Zápis z RMB R7/004

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
06. 01. 2015
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26985&typ=2
Nalezeno adres
94

Statutární město Brno
Rada města Brna


 

Z Á P I S


schůze Rady města Brna č. R7/004
konané dne 6. ledna 2015

 

Jednání Rady města Brna zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Ing. Vítu Beranovi - schváleno jednomyslně 11 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.


 

Schválený program jednání:
1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/02 - RM7/00190


1b.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM7/00188


1c.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00189


1d.

Vzdání se funkce ředitelky Turistického centra města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00195


1e.

Změna platu ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem - RM7/00186


1f.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00194


1g.

Změna ve složení Komise majetkové RMB - RM7/00197


2.

Osm smluv o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM7/00166


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů v období od 16. 12. do 31. 12. 2014 - RM7/00199


4.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - dodávka IT technologií - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností C SYSTEM CZ a. s. - RM7/00180


5.

Zrušení části usnesení schůze RMB č. R5/094, konané dne 13. 1. 2009, bod 15, odst. 2 a 3 - Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM7/00080


6.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zahájení zadávacího řízení, vzorové obchodní podmínky, změna části usnesení - RM7/00182


7.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (zadní budova)" - uzavíraný se společností DBEST living s. r. o. - RM7/00177


8.

Dotace na výstavbu nájemních bytů - zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s dotovanými byty - RM7/00184


9.

Nájem sociálního bytu - RM7/00185


10.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2014 - RM7/00172


11.

Dohoda o ukončení nájmu v budově Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM7/00169


12.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66130346032 areál Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM7/00170


13.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 66982039 - budova Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM7/00171


14.

Pronájem částí pozemků p. č. 53511 1, 5351/2, 5871 v k. ú. Žabovřesky - změna podmínek nájemní smlouvy - RM7/00162


15.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá - RM7/00176


16.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM7/00157


17.

Záměr pachtu pozemku p. č. 2336 k. ú. Černovice - RM7/00158


18.

Záměr pachtu pozemku p. č. 3037/7 k. ú. Jundrov - RM7/00159


19.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5417 v k. ú. Bystrc - RM7/00160


20.

Prodej nemovitosti (budova objektu bvdlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - určení komise - RM7/00175


21.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. ev. 267 v k. ú. Sentice - RM7/00174


22.

Nabídka předkupního práva dle ust. & 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Dornych v k. ú. Komárov - RM7/00181


23.

Kupní smlouva s předkupním právem - pozemky p. č. 2859/1 v k. ú. Černovice a p. č. 2306/1 v k. ú. Slatina (lokalita BZP - Černovická terasa) - výzva k úhradě smluvní pokuty za nesplnění závazku - RM7/00179


24.

Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč mezi statutárním městem Brnem a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky - RM7/00168

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


25.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně - RM7/00196


26.

Různé

 
Informativní zprávy

 
 
 
 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.


 
 
 
 
 
 
 


1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/02 - RM7/00190

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02:

 
1. Úkol č. Z7/02/09


Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014


***
RMB ukládá náměstkovi Bc. Matěji Hollanovi ve spolupráci s vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB a městskými částmi podniknout kroky k vypracování analýzy možnosti provozování loterií a jiných podobných her uvedených v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2, písm. g, i, j, m., s přihlédnutím k sociálním a etickým aspektům a nově připravované legislativě.
***
úkol č. [R7/004/1a/01]
zodpovídá: nám. Bc. Hollan, vedoucí ORF MMB a starostové MČ Brno [3249,24,27]
termín: [bezodkladně]

Pro upravený návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
2. Úkol č. Z7/02/11/01


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zabezpečit rozpis rozpočtu města Brna na rok 2015 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)
***
úkol č. [R7/004/1a/02]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2015-01-06]

 
 
 
 
 
3. Úkol č. Z7/02/11102


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2015, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy.
***
úkol č. [R7/004/1a/03]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2015-04-15]

 
4. Úkol č. Z7/02/11/03


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.usnesení.
Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna
***
úkol č. [R7/004/1a/04]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [po skončení čtvrtletí]

 
5. Úkol č. Z7/02/11/04


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2015
***
úkol č. [R7/004/1a/05]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2015-04-15]

 
 
 
 
 
 
6. Úkol č. Z7/02/11/05


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, v případě, když bude stavební dokumentace a veškerá povolení, týkající se výstavby MŠ Kamechy, připraveny dříve než do konce roku, připravit rozpočtové opatření pro uvolnění financí na zahájení stavby.
***
úkol č. [R7/004/1a/06]
zodpovídá: vedoucí OI MMB, ORF MMB[14,24]
termín: [v průběhu roku 2015]

 
7. Úkol č. Z7/02/11/06


Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB formou rozpočtového opatření zajistit uvolnění dostatečných finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace a pro povolovací proces na dostavbu kanalizační sítě ulic Rozhraní, Osamělá, Vzdálená.
***
úkol č. [R7/004/1a/07]
zodpovídá: vedoucí OI MMB, ORF MMB[14,24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


1b.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM7/00188

Dotazy členů RMB zodpověděla Bc. Zámečníková, vedoucí Personálního oddělení MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB ruší stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace, vyhlášené na schůzi R6/147 konané dne 27. 8. 2014.

2. RMB vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvkové organizace, za podmínek uvedených v textu inzerátu.

3. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

4. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

 
předseda komise:
- Bc. Matěj Hollan - náměstek primátora města Brna

členové výběrové komise:
- Ing. Pavel Staněk - člen ZMB
- doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. - děkan DIFA JAMU Brno
- JUDr. Jarmila Hájková - ředitelka Divadla loutek Ostrava
- Mgr. Igor Stránský - ředitel Slováckého divadla Uherského divadla
- Mgr. Robin Kvapil - divadelní a filmový režisér
- MgA. Petr Jan Kryštof - divadelní režisér
- PhDr. Viera Rusinková - vedoucí Odboru kultury MMB,
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení, hlas poradní,
- PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová - psycholog, hlas poradní

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


1c.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00189

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení a úpravě v příloze materiálu.1. RMB ruší stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvková organizace vyhlášené na schůzi R6/147 konané dne 27. 8. 2014.

2. RMB vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace za podmínek uvedených v textu inzerátu.

3. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

4. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:
- Ing. Petr Vokřál - primátor města Brna

členové výběrové komise:
- Bc. Barbora Maťáková - členka ZMB
- Mgr. Jan Press - ředitel Moravské galerie v Brně
- PhDr. Zuzana Strnadová - ředitelka Muzea hlavního města Prahy
- PhDr. Karla Hofmannová - členka ZMB - předsedkyně Komise RMB pro kulturu
- Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. - kurátorka
- PhDr. Viera Rusinková - vedoucí Odboru kultury MMB,
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení, hlas poradní,
- PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová - psycholog, hlas poradní

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


1d.

Vzdání se funkce ředitelky Turistického centra města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00195

Původní materiál RM7/00187 byl v rámci projednávání programu stažen a nahrazen nově předloženým materiálem RM7/00195. O doplněném návrhu usnesení a úpravě  přílohy nově předloženého materiálu bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí vzdání se PhDr. Petry Kačírkové, Ph.D., funkce ředitelky Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, ke dni 2. 1. 2015.

2. RMB pověřuje zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, MgA. Jiřího Mottla s účinností od 6. 1. 2015 do doby nástupu řádně jmenované/ho ředitele/ky do funkce v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6. 1. 2015 po dobu zastupování dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace,

- MgA. Jiřímu Mottlovi, plat ve výši uvedené v příloze č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

4. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace za podmínek uvedených v textu inzerátu.

5. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.

6. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:
- Ing. Petr Vokřál - primátor města Brna

členové výběrové komise:
- JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. - členka RMB
- Bc. Barbora Maťáková - členka ZMB
- Dr. Ing. Marie Zezůlková - vedoucí Kanceláře strategie města
- MgA. Zdeňka Kujová - kulturní manažer
- Mgr. Petr Chládek - manažer Regionální inovační strategie JmK JIC
- Mgr. Jan Souček - ředitel ČT Brno
- Hana Černohorská - vedoucí redaktorka brněnské redakce MF Dnes
- Ing. Roman Šťastný - výkonný ředitel komunikační agentury AETNA, spol. s r. o.
- PhDr. Nora Dolanská, MBA - ředitelka Pražské informační služby
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení, hlas poradní,
- PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 


1e.

Změna platu ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem - R7/00186

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí změnu platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví s účinností od 1. 1. 2015.

2. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 6. 1. 2015 příplatky za vedení ve výši uvedené v příloze č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


1f.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00194

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Brna, a. s.:schvalujev souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a. s.
Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Lesy města Brna, a. s.bere na vědomív souladu s ustanovením § 442 a § 452 zákona č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a.s. na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění.
Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;bere na vědomív souladu s ustanovením § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 5c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Lesy města Brna, a.s.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 


1g.

Změna ve složení Komise majetkové RMB - RM7/00197

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném zněníodvoláváJUDr. Michaelu Dumbrovskou z funkce členky Komise majetkové RMB dnem 6. ledna 2015;jmenujeKláru Liptákovou, 1. náměstkyni primátora města Brna, do funkce členky Komise majetkové RMB dnem 7. ledna 2015.

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 


2.

Osm smluv o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM7/00166

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Karel Krainer, 1. náměstek ředitele Městské policie Brno. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB schvaluje smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové, or. č. 18, budova č. p. 327, občanská vybavenost, která je součástí pozemku č. p. 544/1 - zastavěná plocha a nádvoří , vše v k. ú. Zábrdovice , obec Brno, okres Brno-město, uzavíraných mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno:
- a Otakarem Tučkem
- a Martinem Strakou (florbal)
- a Martinem Strakou (volejbal)
- a Vladimírou Černou
- a Věrou Stulírovou
- a Jiřím Viktorínem
- a Evou Vykypělovou
- a Stanislavou Kovačkovou
smlouvy o nájmu tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem těchto smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů v období od 16. 12. do 31. 12. 2014 - RM7/00199

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů v období od 16. 12. do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


4.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - dodávka IT technologií - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností C SYSTEM CZ a. s. - RM7/00180

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu s tím, že bude předložen na příští schůzi RMB. Pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 


5.

Zrušení části usnesení schůze RMB č. R5/094, konané dne 13. 1. 2009, bod 15, odst. 2 a 3 Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM7/00080

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB ruší část usnesení schůze RMB č. R5/094, konané dne 13. 1. 2009, bod 15, odst. 2. a 3., které zní:

"2. RMB schvaluje
- změnu Metodiky postupu pronájmu sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna, spočívající v rozšíření její platnosti i na primární kolektory ve vlastnictví statutárního města Brna. Úplné znění Metodiky postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu,
- změnu Základních podmínek nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů, spočívající v rozšíření jejich platnosti i na primární kolektory ve vlastnictví statutárního města Brna. Úplné znění Základních podmínek nájemní smlouvy při nájmu primárních a sekundárních kolektorů tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu,
- změnu Základních cenových podmínek nájemní smlouvy při nájmu primárních a sekundárních kolektorů spočívající v rozšíření jejich platnosti i na primární kolektory ve vlastnictví statutárního města Brna a zohlednění míry inflace v ceně základního nájemného. Úplné znění Základních cenových podmínek nájemní smlouvy při nájmu primárních a sekundárních kolektorů tvoří přílohu č. 5c tohoto zápisu.


část usnesení schůze RMB č. R5/094, konané dne 13. 1. 2009, bod 15, odst. 3, které zní:

"3.RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem nájemních smluv primárních a sekundárních kolektorů."


2. RMB schvaluje
- Metodiku postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu,
- Základní podmínky smlouvy o nájmu primárních a sekundárních kolektorů, které tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu,
- Základní cenové podmínky nájemní smlouvy o nájmu primárních a sekundárních kolektorů, které tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu.

3. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv o nájmu primárních a sekundárních kolektorů, a to včetně případných dodatků v souladu se schválenými podmínkami.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem nájemních smluv o nájmu primárních a sekundárních kolektorů, a to včetně případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


6.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zahájení zadávacího řízení, vzorové obchodní podmínky, změna části usnesení - RM7/00182

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/149 schůze RMB ze dne 17. 9. 2014, bod 26, část odst.3, které zní:


"3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- doc. RNDr. František Vižd'a, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Ing. Klára Liptáková - členka ZMB
- Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí Bytového odboru MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Vít Blaha - člen RMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- Ing. Vit Beran - člen ZMB
- Mgr. Jiří Leviček - člen ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - vedoucí oddělení BO MMB"


takto:

RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
- Ing. Klára Liptáková - 1. náměstkyně primátora
- Marek Janíček - člen RMB
- Mgr. Lubora Bednaříková - členka ZMB
- JUDr. Helena Sýkorová - členka ZMB
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí Bytového odboru MMB

náhradníci:
- Ing. Vít Beran - člen RMB
- JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. - členka RMB
- Bc. Barbora Maťáková - členka ZMB
- Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
- Ing. Oliver Pospíšil - člen ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - vedoucí oddělení BO MMB

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


7.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (zadní budova)" - uzavíraný se společností DBEST living s. r. o. - RM7/00177

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6614054186 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.
T: do 15 dnů od podpisu dodatku
***
úkol č.: [R7/004/07]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


8.

Dotace na výstavbu nájemních bytů - zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s dotovanými byty - RM7/00184

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje
- dodatky ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, týkajících se zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací uzavírané mezi ČR MMR a statutárním městem Brnem, které tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;
- dohody o změně smluv o poskytnutí dotace z prostředků SFRB dle NV č. 146/2003 Sb. a NV 481/2000 Sb., uzavírané mezi SFRB a statutárním městem Brnem, které tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 


9.

Nájem sociálního bytu - RM7/00185

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje ve smyslu č1. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č.1 těchto Pravidel nájem sociálního bytu 1+1 č.4.2. v domě Přadlácká 9 v Brně xxxxxxxxx xxxxxx, bytem Brno, Staňkova 4, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

2. RMB ruší určení 2pokojového bytu č. 34 v domě Francouzská 20 jako bytu sociálního dle č1. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/004/09]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

4. RMB žádá RMČ Brno-střed o poskytnutí uvolněného bytu v domě svěřeném MČ Brno-střed v dané lokalitě do dispozice statutárního města Brna k pronájmu jako bytu sociálního dle čl. 8 Pravidel pronájmu bytů jako adekvátní náhradu za byt č. 34 v domě Francouzská 20.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


10.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2014 - RM7/00172

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


11.

Dohoda o ukončení nájmu v budově Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM7/ 00169 Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. bere na vědomí žádost KDU-ČSL o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66090306571 dohodou ke dni 31. 1. 2015.

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Křesťanskou a demokratickou unií - Československou stranou lidovou, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 238,48 m² v budově Starobrněnská 20, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 k. ú. Město Brno , k 31. 1.2015, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


12.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66130346032 areál Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM7/00170

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Vodní záchranné služby Brno-město o pronájem místnosti č. 6 o výměře 33 m² v budově č. 25 v areálu Pisárecká 11.


2. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613034603, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Vodní záchrannou službou Brno-město jako nájemcem, týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o místnost č. 6 o výměře 33 m² v budově č. 25, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č.1475/1 v k. ú. Pisárky, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


13.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 66982039 - budova Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM7/00171

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti SETNA s. r. o. o snížení výměry pronajatých nebytových prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno .

2. RMB schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 66982039, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a SETNA s. r. o., Anenská 10, 602 00 Brno jako nájemcem, týkající se úpravy předmětu nájmu v budově Anenská 10, č. p 10, která je součástí pozemku p. č. 1119 k. ú. Staré Brno , snížením výměry pronajímaných prostor o 41,45 m², která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 3.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


14.

Pronájem částí pozemků p. č. 53511 1, 5351/2, 5871 v k. ú. Žabovřesky - změna podmínek nájemní smlouvy - RM7/00162

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí přípis manželů Papírkových ze dne 8. 9. 2014 obsahující žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy.

2. RMB schvaluje změnu přílohy č. 38 zápisu R6/145 schůze RMB konané dne 6. 8. 2014 , bod č. 126 spočívající v doplnění
- ustanovení týkajícího se popisu oplocení předmětu nájmu
- přílohy č. 2 ke smlouvě - fotodokumentace stavu ke dni uzavření smlouvy.
Podmínky nájemní smlouvy v doplněném znění tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


15.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá - RM7/00176

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně v příloze materiálu.


1. RMB bere na vědomí
- dopis společnosti BigBoard Praha, a. s. ze dne 10. 11. 2014 s žádostí o opětovné projednání návrhu pronájmu části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá ;

- skutečnost, že vlastnictví statutárního města Brna k pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá bylo určeno na základě rozhodnutí soudu, když předmětný pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán původně pro vlastníka Česká republika, s právem hospodaření státního podniku Domácí potřeby Brno - v likvidaci;

- skutečnost, že před určením vlastnictví statutárního města Brna k předmětnému pozemku došlo dne 9. 2. 2009 mezi státním podnikem Domácí potřeby Brno - v likvidaci (zast. JUDr. Janem Kovaříkem, správcem konkurzní podstaty), jako pronajímatelem, a společností BigBoard Praha, a.s., jako nájemcem, k uzavření nájemní smlouvy ohledně pronájmu předmětné části pozemku za nájemné ve výši 16.000,- Kč/rok;

- skutečnost, že společnost BigBoard Praha, a. s. obdržela ze strany statutárního města Brna sdělení, že vzhledem k tomu, že státní podnik Domácí potřeby Brno - v likvidaci, nebyl ke dni uzavření výše zmíněné nájemní smlouvy vlastníkem pozemku p. č. 849/1 v k.ú. Trnitá a konkurzní podstata pronajímala předmětný pozemek, který do ní podle následného soudního rozhodnutí nenáležel, je nutné užívací vztah společnosti BigBoard Praha, a. s. k předmětné části pozemku upravit novou nájemní smlouvou;

- dopis společnosti BigBoard Praha, a. s. ze dne 28. 7. 2014, ve kterém společnost BigBoard Praha, a. s. sděluje, že:


nesouhlasí s pronájmem předmětné části pozemku za nájemné ve výši 180.000,- Kč/rok, tj. 15.000,- Kč/měsíc bez DPH,
statutární město Brno vstoupilo do práv a povinností pronajímatele založených zmíněnou nájemní smlouvou ze dne 9. 2. 2009, jejíž platnost i účinnost nadále trvá, avšak nebrání se jednání o nové nájemní smlouvě.
 
2. RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 849/1 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 25 m²

v k. ú. Trnitá společnosti BigBoard Praha, a. s. za dohodnuté nájemné ve výši 120.000,-Kč/rok, tj. 10.000,- Kč/měsíc, bez DPH, za podmínek, které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 


16.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM7/00157

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí přípis společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o. ze dne 4. 11. 2014 - žádost o pronájem.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 2/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 1.118 m² v k. ú. Komín .

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 


17.

Záměr pachtu pozemku p. č. 2336 k. ú. Černovice - RM7/ 00158 Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemku
- p. č. 2336 - zahrada , o výměře 465 m² v  k. ú. Černovice .

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


18.

Záměr pachtu pozemku p. č. 3037/7 k. ú. Jundrov - RM7/ 00159 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 
 
 


19.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5417 v k. ú. Bystrc - RM7/ 00160 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovali 2 členové, 3 členové byli proti, 6 členů se zdrželo hlasování. Poté se hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 8. 9. 2014, kterým projevil zájem o prodej pozemku p. č. 5417 v k. ú. Bystrc za nabízenou kupní cenu 120.000,- Kč.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5417 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 271 m²

v k. ú. Bystrc .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5417 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o vým&#$ 01 ře 271 m²

v k. ú. Bystrc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 120.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


20.

Prodej nemovitosti (budova objektu bvdlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - určení komise - RM7/00175

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkové odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v návaznosti na usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 112, kterým byl schválen záměr prodeje id. 1/2 nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 417 m²

v k. ú. Město Brno formou nabídkového řízení a podmínky tohoto nabídkového řízení

určuje Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:


Ing. Klára Liptáková - 1. náměstkyně primátora
Ing. Hana Řepová - vedoucí Úseku hospodářského MMB
Ing. Pavel Sršeň, Ph.D. - vedoucí Majetkového odboru MMB
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


21.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. ev. 267 v k. ú. Sentice - RM7/ 00174 Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- nabídku paní Aleny Bendové ze dne 8. 10. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna k budově č.e. 267 - stavbě pro rodinnou rekreaci, stojící na lesním pozemku p. č. 1178 v k. ú. Sentice ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky,
- vyjádření správce pozemku, společnosti Lesy města Brna, a. s. ze dne 5. 11. 2014, dle kterého správce pozemku nepožaduje uplatnění výše uvedeného předkupního práva.

2. RMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 267 - stavbě pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 1178 v k. ú. Sentice za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva paní Aleny Bendové ze dne 8. 10. 2014.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


22.

Nabídka předkupního práva dle ust. & 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Dornych v k. ú. Komárov - RM7/ 00181 Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. bere na vědomí

- nabídku společnosti SVÚM reality s. r. o. ze dne 14. 10. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona, k pozemkům p. č. 1284, 1606/6, 1606/7, 1607/1, 1607/3, 1614/1, 1614/2,1614/3, 1617/2 v k. ú. Komárov ;

- usnesení Rady města Brna, která na schůzi č. R6/152 konané dne 7. 10. 2014, vyslovila nesouhlas s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p.č. 1606/7 v k. ú. Komárov , který byl dle Opatření obecné povahy č. 1/2009 určen pro veřejně prospěšnou stavbu VPS45/06-I/1;

- usnesení Zastupitelstva města Brna, které na zasedání č. Z6/037 konaném dne 7. října 2014 schválilo nabytí části pozemku p. č. 1284 - zastavěná plocha, společný dvůr v k. ú. Komárov , označené dle geometrického plánu č. 782-15/2008 jako pozemek p. č. 1284/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 38 m² z vlastnictví společnosti SVÚM reality s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 76.950,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1606/6, 1607/1, 1607/3, 1614/1, 1614/2, 1614/3, 1617/2 v k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti SVÚM reality s. r. o., které jsou Opatřením obecné povahy č. 1/2009 ze dne 19. 5. 2009 určeny pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS45/06-I/1 rozšíření stávající komunikace Dornych, a to s ohledem na vyjádření OI MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


23.

Kupní smlouva s předkupním právem - pozemky p. č. 2859/1 v k. ú. Černovice a p. č. 2306/1 v k. ú. Slatina (lokalita BZP - Černovická terasa) - výzva k úhradě smluvní pokuty za nesplnění závazku - RM7/00179

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí
- přípis společnosti Intelek Invest a. s. ze dne 18. 9. 2014 obsahující sdělení, že v důsledku skutečností souvisejících se zajištěním finančních zdrojů na uvažovanou stavbu došlo k tomu, že předmětnou výstavbu nebude možné realizovat v době do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do KN a žádost o projednaní změny lhůty pro dokončení výstavby, a to do 9. 11. 2015 včetně doplňujícího přípisu ze dne 21. 11. 2014
- skutečnost, že společnost Intelek Invest a. s. nesplnila závazek sjednaný v čl. VI. odst. 1 písm. b) Kupní smlouvy s předkupním právem č. 63111704409 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a uvedenou společností dne 9. 11. 2011, tj. závazek uvažovanou stavbu dokončit do tří let poté, kdy vklad vlastnického práva z kupní smlouvy bude zapsán v katastru nemovitostí a statutárnímu městu Brnu tak dle ustanovení čl. VI. odst. 2 této smlouvy vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč.

2. RMB schvaluje výzvu k zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč, na jejíž úhradu vznikl městu nárok dle čl. VI. odst. 2 Kupní smlouvy s předkupním právem č. 63111704409. Text výzvy tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


24.

Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč mezi statutárním městem Brnem a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky - RM7/00168

Dotazy členů RMB zodpověděla MUDr. Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje smlouvu o spolupráci v rámci projektu Euroklíč mezi statutárním městem Brnem a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


 


25.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně - RM7/00196

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší část usnesení Rady města Brna ze schůze č. R6/136 konané dne 9. 4. 2014, bod č. 66, které zní:

"RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně."


2. RMB schvaluje účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně za podmínky prezentace ve společné expozici s Jihomoravským krajem v rámci národního pavilonu České republiky.

***
3. RMB ukládá vedoucí KSM zajistit další potřebné aktivity související s přijatým usnesením Rady města Brna.
***
úkol č.: [R7/004/25]
zodpovídá: KSM [17]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


26.

Různé

V rámci toho bodu byly projednány provozní záležitosti.


 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva k územnímu řízení o umístění stavby "Paviáni - venkovní expozice" v areálu ZOO Brno

Informativní zpráva o připojení mateřských škol z městské části Brno-střed k elektronické podpoře zápisu do mateřských škol

 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora


 

Ověřovatelé:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.
Ing. Vít Beran, v. r.


 
 
V Brně dne 6. 1. 2015

Zapsala Lenka Kadlecová