Zápis ze ZMB Z6/036

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
02. 09. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=25926&typ=3
Nalezeno adres
329

Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 


ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036

konaného od 8:00 hodin dne 2. září 2014, v zasedací síni Nové radnice,
Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích
hlasování

____________________________________________________1.


Technický bod

Při jednání bylo přítomno 54 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

Mgr. Jaroslav Suchý (z části jednání), Bc. Vladan Krásný (z části
jednání), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (z části jednání).Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen
primátor Bc. Roman Onderka, MBA).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová,
pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr.
Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Naděžda Křemečková a JUDr. Robert
Kerndl.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 1 :

47 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/036

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke
schválení:

- zařazení nových bodů:

234) Návrh nabytí pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní -
soubor staveb" - ZM6/3477

235) Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47,
č. p. 151 v k. ú. Trnitá - ZM6/3599

236) Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z
veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a
Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM6/3603

V rámci Technického bodu vystoupila Ing. Jana Drápalová s návrhem na
zařazení nového bodu pod číslem 237 s názvem "Vyhlášení místního
referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí Zastupitelstva statutárního
města Brna a související rozpočtové opatření."Dále v rámci Technického bodu vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek
primátora, s návrhem na stažení bodu 60 z programu jednání z důvodu
dopracování tohoto materiálu a předložení na příští zasedání ZMB.Hlasování o stažení bodu 60):

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 2:

51 - 0 - 0Hlasování o zařazení nového bodu 234):

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 3:

46 - 0 - 5Hlasování o zařazení nového bodu 235):

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 4:

50 - 0 - 0Hlasování o zařazení nového bodu 236):

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 5:

51 - 0 - 0Hlasování o návrhu Ing. Jany Drápalové na zařazení nového bodu 237)
Vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí
Zastupitelstva statutárního města Brna a související rozpočtové opatření:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 6:

15 - 21 - 10

Bod nebyl zařazen na program jednání.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, zpochybnil hlasování o návrhu Ing. Jany
Drápalové.Opakované hlasování o zařazení nového bodu 237) po zpochybnění Bc. Romanem
Onderkou, MBA, primátorem:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 7:

14 - 21 - 12Hlasování o celém programu včetně stažení bodu a zařazení nových bodů na
program jednání:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 8:

49 - 0 - 2

 

Schválený program jednání ZMB č. Z6/036:

1.

Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení
programu zasedání ZMB)

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8:30 hod.)

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru
pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a
Hasičského záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod
jednání)

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění)

(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod
jednání)

5.

Představení nově jmenovaného generálního ředitele akciové společnosti -
informace

6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3400

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně
zeleně v městě Brně ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2012 - ZM6/3399

8.

Dohoda o kulturním partnerství mezi městem Rennes a statutárním městem Brnem
v rámci adaptace výstavy Muzea Bretaně z roku 2013 "Migrace, Bretaň
- svět" - ZM6/3393

9.

Další postup při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna
ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3511

10.

Zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. peněžitým
vkladem statutárního města Brna - ZM6/3427

11.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014 -
ZM6/3434

12.

Bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015, stanovení základních
proporcí rozpočtu - ZM6/3553

13.

Rozpočtová opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce,
jejímž poplatníkem je město Brno - ZM6/3535

14.

Rozpočtová opatření - zapojení volných zdrojů města z minulých let,
přesuny v rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3500

15.

Změna charakteru a účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora - rozpočtové opatření - ZM6/3592

16.

Změna účelu využití investičního transferu MČ Brno-Vinohrady - rozpočtové
opatření - ZM6/3591

17.

Změna účelu použití části investičního transferu, poskytnutého v roce 2014
z rozpočtu města Městské části Brno-Černovice, rozpočtové opatření -
ZM6/3373

18.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - rozpočtové
opatření - ZM6/3398

19.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - ZM6/3395

20.

Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno
k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3394

21.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - rozpočtové
opatření - ZM6/3593

22.

Investice "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení
tepelných ztrát" v závazném plánu kapitálových výdajů - rozpočtové
opatření - ZM6/3416

23.

Přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních
komunikací a úhrada pohledávek za nucené odtahy vozidel, rozpočtové opatření
- ZM6/3574

24.

Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru
správy majetku - ZM6/3478

25.

Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB - ZM6/3417

26.

Úprava rozpočtu provozních výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2014 -
rozpočtové opatření - ZM6/3455

27.

Poskytnutí finanční podpory DSO "Časnýř", rozpočtové opatření -
ZM6/3575

28.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost na řešení záměru nasvětlení vybraných přechodů u základních a
mateřských škol ve statutárním městě Brně - ZM6/3372

29.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu
konání Brněnských Vánoc 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3371

30.

Poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální
oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3454

31.

Poskytnutí dotace na Běh olympijského dne v roce 2014 - rozpočtové
opatření - ZM6/3602

32.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro období
2014/2015 - rozpočtové opatření - ZM6/3421

33.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje
a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2014
- ZM6/3419

34.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům
na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3420

35.

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B pro tělovýchovu a
sport na rok 2014 - III. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3418

36.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím
v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce
2014 - rozpočtová opatření - ZM6/3397

37.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Brna na projekt "Život ve stínu šibenice" - ZM6/3595

38.

Nová zřizovací listina Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace
- ZM6/3596

39.

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna - ZM6/3456

40.

Poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý Lískovec
z prostředků Fondu bytové výstavby, rozpočtové opatření - ZM6/3558

41.

Lokalita bydlení Tuřany-Holásky, výstavba DPS, rozpočtové opatření - ZM6/3583

42.

Stavební úpravy části  nebytových prostor na bydlení v objektu
Zámečnická 2 - sdílené bydlení, rozpočtové opatření - ZM6/3560

43.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60"
- smluvní pokuta - ZM6/3578

44.

Prodej domovního celku Šumavská 23, 21, 19,
Šumavská 17/Botanická 69, Botanická 67, 65 včetně pozemků
- ZM6/3546

45.

Prodej bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 včetně pozemku -
ZM6/3563

46.

Prodej bytového domu Erbenova 14/Fišova 38 včetně pozemků -
ZM6/3542

47.

Prodej bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků - ZM6/3580

48.

Prodej bytového domu Hlinky 66 včetně pozemku - ZM6/3543

49.

Prodej bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 včetně pozemku -
ZM6/3559

50.

Prodej bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - ZM6/3566

51.

Prodej bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků - ZM6/3576

52.

Prodej bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků - ZM6/3562

53.

Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3565

54.

Prodej bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků - ZM6/3581

55.

Prodej bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované
nabídky - ZM6/3579

56.

Prodej bytového domu Merhautova 10 včetně pozemků na základě
opakované nabídky - ZM6/3541

57.

Prodej bytového domu Merhautova 24/Slepá 21 včetně pozemku na
základě opakované nabídky - ZM6/3531

58.

Prodej bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků na základě opakované
nabídky - ZM6/3564

59.

Prodej bytové jednotky č. 1164/3 v domě Krásného 59 - ZM6/3527

61.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně
pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3582

62.

Záměr prodeje bytového domu Hlinky 62 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3544

63.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 8 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3526

64.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3561

65.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě
Solniční 8/Česká 26 - ZM6/3530

66.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Soukenická 8 -
ZM6/3545

67.

Záměr prodeje bytových jednotek č. 2 a 3 v domě Jeronýmova 24

Záměr prodeje podílu pozemků p. č. 231 a p. č. 232 v
k. ú. Židenice - ZM6/3539

68.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Bednářova 25, 27  v
Brně,  k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3518

69.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Blatnická 20, 22  v
Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3521

70.

Prodej pozemku pod bytovým domem Dědická 26, 28, 30  v
Brně,  k. ú.  Slatina - ZM6/3520

71.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 2  v Brně, 
k. ú.  Líšeň - ZM6/3519

72.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 4  v Brně, 
k. ú.  Líšeň - ZM6/3525

73.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Konradova 6  v Brně, 
k. ú.  Líšeň - ZM6/3524

74.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Michalova 3, 5  v
Brně,  k. ú. Líšeň - ZM6/3523

75.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Palackého
třída 131, 133, 135  v Brně, 
k. ú. Královo Pole - ZM6/3522

76.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Teyschlova 13, 15, 17 v
Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3529

77.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Valtická 19  v Brně, 
k. ú. Židenice - ZM6/3528

78.

Prodej pozemků pod bytovým domem Zikova 20  v Brně, 
k. ú.  Líšeň - ZM6/3517

79.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Letovická 5, 7 
v Brně,  k. ú. Řečkovice - ZM6/3557

80.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Letovická 13, 15 
v Brně,  k. ú. Řečkovice - ZM6/3556

81.

Prodej pozemků pod bytovým domem  Líšeňská 40, 42
v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3555

82.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Slatinská 29 
v Brně,  k. ú. Židenice - ZM6/3554

83.

Prodej pozemku pod bytovým domem  Strnadova 1 
v Brně,  k. ú. Líšeň - ZM6/3552

84.

Prodej pozemků pod bytovým domem 
Teyschlova 19, 21, 23  v Brně, 
k. ú. Bystrc - ZM6/3549

85.

Prodej pozemků pod bytovým domem Teyschlova 26, 28, 30
v Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3556

86.

Prodej spoluvlastnického  podílu  o velikosti  1/2 na 
pozemcích pod bytovým domem  Štouračova 1, 3, 5 v
Brně,  k. ú. Bystrc - ZM6/3551

87.

Prodej pozemku p. č. 3462/2, k. ú. Černá Pole - ZM6/3584

88.

Prodej pozemku p. č. 1349/4 v k. ú. Černovice - ZM6/3449

89.

Prodej pozemků p. č. 1265/3, 1577/7, 1577/8, 1577/9, 1577/10, 1577/11
v k. ú. Slatina - ulice Budínská - ZM6/3457

90.

Prodej pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého -
ZM6/3589

91.

Prodej pozemku p. č. 347, zahrada v k. ú. Brněnské Ivanovice -
ZM6/3569

92.

Prodej pozemku p. č. 2508/2 v k. ú. Obřany v lokalitě
Hradiska - ZM6/3429

93.

Prodej pozemku p. č. 1631/2 v k. ú. Řečkovice v ul.
Měřičkova - ZM6/3464

94.

Prodej pozemku p. č. 341/10 v k. ú. Ivanovice v ul.
Hřebíčková - ZM6/3430

95.

Prodej pozemku p. č. 990/30 v k. ú. Lesná v ul. Barvy a
zřízení služebnosti - ZM6/3570

96.

Prodej pozemků p. č. 576/2 a p. č. 577 v k. ú. Řečkovice
v ul. Ječná - ZM6/3479

97.

Prodej části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice v ul.
Ječná - ZM6/3452

98.

Prodej pozemků p. č. 1381/2, 1394/12 a částí pozemků p. č. 319/14 a
319/15 vše v k. ú. Lesná do vlastnictví spol. TARGET spol. s
r. o. a spol. CCB, spol. s r. o. - ZM6/3547

99.

Prodej pozemků p. č. 1161 a 1162/1, oba v k. ú. Komárov - ZM6/3458

100.

Prodej pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov - ZM6/3438

101.

Prodej pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8, oba v
k. ú. Komín - ZM6/3462

102.

Prodej části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna -
ZM6/3461

103.

Budoucí prodej části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3567

104.

Budoucí prodej a nabytí částí pozemků v k. ú. Černovice, lokalita
Kaménky - ZM6/3601

105.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/026. bod č. 60 -
prodej pozemku p. č. 156/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova -
ZM6/3450

106.

Nabytí pozemků p. č. 401/6 a 401/7 v k. ú. Obřany pro stavbu
"Brno - Cacovice, kanalizační podchod pod Svitavou"
z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3473

107.

Nabytí pozemku p. č. 846/9 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3405

108.

Nabytí pozemků p. č. 2234/47 a 2234/48, oba v k. ú. Maloměřice
- ZM6/3402

109.

Nabytí pozemku p. č. 1512/33 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3403

 

110.Nabytí pozemků p. č. 6281/8, 6282/2, 6287/6, vše v k. ú.
Žabovřesky - ZM6/3404

111.

Nabytí pozemků p. č. PK 735, PK 736/1, PK 736/2, PK 737
v k. ú. Řečkovice - ZM6/3413

112.

Nabytí pozemků p. č. 846/21 a p. č. 846/22 v k. ú. Nový
Lískovec - ZM6/3410

113.

Nabytí pozemku p. č. 846/18 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3408

114.

Nabytí pozemku p. č. 846/10 k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3409

115.

Nabytí pozemku p. č. 2253/36 v k. ú. Slatina - ZM6/3407

116.

Nabytí pozemku p. č. 180/4 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3411

117.

Nabytí pozemků p. č. 520/22 a 1727/46, oba v k. ú. Bystrc -
ZM6/3412

118.

Nabytí pozemku p. č. 2234/51 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3422

119.

Nabytí pozemku p. č. 1873/91 v k. ú. Chrlice - ZM6/3423

120.

Nabytí pozemku p. č. 1873/90 v k. ú. Chrlice - ZM6/3425

121.

Nabytí pozemku p. č. 1873/92 v k. ú. Chrlice - ZM6/3424

122.

Nabytí pozemku p. č. 6736/5 v k. ú. Židenice - ZM6/3414

123.

Nabytí pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku
p. č. 883/13 vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3463

124.

Nabytí pozemků p. č. 1004/1, 1004/2, 1004/3 vše v k. ú. Komárov -
ZM6/3515

125.

Nabytí pozemku p. č. 4422/50 v k. ú. Líšeň - ZM6/3491

126.

Nabytí pozemků p. č. 7623/115, 9149/34, 9149/37 v k. ú.
Židenice - ZM6/3586

127.

Nabytí pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3 v k. ú. Bystrc -
ZM6/3597

128.

Nabytí pozemku p. č. 2364 v k. ú. Bystrc - ZM6/3513

129.

Nabytí pozemků p. č. 1678/85, 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec
a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - ZM6/3490

130.

Nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 1381/39, 1381/50, 1381/57, 1381/59,
1381/60, 1381/62, 1381/63, 1381/65, 1381/67, 1381/68, 1381/69, 1381/70,
1381/71, 1381/73, 5043/3 a 5044/2, vše v k. ú. Královo Pole -
ZM6/3489

131.

Nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 1191/23 v k. ú. Trnitá z vlastnictví
Ing. Vladimíra Hlaváčka - ZM6/3480

132.

Nabytí spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 799/2 a 818/2
v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy
III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - ZM6/3475

133.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín a k. ú. Bosonohy z
vlastnictví Jihomoravského kraje - změna usnesení - ZM6/3590

134.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/9 v k. ú. Komárov z
vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3533

135.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4046/1 v k. ú. Bystrc z majetku ČR
- Státní pozemkový úřad - ZM6/3439

136.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 709/2, k. ú. Trnitá, z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3459

137.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3942/49 a 3942/50, oba v k. ú.
Černá Pole, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3431

138.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1109/4, k. ú. Kohoutovice, z
vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3432

139.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1538/2, 1539/3, 1544/13, 1548/3, vše
v k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3428

140.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/74, k. ú. Jundrov, z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3433

141.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 384/3, k. ú. Chrlice, z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3435

142.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1114, k. ú. Husovice, z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3487

143.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 476, k. ú. Husovice z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3488

144.

Bezúplatné nabytí
pozemků p. č. 839/16, 839/101, 839/105, 839/115, 839/119, 839/122,
839/134, 839/136, 839/188, 839/197, 839/201, 839/205, 839/207, 839/214,
841/4, 841/6, 841/7, 841/8 v k. ú. Medlánky pro stavbu "Areál
VUT v Brně CEITEC - komunikace "

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami
inženýrských sítí pro VUT v Brně - ZM6/3415

145.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice z majetku ČR - Státní
pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy
č. 46 bodu č. 59 usnesení Z6/015 ZMB - ZM6/3548

146.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Bohunice z majetku ČR
- Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna
přílohy č. 66 bodu č. 85 usnesení Z6/018 ZMB - ZM6/3437

147.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 722/2 v k. ú. Město Brno z majetku
ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna
přílohy č. 64 bodu č. 76 usnesení Z6/011 ZMB - ZM6/3436

148.

Záměr bezúplatného převodu nemovité věci - Bratislavská č. o. 67,
č. p. 246, jako součásti pozemku p. č. 59 v k. ú. Zábrdovice,
včetně tohoto pozemku, a dále věcí movitých tvořících vybavení této budovy,
do vlastnictví ČR - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace a
zrušení usnesení - ZM6/3460

149.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č.
8207/43 v k. ú. Židenice a nabytí id. 1/3 pozemku p. č.
8207/43 v k. ú. Židenice - ZM6/3401

150.

Zrušení předkupního práva města k pozemkům p. č. 1479 a p. č.
1480 v k. ú. Veveří se stavbou bytového domu Antonínská 4
- ZM6/3532

151.

Směna pozemků města Brna v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava
s Vysokým učením technickým v Brně - komplex CEITEC - ZM6/3486

152.

Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z5/033. konaného dne
20. 4. 2010 - směna pozemku p. č. 2927/526 za pozemek
p. č. 2927/538, vše v k. ú. Žebětín - ZM6/3451

153.

Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 0063101704356 (objekt Metodějova
č. or. 6, k. ú. Královo Pole) - ZM6/3447

154.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1228/1,
1228/2, 1228/5, 1228/7, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1229/1,
1229/2, 1229/4, 1229/5, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3186,
vše k. ú. Obřany - ZM6/3540

155.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 241/4, 241/5, 241/6,
241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/14, 241/15, 241/16,
241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25,
241/26, vše k. ú. Lesná - ZM6/3577

156.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 6420/8, p. č.
6421 a p. č. 7099/2 k. ú. Bystrc - ZM6/3485

157.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 790/71 k. ú.
Chrlice - ZM6/3484

158.

Svěření pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Bohunice - ZM6/3573

 

159.Svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 744/38, 744/40,
744/20, 744/41, 687/2, 687/3 v k. ú. Jundrov - ZM6/3453

160.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1488/7 v
k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3571

161.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 298/1, p. č.
302/2 a p. č. 303/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3534


162.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1210/1 a p. č.
1231/2 v k. ú. Líšeň - ZM6/3512

163.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 3458/2 v k. ú.
Líšeň - ZM6/3510

164.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5002/5
v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3444

165.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, části pozemku p. č. 4672
v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3446

166.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/8,
2373/24, 2373/9, 2373/11 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3445

167.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 319/1, 319/6, 321,
329/13 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3442

168.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 2087/2 v k. ú.
Horní Heršpice - ZM6/3441

169.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Horní Heršpice a
Dolní Heršpice - ZM6/3440

170.

Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p. č. 301/10
v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3443

171.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 997/215,
p. č. 997/217, vše v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová
- ZM6/3587

172.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 2260/2 v k. ú.
Husovice - ZM6/3572

173.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.385/3 v k. ú.
Ivanovice - ZM6/3536

174.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 995/5 v k. ú.
Lesná - ZM6/3516

175.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1343/9, 1343/17
v k. ú. Líšeň, zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/017
konaného dne 4. 9. 2012 - prodej pozemku p. č. 1343/9, zřízení
věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19, průchodu a
průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3538

176.

Změna části usnesení Z6/020. zasedání ZMB konaného dne 11. 12. 2012 - svěření
majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/44, 7366/51, 6991/1 a
6991/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3481

177.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 740/7
v k. ú. Husovice - ZM6/3537

178.

Dispozice s pozemky a budovami v k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,
a. s. - ZM6/3588

179.

Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17,
p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú.
Kníničky - smlouva o provedení stavby, nájemních smluv a budoucí kupní
smlouvy se společností Maximus Resort, a. s. a se společností Brněnské
komunikace, a. s. - ZM6/3509

 

 

180. 

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú.
Pisárky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje pro stavbu "Univerzitní kampus
Bohunice - stavba AVVA - etapa infrastruktura" - ZM6/3476

181.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku
p. č.  162/5 v k. ú. Přízřenice pro stavbu
"Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200" - ZM6/3474

182.

Žádost manželů XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX o uznání vlastnického práva
k pozemku p. č. 4576/3, k. ú. Líšeň vydržením - ZM6/3482

183.

Zpráva ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti
s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí"

Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/015. konaného dne
15. 5. 2012, bod č. 63 - uzavření soudního smíru mezi Úrazovou
nemocnicí Brno, statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně
uznání neplatnosti smluv na převod a užívání movitých věcí - vybavení
Úrazové nemocnice Brno, bezúplatný převod nemovitostí Masná 3a a 3c
s pozemky vše v k. ú. Trnitá - ZM6/3585

184.

Změna hranice katastrálních území Maloměřice a Židenice - ZM6/3514

185.

Změna hranice katastrálního území Bystrc a Žebětín a změna správní hranice -
ZM6/3568

186.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v
souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci
č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - ZM6/3598

187.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Bytová výstavba v Brně -
Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na
pozemcích v k. ú. Maloměřice - ZM6/3594

188.

Protokol č. 50 o předání majetku statutárního města Brna
k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci -
ZM6/3396

189.

Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část - ZM6/3406

190.

Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ
Arménská 21" - posouzení projektu - ZM6/3470

191.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická
a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení projektu
- ZM6/3471

192.

Projekt IPRM "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v
Brně - Novém Lískovci, 1. etapa" - posouzení projektu - ZM6/3472

193.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - změnové rozhodnutí o poskytnutí
dotace - ZM6/3469

194.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42
- změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3468

195.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - změnové
rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3467

196.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu
Bratislavská 36a - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3466

197.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu
Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace -
ZM6/3388

198.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí
dotace - ZM6/3465

199.

Projekt Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská - rozhodnutí
o poskytnutí dotace - ZM6/3376

200.

Projekt Zateplení MŠ Absolonova - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3374

201.

Projekt Zateplení MŠ Měřičkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3379

202.

Projekt Zateplení ZŠ Vedlejší - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3380

203.

Projekt Zateplení Střediska volného času Stamicova - rozhodnutí
o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3375

204.

Projekt Zateplení ZŠ Blažkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3378

205.

Projekt Zateplení ZŠ Svážná - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3381

206.

Projekt Regionální inovační strategie "Platinn" - smlouva o
poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob

Zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností", rozpočtová opatření -
ZM6/3483

207.

Projekt Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v
parku Špilberk - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3387

208.

Projekt Zateplení MŠ Škrétova - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3383

209.

Projekt Zateplení MŠ Hněvkovského - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3384

210.

Projekt Zateplení ZŠ Labská - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3382

211.

Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra
Ráječek" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory
ze SFŽP - ZM6/3391

212.

Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek
V Zátiší - doplnění" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o
poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3392

213.

Projekt Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod
Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3390

214.

Projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště" - rozhodnutí o
poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3389

215.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické
stability Regionální biocentrum Stará řeka" - rozhodnutí
o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP -
ZM6/3386

216.

Projekt IPRM "Zelný trh" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3385

217.

Projekt IPRM "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" -
smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3507

218.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova,
Čechyňská" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3508

219.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity
nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" - smlouva o poskytnutí
dotace - ZM6/3496

220.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské
náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - smlouva o
poskytnutí dotace - ZM6/3495

221.

Projekt IPRM "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu"
- smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3506

222.

Projekt IPRM "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění
bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - smlouva o poskytnutí dotace -
ZM6/3493

223.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená"
- smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3494

224.

Projekt "Manažer IPRM Brno" - dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace - ZM6/3498

225.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3499

226.

Projekt Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část - dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3503

227.

Projekt IPRM "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v
extrémní sociální tísni" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace - ZM6/3504

228.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - dodatek
č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3505

229.

Projekt IPRM "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny -
vybudování jazykové učebny" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
dotace - ZM6/3497

230.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"- dodatek
č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3426

231.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ -
SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací
projektu "Areál dopravní výchovy" - ZM6/3492

232.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských
projektů - září 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3502

233.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 -
změna celkových nákladů, rozpočtové opatření, smlouva o poskytnutí investiční
dotace - ZM6/3501

234.

Návrh nabytí pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní
- soubor staveb" - ZM6/3477

235.

Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or.
47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá - ZM6/3599

236.

Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci
z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem
a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

 

 Informativní zprávy:

Informativní zpráva o
vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z6/035, konaného dne 17. 6. 2014
(distribuováno v červenci 2014)
Informativní zpráva o
vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva
města Brna č. Z6/035, konaného dne 17. 6. 2014 (distribuováno v červenci
2014)
Informativní zpráva o
plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva -
přehled zadaných studií a projektů za 1. pololetí 2014
Informativní zpráva -
přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2014
Informativní zpráva -
závěrečné zprávy k ukončeným projektům
2.


Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.3.


Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro
národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského
záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod
jednání)4.


Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.5.


Představení nově jmenovaného generálního ředitele akciové
společnosti - informace

Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB, představil nově jmenovaného Ing. Luďka
Borového, generálního ředitele společnosti Brněnské komunikace, a. s.,
kterého do funkce jmenovalo představenstvo společnosti Brněnské komunikace,
a. s.Na dotazy Ing. Pavla Březy, Ing. Jany Drápalové a Mgr. Martina Andera,
Ph.D., odpověděl Ing. Luděk Borový, generální ředitel společnosti
Brněnské komunikace, a. s.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání bodu, aby mohl být
zahájen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů".2.


Dotazy, připomínky a podněty občanů

V rámci tohoto bodu se vyjádřily následující osoby:Jakub Patočka:

"Děkuji, dobrý den ctěné dámy, vážení pánové, vážení hosté, vážený
pane primátore. Mé jméno je Jakub Patočka a jsem zmocněncem petičního výboru
petice za konání referenda o poloze hlavního nádraží a za způsob výběru
konkrétního řešení této pro budoucnost naše města základní stavby. Já jsem
přišel na toto zastupitelstvo proto, že cítím odpovědnost vůči pětadvaceti,
je to ve skutečnosti více, ale mluvme o pětadvaceti tisících lidí, kteří tu
petici podepsali a kteří s očekáváním dnes sledují, jak se vaše zastupitelstvo
zachová. Dobře vím, dobře vím, že v takových to situacích málo kdy už je
možné něco změnit. Věci jsou dohodnuté předem, proběhly nějaké schůze
předsedů klubů, plán toho zastupitelstva a jeho program je daný, nepočítáte s
tím, že by jste tady dnes referendum vyhlásili. Proto, já se chci obrátit
osobně pane primátore na vás, protože je-li v této místnosti jeden člověk,
který to může rozhodnout, jste to právě vy, jsem přesvědčen o tom, že kdyby
jste to velkorysé gesto udělal, tak se vám to nemůže nevyplatit, protože o
tom, že těch podpisů sebraných je dle zákona dost, nemůže být pochyb. Způsob,
jakým se dopis, podpisy předané zastupitelstvu vyškrtávaly, opravdu nesnese
jiné označení, než-li ničemnost. Tam je nejméně třetina podpisů je
vyškrtnutých, takových, které každý soudný člověk, když se na ně podívá, tak
uzná, že byly vyškrtnuty neoprávněně, přesto navzdory této šikaně, my jsme
potřebné množství podpisů dostali. Nenuťte nás, nenuťte nás abychom se museli
obracet zítra znovu na soud s žádostí o rychlé projednání té naší žádosti,
nevmanévrujte se do situace, kdy tak jako v Plzni, referendum souběžně s
komunálními volbami u nás vyhlásí na místo zastupitelstva soud. Není to
hodno, není to hodno našeho města a myslím si, pane primátore, že pokud chcete
být v očích občanů toho města tím, za koho by jste byl rád, aby vás
pokládali, tak by vám toto gesto slušelo. Děkuji vám za pozornost."

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor:

"Já vám také děkuji. Děkuji vám i za to, že jste dodržel stanovený
limit. Jenom technickou. Představa, že by soud uzurpoval, jakýkoliv soud v
České republice, uzurpoval právo samosprávě, to znamená zastupitelům, v tomto
případě zastupitelům města Brna, jakékoliv rozhodnutí, které má ve své
kompetenci, musím se přiznat, že bych začal silně pochybovat o soudních
institucích v České republice. A byl by to pro mě obrovské zklamání jako pro
člověka, který vnímá demokracii, možná trošku silněji než než někteří
spoluobčané. Co se týče těch podpisů a nebo vyhlášení referenda, na to nemohu
nějak reagovat, dám slovo panu tajemníkovi, protože já jako představitel
města Brna navenek ze zákona o obcích a představitel samosprávy, mohu
samozřejmě jednat ve smyslu ať je to svolání rady, potažmo svolání
zastupitelstva, ale až po té, až mám k dispozici materiály. A ty materiály já
k dispozici nemám, ty materiály má k dispozici úřad, což je státní správa a
jakmile je dostanu, tak samozřejmě konat budu. Tajemník odpověď panu
Patočkovi."

Ing. Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna:

"Vážený pane Patočko, to co jste tady řekl, je podle mého soudu
snůška polopravd či nepravd a já vás mohu ubezpečit, že co se týče kontroly
podpisů, ta byla prováděna v podstatě trojím způsobem, třemi lidmi. Už ta
první informace o tom, že jsme vyškrtli jako magistrát, respektive odbor
vnitřních věcí, který tu práci provádí a dle mého soudu velice poctivě,
valnou většinu podpisů, prostě není pravda. Ta statistika je k dispozici a
referendum já považuji za velice vážnou věc a takto k ní také přistupuji a
dovolím si přirovnat referendum k malým volbám. Zajisté ani vaše strana,
které třeba kandiduje, by si nepřála, aby u voleb volili nevoliči, mladiství,
lidé, kteří neuvedou základní mandatorní údaje, oni by totiž k těm volbám
vůbec nebyli ani připuštěni. Čili já nemám vůbec problém s tím, jestli
referendum bude nebo nebude, ale podle mého soudu tady je hlavní fakt, že
přípravný výbor prostě odvedl mizernou práci, kterou svádí na jakýsi úřad. A
já bych byl rád, aby jste nepoužíval těchto insinuací."Bc. Roman Onderka, MBA, primátor:

"Takže ptám se občanů, kdo další, vidím pána v brýlích a v šátku
nebo v šále modré, mikrofon uprostřed, máte slovo, dobrý den."Svatopluk Bartík:

"Vážené dámy, vážení pánové a vážený pane primátore, já mám dotaz
na vás. Z úřední desky magistrátu jsem se dozvěděl, že bylo přerušeno územní
řízení na přestavbu železničního uzlu Brno. Mě by zajímalo, jaký k tomu mělo
statutární město Brno důvod a je to dotaz na vás, v případě, že bych tu
odpověď nedostal alespoň stručně, teď ústně, tak poprosím někoho ze
zastupitelů, aby si ten dotaz osvojil a položil."

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor:

"Dostanete tu odpověď stručně."

Svatopluk Bartík:

"Tak děkuju a budu se těšit, nashledanou."Bc. Roman Onderka, MBA, primátor:

"Tak těšte se, protože vám odpoví první náměstek pan Kotzian,
který má tuto problematiku na starosti. Má slovo."

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora:

"Vážený pane, toto, žádost o přerušení řízení byla podána z mého
pokynu a já tuto informaci veřejnosti, ty důvody, sdělím později, až to budu
považovat za sdělitelné. V tuto chvíli se musím omluvit, ale odpověď vám dát
nemohu, případně ve lhůtě písemně."

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor:

"Takže omluvám se, mýlil jsem se, kolega náměstek to zestručnil až
moc, takže dostanete ještě od něj písemnou odpověď. Poprosím, kdo dál z
občanů se hlásí o slovo. Nemám nikoho přihlášeného, končím tedy tento bod,
bod číslo dvě, pokračujeme bodem číslo pět."5.


Představení nově jmenovaného generálního ředitele akciové
společnosti - informace

·  pokračováníČlenové ZMB pokračovali v kladení dalších dotazů generálnímu řediteli
společnosti Brněnské komunikace, a. s.Na dotazy MUDr. Daniela Rychnovského odpověděl Ing. Luděk Borový,
generální ředitel společnosti Brněnské komunikace, a. s., Bc. Roman Onderka,
MBA, primátor, a Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.

Na dotazy Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D., a Ing. Pavla Březy
odpověděl Ing. Luděk Borový, generální ředitel společnosti Brněnské
komunikace, a. s.6.


Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3400

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 9:

49 - 0 - 07.


Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně
zeleně v městě Brně ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 3/2012 - ZM6/3399

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 10:

49 - 0 - 08.
Dohoda o kulturním partnerství mezi městem Rennes a statutárním městem Brnem
v rámci adaptace výstavy Muzea Bretaně z roku 2013 "Migrace, Bretaň -
svět" - ZM6/3393

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 11:

47 - 0 - 09.


Další postup při dispozici s majetkovým podílem statutárního města
Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3511

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - vyjádřil se, dle jeho názoru, k nejasné
formulaci ve kvalifikačních kritériích předloženého materiálu.Dotazy zodpověděli Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a
financování MMB a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který navrhl
technickou úpravu ve kvalifikačních kritériích předloženého materiálu: -
"v bodě 1. u písmene a) na konci řádku škrtnout slovíčko nebo."Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 12:

46 - 1 - 210.


Zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s.
peněžitým vkladem statutárního města Brna - ZM6/3427

Rozprava:Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, kdo bude investorem stavby nového
velodromu a čí majetkem bude tato investice.

Ing. Pavel Březa - uvedl, že v návrhu usnesení není uvedeno k čemu
má sloužit zvýšení základního kapitálu a navrhl doplnění navrženého usnesení.

Ing. Jana Drápalová - sdělila, že klub Strany zelených záměr
výstavby velodromu podporuje, a že pro budoucí rozhodování by bylo lepší
kdyby zdrojová dokumentace této investice byla v majetku města.Dotazy zodpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Hlasování o návrhu Ing. Pavla Březy na doplnění předloženého návrhu usnesení
- doplnit účel peněžitého vkladu v usnesení: "na zajištění financování
předprojektových a projektových prací na rekonstrukci a výstavbu brněnského
velodromu":

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 13:

14 - 0 - 27

Tento návrh na doplnění usnesení nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 14:

38 - 0 - 1311.
Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014 -
ZM6/3434

Hlasování č. 15:

neprovedeno - technická chybaRozprava:

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - poukázal na velmi nízké plnění města
Brna za prodej ostatních objektů, které bylo naplněno za první pololetí pouze
ze 17 %, a dotázal se, jaký významný objekt nebo soubor pozemků nebyl v
prvním pololetí prodán a jeho prodej je plánován v tomto pololetí.Dotaz zodpověděl:

Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB - uvedl, že se jedná
například o rozjednaný prodej spoluvlastnického podílu objektu na Jakubském
náměstí.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 16:

41 - 0 - 912.


Bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015, stanovení
základních proporcí rozpočtu - ZM6/3553

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 17:

43 - 0 - 813.


Rozpočtová opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce,
jejímž poplatníkem je město Brno - ZM6/3535

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 18:

50 - 0 - 114.


Rozpočtová opatření - zapojení volných zdrojů města z minulých let,
přesuny v rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3500

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - uvedl, že v rozpočtovém opatření číslo 1
předloženého materiálu je zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při
ulici Srbská a dotázal se, zda toto zastřešení je nezbytné pro funkci
stadionu s ohledem na to, že se má stavět nový stadion.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - poukázal na poskytnutí neinvestičního
účelového příspěvku Muzeu města Brna na zakoupení dvou kusů obrazů prof.
Vladimíra Franze a dotázal se, proč mají být tyto obrazy předmětem muzeálních
sbírek, a zda mají něco společného s historií města Brna. Sdělil, že
předpokládá, že pokud se kupují obrazy, tak by měly být v instituci, která je
zaměřená na prezentaci moderního umění, což je Dům umění města Brna a nikoliv
Muzeum města Brna, které má na starosti primárně jiné úkoly.

RNDr. Daniel Borecký, CSc. - navrhl, aby tyto volné zdroje byly
použity na velkou investiční akci.Dotazy zodpověděli Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMB, který odpověděl, že zastřešení stadionu je v rámci
zkvalitnění služeb i předpisů ze strany fotbalové asociace, aby modernizace
stadionu splňovala kritéria, jak pro první ligu tak pro mezinárodní utkání, a
Ing. Vladimír Adam, vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB.Dále na vznesené dotazy odpověděl Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který
současně zadal úkol Mgr. Martinu Jelínkovi, vedoucímu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMB, aby RNDr. Mojmíru Vlašínovi poslal písemnou
odpověď, která bude obsahovat informace dotýkající se stadionu. Dále
odpověděl, že z volných zdrojů se vybírají částky, které lze rozpustit a
částky, které se dávají na tzv. velké investice.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 19:

46 - 1 - 515.


Změna charakteru a účelu použití neinvestičního transferu MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - rozpočtové opatření - ZM6/3592

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 20:

51 - 0 - 016.


Změna účelu využití investičního transferu MČ Brno-Vinohrady -
rozpočtové opatření - ZM6/3591

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 21:

50 - 0 - 017.


Změna účelu použití části investičního transferu, poskytnutého v
roce 2014 z rozpočtu města Městské části Brno-Černovice, rozpočtové opatření
- ZM6/3373

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 22:

50 - 0 - 118.


Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice -
rozpočtové opatření - ZM6/3398

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 23:

49 - 0 - 019.


Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany -
ZM6/3395

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 24:

51 - 0 - 120.


Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské
policie Brno k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3394

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 25:

49 - 0 - 221.


"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - rozpočtové
opatření - ZM6/3593

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 26:

43 - 0 - 622.


Investice "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice -
zamezení tepelných ztrát" v závazném plánu kapitálových výdajů -
rozpočtové opatření - ZM6/3416

Rozprava:Ing. Jana Drápalová - požádala, zda by členové ZMB nemohli dostat v rámci
informativní zprávy informace o stavu bazénu a o předpokládaném vývoji oprav
a nákladech na ně.

JUDr. Irena Matonohová - uvedla, že se pozastavila nad tím, že
finanční částka za dvoje dveře plus opravy by mohla dosáhnout výše půl
milionu korun a dotázala se, jaká je finanční částka za jedny dveře, protože
tato informace v důvodové zprávě předloženého materiálu není vyčíslena.

MUDr. Josef Drbal - dotázal se, zda tato akce je již schválená
investice nebo ne, ve vazbě na návrh usnesení, kde se schvaluje návrh
rozpočtové opatření.Na vystoupení reagovali:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - zadal úkol Mgr. Martinu Mikšovi, řediteli
společnosti STAREZ - SPORT, a. s., a Ing. Janu Kauckému vedoucímu Odboru
investičního MMB, připravit na příští zasedání ZMB informativní zprávu s informacemi
o bazénu v Městské části Brno-Kohoutovice.

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - uvedl, že se
jedná o šestery dveře a odhadnutá cena je včetně stavebních úprav.
Předpokládaná částka na jedny dveře včetně stavebních úprav je kolem 80 tisíc
korun.

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB -
odpověděl, že tyto finanční prostředky jsou v rámci rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMB převedeny z položky oprav na položku investice.Ing. Pavel Březa - na základě odpovědi Mgr. Martina Jelínka, vedoucího
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB konstatoval, že název bodu je
nepřesný, protože v názvu bodu je zařazení investice nikoliv rozpočtové
opatření.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, provedl technickou úpravu názvu bodu.Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy názvu bodu:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 27:

38 - 0 - 1223.


Přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav
místních komunikací a úhrada pohledávek za nucené odtahy vozidel, rozpočtové
opatření - ZM6/3574

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 28:

48 - 0 - 124.


Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů
rozpočtu Odboru správy majetku - ZM6/3478

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 29:

47 - 0 - 025.


Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB - ZM6/3417

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 30:

42 - 0 - 526.


Úprava rozpočtu provozních výdajů Odboru sociální péče MMB na rok
2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3455

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 31:

48 - 0 - 027.


Poskytnutí finanční podpory DSO "Časnýř", rozpočtové
opatření - ZM6/3575

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 32:

47 - 0 - 228.
Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost na řešení záměru nasvětlení vybraných přechodů u základních a
mateřských škol ve statutárním městě Brně - ZM6/3372

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 33:

46 - 0 - 029.


Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno,
akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a
po dobu konání Brněnských Vánoc 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3371

Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, proč každoročně společnost
Technické sítě Brno, a. s. (dále jen Technické sítě Brno), žádá statutární
město Brno o tuto neinvestiční dotaci na vánoční výzdobu, a proč není tato
částka již součástí rozpočtu této společnosti na příslušný kalendářní rok.
Dále konstatoval, že se domnívá, že kdyby byla tato služba objednána u
externí firmy, mohlo by se ušetřit.Na vystoupení reagovali:

Ing. Jaromír Machálek, MBA, generální ředitel společnosti Technické sítě
Brno, a. s. - odpověděl, že Technické sítě Brno každoročně počítají s těmito
náklady a každoročně žádají o tuto neinvestiční dotaci na Vánoce.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - požádal, aby tuto finanční částku
Technické sítě Brno nárokovaly již při schvalování rozpočtu města Brna na rok
2015. Současně s nárokováním této částky by si pan ředitel měl připravit i
analýzu, zda by nějakým outsourcingem nebo podobnou zadávací službou od jiné
firmy nemohly Technické sítě Brno ušetřit.

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že v minulých letech se
tato speciální operace dělala i z toho důvodu, že se postupně přikupovala
vánoční výzdoba.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 34:

43 - 0 - 430.


Poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v
sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3454

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 35:

48 - 0 - 031.


Poskytnutí dotace na Běh olympijského dne v roce 2014 - rozpočtové
opatření - ZM6/3602

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 36:

45 - 0 - 032.


Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro
období 2014/2015 - rozpočtové opatření - ZM6/3421

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč jsou tyto neinvestiční
dotace rozdělovány pouze organizacím provozujícím kolektivní sporty.

Dotaz zodpověděl:

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB -
odpověděl, že při rozdělování těchto finančních prostředků se brali v úvahu
již poskytnuté dotace organizacím a náklady, které organizace mají. Sdělil,
že organizace provozující kolektivní sporty mají daleko vyšší náklady.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - v návaznosti na odpověď Mgr. Martina
Jelínka uvedl, že by většinu těchto finančních prostředků mohly dostat
organizace provozující kolektivní sporty, ale mělo by být umožněno požádat si
o tuto dotaci také zástupcům individuálních sportů, kteří jsou vyjmenování v
první skupině sportů dle metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě
Brně, z toho důvodu podal návrh na stažení bodu z programu jednání.Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D., na stažení bodu z programu
jednání:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 37:

11 - 15 - 15

Tento bod nebyl stažen z programu jednání.Pokračování v rozpravě:

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - dotázal se, kdo je zakladatelem,
popřípadě členem statutárního orgánu spolku KOMETA GROUP, o. s., a zda novým
nájemcem haly Rondo je nyní spolek KOMETA GROUP, o. s., na rozdíl od
předcházejícího období, kdy to byla společnost KOMETA GROUP, a. s., a jaký
důvod byl ke změně této smluvní strany.Dotazy zodpověděli:

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB -
odpověděl, že zjistí, kdo je ve vedení spolku KOMETA GROUP, o. s., a
Dipl.-Kfm. Dalimilu Ospalému tuto informaci podá.

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - sdělil, že o
změnu subjektu nájemce haly Rondo požádal nájemce, a že je to z toho důvodu,
že halu zhruba ze 70 % využívá mládež, která spadá pod spolek KOMETA GROUP,
o. s., a z toho důvodu, aby spolek mohl čerpat různé dotace.

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - dále vznesl dotaz, zda byl vyhodnocen
první rok pronájmu haly Rondo a jestli nebylo lepší pokračovat v tom, že
provozovatelem haly Rondo byla městská společnost STAREZ - SPORT, a. s.,
která vznikla za účelem provozování těchto sportovních zařízení.Dotaz zodpověděl:

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - uvedl, že se
nejedná o první rok pronájmu, ale o první tři roky, protože ta smlouva byla
původně uzavřena na tři roky od roku 2011 do roku 2014. Dále konstatoval, že
hodnotit se dá ze dvou hledisek, z hlediska ekonomického - společnost STAREZ
- SPORT, a. s., ušetřila na nákladech na provoz haly a z hlediska uživatelů
haly zůstal rozsah sportovních a kulturních akcí plně zachován. Sdělil, že
hodnocení z obou hledisek je pozitivní.V závěru rozpravy bylo opětovně uděleno slovo Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., a
na jeho dotaz odpověděl Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ - SPORT,
a. s.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 38:

41 - 2 - 633.


Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického
hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok
2014 - ZM6/3419

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 39:

48 - 0 - 134.


Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch
hokejovým klubům na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3420

Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - mimo jiné se dotázal, kdo je statutárním
zástupcem spolku KOMETA GROUP, o. s., a zda při smluvním vztahu na poskytnutí
dotace bylo prověřeno, zda ji podepsal statutární zástupce tototo spolku.Dotazy zodpověděl Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMB.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 40:

45 - 0 - 135.


Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B pro
tělovýchovu a sport na rok 2014 - III. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3418

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 41:

46 - 0 - 136.


Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým
organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce
2014 - rozpočtová opatření - ZM6/3397

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 42:

50 - 0 - 037.


Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního
města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice" - ZM6/3595

Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - mimo jiné se dotázal, na stanovisko Komise
RMB pro kulturu. JUDr. Irena Matonohová - uvedla, že podporuje
schválení tohoto projektu a konstatovala, že je ráda, že primátor města Brna
převzal záštitu nad tímto projektem.Dotazy zodpověděli:

Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora - odpověděla, že Komise RMB pro
kulturu doporučila tento materiál ke schválení.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že záštitu nad tímto projektem
převzali například i paní Merkelová, pan prezident Zeman a další, a žádost o
záštitu byla doručena i královské rodině do Anglie.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 43:

48 - 1 - 138.


Nová zřizovací listina Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové
organizace - ZM6/3596

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 44:

49 - 0 - 039.


Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v
působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna - ZM6/3456

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 45:

50 - 0 - 040.


Poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý
Lískovec z prostředků Fondu bytové výstavby, rozpočtové opatření - ZM6/3558

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 46:

47 - 0 - 041.


Lokalita bydlení Tuřany-Holásky, výstavba DPS, rozpočtové opatření -
ZM6/3583

Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - požádal, aby mu bylo blíže vysvětleno
konstatování v důvodové zprávě, cituji: "Před zahájením stavebních prací
na výstavbu objektů DPS bude dořešena směna pozemků se společností Komfort,
a. s., a Komfort Jezera, s. r. o., předpokládaný termín do 02/2015.".
Sdělil, že zmíněná stavební firma může požadovat naplnění prohlášení v
důvodové zprávě, jako povinnost směnit pozemky.Dotaz zodpověděl:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB - uvedl, že se připravuje návrh
směny pozemků, na kterých se plánuje výstavba domů s pečovatelskou službou za
jiné pozemky města v této předmětné lokalitě, a že se počítá s tím, že tato
směna bude projednávána ještě v letošním roce. Dále konstatoval, že záleží na
ZMB, zda tento návrh směny schválí nebo ne.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 47:

48 - 0 - 142.


Stavební úpravy části nebytových prostor na bydlení v objektu
Zámečnická 2 - sdílené bydlení, rozpočtové opatření - ZM6/3560

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 48:

43 - 0 - 043.


"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská
60" - smluvní pokuta - ZM6/3578

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 49:

45 - 0 - 144.


Prodej domovního celku Šumavská 23, 21, 19, Šumavská 17/Botanická
69, Botanická 67, 65 včetně pozemků - ZM6/354645.


Prodej bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 včetně pozemku -
ZM6/356346.


Prodej bytového domu Erbenova 14/Fišova 38 včetně pozemků - ZM6/3542
47.


Prodej bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků - ZM6/358048.


Prodej bytového domu Hlinky 66 včetně pozemku - ZM6/354349.


Prodej bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 včetně pozemku -
ZM6/355950.


Prodej bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - ZM6/356651.


Prodej bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků - ZM6/357652.


Prodej bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků - ZM6/3562

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 50:

48 - 0 - 053.


Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3565V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, s návrhem na
stažení tohoto bodu z programu jednání, z důvodu opětovného posouzení této
záležitosti.Hlasování o návrhu Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, na stažení
tohoto bodu z programu jednání:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 51:

49 - 0 - 0

Tento bod byl stažen z programu jednání.54.


Prodej bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků - ZM6/358155.


Prodej bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované
nabídky - ZM6/357956.


Prodej bytového domu Merhautova 10 včetně pozemků na základě
opakované nabídky - ZM6/354157.


Prodej bytového domu Merhautova 24/Slepá 21 včetně pozemku na
základě opakované nabídky - ZM6/3531

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 52:

46 - 0 - 058.


Prodej bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků na základě
opakované nabídky - ZM6/3564

V rozpravě vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., s návrhem na
samostatné hlasování k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 53:

39 - 3 - 359.


Prodej bytové jednotky č. 1164/3 v domě Krásného 59 - ZM6/3527

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 54:

46 - 0 - 161.


Záměr prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/358262.


Záměr prodeje bytového domu Hlinky 62 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/354463.


Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 8 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/352664.


Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3561

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 55:

44 - 0 - 365.


Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8/Česká 26
- ZM6/3530

V rozpravě vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín, s návrhem na samostatné
hlasování k bodům 65) a 66).K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 56 :

40 - 0 - 366.


Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Soukenická 8 - ZM6/3545

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 57 :

42 - 0 - 367.


Záměr prodeje bytových jednotek č. 2 a 3 v domě Jeronýmova 24

Záměr prodeje podílu pozemků p. č. 231 a p. č. 232 v k. ú. Židenice -
ZM6/ 3539 V rozpravě vystoupil Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, který
navrhl úpravu názvu bodu.Hlasování o návrhu usnesení včetně zpřesnění názvu bodu:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 58:

43 - 0 - 168.


Prodej pozemků pod bytovým domem Bednářova 25, 27 v Brně, k. ú. Horní Heršpice - ZM6/351869.


Prodej pozemků pod bytovým domem Blatnická 20, 22 v Brně, k. ú. Židenice - ZM6/352170.


Prodej pozemku pod bytovým domem Dědická 26, 28, 30 v Brně, k. ú. Slatina - ZM6/352071.


Prodej pozemku pod bytovým domem Konradova 2 v Brně, k. ú. Líšeň -
ZM6/351972.


Prodej pozemku pod bytovým domem Konradova 4 v Brně, k. ú. Líšeň -
ZM6/352573.


Prodej pozemku pod bytovým domem Konradova 6 v Brně, k. ú. Líšeň -
ZM6/352474.


Prodej pozemků pod bytovým domem Michalova 3, 5 v Brně, k. ú. Líšeň
- ZM6/352375.


Prodej pozemků pod bytovým domem Palackého třída 131, 133, 135 v
Brně, k. ú. Královo Pole - ZM6/352276.


Prodej pozemku pod bytovým domem Teyschlova 13, 15, 17 v Brně, k. ú. Bystrc - ZM6/352977.


Prodej pozemku pod bytovým domem Valtická 19 v Brně, k. ú. Židenice
- ZM6/352878.


Prodej pozemků pod bytovým domem Zikova 20 v Brně, k. ú. Líšeň -
ZM6/351779.


Prodej pozemků pod bytovým domem Letovická 5, 7 v Brně, k. ú. Řečkovice -
ZM6/ 3557 Člen ZMB Ing. Ladislav Býček oznámil střet zájmů (podjatost) v tomto bodě.80.


Prodej pozemků pod bytovým domem Letovická 13, 15 v Brně, k. ú. Řečkovice - ZM6/355681.


Prodej pozemků pod bytovým domem Líšeňská 40, 42 v Brně, k. ú. Židenice - ZM6/355582.


Prodej pozemku pod bytovým domem Slatinská 29 v Brně, k. ú. Židenice
- ZM6/355483.


Prodej pozemku pod bytovým domem Strnadova 1 v Brně, k. ú. Líšeň -
ZM6/355284.


Prodej pozemků pod bytovým domem Teyschlova 19, 21, 23 v Brně, k. ú. Bystrc - ZM6/354985.


Prodej pozemků pod bytovým domem Teyschlova 26, 28, 30 v Brně, k. ú. Bystrc - ZM6/ 3556 K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 59:

49 - 0 - 086.


Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích pod
bytovým domem Štouračova 1, 3, 5 v Brně, k. ú. Bystrc - ZM6/3551

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 60 :

44 - 0 - 187.


Prodej pozemku p. č. 3462/2, k. ú. Černá Pole - ZM6/358488.


Prodej pozemku p. č. 1349/4 v k. ú. Černovice - ZM6/344989.


Prodej pozemků p. č. 1265/3, 1577/7, 1577/8, 1577/9, 1577/10, 1577/11 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - ZM6/345790.


Prodej pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého -
ZM6/358991.


Prodej pozemku p. č. 347, zahrada v k. ú. Brněnské Ivanovice -
ZM6/356992.


Prodej pozemku p. č. 2508/2 v k. ú. Obřany v lokalitě Hradiska -
ZM6/342993.


Prodej pozemku p. č. 1631/2 v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova -
ZM6/346494.


Prodej pozemku p. č. 341/10 v k. ú. Ivanovice v ul. Hřebíčková -
ZM6/343095.


Prodej pozemku p. č. 990/30 v k. ú. Lesná v ul. Barvy a zřízení
služebnosti - ZM6/357096.


Prodej pozemků p. č. 576/2 a p. č. 577 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná
- ZM6/347997.


Prodej části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná -
ZM6/345298.


Prodej pozemků p. č. 1381/2, 1394/12 a částí pozemků p. č. 319/14 a 319/15 vše v k. ú. Lesná do vlastnictví spol. TARGET spol. s r. o. a spol.
CCB, spol. s r. o. - ZM6/354799.


Prodej pozemků p. č. 1161 a 1162/1 , oba v k. ú. Komárov - ZM6/3458100.


Prodej pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov - ZM6/3438101.


Prodej pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8 , oba v k. ú. Komín - ZM6/3462102.


Prodej části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna -
ZM6/3461

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 61 :

49 - 0 - 0103.


Budoucí prodej části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/ 3567 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 62:

48 - 0 - 0104.


Budoucí prodej a nabytí částí pozemků v k. ú. Černovice , lokalita
Kaménky - ZM6/3601

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se, proč nebyla s investorem
vyjednávána podrobnější plánovací smlouva, která by řešila nejen komunikace,
ale i další záležitosti, například občanskou vybavenost apod.V průběhu projednávání tohoto bodu převzal řízení zasedání Mgr. Ing. Robert
Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.Pokračování v rozpravě:Dotaz zodpověděl:

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - sdělil, že si nedokáže představit,
že by bylo možné v této složité kombinované smlouvě řešit občanskou
vybavenost, s ohledem na to, že už tak je poměrně finančně náročné v lokalitě
Kaménky realizovat bytovou výstavbu.

Ing. Ladislav Býček - vyjádřil se k popisu map předloženého
materiálu.

Bc. Vladan Krásný - dotázal se, zda bude respektováno stanovisko MČ
Brno-Černovice, která stanovila určité podmínky, za kterých s prodejem
pozemků souhlasí.Na dotaz Bc. Vladan Krásného odpověděl Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí
Majetkového odboru MMB.Dále bylo opětovně uděleno slovo Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D.Řízení zasedání převzal Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Na vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D, reagoval Ing. Oliver Pospíšil,
náměstek primátora.

Hlasování č. 63:

neprovedeno - technická chyba

Ing. Pavel Březa - upozornil, že na konci předloženého usnesení je
odkazováno na podmínky smlouvy o budoucích kupních smlouvách, ale název této
smlouvy je smlouva o uzavření budoucích kupních smluv.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, na základě upozornění Ing. Pavla Březy
provedl technickou úpravu předloženého usnesení.Hlasování o návrhu usnesení, včetně technické úpravy usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 64:

34 - 2 - 8105.


Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/026. bod č. 60 -
prodej pozemku p. č. 156/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova - ZM6/3450

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 65 :

48 - 0 - 0106.


Nabytí pozemků p. č. 401/6 a 401/7 v k. ú. Obřany pro stavbu
"Brno - Cacovice, kanalizační podchod pod Svitavou" z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3473107.


Nabytí pozemku p. č. 846/9 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3405108.


Nabytí pozemků p. č. 2234/47 a 2234/48 , oba v k. ú. Maloměřice -
ZM6/3402

Hlasování č. 66:

neprovedeno - technická chyba

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 67:

48 - 0 - 0109.


Nabytí pozemku p. č. 1512/33 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3403

V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa s návrhem na samostatné
hlasování k tomuto bodu.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 68 :

42 - 1 - 1110.


Nabytí pozemků p. č. 6281/8, 6282/2, 6287/6, vše v k. ú. Žabovřesky
- ZM6/3404111.


Nabytí pozemků p. č. PK 735, PK 736/1, PK 736/2, PK 737 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3413112.


Nabytí pozemků p. č. 846/21 a p. č. 846/22 v k. ú. Nový Lískovec -
ZM6/3410113.


Nabytí pozemku p. č. 846/18 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3408114.


Nabytí pozemku p. č. 846/10 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3409115.


Nabytí pozemku p. č. 2253/36 v k. ú. Slatina - ZM6/3407116.


Nabytí pozemku p. č. 180/4 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3411117.


Nabytí pozemků p. č. 520/22 a 1727/46 , oba v k. ú. Bystrc - ZM6/3412118.


Nabytí pozemku p. č. 2234/51 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3422119.


Nabytí pozemku p. č. 1873/91 v k. ú. Chrlice - ZM6/3423120.


Nabytí pozemku p. č. 1873/90 v k. ú. Chrlice - ZM6/3425121.


Nabytí pozemku p. č. 1873/92 v k. ú. Chrlice - ZM6/3424122.


Nabytí pozemku p. č. 6736/5 v k. ú. Židenice - ZM6/3414123.


Nabytí pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku
p. č. 883/13 vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3463

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 69 :

46 - 0 - 0124.


Nabytí pozemků p. č. 1004/1, 1004/2, 1004/3 vše v k. ú. Komárov -
ZM6/3515

V rozpravě vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., s návrhem na
samostatné hlasování k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 70:

43 - 1 - 1125.


Nabytí pozemku p. č. 4422/50 v k. ú. Líšeň - ZM6/3491126.


Nabytí pozemků p. č. 7623/115, 9149/34, 9149/37 v k. ú. Židenice -
ZM6/ 3586 K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 71:

46 - 0 - 0127.


Nabytí pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/ 3597 V rozpravě vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín s návrhem na samostatné
hlasování k tomuto bodu.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB doporučila ZMB tento bod
schválit ve Variantě II.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 72:

45 - 0 - 1128.


Nabytí pozemku p. č. 2364 v k. ú. Bystrc - ZM6/3513129.


Nabytí pozemků p. č. 1678/85, 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec a
svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - ZM6/3490130.


Nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 1381/39, 1381/50, 1381/57, 1381/59, 1381/60, 1381/62, 1381/63, 1381/65, 1381/67, 1381/68, 1381/69, 1381/70, 1381/71, 1381/73, 5043/3 a 5044/2, vše v k. ú. Královo Pole - ZM6/3489131.
Nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 1191/23 v k. ú. Trnitá z vlastnictví Ing.
Vladimíra Hlaváčka - ZM6/3480

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 73 :

47 - 0 - 0132.


Nabytí spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 799/2 a 818/2 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa -
oddílný kanalizační systém" - ZM6/3475

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 74 :

49 - 0 - 0133.


Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín a k. ú. Bosonohy z
vlastnictví Jihomoravského kraje - změna usnesení - ZM6/3590134.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/9 v k. ú. Komárov z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3533135.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4046/1 v k. ú. Bystrc z majetku ČR -
Státní pozemkový úřad - ZM6/3439

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 75 :

50 - 0 - 0136.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 709/2, k. ú. Trnitá , z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3459137.


Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 3942/49 a 3942/50 , oba v k. ú. Černá Pole , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3431138.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1109/4, k. ú. Kohoutovice , z
vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3432139.


Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1538/2, 1539/3, 1544/13, 1548/3, vše v k. ú. Komárov , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3428140.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/74, k. ú. Jundrov , z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3433141.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 384/3, k. ú. Chrlice , z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3435142.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1114, k. ú. Husovice , z vlastnictví
ČR - ÚZSVM - ZM6/3487143.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 476, k. ú. Husovice z vlastnictví ČR
- ÚZSVM - ZM6/3488144.


Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 839/16, 839/101, 839/105, 839/115, 839/119, 839/122, 839/134, 839/136, 839/188, 839/197, 839/201, 839/205, 839/207, 839/214, 841/4, 841/6, 841/7, 841/8 v k. ú. Medlánky pro stavbu
"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace "

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami
inženýrských sítí pro VUT v Brně - ZM6/3415145.


Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice z majetku ČR -
Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy
č. 46 bodu č. 59 usnesení Z6/015 ZMB - ZM6/3548146.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Bohunice z majetku ČR -
Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna přílohy
č. 66 bodu č. 85 usnesení Z6/018 ZMB - ZM6/3437147.


Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 722/2 v k. ú. Město Brno z majetku
ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna
přílohy č. 64 bodu č. 76 usnesení Z6/011 ZMB - ZM6/3436

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 76 :

49 - 0 - 0148.


Záměr bezúplatného převodu nemovité věci - Bratislavská č. o. 67, č.
p. 246, jako součásti pozemku p. č. 59 v k. ú. Zábrdovice , včetně tohoto
pozemku, a dále věcí movitých tvořících vybavení této budovy, do vlastnictví
ČR - Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace a zrušení usnesení -
ZM6/3460

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 77 :

43 - 0 - 0149.


Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č. 8207/43 v k. ú. Židenice a nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 8207/43 v k. ú. Židenice - ZM6/ 3401 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 78 :

46 - 0 - 1150.


Zrušení předkupního práva města k pozemkům p. č. 1479 a p. č. 1480 v k. ú. Veveří se stavbou bytového domu Antonínská 4 - ZM6/3532

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 79:

46 - 0 - 0151.


Směna pozemků města Brna v k. ú. Královo Pole , Medlánky a Ponava s
Vysokým učením technickým v Brně - komplex CEITEC - ZM6/3486

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 80 :

46 - 0 - 0152.


Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z5/033. konaného dne 20. 4. 2010 -
směna pozemku p. č. 2927/526 za pozemek p. č. 2927/538, vše v k. ú. Žebětín -
ZM6/ 3451 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 81:

48 - 0 - 0153.


Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 0063101704356 (objekt Metodějova
č. or. 6, k. ú. Královo Pole ) - ZM6/3447

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 82 :

41 - 0 - 4154.


Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1228/1, 1228/2, 1228/5, 1228/7, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1229/1, 1229/2, 1229/4, 1229/5, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3186, vše k. ú. Obřany - ZM6/3540155.


Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 241/26, vše k. ú. Lesná - ZM6/3577156.


Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 6420/8, p. č. 6421 a p. č. 7099/2 k. ú. Bystrc - ZM6/3485157.


Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 790/71 k. ú. Chrlice - ZM6/ 3484 K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 83:

49 - 0 - 0158.


Svěření pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Bohunice - ZM6/3573159.


Svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 744/38, 744/40, 744/20, 744/41, 687/2, 687/3 v k. ú. Jundrov - ZM6/3453160.


Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1488/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3571161.


Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 298/1, p. č. 302/2 a p. č. 303/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3534162.


Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1210/1 a p. č. 1231/2 v k. ú. Líšeň - ZM6/3512163.


Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 3458/2 v k. ú. Líšeň - ZM6/3510164.


Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5002/5 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3444165.


Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, části pozemku p. č. 4672 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3446166.


Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/8, 2373/24, 2373/9, 2373/11 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3445167.


Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 319/1, 319/6, 321, 329/13 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3442168.


Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 2087/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3441169.


Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Horní Heršpice a
Dolní Heršpice - ZM6/3440170.


Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p. č. 301/10 v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3443171.


Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 997/215, p. č. 997/217, vše v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová - ZM6/3587172.


Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 2260/2 v k. ú. Husovice - ZM6/3572173.


Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.385/3 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3536174.


Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 995/5 v k. ú. Lesná - ZM6/3516175.


Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1343/9, 1343/17 v k. ú. Líšeň , zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/017 konaného dne 4. 9. 2012 - prodej pozemku p. č. 1343/9 , zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek
p. č. 1343/19 , průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3538

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 84 :

50 - 0 - 0176.


Změna části usnesení Z6/020. zasedání ZMB konaného dne 11. 12. 2012
- svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/44, 7366/51, 6991/1 a 6991/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/ 3481 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 85 :

48 - 0 - 0177.


Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 740/7 v k. ú. Husovice - ZM6/3537

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 86 :

49 - 0 - 0178.


Dispozice s pozemky a budovami v k. ú. Tuřany v areálu AGRO
Brno-Tuřany, a. s. - ZM6/3588K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 87 :

44 - 0 - 2179.


Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17, p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú. Kníničky - smlouva o provedení
stavby, nájemních smluv a budoucí kupní smlouvy se společností Maximus
Resort, a. s. a se společností Brněnské komunikace, a. s. - ZM6/3509

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že obdržel informaci, že na
žádost společnosti Maximus Resort, a. s., byla na silnici, která vede k
zamýšlenému parkovišti nedávno umístěna značka se zákazem vjezdu cyklistů a
dotázal se, zda to tak bylo. Dále vznesl dotaz, proč společnost Maximus
Resort, a. s., tolik stojí o to vlastnit a provozovat veřejné parkoviště, na
kterém nebude smět vybírat žádné poplatky a vzniknou ji s tímto provozem
pouze náklady.Dotazy zodpověděli:

Ladislav Macek, náměstek primátora - uvedl, že žádná značka na silnici
vedoucí k zamyšlenému parkovišti není, že je tam pouze doporučená směrovka
pro cyklisty a chodce, aby použili ten spodní chodníček. Po komunikaci, která
tam je, cyklisti mohou jezdit a nikdo jim to nezakazuje.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že společnost Maximus Resort,
a. s., chce předejít tomu, aby město Brno mohlo někdy v budoucnu zpoplatnit
toto parkoviště, s ohledem na to, že přepokládá, že návštěvníci přehrady navštíví
jejich zařízení.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 88:

36 - 0 - 10180.


Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Pisárky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje pro stavbu "Univerzitní kampus Bohunice - stavba
AVVA - etapa infrastruktura" - ZM6/3476181.


Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Přízřenice pro stavbu "Brno, Modřická - výstavba vodovodu
DN 200" - ZM6/3474

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 89:

51 - 0 - 0182.


Žádost manželů XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX o uznání vlastnického
práva k pozemku p. č. 4576/3, k. ú. Líšeň vydržením - ZM6/3482

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 90:

41 - 0 - 1183.


Zpráva ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v
souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých
věcí"

Zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/015. konaného dne 15. 5. 2012 , bod č. 63
- uzavření soudního smíru mezi Úrazovou nemocnicí Brno, statutárním městem
Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně uznání neplatnosti smluv na převod a
užívání movitých věcí - vybavení Úrazové nemocnice Brno, bezúplatný převod
nemovitostí Masná 3a a 3c s pozemky vše v k. ú. Trnitá - ZM6/3585

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 91:

44 - 0 - 1184.


Změna hranice katastrálních území Maloměřice a Židenice - ZM6/3514

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 92:

47 - 0 - 0185.


Změna hranice katastrálního území Bystrc a Žebětín a změna správní
hranice - ZM6/3568

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 93 :

45 - 0 - 1186.


Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v
souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556
na pozemcích v k. ú. Kníničky - ZM6/ 3598 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 94:

47 - 0 - 1187.


Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Bytová výstavba v Brně -
Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na
pozemcích v k. ú. Maloměřice - ZM6/3594

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 95:

43 - 0 - 1188.


Protokol č. 50 o předání majetku statutárního města Brna k
hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3396K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 96:

48 - 0 - 0189.


Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část - ZM6/3406

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 97:

37 - 1 - 10190.


Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ
Arménská 21" - posouzení projektu - ZM6/3470

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 98:

48 - 0 - 0191.


Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská,
Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení
projektu - ZM6/3471192.


Projekt IPRM "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod
Plachtami v Brně - Novém Lískovci, 1. etapa" - posouzení projektu -
ZM6/3472193.


Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - změnové rozhodnutí o
poskytnutí dotace - ZM6/3469194.


Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu
Francouzská 42 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3468195.


Projekt IPRM IOP Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 -
změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3467196.


Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu
Bratislavská 36a - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3466197.


Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového
domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace -
ZM6/3388198.


Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o
poskytnutí dotace - ZM6/3465199.


Projekt Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská - rozhodnutí
o poskytnutí dotace - ZM6/3376200.


Projekt Zateplení MŠ Absolonova - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3374201.


Projekt Zateplení MŠ Měřičkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3379202.


Projekt Zateplení ZŠ Vedlejší - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3380203.


Projekt Zateplení Střediska volného času Stamicova - rozhodnutí o
poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3375204.


Projekt Zateplení ZŠ Blažkova - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3378205.


Projekt Zateplení ZŠ Svážná - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3381206.


Projekt Regionální inovační strategie "Platinn" - smlouva
o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob

Zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností", rozpočtová opatření - ZM6/3483

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.207.


Projekt Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy
v parku Špilberk - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3387208.


Projekt Zateplení MŠ Škrétova - rozhodnutí o poskytnutí dotace;
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3383209.


Projekt Zateplení MŠ Hněvkovského - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3384210.


Projekt Zateplení ZŠ Labská - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3382

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 99:

48 - 0 - 0211.


Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního
biocentra Ráječek" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí
podpory ze SFŽP - ZM6/3391212.


Projekt "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V
Zátiší - doplnění" - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o
poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3392

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 100:

49 - 0 - 0213.


Projekt Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod
Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace; smlouva o
poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3390214.


Projekt "Lokální biokoridor Medlánky - letiště" -
rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP -
ZM6/3389215.


Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické
stability Regionální biocentrum Stará řeka" - rozhodnutí o poskytnutí
dotace; smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3386216.


Projekt IPRM "Zelný trh" - smlouva o poskytnutí dotace -
ZM6/3385217.


Projekt IPRM "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno"
- smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3507218.


Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská,
Trýbova, Čechyňská" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3508219.


Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové
aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" - smlouva o
poskytnutí dotace - ZM6/3496220.
Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44,
včetně technického a sociálního zázemí" - smlouva o poskytnutí dotace -
ZM6/3495221.


Projekt IPRM "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu
stylu" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3506222.


Projekt IPRM "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno -
odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - smlouva o poskytnutí
dotace - ZM6/3493223.


Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" -
smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3494224.


Projekt "Manažer IPRM Brno" - dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace - ZM6/3498225.


Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3499226.


Projekt Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část - dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/3503227.


Projekt IPRM "Městské středisko krizové sociální pomoci pro
osoby v extrémní sociální tísni" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace - ZM6/3504228.


Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách -
dodatek č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3505229.


Projekt IPRM "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny -
vybudování jazykové učebny" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
dotace - ZM6/3497230.


Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"-
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3426

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 101:

51 - 0 - 0231.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ -
SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál
dopravní výchovy" - ZM6/3492

Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - mimo jiné se dotázal, jestli není možné tento
projekt, vzhledem k omezenému rozpočtu zmenšit nebo rozdělit do několika
částí.Dotazy zodpověděli Ladislav Macek, náměstek primátora, který uvedl, že
zhotovitel si převzal stanoviště, a že termín dokončení je zhruba za 11
měsíců, a konstatoval, že si nedokáže představit v této chvíli rozdělování
tohoto projektu, a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.

Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 102:

40 - 1 - 5232.


Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování
evropských projektů - září 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3502

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 103 :

48 - 0 - 0233.


Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů -
září 2014 - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření, smlouva o
poskytnutí investiční dotace - ZM6/3501

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 104 :

50 - 0 - 0234.


Návrh nabytí pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní
- soubor staveb" - ZM6/3477

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - pozastavil se nad cenou za metr
čtvereční, která byla zjištěna znaleckým posudkem z ledna 2012 a nad
požadovanou cenou vlastníkem pozemků. A dotázal se, zda by cena ze strany
prodávajícího nešla nějakým způsobem snížit. Dále se dotázal na výsledek
hlasování Komise majetkové RMB o tomhle materiálu.

MUDr. Daniel Rychnovský - konstatoval, že se mu zdá, že nabídka
vlastníka pozemku je přemrštěná, a že by se mělo ještě dále jednat, a že by
se neměl schválit tento materiál na tomto zasedání.Dotazy zodpověděli:

Ing. Nohelová, Středisko majetkoprávní přípravy - Brněnské komunikace, a. s.
- odpověděla, že Komise majetková RMB projednala materiál s tím, že 7 členů
bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo z 10 členů.

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - sdělil, že o
podmínkách této smlouvy běžela jednání. Upozornil, že se jedná o pozemky,
které jsou podmiňují pro realizaci významné investiční akce "Tramvaj
Plotní". Uvedl, že se domnívá, že výsledek znaleckého posudku z roku
2012 neodpovídá cenové realitě v dané lokalitě s ohledem na to, že například
Masarykův onkologický ústav v této lokalitě prodává pozemky za cenu vyšší než
byla zjištěna znaleckým posudkem.

Ing. Pavel Březa - vyjádřil se ke znaleckému posudku z roku 2012 a
dotázal se, kolik město Brno za tento znalecký posudek zaplatilo.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby si
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., promyslel odpověď na dotaz Ing. Pavla Březy.
235.
Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151 , v k. ú. Trnitá - ZM6/3599

V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa s návrhem na hlasování o
návrhu usnesení ve Variantě II.Hlasování o návrhu usnesení ve Variantě II.:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 105:

8 - 0 - 32

Usnesení ve Variantě II. v níže uvedeném znění nebylo přijato.

Návrh usnesení:

2. ZMB ruší nabídkové řízení na prodej nemovitosti:

·  budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako
součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. &#$03. 152 - zast. plocha a nádv., o výměře 357 m²

vše v k. ú. Trnitá ,

vypsané na základě usnesení Z6/035. zasedání Zastupitelstva města Brna
konaného dne 17. 6. 2014, bod č. 66.3. ZMB schvaluje

postoupení pohledávky
ve výši 158.529,- Kč vůči dlužníkovi statutárního města Brna, který
užíval byt v budově Křenová č. or. 47 na základě již ukončené nájemní
smlouvy Dagmar Štefkové, Veronice Lukášové, Oldřichu Malechovi, Romanu
Hanzlovi a Radku Nalezenému za úplatu ve výši 158 .529,- Kč,
prodej nemovitosti:
budovy Křenová č. or.
47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. č. 152 - zast. plocha a nádv., o výměře 357 m²


vše v k. ú. Trnitá ,

Dagmar Štefkové, Veronice Lukášové, Oldřichu Malechovi, Romanu Hanzlovi a
Radku Nalezenému za dohodnutou kupní cenu 8.800.000,- Kč,

zřízení věcného
břemene - služebnosti umístění kotevního úchytu trolejového vedení
tramvajové a trolejbusové tratě ve prospěch společnosti Dopravní podnik
města Brna, a. s.,
za podmínek kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
postoupení pohledávky, které tvoří přílohu č. .. těchto usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení ve Variantě I.:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 106 :

34 - 4 - 8236.


Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci
z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a
Dopravním podnikem města Brna, a. s.

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 107 :

49 - 0 - 0234.


Návrh nabytí pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní
- soubor staveb" - ZM6/3477

·  pokračování

Pokračování v rozpravě:

Dále vystoupil Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora, který
reagoval na vystoupení Ing. Pavla Březy.K projednávanému materiálu se následně vyjádřil Ing. Ladislav Býček,
který reagoval na vystoupení Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka
primátora, a Ing. Pavla Březy.Dále vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který reagoval na vystoupení
Ing. Ladislava Býčka.Vystoupili:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - dotázal se kolik město Brno stál posudek
z roku 2012.

Ing. Jana Drápalová - konstatovala, že znalecké posudky městu
dávají vodítko, aby vědělo, zda se ten majetek neprodává pod nebo nad jeho
reálnou cenou. A sdělila, že se domnívá, že by bylo vhodné, aby si město
vyžádalo ještě jeden nový znalecký posudek.

Ing. Pavel Březa - dotázal se, zda znalec, který znalecký posudek z
roku 2012 provedl, pro město Brno ještě pracuje.Na dotazy odpověděl Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., který mimo jiné sdělil že, cena
posudku se pohybuje v řádu jednotek tisíců korun.Dále bylo uděleno slovo MUDr. Josefu Drbalovi, který podal návrh na
stažení bodu z programu jednání, aby mohl být proveden nový znalecký posudek.

Hlasování o návrhu MUDr. Josefa Drbala, na stažení bodu z programu jednání:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 108:

18 - 1 - 17

Tento bod nebyl stažen z programu jednání.V závěru rozpravy vystoupil Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora,
který reagoval na vystoupení Ing. Pavla Březy a Ing. Ladislava Býčka.Hlasování o návrhu usnesení:

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 109:

32 - 6 - 103.


Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro
národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského
záchranného sboru

K předloženým zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky. 

4.
Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

V rámci tohoto bodu se vyjádřily následující osoby:

Ing. Jaroslav Kacer

·  požádal ředitelku Turistického informačního
centra o vyúčtování či kalkulaci Brněnských Vánoc v roce 2013, jak na stránce
příjmové, tak výdajové, včetně uvedení, co zajišťuje společnost Technické
sítě Brno, a. s.

RNDr. Mojmír Vlašín

·  dotázal se, zda město Brno má nebo bude
požadovat od Automotodromu studii, ve které bude rozebráno, proč je pořádání
Velké ceny města Brna trvale prodělečné, a zda ostatní aktivity Automotodromu
nevyrovnávají nebo nepřevyšují ztrátu.

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

·  vyjádřil se ke zrušení přechodu pro chodce
na ulici Údolní a požádal o to, aby se rušení přechodu pro chodce probíralo
se samosprávou.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že dal podnět vedoucímu
Odboru dopravy MMB, aby zpracoval možnost zachránění tohoto přechodu, a že
dal již podnět Mgr. Ing. Robertu Kotzianovi, 1. náměstkovi primátora, aby se
tyto záležitosti probíraly se samosprávou./

·  navázal na vystoupení občana Svatopluka
Bartíka v bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů", a požádal
Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, o informaci, proč
bylo přerušeno územní řízení na přestavbu železničního uzlu Brno.

·  vznesl dotazy, které se týkaly kontroly
oprávněnosti podpisů v záležitosti referenda o poloze hlavního nádraží a doby
kontroly nově dodaných podpisů.

/Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - popsal průběh kontroly těchto podpisů
a sdělil, že kontrola nově dodaných podpisů by mohla být o něco kratší než ta
předcházející kontrola ale, že na kontrolu těchto podpisů má úřad ze zákona
15 dní./

V průběhu projednání tohoto bodu Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, navrhl
pokračovat v jednání po 12. hodině do doby projednání všech zbývajících bodů
programu.

protokol
o hlasování zde - Hlasování č. 110:

44 - 1 - 0

 

RNDr. Mojmír Vlašín

·  vyjádřil se k vystoupení Mgr. Ing. Roberta
Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, v médiích, které se týkalo
záležitosti referenda o poloze hlavního nádraží.

/Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1 .náměstek primátora - blíže přiblížil
průběh jeho vystoupení v médiích./

Ing. Ladislav Býček

·  dotázal se, zda je platný termín 7. 10.
2014, jako termín posledního zasedání ZMB, a zda nedojde k nějakým časovým
posunům. Vznesl dotaz, zda na posledním zasedání ZMB bude předložena zpráva o
plnění programového prohlášení rady stávající koalice. Dále požádal, zda by
na posledním zasedání ZMB nemohla být podána podrobnější informace o stavu
příprav rozpočtu města Brna na rok 2015.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - odpověděl, že vedoucí Odboru
rozpočtu a financování MMB ráda poskytne informace, které má již k rozpočtu
na rok 2015 k dispozici. Sdělil, že na některé schůzi před konáním říjnového
ZMB se bude projednávat hodnocení programového prohlášení rady. Dále uvedl,
že může nastat posunutí termínu konání ZMB, ale zda k tomu dojde to záleží na
tom, jak se vyvine záležitost týkající se referenda o poloze hlavního
nádraží./Jako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a
podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/035,
konaného dne 17. 6. 2014 (distribuováno v červenci 2014)
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a
podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/035, konaného
dne 17. 6. 2014 (distribuováno v červenci 2014)
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných
Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - přehled zadaných studií a
projektů za 1. pololetí 2014
Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních
cest za duben - červen 2014
Informativní zpráva - závěrečné zprávy k ukončeným
projektům

Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (ve 12:15) Bc. Roman
Onderka, MBA, primátor města Brna.