Zápis ze ZMB Z7/01

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
25. 11. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26802&typ=3
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01

konaného od 8:00 hodin dne 25. listopadu 2014, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna primátorem města BrnaZasedání Zastupitelstva města Brna bylo zahájeno v 8:00 hodin dosavadním primátorem města Brna Bc. Romanem Onderkou, MBA.Při jednání dle prezenční listiny bylo přítomno 55 členů Zastupitelstva města Brna.Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákona o obcích), konalo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o návrhu neplatnosti hlasování, voleb a neplatnosti volby kandidáta, podaném vůči Magistrátu města Brna. Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na Úřední desce Magistrátu města Brna a na elektronické úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 12. listopadu 2014 do 25. listopadu 2014.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Nikol Šabratová a Marie Doubravová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová, pracovnice Organizačního oboru MMB.Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, sdělil, že všem přítomným členům Zastupitelstva města Brna bylo předáno "Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Brna" podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.


2.

Složení slibu členů Zastupitelstva města Brna

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, konstatoval, že v období od zvolení žádný z členů nerezignoval na svůj mandát, a proto mohou všichni členové přistoupit ke složení slibu člena zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

Před složením slibu primátor Bc. Roman Onderka, MBA, upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB, přednesl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a poté jmenovitě vyzval všech 55 přítomných členů Zastupitelstva města Brna, aby složili slib pronesením slova "slibuji" a stvrdili jej podpisem na připravených listinách.Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Všech 55 přítomných členů složilo zákonem stanovený slib.


3.

Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna

Za ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Jiří Oliva a Ing. Jana Drápalová.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

55 - 0 - 0

Schválení programu ustavujícího zasedání ZMB č. Z7/01Ing. Petr Vokřál navrhl zařazení nových bodů:
17) Návrh na změny v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna - ZM7/0014

18) Návrh na delegování zástupců statutárního města Brna na valné hromady obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí města - ZM7/0015

MVDr. Vlastimil Žďárský požádal o oddělené hlasování o nově zařazovaných bodech.
Hlasování o zařazení nového bodu 17):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

41 - 0 - 8

Tento bod byl zařazen na program jednání.Hlasování o zařazení nového bodu 18):

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

41 - 0 - 11

Tento bod byl zařazen na program jednání.Hlasování o celém programu včetně zařazení nových bodů 17) a 18) na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

55 - 0 - 0Schválený program jednání ZMB č. Z7/01:


1.

Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna primátorem města Brna


2.

Složení slibu členů Zastupitelstva města Brna


3.

Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna


4.

Stanovení počtu členů Rady města Brna - ZM7/0001


5.

Zřízení výborů Zastupitelstva města Brna ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu jejich členů - ZM7/0002


6.

Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni - ZM7/0003


7.

Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora, dalších členů Rady města Brna a pro volbu dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0004


8.

Volba primátora města Brna - ZM7/0005


9.

Volba náměstků primátora města Brna - ZM7/0006


10.

Volba dalších členů Rady města Brna - ZM7/0007


11.

Volba dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0008


12.

Volební řád pro volbu neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna a úprava Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0009


13.

Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0010


14.

Příjmy, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2015 - ZM7/0011


15.

Vyhlášení místního referenda a rozpočtové opatření - ZM7/0012


16.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna do konce roku 2014 a v roce 2015 - ZM7/0013


17.

Návrh na změny v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna - ZM7/0014


18.

Návrh na delegování zástupců statutárního města Brna na valné hromady obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí města - ZM7/0015


4.

Stanovení počtu členů Rady města Brna - ZM7/0001K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

52 - 0 - 35.

Zřízení výborů Zastupitelstva města Brna ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu jejich členů - ZM7/0002

Primátor Bc. Roman Onderka, MBA, úvodem tohoto bodu informoval, že povinnost zřídit finanční výbor a kontrolní výbor je daná zákonem o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Dále sdělil, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být dle platného Statutu výborů Zastupitelstva města Brna členové zastupitelstva. Výbor pro národnostní menšiny musí mít nadpoloviční většinu členů delegovaných spolky, utvořenými podle občanského zákoníku.Rozprava:

JUDr. Helena Sýkorová - požádala o oddělené hlasování o odstavcích v předloženém usnesení.

MVDr. Vlastimil Žďárský - požádal o oddělené hlasování o počtech členů Finančního výboru ZMB a Kontrolního výboru ZMB.Hlasování o prvním odstavci navrženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

55 - 0 - 0

Tato část usnesení byla přijata.
Hlasování o první odrážce ve druhém odstavci navrženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

38 - 2 - 13

Tato část usnesení byla přijata.
Hlasování o druhé odrážce ve druhém odstavci navrženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 8:

48 - 0 - 5

Tato část usnesení byla přijata.
Hlasování o třetí odrážce ve druhém odstavci navrženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

34 - 1 - 13

Tato část usnesení byla přijata.


6.

Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni - ZM7/0003

Rozprava:

MVDr. Vlastimil Žďárský - vyjádřil stanovisko klubu ČSSD k přeskupení pravomocí jednotlivých náměstků primátora. Dále sdělil svůj názor k dlouhodobě uvolněné funkci člena RMB pro správu městských účastí a požádal o oddělené hlasování o této funkci.

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora - tématicky navázal na MVDr. Vlastimila Žďárského a konstatoval, že pověření jednotlivých náměstků primátora by měla, dle jeho názoru, kopírovat rozložení a skladbu úseků MMB. Vznesl dotaz, zda Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB zůstane dále v Úseku sociálně-kulturním MMB nebo dojde i k přesunům mezi úseky MMB.

RNDr. Daniel Borecký, CSc. - dotázal se, zda by nemohla být více popsána funkce člena RMB pro správu městských účastí.Na vystoupení reagovali:

Marek Janíček - reagoval na vystoupení MVDr. Vlastimila Žďárského a více přiblížil funkci člena RMB pro správu městských účastí.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor - se vyjádřil k vystoupení Marka Janíčka.

Bc. Matěj Hollan - objasnil, proč v předloženém materiálu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB zařazen do gesce 1. náměstka primátora. Dále konstatoval, že organizační struktura bude řešena s vedením Magistrátu města Brna a s vedoucími jednotlivých úseků MMB.Hlasování o odrážce v prvním odstavci předloženého usnesení - "člen Rady města Brna pro správu městských účastí":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 10:

30 - 7 - 11

Tato část usnesení byla přijata.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

35 - 1 - 167.

Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora, dalších členů Rady města Brna a pro volbu dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0004

Za členy volební komise byli navrženi: Jiří Ides, Ing. Antonín Crha, Ing. Karin Karasová, PhDr. Karla Hofmannová a Ing. Pavel Urubek.Hlasování o složení volební komise:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

55 - 0 - 0Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

52 - 0 - 2Předsedou volební komise byl členy volební komise zvolen Ing. Antonín Crha.8.

Volba primátora města Brna - ZM7/0005

Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise, v souladu se schváleným volebním řádem, dle kterého volba probíhá pomocí hlasovacího zařízení.Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci primátora města Brna.

Člen zastupitelstva Marek Janíček podal návrh na zvolení Ing. Petra Vokřála do funkce primátora města Brna.

Jiný návrh na zvolení do funkce primátora města Brna podán nebyl.Navržený kandidát na primátora města Brna Ing. Petr Vokřál vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ..................... 53 členů ZMB

- pro Ing. Petra Vokřála ..................... 35 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

35 - 8 - 10


Primátorem města Brna byl zvolen Ing. Petr Vokřál.

Bc. Roman Onderka, MBA, poblahopřál Ing. Petru Vokřálovi ke zvolení primátorem města Brna.

Tajemník MMB Ing. Pavel Loutocký poblahopřál rovněž Ing. Petru Vokřálovi ke zvolení primátorem a předal mu primátorské insignie.Řízení zasedání převzal nově zvolený primátor Ing. Petr Vokřál.
9.Volba náměstků primátora města Brna - ZM7/0006

Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.
Volba 1. náměstka primátor města Brna

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci 1. náměstka primátora města Brna.

Člen zastupitelstva MUDr. Daniel Rychnovský navrhl zvolit do funkce 1. náměstkyně primátora města Brna Ing. Kláru Liptákovou.Navržená kandidátka Ing. Klára Liptáková, vyslovila souhlas s kandidaturou a představila se.

Výsledek hlasování:

protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

31 - 2 - 12Po ukončení hlasování vystoupili Marek Janíček a Ing. Jana Drápalová, kteří uvedli, že hlasovací zařízení nezaznamenalo jejich hlasy a z tohoto důvodu zpochybnili výsledek hlasování.Primátor Ing. Petr Vokřál dal opakovat volbu.Opakované hlasování:

- hlasování se zúčastnilo ........................ 47 členů ZMB

- pro Ing. Kláru Liptákovou..................... 31 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

31 - 4 - 121. náměstkyní primátora města Brna byla zvolena Ing. Klára Liptáková
Volba v pořadí druhého náměstka primátora města Brna

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci v pořadí druhého náměstka primátora města Brna.

Člen zastupitelstva Marek Janíček navrhl zvolit do funkce v pořadí druhého náměstka primátora města Brna Richarda Mrázka.Navržený kandidát Richard Mrázek vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ........................ 49 členů ZMB

- pro Richarda Mrázka ...........................32 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

32 - 5 - 12


V pořadí druhým náměstkem primátora města Brna byl zvolen Richard Mrázek.
Volba v pořadí třetího náměstka primátora města Brna

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci v pořadí třetího náměstka primátora města Brna.

Členka zastupitelstva Ing. Hana Kašpaříková navrhla zvolit do funkce v pořadí třetího náměstka primátora města Brna Bc. Matěje Hollana.Navržený kandidát Bc. Matěj Hollan vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.Na dotazy Jiřího Hráčka a JUDr. Roberta Kerndla odpověděl Bc. Matěj Hollan.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 50 členů ZMB

- pro Bc. Matěje Hollana ........................31 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

31 - 10 - 9


V pořadí třetím náměstkem primátora města Brna byl zvolen Bc. Matěj Hollan.
Volba v pořadí čtvrtého náměstka primátora města Brna

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci v pořadí čtvrtého náměstka primátora města Brna.

Členka zastupitelstva Ing. Jana Drápalová navrhla zvolit do funkce v pořadí čtvrtého náměstka primátora města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D.Navržený kandidát Mgr. Martin Ander, Ph.D., vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................... 45 členů ZMB

- pro Mgr. Martina Andera, Ph.D. ............... 30 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

30 - 6 - 9
V pořadí čtvrtým náměstkem primátora města Brna byl zvolen Mgr. Martin Ander, Ph.D.
10.

Volba dalších členů Rady města Brna - ZM7/0007

Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.
Volba člena RMB pro správu městských účastí

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci člena RMB pro správu městských účastí.

Člen zastupitelstva Marek Janíček navrhl zvolit do funkce člena RMB pro správu městských účastí Bc. Tomáše Kratochvíla.Navržený kandidát na člena RMB pro správu městských účastí Bc. Tomáš Kratochvíl vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.Na dotazy RNDr. Daniela Boreckého, CSc., Jiřího Hráčka a Bc. Romana Onderky, MBA, odpověděl Bc. Tomáš Kratochvíl.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ........................ 44 členů ZMB

- pro Bc. Tomáše Kratochvíla .................. 32 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

32 - 3 - 9


Členem Rady města Brna pro správu městských účastí byl zvolen Bc. Tomáš Kratochvíl.
Volba sedmého člena RMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci sedmého člena RMB.

1. náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková navrhla zvolit do funkce sedmého člena RMB MUDr. Daniela Rychnovského.Navržený kandidát na sedmého člena RMB MUDr. Daniel Rychnovský vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 45 členů ZMB

- pro MUDr. Daniela Rychnovského ......... 32 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

32 - 2 - 11


Sedmým členem Rady města Brna byl zvolen MUDr. Daniel Rychnovský.
Volba osmého člena RMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci osmého člena RMB.

Člen zastupitelstva Marek Janíček navrhl zvolit do funkce osmé členky RMB JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D.Navržená kandidátka na osmou členku RMB JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., vyslovila souhlas s kandidaturou a představila se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 45 členů ZMB

- pro JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D.,.........36 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 22:

36 - 1 - 8


Osmou členkou Rady města Brna byla zvolena JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.


Volba devátého člena RMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci devátého člena RMB.

1. náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková navrhla zvolit do funkce devátého člena RMB Ing. Víta Berana.Navržený kandidát na devátého člena RMB Ing. Vít Beran vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 46 členů ZMB

- pro Ing. Víta Berana ........................... 35 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

35 - 0 - 11


Devátým členem Rady města Brna byl zvolen Ing. Vít Beran.
Volba desátého člena RMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci desátého člena RMB.

Člen zastupitelstva Ing. Pavel Staněk navrhl zvolit do funkce desátého člena RMB Marka Janíčka.Navržený kandidát na desátého člena RMB Marek Janíček vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 44 členů ZMB

- pro Marka Janíčka ..............................33 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

33 - 1 - 10


Desátým členem Rady města Brna byl zvolen Marek Janíček.
Volba jedenáctého člena RMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci jedenáctého člena RMB.

Náměstek primátora Bc. Matěj Hollan navrhl zvolit do funkce jedenáctého člena RMB Mgr. Jiřího Ulipa.Navržený kandidát na jedenáctého člena RMB Mgr. Jiří Ulip vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.Na dotazy Mgr. Libora Šťástky, Bc. Romana Onderky, MBA, RNDr. Daniela Boreckého, CSc., odpověděl Mgr. Jiří Ulip.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 51 členů ZMB

- pro Mgr. Jiřího Ulipa ...........................31 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

31 - 12 - 8


Jedenáctým členem Rady města Brna byl zvolen Mgr. Jiří Ulip.
11.

Volba dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0008

Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.
Volba předsedy Finančního výboru ZMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci předsedy Finančního výboru ZMB.

1. náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková navrhla zvolit do funkce předsedy Finančního výboru ZMB Mgr. Jaroslava Suchého.Navržený kandidát na uvolněného člena ZMB pro funkci předsedy Finančního výboru ZMB Mgr. Jaroslav Suchý vyslovil souhlas s kandidaturou a představil se.Na dotaz RNDr. Daniela Boreckého, CSc., odpověděl Mgr. Jaroslav Suchý.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ........................ 44 členů ZMB

- pro Mgr. Jaroslava Suchého .................. 35 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

35 - 0 - 9


Uvolněným členem Zastupitelstva města Brna pro funkci předsedy Finančního výboru ZMB byl zvolen Mgr. Jaroslav Suchý.
Volba předsedy Kontrolního výboru ZMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci předsedy Kontrolního výboru ZMB.

Člen zastupitelstva MVDr. Vlastimil Žďárský navrhl zvolit do funkce předsedkyně Kontrolního výboru ZMB Bc. Naděždu Křemečkovou.Navržená kandidátka na uvolněnou členku ZMB pro funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZMB Bc. Naděždu Křemečkovou vyslovila souhlas s kandidaturou a představila se.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 55 členů ZMB

- pro Bc. Naděždu Křemečkovou .............. 55 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

55 - 0 - 0


Uvolněnou členkou Zastupitelstva města Brna pro funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZMB byla zvolena Bc. Naděžda Křemečková.Ve 12:00 hod. Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil jednání (v souladu s čl. 6 odst. 25 Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna do 14:00 hod.).
12.

Volební řád pro volbu neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna a úprava Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0009

Pokračování ve 14:00 hod.Rozprava:V úvodu vystoupil náměstek primátora Bc. Matěj Hollan s návrhy na:

- doplnění názvu bodu o text: - "a návrh na úpravu Statutu výborů ZMB" a

- s návrhem usnesení ve znění:

"ZMB schvaluje změnu článku 4 odst. 4 Statutu výborů ZMB, spočívající v úpravě textu, který nově zní: "Předsedou a místopředsedou výborů jsou pouze členové ZMB. V případě Výboru pro národnostní menšiny ZMB musí být nejméně polovina členů výboru tvořena zástupci národnostních menšin, delegovanými spolkem utvořeným dle občanského zákoníku."Dále vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, který požádal o písemnou podobu návrhu usnesení předloženého Bc. Matějem Hollanem, náměstkem primátora.K projednávanému bodu se vyjádřili Ing. Stanislav Juránek, Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, Ing. Jana Drápalová, Bc. Roman Onderka, MBA, MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB, Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Libor Šťástka, Jiří Hráček a Bc. Naděžda Křemečková, která podala návrh usnesení, ve znění:

"v případě hlasování o návrhu náměstka primátora Bc. Matěje Hollana doplnit podmínku, aby navrhovaný člen výboru ZMB, který současně není členem ZMB, měl trvalé bydliště ve městě Brně."Primátor Ing. Petr Vokřál přečetl upravený název materiálu.V rozpravě dále vystoupili Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, Mgr. Libor Šťástka, Ing. Oliver Pospíšil a Ing. Hana Kašpaříková.Hlasování o návrhu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, na doplnění názvu bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

30 - 11 - 6

Tento návrh na doplnění názvu bodu byl schválen.Primátor Ing. Petr Vokřál přečetl doplněný návrh usnesení předložený Bc. Matějem Hollanem o návrh Bc. Naděždy Křemečkové.Po přečtení návrhu usnesení se vyjádřili MUDr. Josef Drbal a Ing. Pavel Staněk, který podal doplňující návrh usnesení předloženého Bc. Matějem Hollanem, ve znění:

"trvalé bydliště v Brně po celou dobu trvání mandátu"Primátor Ing. Petr Vokřál přečetl upravený návrh usnesení předložený Bc. Matějem Hollanem o návrh Bc. Naděždy Křemečkové a Ing. Pavla Staňka.Po přečtení upraveného návrhu usnesení vystoupila Bc. Naděžda Kremečková, která uvedla, že nesouhlasí s tím, aby její návrh byl k některému návrhu přiřazen a konstatovala, že se o návrzích musí hlasovat zvlášť.Primátor Ing. Petr Vokřál požádal vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB o vyjádření.JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB, upřesnila, jak se má o podaných návrzích hlasovat.Dále v rozpravě vystoupili Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Hana Kašpaříková, s žádostí o vyhlášení přestávky, a Mgr. Libor Šťástka.Primátor Ing. Petr Vokřál vyhlásil přestávku.Pokračování po přestávce:Vystoupil Bc. Matěj Hollan, který stáhl svůj původně předložený návrh usnesení, a podal nový návrh usnesení, ve znění:

"ZMB schvaluje změnu článku 4 odst. 4 Statutu výborů ZMB, který nově zní: "Předsedou a místopředsedou výboru jsou pouze členové ZMB. V případě Výboru pro národnostní menšiny ZMB musí být nejméně polovina členů výboru tvořena zástupci národnostních menšin, delegovanými spolkem utvořeným dle občanského zákoníku. Člen výboru ZMB, který současně není členem ZMB, musí mít po celou dobu výkonu funkce trvalé bydliště na území statutárního města Brna."

(členové ZMB tento návrh obdrželi v písemné podobě).Dále vystoupila Ing. Jana Drápalová, Bc. Roman Onderka, MBA, a Bc. Naděžda Křemečková, která stáhla svůj návrh usnesení.Hlasování o novém návrhu usnesení Bc. Matěje Hollana:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

31 - 12 - 8

Tento návrh usnesení byl schválen.Hlasování o návrhu usnesení v prvním odstavci předloženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:

36 - 3 - 8

Tato část usnesení byla schválena.Za členy volební komise byli navrženi: Ing. Antonín Crha, Jiří Novotný, Ing. Karin Karasová, Mgr. Zdeňka Dubová a PhDr. Karla Hofmannová.Hlasování o složení volební komise:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

51 - 0 - 1Předsedou volební komise byl členy volební komise zvolen Ing. Antonín Crha.


13.

Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0010Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.
Finanční výbor

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci místopředsedy Finančního výboru ZMB.

Člen RMB Marek Janíček navrhl zvolit do funkce místopředsedy Finančního výboru ZMB Ing. Roberta Plagu, Ph.D.Navržený kandidát na funkci místopředsedy Finančního výboru ZMB Ing. Robert Plaga, Ph.D., vyslovil souhlas s kandidaturou.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ........................ 43 členů ZMB

- pro Ing. Roberta Plagu, Ph.D. ............... 33 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

33 - 0 - 10


Místopředsedou Finančního výboru ZMB byl zvolen Ing. Robert Plaga, Ph.D.Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na členy Finančního výboru ZMB.Navržení kandidáti na členy Finančního výboru ZMB: Martin Říha, Ing. Jana Drápalová, Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Pavel Staněk, Bc. Roman Onderka, MBA, RNDr. Jan Hollan, Ph.D., doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Vít Beran a Ing. Hana Kašpaříková vyslovili souhlas s kandidaturou.Bylo hlasováno o všech kandidátech dohromady.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 54 členů ZMB

- všichni navržení kandidáti obdrželi ......... 53 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

53 - 0 - 1


Členy Finančního výboru ZMB byli zvoleni Ing. Vít Beran, Ing. Jana Drápalová, RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Hana Kašpaříková, Bc. Roman Onderka, MBA, Martin Říha, Ing. Pavel Staněk, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
Kontrolní výbor

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci místopředsedy Kontrolního výboru ZMB.

Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Kacer navrhl zvolit do funkce místopředsedy Kontrolního výboru ZMB MUDr. Josefa Drbala.Navržený kandidát na funkci místopředsedy Kontrolního výboru ZMB MUDr. Josef Drbal vyslovil souhlas s kandidaturou.Výsledek hlasování:

- hlasování se zúčastnilo ........................ 53 členů ZMB

- pro MUDr. Josefa Drbala ..................... 49 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

49 - 0 - 4Místopředsedou Kontrolního výboru ZMB byl zvolen MUDr. Josef Drbal.Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na členy Kontrolního výboru ZMB.Navržení kandidáti na členy Kontrolního výboru ZMB: RNDr. Daniel Borecký, CSc., JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Petr Hladík, Mgr. Lubora Bednaříková, RNDr. Mojmír Vlašín, Bc. Tomáš Koláčný a Mgr. Libor Šťástka vyslovili souhlas s kandidaturou.Bylo hlasováno o všech kandidátech dohromady.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 54 členů ZMB

- všichni navržení kandidáti obdrželi .......... 53 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

53 - 0 - 1


Členy Kontrolního výboru ZMB byli zvoleni Mgr. Lubora Bednaříková, RNDr. Daniel Borecký, CSc., Mgr. Petr Hladík, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Jiří Oliva. Mgr. Libor Šťástka a RNDr. Mojmír Vlašín.
Výbor pro národnostní menšiny ZMB

Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMB.

Náměstek primátora Bc. Matěj Hollan navrhl zvolit do funkce předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMB Bc. Martina Freunda.Navržený kandidát na funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMB Bc. Martin Freund vyslovil souhlas s kandidaturou.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 40 členů ZMB

- pro Bc. Martina Freunda....................... 39 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

39 - 0 - 1
Předsedou Výboru pro národnostní menšiny ZMB byl zvolen Bc. Martin Freund.Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci místopředsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMB.

Členka zastupitelstva Ing. Jana Drápalová navrhla zvolit do funkce místopředsedkyně Výboru pro národnostní menšiny ZMB Ivanu Fajnorovou.Navržená kandidátka na funkci místopředsedkyně Výboru pro národnostní menšiny ZMB Ivana Fajnorová vyslovila souhlas s kandidaturou.

Výsledek hlasování:


hlasování se zúčastnilo ........................ 39 členů ZMB

- pro Ivanu Fajnorovou ......................... 39 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:

39 - 0 - 0


Místopředsedkyní Výboru pro národnostní menšiny ZMB byla zvolena Ivana Fajnorová.Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na člena Výboru pro národnostní menšiny ZMB.

Navržení kandidáti na člena Výboru pro národnostní menšiny ZMB Jiří Hráček a Bc. Barbora Maťáková vyslovili souhlas s kandidaturou.

Výsledky hlasování v abecedním pořadí:


hlasování se zúčastnilo ........................ 41 členů ZMB

- pro Jiřího Hráčka .............................. 11 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

11 - 11 - 19


- hlasování se zúčastnilo ........................ 40 členů ZMB

- pro Bc. Barboru Maťákovou.................. 35 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:

35 - 2 - 3Členkou Výboru pro národnostní menšiny ZMB byla zvolena Bc. Barbora Maťáková.Hlasování o ukončení voleb členů výborů ZMB a o navrženém usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40:

47 - 0 - 0
14.Příjmy, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2015 - ZM7/0011V rozpravě vystoupili Ing. Stanislav Juránek.Na vystoupení Ing. Stanislava Juránka reagoval Bc. Roman Onderka, MBA, a Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41:

51 - 1 - 015.

Vyhlášení místního referenda a rozpočtové opatření - ZM7/0012

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, který podal návrh usnesení, ve znění:

"od slova "stanovuje" se celý navržený text usnesení vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění:

ZMB stanovuje


dobu jeho konání současně s volbami do zastupitelstev krajů v září nebo říjnu roku 2016,
výši odměny za výkon funkce člena komise ve výši 1300,- Kč a předsedy komise ve výši 1600,- Kč.ZMB ukládá RMB vyčlenit v rozpočtu města Brna na rok 2016 finanční prostředky na zajištění konání místního referenda."
Rozprava:

Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil se k navrhované době konání referenda v návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, a dotázal se vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB, zda členové ZMB jsou v intencích zákona, pokud schválí usnesení, že někdy v září nebo říjnu 2016 bude vyhlášeno referendum, nebo zda musí být stanoven přesný termín.

MVDr. Vlastimil Žďárský - vznesl dotaz, zda lze učinit závazek ve vztahu k rozpočtu roku 2016.Dotazy Bc. Romana Onderky, MBA a MVDr. Vlastimila Žďárského zodpověděla JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB.Ing. Antonín Crha - uvedl, že související legislativa říká, že volební komise a komise pro referendum nesmí být tytéž a nesmí být umístěny ve stejné místnosti. Konstatoval, že městským částem vzniknou tzn. vícenáklady, a dotázal se, zda tyto náklady bude město Brno také hradit.Na dotaz Ing. Antonína Crha odpověděl Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB, který uvedl, že tyto náklady hradí město.
Bc. Naděžda Křemečková - konstatovala, že v návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D., je navrhována změna odměn členů volebních komisí, a dotázala se, zda o tomto rozpočtovém opatření bude hlasováno.Dotaz Bc. Naděždy Křemečkové zodpověděli Ing. Petr Vokřál, primátor, a Mgr. Martin Ander, Ph.D.Dále se k projednávanému bodu vyjádřil Ing. Oliver Pospíšil, na jehož vystoupení reagoval Mgr. Martin Ander, Ph.D.V rozpravě vystoupil RNDr. Daniel Borecký, CSc., a na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.Opakovaně vystoupili Ing. Oliver Pospíšil a Bc. Roman Onderka, MBA, na jejichž vystoupení reagovali Richard Mrázek a Bc. Matěj Hollan.V závěru rozpravy vystoupili Bc. Roman Onderka, MBA, RNDr. Mojmír Vlašín, MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB, Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Jana Drápalová a Mgr. Libor Šťástka.Na závěr Bc. Roman Onderka, MBA, navrhl oddělené hlasování o prvním a druhém odstavci navrženého usnesení a o návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D.

Hlasování č. 42:

neprovedeno technická chybaHlasování o prvním a druhém odstavci navrženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43:

52 - 0 - 1

Tyto části usnesení byly přijaty.Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Martina Andera, Ph.D.:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44:

30 - 9 - 10

Tento návrh usnesení byl přijat.


16.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna do konce roku 2014 a v roce 2015 - ZM7/0013

V úvodu projednávání tohoto bodu Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl hlasovat odděleně o termínu zahájení zasedání ZMB v roce 2014 a o termínech zahájení zasedání ZMB v roce 2015.
Rozprava:

Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil se k vynechání lednového termínu zasedání ZMB v roce 2015.Primátor Ing. Petr Vokřál zdůvodnil vynechání lednového termínu zasedání ZMB v roce 2015 a podal návrh, aby se prosincový termín zasedání ZMB v roce 2014 posunul z 16. prosince na 18. prosince.Bc. Roman Onderka, MBA - uvedl, že klub ČSSD má s nově navrhovaným prosincovým termínem zasedání ZMB v roce 2014 problém, protože někteří členové ZMB jsou členy i zastupitelstev městských částí, z nichž některé mají v tento den také zasedání zastupitelstva.

JUDr. Helena Sýkorová - upozornila, že dne 18. prosince 2014 zasedá i Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, kterého je členkou. Uvedla, že na tomto zasedání bude Zastupitelstvo Jihomoravského kraje taktéž projednávat rozpočet.Primátor Ing. Petr Vokřál konstatoval, že nechá hlasovat o termínech v pořadí 19. prosince 2014, 18. prosince 2014 a 22. prosince 2014.V závěru rozpravy vystoupil Mgr. Libor Šťástka a Bc. Roman Onderka, MBA.


Hlasování o návrhu usnesení Ing. Petra Vokřála - "ZMB schvaluje termín zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2014 se zahájením zasedání dne 19. prosince":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45:

33 - 3 - 3

Tento návrh usnesení byl přijat.
Hlasování o zbývající části předloženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46:

43 - 0 - 117.

Návrh na změny v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna - ZM7/0014

Ing. Petr Vokřál požádal předsedy politických klubů ZMB, aby nominovali své zástupce do jednotlivých společností a vyhlásil přestávku.Pokračování po přestávce:Předsedové politických klubů ZMB podali návrhy na funkce členů představenstev a členů dozorčích rad společností:

Brněnské komunikace, a. s.

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Lesy města Brna, a. s.

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

SAKO Brno, a. s.

STAREZ-SPORT, a. s.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Teplárny Brno, a. s.

Automotodrom Brno, a. s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

KORDIS JMK, a. s.

Technologický Park Brno, a. s.

Veletrhy Brno, a. s.V průběhu projednávání tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu Ing. Petra Vokřála, primátora, pokračovat v jednání po 18. hodině:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47:

48 - 0 - 1

V průběhu rozpravy vystoupil MVDr. Vlastimil Žďárský, s návrhem na obsazení Ing. Pavla Boleslava jako zástupce statutárního města Brna do sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.Primátor Ing. Petr Vokřál uvedl, že obsazení orgánů tohoto subjektu bude řešeno následně.Dále vystoupila Ing. Hana Kašpaříková, s doplněním kandidáta do dozorčí rady společnosti STAREZ-SPORT, a. s.
Hlasování o návrhu usnesení včetně navržených kandidátů:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48:

44 - 0 - 518.

Návrh na delegování zástupců statutárního města Brna na valné hromady obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí města - ZM7/0015

Marek Janíček a Ing. Pavel Staněk přednesly návrhy zástupců statutárního města Brna na valných hromadách společností:

Automotodrom Brno, a. s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

KORDIS JMK, a. s.

Technologický park Brno, a. s.

Veletrhy Brno, a. s.Hlasování o návrhu usnesení včetně předložených návrhů zástupců statutárního města Brna:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49:

33 - 0 - 5Jednání zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 18:20 hod.) Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna.