Zápis z RMB R7/005

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
13. 01. 2015
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=27004&typ=2
Nalezeno adres
8

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/005
konané dne 13. ledna 2015

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Ing. Vítu Beranovi - schváleno jednomyslně 10 členy. Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
2.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města - s cílem nastavení koncernového (holdingového) uspořádání a německého způsobu řízení" - záměr zadání - RM7/00147

 

Schválený program jednání:1a.

Jmenování členů komisí RMB z řad Sněmu starostů a odborné veřejnosti - RM7/00190


1b.

Projednání usnesení 1. jednání Sněmu starostů - RM7/00183


1c.

Odpověď na podnět člena ZMB vznesený na zasedání ZMB č. Z7/02 dne 19. 12. 2014 adresovaný RMB - RM7/00192


1d.

Jmenování vedoucí odboru Kancelář strategie města - RM7/00218


1e.

Změna delegování zástupců statutárního města Brna na jednáních Sněmu, Rady a Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky - RM7/00193


1f.

Zahraniční pracovní cesty - RM7/00233


1g.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace" a "Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s." - záměr zadání - RM7/00238


3.

Veřejná zakázka "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00216


4.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00178


5.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - výběr koncesionáře - RM7/00165


6.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00167


7.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2015 - RM7/00191


8.

Různé


9.

Žádost na poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel - RM7/00210


10.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o., a SUDOP PRAHA, a. s. - RM7/00163


11.

Zpětvzetí odvolání proti stavebnímu povolení na stavbu "Stavební úpravy BD Oblá 36, 38, 40, 42, Brno" - RM7/00242


12.

Jmenování členů pracovní skupiny pro posouzení privatizace bytových domů - RM7/00228


13.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - rozpočtové opatření - RM7/00241


14.

Vyjádření statutárního města Brna k výzvě Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, k doplnění odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o zápis do rejstříku škol a školských zařízení - RM7/00227

 

Bod 8 byl projednán jako poslední bod jednání.


 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

Mgr. Jiří Ulip.


 
 


1a.

Jmenování členů komisí RMB z řad Sněmu starostů a odborné veřejnosti - RM7/00190

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách materiálu.


1.RMB jmenuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3 odst. 2, v platném znění, s účinností od 13. 1. 2015 členy komisí RMB dle seznamu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá Marku Janíčkovi, členu RMB, informovat o tomto jmenování nové členy komisí RMB.
***
úkol č.: [R7/005/1a]
zodpovídá: M. Janíček [3251]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1b.

Projednání usnesení 1. jednání Sněmu starostů - RM7/00183

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí usnesení 1. jednání Sněmu starostů konaného dne 18. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1c.

Odpověď na podnět člena ZMB vznesený na zasedání ZMB č. Z7/02 dne 19. 12. 2014 adresovaný RMB - RM7/00192

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje odpověď RNDr. Mojmíru Vlašínovi na jeho podnět vznesený v bodě Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB na zasedání ZMB č. Z7/02 dne 19. 12. 2014, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1d.

Jmenování vedoucí odboru Kancelář strategie města - RM7/00218

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Dr. Ing. Marii Zezůlkovou vedoucí odboru Kancelář strategie města s účinností od 1. 2. 2015 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1e.

Změna delegování zástupců statutárního města Brna na jednáních Sněmu, Rady a Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky - RM7/00193

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R5/063. schůze RMB konané dne 22. 4. 2008, bod č. 7, která zní:


"RMB deleguje k zastupování statutárního města Brna na jednáních Sněmu, Rady a Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky
Ing. Olivera Pospíšila - náměstka primátora,
jako náhradníka
Ladislava Macka - náměstka primátora."


takto:

RMB deleguje k zastupování statutárního města Brna na jednáních Sněmu, Rady a Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky
Ing. Petra Vokřála - primátora města Brna,
jako náhradníka
Ing. Kláru Liptákovou - 1. náměstkyni primátora města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1f.

Zahraniční pracovní cesty - RM7/00233

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna, do Německa - Düsseldorfu za účelem pracovního jednání ve dnech 23. a 24. 1. 2015.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


1g.

Veřejné zakázky malého rozsahu na "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace" a "Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s." - záměr zadání - RM7/00238

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí


se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace." za období let 2010-2014 se zaměřením na oblasti majetku, zajišťování právních, konzultačních a poradenských služeb, marketingu, reklamy, dlouhodobých smluv a provedení personálního auditu,
se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Provedení účetního auditu společnosti Automotodrom Brno, a. s." za období let 2011-2014 s akcentem na organizování Grand Prix a prověření vlastnických a majetkových vztahů společnosti.
2.RMB jmenujepro zakázku "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace" hodnotící komisi ve složení:

Ing. Petr Vokřál - primátor
Bc. Matěj Hollan - náměstek primátora
JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. - členka RMB
Ing. Jana Červencová - vedoucí ORF MMB
Mgr. Ondřej Holík - KPMBpro zakázku "Provedení účetního auditu společnosti Automotodrom Brno, a. s." hodnotící komisi ve složení:

Ing. Petr Vokřál - primátor
Bc. Tomáš Kratochvíl - člen RMB
Ing. Vít Beran - člen RMB
Ing. Jana Červencová - vedoucí ORF MMB
Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit souhlas společnosti Automotodrom Brno, a. s., s provedením auditu u této společnosti subjektem jmenovaným statutárním městem Brnem.
***
úkol č.: [R7/005/1g/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit RMB materiál na zadání veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R7/005/1g/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB podpisem žádosti adresované společnosti Automotodrom Brno, a. s., o souhlas s provedením auditu u této společnosti subjektem jmenovaným statutárním městem Brnem.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


3.

Veřejná zakázka "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00216

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku "Areál dopravní výchovy, II. etapa".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***
úkol č.: [R7/005/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


4.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00178

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/005/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


5.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - výběr koncesionáře - RM7/00165

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro uzavření koncesní smlouvy u koncesního řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" jako nejvhodnější nabídku uchazeče Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 47 275.

2.RMB bere na vědomí a souhlasí s tím, že nabídka uchazeče Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava , IČ 451 93 665, se umístila na druhém pořadí nabídek, které byly hodnoceny dle doporučení uvedeného ve zprávě o hodnocení a posouzení nabídek v koncesním řízení hodnotící komise ze dne 16. 12. 2014.

3.RMB souhlasí s podáním žádosti o předběžné stanovisko Ministerstva financí ČR k uzavření koncesní smlouvy v souladu s ust. § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 , IČ 471 16 901.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výběru koncesionáře prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901,
odeslání žádosti o předběžné stanovisko Ministerstva financí ČR prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 , IČ 471 16 901.***
úkol č.: [R7/005/05/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB předložit návrh koncesní smlouvy s vybraným uchazečem Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a po získání předběžného stanoviska Ministerstva financí ČR.
***
úkol č.: [R7/005/05/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


6.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00167

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze státního rozpočtu ev. č. EDS/SMVS 115D112000559 včetně podmínek poskytnutí dotace.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (změna) na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000559.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09032321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


7.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2015 - RM7/00191

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na tyto projekty statutárního města Brna:


projekt č. 1, název projektu: Domovnická akademie - bezpečná adresa (I. pilotní projekt pro akreditaci),
projekt č. 2, název projektu: Brno lepším místem pro život,
projekt č. 3, název projektu: Senioři a bezpečnost,
projekt č. 4, název projektu: Skupinové psychoterapie,
projekt č. 5, název projektu: Mobilní poradenské centrum prevence kriminality,
projekt č. 6, název projektu: Změnit směr,
projekt č. 7, název projektu: Bojovat srdcem,
projekt č. 8, název projektu: Bezpečný střed pro seniory.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


9.

Žádost na poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel - RM7/00210

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel na Ministerstvo dopravy ČR, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem žádosti na poskytnutí účelové dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


10.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o., a SUDOP PRAHA, a. s. - RM7/00163

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro významnou nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" zadanou podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jako nejvhodnější nabídku firem SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno , IČ 449 60 417, a SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 , IČ 257 93 349, společníků společnosti s názvem "Společnost pro "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4".

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno , IČ 449 60 417, a SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 , IČ 257 93 349, společníků společnosti s názvem "Společnost pro "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" na veřejnou zakázku "Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R7/005/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R7/005/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/005/10/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/005/10/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R7/005/10/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [v termínu stanoveném zákonem]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/005/10/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 


11.

Zpětvzetí odvolání proti stavebnímu povolení na stavbu "Stavební úpravy DB Oblá 36, 38, 40, 42, Brno" - RM7/00242

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


sdělení ze dne 1. 10. 2014 k žádosti o přezkoumání vyjádření Stavebního referátu Majetkového odboru MMB schválené v RMB dne 24. 9. 2014,
odvolání proti stavebnímu povolení ze dne 14. 11. 2014, č. j. MCBNLI/05433/2014/OSV/HL, na změnu dokončené stavby "Stavební úpravy BD Oblá 36, 38, 40, 42, Brno", které bylo podáno dne 15. 12. 2014.
2.RMB souhlasí se zpětvzetím odvolání proti stavebnímu povolení na změnu dokončené stavby nazvané "Stavební úpravy BD Oblá 36, 38, 40, 42, Brno" vydanému dne 14. 11. 2014 stavebním úřadem ÚMČ města Brna, Brno-Nový Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


12.

Jmenování členů pracovní skupiny pro posouzení privatizace bytových domů - RM7/00228

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB jmenuje pracovní skupinu ve složení:


Ing. Klára Liptáková - 1. náměstkyně primátora města Brna
Ing. Karin Karasová - členka ZMB
PhDr. Karla Hofmannová - členka ZMB
Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
Mgr. Petr Hladík - člen ZMB
Ing. Petr Doležal
Mgr. Filip Leder
Ing. Miloslav Krejčípro posouzení privatizace dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB konstatuje, že do doby posouzení privatizace dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob nelze předkládat orgánům statutárního města Brna návrhy na:


schválení záměru prodeje nemovitostí a stanovení ceny,
schválení podmínek kupní smlouvy,
přeřazení domů ze seznamu domů, které si město ponechá ve vlastnictví, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


13.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - rozpočtové opatření - RM7/00241

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, za účelem přesunu v rámci kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


14.

Vyjádření statutárního města Brna k výzvě Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, k doplnění odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o zápis do rejstříku škol a školských zařízení - RM7/00227

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí


rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru školství č. j. JMK 111872/2014 ze dne 16. 12. 2014,
odvolání JUDr. Radoslava Dostála, právního zástupce Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, ze dne 20. 12. 2014 proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, č. j. JMK 111872/2014 ze dne 16. 12. 2014,
výzvu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, ze dne 5. 1. 2015, k doplnění odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, č. j. JMK 111872/2014 ze dne 16. 12. 2014 o zamítnutí žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
2.RMB schvaluje text vyjádření statutárního města Brna k výzvě Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru školství, ze dne 5. 1. 2015, k doplnění odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru školství, č. j. JMK 111872/2014 ze dne 16. 12. 2014, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit odeslání vyjádření statutárního města Brna Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství.
***
úkol č.: [R7/005/14]
zodpovídá: OŽP MMB [10]
termín: [2015-01-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


8.

Různé

V rámci tohoto bodu byly projednány provozní záležitosti.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

Ing. Vít Beran, v. r.
JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.


 
 
 
V Brně dne 13. 1. 2015
Zapsala Marcela Marečková