Zápis ze ZMB Z7/02

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
19. 12. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=27287&typ=3
Nalezeno adres
117


Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS

o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02

konaného od 8:00 hodin dne 19. prosince 2014, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování

____________________________________________________1.

Technický bod

Při zahájení jednání bylo přítomno všech 55 členů ZMB (viz prezenční listina).Omluveni:

JUDr. Helena Sýkorová (od 12. hodin).
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen primátor Ing. Petr Vokřál).Ing. Petr Vokřál, primátor, v úvodu podal informaci o činnosti nové koalice v uplynulých třech týdnech od ustavujícího zasedání ZMB a o úkolech v nadcházejícím volebním období.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr. Vlastimil Žďárský a Ing. Pavel Staněk.K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.

Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 1:

53 - 0 - 1

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/02

Primátor Ing. Petr Vokřál načetl tyto změny programu ke schválení:

- stažení bodů:
7) Doplnění návrhu na zvolení do orgánů obchodních společností se 100% majetkovou účastí
18) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně
21) Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků
Návrh na stanovení ceny - ZM7/0069

22) Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48 včetně pozemku
Návrh na stanovení ceny - ZM7/0070
23) Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku - ZM7/0071

zařazení nových bodů:
64) Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření - ZM7/0073

65) Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - ZM7/0072

66) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - ZM7/0075

67) Nabídky předkupního práva - návrh na nabytí budovy č. e. 168, stojící na pozemku p. č. 1885/67 a budovy č. e. 155, stojící na pozemku p. č. 1885/41 vše k. ú. Štýřice , do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/0078

68) Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří , do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/0077
V rámci Technického bodu vystoupili:

JUDr. Robert Kerndl - požádal o samostatné hlasování o každém bodu, který je navržen ke stažení z programu. Současně požádal o sdělení konkrétních důvodů, které vedly k tomu, aby body byly na program zařazeny a nyní jsou navrženy ke stažení.RNDr. Mojmír Vlašín - požádal, aby u bodů navržených ke stažení a k zařazení bylo uvedeno stručné zdůvodnění.Na jejich vystoupení reagovali Ing. Petr Vokřál, primátor, a Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora.JUDr. Helena Sýkorová - uvedla, že zájemci o privatizace domů, které se měly projednávat jsou přítomni a rádi by slyšeli důvody, kvůli kterým se tyto body stahují.Na vystoupení reagovala:

Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - zdůvodnila stažení bodů 21), 22) a 23) a mimo jiné uvedla, že se nová koalice rozhodla o pozastavení privatizace domů do doby, než budou projednána a schválena nová pravidla pro privatizaci domů.Mgr. Libor Šťástka - mimo jiné se dotázal, kdy budou předložena ke schválení tato nová pravidla pro privatizaci domů, vzhledem k tomu, že některé privatizace jsou již v pokročilé fázi před schválením kupní smlouvy.Na jeho vystoupení reagovala Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora.Ing. Petr Vokřál, primátor, ukončil diskuzi, aby mohlo být hlasováno o navrženém programu jednání.


MVDr. Vlastimil Žďárský - upozornil, že nastal čas na bod 2 - "Dotazy, připomínky a podněty občanů, který je fixně stanoven.Na vystoupení reagoval:

Ing. Petr Vokřál, primátor - upozornil, že do doby schválení programu jednání se nemůže bod č. 2 začít projednávat.Hlasování o stažení bodu 7):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 2:

37 - 4 - 3Hlasování o stažení bodu 18):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 3:

36 - 7 - 4Hlasování o stažení bodu 21):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 4:

33 - 10 - 10Hlasování o stažení bodu 22):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 5:

31 - 10 - 10Hlasování o stažení bodu 23):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 6:

31 - 10 - 11Hlasování o zařazení nového bodu 64):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 7:

36 - 1 - 4Hlasování o zařazení nového bodu 65):

Hlasování č. 8:

nedokončeno - neplatnéHlasování o zařazení nového bodu 66):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 9:

36 - 1 - 6Po odhlasování o zařazení nového bodu 66) vystoupil Ing. Petr Vokřál, primátor, který sdělil, že se nebude hlasovat o zařazení nového bodu 67).Následně vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, primátor, který sdělil, že dle jeho názoru se začalo hlasovat o bodě 65, které nebylo dokončeno ani zrušeno.V reakci na toto vystoupení Ing. Petr Vokřál, primátor, dal opětovně hlasovat o bodu 65).

Hlasování č. 10:

neprovedeno - technická chybaOpakované hlasování o zařazení nového bodu 65):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 11:

30 - 0 - 6Hlasování o zařazení nového bodu 68):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 12:

30 - 6 - 6

Hlasování o celém programu včetně stažení bodů a zařazení nových bodů na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 13:

34 - 5 - 9Schválený program jednání ZMB č. Z7/02


1.

Technický bod


2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů


3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)


4.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2014 - ZM7/0068


5.

Změna Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0063


6.

Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB - ZM7/0061


8.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0064


9.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014 - ZM7/0021


10.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2014 - ZM7/0067


11.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 - ZM7/0066


12.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM7/0016


13.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 a přesun finančních prostředků v rámci Odboru kultury MMB - rozpočtová opatření - ZM7/0062


14.

Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0074


15.

Poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM7/0076


16.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM7/0035


17.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" - ZM7/0019


19.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 - ZM7/0017


20.

Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM7/0036


24.

Prodej pozemků p. č. 1276/15, 1276/12, 1276/13, 1276/14 k. ú. Slatina - ZM7/0031


25.

Prodej pozemku p. č. 1066 v k. ú. Tuřany - ZM7/0025


26.

Prodej pozemku p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole - ZM7/0059


27.

Prodej pozemků p. č. 4766/11, p. č. 4766/12, p. č. 4766/13, p. č. 4767/397, p. č. 4767/398, p. č. 4767/399, p. č. 4767/312, p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - ZM7/0039


28.

Prodej pozemku p. č. 341/418 v k. ú. Ivanovice v ul. Příjezdová - ZM7/0058


29.

Prodej pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14, p. č. 625/15 a p. č. 625/18 v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká - ZM7/0030


30.Prodej pozemků p. č. 997/227, p. č. 997/229 a p. č. 997/230 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 16, 12 a 11 - ZM7/0037


31.

Prodej pozemku p. č. 1394/26 v k. ú. Lesná do vlastnictví společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. - ZM7/0027


32.

Prodej pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - ZM7/0057


33.

Prodej části pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/0026


34.

Prodej id. 1/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 v k. ú. Husovice - ZM7/0040


35.

Prodej pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Jundrov - změna usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konaného dne 23. 6. 2009 , bod č. 89 - ZM7/0028


36.

Zrušení usnesení ZMB č. Z6/030, bod č. 31 ve věci prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM7/0060


37.

Nabytí pozemků p. č. 1727/72, 3251/132 v k. ú. Bystrc - ZM7/0032


38.

Nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc - ZM7/0033


39.

Nabytí pozemků p. č. 7623/71, 7975/35 v k. ú. Židenice - ZM7/0024


40.

Nabytí pozemků p. č. 3962, 3963, 3964/1, 3964/2 v k. ú. Chrlice - ZM7/0023


41.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice - ZM7/0029


42.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1189, 1190/2, 1192/1 v k. ú. Bohunice - ZM7/0038


43.

Změna usnesení Z6/037. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 97 - Směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - ZM7/0034


44.

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM7/0065


45.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/0018


46.

Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn - ZM7/0022


47.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - ZM7/0049


48.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0051


49.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - ZM7/0052


50.

Projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" - posouzení projektu - ZM7/0056


51.

Projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" - posouzení projektu - ZM7/0041


52.

Projekt IPRM "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - posouzení projektu; žádost o dotaci - ZM7/0053


53.

Projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská"- potvrzení o přijetí dotace - ZM7/0042


54.

Projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0043


55.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0055


56.

Projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0044


57.

Projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0045


58.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0046


59.

Projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0047


60.

Projekt "Zateplení MŠ Škrétova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0048


61.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek

č. 3, dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0054


62.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - ZM7/0020


63.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014" - dodatek č. 1 smlouvy o partnerství - ZM7/0050


64.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - rozpočtové opatření - ZM7/0073


65.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - ZM7/0072


66.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, rozpočtové opatření - ZM7/0075


68.

Nabídka předkupního práva - nabytí budovy bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří , do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/0077


   Informativní zprávy:


Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za červenec - září 2014
2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Projednávání tohoto bodu bylo zahájeno bezprostředně po schválení programu jednání.
V úvodu tohoto bodu vystoupila Ing. Hana Kašpaříková, která požádala o hlasování o prodloužení tohoto bodu.

Ing. Petr Vokřál, primátor, sdělil, že bude využita 30 minutová doba a pokud bude potřeba navrhne prodloužení této doby.

PhDr. Marie Sotolářová

v úvodu pogratulovala všem koaličním zastupitelům ke zvolení. Dále uvedla, že se RMB i ZMB budou zabývat koncepcí nové bytové politiky ve městě Brně a požádala o možnost osobního setkání k dané problematice.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o kontakt a uvedl, že se koalice touto problematikou zabývá a chce k ní přistoupit seriózně./

/Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - konstatovala, že nezpochybňuje spravedlnost současných pravidel, ale že je nutné prošetřit, zda jsou ještě dnes prospěšná pro město Brno, ale že to neznamená, že se nebude v privatizaci domů pokračovat./

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystrc


sdělil, že je pověřen zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc, aby připomněl nedostatky občanské vybavenosti spojené s pokračující výstavbou obytného souboru Kamechy Panorama, zejména vybudování nové MŠ v této lokalitě.
/Ing. Petr. Vokřál, primátor - uvedl, že se začne řešit výběrové řízení na projektanta nové MŠ v lokalitě Kamechy, které bude ukončeno v únoru 2015. Následně popsal všechny kroky, které se musí splnit než se bude moci začít s výstavbou nové MŠ./

Blanka Adamcová


navázala na svého předřečníka a také se vyjádřila k potřebě vybudování nové MŠ v MČ Brno-Bystrc, a dále k centru volného času pro děti Bystrouška, které funguje v provizorních prostorách.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že Kamechy vnímá jako nešťastnou záležitost, protože vznikly bez zohlednění občanské vybavenosti. A přislíbil, že se vedení města touto záležitostí bude zabývat./

/Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že nové vedení, vymezilo finanční prostředky v rozpočtu města Brna na projektovou dokumentaci výstavby nové MŠ v lokalitě Kamechy a tato akce bude realizována./

Viktor Lošťák, zastupitel MČ Brno-Bystrc


také se vyjádřil k potřebě vybudování nové MŠ v MČ Brno-Bystrc.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že se nové vedení města bude tímto problémem zabývat./

Martin Dobčák


uvedl, že vystupuje za společnost European Data Project a za legální provozovatele loterií a jiných podobných her, vyjádřil se k bodu 9) a požádal primátora města Brna o schůzku.
Tomáš Pesar


sdělil, že zastupuje nájemníky z bytového domu Konečného náměstí, Jiráskova, Čápkova. Tito nájemníci podepsali petici, ve které žádají město Brno o dokončení privatizace v těchto domech. Dále konstatoval, že na tomto domě nebyly provedeny žádné zásadní rekonstrukce a nastínil v jakém je technickém stavu. Dále požádal o dokončení již započatých privatizací.
Následně vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, který také požádal, aby bylo hlasováno o prodloužení doby projednávání tohoto bodu stanovené Jednacím řádem ZMB.Hlasování o prodloužení projednávání tohoto bodu o dalších 30 minut:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 14:

52 - 0 - 0
Dalibor Pazderka


vyjádřil se ke stažení bodu 22) z programu jednání a sdělil, že dle důvodové zprávy předloženého materiálu přinesli nájemníci tohoto domu na nájmech přibližně 33 milionů korun za posledních 10 let a do domu bylo investováno 1.400.000 korun.
 
Ivan Válid


uvedl, že zastupuje společnost Czech kasinos, která provozuje kasino v hotelu Grand a poděkoval členům ZMB, kteří si přečetli jeho dopis, týkající se tohoto kasina. Konstatoval, že vedení města v lednu 2014 odsouhlasilo tuto adresu v MČ Brno-střed jako povolenou adresu k provozu kasina a v říjnu 2014 byla z této výjimky vyškrtnuta. Požádal členy ZMB, aby pokud našli relevantní důvody v jeho dopisu k přehodnocení této věci, aby tak učinili.
Marie Jelínková


vyjádřila se k chybějící kanalizaci v Horních Heršpicích.
/Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že o této skutečnosti ví, a že se připravuje dokončení odkanalizování města Brna. Sdělil, že jsou i jiné části ve městě Brně, které ještě nejsou odkanalizovány, a že v novém rozpočtovém období chce město Brno požádat o finanční prostředky z Evropské unie, aby se snížily náklady města./

/Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že se vedení města snaží tuto záležitost řešit./

Ivo Vaněk


vyjádřil se k bodu 9) a sdělil, že po schválení této vyhlášky obdrží kasina a herny, kterým dosud nebyla vypovězena činnost, výpověď v nejbližších dnech. Konstatoval, že zákon 300 z roku 2011 byl přijat v rozporu s Evropskou směrnicí 98/34/ES čl. 8 a 9, a že kdokoli použije ustanovení zákona 300 z roku 2011 jedná v rozporu se zákonem. Dále doporučil tuto vyhlášku neodsouhlasit a nechat si zpracovat odborné stanovisko Ministerstva financí ČR.
/Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že není pravdou, že by na základě schválené vyhlášky měla následovat okamžitá výpověď, a že až vstoupí v platnost, pak teprve bude Ministerstvo financí zahajovat několikaměsíční proces správního řízení o odebrání povolení. Dále uvedl, že v září tohoto roku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že mnoho obecních vyhlášek týkajících se regulace hazardu, je v rozporu se zákonem, protože nezaručují férovou soutěž. Dále uvedl, že za to mohou být obce pokutovány, pokud takovéto vyhlášky mají schváleny. Vyhláška o regulaci hazardu, která je předložena členům ZMB nikomu nenadržuje a přistupuje ke všem stejně./

Jan Adamec


ve svém vystoupení hovořil o investičních výdajích města Brna v minulých obdobích a poukázal na snižující se investiční výdaje. Dále uvedl, že by chtěl vědět, zda město bude investovat více.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že aby bylo možné investovat, musí být nejdříve připraveny projekty, na čemž se intenzivně pracuje. Další aspekt je spojen se způsobem financování, neboť město Brno nelze donekonečna zadlužovat. Nové vedení by chtělo pokračovat v tendenci snižování dluhu města./

Marek Štěpán


vyjádřil se ke staženému bodu 22) a sdělil, že by občané rádi měli průhledného a korektního partnera v ZMB, a že mu připadá korektní, aby diskuze byla zařazena před hlasováním o stažení bodu.
Luboš Raus


vyjádřil své stanovisko k problematice MŠ v MČ Brno-Bystrc a přimluvil se za to, aby byl v rámci zákonných lhůt termín do zahájení stavby nové školky na Kamechách co nejvíce zkrácen.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že bohužel výkon státní správy není v jeho rukou, a že doufá, že stavební úřad MČ Brno-Bystrc bude konat v nejkratších možných termínech./

Jiří Nedoma


dotázal se, kdy bude rozhodnuto o privatizaci komplexu bytových domů Konečného náměstí, Jiráskova, Čápkova.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že vedení města bude dělat vše proto, aby co nejrychleji byla zrevidována stávající pravidla pro privatizaci domů, popřípadě byla připravena nová. Sdělil, že to nebude v rocích, ale v týdnech a měsících./
3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.


4.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2014 - ZM7/0068

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 15:

49 - 0 - 15.

Změna Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0063

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 16:

42 - 0 - 36.

Volba členů Výboru pro národnostní menšiny ZMB - ZM7/0061

Za členy volební komise byli navrženi: Ing. Antonín Crha, Ing. Karin Karasová, Ivana Fajnorová, Jiří Hráček a PhDr. Karla Hofmannová.Hlasování o složení volební komise:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 17:

49 - 0 - 0Předsedou volební komise byl členy volební komise zvolen Ing. Antonín Crha.Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.V průběhu bodu vystoupil Martin Říha, který požádal, aby se navržení kandidáti na členy Výboru pro národností menšiny ZMB představili.Navržení kandidáti na členy Výboru pro národností menšiny ZMB: Ilnara Dudash (Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z. s.), Martina Horváthová (IQ Roma Servis, o. s., spolek), Vangelis Liolios (nadační fond HELLENIKA, nadační fond) a Ljubov Vondroušková (Ruské kulturní osvětové sdružení na Moravě, o. s., spolek) se představili a vyslovili souhlas s kandidaturou.Bylo hlasováno o všech kandidátech dohromady.

Výsledek hlasování:

hlasování se zúčastnilo ........................ 48 členů

- všichni navržení kandidáti obdrželi ......... 48 hlasů
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 18:

48 - 0 - 0


Členy Výboru pro národností menšiny ZMB byli zvoleni Ilnara Dudash, Martina Horváthová, Vangelis Liolios a Ljubov Vondroušková.
8.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0064

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB nový materiál.Rozprava:

JUDr. Robert Kerndl - s ohledem na to, že členům ZMB byl předložen nový materiál k tomuto bodu, požádal o krátký komentář, čeho se změna týká, jestli se jedná jenom o změnu v zásadách odměňování nebo zdali jsou zde i jiné rozdíly. Uvedl, že v zásadách odměňování neuvolněných členů ZMB v bodě č. 3, je uvedeno, že "Krácení měsíční odměny v závislosti na účasti člena ZMB na zasedáních a jednáních bude následující: ...", a dotázal se, zda toto krácení odměn platí i pro nečleny ZMB a navrhl tuto skutečnost doplnit do zásad odměňování.

MVDr. Vlastimil Žďárský - požádal, o samostatné hlasování o třetí odrážce předloženého usnesení v novém materiálu.Na vystoupení reagovali:

Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - odpověděl, že nový materiál obsahuje připomínky a technické úpravy po projednání materiálu ve Finančním výboru ZMB.

Ing. Hana Kašpaříková - uvedla, že v novém materiálu jsou doplněny zkratky, poštovní směrovací číslo a konkretizován právní předpis.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - uvedl, že se domnívá, že pravidlo krácení odměn se vztahuje na všechny členy orgánů, tzn. i na ty, kteří nejsou členy ZMB. Konstatoval, že po dohodě s právní asistencí navrhuje, aby se v zásadách odměňování v odstavci 3. ve větě, která uvozuje odstavec, vypustilo slovo "ZMB".Martin Říha - vystoupil s technickou připomínkou, aby v názvu materiálu bylo vypuštěno slovo "neuvolněných".

Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - konstatovala, že do této doby bylo zvykem, že všichni přizvaní odborníci, pracovníci pracovních skupin jmenováni RMB nebo ZMB, kteří nebyli členové ZMB, pracovali pro město Brno bez nároku na odměnu.Na jejich vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.JUDr. Robert Kerndl - dotázal se, co vedlo předkladatele materiálu k tomu, že se výše měsíční odměny v závislosti na účasti člena snížila na 51 - 100 % ze 76 -100 %.Na jeho dotaz odpověděl Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB.Dále vystoupili JUDr. Robert Kerndl a Mgr. Libor Šťástka, kteří se pozastavili nad tím, že v materiálu je uvedeno, že výše měsíční odměny při účasti do 50 % a nižší je 50 %, a na jejich vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.V rozpravě se dále vyjádřili Bc. Roman Onderka, MBA, který se také vyjádřil k procentuálnímu rozdělení výše měsíčních odměn v závislosti na účasti členů na zasedáních a jednáních, Mgr. Jiří Ulip, člen RMB, Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, a Ing. Petr Vokřál, primátor, který uvedl, že se RMB bude nadále zabývat úpravou výše měsíčních odměn v závislosti na účasti členů na zasedáních a jednáních komisí a výborů.Na závěr rozpravy vystoupil Ing. Jaroslav Kacer.Hlasování o třetí odrážce předloženého návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 19:

39 - 5 - 6

Tato část usnesení byla přijata.
Hlasování o zbývající části návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 20:

48 - 0 - 39.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014 - ZM7/0021

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.Rozprava:

Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - konstatoval, že město je tlačeno časem, aby byl tento materiál od 1. 1. 2015 v nějaké podobě schválený. Uvedl, že omezení v části, kde se omezují živé hry je dle jeho názoru hodně striktní a podal návrh na doplnění usnesení.

Ing. Antonín Crha - uvedl, že MČ Brno-Bohunice se na svém jednání zastupitelstva vyjádřila k celoplošnému zákazu.

MVDr. Vlastimil Žďárský - požádal o samostatné hlasování o Článku 2 obecně závazné vyhlášky v doplňku k tomuto bodu.

Mgr. Libor Šťástka - mimo jiné požádal vedení města Brna, zdali by mohlo předkládat na každé zasedání ZMB pravidelnou informativní zprávu o této záležitosti a součástí této informativní zprávy, aby byl přehled vývoje povolených, respektive zrušených přístrojů (heren) na území města Brna.

Jiří Hráček - uvedl, že je pro celoplošný zákaz hazardu na území města Brna a dotázal se, jakým způsobem chce RMB bojovat proti černému hazardu, a zda má Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora připravenou nějakou formu analýzy o nárůstu tohoto problému, a zda chce toto do budoucna řešit.Na vystoupení Mgr. Libora Šťástky a Jiřího Hráčka reagoval Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, který upřesnil fungování této vyhlášky a zodpověděl dotazy Jiřího Hráčka.Následně vystoupili Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Libor Šťástka, Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, Jiří Hráček a MUDr. Josef Drbal, který požádal v návaznosti na interpelace občanů a podání, které členové ZMB obdrželi o právní garanci, že tento dokument ve vazbě na soudní dvůr Evropské unie, může být takto schválen.Na vystoupení reagovali:

Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB - uvedla, že vyhlášky města Brna kontroluje Ministerstvo vnitra ČR a to dosud žádný rozpor neshledalo.

JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB - konstatovala, že zákon č. 300/2011 Sb., který upravuje loterie a jiné podobné hry je součástí českého právního řádu a pokud nebude zrušen a bude platný a účinný, tak město Brno je povinno se jím řídit.Dále vystoupili Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, Mgr. Libor Šťástka a MVDr. Vlastimil Žďárský.Hlasování o návrhu doplnění usnesení Mgr. Jiřího Ulipa - "ZMB ukládá RMB, aby ve spolupráci s městskými částmi podnikla kroky k vypracování analýzy možnosti povolit provozování loterií a jiných podobných her uvedených v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2, písm. g), i), j), m).":
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 21:

30 - 3 - 7

Tento návrh byl přijat.

Hlasování č. 22:

neprovedeno - technická chybaV závěru rozpravy vystoupili MVDr. Vlastimil Žďárský a Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB.Hlasování o Článku 2. obecně závazné vyhlášky v předloženém doplňku k tomuto bodu:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 23:

38 - 8 - 3Hlasování o návrhu usnesení včetně již přijatého doplnění usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 24:

37 - 0 - 210.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. - III. čtvrtletí roku 2014 - ZM7/0067

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 25:

43 - 0 - 411.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 - ZM7/0066

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB návrh usnesení člena ZMB Martina Říhy a připomínky k návrhu rozpočtu města Brna na rok 2015, podané občany města dle § 11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozprava:

Martin Říha - podal návrh usnesení a sdělil, že všem členům ZMB byl tento návrh rozdán.

Bc. Roman Onderka, MBA - v úvodu vystoupení konstatoval, že při projednávání tohoto bodu bývá zvykem, že mohou neomezeně vystoupit i občané nebo lidé, kteří vlastní nemovitost na území statutárního města Brna. Dále požádal, zda by primátor města Brna mohl okomentovat rozpočet na rok 2015.Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, přednesl úvodní slovo k tomuto materiálu.Po úvodním slově vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, který se vyjádřil ke zrušení snížení neinvestičních příspěvků na provoz určitých příspěvkových organizací města Brna a podal návrh usnesení. Dále se dotázal, proč je Městskému divadlu Brno snižován příspěvek o 15 milionů Kč.Na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA, reagovali Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, PhDr. Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno, a MgA. Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.RNDr. Mojmír Vlašín - který se vyjádřil k řádku 471 podrobného rozpisu, kde je navrženo 10 milionů Kč na podporu Velké ceny města Brna.Na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.Vystoupili Bc. Roman Onderka, MBA, a Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, která mimo jiné uvedla, že pokud se někde navyšují dotace, pak by se měli navýšit procentuálně všechny dotace do všech oblastí, které město Brno poskytuje a předložila návrh usnesení. Dále konstatovala, že oproti první etapě byly dále navýšeny dotace na projekty ekologické výchovy o 1 mil. korun a tuto částku navrhuje zařadit do rozpočtu na "Zateplení objektu služebny Horova", který byl z investičních akcí vyjmut a podala další návrh usnesení.Na vystoupení Bc. Naděždy Křemečkové, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.Následně se k projednávanému bodu vyjádřili PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka Turistického informačního centra Brno, příspěvkové organizace, a Ing. Oliver Pospíšil, který se mimo jiné vyjádřil k pozastavení procesu privatizace domů a k potřebě vybudování nové MŠ v lokalitě Kamechy. Na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor, a Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora.V průběhu rozpravy dále vystoupili Martin Říha, Ing. Petr Vokřál, primátor, Richard Mrázek, náměstek primátora, a RNDr. Mojmír Vlašín, který se mimo jiné opětovně vyjádřil k řádku 471 podrobného rozpisu a podal návrh usnesení;

Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora, a Bc. Roman Onderka, MBA.Ve 12:00 hod. Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil jednání (v souladu s čl. 6 odst. 25 Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna do 14:00 hod.).Po přestávce vystoupili RNDr. Mojmír Vlašín, který požádal o studii firmy CYRRUS, a. s., pokud je zpracována;

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, a MUDr. Josef Drbal, který požádal, aby do přípravy rozpočtu na rok 2016 byla zapojena i opozice;

Ing. Petr Vokřál, primátor, Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, Mgr. Libor Šťástka, JUDr. Robert Kerndl, Bc. Roman Onderka, MBA, a Ing. Jaroslav Kacer.Ing. Petr Vokřál, primátor, shrnul všechny návrhy k rozpočtu podané členy ZMB.Hlasování o návrhu Martina Říhy:

ORJ
§
položkanávrh změny
(v tis. Kč)


6700
3111

MŠ Kamechy II - výstavba MŠ
+ 23 500


5600
6171
6121
Stav. Úpravy obnovy síně RMB
-  8 000


5600
6171
6121
Zřízení klimatizace v objektech MMB
- 10 000


5300
6171
6111
OMI - informační systém
- 5 500
 
 
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 26:

15 - 11 - 23

Tento návrh nebyl přijat.Hlasování o návrhu Bc. Romana Onderky - "Zrušení snížení neinvestičních příspěvků na provoz, trvají do r. 2019, Filharmonie Brno do roku 2015.":

ORJ
§
položkanávrh změny
(v tis. Kč)


7300
3311
5331
Národní divadlo Brno
- 10 346


7300
3311
5331
Centrum experimentálního divadla
- 1 552


7300
3311
5331
Městské divadlo Brno
- 7 585


7300
3312
5331
Filharmonie Brno
- 5 527


7300
3311
5331
Městské divadlo Brno
   15 000


 
 
 
rozpočtová rezerva
10 010
 
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 27:

20 - 11 - 19

Tento návrh nebyl přijat.

Hlasování o prvním návrhu Bc. Naděždy Křemečkové:

ORJ
§
položkanávrh změny
(v tis. Kč)


4200
3792
5222
Projekty ekologické výchovy
- 1 000


8200
5311
6121
Zateplení objektu služebny Horova
                       1 000
 
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 28:

16 - 13 - 20

Tento návrh nebyl přijat.
Hlasování o druhém návrhu Bc. Naděždy Křemečkové:

ORJ
§
položkanávrh změny
(v tis. Kč)


7300
3319
5219
Dotace typu B
- 6 860


 
 
 
rezerva rozpočtu
+                     6 860
 
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 29:

16 - 12 - 23

Tento návrh nebyl přijat.Hlasování o návrhu RNDr. Mojmíra Vlašína - "Ř. 741 (GRAN PRIX) 10 mil. Kč - vypustit
- částku 9 mil. Kč převést do rezervy

- částku 1 mil. Kč převést na podporu spolků v Ř. 394 (DOTACE TYPU B):
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 30:

7 - 24 - 16

Tento návrh nebyl přijat.Ing. Petr Vokřál, primátor, shrnul všechny připomínky k rozpočtu podané občany města Brna, které byly ve stanovené lhůtě podány.Občané přítomni na zasedání ZMB u projednávání tohoto bodu žádné připomínky nevznesli.Hlasování o připomínkách občanů města Brna týkajících se opravy ul. Lerchova, bývalého vojenského areálu Lerchova, znovuobnovení linky 51, změny účelu využití prostředků od města poskytnutých MČ Brno-střed na III. etapu rekonstrukce Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 31:

38 - 0 - 4

Usnesení bylo přijato.Hlasování o připomínkách občanů města Brna týkajících se výstavby MŠ Kamechy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 32:

51 - 0 - 0

Usnesení bylo přijato.Hlasování o připomínkách občanů města Brna týkajících se dostavby kanalizační sítě ulic Rozhraní, Osamělá a Vzdálená:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 33:

40 - 0 - 2

Usnesení bylo přijato.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 34:

32 - 0 - 1912.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM7/0016

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 35:

49 - 0 - 113.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 a přesun finančních prostředků v rámci Odboru kultury MMB - rozpočtová opatření - ZM7/0062

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 36:

49 - 0 - 114.

Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0074

V rozpravě vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, s návrhem na samostatné hlasování o odst. 3 předloženého usnesení.Hlasování o odst. 3 předloženého usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 37:

34 - 5 - 9

Tato část usnesení byla přijata.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 38:

40 - 0 - 1015.

Poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM7/0076

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 39:

47 - 0 - 416.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM7/0035

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 40:

51 - 0 - 017.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" - ZM7/0019

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 41:

47 - 0 - 319.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 - ZM7/0017

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 42:

50 - 0 - 020.

Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM7/0036

Rozprava:

Ing. Hana Kašpaříková - dotázala se, zda pro posunutí věkového limitu z 50 na 60 u cílové skupiny klientů sociální služby domov pro seniory, je nějaké bližší odůvodnění.Dotaz zodpověděl:

Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí Odboru sociální péče MMB - odpověděl, že u institutu domov pro seniory nabídka převyšuje poptávku.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 43 :

52 - 0 - 024.

Prodej pozemků p. č. 1276/15, 1276/12, 1276/13, 1276/14 k. ú. Slatina - ZM7/0031

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 44 :

49 - 0 - 031.

Prodej pozemku p. č. 1394/26 v k. ú. Lesná do vlastnictví společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. - ZM7/0027

V rozpravě vystoupil Martin Říha, s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 45 :

43 - 2 - 325.

Prodej pozemku p. č. 1066 v k. ú. Tuřany - ZM7/0025


26.

Prodej pozemku p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole - ZM7/0059


27.

Prodej pozemků p. č. 4766/11, p. č. 4766/12, p. č. 4766/13, p. č. 4767/397, p. č. 4767/398, p. č. 4767/399, p. č. 4767/312, p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - ZM7/0039


28.

Prodej pozemku p. č. 341/418 v k. ú. Ivanovice v ul. Příjezdová - ZM7/0058


29.

Prodej pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14, p. č. 625/15 a p. č. 625/18 v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká - ZM7/0030


30.

Prodej pozemků p. č. 997/227, p. č. 997/229 a p. č. 997/230 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 16, 12 a 11 - ZM7/0037


32.

Prodej pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - ZM7/0057


33.

Prodej části pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/0026


34.

Prodej id. 1/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 v k. ú. Husovice - ZM7/0040


35.

Prodej pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Jundrov - změna usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konaného dne 23. 6. 2009 , bod č. 89 - ZM7/0028

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 46 :

50 - 0 - 036.

Zrušení usnesení ZMB č. Z6/030, bod č. 31 ve věci prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM7/ 0060 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 47 :

48 - 2 - 040.

Nabytí pozemků p. č. 3962, 3963, 3964/1, 3964/2 v k. ú. Chrlice - ZM7/ 0023 V rozpravě vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, s návrhem na samostatné hlasování k tomuto bodu.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 48:

41 - 1 - 537.

Nabytí pozemků p. č. 1727/72, 3251/132 v k. ú. Bystrc - ZM7/0032


38.

Nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc - ZM7/0033


39.

Nabytí pozemků p. č. 7623/71, 7975/35 v k. ú. Židenice - ZM7/0024

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 49 :

52 - 0 - 041.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice - ZM7/ 0029 K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 50:

52 - 0 - 042.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1189, 1190/2, 1192/1 v k. ú. Bohunice - ZM7/0038

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 51:

51 - 0 - 143.

Změna usnesení Z6/037. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 97 - Směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - ZM7/0034

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 52:

50 - 0 - 044.

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM7/0065

Rozprava:

Ing. Jaroslav Kacer - vznesl dotaz, na odlišnou částku navýšení kompenzace, týkající se ulice Milady Horákové, v textu důvodové zprávy a v tabulce a dotázal se, která z částek je správná.Na vystoupení reagovali:

Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB - odpověděl, že v důvodové zprávě došlo k nepřesnosti, avšak v tabulce a v příloze smlouvy je částka uvedena správně. Konstatoval, že částka 76 731 tis. Kč má být nahrazena částkou 70 085 tis. Kč.

Ing. Petr Vokřál - konstatoval, že tato skutečnost bude v zápise uvedena a opravena.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 53:

50 - 0 - 145.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/0018

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 54:

49 - 0 - 146.

Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn - ZM7/0022

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 55:

35 - 8 - 647.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - ZM7/0049

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 56:

46 - 0 - 048.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - rozpočtové opatření - ZM7/0051

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 57:

41 - 0 - 549.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - ZM7/0052

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 58:

49 - 0 - 050.

Projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" - posouzení projektu - ZM7/0056

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 59:

49 - 0 - 051.

Projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" - posouzení projektu - ZM7/0041

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 60:
51 - 0 - 052.

Projekt IPRM "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - posouzení projektu; žádost o dotaci - ZM7/0053

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 61:

47 - 0 - 353.

Projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská"- potvrzení o přijetí dotace - ZM7/0042

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 62:

51 - 0 - 054.

Projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0043

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 63:

50 - 0 - 055.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0055

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 64:

49 - 0 - 056.Projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0044

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 65:

48 - 0 - 057.

Projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0045

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 66:

50 - 0 - 058.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0046

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 67:

50 - 0 - 159.

Projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0047

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 68:

51 - 0 - 060.

Projekt "Zateplení MŠ Škrétova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0048

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 69:

51 - 0 - 061.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek

č. 3, dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/0054

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 70:

51 - 0 - 062.Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - ZM7/0020

Rozprava:

MUDr. Josef Drbal - uvedl, že v návrhu dodatku č. 2 by měly být uvedeny aktuální zástupci smluvních stran.Na vystoupení reagoval:

Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl vyškrtnout navržená jména ve smluvních stranách návrhu dodatku č. 2, která budou doplněna novými.Hlasování o návrhu usnesení včetně technické opravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 71:

46 - 0 - 163.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014" - dodatek č. 1 smlouvy o partnerství - ZM7/0050

Rozprava:

MUDr. Josef Drbal - konstatoval, že v dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu bude Jihomoravský kraj zastupovat jiná než navržená osoba.

Ing. Stanislav Juránek - uvedl, že došlo k výměně funkcí členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, ale ne ve změně kompetencí, ale v případě jistoty se jako zastupující osoba může uvést hejtman Jihomoravského kraje.Na vystoupení reagoval:

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že bude vyjmuto jméno osoby, která zastupuje Jihomoravský kraj a bude nahrazeno jménem hejtmana Jihomoravského kraje.Hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 72:

48 - 0 - 0

Před projednáváním bodu 64) vystoupil Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, který navrhl, v souladu se zněním čl. 7 odst. 1 písmene b) Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, zařazení bodu 67) na program jednání, který nesnese odkladu do příštího zasedání Zastupitelstva města Brna. Materiál byl všem členům ZMB již distribuován a nebylo o něm hlasováno v rámci bodu č. 1 - "Technický bod".
Hlasování o zařazení bodu 67) na program jednání:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 73:

36 - 1 - 564.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - rozpočtové opatření - ZM7/0073

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 74:

49 - 0 - 065.Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - ZM7/0072

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 75:

43 - 0 - 566.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, rozpočtové opatření - ZM7/0075

Hlasování č. 76:

neprovedeno - technická chybaRozprava:

MVDr. Vlastimil Žďárský - konstatoval, že v předloženém usnesení jsou varianty.Na vystoupení reagoval:

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že RMB doporučila usnesení ve variantě A.
Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 77:

48 - 0 - 467.

Nabídky předkupního práva - návrh na nabytí budovy č. e. 168, stojící na pozemku p. č. 1885/67 a budovy č. e. 155, stojící na pozemku p. č. 1885/41 vše v k. ú. Štýřice , do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/0078

Rozprava:

Mgr. Petr Hladík - požádal o okomentování tohoto bodu, protože byl předložen členům ZMB až "na stůl".Na vystoupení reagovala:

Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - přednesla krátký komentář k tomuto bodu, ve kterém mimo jiné uvedla, že pro město Brno je výhodné využít tohoto předkupního práva.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 78:

43 - 0 - 568.

Nabídka předkupního práva - nabytí budovy bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří , do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/0077

Rozprava:

JUDr. Robert Kerndl - dotázal se, zdali se jedná o stejnou garáž, která byla dlouze diskutována na zasedání ZMČ Brno-střed.Na jeho dotaz odpověděl Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, který potvrdil, že se jedná o stejnou garáž.Opakovaně vystoupil JUDr. Robert Kerndl a na jeho vystoupení reagovali Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, a Ing. Petr Vokřál, primátor.JUDr. Jiří Oliva - uvedl, že se ve stanoviscích dotčených orgánů v důvodové zprávě dočetl, že Oddělení realitní ekonomiky a cenové mapy MO MMB nedoporučuje nabytí stavby do majetku SMB a konstatoval, že se domnívá, že tato informace je důležitá.Na vystoupení reagovali:

Ing. Klára Liptáková, 1 náměstkyně primátora - sdělila, že nedoporučení tkví v komplikovaných platebních podmínkách, kterých se komise zalekla. Konstatovala, že by se město mělo pokusit v těchto případech najít řešení.

Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že město bude jednat o takových platebních podmínkách, aby mělo možnost tohoto majetku nabýt.Dále vystoupili Mgr. Libor Šťástka, JUDr. Robert Kerndl a Jiří Hráček, na jejich vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, Ing. Jana Drápalová a Mgr. Martin Ander, Ph.D.Martin Říha - dozvěděl se, že k této nemovitosti byl již podán návrh na vklad vlastnických práv do KN a dotázal se, jak je to tedy s majetkovými vztahy.Na vystoupení reagoval:

Ing. Petr Vokřál - uvedl, že v souvislosti s novou legislativou se prodávající dohodl s potenciálním kupujícím a vyzval město Brno, aby využilo nebo nevyužilo předkupního práva za nestandardních platebních podmínek. Sdělil, že RMB tento materiál doporučila ZMB schválit s tím, že město udělá všechno pro nabití této garáže, ale za platebních podmínek, které si město Brno může dovolit.Hlasování o návrhu usnesení:
protokol o hlasování zde - Hlasování č. 79:

37 - 2 - 63.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Bc. Roman Onderka, MBA

uvedl, že Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, při projednávání bodu č. 11 - "Návrh rozpočtu města Brna na rok 2015.", prohlásil, že někteří zaměstnanci Národního divadla Brno pracují pod hranicí tabulkových platů a požádal o písemnou odpověď, o které zaměstnance se jedná, a v jakých příspěvkových organizacích pracují, a po jakou dobu tento plat pobírali.
/Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že dle § 6 příslušného nařízení vlády je v rámci uměleckých nebo umělecko-technických profesí možné jít pod hranici tabulkových platů./


podal podnět k prošetření výše uvedené záležitosti Kontrolnímu výboru ZMB a Odboru interního auditu a kontroly MMB s ohledem na možné porušení zákona.
požádal o informaci o všech personálních změnách týkajících se zaměstnanců a úředníků MMB a příspěvkových organizací města Brna a to v období od 25. 11. 2014 do 31. 12. 2014.
RNDr. Mojmír Vlašín


konstatoval, že město Brno má svého zástupce ve společnosti Automotodrom Brno, a. s., a požádal tohoto zástupce, aby mu poskytl analýzu hospodaření společnosti za rok 2013.
požádal RMB, aby navrhla ZMB usnesení, kterým by vrátila akcii společnosti Automotodrom Brno, a. s., kterou město Brno dostalo darem, a kterou tudíž nelze prodat.
Mgr. Jaroslav Suchý, předseda Finančního výboru ZMB


sdělil členům Finančního výboru ZMB, že na 8. ledna 2015 zatím nejsou avizovány k projednání žádné materiály a pokud tento stav setrvá, sejdou se jeho členové až 22. ledna 2015.
Ing. Petr Kratochvíl


požádal, aby mu písemnou formou byly předloženy odborné a profesní životopisy nově zvolených členů, nepolitických odborníků, statutárních orgánů městských společností.
dotázal se, kdo konkrétně navrhl jednotlivého nového odborníka nezastupitele do statutárních orgánů městských společností.
vznesl dotaz, zdali by nebylo na zvážení, aby se odborní členové statutárních orgánů městských společností účastnili zasedání ZMB, s ohledem na případné dotazy členů ZMB.- dotázal se, kdo konkrétně navrhoval jednotlivé odborníky do Komisí RMB a požádal o předložení profesního a odborného životopisu jednotlivých členů odborníků.- uvedl, že se dozvěděl, že v časové úrovni šesti, sedmi měsíců by mělo dojít k transformaci jednotlivých městských společností na holding a požádal o písemnou zprávu o průběžné činnosti a průběhu tohoto procesu.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - sdělil, že se začíná připravovat vytvoření teoretického holdingu s horizontem zhruba šesti, sedmi, možná osmy měsíců. Uvedl, že rozpracovanou verzi dostane Ing. Petr Kratochvíl písemně./

Ing. Hana Kašpaříková


v úvodu svého vystoupení reagovala na vystoupení Ing. Petra Kratochvíla a sdělila, že na minulém zasedání ZMB životopisy osob, které do statutárních orgánů městských společností nominovalo hnutí Žít Brno s podporou Pirátů, byly k dispozici a není problém je znovu dodat. Konstatovala, že tyto osoby byly dokonce přítomny na minulém zasedání ZMB a není problém je znovu pozvat.- požádala, zda by mohla přednést usnesení, týkající se znovuobnovením autobusové linky 51 a 63, o kterém by ZMB hlasovalo, a kterým by se RMB zabývala.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - sdělil Ing. Haně Kašpaříkové, aby tento materiál předložila k projednání na schůzi RMB, prostřednictvím některého ze členů RMB./

Martin Říha


vystoupil jménem tělesně postižených občanů a jejich rodinných příslušníků a uvedl, že obdržel informaci, že RMB se usnesla, že rodinní příslušníci, kteří svými vozidly dopravují tělesně postižené, nemají právo žádat o vyhrazené parkování v místě jejich bydliště a požádal RMB o přehodnocení tohoto stanoviska.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - sdělil, že si není vědom, že by nově zvolená RMB tuto záležitost projednala, a pokud ji projednala minulá RMB, bude nezbytné, aby nová RMB toto stanovisko přehodnotila./

JUDr. Robert Kerndl


požádal o zaslání připomínek, které RMB schválila v rámci usnesení na své schůzi dne 9. prosince 2014 k bodu 46 - "Připomínky statutárního města Brna k zadání studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno."
/Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že město Brno zaslalo SŽDC připomínky k zadávací dokumentaci a ty JUDr. Robertu Kerndlovi budou zaslány./


uvedl, že je v aktualizovaném úplném znění Jednacího řádu RMB v článku 9 odstavci 2 doplněna věta, že nedílnou součástí originálu zápisu ze schůze je sestava výsledků jednotlivých hlasování a dotázal se, zda budou uváděny u jednotlivých členů RMB, jakým způsobem hlasovali, zdali byli pro, proti nebo se zdrželi, případně vůbec nehlasovali.
Mgr. Libor Šťástka


uvedl, že z médií zaregistroval debatu o odvolání ředitelky Turistického informačního centra, příspěvkové organizace, a dotázal se, zdali RMB tento krok učinila a odvolala ji, a zda toto odvolání navrhl primátor města Brna.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - uvedl, že navrhovatelem byl skutečně primátor města Brna, a že s ohledem na rozdělení činností na kulturní a marketingovou sekci se bude vypisovat výběrové řízení na obsazení ředitele Turistického informačního centra, příspěvkové organizace, pouze v marketingové části. Dále sdělil, že ředitelka bude de facto odvolána na schůzi RMB 6. 1. 2014./

Ing. Petr Kratochvíl


poděkoval za rychlou odpověď na své předchozí vystoupení, ale upozornil, že požádal o odpověď v písemné podobě.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - konstatoval, že na to nezapomněl./

Bc. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB


požádala o stanovisko vedení města Brna, zdali se bude zabývat tím, že bylo některým příspěvkovým organizacím pozastaveno dočasné snížení příspěvku na provoz, a jak budou řešeny ostatní příspěvkové organizace.
Ing. Jaroslav Kacer


konstatoval, že dostal zápis ze schůze RMB R7/002 a dotázal se, zda bylo o jednom bodě hlasováno dvakrát vzhledem k tomu, že se v zápise opakují body 1d a 1i, které mají totožný text.
/Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna - sdělil, že v tuto chvíli není schopen reagovat, protože textaci nemá u sebe k dispozici./

Ing. Jaroslavu Kacerovi bylo Ing. Kamilem Rajsiglem, vedoucím Organizačního odboru MMB, následně sděleno, že se jedná o dva různé body, a to "Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kanceláře primátora města Brna" a "Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kanceláře strategie města."

Ing. Pavel Boleslav


dotázal se, kdy budou hotova nová pravidla pro privatizaci.
/Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - sdělila, že se domnívá, že nová pravidla pro privatizaci by mohla být projednána během dvou měsíců./

MVDr. Vlastimil Žďárský


jménem politických klubů ZMB ČSSD, ODS, TOP 09 a KSČM požádal, aby v průběhu tohoto volebního období byl každému jednomu klubu dán k dispozici jeden výtisk materiálů včetně příloh a změn určených k jednání RMB, a to v termínu do projednávání v RMB a podal tuto žádost písemně.
Jiří Hráček


dotázal se Ing. Kláry Liptákové, 1. náměstkyně primátora, zdali má v plánu zavést tržní privatizaci bytů.
/Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - uvedla, že má pouze jeden z pětapadesáti hlasů v ZMB. Konstatovala, že koalice připraví pravidla pro privatizaci a o tom, zda budou uplatněna rozhodne ZMB.
Jako informativní zprávy byly předloženy:


Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za červenec - září 2014

Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 15:40) Ing. Petr Vokřál, primátor, poděkoval a popřál všem krásné a klidné svátky a vše nejlepší do nového roku.