Zápis ze ZMB Z6/037

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
07. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26280&typ=3
Nalezeno adres
421


Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/037

konaného od 8:00 hodin dne 7. října 2014, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 54 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

Mgr. Jaroslav Suchý (z části jednání), Ing. Petra Vítková (z části jednání) a Ing. Jana Drápalová (z části jednání).Nepřítomni:

Ing. Filip Kadeřábek
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA (dále jen primátor Bc. Roman Onderka, MBA).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Pavel Sázavský a Mgr. Libor Šťástka.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

49 - 0 - 1

Schválení programu zasedání ZMB č. Z6/037

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, zdůvodnil tyto změny programu ke schválení:

- zařazení nových bodů:
121) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně" - ZM6/3651

122) Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/40 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3645

123) Návrh prodeje pozemku p. č. 2373/38 v k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - ZM6/3699

124) Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice statutárním městěm Brnem ve veřejném zájmu - ZM6/3725

125) Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM6/3726

126) Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v k. ú. Komárov - ZM6/3727

127) "Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - návrh dohody o narovnání se společností ŽSD a. s. - ZM6/3728

nové informativní zprávy:
Plnění Programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014

stažení bodů:
42) Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku - ZM6/3679
Hlasování o zařazení nových bodů 121), 122), 123), 124), 125), 126), 127) a nové informativní zprávy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

53 - 0 - 0
Hlasování č. 3:

neprovedeno - technická chybaV rámci Technického bodu vystoupil Ing. Antonín Crha s žádostí o ponechání bodu 42 v programu jednání.Hlasování o stažení bodu 42):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

39 - 7 - 5Hlasování o celém programu včetně stažení bodů, zařazení nových bodů a nové informativní zprávy na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

49 - 0 - 2Schválený program jednání ZMB č. Z6/037:


1.

Technický bod


2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8:30)


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)


5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3605


6.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3663


7.

Rozpočtové opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014 - ZM6/3700


8.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3636


9.

Zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace, a. s., peněžitým vkladem statutárního města Brna, rozpočtové opatření - ZM6/3610


10.

Úprava výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3687


11.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice - rozpočtové opatření - ZM6/3604


12.

Zajištění nezbytných oprav ve vozovně Komín a stanici Jírova, rozpočtové opatření - ZM6/3655


13.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3621


14.

Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme, rozpočtové opatření - ZM6/3606


15.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole - rozpočtové opatření - ZM6/3692


16.

Poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v roce 2014, II. etapa - rozpočtové opatření - ZM6/3641


17.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM6/3661


18.

Navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy objektu Kobližná 4 - rozpočtové opatření - ZM6/3714


19.

Postoupení neinvestičního transferu městských částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - rozpočtové opatření - ZM6/3616


20.

Poskytnutí dotace na rok 2014 Masarykově univerzitě, rozpočtové opatření - ZM6/3607


21.

Poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa - ZM6/3689


22.

Poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3688


23.

Poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3690


24.

Poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3691


25.

Smlouva o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, rozpočtové opatření - ZM6/3625


26.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - ZM6/3657


27.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna Povodí Moravy, s. p. - ZM6/3627


28.

Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM6/3642


29.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/3600


30.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - ZM6/3612


31.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/3666


32.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3671


33.

Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3676


34.

Žádost MČ Brno-střed o použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3681


35.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - vzorové obchodní podmínky - ZM6/3667


36.

Prodej domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků - ZM6/3677


37.

Prodej domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - ZM6/3674


38.

Prodej bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část - ZM6/3686


39.

Prodej bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků - ZM6/3678


40.

Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3670


41.

Prodej bytového domu Údolní 52 včetně pozemků - ZM6/3680


43.

Prodej bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku - ZM6/3673


44.

Prodej rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt - ZM6/3685


45.

Prodej jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o. - ZM6/3693


46.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3672


47.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků

Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3675


48.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3682


49.

Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku

Stanovení ceny - ZM6/3683


50.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků

Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3684


51.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Leitnerova č. or. 7, č. p. 680 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3717


52.

Prodej pozemku pod bytovým domem Jírova 3 v Brně, k. ú. Líšeň - ZM6/3669


53.

Prodej pozemku pod bytovým domem Pod Nemocnicí 29 v Brně, k. ú. Bohunice - ZM6/3668


54.

Prodej pozemků p. č. 4215/1, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3637


55.

Prodej pozemků p. č. 819/2 a p. č. 820/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3713


56.

Prodej pozemku p. č. 250/130 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3718


57.

Prodej pozemků p. č. 6845, 6864 , id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1 a id. 1/14 části pozemků p. č. 6867/1, 6869/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3696


58.

Prodej pozemku p. č. 783/4 v k. ú. Medlánky při ulici Palackého třída - ZM6/3722


59.

Prodej pozemku p. č. 1261/2 v k. ú. Slatina - ZM6/3712


60.

Prodej pozemků p. č. 3749/53, p. č. 3594/18 a p. č. 3594/45, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení služebnosti - areál společnosti MOTORTEC, spol. s r. o. - ZM6/3707


61.

Prodej části pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim - ZM6/3639


62.

Prodej částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3724


63.

Prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - ZM6/3640


64.

Prodej části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - ZM6/3716


65.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3220/1, p. č. 3220/3, p. č. 3220/4, p. č. 3220/5 a p. č. 3221/1 v k. ú. Židenice - Informace - ZM6/3715


66.

Nabytí pozemku p. č. 471/15 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3644


67.

Nabytí pozemku p. č. 2234/49 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3646


68.

Nabytí pozemku p. č. 2234/52 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3647


69.

Nabytí pozemku p. č. 7958/32 v k. ú. Židenice - ZM6/3648


70.

Nabytí pozemků p. č. 8207/133 v k. ú. Židenice , p. č. 4149/32 a 6238/15 , oba v k. ú. Líšeň - ZM6/3649


71.

Nabytí pozemku p. č. 1507/21 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3654


72.

Nabytí pozemků p. č. 1486/11, 1526/275, 1534/17, 1534/18 a p. č. 1535/77, vše v k. ú. Komín - ZM6/3656


73.

Nabytí pozemků p. č. 875/30 a 876/6 , oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3608


74.

Nabytí pozemků p. č. 875/22 a 876/12 , oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3609


75.

Nabytí pozemků p. č. 708/68, 723/2 a 767/11 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3613


76.

Nabytí pozemku PK p. č. 190 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3719


77.

Nabytí pozemků p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131, 6646/6 v k. ú. Líšeň - ZM6/3708


78.

Nabytí pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9047/9, 9047/15, 9047/19, 9050/4, 9055/3, 9058/3, 9061/3, 9062/3, 9065/2, 9068/7, 9124/2, 9125/4, 9126/2, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9128/2, 9135/3, 9136/3, 9137/5, 9138/3, 9139/3, 9149/17, 9156/5, 9156/6, 9156/7, 9160/2, 9165/2, 9171/3 vše v k. ú. Židenice - ZM6/3694


79.

Nabytí id. 1/3 pozemků p. č. 8357/15, 8361/11 a p. č. 8364/11, vše v k. ú. Židenice - ZM6/3650


80.

Nabytí pozemků p. č. 2257/6 a 2260/2 v k. ú. Pisárky - ZM6/3659


81.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - ZM6/3618


82.

Bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 1544/7 a 1544/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3706


83.

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13, k. ú. Komárov , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3705


84.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1969/17, k. ú. Slatina , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3704


85.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3942/46, k. ú. Černá Pole , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3702


86.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice a svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků v k. ú. Ivanovice - ZM6/3698


87.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku p. č. 2600/6, k. ú. Slatina , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3703


88.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p. č. 3612/288 a 3612/299 , oba v k. ú. Řečkovice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3701


89.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/3 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3628


90.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4051/5 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3638


91.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1467, 1790/13 a 1790/25 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3697


92.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 847/1 a 847/2 k. ú. Trnitá pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3614


93.

Smlouva o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s., a TOREA Plus, s. r. o. pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno" - ZM6/3617


94.

Směna pozemku p. č. 664/3 a částí pozemků p. č. 664/4 a 666, vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3631


95.

Směna pozemků p. č. 5049/84, 5049/85 a 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95 a 5043/13, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3721


96.

Směna pozemku p. č. 5049/182 za pozemky p. č. 5041/149, p. č. 5043/24 a p. č. 5049/382, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3720


97.

Směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - ZM6/3711


98.

Směna části pozemku p. č. 91/10 za pozemek p. č. 44/16, vše k. ú. Brněnské Ivanovice , zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene - ZM6/3709


99.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín - ZM6/3635


100.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Dvorska - ZM6/3634


101.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 418, p. č. 422, p. č. 423, p. č. 447, p. č. 448, p. č. 469 a p. č. 472 v k. ú. Dvorska - ZM6/3633


102.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2006/39 v k. ú. Chrlice - ZM6/3632


103.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 879/1, 879/2, 881/1, 882, 883/2, 883/3, 2060/9, 2060/13, 2078/8, 2078/9, 2084/3, 2085/6, 2091/5 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3630


104.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 890/2, 2076/1, 2076/6, 2077/1 v k. ú. Horní Heršpice a p. č. 332/6 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3629


105.

Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17, p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú. Kníničky - úprava přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. ZMB - ZM6/3723


106.

Žádost o vrácení části kupní ceny z realizovaného prodeje pozemku p. č. 9 v k. ú. Medlánky při ul. Turistická - zámecký park - ZM6/3710


107.

Řešení úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s nesplněním závazku xxxxxx xxxxx ze směnné smlouvy č. 62 08 3 007 na přestěhování podnikatelské provozovny z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní v k. ú. Bystrc - ZM6/3695


108.

Dodatek č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3615


109.Dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM6/3658


110.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - vzor koncesní smlouvy aktualizovaný v rámci posouzení SFŽP - ZM6/3611


111.

Vydání změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice - č. RP 5/09 - ZM6/3656


112.

Zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část a ukončení procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 - ZM6/3643


113.

Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky - ZM6/3652


114.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - ZM6/3626


115.

Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností - ZM6/3622


116.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3624


117.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3619


118.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3623


119.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice " - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3620


120.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - ZM6/3660


121.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - ZM6/3651


122.

Nabytí pozemků p. č. 2234/40 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3645


123.

Prodej pozemku p. č. 2373/38 v k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - ZM6/3699


124.

Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu - ZM6/3725


125.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM6/3726


126.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v k. ú. Komárov - ZM6/3727


127.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narování se společností ŽSD a. s. - ZM6/3728
Informativní zprávy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036, konaného dne 2. 9. 2014
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036, konaného dne 2. 9. 2014
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - ukončení činnosti výborů ZMB
Informativní zpráva - ukončení činnosti Rady klubu zastupitelů města Brna
Informativní zpráva - Zpráva o stavu reklamací vad díla Aquapark Kohoutovice
Informativní zpráva - Plnění Programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014
2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3605

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

52 - 0 - 06.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3663

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

49 - 0 - 37.

Rozpočtové opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014 - ZM6/3700

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB na stůl materiál s doplňujícími informacemi zpracované Odborem investičním MMB.
Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - vyjádřil svůj názor na činnost ZMB od roku 1994. Dále se vyjádřil k přesunu některých investičních akcí do příštího roku a apeloval na jejich přednostní realizaci.

Ing. Jana Drápalová - domnívá se, že se dostatečně nečerpají finanční prostředky na přípravu staveb, které město Brno skutečně dlouhodobě potřebuje. Neztotožnila se s přesunem těchto finančních prostředků do rezervy, protože se domnívá, že se tyto prostředky nakonec čerpat nebudou a stavby se nebudou připravovat.

MUDr. Josef Drbal - dotázal se, zda tyto finanční prostředky není možno v letošním roce dočerpat, a pokud by se nepřevedly do rezervy, mohly by být čerpány až v pololetí příštího roku, jakmile bude vypořádán rok 2014, a zda se schválením předloženého usnesení se mohou tyto finanční prostředky čerpat od začátku příštího roku.

Mgr. Josef Haluza - měl dotaz k materiálu s doplňujícími informacemi k tomuto bodu.Dotazy zodpověděli Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který potvrdil slova MUDr. Josefa Drbala a Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

35 - 1 - 162.

Dotazy, připomínky a podněty občanů
Hana Kašpaříková

uvedla výsledky některých subjektů v rámci soutěže otevřeno x zavřeno ročník 2014.
Ing. arch. Ivo Ondračka, předseda představenstva bytového družstva


vyjádřil se ke staženému bodu 42), sdělil, že všichni nájemníci s platnou nájemní smlouvou jsou členy bytového družstva a za ně byla podána žádost o privatizaci. Již jsou připraveny prostředky, aby privatizace byla realizována.
/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl důvod, proč byl tento materiál stažen z programu jednání, a že do konce letošního roku bude předložen ZMB znovu k projednání.

řeší: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

Martin Dobčák


vyjádřil se k bodu 31) a poukázal na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které tento úřad vydal 1. 9. letošního roku a týkalo se loterií.
Matěj Hollan


vystoupil se svým stanoviskem k bodu 31) a opětovně poukázal na přístup Klatov k provozování heren.

/Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - konstatoval, že členové ZMB tento podnět slyšeli a tato problematika se bude projednávat v rámci bodu 31)./
Libuše Rektorová


poukázala na provoz, který obtěžuje sousedy, pronájem a na způsob výstavby objektů sporotvního areálu TJ Tatran v MČ-Starý Lískovec.
řeší: JUDr. Pavel Vavřík, vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB
Josef Patočka


jeho vystoupení se týkalo referenda o poloze hlavního nádraží.
Petra Havlíková, zástupkyně spolku Brno kulturní


zhodnotila 4 letou spolupráci v oblasti kultury.8.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3636

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - vyjádřil za Klub Strany zelených nesouhlas se způsobem rozdělení finančních prostředků městským částem a podal protinávrh předloženého usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D. - "ZMB schvaluje rozdělení odvodu z výherních hracích přístrojů do rozpočtu městských částí na základě počtu obyvatel":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

20 - 12 - 11

Tento návrh usnesení nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:

30 - 1 - 169.

Zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace, a. s., peněžitým vkladem statutárního města Brna, rozpočtové opatření - ZM6/3610

Rozprava:

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - konstatoval, že se domnívá, že pokud zůstanou v okolí parkovacích domů parkovací místa na chodnících, tak pochybuje o tom, že bude dosaženo obsazenosti, která je očekávaná v parkovacích domech Panenská a Janáčkovo kulturní centrum a dotázal se, jaká se připravují opatření v této záležitosti. Dále vznesl dotaz, proč je v předloženém materiálu uváděn tak nízký odhad obsazenosti parkovacího domu Panenská, který je v rozmezí 40-55 %.Na vystoupení reagovali:
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že parkovací domy by bezesporu měly nahradit parkování na ulicích. Konstatoval, že záležitost s parkováním musí být řešena ve spolupráci s městskými částmi. Co se týká parkovacího domu Panenská a odhadu plánované obsazenosti 40-50%, je to vzhledem k tomu, že občané města Brna jsou zvyklí parkovat zadarmo.

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed - uvedl, že bez regulace dopravy na povrchu parkovací domy postrádají smysl. Dále konstatoval, že byla ZMB schválena strategie parkování a MČ Brno-střed je připravena do systému rezidentních zón vstoupit a to hned v příštím roce.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

42 - 0 - 1010.

Úprava výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3687

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

49 - 0 - 111.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice - rozpočtové opatření - ZM6/3604

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

52 - 0 - 012.

Zajištění nezbytných oprav ve vozovně Komín a stanici Jírova, rozpočtové opatření - ZM6/3655

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

48 - 0 - 113.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3621

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

46 - 0 - 214.

Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme, rozpočtové opatření - ZM6/3606

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

48 - 0 - 115.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole - rozpočtové opatření - ZM6/3692

Rozprava:

MUDr. Daniel Rychnovský - dotázal se, zda Majetkový odbor MMB neregistruje ještě další podobné případy.Dotaz zodpověděl:

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - uvedl, že tyto případy vůči státu už víceméně dobíhají a už by neměly nastávat žádné nové.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

51 - 0 - 016.

Poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v roce 2014, II. etapa - rozpočtové opatření - ZM6/3641

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

49 - 0 - 017.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM6/3661

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

46 - 0 - 218.

Navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy objektu Kobližná 4 - rozpočtové opatření - ZM6/3714Rozprava:

Ing. Ladislav Býček - sdělil, že na jednání Finančního výboru ZMB bylo požadováno stanovisko Knihovny Jiřího Mahena, zda nedošlo k pochybení při projektování atria, a jaká opatření by měla být učiněna, aby k zatečení nedocházelo opakovaně.

Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý - dotázal se, zda Knihovna Jiřího Mahena, konkrétně objekt na Kobližné ulici má uzavřené komerční pojištění proti živelné události.Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že není schopen říci, zda po technické stránce je skleněná střešní pyramida v atriu zhotovena dobře nebo ne. Sdělil, že by měla být opravena tak, aby k zatečení již nedocházelo.

Ing. Vladimír Adam, vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB - uvedl, že komerční pojištění není uzavřeno.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

46 - 0 - 019.

Postoupení neinvestičního transferu městských částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - rozpočtové opatření - ZM6/3616

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

49 - 0 - 020.

Poskytnutí dotace na rok 2014 Masarykově univerzitě, rozpočtové opatření - ZM6/3607

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:

47 - 0 - 021.

Poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa - ZM6/3689K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

48 - 0 - 022.

Poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3688

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

48 - 0 - 023.

Poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3690

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

48 - 1 - 024.

Poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3691

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

49 - 1 - 025.

Smlouva o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, rozpočtové opatření - ZM6/3625

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

49 - 0 - 026.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - ZM6/3657

Rozprava:Ing. Pavel Březa - vznesl dotaz, na základě čeho je v předloženém materiálu uvedeno, že materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.Dotaz zodpověděl Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

48 - 0 - 227.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna Povodí Moravy, s. p. - ZM6/3627

Rozprava:Ing. Ladislav Býček - vznesl připomínky k příspěvku města Brna na odstraňování biomasy z Brněnské přehrady a příspěvku na 1400 tun síranu železitého. Domnívá se, že se jedná o provozní náklady Povodí Moravy, s. p.

Ing. Pavel Březa - měl připomínku ke znění předloženého návrhu usnesení.Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že před 8 lety bylo dohodnuto s Jihomoravským krajem, kolik město a kraj budou přispívat na čištění Brněnské přehrady. Dále konstatoval, že v loňském roce ZMB schválilo smluvní vztah, kde se město zavazuje, že bude přispívat na opatření v rámci Brněnské přehrady ve vztahu k Povodí Moravy, s. p.

JUDr. Marie Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB - mimo jiné potvrdila, že v loňském roce byla s Povodím Moravy uzavřena smlouva na poskytnutí dotace. Sdělila, že sběr biomasy je jedním z následných opatření, kterým má dojít k čištění Brněnské přehrady.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl být upraven návrh usnesení předloženého materiálu.


28.

Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM6/3642

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

47 - 0 - 129.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/3600

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:

48 - 0 - 230.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - ZM6/3612

Rozprava:Mgr. Martin Ander, Ph.D. - uvedl, že z předloženého materiálu vyplývá, že náklady na svoz komunálního odpadu města rostou, zatímco počet poplatníků, na které se náklady rozpočítávají, klesá. Konstatoval, že město Brno by mělo zvolit jiný systém zpoplatnění, například, aby poplatek za tuto službu byl stanovován na základě množství produkce odpadu nebo alespoň na základě velikosti nádoby na komunální odpad, která je přistavena, a četnosti jejího svozu.

Ing. Ladislav Býček - sdělil, že nemůže podpořit výši poplatku za komunální odpad, protože, dle jeho názoru, nad míru zatěžuje občany. Dále se dotázal, proč 18% odvozu komunálního odpadu je realizováno externí firmou a není realizováno společností SAKO Brno, a. s.Dotazy zodpověděli:

Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti SAKO Brno, a. s. - sdělil, že si nemyslí, že by svoz komunálního odpadu zajišťovaný externí firmou přinášel pro společnost SAKO Brno, a. s., náklady, které by nějak převyšovaly náklady, které by společnost SAKO Brno, a. s., vynaložila, pokud by svoz komunálního odpadu vykonávala vlastními silami.RNDr. Mojmír Vlašín - uvedl, že se množství směsného komunálního odpadu mírně snižuje a množství separovaného odpadu se mírně zvyšuje.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil vystoupení RNDr. Mojmíra Vlašína a vyhlásil přestávku do 10:00.Pokračování v rozpravě po přestávce:

RNDr. Mojmír Vlašín - dále mimo jiné konstatoval, že když došlo k mírnému nárůstu separovaných složek komunálního odpadu, bylo by vhodné na to reagovat mírným snížením ceny za odvoz komunálního odpadu a podal návrh na snížení poplatku na částku 650,- Kč.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl RNDr. Mojmír Vlašín písemně připravit svůj pozměňovací návrh usnesení.


27.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna Povodí Moravy, s. p. - ZM6/3627

pokračování
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, načetl pozměněný návrh usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení Bc. Romana Onderky, MBA, primátora - "ZMB schvaluje navýšení poskytnuté dotace o částku 7 700 000,- Kč Povodí Moravy, s. p., za podmínek uvedených v dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 4313091511, který tvoří přílohu č. ... těchto usnesení":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

46 - 0 - 1

30.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - ZM6/3612

pokračování
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, načetl návrh usnesení RNDr. Mojmíra Vlašína.
Hlasování o návrhu usnesení RNDr. Mojmíra Vlašína - "celková částka místního poplatku 650,- Kč":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

11 - 4 - 23

Tento návrh usnesení nebyl přijat.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

37 - 2 - 8

31.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/3666K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk a doplňující návrh předložený Mgr. Martinem Anderem, Ph.D.
Rozprava:Mgr. Martin Ander, Ph.D. - odůvodnil svůj doplňující návrh, který předložil členům ZMB. Konstatoval, že v rámci vyhlášky o regulaci hazardu má město schváleno časové omezení provozu VLT a podobných technických zařízení každý pracovní den od 7 do 14 hodin, a že se kontrolami městské policie ukazuje, že toto omezení není provozovateli dodržováno. Sdělil, že jeho doplňující návrh navrhuje omezit otevírací dobu všech podniků, kde jsou tato zařízení v provozu. Uvedl, že návrh je upraven dle výhrad Odboru rozpočtu a financování MMB, a že se domnívá, že je ku prospěchu zlepšení vymahatelnosti vyhlášky tuhle změnu provést.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že v bodu 2 - Dotazy, připomínky a podněty občanů zaznělo, že lze měnit vyhlášku statutárního města Brna stejně jako ve městě Klatovy a dotázal se vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, zda je to možné. Současně požádal o její vyjádření, zda je hlasovatelný ve smyslu legislativy České republiky doplňující návrh předložený Mgr. Martinem Anderem, Ph.D.Dotazy zodpověděla:

Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB - mimo jiné uvedla, že Klatovská vyhláška rozlišuje otevírací dobu heren samostatně od otevírací doby pohostinských zařízení. Dále sdělila, že pokud město Brno bude chtít omezovat provozní dobu pohostinských zařízení, kde se provozuje i hazard, což může být zařízení, kde se podávají obědy, tak by město Brno muselo prokázat, že toto pohostinské zařízení ohrožuje veřejný pořádek, a proto musí být zavřeno.
Dále v rozpravě vystoupili Ing. Klára Liptáková, která podala návrh usnesení, Mgr. Martin Ander, Ph.D., který mimo jiné reagoval na vystoupení Ing. Jany Červencové, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, MUDr. Daniel Rychnovský a Ing. Pavel Březa, který upozornil na nepřesný název předloženého materiálu.Na vystoupení reagoval:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - mimo jiné konstatoval, že se schvaluje provizorní opatření, než Ministerstvo financí zakáže herny na území statutárního města Brna fyzicky. Sdělil, že připomínku Ing. Pavla Březy má poznačenou a nahlásí ji jako technickou úpravu názvu bodu.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohla Ing. Klára Liptáková písemně připravit svůj pozměňovací návrh usnesení.


32.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3671

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

47 - 0 - 233.

Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3676

Hlasování č. 35:

neprovedeno - technická chybaRozprava:Ing. Pavel Březa - uvedl, že je předložena úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby a návrh změny doby realizace akcí, který není v předloženém materiálu nikde obsažen.Dotaz zodpověděl:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB - odpověděl, že správný název bodu má být bez "návrhu změny doby realizace akcí".Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, upozornil, že z názvu bodu se škrtá "návrh změny doby realizace akcí".Hlasování o návrhu usnesení s technickou úpravou názvu bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

50 - 0 - 034.

Žádost MČ Brno-střed o použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3681

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:

44 - 3 - 035.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - vzorové obchodní podmínky - ZM6/3667

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

45 - 0 - 036.

Prodej domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků - ZM6/3677


37.

Prodej domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - ZM6/3674


38.

Prodej bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část - ZM6/3686


39.

Prodej bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků - ZM6/3678


40.

Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3670


41.

Prodej bytového domu Údolní 52 včetně pozemků - ZM6/3680

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:

48 - 0 - 043.

Prodej bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku - ZM6/3673


44.

Prodej rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt - ZM6/3685

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40 :

48 - 0 - 045.

Prodej jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o. - ZM6/3693

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41:

41 - 1 - 631.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - ZM6/3666

pokračování


Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, požádal Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, aby načetl návrh usnesení Ing. Kláry Liptákové.
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora, načetl návrh usnesení Ing. Kláry Liptákové.
Hlasování o návrhu usnesení Ing. Kláry Liptákové - "ZMB schvaluje doplnění předloženého návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterie a jiných podobných her a stanoví opatření k zabezpečení veřejného pořádku o článek v tomto znění:

Čl. 3 odst. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním.

Otevírací doba heren, v nichž se provozuje loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky si provozovatelé těchto zařízení na území statutárního města Brna stanoví v tomto čase rozmezí v pracovních dnech 0:00 - 07:00 a od 14:00 - 24:00. V době od 07:00 - 14:00 v pracovních dnech musí být tyto provozovny uzavřené":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42:

10 - 4 - 22

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D., který byl předložen jako doplňující návrh k tomuto bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43:

13 - 7 - 12

Tento návrh usnesení nebyl přijat.Hlasování o doplňku k bodu 31, který předložila RMB:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44:

45 - 0 - 4

Hlasování o návrhu usnesení s přihlédnutím k již schválenému doplňku, předloženém RMB a s technickou úpravou názvu bodu navrženou Ing. Pavlem Březou:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45:

49 - 0 - 1

46.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3672


47.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků

Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3675


48.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků

Stanovení ceny - ZM6/3682


49.

Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku

Stanovení ceny - ZM6/3683


50.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků

Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3684

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46 :

43 - 0 - 451.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Leitnerova č. or. 7, č. p. 680 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3717

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:

43 - 0 - 352.

Prodej pozemku pod bytovým domem Jírova 3 v Brně, k. ú. Líšeň - ZM6/3669


53.

Prodej pozemku pod bytovým domem Pod Nemocnicí 29 v Brně, k. ú. Bohunice - ZM6/3668


54.

Prodej pozemků p. č. 4215/1, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3637


55.

Prodej pozemků p. č. 819/2 a p. č. 820/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3713


56.

Prodej pozemku p. č. 250/130 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3718


57.

Prodej pozemků p. č. 6845, 6864 , id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1 a id. 1/14 části pozemků p. č. 6867/1, 6869/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3696


58.

Prodej pozemku p. č. 783/4 v k. ú. Medlánky při ulici Palackého třída - ZM6/3722


59.

Prodej pozemku p. č. 1261/2 v k. ú. Slatina - ZM6/3712


60.

Prodej pozemků p. č. 3749/53, p. č. 3594/18 a p. č. 3594/45, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení služebnosti - areál společnosti MOTORTEC, spol. s r. o. - ZM6/3707


61.

Prodej části pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim - ZM6/3639

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48 :

48 - 0 - 062.

Prodej částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3724

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, oznámil, že RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu.K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49 :

40 - 0 - 263.

Prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - ZM6/3640


64.

Prodej části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - ZM6/3716


65.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3220/1, p. č. 3220/3, p. č. 3220/4, p. č. 3220/5 a p. č. 3221/1 v k. ú. Židenice - Informace - ZM6/3715

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50 :

44 - 0 - 066.

Nabytí pozemku p. č. 471/15 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3644


67.

Nabytí pozemku p. č. 2234/49 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3646


68.

Nabytí pozemku p. č. 2234/52 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3647


69.

Nabytí pozemku p. č. 7958/32 v k. ú. Židenice - ZM6/3648


70.

Nabytí pozemků p. č. 8207/133 v k. ú. Židenice , p. č. 4149/32 a 6238/15 , oba v k. ú. Líšeň - ZM6/3649


71.

Nabytí pozemku p. č. 1507/21 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3654


72.

Nabytí pozemků p. č. 1486/11, 1526/275, 1534/17, 1534/18 a p. č. 1535/77, vše v k. ú. Komín - ZM6/3656


73.

Nabytí pozemků p. č. 875/30 a 876/6 , oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3608


74.

Nabytí pozemků p. č. 875/22 a 876/12 , oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3609


75.

Nabytí pozemků p. č. 708/68, 723/2 a 767/11 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3613


76.

Nabytí pozemku PK p. č. 190 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3719


77.Nabytí pozemků p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131, 6646/6 v k. ú. Líšeň - ZM6/3708


78.

Nabytí pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9047/9, 9047/15, 9047/19, 9050/4, 9055/3, 9058/3, 9061/3, 9062/3, 9065/2, 9068/7, 9124/2, 9125/4, 9126/2, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9128/2, 9135/3, 9136/3, 9137/5, 9138/3, 9139/3, 9149/17, 9156/5, 9156/6, 9156/7, 9160/2, 9165/2, 9171/3 vše v k. ú. Židenice - ZM6/3694


79.

Nabytí id. 1/3 pozemků p. č. 8357/15, 8361/11 a p. č. 8364/11, vše v k. ú. Židenice - ZM6/3650


80.

Nabytí pozemků p. č. 2257/6 a 2260/2 v k. ú. Pisárky - ZM6/3659


81.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - ZM6/3618


82.

Bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 1544/7 a 1544/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3706


83.

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13, k. ú. Komárov , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3705


84.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1969/17, k. ú. Slatina , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3704


85.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3942/46, k. ú. Černá Pole , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3702


86.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice a svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků v k. ú. Ivanovice - ZM6/3698


87.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku p. č. 2600/6, k. ú. Slatina , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3703


88.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p. č. 3612/288 a 3612/299 , oba v k. ú. Řečkovice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3701


89.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/3 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3628


90.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4051/5 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3638


91.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1467, 1790/13 a 1790/25 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3697

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51 :

46 - 0 - 092.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 847/1 a 847/2 k. ú. Trnitá pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3614

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52:

38 - 0 - 893.

Smlouva o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s., a TOREA Plus, s. r. o. pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno" - ZM6/3617

Na začátku projednávání tohoto bodu převzal řízení zasedání Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.Úvodní slovo přednesl Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora, ve kterém sdělil, že město v případě uzavření této smlouvy získá právo na budoucí uzavření kupních smluv a nikoliv povinnost. Tzn., že pro případ, že stát nebude realizovat přestavbu železničního uzlu s nádražím u řeky, tak město nebude ničím nuceno tyto kupní smlouvy uzavřít.Rozprava:Mgr. Martin Ander, Ph.D. - sdělil, že mu není jasné, proč se schvaluje tato smlouva teď, když její naplnění bude v kompetenci nového zastupitelstva. Dotázal se, proč obsahem materiálu nejsou stanoviska dotčených odborů. Vyjádřil se k fixaci ceny, kterou smlouva obsahuje, a zda je pro město Brno tato cena výhodná. Dále vznesl dotaz na investiční náročnost bourání a výstavby nové nájezdové rampy autobusového nádraží Zvonařka, protože to je další náklad, který je spojený s předloženou smlouvou.

RNDr. Mojmír Vlašín - vyjádřil se ke koupi pozemků a k výhodnosti jejich koupě a uvedl, že se domnívá, že tato koupě je pro město Brno nevýhodná.

MUDr. Daniel Rychnovský - dotázal se, zda navrhovaná cena je i za nemovitosti, které stojí na předmětných pozemcích, a zda tyto pozemky nejsou zatíženy nějakými břemeny, a zda je povinnost s těmito pozemky nějak dále nakládat. Dále vznesl dotaz, který se týkal budoucnosti autobusového nádraží Zvonařka.Dotazy zodpověděli Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora a Mgr. Rostislav Švarný, vedoucí Střediska majetkoprávní přípravy Úseku technického ředitele společnosti Brněnské komunikace, a. s.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. - konstatoval, že ve smlouvě není vyjádřena vůle druhé strany tuto smlouvu podepsat a podal návrh na stažení bodu z programu jednání.
Hlasování o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D., s návrhem na stažení tohoto bodu z programu jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53: 11 - 19 - 10 V závěru rozpravy vystoupil Bc. Vladan Krásný.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54:

34 - 2 - 994.

Směna pozemku p. č. 664/3 a částí pozemků p. č. 664/4 a 666, vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3631


95.

Směna pozemků p. č. 5049/84, 5049/85 a 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95 a 5043/13, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3721


96.

Směna pozemku p. č. 5049/182 za pozemky p. č. 5041/149, p. č. 5043/24 a p. č. 5049/382, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3720


97.Směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - ZM6/3711


98.

Směna části pozemku p. č. 91/10 za pozemek p. č. 44/16, vše k. ú. Brněnské Ivanovice , zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene - ZM6/3709

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55:

46 - 0 - 099.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín - ZM6/ 3635 Řízení zasedání převzal Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.


100.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Dvorska - ZM6/3634


101.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 418, p. č. 422, p. č. 423, p. č. 447, p. č. 448, p. č. 469 a p. č. 472 v k. ú. Dvorska - ZM6/3633


102.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2006/39 v k. ú. Chrlice - ZM6/3632


103.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 879/1, 879/2, 881/1, 882, 883/2, 883/3, 2060/9, 2060/13, 2078/8, 2078/9, 2084/3, 2085/6, 2091/5 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3630


104.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 890/2, 2076/1, 2076/6, 2077/1 v k. ú. Horní Heršpice a p. č. 332/6 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3629

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56 :

51 - 0 - 0105.

Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17, p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú. Kníničky - úprava přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. ZMB - ZM6/3723

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57 :

44 - 0 - 4106.

Žádost o vrácení části kupní ceny z realizovaného prodeje pozemku p. č. 9 v k. ú. Medlánky při ul. Turistická - zámecký park - ZM6/3710

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:

49 - 0 - 0107.

Řešení úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s nesplněním závazku xxxxxx xxxxx ze směnné smlouvy č. 62 08 3 007 na přestěhování podnikatelské provozovny z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní v k. ú. Bystrc - ZM6/ 3695 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59:

49 - 0 - 0108.

Dodatek č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3615

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60:

44 - 0 - 2109.

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM6/3658

Rozprava:Ing. Ladislav Býček - vyjádřil se k tomu, že senioři nad 70 let musejí mít k tomu, aby mohli zadarmo využívat městskou hromadnou dopravu, dva doklady. Konstatoval, že se domnívá, že potřebnost bezplatného kupónu zvyšuje náklady Dopravnímu podniku města Brna.Na vystoupení Ing. Ladislava Býčka reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61:

49 - 0 - 1


110.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - vzor koncesní smlouvy aktualizovaný v rámci posouzení SFŽP - ZM6/3611

Rozprava:Ing. Pavel Březa - vznesl své připomínky k předloženému materiálu.K vystoupení Ing. Pavla Březy se vyjádřili Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, a Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB.MUDr. Josef Drbal - podal návrh na stažení tohoto materiálu z programu jednání.Hlasování o návrhu MUDr. Josefa Drbala na stažení bodu z programu jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:

16 - 17 - 10

Tento bod nebyl stažen.Pokračování v rozpravě:Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - poznamenal, že materiál k tomuto bodu je zpracován odbornou společností, kterou město získalo k administraci této poměrně komplikované a komplexní veřejné zakázky.
V závěru rozpravy vystoupili Ing. Pavel Březa a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:

37 - 1 - 12111.

Vydání změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice - č. RP 5/09 - ZM6/3656

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:

47 - 0 - 2112.

Zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část a ukončení procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 - ZM6/3643

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:

48 - 0 - 1113.

Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky - ZM6/3652

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:

48 - 0 - 0115.

Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností - ZM6/3622

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:

46 - 0 - 1116.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3624

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 68:

44 - 0 - 0114.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - ZM6/3626

Rozprava:Ing. Ladislav Býček - mimo jiné se vyjádřil k prodlužování a nejistotě skončení a dokončení oprav Zelného trhu a k tomu, zda vánoční trhy na Zelném trhu budou či ne.Dotazy zodpověděli:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - upozornil, že vánoční trhy na Zelném trhu budou, ale pravděpodobně v omezené míře.

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - sdělil, že veškerá prodloužení na Zelném trhu jsou z důvodu archeologických nálezů. Dále uvedl, že se snažili při plánování stavby a jejího harmonogramu nechat dostatečný časový prostor pro realizaci záchranného archeologického průzkumu. Konstatoval, že se ukazuje, že Zelný trh je na archeologické nálezy bohatší, než byl kdo schopen předpokládat.

Mgr. Libor Šťástka - sdělil, že archeologický výzkum je zákonnou povinností zhotovitele stavby, a že proběhne koordinační schůzka, která se bude zabývat tím, v jaké formě, s ohledem na stavbu v okolí, vánoční trhy na Zelném trhu budou.V závěru rozpravy vystoupili Bc. Vladan Krásný, který reagoval na vystoupení Ing. Ladislava Býčka a Ing. Ladislav Býček.

Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 69:

48 - 1 - 1117.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3619

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 70:

51 - 0 - 0118.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3623

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 71:

52 - 0 - 0119.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice " - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3620

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 72:

51 - 0 - 0120.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - ZM6/3660

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 73:

46 - 0 - 1121.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - ZM6/3651

Hlasování č. 74:

neprovedeno - technická chyba

Rozprava:Ing. Pavel Březa - uvedl, že den před tímto zasedáním poskytl primátorovi návrh technické úpravy tohoto materiálu a dotázal se, zda se s ním primátor ztotožnil.Na vystoupení reagovali:

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že návrh technické úpravy poskytl technickému náměstkovi, který ho následně předal vedoucímu Odboru investičního MMB.

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - sdělil, že návrh technické úpravy je možno do textu zapracovat.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl být předložen nový materiál k tomuto bodu se zapracovanými úpravami.


122.

Nabytí pozemků p. č. 2234/40 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3645K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 75:

51 - 0 - 0123.

Prodej pozemku p. č. 2373/38 v k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - ZM6/3699

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 76:

48 - 0 - 0124.Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu - ZM6/3725

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 77:

42 - 0 - 7125.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM6/3726

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 78:

52 - 0 - 0126.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v k. ú. Komárov - ZM6/3727

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 79:

47 - 0 - 2127.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narování se společností ŽSD a. s. - ZM6/3728

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, upozornil, že členové ZMB dostali k dispozici nový materiál k tomuto bodu.
V rámci tohoto bodu převzal řízení zasedání Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.Rozprava:RNDr. Mojmír Vlašín - vznesl dotaz na obsah článku II. odstavec II.1 a dále na odstavec II.3 písmeno b) dohody o narovnání.

MUDr. Josef Drbal - navrhl úpravu usnesení předloženého materiálu.Dotazy zodpověděli:

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - uvedl, že se domnívá, že to, co je uvedeno v dohodě o narovnání v článku II. odstavci II.1. je pouze konstatování stavu věci, že strany mají vzájemně rozporný pohled na věc.

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB - uvedl, že formulace v dohodě o narovnání v článku II. odstavci II.1 je podřízena systému narovnání mezi městem Brnem a protistranou.

Hlasování č. 80:

neprovedeno - technická chyba

Řízení zasedání převzal Bc. Roman Onderka, MBA, primátor.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, načetl návrh usnesení MUDr. Josefa Drbala.

MUDR. Josef Drbal - požaduje, aby v předloženém usnesení bylo uvedeno, že ZMB schvaluje dohodu.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - uvedl, že v předloženém usnesení je přímo formulace, že ZMB schvaluje dohodu o narovnání uzavíranou ke smírnému ukončení.

MUDr. Josef Drbal - vzal zpět svůj návrh usnesení.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 81:

39 - 1 - 9

Ve 12:00 Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, přerušil jednání zasedání ZMB (v souladu s čl. 6 odst. 25 Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna do 14:00 hod.).


121.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - ZM6/3651

pokračování
Pokračování ve 14:00 hod.
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, upozornil, že členové ZMB dostali k dispozici nový materiál k tomuto bodu se zapracovanými úpravami.
Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 82:

46 - 0 - 3

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
Dotazy RNDr. Mojmíra Vlašína zodpověděl Mjr. Ing. Bronislav Kocman, vedoucí pracoviště IZS a služeb Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.Dále vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., který požádal Městskou polici Brno, aby více dohlížela na prostor před obchodním domem Centrum na Malinovském náměstí.Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, uvedl, že ředitel Městské policie Brno je v sále přítomen a bude tuto žádost vnímat jako určitou iniciativu.


4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

RNDr. Mojmír Vlašín

sdělil, že v lokalitě, která je zvaná "Pohořelec" je tržnice i přesto, že firmě, která jí vlastní vypršel nájem již před 5 lety a ta užívá pozemek v rozporu se zákonem. Požádal, aby v této souvislosti byla přijata nějaká opatření.
řeší: Rada města Brna
Ing. Ladislav Býček


poděkoval za stanovisko, které vyjadřuje RMB v Programovém prohlášení RMB za volební období 2010-2014 a konstatoval, že tento matriál je inspirující i pro další období.
Ing. Pavel Březa


zhodnotil uplynulé volební období.V závěru zasedání vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, s projevem, v němž zhodnotil uplynulé volební období a poděkoval členkám a členům ZMB za spolupráci a zároveň jim osobně předal upomínkový předmět spolu s děkovným listem.


Jako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036, konaného dne 2. 9. 2014
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036, konaného dne 2. 9. 2014
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - ukončení činnosti výborů ZMB
Informativní zpráva - ukončení činnosti Rady klubu zastupitelů města Brna
Informativní zpráva - Zpráva o stavu reklamací vad díla Aquapark Kohoutovice
Informativní zpráva - Plnění Programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014Jednání posledního zasedání Zastupitelstva města Brna ve volebním období 2010-2014 ukončil (v 15:15 hod.) Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.