Usnesení ze ZMB Z7/02

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
19. 12. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=27399&typ=3
Nalezeno adres
249


Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna


 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02
konaného dne 19. prosince 2014

 
 
 

 

 
Bod 31 byl projednán po bodu 24.
Bod 40 byl projednán po bodu 36.


 


1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Staněk.

ZMB schvaluje pořad jednání ZMB č. Z7/02 předložený RMB, ve znění změn. 


4.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2014 - ZM7/0068


ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna, Cenu města Brna pro rok 2014 v jednotlivých oblastech následovně:v oblasti technické vědy: prof. Ing. Petru Vavřínovi, DrSc.
v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Miloslavu Druckmüllerovi, CSc.
v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc.
v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Ivetě Černé
v oblasti výtvarné umění a design: Woodymu Bohuslavu Vašulkovi
v oblasti hudba: Magdaleně Kožené
v oblasti literární činnost a publicistika: PhDr. Vítu Závodskému
v oblasti dramatické umění: prof. PhDr. Václavu Cejpkovi
v oblasti sport: prof. PhDr. Michalu Charvátovi, CSc.
v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Dr. Ferdinandu Trauttmandsdorfovi
v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Mgr. Zdeňku Křivkovi in memoriam
 
 
 
 


5.

Změna Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0063


ZMB schvaluje Aktualizované úplné znění Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, které tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


6.

Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB - ZM7/0061


1. ZMB zvolilo volební komisi pro volbu členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB ve složení:
předseda volební komise: Ing. Antonín Crha
členové volební komise: Ivana Fajnorová
PhDr. Karla Hofmannová
Jiří Hráček
Ing. Karin Karasová2. ZMB zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. prosince 2014
Ilnaru Dudash
Martinu Horváthovou
Vangelise Lioliose
Ljubov Vondrouškovou
členy Výboru pro národnostní menšiny ZMB.


 


8.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0064


ZMB


schvaluje Zásady odměňování neuvolněných členů ZMB, které tvoří přílohu č. 2a těchto usnesení;


stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMB s účinností od 19. 12. 2014 dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2b těchto usnesení;


schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členů výborů ZMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši 3.300,- Kč měsíčně (za členství  ve výboru) formou dohody o pracovní činnosti poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB s účinností od 19. 12. 2014;


schvaluje Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ve znění navrženém na Finančním výboru ZMB, konaném dne 17. 12. 2014, které je uvedeno v příloze č. 2c těchto usnesení;


bere na vědomí výši měsíčních odměn uvolněných členů ZMB, které tvoří přílohu č. 2d těchto usnesení.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


9.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014 - ZM7/0021


1 ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.***
2. Zastupitelstvo města Brna ukládá RMB, aby ve spolupráci s městskými částmi podnikla kroky k vypracování analýzy možnosti povolit provozování loterií a jiných podobných her uvedených v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2, písm. g, i, j, m.
***
úkol č.: [Z7/02/9]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně] 


10.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2014 - ZM7/0067


ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2014.


 


11.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 - ZM7/0066


ZMB
A. bere na vědomí
návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2015:


zdroje .......................................................................................... 11.720,9 mil. Kč

v tom: - příjmy ............................................................................ 10.519,3 mil. Kč
- financování .................................................................... 1.201,6 mil. Kč
výdaje .......................................................................................... 11.720,9 mil. Kč
B. schvaluje rozpočet města Brna na rok 2015:


zdroje .......................................................................................... 10.675,6 mil. Kč

v tom: - příjmy ............................................................................. 9.699,2 mil. Kč
- financování ..................................................................... 976,4 mil. Kč
výdaje .......................................................................................... 10.675,6 mil. Kč

v tom: - běžné výdaje ................................................................... 8.281,4 mil. Kč
- kapitálové výdaje ............................................................ 2.394,2 mil. Kč
rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno,


finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl,


plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města.Obsah bodu B. tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

C. stanoví závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2015 dle § 12 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:


celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,


celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby- z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,


celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů),


finanční vztah k právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem,


finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města,


celkový objem transferů městským částem,


celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno.Obsah bodu C. tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

D. pověřuje RMB ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2015 v tomto rozsahu:


přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:


 
 


kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),


označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),
přesuny běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna),převody kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),


označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),

změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů.

E. :
***
1. ZMB ukládá RMB zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2015 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG).
***
úkol č.: [Z7/02/11/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2015-01-06]

***
2. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí schválené jejich zastupitelstvy.
***
úkol č.: [Z7/02/11/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2015-04-15]

***
3. ZMB ukládá RMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená RMB na základě pověření dle bodu D. usnesení.
Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna.
***
úkol č.: [Z7/02/11/03]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [viz usnesení]

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2015.
***
úkol č.: [Z7/02/11/04]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2015-04-15]F:
1. ZMB bere na vědomí připomínky občanů města Brna podané k návrhu rozpočtu na rok 2015, jež se týkají opravy ul. Lerchova, bývalého vojenského areálu Lerchova, znovuobnovení linky 51, změny účelu využití prostředků od města poskytnutých MČ Brno-střed na III. etapu rekonstrukce Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora.

1a. ZMB pověřuje RMB prověřit u Dopravního podniku města Brna, a. s., znovuobnovení linky 51.


2. ZMB bere na vědomí připomínky občanů města Brna podané k návrhu rozpočtu na rok 2015, jež se týkají výstavby MŠ Kamechy.

***
2a. ZMB ukládá RMB, v případě, když bude stavební dokumentace a veškerá povolení připraveny dříve než do konce roku, připravit, rozpočtové opatření pro uvolnění financí na zahájení stavby.
***
úkol č.: [Z7/02/11/05]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [v průběhu roku 2015]3. ZMB bere na vědomí připomínky občanů města Brna podané k návrhu rozpočtu na rok 2015, jež se týkají dostavby kanalizační sítě ulic Rozhraní, Osamělá, Vzdálená.

 
 
 
***
3a. ZMB ukládá RMB formou rozpočtového opatření zajistit uvolnění dostatečných finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace a pro povolovací proces.
***
úkol č.: [Z7/02/11/06]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]


 


12.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM7/0016


1. ZMB schvaluje


poskytnutí neinvestičních transferů v celkové výši 470 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o neinvestiční transfery v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 30. 4. 2015;


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů městským částem.13.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 a přesun finančních prostředků v rámci Odboru kultury MMB - rozpočtová opatření - ZM7/0062


ZMB schvaluje


změnu příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:


1.1 zvýšení:Divadlo Radost o částku 22 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 3 tis. Kč,


1.2 snížení:Národní divadlo Brno o částku 63 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla o částku 15 tis. Kč,
Městské divadlo Brno o částku 204 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 40 tis. Kč,
Dům umění města Brna o částku 26 tis. Kč,


změnu příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkových organizací:


2.1. zvýšení:Městské divadlo Brno o částku 11 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 32 tis. Kč,
Muzeum města Brna o částku 13 tis. Kč,


2.2 snížení:Národní divadlo Brno o částku 174 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla o částku 16 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 11 tis. Kč,
Dům umění města Brna o částku 11 tis. Kč,


zvýšení příjmů statutárního města Brna za sankční platby od jiných subjektů z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření, a to u příspěvkových organizací:

Národní divadlo Brno o částku 1 tis. Kč,
Městské divadlo Brno o částku 1 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 10 tis. Kč,


změny výše neinvestičních příspěvků z důvodu změn plnění příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičních fondů, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z úhrady sankcí z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření, a to u příspěvkových organizací:

Národní divadlo Brno - snížení o částku 236 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla - snížení o částku 31 tis. Kč,
Městské divadlo Brno - snížení o částku 192 tis. Kč,
Divadlo Radost - zvýšení o částku 22 tis. Kč,
Filharmonie Brno - zvýšení o částku 2 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně - snížení o částku 8 tis. Kč,
Muzeum města Brna - zvýšení o částku 13 tis. Kč,
Dům umění města Brna - snížení o částku 37 tis. Kč,


přesun finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč v rámci Odboru kultury MMB z provozních do kapitálových výdajů,rozpočtová opatření dle tabulek, které tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení. 


14.

Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0074


ZMB schvaluje
1. navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 o finanční částku 2.538 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na platy pro pracovníky příspěvkových organizací dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb.;


2. navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 o finanční částku 1.268 tis. Kč na pokrytí změny pásmového odměňování pro pracovníky příspěvkové organizace v souladu s ust. § 6 nařízení vlády č. 224/2014 Sb.;


 
3. účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, v roce 2014 o finanční částku 1.415 tis. Kč na nákup obrazů do umělecké sbírky;4. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.
15.

Poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM7/0076


ZMB schvalujeposkytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně ve výši 20.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014;


rozpočtové opatření dle přiložené tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu realizace příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně.
 


16.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM7/0035


1. ZMB schvalujeposkytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z.s., IČ 40613411 ve výši 90 tis. Kč na projekt "Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2014/2015";


poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, IČ 44990260 ve výši 90 tis. Kč na projekt "Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2014/2015";


uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhu smluv o poskytnutí dotace", které tvoří přílohy č. 9a těchto usnesení;


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení.
2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.


 


17.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" - ZM7/0019


ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Centre Brno", která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


19.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 - ZM7/0017


1. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 uzavřené dne 17. 9. 2014 mezi statutárním městem Brnem jako převodcem a FC Svratka Brno, o.s., Svratecká 11, 624 00 Brno, IČ 22662278, jako příjemcem.
Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje Mgr. Martina Jelínka, vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, podpisem tohoto dodatku.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


20.

Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM7/0036


ZMB schvaluje dodatek č. 13 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


24.

Prodej pozemků p. č. 1276/15, 1276/12, 1276/13, 1276/14 k. ú. Slatina - ZM7/0031


ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 1276/15 - ostatní plocha , o výměře 35 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2702-12/2014) xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 69 .600,- Kč;

- p. č. 1276/12 - ostatní plocha , o výměře 15 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30 .400,- Kč;

- p. č. 1276/13 - ostatní plocha , o výměře 18 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) manželům xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36 .280,- Kč;

- p. č. 1276/14 - ostatní plocha , o výměře 22 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) manželům xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44 . 120 ,-Kč
a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 


31.

Prodej pozemku p. č. 1394/26 v k. ú. Lesná do vlastnictví společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. - ZM7/0027


ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1394/26 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 36 m²

k. ú. Lesná ,
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., za dohodnutou kupní cenu 96. 760 ,- Kč (tj. 2. 660 ,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1 .000,- Kč správní poplatek) za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


25.

Prodej pozemku p. č. 1066 v k. ú. Tuřany - ZM7/0025


ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 283 m²

k. ú. Tuřany ,
manželům xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 579. 640 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


26.

Prodej pozemku p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole - ZM7/0059


ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 3656/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m², k. ú. Královo Pole, vlastníkům jednotek v bytovém domě č. p. 3030, Purkyňova 35a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e, postaveném na pozemcích p. č. 3660/1 a p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole , podle podílů na společných částech domu, za dohodnutou kupní cenu 189.552,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


27.

Prodej pozemků p. č. 4766/11, p. č. 4766/12, p. č. 4766/13, p. č. 4767/397, p. č. 4767/398, p. č. 4767/399, p. č. 4767/312, p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - ZM7/0039


ZMB schvaluje
1. prodej pozemků
a)
p. č. 4767/397 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 11 m²
p. č. 4766/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 19 m²
p. č. 4766/12 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 6 m²

p. č. 4766/13 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

vše v  k. ú. Královo Pole
manželům xxx. xxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 80.040,-Kč;

b)
p. č. 4767/398 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 23 m²

k. ú. Královo Pole , manželům xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.840,- Kč;

c)
p. č. 4767/399 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m², k. ú. Královo Pole , manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 46. 760 ,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení.

2.
a)
- prodej pozemku
p. č. 4767/315 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 19 m²

k. ú. Královo Pole, manželům xxxx. xxxxxxxx a xxxx. xxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 40.520,- Kč,

- zřízení služebnosti inženýrské sítě - respektování ochranného pásma vodovodního řadu DN 300 na pozemku p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole , s omezením činnosti v ochranném pásmu, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;

b)
- prodej pozemku
p. č. 4767/312 - ostatní plocha , ostatn&#$08 komunikace, o výměře 18 m²

k. ú. Královo Pole , manželům xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za kupní cenu 38.440,-Kč,

- zřízení služebnosti inženýrské sítě - respektování ochranného pásma vodovodního řadu DN 300 na pozemku p. č. 4767/312, k. ú. Královo Pole , s omezením činnosti v ochranném pásmu, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


28.

Prodej pozemku p. č. 341/418 v k. ú. Ivanovice v ul. Příjezdová - ZM7/0058


ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 341/418 - orná půda , o výměře 28 m²

v k. ú. Ivanovice
xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 50.504,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


29.

Prodej pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14, p. č. 625/15 a p. č. 625/18 v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká - ZM7/0030


ZMB schvaluje
a) prodej pozemků
- p. č. 625/13 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m²
- p. č. 625/14 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 625/15 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře l m²

vše v k. ú. Kohoutovice , o celkové výměře 10 m²

manželům xxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 21 .800,- Kč,

b) prodej pozemku p. č. 625/18 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1 m²

v k. ú. Kohoutovice xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.080,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


30.

Prodej pozemků p. č. 997/227, p. č. 997/229 a p. č. 997/230 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 16, 12 a 11 - ZM7/0037


ZMB schvaluje

a) prodej pozemku
- p. č. 997/229 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 124 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 233.128,- Kč;

b) prodej pozemku
- p. č. 997/227 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 104 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 195.688,- Kč;

c) prodej pozemku
- p. č. 997/230 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 115 m²

k. ú. Kohoutovice
xxx. xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 216. 280 ,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 32.

Prodej pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - ZM7/0057


1. ZMB bere na vědomí
- skutečnost, že zájem o realizaci prodeje pozemků v k. ú. Černá Pole, tvořících předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova projevili:
- manželé xxxxxx a xxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1312 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 83 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 175. 366 ,- Kč (na účet města složena dne 16. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012707 uzavřena dne 25. 7. 2014 , vklad proveden dne 27. 8. 2014, s právními účinky ke dni 30. 7. 2014),
- xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1226 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 166. 963 ,- Kč (na účet města složena dne 23. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012705 uzavřena dne 6. 8. 2014, vklad proveden dne 2. 9. 2014, s právními účinky ke dni 11. 8. 2014),
- manželé xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1315 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 82 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 173. 266 ,- Kč (na účet města složena dne 15. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012706 uzavřena dne 25. 7. 2014 , vklad proveden dne 27. 8. 2014, s právními účinky ke dni 30. 7. 2014),
- xxxx. xxxxx xxxxxx - prodej pozemku p. č. 1242 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 91 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 192. 173 ,- Kč (na účet města složena dne 12. 8. 2014 ) a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06001/558 na části pozemku p. č. 1242 ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 6314172709 uzavřena dne 3. 9. 2014, vklad proveden dne 6. 10. 2014, s právními účinky ke dni 10. 9. 2014),
- xxxxxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1235 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 75 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 158. 560 ,- Kč (na účet města složena dne 13. 8. 2014 , kupní smlouva č. 6314013016 uzavřena dne 11. 9. 2014 , vklad proveden dne 9. 10. 2014, s právními účinky ke dni 17. 9. 2014),
- manželé xxxx. xxxx a xxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1318 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 77 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 162. 762 ,- Kč (na účet města složena dne 24. 9. 2014 , kupní smlouva č. 6314013154 ze strany kupujících podepsána dne 23. 9. 2014,
- xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1321 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 166. 963 ,- Kč (na účet města složena dne 30. 9. 2014 , kupní smlouva č. 631 401 2775 ze strany kupující podepsána dne 3. 10. 2014,
- xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 84 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 177.467,- Kč (na účet města složena dne 3. 10. 2014 ) a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06002/1390 na části pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 6314172708 ze strany kupujících podepsána dne 9. 10. 2014.

- přípis xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx ze dne 8. 9. 2014 a přípisy xxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a manželů xxx. xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze dne 29. 9. 2014 - sdělení nesouhlasů s majetkoprávním řešením užívacích vztahů k pozemkům p. č. 1245, p. č. 1324/2, p. č. 1238, p. č. 1232, p. č. 1229 a p. č. 1240/2 v k. ú. Černá Pole realizací prodeje za jednotkovou kupní cenu 2.020,- Kč/m² (s navýšením o náklady spojené s převodem) nebo realizací pronájmu za jednotkové nájemné 20,- Kč/m²/rok, s protinávrhem jednotkové kupní ceny 200,- Kč/m²,


- "Návrh na dispozici s majetkem města a Návrh na využití nemovitosti" ze strany xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx vč. pracovní verze geometrického plánu č. 1248-23/2014 pro k. ú. Černá Pole a přípisu ze dne 28. 9. 2014 - žádost o prodej části pozemku p. č. 1245 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 18 m² v k. ú. Černá Pole pod přístupovou cestou k rodinnému domu Hansmannova 477/6.

2. ZMB schvaluje


prodej pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 84 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxx xxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxx xxxxxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 177.467,- Kč;

a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06002/1390 na části pozemku p.č. 1309 ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


prodej pozemku p.č. 1318 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 77 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxx. xxxx a xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 162 .762,- Kč,prodej pozemku p. č. 1321 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 166 .963,- Kč,


s řešením předchozího užívání pozemků p. č. 1309, p. č. 1318 a p. č. 1321 v k. ú. Černá Pole bez majetkoprávního vypořádání užívacích vztahů ze strany uživatelů bez úhrady kompenzace za předchozí období

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebností, které tvoří přílohu č. 58 usnesení Z6/035. zasedání ZMB, bod č. 77.

33.

Prodej části pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/0026


ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 768/8 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 12 v k. ú. Bystrc xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19. 920 ,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 


34.

Prodej id. 1/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659, jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 v k. ú. Husovice - ZM7/0040


1. ZMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx, vlastníků id. 7/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 k. ú. Husovice , ze dne 22. 9. 2014 o prodej zbývající id. 1/8 těchto nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Brna do jejich vlastnictví.

2. ZMB schvaluje prodej id. 1/8 nemovitých věcí:


pozemku p. č. 1659 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 404 m², jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652, objekt bydlení,
pozemku p. č. 1660 - zahrada , o výměře 89 m²vše v  k. ú. Husovice ,
manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 386. 994 ,- Kč za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení

a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníky uhrazena nejpozději do tří měsíců od obdržení návrhu kupní smlouvy, souhlasí se zrušením spoluvlastnictví nemovitých věcí:


pozemku p. č. 1659 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 404 m², jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652, objekt bydlení,
pozemku p. č. 1660 - zahrada , o výměře 89 m²vše v  k. ú. Husovice ,
soudní cestou dle ustanovení § 1143 a násl. občanského zákoníku.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


35.

Prodej pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Jundrov - změna usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konaného dne 23.  6 . 2009, bod č. 89 - ZM7/0028


ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konané dne 23. 6. 2009, bod č. 89, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 693/2 - zahrada , o výmě&#$ 04 e 198

v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 449. 960 ,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku
- p. &#$ 03 . 693/2 - zahrada, o výměře 198 m²

v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 533 .620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


36.

Zrušení usnesení ZMB č. Z6/030, bod č. 31 ve věci prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM7/0060


ZMB ruší usnesení Z6/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 21.  1 . 2014, bod č. 31, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 5560 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře  55  m² v k. ú. Bystrc manželům xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39 .900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení."


 


40.

Nabytí pozemků p. č. 3962, 3963, 3964/1, 3964/2 v k. ú. Chrlice - ZM7/0023


ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 3962 - lesní pozemek , o výměře 735 m²
- p. č. 3963 - vodní plocha , o výměře 135 m²

- p. č. 3964/1 - trvalý travní porost , o výmě&#$ 04 e 961
- p. č. 3964/2 - lesní pozemek , o výměře 63 m²

k. ú. Chrlice ,
ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 94. 700 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


37.

Nabytí pozemků p. č. 1727/72, 3251/132 v k. ú. Bystrc - ZM7/0032


1. ZMB bere na vědomí sdělení právní zástupkyně xxx. xxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2014 obsahující nesouhlas s návrhem majetkoprávního vypořádání z důvodu nízké kupní ceny za pozemky p. č. 1727/72 o výměře 711 m², p. č. 3251/132 o výměře 7 m² vše v k. ú. Bystrc a protinávrh kupní ceny za pozemky p. č. 1727/72, 3251/132 vše v k. ú. Bystrc v částce 1.600,- Kč/m² (celkem 1.148.800,- Kč).


2. ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1727/72 - orná půda , o výměře 711 m²

- p. č. 3251/132 - orná půda , o výměře 7 m²

vše v k. ú. Bystrc
z vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 743. 510 ,- Kč (1.035,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


38.

Nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc - ZM7/0033


1. ZMB bere na vědomí sdělení právní zástupkyně xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2014 obsahující nesouhlas s návrhem majetkoprávního vypořádání dle návrhu MO MMB z důvodu nízké kupní ceny za pozemky p. č. 6168/12 o výměře 122 m², p. č. 7225/12 o výměře 6 m², p. č. 7268/6 o výměře 414 m² a p. č. 7271/8 o výměře 263 m² vše v k. ú. Bystrc a protinávrh kupní ceny ve výši 2. 270 ,- Kč/m², (celkem 1.827.350,- Kč).


2. ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 6168/12 - ostatní plocha , jin&#$07 plocha, o výměře 122 m²
- p. č. 7225/12 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- p. č. 7268/6 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 414 m²

- p. č. 7271/8 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 263 m²

vše v k. ú. Bystrc
z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 714.600,- Kč (cca 888,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


39.

Nabytí pozemků p. č. 7623/71, 7975/35 v k. ú. Židenice - ZM7/0024


ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 7623/71 - orná půda , o výměře 144 m²
- p. č. 7975/35 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 149 m²

k. ú. Židenice ,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 390. 950 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


41.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice - ZM7/0029


ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemku p. č. 3805/7 - ostatní plocha , o výměře 17 m² v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. l10 přílohy č. 4. 


42.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1189, 1190/2, 1192/1 v k. ú. Bohunice - ZM7/0038ZMB schvaluje MČ Brno-Bohunice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění,
pozemků
- p. č. 1189 - ostatní plocha 239 m²
- p. č. 1190/2 - zahrada 21 m²

- p. č. 1192/1 - ostatní plocha 1 .021 m²

vše v  k. ú. Bohunice

z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený Z4/007. ZMB konaném 27. 5. 2003 a Z5/022. ZMB konaném dne 27. 1. 2009 se souhlasem MČ Brno-Bohunice.


 


43.

Změna usnesení Z6/037. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 97 - směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky, v ul. Dunajevského - ZM7/0034


ZMB mění usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/037. konaného dne 7. 10. 2014, bod č. 97, které zní:


"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu:
- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 23 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 zahrada o výměře 482 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nově označeného pozemku p. č. 524/1 zahrada o výměře 505 v k. ú. Žabovřesky ,
- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "b", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 45 m², uvedeným geometrickým pl&#$07nem označené písmenem "a", do nově označeného pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Žabovřesky , o celkové výměře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna za
- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",
- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c",
kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxxx bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu

- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky , o výměře 18 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 414 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nově označeného pozemku p. č. 524/1 - zahrada , o výměře 432 m² v k. ú. Žabovřesky ,
- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "i",
- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 5 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "j",
kteréžto části se slučují s částmi pozemků p. č. 524/1 zahrada v k.ú. Žabovřesky o výměře 21 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "k" a p. č. 4814/5 ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky , o výměře 27 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "l", do nově označeného pozemku p. č. 525/10 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 91 m² v k. ú. Žabovřesky , o celkové výměře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna
za
- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",

- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c",
kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxxx bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


44.

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM7/0065


ZMB schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


45.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/0018


ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, III. etapa" zadávané Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

46.

Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn - ZM7/0022


ZMB určuje pana Martina Andera, Ph.D., aby jako člen zastupitelstva spolupracoval s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pro volební období 2014-2018.
47.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - ZM7/0049


ZMB schvaluje


seznam projektů zařazených do IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města a změny v parametrech projektů, který tvoří přílohu č. 31a těchto usnesení;


dokument "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města", který tvoří přílohu č. 31b těchto usnesení.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
48.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0051


ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


 


49.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - ZM7/0052


ZMB schvaluje


zařazení projektu ORG 5205 "Sanace skalního řícení v ulici Práčata, MČ Brno-Bosonohy" s celkovými náklady ve výši 2.479 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;


zařazení projektu ORG 5206 "Sanace skalního řícení v ulici U Smyčky, MČ Brno-Bosonohy" s celkovými náklady ve výši 610 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.
 


50.

Projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" - posouzení projektu - ZM7/0056


ZMB schvaluje


posouzení projektu IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru", které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení;


přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


51.

Projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" - posouzení projektu - ZM7/0041


ZMB schvaluje


posouzení projektu IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka", které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení;

přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


52.

Projekt IPRM "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - posouzení projektu; žádost o dotaci - ZM7/0053


ZMB schvaluje


posouzení projektu "Areál dopravní výchovy, II. etapa", které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení;


přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Areál dopravní výchovy, II etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


53.

Projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská"- potvrzení o přijetí dotace - ZM7/0042


ZMB schvaluje potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

54.

Projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0043


1. ZMB bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 106.555.520,- Kč z Integrovaného operačního programu na projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností";

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností".


 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

55.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0055


1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39.

2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


56.

Projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín" - rozhodnutí  o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0044


1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 39a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11093246 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín", která tvoří přílohu č. 39b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


57.

Projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0045


1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 40a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 13144196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou", která tvoří přílohu č. 40b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


58.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0046


1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 41a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11092836 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64", která tvoří přílohu č. 41b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


59.

Projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0047


1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 42a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12118663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí", která tvoří přílohu č. 42b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


60.

Projekt "Zateplení MŠ Škrétova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0048


1. ZMB bere na vědomí změnu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova".

2. ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 43a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12113903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova", který tvoří přílohu č. 43b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 


61.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek

č. 3, dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0054


ZMB bere na vědomí dodatek č. 3 a dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum", který tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 


62.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - ZM7/0020


1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti STAREZ - SPORT, a.s., o prodloužení doby čerpání poskytnuté dotace.

2. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 4012094303 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ - SPORT, a.s., na úhradu provozních a investičních nákladů v rámci přípravy a realizace projektu Areál dopravní výchovy, který tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

3. ZMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem uvedeného dodatku.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 


63.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014" - dodatek č. 1 smlouvy o partnerství - ZM7/0050


ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014", který tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 


64.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - rozpočtové opatření - ZM7/0073


ZMB schvaluje


změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/034, bod č. 11, ve výši 1.200 tis. Kč z investiční akce "ZŠ Jana Babáka 1 - výměna výplní otvorů" na investiční akci "MŠ Beruška, Plovdivská 6, zateplení obvodového pláště budovy";


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky.
 


65.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - ZM7/0072


ZMB schvaluje změnu účelu použití části neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/024, bod č. 10, z akce "Výměna otvorových prvků MŠ Voroněžská 5" na investiční transfer na akci "Výměna otvorových prvků MŠ Voroněžská 5", a to ve výši 462.265,- Kč.
66.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus; rozpočtové opatření - ZM7/0075


1. ZMB bere na vědomí žádost Nadačního fondu Campianus ze dne 10. 12. 2014 o prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté půjčky.

2. ZMB schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Nadačním fondem Campianus, který tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení;


rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení, v souvislosti se zapojením Fondu kofinancování evropských projektů.
 
 
 
67.

Nabídky předkupního práva - nabytí budovy č. e. 168, stojící na pozemku p.č. 1885/67 a budovy č. e. 155, stojící na pozemku p.č. 1885/41 vše k. ú. Štýřice , do vlastnictví statutárního města Brna -
ZM7/00781. ZMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxx xxxxx ze dne 11. 11. 2014 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 168, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/67, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m², k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky;


nabídku pana xxxxx xxxxxxx ze dne 26. 9. 2014 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 155, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/41, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m², k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky;


lhůtu k uhrazení kupní ceny, dohodnutou mezi prodávajícím panem xxxxxx xxxxxxxx a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to zaplacení kupní ceny do jednoho měsíce od podepsání kupní smlouvy k rukám prodávajícího, kterou by muselo statutární město Brno v rámci využití předkupního práva dodržet;


závazky k zaplacení pohledávek dohodnuté mezi prodávajícím panem xxxxxx xxxxxxxx a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to náklady vzniklé za rok 2014, voda, nájemné, členská známka, které nejsou v kupní smlouvě vyčísleny a které by muselo statutární město Brno v rámci využití předkupního práva uhradit.

2. ZMB schvaluje nabytí
- budovy č. e. 168, část obce Štýřice, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, postavené na pozemku p. č. 1885/67 v k. ú. Štýřice
z vlastnictví pana xxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy
dle nabídky ze dne 11. 11. 2014 k využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Kupní smlouva tvoří přílohu č. 49a těchto usnesení.


- budovy č. e. 155 část obce Štýřice, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, postavené na pozemku p. č. 1885/41 k. ú. Štýřice
z vlastnictví pana xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy
dle nabídky ze dne 26.9.2014 k využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Kupní smlouva tvoří přílohu č. 49b těchto usnesení.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 
 


68.

Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č. e. , stojící na pozemku p.č. 740/2 k. ú. Veveří , do vlastnictví statutárního města Brna -
ZM7/0077


1. ZMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxx xxxxxx ze dne 27. 10. 2014 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č.p./č.e., garáž, umístěné na pozemku p. č. 740/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Veveří , za kupní cenu ve výši 135.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy doložené dne 27. 10. 2014, která tvoří přílohu této nabídky, přičemž dne 6.10. 2014 již byl prodávajícím podán návrh na vklad vlastnických práv do KN z této smlouvy;


sjednanou lhůtu k uhrazení kupní ceny, dohodnutou mezi prodávajícím a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy v hotovosti;


další podmínky pro případ využití předkupního práva, které statutární město Brno nemusí akceptovat s ohledem na skutečnost, že byly uvedeny panem xxxxxxx v dopise obsahujícím nabídku předkupního práva, nikoliv ujednány v rámci kupní smlouvy, a to zejména zaplacení kupní ceny předkupníkem zasláním na účet koupěchtivého, kterému byla nemovitá věc prodána na základě kupní smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou.
2. ZMB schvaluje

nabytí budovy bez č.p./č.e., garáže umístěné na pozemku p.č. 740/2 k.ú. Veveří , za kupní cenu ve výši 135.000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy ze dne 2. 10. 2014 zaslané panem xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci nabídky předkupního práva, s výjimkou, že kupní cena dle čl. III smlouvy bude zaplacena až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
Kupní smlouva tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora


Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


Ing. Pavel Staněk, v. r.


V Brně 19. 12. 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB