p. č. 1631/2 - zahrada , o výměře 12 m²
k. ú. Řečkovice ,manželům xxx. xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.464,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


94.

Prodej pozemku p. č. 341/10 v k. ú. Ivanovice v ul. Hřebíčková - ZM6/3430
ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 341/10 - orná půda , o výměře 2 m²
v k. ú. Ivanovicexxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 9. 320 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


95.

Prodej pozemku p. č. 990/30 v k. ú. Lesná v ul. Barvy a zřízení služebnosti - ZM6/3570
ZMB schvaluje


prodej pozemku p. č. 990/30 - ost. plocha, zeleň, o výměře 281 m²
k. ú. Lesná , společnosti ASID v. o. s. za dohodnutou kupní cenu 760. 824 ,- Kč;
zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 100 na části pozemku p. č. 990/30 - ost. plocha, zeleň, v  k. ú. Lesná , s omezením činnosti v jeho ochranném pásmu a uložení oddílných kanalizačních stok, dešťové kanalizační stoky DN 300 a splaškové kanalizační stoky DN 300 na části pozemku p. č. 990/30 - ost. plocha, zeleň, v  k. ú. Lesná , s omezením činnosti v jejich ochranných pásmech, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


96.

Prodej pozemků p. č. 576/2 a p. č. 577 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná - ZM6/3479
ZMB schvaluje prodej pozemků- p. č. 576/2 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 9 m²- p. č. 577 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m²
vše v  k. ú. Řečkovice , o celkové výměře 39 m²
xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 97. 500 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


97.

Prodej části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná - ZM6/3452
ZMB schvaluje prodej části pozemku - p. č. 564/1 - zahrada , o výměře 273 m²
v k. ú. Řečkovice geometrickým plánem č. 2544-20/2014 pro k. ú. Řečkovice označené písmenem "a", kterážto část se slučuje s pozemkem - p. č. 564/4 - zahrada v k. ú. Řečkovice , jehož nová výměra po tomto sloučení činí 605 m², xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 939. 120 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


98.

Prodej pozemků p. č. 1381/2, 1394/12 a částí pozemků p. č. 319/14 a 319/15 vše v k. ú. Lesná do vlastnictví spol. TARGET spol. s r. o. a spol. CCB, spol. s r. o. - ZM6/3547
ZMB schvaluje
prodej pozemku p. č. 1381/2 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 127 m² v  k. ú. Lesná , z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti TARGET spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 338. 820 ,- Kč (tj. 2. 660 ,- K&#$03/m² včetně nákladů na převod + 1.000,- Kč správní poplatek),

prodej- id. 18/100 pozemku p. č. 1394/12 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 117 m² v  k. ú. Lesná , z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti TARGET spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 56. 520 ,- Kč (tj. 2. 660 ,- Kč/m² včetně nákladů na převod + polovina z 1.000,- Kč jako správního poplatku),

- id. 82/100 pozemku p. č. 1394/12 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 117 m²- pozemku p. č. 319/45 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m², který vznikl GP č. 1084-46/2014 z &#$03ástí pozemků p. č. 319/14 a 319/15 ,vše v  k. ú. Lesná , z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti CCB spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 284. 960 ,- Kč (tj. 2. 660 ,- Kč/m² v&#$03etně nákladů na převod + polovina z 1.000,- Kč jako správního poplatku),
za podmínek uvedených v kupních smlouvách, které tvoří přílohu č. 79 a přílohu č. 79 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


99.

Prodej pozemků p. č. 1161 a 1162/1, oba v k. ú. Komárov - ZM6/3458
ZMB schvaluje prodej pozemků- p. č. 1161 - zast. plocha a nádv., o výměře 161 m²- p. č. 1162/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 291 m²
oba v  k. ú. Komárov ,společnosti KALÁB - develop s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 2.459.520,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


100.

Prodej pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov - ZM6/3438
ZMB schvaluje ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 4.1 smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a o vybudování komunikace č. 6312174206 uzavřené dne 5. 11. 2012 mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxxxxx a xxx. xxxxxxxxxx prodej pozemků- p. č. 788 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 880 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 362 m²
vše v k. ú. Komárovxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 504 .201,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


101.

Prodej pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8, oba v k. ú. Komín - ZM6/3462
1. ZMB bere na vědomí


protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8 , oba v  k. ú. Komín ;
usnesení 85. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 5. 8. 2014 , bod č. 85/25 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení


prodej pozemků- p. č. 2107/120 - zahrada , o výměře 350 m²
- p. č. 2107/128 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 317 m²
vše v  k. ú. Komín ,xxx. xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.111.000,- Kč;
zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění kabelu veřejného osvětlení a 2 ks stožárů veřejného osvětlení k pozemku p. č. 2107/128 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 317 m², kter&#$06 vzniká dle GP č. 2286-220/2013 včetně omezení činností v ochranném pásmu ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


102.

Prodej části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna - ZM6/3461
1. ZMB bere na vědomí


protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej části pozemku v  k. ú. Šlapanice u Brna ze dne 5. 8. 2014 ;
usnesení 85. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 5. 8. 2014 , bod č. 85/30 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedené nemovitosti.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení


prodej pozemku

- p. č. 3569/394 - orná půda , o výměře 4.258 m²
k. ú. Šlapanice u Brna ,


společnosti SALLEROVA VÝSTAVBA, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.984.380,- Kč;
zřízení věcných břemen:


služebností cesty a stezky k pozemku p. č. 3569/394 , který vzniká dle GP č. 2843-160/2013 ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 3569/395, který vzniká dle GP č. 2843-160/2013, vše v k. ú. Šlapanice u Brna,


služebnosti inženýrské sítě - umístění 2 stožárů nesoucích převěsovou vazbu trolejového vedení na pozemku p. č. 3569/394 v k. ú. Šlapanice u Brna, který vzniká dle GP č. 2843-160/2013, ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


103.

Budoucí prodej části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3567
ZMB schvaluje budoucí prodej části pozemku- p. č. 7562/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 350 m²
k. ú. Bystrc ,xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.092.000,- Kč za účelem vybudování přístavby, která bude bezprostředně navazovat jak po stránce provozní, tak po stránce konstrukční na stávající objekt domácích potřeb (budovu č. p. 1231 postavenou na p. č. 7562/6 k. ú. Bystrc ) ve vlastnictví pana xxxxxxxx a za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž vedlejším účastníkem je xxxxx xxxxxxxxxx.Smlouva tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


104.

Budoucí prodej a nabytí částí pozemků v k. ú. Černovice, lokalita Kaménky - ZM6/3601
ZMB v návaznosti na usnesení R6/145. schůze RMB konané dne 6. 8. 2014 , bod č. 160, jehož odst. 3 zní:
"RMB schvaluje Teze smluvního vztahu pro dispozici s pozemky - budoucí prodej pozemků specifikovaných výše společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. obsahující zejména závazek společnosti k vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury, podmínky prodeje pozemků společnosti, sjednání výhrady zpětné koupě jako práva věcného, které bude zřízeno ve prospěch statutárního města Brna k pozemkům specifikovaným výše, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu."
schvaluje


budoucí prodej pozemků:
- část p. č. 2164 - zahrada , o výměře 7.165 m²
- část p. č. 2159/4 - orná půda , o výměře 116 m²- část p. č. 2162/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 47 m²- část p. č. 2163/4 - zahrada , o výměře 2.156 m²
- část p. č. 2712/102 - orná půda , o výmě&#$ 04 e 2 .776 m²
- část p. č. 2712/116 - orná půda , o výměře 3.383 m²
- část p. č. 2712/125 - orná půda , o výměře 1.945 m²
- část p. č. 2712/126 - orná půda , o výměře 899 m²
- část p. č. 2712/129 - orná půda , o výměře 1.277 m²
- p. č. 2712/131 - orná půda , o výměře 832 m²
- p. č. 2712/136 - orná půda , o výměře 97 m²
- část p. č. 2712/142 - orná půda , o výměře 1.872 m²
- část p. č. 2712/143 - orná půda , o výměře 764 m²
- část p. č. 2712/144 - orná půda , o výměře 818 m²
- část p. č. 2712/146 - orná půda , o vým&#$01ře 2 .115 m²
- část p. č. 2712/148 - orná půda , o výměře 7.133 m²
- část p. č. 2712/150 - orná půda , o výměře 12.066 m²
- p. č. 2712/152 - orná půda , o výměře 161 m²
- část p. č. 2712/153 - orná půda , o výměře 7.810 m²
- část p. č. 2712/220 - orná půda , o výměře 12.631 m²
vše v  k. ú. Černovice ,společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., za dohodnutou kupní cenu 105.700.800,- Kč (tj. 1. 600 ,- Kč/m²) bez DPH,s budoucím zřízením výhrady zpětné koupě jako práva věcného k výše uvedeným pozemkům v  k. ú. Černovice ve prospěch statutárního města Brna,
budoucí nabytí pozemků:- část p. č. 2712/115 - orná půda , o výměře 1. 152
- část p. č. 2712/117 - orná půda , o výměře 377 m²
- část p. č. 2712/119 - orná půda , o výměře 4. 677
- část p. č. 2712/120 - orná půda , o výměře 1. 513
- část p. č. 2712/122 - orná půda , o výměře 133 m²
- část p. č. 2712/123 - orná půda , o výměře 131 m²
- část p. č. 2712/124 - orná půda , o výměře 79 m²
- část p. č. 2712/127 - orná půda , o výměře 102 m²
- část p. č. 2712/128 - orná půda , o výměře 215 m²
- část p. č. 2712/130 - orná půda , o výměře 1 m²
- část p. č. 2712/138 - orná půda , o výměře 34 m²
- část p. č. 2712/139 - orná půda , o výmě&#$ 04 e 85 m²
- část p. č. 2712/140 - orná půda , o výměře 112 m²
- část p. č. 2712/141 - orná půda , o výměře 62 m²
- část p. č. 2712/145 - orná půda , o výměře 71 m²
- část p. č. 2712/147 - orná půda , o výměře 82 m²
- část p. č. 2712/115 - orná půda , o výměře 302 m²
vše v  k. ú. Černovice ,se závazkem společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., vybudovat v lokalitě potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu a


za podmínek smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


105.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/026. bod č. 60 - prodej pozemku p. č. 156/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova - ZM6/3450
ZMB mění usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/026., konaného dne 3. 9. 2013, bod č. 60, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku - p. č. 156/2 - zahrada , o výměře 66 m²
v k. ú. Husovice xxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 117. 688 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení."
takto: Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku - p. č. 156/2 - zahrada , o výměře 66 m²
v k. ú. Husovice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 117 . 688 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


106.

Nabytí pozemků p. č. 401/6 a 401/7 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno - Cacovice, kanalizační podchod pod Svitavou" z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3473
ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 401/6 - o výměře 94 m²
- p. č. 401/7 - o výměře 78 m²
k. ú. Obřany ,z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 191. 200 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


107.

Nabytí pozemku p. č. 846/9 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3405
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 846/9 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 7 m²
k. ú. Nový Lískovec ,ve vlastnictví xxxx. xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.990,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


108.

Nabytí pozemků p. č. 2234/47 a 2234/48, oba v k. ú. Maloměřice - ZM6/3402
ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 2234/47 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²
- p. č. 2234/48 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 43
k. ú. Maloměřice ,ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 85. 200 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


109.

Nabytí pozemku p. č. 1512/33 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3403
ZMB schvaluje nabytí pozemku - p. č. 1512/33 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 687 m²
k. ú. Horní Heršpice ,ve vlastnictví xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.374.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


110.

Nabytí pozemků p. č. 6281/8, 6282/2, 6287/6, vše v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3404
ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 6281/8 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 10 m²- p. č. 6282/2 - ostatní plocha , dráha, o výměře 40 m²
- p. č. 6287/6 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 49 m²
vše v  k. ú. Žabovřesky ,v podílovém spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 178.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


111.

Nabytí pozemků p. č. PK 735, PK 736/1, PK 736/2, PK 737 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3413
ZMB schvaluje nabytí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci:- p. č. PK 735 o výměře 24 m²
- p. č. PK 736/1 o výměře 62 m²- p. č. PK 736/2 o výměře 14 m²- p. č. PK 737 o výměře 42 m²
vše v k. ú. Řečkovice , ve vlastnictví xxxx. xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu ve výši 220. 100 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


112.

Nabytí pozemků p. č. 846/21 a p. č. 846/22 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3410
ZMB schvaluje nabytí pozemků:- p. č. 846/21 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 48 m²
- p. č. 846/22 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²
v k. ú. Nový Lískovecve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 89 .490,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


113.

Nabytí pozemku p. č. 846/18 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3408
ZMB schvaluje nabytí pozemku - p. č. 846/18 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 113 m²
v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 177. 410 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


114.

Nabytí pozemku p. č. 846/10 k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3409
ZMB schvaluje nabytí pozemku - p. č. 846/10 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 43 m²
v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 67. 510 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


115.

Nabytí pozemku p. č. 2253/36 v k. ú. Slatina - ZM6/3407
ZMB schvaluje nabytí pozemku - p. č. 2253/36 - ostatní plocha , silnice, o výměře 1. 641
v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.550.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


116.

Nabytí pozemku p. č. 180/4 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3411
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 180/4 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 110 m²
v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 137. 500 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


117.

Nabytí pozemků p. č. 520/22 a 1727/46, oba v k. ú. Bystrc - ZM6/3412
ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 520/22 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 3 m²
- p. č. 1727/46 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 14 m²
oba v k. ú. Bystrc ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brnaza dohodnutou kupní cenu ve výši 29. 750 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


118.

Nabytí pozemku p. č. 2234/51 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3422
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 2234/51 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 30 m²
v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 45.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


119.

Nabytí pozemku p. č. 1873/91 v k. ú. Chrlice - ZM6/3423
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 1873/91 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 42 m²
v k. ú. Chrlice ve vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 58.800,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


120.

Nabytí pozemku p. č. 1873/90 v k. ú. Chrlice - ZM6/3425
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 1873/90 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 87 m²
v k. ú. Chrlice ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 121.800,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


121.

Nabytí pozemku p. č. 1873/92 v k. ú. Chrlice - ZM6/3424
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 1873/92 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 61 m²
v k. ú. Chrlice ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 85. 400 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


122.

Nabytí pozemku p. č. 6736/5 v k. ú. Židenice - ZM6/3414
ZMB schvaluje nabytí pozemku - p. č. 6736/5 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 66 m²
v k. ú. Židenicez vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 102 .300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


123.

Nabytí pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku p. č. 883/13 vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3463
1. ZMB bere na vědomí


nabídku xxxx xxxx a xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx., na prodej pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku p. č. 883/13 , vše v  k. ú. Horní Heršpice včetně navazujících přípisů a návrhu kupní ceny ve výši 2.500,- Kč/m² s tím, že při ni&#$05ší ceně vlastníci, dle jejich vyjádření, k převodu pozemků na město nepřistoupí,
skutečnost, že dle znaleckého posudku č. 1393-8/2014 ze dne 4. 2. 2014 zpracovaného Ing. Kocianem činí cena obvyklá předmětných pozemků 1.550,- Kč/m² a která je nabídkovou kupní cenou MO MMB,
skutečnost, že komunikace nacházející se na pozemcích, které jsou předmětem předkládaného návrhu dispozice, představuje jediný možný přístup na pozemky statutárního města Brna v širší lokalitě, mj. k nemovitostem, které město Brno nabylo od společnosti GETEON s. r. o.

2. ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 2060/6 - vodní pl. , koryto vod. toku přirozené nebo upravené, o výměře 94 m²- p. č. 2060/8 - vodní pl. , koryto vod. toku přirozené nebo upravené, o výměře 172 m²
- p. č. 2083/2 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 50 m²- p. č. 2083/5 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 20 m²
- p. č. 883/16 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 303 m²
- p. č. 883/17 - ostatní plocha , neplodná půda, o výměře 332 m²
vše v  k. ú. Horní Heršpice ,z vlastnictví xxxx xxxx a xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.427.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


124.

Nabytí pozemků p. č. 1004/1, 1004/2, 1004/3 vše v k. ú. Komárov - ZM6/3515
1. ZMB bere na vědomí přípis xxxx xxxxx ze dne 22. 6. 2014, jehož obsahem je cenový protinávrh kupní ceny ve výši 1.460,- Kč/m².
2. ZMB schvaluje


nabytí pozemků

- p. č. 1004/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 18 m²- p. č. 1004/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 396 m²
- p. č. 1004/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 52 m²
vše v k. ú. Komárovz vlastnictví manželů xxxx xxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 340.180,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení;


MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 1004/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 18 m²- p. č. 1004/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 396 m²
- p. č. 1004/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 52 m²
vše v k. ú. Komárovv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


125.

Nabytí pozemku p. č. 4422/50 v k. ú. Líšeň - ZM6/3491
ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 4422/50 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 193 m²
k. ú. Líšeň ,z vlastnictví OPPORTUNITY, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 168. 640 ,- Kč (tj. zaokrouhleno 874,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


126.

Nabytí pozemků p. č. 7623/115, 9149/34, 9149/37 v k. ú. Židenice - ZM6/3586
ZMB schvaluje nabytí pozemků- p. č. 7623/115 - orná půda , o výměře 222 m²
- p. č. 9149/34 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 3 m²
- p. č. 9149/37 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 25 m²
vše v  k. ú. Židenice ,z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/4), xxxxx xxxxxxxxx (id. 1/4), xxxx xxxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 387. 500 ,- Kč (tj. zaokrouhleno 1. 563 ,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


127.

Nabytí pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3597
1. ZMB bere na vědomí vyjádření xxx. xxxxxx xxxxxxxxx ze dne 2. 12. 2013, dle kterého trvá na návrhu kupní ceny ve výši 332.585,- Kč a žádá o opětovné projednání návrhu v orgánech statutárního města Brna.2. ZMB nesouhlasí se zvýšením kupní ceny na 332.585,- Kč dle vyjádření Ing. Josefa Novotného ze dne 2. 12. 2013.ZMB mění část usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8.  12 . 2009, bod č. 75, které zní:
"ZMB schvaluje úplatné nabytí pozemků- p. č. 4097 - ostatní plocha , o výměře 39 m²- p. č. 4224/3 - ostatní plocha , o výměře 266 m²
v k. ú. Bystrc z vlastnictví manželů xxxxx xxxxxxx (ideal. 1/4) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ideal. 3/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302 .350,- Kč;"
takto:ZMB schvaluje úplatné nabytí pozemků- p. č. 4097 - ost. plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 4224/3 - ost. plocha, o vým&#$ 01 ře 266 m²
k. ú. Bystrc ,z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302. 350 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 108 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


128.

Nabytí pozemku p. č. 2364 v k. ú. Bystrc - ZM6/3513
ZMB mění usnesení Z6/011. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 6.  12 . 2011, bod č. 67, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemku - p. č. 2364 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 199 m²
v k. ú. Bystrc , z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 111. 440 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení."
takto:Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemku - p. č. 2364 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 199 m²
v k. ú. Bystrc , z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 150.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 109 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


129.

Nabytí pozemků p. č. 1678/85, 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - ZM6/3490
ZMB schvaluje


nabytí pozemků- p. č. 1678/85 - ostatní plocha , zeleň, o výmě&#$04e 6 m²- p. č. 1678/205 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 6 m²
vše v  k. ú. Starý Lískovec ,z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 20.400,- Kč (tj. 1. 700 ,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení;

svěření MČ Brno-Nový Lískovec pozemků- p. č. 1678/85 - ostatní plocha , o výměře 6 m²- p. č. 1678/205 - ostatní plocha , o výměře 6 m²
k. ú. Starý Lískovec ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.130.

Nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 1381/39, 1381/50, 1381/57, 1381/59, 1381/60, 1381/62, 1381/63, 1381/65, 1381/67, 1381/68, 1381/69, 1381/70, 1381/71, 1381/73, 5043/3 a 5044/2, vše v k. ú. Královo Pole - ZM6/3489
ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích- p. č. 1381/39 - ost. plocha, zeleň, o výměře 62 m²
- p. č. 1381/50 - ost. plocha, zeleň, o výměře 132 m²
- p. č. 1381/57 - ost. plocha, zeleň, o výměře 246 m²
- p. č. 1381/59 - ost. plocha, zeleň, o výmě&#$04e 13 m²- p. č. 1381/60 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 71 m²
- p. č. 1381/62 - ost. plocha, zeleň, o výměře 4 m²- p. č. 1381/63 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 158 m²
- p. č. 1381/65 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 61 m²
- p. č. 1381/67 - ost. plocha, zeleň, o výměře 34 m²
- p. č. 1381/68 - ost. plocha, zeleň, o výměře 42 m²
- p. č. 1381/69 - ost. plocha, zeleň, o výmě&#$04e 51 m²
- p. č. 1381/70 - ost. plocha, zeleň, o výměře 83 m²- p. č. 1381/71 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 309 m²
- p. č. 1381/73 - ost. plocha, zeleň, o výměře 266 m²
- p. č. 5043/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 166 m²- p. č. 5044/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 125 m²
vše v  k. ú. Královo Pole ,z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.025.000,- Kč (tj. po zaokrouhlení 1. 125 ,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 111 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


131.

Nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 1191/23 v k. ú. Trnitá z vlastnictví Ing. Vladimíra Hlaváčka - ZM6/3480
1. ZMB bere na vědomí výzvu xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 8. 7. 2013 adresovanou Majetkovému odboru MMB k vykoupení id. 1/2 pozemku p. č. 1191/23 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 89 m² v  k. ú. Trnitá , do vlastnictví statutárního města Brna.2. ZMB schvaluje nabytí id. 1/2 pozemku- p. č. 1191/23 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 89 m²
k. ú. Trnitá ,z vlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 43.475,- Kč (tj. 945,53 Kč/m²) za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 112 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


132.

Nabytí spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 799/2 a 818/2 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - ZM6/3475

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnictví podílů pozemků- p. č. 799/2 - o výměře 219 m²- p. č. 818/2 - o výměře 44 m²
oba v  k. ú. Bosonohy ,


z vlastnictví xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 114.565,- Kč


zřízení práva služebnosti stezky a cesty přes pozemky p. č. 799/2 a 818/2 na pozemky p. č. 821/2 a 822/2 , vše v  k. ú. Bosonohy ve prospěch JUDr. xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 113a těchto usnesení;

z vlastnictví xxxxxxxxx xxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 92 .565,- Kč

zřízení práva služebnosti stezky a cesty přes pozemky p. č. 799/2 a 818/2 na pozemek p. č. 818/3 , vše v  k. ú. Bosonohy ve prospěch xxxxxxxxx xxxx, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 113b těchto usnesení;

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 70 .565,- Kč

zřízení práva služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 799/2 na pozemek p. č. 816 , oba v  k. ú. Bosonohy , ve prospěch xxxxxx xxxxxxxxx, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 113c těchto usnesení;

z vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 70 .565,- Kč

zřízení práva služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 799/2 na pozemek p. č. 809 , oba v  k. ú. Bosonohy , ve prospěch xxx. xxxxx xxxxx, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 113d těchto usnesení;

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 35 .283,- Kč

zřízení práva služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 799/2 na pozemky p. č. 818/4 a 818/8 , vše v  k. ú. Bosonohy , ve prospěch xxxxxx xxxxxxxxx, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 113e těchto usnesení;

z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 92. 565 ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 113f těchto usnesení;

z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 35.283,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 113g těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 


133.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín a k. ú. Bosonohy z vlastnictví Jihomoravského kraje - změna usnesení - ZM6/3590
1. ZMB bere na vědomí- skutečnost, že nedošlo k realizaci bezúplatného nabytí pozemků p. č. 1486/34, 1486/37, 1486/38 a 4431/3 v k. ú. Komín z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna a zřízení věcných břemen k částem těchto pozemků ve prospěch Jihomoravského kraje jako oprávněného z věcného břemene, k tíži statutárního města Brna jako povinného z věcného břemene, dle usnesení Z5/037. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 7. 9. 2010, bod č. 143, z důvodu neschválení této majetkové dispozice orgány Jihomoravského kraje;- usnesení č. 1236/14/Z 12 z 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 19. 6. 2014, na kterém Zastupitelstvo JMK schválilo darování pozemků p. č. 1486/39, 1486/40, 1486/41, 1486/42 a 1486/43, vše v k. ú. Komín a části pozemku p. č. 476/1 oddělené geometrickým plánem č. 1764-24/2014 a nově označené jako pozemek p. č. 476/7 ostatní plocha-jiná plocha , o výměře 15 m² a pozemků p. č. 473/19, 473/20, 474/2, 475/2, 476/2, 476/5, 478/2, 483/2, vše v k. ú. Bosonohy do vlastnictví statutárního města Brna.2. ZMB mění usnesení Z5/037. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 7.  9 . 2010, bod č. 143, které zní:
"ZMB schvalujea) bezúplatné nabytí pozemků- p. č. 1486/34 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 9 m²- p. č. 1486/37 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 48 m²- p. č. 1486/38 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1. 064
- p. č. 4431/3 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 126 m²
vše v k. ú. Komínz vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna;b) zřízení věcných břemen k částem výše uvedených pozemků ve prospěch Jihomoravského kraje jako oprávněného z věcného břemene, k tíži statutárního města Brna jako povinného z věcného břemene, spočívajících v:- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění telekomunikační sítě, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění vedení VN, včetně práva vstupua vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění vodovodu, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění kanalizace, včetně práva vstupua vjezdu na výše uvedené pozemky, za podmínek uvedených v darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcných břemen, která tvoří přílohu č. 118 těchto usnesení."
takto:Zastupitelstvo města Brna schvalujea) bezúplatné nabytí pozemků:- p. č. 1486/39 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 32 m²
- p. č. 1486/40 - ostatní plocha-zeleň , o výmě&#$04e 87 m²- p. č. 1486/41 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 1.016 m²- p. č. 1486/42 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 148 m²
- p. č. 1486/43 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 74 m²
vše v k. ú. Komín - p. č. 476/7 - ostatní plocha-jiná plocha , o výměře 15 m², vzniklého oddělením z pozemku p. č. 476/1 geometrickým plánem č. 1764-24/2014,
- p. č. 473/19 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 62 m²- p. č. 473/20 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 51 m²
- p. č. 474/2 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výmě&#$04e 6 m²- p. č. 475/2 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 12 m²- p. č. 476/2 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 28 m²
- p. č. 476/5 - ostatní plocha-jiná plocha , o výměře 85 m²- p. č. 478/2 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 19 m²- p. č. 483/2 - ostatní plocha-ostatní komunikace , o výměře 78 m²
vše v k. ú. Bosonohyz vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brnab) zřízení věcných břemen resp. služebností k částem výše uvedených pozemků v k. ú. Komín ve prospěch Jihomoravského kraje jako oprávněného z věcného břemene, k tíži statutárního města Brna jako povinného z věcného břemene, spočívajících v:- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění plynovodu, včetně práva vstupua vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění telekomunikační sítě, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění vedení VN, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění vodovodu, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,- povinnosti strpět provoz, údržbu, opravy a odstranění kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky,za podmínek uvedených v darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcných břemen, která tvoří přílohu č. 114 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.134.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/9 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3533
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 1714/9 - ost. plocha, zeleň, o výměře 112 m²
k. ú. Komárov ,z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 115 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


135.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4046/1 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3439
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku - p. č. 4046/1 - trvalý travní porost , o výměře 1.663 m²
v k. ú. Bystrc , z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 116 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


136.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 709/2, k. ú. Trnitá, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3459
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 709/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 202 m²
k. ú. Trnitá ,z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 117 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


137.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3942/49 a 3942/50, oba v k. ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3431
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků- p. č. 3942/49 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 27 m²
- p. č. 3942/50 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 118 m²
oba v k. ú. Černá Pole , z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 118 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


138.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1109/4, k. ú. Kohoutovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3432
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku - p. č. 1109/4 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 16 m²
k. ú. Kohoutovice , z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcechmajetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 119 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


139.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1538/2, 1539/3, 1544/13, 1548/3 , vše v k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3428
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků1)- p. č. 1538/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 544 m²
- p. č. 1539/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 303 m²
oba v k. ú. Komárov ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 120a těchto usnesení.2)- p. č. 1544/13 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 99 m²
který vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 876-9/2012 z pozemku p. č. 1544/13 ,- p. č. 1548/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 133 m²
který vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 876-9/2012 z pozemku p. č. 1548/3 , oba v k. ú. Komárov, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 120b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
   


140.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/74, k. ú. Jundrov, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3433
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku - p. č. 14/74 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 4.638 m²
k. ú. Jundrov , z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 121 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


141.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 384/3, k. ú. Chrlice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3435
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku - p. č. 384/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 475 m²
k. ú. Chrlice , z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 122 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


142.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1114, k. ú. Husovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3487
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 1114 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1. 305
k. ú. Husovice ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 123 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


143.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 476, k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3488
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 476 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 3.163 m²
k. ú. Husovice ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 124 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


144.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 839/16, 839/101, 839/105, 839/115, 839/119, 839/122, 839/134, 839/136, 839/188, 839/197, 839/201, 839/205, 839/207, 839/214, 841/4, 841/6, 841/7, 841/8 v k. ú. Medlánky pro stavbu "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace "Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro VUT v Brně - ZM6/3415
1. ZMB schvaluje - bezúplatné nabytí pozemků: p. č. 839/16 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1.789 m² p. č. 839/101 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1.138 m²
p. č. 839/105 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 179 m² p. č. 839/115 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 353 m²
p. č. 839/119 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o vým&#$01ře 494 m² p. č. 839/122 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 132 m² p. č. 839/134 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 2.372 m²
p. č. 839/136 - ostatní plocha , zeleň o výměře 104 m²
p. č. 839/188 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 66 m²
p. č. 839/197 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 50 m²
p. č. 839/201 - ostatní plocha , zeleň, o výmě&#$04e 76 m²
p. č. 839/205 - ostatní plocha , zeleň o výměře 20 m²
p. č. 839/207 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 38 m²
p. č. 839/214 - ostatní plocha , zeleň o výměře 53 m²
p. č. 841/4 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 396 m² p. č. 841/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 15 m²
p. č. 841/7 - ostatní plocha , zeleň o výměře 27 m²
p. č. 841/8 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 7 m²
vše v k. ú. Medlánkyve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 125 těchto usnesení.2. ZMB souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí ve vlastnictví VUT v Brně ve smyslu čl. V darovací smlouvy a to bezplatně. Rozdíl v ceně stanovené Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi Rady města Brna dne 30. dubna 2014 ve výši cca 362.250 Kč a dohodnutou cenou za zřízení práva služebnosti ve výši 0 Kč představuje podporu malého rozsahu - podporu de minimis dle Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. Věst. L 352, 24. 12. 2013, s.1.).3. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smluv o zřízení služebnosti.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


145.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy č. 46 bodu č. 59 usnesení Z6/015 ZMB - ZM6/3548
ZMB schvaluje změnu podmínek smlouvy - přílohy č. 46 bodu č. 59 usnesení Z6/015. zasedání ZMB konaného dne 15. 5. 2012 takto:Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části "Další ujednání" doplňují o ujednání:"Nabyvatel se zavazuje, že v případě náhrady za tyto pozemky v penězích podle ustanovení bodu 2) článku IV. této smlouvy uhradí převádějícímu náklady, které budou vynaloženy na ocenění pozemků.Užívací vztah k převáděným pozemkům je řešen nájemní smlouvou č. 35N08/73, kterou s PF ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem, uzavřelo statutární město Brno, jakožto nájemce.
Nabyvatel prohlašuje, že ve vztahu k převáděným pozemkům splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něj mohly být podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převedeny dle schváleného Územního plánu města Brna ze dne 1.- 3. 11. 1994."

V ostatním zůstávají podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemků beze změn.Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemků tvoří přílohu č. 126 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


146.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy č. 66 bodu č. 85 usnesení Z6/018 ZMB - ZM6/3437
ZMB schvaluje změnu podmínek smlouvy přílohy č. 66 bodu č. 85 usnesení Z6/018. ZMB konaného dne 9. 10. 2012.takto:Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části "Další ujednání" doplňují o ujednání:"Nabyvatel se zavazuje, že v případě náhrady za tento pozemek v penězích podle ustanovení bodu 2) článku IV. této smlouvy uhradí převádějícímu náklady, které budou vynaloženy na ocenění pozemku.Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemku může být umístěno vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemku vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemku.Nabyvatel prohlašuje, že ve vztahu k převáděnému pozemku splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něj mohl být podle § 5 odst. 1 písmeno a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převeden dle schváleného Územního plánu města Brna ze dne 1.- 3. 11. 1994."V ostatním zůstávají podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku beze změn.Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku tvoří přílohu č. 127 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


147.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 722/2 v k. ú. Město Brno z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy č. 64 bodu č. 76 usnesení Z6/011 ZMB - ZM6/3436
ZMB schvaluje změnu podmínek smlouvy přílohy č. 64 bodu č. 76 usnesení Z6/011. ZMB konaného dne 6. 12. 2011.takto:Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části "Další ujednání" doplňují o ujednání:"Nabyvatel se zavazuje, že v případě náhrady za tento pozemek v penězích podle ustanovení bodu 2) článku IV. této smlouvy uhradí převádějícímu náklady, které budou vynaloženy na ocenění pozemku.Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemku může být umístěno vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemku vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemku. Užívací vztah k převáděnému pozemku je řešen nájemní smlouvou č. 36N10/73, kterou s PF ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem uzavřela Nadace Partnerství, jakožto nájemce. S obsahem nájemní smlouvy byl nabyvatel seznámen před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem.Nabyvatel prohlašuje, že ve vztahu k převáděnému pozemku splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něj mohl být podle § 5 odst. 1 písmeno e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převeden dle schváleného Územního plánu města Brna ze dne 1.- 3. 11. 1994."V ostatním zůstávají podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku beze změn.

Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku tvoří přílohu č. 128 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


148.

Záměr bezúplatného převodu nemovité věci - Bratislavská č. o. 67, č. p. 246, jako součásti pozemku p. č. 59 v k. ú. Zábrdovice, včetně tohoto pozemku, a dále věcí movitých tvořících vybavení této budovy, do vlastnictví ČR - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace a zrušení usnesení - ZM6/3460
1. ZMB bere na vědomí


skutečnost, že byla přípisem Ministerstva kultury ze dne 8. 7. 2014 vrácena smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých a nemovitých a smlouva o zřízení věcného břemene, a to budovy Bratislavská č. or. 67, č. p. 246, na pozemku p. č. 59 a pozemku p. č. 59 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 616 m² vše v k. ú. Zábrdovice uzavřená mezi statutárním městem Brnem a  Muzeem romské kultury, státní příspěvkovou organizací, z důvodu jejího neschválení Ministerstvem financí;
zánik vzájemných práv a závazků z této smlouvy v důsledku právní úpravy zákona č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. ZMB ruší Z5/030. usnesení Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009, bod č. 97, které zní:" ZMB schvaluje- bezúplatný převod nemovitostí:- budovy č. p. 246, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 59 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 616 m², vše v k. ú. Zábrdovice ,- pozemku p. č. 59 - zastavěná plocha a nádvoří , o vým&#$ 01 ře 616 m², v k. ú. Zábrdovice , z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví České republiky - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace, za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení;
- bezúplatný převod movitých věcí tvořících vybavení budovy č. p. 246, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 59 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 616 m², vše v  k. ú. Zábrdovice , z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví České republiky - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace, za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení.Seznam movitých věcí tvoří přílohu smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých a nemovitých a smlouvy o zřízení věcného břemene;
- bezúplatné zřízení věcného břemene umístění zařízení veřejného osvětlení na budově č. p. 246 na pozemku p. č. 59 v k. ú. Zábrdovice pro společnost Technické sítě Brno, a. s., za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení;- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 9. 1998 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem kultury, a statutárním městem Brnem za podmínek uvedených v dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 75b těchto usnesení;
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13. 9. 1999 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem kultury, a statutárním městem Brnem za podmínek uvedených v dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 75c těchto usnesení. "
3. ZMB souhlasí se záměrem bezúplatného převodu nemovité věci:- budovy Bratislavská č. or. 67, č. p. 246 jako součásti pozemku p. č. 59 - pozemku p. č. 59 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 616 m²
vše v k. ú. Zábrdovicevčetně věcí movitých tvořících vybavení této budovy, jejichž seznam tvoří přílohu č. 129 těchto usnesení,z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace.***4. ZMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB, Ing. Pavlu Sršňovi, Ph.D., jednat o podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu předmětných nemovitých i movitých věcí a o zřízení věcného břemene se zástupci České republiky.***úkol č.: [Z6/036/148]zodpovídá: vedoucí Majetkového odboru [3224]termín: [bezodkladně]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


149.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č. 8207/43 v k. ú. Židenice a nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 8207/43 v k. ú. Židenice - ZM6/3401
1. ZMB souhlasí se zrušením podílového spoluvlastnictví k pozemku- p. č. 8207/43 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 58 m²
k. ú. Židenice ,formou nabytí spoluvlastnického podílu.2. ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu- id. 1/3 pozemku p. č. 8207/43 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 58 m²
k. ú. Židenice ,ve vlastnictví Česká republika - Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu ve výši 16.000,- Kč a za podmínek uvedených v dohodě o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví, která tvoří přílohu č. 130 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


150.

Zrušení předkupního práva města k pozemkům p. č. 1479 a p. č. 1480 v k. ú. Veveří se stavbou bytového domu Antonínská 4 - ZM6/3532
ZMB schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva statutárního města Brna k pozemkům p. č. 1479 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1480 - zahrada, v Brně, k. ú. Veveří, která tvoří přílohu č. 131 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


151.

Směna pozemků města Brna v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava s Vysokým učením technickým v Brně - komplex CEITEC - ZM6/3486
1. ZMB bere na vědomí


skutečnosti,
že mezi statutárním městem Brnem a VUT v Brně byla dne 28. 6. 2010 uzavřena smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195, jejímž předmětem jsou na straně VUT v Brně pozemky v k. ú. Královo Pole pod stávající komunikací ul. Technická a pozemky v  k. ú. Královo Pole a v  k. ú. Medlánky pro výstavbu komunikace v majetku města Brna v areálu CEITEC dle schváleného IZ města Brna "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", na straně města Brna pak pozemky v  k. ú. Královo Pole a v k. ú. Medlánky pro výstavbu Výzkumného centra CEITEC - pokročilé materiály a technologie a pozemek v  k. ú. Ponava pod budovou v majetku VUT v Brně,
že závazek smluvních stran dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy
č. 0063100703195 k uzavření vlastní směnné smlouvy zanikl dnem 31. 12. 2013,
že mezi statutární městem Brnem a VUT v Brně byla dne 24. 9. 2010 uzavřena smlouva o spolupráci č. 0056101704879, na základě které VUT v Brně je mj. zavázáno převést městu Brnu ty pozemky dotčené komunikací vybudovanou městem Brnem v areálu CEITEC dle IZ města Brna "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", které nebudou převedeny do majetku města Brna na základě shora uvedené smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195
žádost VUT v Brně ze dne 21. 7. 2014 o výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebností ke služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.

2. ZMB schvaluje v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195 uzavřené dne 28. 6. 2010 mezi statutárním městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně a) směnu pozemků: - část p. č. 893/12 , označená GP č. 759-92/2013 jako p. č. 893/54 v k. ú. Ponava , ostatní plocha, o výměře 150 m2
- p. č. 4767/307 - ostatní plocha, o výměře 431 m2 k. ú. Královo Pole , - ideální podíl o velikosti 16/40 na: - p. č. 4767/305 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 132 m2
- p. č. 4767/517 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2 - p. č. 4767/518 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m2
- p. č. 4767/519 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 21 m2
- p. č. 4767/520 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 28 m2 - p. č. 4767/521 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 15 m2
- p. č. 4767/522 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1 m2
- p. č. 4767/523 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1 m2
vše v k. ú. Královo Pole,- p. č. 835/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 138 m2
- p. č. 835/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m2
- p. č. 835/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2 - p. č. 835/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 14 m2
- p. č. 835/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2 - p. č. 835/8 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 17 m2
- p. č. 835/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2 vše v k. ú . Medlánky,- ideální podíl o velikosti 8/10 na:- p. č. 839/71 - orná půda , o výměre 2.399 m2
- p. č. 839/223 - orná půda, o výměře 14 m2 - p. č. 839/224 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 776 m2 vše v  k. ú. Medlánky ,- p. č. 839/130 - orná půda , o výměře 3.623 m2
- p. č. 839/156 - orná půda, o výměře 512 m2 vše v k. ú. Medlánky ,- ideální podíl o velikosti 1/2 na p. č. 839/157 - orná půda, o výměře 331 m2 v k. ú. Medlánky , - ideální podíl o velikosti 1/2 na 839/265 o celkové výměře 13 m2 v k. ú. Medlánky - p. č. 839/107 - orná půda o výměře 490 m2 - část p. č. 839/67 označená v GP 1325-91/2013 jako p. č. 839/221 - orná půda , o výměre 37 m2
- p. č. 839/116 - orná půda , o výměre 1.321 m2
- p. č. 839/124 - orná půda , o výměre 884 m2
- p. č. 839/281 o výměře 13 m2 - p. č. 840/8 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 95 m2
- p. č. 842/5 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 91 m2 - p. č. 839/190 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 6 m2 - p. č. 839/194 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 20 m2 - p. č. 839/112 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 34 m2 - p. č. 839/204 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 13 m2 - p. č. 839/127 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 69 m2 - p. č. 839/210 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 69 m2 - p. č. 839/200 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 109 m2 - p. č. 840/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 128 m2 vše v  k. ú. Medlánky , o celkové výměře 12.462. m2
ve vlastnictví města Brna,
za pozemky:
- p. č. 4770/27 - ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 171 m2
- p. č. 4767/493 - ostatní plocha, o výměře 130 m2 - p. č. 4767/494 - ostatní plocha , o výměře 1.689 m2
- část p. č. 5721/13 , označená v GP č. 2685/21-2012 jako p. č. 5721/23 - ostatní plocha , o výměře 161 m2 - část p. č. 4767/445 , označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4767/445 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1.679 m2, - část p. č. 4779/16 , označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4779/16 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 615 m2 vše v k. ú. Královo Pole , - p. č. 4800/68 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 182 m2
- p. č. 5590/10 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 2.101 m2
- p. č. 5613/10 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 84 m2
- p. č. 5613/11 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 27 m2 - p. č. 5614/11 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 22 m2 - p. č. 5614/12 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 4 m2
- p. č. 5615/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 602 m2
- p. č. 4779/17 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2
vše v k. ú. Královo Pole ,

- p. č. 839/139 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 992 m2

- p. č. 839/160 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1.024 m2
- p. č. 839/217 - ostatní plocha, o výměře 206 m2 - p. č. 839/218 - ostatní plocha, o výměře 26 m2 - p. č. 839/215 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 172 m2
- p. č. 839/109 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 178 m2 - p. č. 839/131 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 240 m2 - p. č. 839/141 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 190 m2 - p. č. 839/213 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 36 m2
- p. č. 845/4 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 354 m2
- p. č. 839/195 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 24 m2 - p. č. 839/192 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 51 m2 - p. č. 839/137 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 495 m2
vše v k. ú. Medlánkyve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, o celkové výměře 11.493 m2
s povinností Vysokého učení technického v Brně zaplatit městu Brnu rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 1.550.200,- Kč, a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 132 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3. ZMB souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí ve vlastnictví VUT v Brně ve smyslu čl. V. směnné smlouvy a to bezplatně. Rozdíl v ceně stanovené Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi Rady města Brna dne 30. dubna 2014 ve výši cca 900.000,- Kč a dohodnutou cenou za zřízení práva služebnosti ve výši 0 Kč představuje podporu malého rozsahu - podporu de minimis dle Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s.1.)4. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smluv o zřízení služebnosti.
 


152.

Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z5/033. konaného dne 20. 4. 2010 - směna pozemku p. č. 2927/526 za pozemek p. č. 2927/538, vše v k. ú. Žebětín - ZM6/3451
ZMB ruší usnesení zasedání ZMB č. Z5/033 konaného dne 20. 4. 2010, bod č. 107, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemku p. č. 2927/526 - orná půda , o výměře 82 m² v k. ú. Žebětín ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 2927/538 zahrada, o výměře 24 m² v k. ú. Žebětín ve vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxx s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 58.000,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení."153.

Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 0063101704356 (objekt Metodějova č. or. 6, k. ú. Královo Pole) - ZM6/3447
ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 0063101704356 uzavřené dne 26. 10. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností FRAMA, spol. s r. o., jehož předmětem je1) prodloužení lhůty dohodnuté v čl. IV. odst. 4.3, pod odrážkou druhou, pro vybudování budovy - novostavby na pozemcích, které společnost FRAMA, spol. s r. o. nabyla na základě směnné smlouvy č. 0063101704356, z 6 let na 10 let2) souhlasné prohlášení o zánikua) předkupního práva, které bylo zřízeno k tíži společnosti FRAMA, spol. s r. o. a ve prospěch statutárního města Brna k - budově č. p. 38 bytový dům, postavené na pozemku p. č. 568/1 - objektu bez čp/če jiná stavba postaveném na pozemku p.č. 568/2 - pozemku p. č. 568/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m²
- pozemku p. č. 568/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 245 m² - pozemku p. č. 568/5 - ostatní plocha manipulační plocha, o výměře 330 m²
- pozemku p. č. 569 - zahrada , o výměře 573 m²
vše v k. ú. Královo Poleb) věcných břemen, která byla zřízena k tíži společnosti FRAMA, spol. s r. o. a ve prospěch statutárního města Brna a jejichž obsahem bylo dočasné umožnění garážování 3 vozidel Pečovatelské služby MČ Brno-Královo Pole v objektu bez čp/če postaveném na pozemku p. č. 568/2 v k. ú. Královo Pole a právo průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 568/5 k budově bez č. p., č. ev. postavené na pozemku p. č. 568/2, vše v k. ú. Královo Pole .Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 133 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
   


154.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1228/1, 1228/2, 1228/5, 1228/7, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1229/1, 1229/2, 1229/4, 1229/5, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3186, vše k. ú. Obřany - ZM6/3540
ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků- p. č. 1228/1 - zahrada , o výměře 68 m²
- p. č. 1228/2 - zahrada , o výměře 47 m²- p. č. 1228/5 - zahrada , o výměře 31 m²- p. č. 1228/7 - zahrada , o výměře 44 m²- p. č. 1228/8 - zahrada , o výměře 50 m²
- p. č. 1228/9 - zahrada , o výměře 49 m²- p. č. 1228/10 - zahrada , o výměře 64 m²- p. č. 1228/11 - zahrada , o výměře 68 m²- p. č. 1228/12 - zahrada , o výměře 6 m²
- p. č. 1229/1 - orná půda , o výměře 617 m²
- p. č. 1229/2 - orná půda , o výměře 8 m²
- p. č. 1229/4 - orná půda , o výměře 5 m²
- p. č. 1229/5 - orná půda , o výměře 88 m²
- p. č. 3174 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 141 m²- p. č. 3175 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 109 m²- p. č. 3176 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 127 m²
- p. č. 3177 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 118 m²- p. č. 3178 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 194 m²- p. č. 3179 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 29 m²
- p. č. 3180 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 39 m²- p. č. 3181 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 44 m²- p. č. 3186 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 149 m²
vše k. ú. Obřany ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 73 přílohy č. 4.
 


155.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 241/26, vše k. ú. Lesná - ZM6/3577
ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků- p. č. 241/4 - o výměře 5 m²- p. č. 241/5 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/6 - o výměře 5 m²- p. č. 241/7 - o výměře 9 m²- p. č. 241/8 - o výměře 5 m²- p. č. 241/9 - o výměře 10 m²- p. č. 241/10 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/11 - o výmě&#$04e 5 m²- p. č. 241/12 - o výměře 5 m²- p. č. 241/13 - o výměře 9 m²- p. č. 241/14 - o výměře 5 m²- p. č. 241/15 - o výměře 10 m²- p. č. 241/16 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/17 - o výměře 5 m²- p. č. 241/18 - o výměře 5 m²- p. č. 241/19 - o výměře 9 m²- p. č. 241/20 - o výměře 5 m²- p. č. 241/21 - o výměře 9 m²
- p. č. 241/22 - o vým&#$01ře 5 m²- p. č. 241/23 - o výměře 9 m²- p. č. 241/24 - o výměře 5 m²- p. č. 241/25 - o výměře 10 m²- p. č. 241/26 - o výměře 10 m²
vše zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Lesná ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 74 přílohy č. 4.156.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 6420/8, p. č. 6421 a p. č. 7099/2 k. ú. Bystrc - ZM6/3485
ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků- p. č. 6420/8 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 6421 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 130 m²
- p. č. 7099/2 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 16 m²
k. ú. Bystrc ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 28 přílohy č. 4.
 


157.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 790/71 k. ú. Chrlice - ZM6/3484
ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemku- p. č. 790/71 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 930 m²
k. ú. Chrlice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 29 přílohy č. 4.
 


158.

Svěření pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Bohunice - ZM6/3573
1. ZMB bere na vědomí nesouhlasné stanovisko MČ Brno-Bohunice s prodejem části pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Bohunice při ul. Uzbecká společnosti Teplárny Brno, a. s., a žádost o svěření pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Bohunice za účelem pronájmu.2. ZMB neschvaluje MČ Brno-Bohunice svěření pozemku- p. č. 1854/2 - ostatní plocha , o výměře 231 m²
v k. ú. Bohunicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
 


159.

Svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 744/38, 744/40, 744/20, 744/41, 687/2, 687/3 v k. ú. Jundrov - ZM6/3453
ZMB schvaluje MČ Brno-Jundrov svěření pozemků:- p. č. 744/38 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 283 m²- p. č. 744/40 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 72 m²- p. č. 744/20 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 111 m²
- p. č. 744/41 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 16 m²- p. č. 687/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 182 m²- p. č. 687/3 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m²
vše v k. ú. Jundrovv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.160.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1488/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3571
ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku- p. č. 1488/7 - zahrada , o výměře 134 m²
v k. ú. Brněnské Ivanovicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.108 přílohy č. 4.161.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 298/1, p. č. 302/2 a p. č. 303/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3534
ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků- p. č. 298/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výmě&#$04e 185 m²- p. č. 302/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 71 m²- p. č. 303/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 74 m²
k. ú. Brněnské Ivanovice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
 


162.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1210/1 a p. č. 1231/2 v k. ú. Líšeň - ZM6/3512
ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků- p. &#$ 03 . 1210/1 - ostatní plocha, o výměře 932 m²- p. č. 1231/2 - zahrada , o výměře 694 m²
v k. ú. Líšeň v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
 


163.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 3458/2 v k. ú. Líšeň - ZM6/3510
ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemku- p. č. 3458/2 - trvalý travní porost , o výměře 87 m²
v k. ú. Líšeňv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.108 přílohy č. 4.164.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5002/5 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3444
ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku- p. č. 5002/5 - trvalý travní porost , o výměře 16 m²
v k. ú. Žabovřeskyv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:


uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,

omezení pro nájemce budovat na pozemku trvalou nebo dočasnou stavbu,

omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města,

pozemek je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně a s ohledem na to byl převeden do majetku města Brna smlouvou o bezúplatném převodu č. 6313104050 uzavřenou s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

   


165.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, části pozemku p. č. 4672 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3446
ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření části pozemku- p. č. 4672 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 9 m²
dle neměřického záznamu č. 2451-333/2013 označené původním p. č. 3623/2, v k. ú. Žabovřesky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
 


166.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/8, 2373/24, 2373/9, 2373/11 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3445
ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků- p. č. 2373/8 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.382 m²
- p. č. 2373/24 - zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr, o výměře 432 m²
- p. č. 2373/9 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 80 m²
- p. č. 2373/11 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 56 m²
v k. ú. Královo Polev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
167.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 319/1, 319/6, 321, 329/13 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3442
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků- p. č. 319/1 - ostatní plocha , o výměře 539 m²- p. č. 319/6 - ostatní plocha , o výměře 7.704 m²- p. č. 321 - ostatní plocha , o výměře 603 m²
- p. č. 329/13 - orná půda , o v&#$06měře 401 m²
v k. ú. Dolní Heršpicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.168.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 2087/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3441
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku- p. č. 2087/2 - orná půda , o vým&#$01ře 298 m²
v k. ú. Horní Heršpicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


169.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Horní Heršpice a Dolní Heršpice - ZM6/3440
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků- p. č. 872/2 - ostatní plocha , o výměře 123 m²- p. č. 874/2 - ostatní plocha , o výměře 92 m²
- p. č. 875/7 - orná půda , o výměře 2.566 m²
- p. č. 875/13 - orná půda o výměře 332 m²- p. č. 876/2 - ostatní plocha o výměře 539 m²- p. č. 876/9 - ostatní plocha o výměře 82 m²
- p. č. 935/2 - orná půda o výměře 211 m²
- p. č. 942/2 - orná půda o výměře 2.730 m²
- p. č. 943/4 - orná půda o výměře 4.335 m²- p. č. 944/2 - ostatní plocha o výměře 65 m²
- p. &#$03. 2049/6 - ostatní plocha o výměře 740 m²- p. č. 2049/8 - ostatní plocha o výměře 2. 004
vše v k.ú. Horní Heršpice a- p. č. 256/2 - orná půda , o výměře 3.897 m²
- p. č. 272 - trvalý travní porost , o výměře 729 m²- p. č. 581/1 - ostatní plocha , o výměře 1.343 m²
vše v k. ú. Dolní Heršpicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.170.

Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p. č. 301/10 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3443
ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemku - p. č. 301/10 - ostatní plocha, o výměře 401 m²
v k. ú. Nový Lískovecv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.171.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 997/215, p. č. 997/217, vše v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová - ZM6/3587
ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků- p. č. 997/215 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 293 m²
- p. č. 997/217 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 296 m²
k. ú. Kohoutovice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.172.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 2260/2 v k. ú. Husovice - ZM6/3572
ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku- p. č. 2260/2 - ostatní plocha , o výměře 142 m²
v k. ú. Husovicev rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.173.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.385/3 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3536
ZMB schvaluje MČ Brno-Ivanovice svěření pozemku- p. č. 385/3 - ostatní plocha , o výměře 47 m²
k. ú. Ivanovice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.174.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 995/5 v k. ú. Lesná - ZM6/3516
ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku- p. č. 995/5 - ostatní plocha , o výměře 2. 146
v k. ú. Lesnáv rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.175.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1343/9, 1343/17 v k. ú. Líšeň, zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/017 konaného dne 4. 9. 2012 - prodej pozemku p. č. 1343/9, zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19, průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3538
1. ZMB ruší usnesení zasedání ZMB č. Z6/017 konaného dne 4. 9. 2012, bod č. 66, které zní:
"ZMB schvaluje prodej pozemku - p. č. 1343/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m²
v k. ú. Líšeň manželům xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 98. 850 ,- Kč za podmínky zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19 - ostatní plocha v k. ú. Líšeň ve vlastnictví manželů xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx na pozemky p. č. 1343/8 , p. č. 1343/10 k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna z úrovně Městské části Brno-Líšeň a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17 - ostatní plocha , o výměře 6 m²
v k. ú. Líšeň ve prospěch manželů xxxxxxxxxxxx jako vlastníků garáže na pozemku p. č. 1343/9 v k. ú. Líšeň a oprávněných z věcného břemene za dohodnutou cenu 1.350,- Kč + 20 % DPH ve výši 270,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení."
 2. ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků- p. č. 1343/9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 38 m²- p. č. 1343/17 - ostatní plocha , o výměře 6 m²
k. ú. Líšeň ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.
 


176.

Změna části usnesení Z6/020. zasedání ZMB konaného dne 11. 12. 2012 - svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/44, 7366/51, 6991/1 a 6991/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3481
ZMB ruší ve vztahu k pozemkům- p. č. 7366/44 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 293 m²
- p. č. 7366/51 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 342 m²
- p. č. 6991/1 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 139 m²- p. č. 6991/3 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 152 m²
k. ú. Bystrc ,doplňující podmínky:


omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
omezit nájemce nezapisovat stavbu do katastru nemovitostí,

schválené Z6/020. zasedáním ZMB konaným dne 11. 12. 2012 , bod č. 80, v souvislosti se svěřením mj. předmětných pozemků MČ Brno-Bystrc v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.177.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 740/7 v k. ú. Husovice - ZM6/3537
ZMB schvaluje MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku- p. č. 740/7 - o výměře 17 m²
k. ú. Husovice ,z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený ZMB č. Z3/024 ze dne 12.  12 . 2000 se souhlasem MČ Brno-sever.178.

Dispozice s pozemky a budovami v k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - ZM6/3588
1. ZMB bere na vědomí


informaci o možnosti zajištění přístupu do areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s., z ulice Pratecká v případě realizace směny pozemků s AGRO Brno-Tuřany, a. s., zejména skutečnost


že plnohodnotný přístup do lokality je pouze po kapacitním vjezdu z ulice Pratecké, který se nachází na pozemcích dvou fyzických osob a na pozemcích AGRO Brno-Tuřany, a. s., a v případě realizace navrhované směny nebude město Brno vlastníkem pozemků situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká,
že další vjezdy do areálu z ulice z ul. Východní a z ulice Dvorecká nejsou plně kapacitní pro těžkou nákladní dopravu,
že dle vyjádření p. xxxxxxxx, vlastníka pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany , situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká, nemá p. xxxxxxxx zájem o prodej těchto pozemků městu Brnu, souhlasí pouze s pronájmem těchto pozemků, a to se společným pronájmem společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., a městu Brnu,
že nájemné za pronájem pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 a další pozemky v  k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s., o celkové výměře 1. 087 m² činí dle stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi p. xxxxxxxxx a spol. AGRO Brno-Tuřany, a. s., částku 180.000,- Kč/rok,
že p. xxxxxxxx souhlasí s návrhem konceptu smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany , situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká, zpracovaným MO MMB za podmínky, že součet výše nájemného za tyto pozemky ve společném nájmu statutárního města Brna a AGRO Brno-Tuřany, a. s., a nájemného za pronájem částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/47 k. ú. Tuřany v nájmu výlučně společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., nacházející se při vjezdu z ulice Pratecká, bude ve výši 180.000,- Kč a za podmínky, že z nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany bude vypuštěno MO MMB navrhované ujednání o zápisu nájemního práva dle této nájemní smlouvy do katastru nemovitostí,
že další fyzická osoba - vlastnice pozemku p. č. 2065/87 k. ú. Tuřany , jehož část o výměře 342 m² je situována v trase příjezdové komunikace, souhlasila s pronájmem pozemku za nájemné ve výši 30,- Kč/m²/rok,

návrh společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., aby předmětem směny na straně společnosti byla mj. pouze id. ½ částí pozemku p. č. 2065/90 a p. č. 2065/93, jež jsou situovány v ploše vjezdu z ulice Pratecká, z důvodu zachování příjezdu AGRO Brno-Tuřany, a. s., na navazující pozemky v majetku této společnosti.

2. ZMB schvaluje


směnu pozemků
- p. č. 173/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 84 m²- p. č. 173/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 503 m²- p. č. 176/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 3 m²- p. č. 177 - zast. plocha a nádv., o výměře 266 m²- p. č. 178 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²- p. č. 180/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.452 m²
- p. č. 181 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 568 m²- p. č. 182/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 152 m²- p. č. 198 - zast. plocha a nádv., o výměře 33 m²
- p. č. 199/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 733 m²- p. č. 199/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 91 m²- p. č. 199/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 109 m²
- p. č. 213/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2.921 m²- p. č. 213/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 48 m²- p. č. 213/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 277 m²- p. č. 213/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 61 m²
- p. &#$03. 214/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 76 m²- p. č. 214/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 540 m²- p. č. 214/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 114 m²
- p. č. 214/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²- p. č. 214/10 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²- p. č. 214/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 214/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 54 m²- p. č. 214/16 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 551 m²- p. č. 214/17 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 115 m²
- p. č. 214/18 - ost. plocha, manipulační plocha, o vým&#$01ře 151 m²- p. č. 2065/34 - zast. plocha a nádv., o výměře 83 m²- p. č. 2065/53 - zast. plocha a nádv., o výměře 88 m²
- p. č. 2065/110 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 96 m²- p. č. 2065/111 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 76 m²- část p. č. 200/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 100 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 200/7 o výměře 100 m²- část p. č. 214/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2.521 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 214/21 o výměře 2.521 m²
- část p. &#$ 03 . 2065/109 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 58 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/109 o výměře 58 m²
- část p. č. 205/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.886 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 205/4 o výměře 1.886 m²
vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,ve vlastnictví statutárního města Brna, se všemi součástmi a příslušenstvími,za nemovité věci ve vlastnictví AGRO Brno-Tuřany, a. s., a to:- p. č. 2065/113 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2. 270
- p. č. 2065/115 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2.380 m²- p. č. 2065/116 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2. 725 m²- p. č. 2065/117 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1. 319
- p. č. 2065/121 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 275 m²
- části p. č. 2065/17 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/84 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné v&#$06měře 821 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/155 - o výměře 821 m²
- části p. č. 2065/17 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/84 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné výměře 1 .448 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/156 - o výměře 1.448 m²- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ vzhledem k celku na částech pozemku p. č. 2065/90 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/93 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné výměře 425 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/157 - o výměře 425 m²
vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,se všemi součástmi a příslušenstvími,s doplatkem ve výši 2.460.500,- Kč ze strany AGRO Brno-Tuřany, a. s.
nabytí nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí:
- budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 186 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 187 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 188 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 189 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 200/2 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemcích p. č. 200/5 a 200/6 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 200/3 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 190 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 2065/14 - budova bez č. p. nebo ev., garáž, na pozemku p. č. 206/3 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 192 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 193 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 194 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 196 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 197/1 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 214/6 - budova bez č. p. nebo ev., stavba pro výrobu a skladování, na pozemku p. č. 2065/10 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 2065/11 vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,
nabytí nemovitých věcí nezapsaných v katastru nemovitostí:- stavba zděné garáže na pozemku p. č. 200/4 - stavba silážní jámy na pozemku p. č. 214/14 - stavba silážní jámy na pozemku p. č. 214/13 - stavba plechového násypníku krmiva na pozemku p. č. 200/1 - stavba nádrže na pozemku p. č. 200/1 - stavba hnojiště na pozemku p. č. 200/1 - stavba jímky a hnojiště na pozemku p. č. 200/1 - podzemní stavba protipožární nádrže na pozemku p. č. 205/1 - stavba přístupové komunikace z ulice Pratecká v  k. ú. Tuřany nacházející se na pozemcích p. č. 2065/100, 2065/96, 2065/93, 2065/90, 2065/87, 2065/17 a 2065/84 - stavba komínu na pozemku p. č. 205/3 - stavba drátěného oplocení- stavba plechového oplocení- stavba zpevnění ploch- stavba jímek- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ vzhledem k celku na stavbách areálových páteřních inženýrských sítí (vedení plynu, elektrické energie, osvětlení, vody a kanalizace)vše v  k. ú. Tuřany ,z vlastnictví AGRO Brno-Tuřany, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna, vše za celkovou cenu 100.000,- Kč


a za podmínek smlouvy směnné a kupní, která tvoří přílohu č. 134 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


179.

Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17, p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú. Kníničky - smlouva o provedení stavby, nájemních smluv a budoucí kupní smlouvy se společností Maximus Resort, a. s. a se společností Brněnské komunikace, a. s. - ZM6/3509
ZMB ve smyslu principů smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy se společností Maximus Resort, a. s. jako nájemcem a společností Brněnské komunikace, a. s. jako vedlejším účastníkem smlouvyschvaluje budoucí prodej pozemků- část p. &#$03. 745/2 o výměře 2.056 m² označená dle GP č. 1192-38/2014 jako p. č. 745/24 ,- část p. č. 745/21 o výměře 10 m² označená dle GP č. 1192-38/2014 jako p. č. 745/27 ,
- p. č. 745/17 - trvalý travní porost , o výměře 67 m²- p. č. 745/22 - trvalý travní porost , o výměře 4 m²- p. č. 741/2 - ostatní plocha ,o výměře 11 m²
- p. č. 741/3 - ostatní plocha , o výmě&#$04e 72 m²
vše v k. ú. Kníničkys překupním právem a výhradou zpětné koupě společnosti Maximus Resort, a. s., za dohodnutou kupní cenu 3.929.400,- Kč (tj. 1770,-Kč/m²), za podmínek smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a výhradou zpětné koupě, a to s odloženou účinností, vázanou na splnění těchto podmínek:- zápis statutárního města Brna v katastru nemovitostí jako vlastníka části pozemku p. č. 745/16 , označené GP č. 1192-38/2014 jako poz. p. č. 745/26 - travní porost o výměře 64 m² v k. ú. Kníničky , nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene ve prospěch spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 8. 2012- složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč na účet města Brna,
s výjimkou
smlouvy o dočasném pronájmu části p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky za účelem umístění dočasného zařízení staveniště ke stavbě na sousedních pozemcích ve vlastnictví Maximus Resort, a.s., nesouvisící s výstavbou veřejného parkoviště, která nabývá účinnosti uzavřením smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a výhradou zpětné koupě, a oprávnění Maximus Resort, a.s. požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu předmětných staveb veřejných parkovišť před nabytím účinnosti smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a výhradou zpětné koupě, po odsouhlasení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí spol. Brněnské komunikace, a. s.Smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a v ýhradou zpětné koupě tvoří přílohu č. 135 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


180.

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Pisárky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pro stavbu "Univerzitní kampus Bohunice - stavba AVVA - etapa infrastruktura" - ZM6/3476

ZMB schvaluje nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 933/1, 933/6, 933/7, 933/20, 933/22, 933/23, 933/24 a 943/1 k. ú. Pisárky ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za cenu 129.203,80 Kč včetně DPH za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., jako druhým oprávněným a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje jako povinným.Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 136 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


181.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č.  162/5 v k. ú. Přízřenice pro stavbu "Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200" - ZM6/3474

1. ZMB schvaluje budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 162/5 k. ú. Přízřenice ve vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako budoucím 2. oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 137 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 


182.

Žádost manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 4576/3, k. ú. Líšeň vydržením - ZM6/3482
1. ZMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 26. 3. 2014 o uznání vlastnického práva vydržením a ze dne 5. 9. 2013 a sepsání souhlasného prohlášení.2. ZMB nesouhlasí s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx k pozemku- p. č. 4576/3 - orná půda , o výměře 34 m²
k. ú. Líšeň ,vydržením dle ust. § 134 občanského zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., resp. dle ust. § 1089 a násl. občanského zákoníku - zák. č. 89/2012 Sb.183.

Zpráva ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí"Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/015. konaného dne 15.  52012 , bod č. 63 - uzavření soudního smíru mezi Úrazovou nemocnicí Brno, statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně uznání neplatnosti smluv na převod a užívání movitých věcí - vybavení Úrazové nemocnice Brno, bezúplatný převod nemovitostí Masná 3a a 3c s pozemky vše v k. ú. Trnitá - ZM6/3585
1. ZMB bere na vědomí Zprávu ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí". Zpráva tvoří přílohu č. 138 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB ruší odst. 2 písm. a) bodu č. 63 usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 konaného dne 15. 5. 2012, které zní:
"2. ZMB souhlasía) s návrhem na uzavření soudního smíru jehož obsahem je uznání Fakultní nemocnicí Brno a Úrazovou nemocnicí v Brně neplatnosti uzavřených smluv - smlouvy o změně příslušnosti hospodařit ze dne 5. 12. 2008, smlouvy o výpůjčce ze dne 10. 12. 2008 a nájemní smlouvy ze dne 29. 12. 2008 uzavřené mezi Úrazovou nemocnicí v Brně a Fakultní nemocnicí Brno ve smyslu ust. § 39 obč. zákoníku v platném znění oproti závazku města Brna bezúplatně převést nemovitosti a to:- budovu ul. Masná č. p. 50 or. 3a způsob využití ob&#$03anská vybavenost na p. č. 250/1 a pozemek p. č. 250/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2.270 m²
- budovu ul. Masná č. p. 428 or. č. 3c způsob využití jiná stavba na p. č. 250/2 a pozemek p. č. 250/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 368 m², vše v k. ú. Trnitádo vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Fakultní nemocnice Brno. Návrh soudního smíru tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení;"
Odst. 1 a písm. b) odst. 2 bodu č. 63 usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 zůstává v platnosti beze změny.3. ZMB souhlasí s pokračováním jednání o možnosti mimosoudního narovnání s Fakultní nemocnicí Brno.Termín: 31. 1. 20154. ZMB souhlasí s pokračováním v soudním sporu mezi statutárním městem Brnem, Úrazovou nemocnicí v Brně a Fakultní nemocnicí Brno pokud nedojde k uzavření dohody o mimosoudním narovnání a jejímu schválení příslušnými orgány státní správy do 31. 1. 2015.
  


184.

Změna hranice katastrálních území Maloměřice a Židenice - ZM6/3514
1. ZMB souhlasí se změnou hranice katastrálních území Maloměřice a Židenice, která je nově vedena po hranicích pozemků p. č. 1984/2, p. č. 1983/8, p. č. 1904/8, p. č. 1984/15, p. č. 2008/1, p. č. 2007, p. č. 2006, p. č. 2004/2, p. č. 1994/1, p. č. 1994/2, p. č. 1994/3, p. č. 2622/2, p. č. 1994/15 k. ú. Maloměřice a hranicích pozemků p. č. 2643/9, p. č. 2643/8, p. č. 2643/1, p. č. 2641, p. č. 2643/2, p. č. 2643/3, p. č. 2643/4, p. č. 2643/5, p. č. 2643/6, p. č. 2622 /l, p. č. 2623/2, p. č. 1994/10 k. ú. Maloměřice , které po změně katastrální hranice budou evidované v k. ú. Židenice spolu s ostatními pozemky dosud evidovanými v katastru nemovitostí v k. ú. Maloměřice . Seznamy pozemků v k. ú. Maloměřice dotčených změnou katastrálních území a snímek mapy s vyznačením navrhované změny tvoří přílohu č. 139 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem návrhu na změnu hranice katastrálních území v katastru nemovitostí dle ust. § 31 vyhl. č. 357/2013 Sb.185.

Změna hranice katastrálního území Bystrc a Žebětín a změna správní hranice - ZM6/3568
1. ZMB souhlasí se změnou hranice katastrálního území Bystrc a Žebětín, která je nově vedena po hranici pozemků:


p. č. 2099/3, 2097/3, 2095/4 vše v  k. ú. Žebětín (nově budou evidovány v  k. ú. Bystrc pod novými p. č.)
p. č. 2458/176, 2458/177, 2458/113, 2458/110, 2458/116, 2474/26, 2473/16 , vše v  k. ú. Bystrc ,
p. č. 2003/6, 2001/13, 2000/8, 2000/4, 2000/7, 2001/6, 2003/4, 1930/2 , vše v k. ú. Žebětín (nově budou evidovány v  k. ú. Bystrc pod novými p. č.),
p. č. 339/27, 339/38, 2531/11, 2531/12, 2531/13, 2531/7, 339/46 , vše v  k. ú. Bystrc ,


a mezip. č. 2087/9, 2087/16 , vše v  k. ú. Žebětín ,
p. č. 2458/17, 2458/18, 2471/2, 2475/3, 2474/10, 2474/25 , vše v  k. ú. Bystrc (nově budou evidovány v  k. ú. Žebětín pod novými p. č.),
p. č. 2003/8, 2001/12, 2001/11, 2000/6, 2001/17, 2003/11, 2001/16, 2001/15, 2001/14, 2001/20, 2001/25, 2003/12, 2000/5, 1999, 1998/2, 1934, 1930/1, 1901/2, 1912/2, 1921 , vše v  k. ú. Žebětín ,
p. č. 2518/4, 2522/7, 2522/3, 2522/4, 339/2, 339/43, 2531/8, 339/45 a p. č. 339/61, 2531/14, 2531/15 , které vznikly dle GP č. 2626-89/2012, vše v  k. ú. Bystrc (nově budou evidovány v  k. ú. Žebětín pod novými p. č.).

Seznamy pozemků v  k. ú. Bystrc a v  k. ú. Žebětín dotčených změnou katastrálního území, snímek mapy s vyznačením navrhované změny a geometrický plán č. 2626-89/0212 tvoří přílohu č. 140 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. ZMB schvaluje v návaznosti na změnu katastrální hranice změnu správní hranice městské části Brno-Bystrc a městské části Brno-Žebětín. 3. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem návrhu na změnu katastrálních území v katastru nemovitostí dle ust. § 31 vyhl. č. 357/2013 Sb.186.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - ZM6/3598
1. ZMB bere na vědomí žádost manželů xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx o uzavření plánovací smlouvy ze dne 3. 4. 2014, doplněnou dne 7. 7. 2014.2. ZMB schvaluje uzavření plánovací smlouvy s manžely xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejímž obsahem je závazek vybudování veřejné technické infrastruktury, tj. kanalizační stoky kanalizace splaškové pro veřejnou potřebu, na náklady manželů xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jako součást stavby "Přístavba a nástavba objektu pro rodinnou rekreaci, č. ev. 556 , na p. č. 833, 834 v k. ú. Kníničky , ul. Hrázní" na pozemcích v k. ú. Kníničky , dle plánovací smlouvy.Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 141 těchto usnesení a je ověřena a uložena na Organizačním odboru MMB. Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané s manžely xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.
187.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Bytová výstavba v Brně - Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na pozemcích v k. ú. Maloměřice - ZM6/3594
1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti STAVOS Engineering s. r. o. zastupující na základě plné moci společnost STAVOS Brno, a.s., o uzavření plánovací smlouvy ze dne 21. 7. 2014.2. ZMB schvaluje uzavření plánovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOS Brno, a. s., jejímž obsahem je závazek vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, kdy se jedná zejm. o komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy, vodovod pro veřejnou potřebu, přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu, kanalizaci splaškovou pro veřejnou potřebu, kanalizaci dešťovou pro veřejnou potřebu, vsakovací a retenční průlehy, veřejné a venkovní osvětlení, sadové úpravy, ostatní zpevněné plochy, rozvody NN, NTL plynovod, na náklady společnosti STAVOS Brno, a.s., v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa-23 RD" na pozemcích v  k. ú. Maloměřice , za podmínek dle plánovací smlouvy.Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 142 těchto usnesení a je ověřena a uložena na Organizačním odboru MMB.Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané se společností STAVOS Brno, a.s., jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.
188.

Protokol č. 50 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3396
1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Protokolu č. 50 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 143 těchto usnesení.2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 50 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


189.

Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část - ZM6/3406
1. ZMB schvaluje Strategii parkování ve městě Brně - návrhovou část, která tvoří přílohu č. 144 těchto usnesení.Ověřená příloha Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část je pro velký rozsah uložena na Odboru dopravy MMB.***2. ZMB ukládá RMB zabezpečit realizaci tohoto usnesení zahájením prací na jednotlivých dokumentech k realizaci Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část.***úkol č.: [Z6/036/189]zodpovídá: RMB [29]termín: [bezodkladně]
 


190.

Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" - posouzení projektu - ZM6/3470
1. ZMB schvaluje


posouzení projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21", které tvoří přílohu č. 145 těchto usnesení;

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***2. ZMB ukládá RMB přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [Z6/036/190]zodpovídá: RMB [29]termín: [2014-09-30]
 


191.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení projektu - ZM6/3471
1. ZMB schvaluje


posouzení projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour", které tvoří přílohu č. 146 těchto usnesení;

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [Z6/036/191]zodpovídá: RMB [29]termín: [2014-12-31]
 


192.

Projekt IPRM "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci, 1. etapa" - posouzení projektu - ZM6/3472
1. ZMB bere na vědomí dopis se žádostí MČ Brno-Nový Lískovec ve věci "Postup projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa".2. ZMB schvaluje


posouzení projektu "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa", které tvoří přílohu č. 147 těchto usnesení;

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


přípravu žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod na projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;
poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu FKEP MČ Brno-Nový Lískovec ve výši 8.000 tis. Kč za stanovených podmínek.

Termín: do 30. 9. 2014


193.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3469
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička".2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 148 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


194.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3468
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42".2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí včetně podmínek tvoří přílohu č. 149 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


195.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3467
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39".2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 150 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


196.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3466
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a". 2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 151 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


197.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3388
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60.2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 152 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


198.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3465
1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Digitalizace archivu města Brna".2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Digitalizace archivu města Brna", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně popdmínek tvoří přílohu č. 153 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


199.

Projekt Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3376
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 154 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.200.

Projekt Zateplení MŠ Absolonova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3374
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Absolonova".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Absolonova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 155a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12120823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Absolonova", která tvoří přílohu č. 155b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


201.

Projekt Zateplení MŠ Měřičkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3379
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Měřičkova".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Měřičkova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 156a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12113863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Měřičkova", která tvoří přílohu č. 156b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


202.

Projekt Zateplení ZŠ Vedlejší - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3380
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Vedlejší".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Vedlejší", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 157a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12125853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Vedlejší", která tvoří přílohu č. 157b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


203.

Projekt Zateplení Střediska volného času Stamicova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3375
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení Střediska volného času Stamicova".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení Střediska volného času Stamicova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 158a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12126153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení Střediska volného času Stamicova", která tvoří přílohu č. 158b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


204.

Projekt Zateplení ZŠ Blažkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3378
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Blažkova".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Blažkova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 159a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12124553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Blažkova", která tvoří přílohu č. 159b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


205.

Projekt Zateplení ZŠ Svážná - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3381
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Svážná".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Svážná", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 160a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12125943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Svážná", která tvoří přílohu č. 160b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


206.

Projekt Regionální inovační strategie "Platinn" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob; Zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", rozpočtová opatření - ZM6/3483

ZMB schvaluje


smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč JIC, zajmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 161a těchto usnesení;
rozpočtová opatření dle tabulek, které tvoří přílohu č. 161b těchto usnesení, z důvodu zajištění financování projektu Regionální inovační strategie "Platinn" a zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" na mzdové prostředky Personálnímu oddělení MMB.


 


207.

Projekt Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3387
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk".2. ZMB souhlasí s novým zněním technické a finanční přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk".Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně technické a finanční přílohy tvoří přílohu č. 162 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 


208.

Projekt Zateplení MŠ Škrétova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3383
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova".  2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 163a těchto usnesení. 3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12113903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova", která tvoří přílohu č. 163b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


209.

Projekt Zateplení MŠ Hněvkovského - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3384
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Hněvkovského".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Hněvkovského", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 164a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12120483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Hněvkovského", která tvoří přílohu č. 164b těchto usnesení. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


210.

Projekt Zateplení ZŠ Labská - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3382
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Labská".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Labská", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 165a těchto usnesení.3. ZMB schcvaluje smlouvu č. 12120233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Labská", která tvoří přílohu č. 165b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
   


211.

Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3391
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 166a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11092656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek", která tvoří přílohu č. 166b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


212.

Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3392
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 167a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11093176 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění", která tvoří přílohu č. 167b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


213.

Projekt Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3390
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 168a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 10058576 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice", která tvoří přílohu č. 168b těchto usnesení. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


214.

Projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3389
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště".2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 169a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11092976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště", která tvoří přílohu č. 169b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


215.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3386
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka".2. ZMB souhlasí s podmínkami o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 170a těchto usnesení.3. ZMB schvaluje smlouvu č. 13142346 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka", která tvoří přílohu č. 170b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


216.

Projekt IPRM "Zelný trh" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3385
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 48.016.985,35 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zelný trh", která tvoří přílohu č. 171 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


217.

Projekt IPRM "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3507
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.325.113,40 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno", která tvoří přílohu č. 172 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


218.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3508
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 5.065.062,- Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jiihovýchod k projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská", která tvoří přílohu č. 173 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 


219.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3496
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 5.338.813,55 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever", která tvoří přílohu č. 174 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
     


220.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3495
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 14.171.164,45 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí", která tvoří přílohu č. 175 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


221.

Projekt IPRM "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3506
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 4.999.999,99 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu", která tvoří přílohu č. 176 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


222.

Projekt IPRM "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3493
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 39.049.394,36 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity", která tvoří přílohu č. 177 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


223.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3494
ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.544.691,30 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", která tvoří přílohu č. 178 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


224.

Projekt "Manažer IPRM Brno" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3498
ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem "Manažer IPRM Brno", který tvoří přílohu č. 179 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


225.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3499
ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část", který tvoří přílohu č. 180 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


226.

Projekt "Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3503
ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část, který tvoří přílohu č. 181 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


227.

Projekt IPRM "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3504
ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni", který tvoří přílohu č. 182 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


228.

Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" - dodatek č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3505
1. ZMB bere na vědomí dodatek č. 1 k podmínkám pro poskytnutí prostředků na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který tvoří přílohu č. 183a těchto usnesení.2. ZMB schvaluje prohlášení příjemce dotace k projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, které tvoří přílohu č. 183b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 


229.

Projekt IPRM "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3497
ZMB schvaluje č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny, který tvoří přílohu č. 184 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


230.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3426
1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze státního rozpočtu ev. č. EDS/SMVS 115D112000559 včetně Podmínek poskytnutí dotace.2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (změna) na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000559.3. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09032321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", který tvoří přílohu č. 185 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


231.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - ZM6/3492
1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti STAREZ - SPORT, a. s., o rozšíření účelu poskytnuté dotace.2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 4012094303 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ - SPORT, a. s., na úhradu provozních a investičních nákladů v rámci přípravy a realizace projektu Areál dopravní výchovy, který tvoří přílohu č. 186 těchto usnesení.3. ZMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem uvedeného dodatku.
 


232.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3502
ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 187 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.
      


233.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření, smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ZM6/3501
ZMB schvaluje


zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5176 "Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně - rekonstrukce a přístavba" z 61.897 tis. Kč na 76.897 tis. Kč;
zařazení projektu ORG 5200 "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" s celkovými náklady ve výši 7.785 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
zařazení projektu ORG 5201 "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" s celkovými náklady ve výši 9.616 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
zařazení projektu ORG 5202 "Násilí věc (ne)veřejná" s celkovými náklady ve výši 173 tis. Kč a dobou realizace 2014-2016 do rozpočtu provozních výdajů města Brna;
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 obecně prospěšné společnosti SPONDEA v celkové výši 172.425,- Kč;
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s obecně prospěšnou společností SPONDEA, která tvoří přílohu č. 188a těchto usnesení;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 188b těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.

 


235.

Dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenova č. or. 47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá -
ZM6/3599

1. ZMB bere na vědomí


přípisy pí. xxxxxxxx, pí. xxxxxxxx, p. xxxxxx, p. xxxxxxxxxx a p. xxxxxxx ze dne 18. 6. 2014, 30. 6. 2014, 2. 7. 2014 a 19. 8. 2014 a přípis rodiny xxxxxxxx a xxxxxxxx ze dne 30. 6. 2014 (nájemců budovy Křenová č. or. 47) obsahující zejména:
potvrzení zájmu o koupi dále uvedené nemovitosti do spoluvlastnictví nájemců za kupní cenu 8.800.000,- Kč bez jakýchkoli výhrad,
žádost o opětovné projednání věci v Zastupitelstvu města Brna a  o zrušení části usnesení, kterým bylo rozhodnuto o prodeji uvedené nemovitosti formou nabídkového řízení,
informaci o tom, že nákup uvedené nemovitosti budou nájemci financovat bankovním úvěrem a nejsou momentálně schopni předem složit jistinu ve výši 800.000,- Kč stanovenou jako podmínku nabídkového řízení;

předžalobní výzvu xxx. xxxxxxx ze dne 11. 8. 2014, který převzal právní zastoupení p. xxxxxx, zaslanou "z důvodu neplatnosti rozhodnutí města Brna" přijatého na zasedání Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014, kterým bylo rozhodnuto o prodeji uvedené nemovitosti formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.800.000,- Kč;
skutečnost, že byly přijaty podněty fyzické osoby ze dne 7. 8. 2014 a ze dne 11. 8. 2014, v nichž upozorňuje na nezákonné pronajímání obecních bytů v domě Křenová č. or. 47 jedním z nájemců budovy Křenová č. or. 47 a které jsou ve stadiu prověřování z úrovně Odboru správy majetku MMB jako správce budovy.

2. ZMB nesouhlasí se změnou části usnesení Z6/035. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 17. 6. 2014, bod č. 66, které zní:
"3. ZMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitosti:


- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 357 m²
vše v  k. ú. Trnitá ,


formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.800.000,- Kč, za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.4. ZMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitosti:- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 357 m²
vše v  k. ú. Trnitá .Podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení.5. ZMB souhlasí se záměrem postoupení pohledávky ve výši 158.529,- Kč vůči dlužníkovi statutárního města Brna, který užíval byt v budově Křenová č. or. 47 na základě již ukončené nájemní smlouvy, zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše v případě realizace prodeje.6. ZMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.7. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci."

 


236.

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. - ZM6/3603
ZMB schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., který tvoří přílohu č. 189 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.234.

Nabytí pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3477
ZMB schvaluje nabytí pozemků - p. č. 1166/8 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 152 m²
- p. č. 1166/9 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 529 m² - p. č. 1168/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 13 m²
- p. č. 1168/4 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 129 m²
- p. č. 1169/3 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 13 m²
vše v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČSAD Brno holding, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 9.240.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 190 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMB za II. čtvrtletí roku 2014, Finančního výboru ZMB ve II. čtvrtletí 2014, Výboru pro národnostní menšiny ZMB za II. čtvrtletí 2014, předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku - Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna, Zprávu o činnosti Městské policie Brno za 2. čtvrtletí 2014 a Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za II. čtvrtletí 2014.

         Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. primátor 1. náměstek primátora

 
Ověřovatelé:

Naděžda Křemečková, v. r.

JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 V Brně 3. 9. 2014Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMBUsnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB