Zápis z RMB R6/125

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
08. 01. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24498&typ=2
Nalezeno adres
255

Statutární město Brno
Rada města Brna


Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/125
konané dne 8. ledna 2014

 

Program:
1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/09811


1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/09820


1c.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09868


1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - RM6/09814


2.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2013-2016 - RM6/09809


3.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - RM6/09863


4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09888


5.

"Technická podpora aplikace Nemovitý majetek" - výzva k jednání - RM6/09844


6.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků k Nájemní a provozní smlouvě se společností Brněnské vodárnu a kanalizace, a. s. - RM6/09794


7.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna - RM6/09795


8.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí - RM6/09796


9.

Změna části usnesení Z6/028. zasedání ZMB konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09782


10.

Změna částí usnesení RMB v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09798


11.

Změna části usnesení R6/119. RMB konané dne 23. 10. 2013, bod 24 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09784


12.

Změna části usnesení R6/121. RMB konané dne 20. 11. 2013, bod 27 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09783


1d.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/030 - RM6/09891


13.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - RM6/09826


14.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín - RM6/09836


15.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/09841


16.

Návrh prodeje bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 - RM6/09840


17.

Záměr prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/09839


18.

Záměr prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky - Návrh na stanovení ceny - RM6/09838


19.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole
Návrh prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole
- RM6/09842


20.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole
Návrh prodeje pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole - RM6/09843


21.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2038/21 k. ú. Bohunice - RM6/09854


22.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2571, p. č. 2576, p. č. 2726, p. č. 2727 a p. č. 2730 v k. ú. Bohunice - RM6/09856


23.

Návrh na změnu usnesení ve věci prodeje pozemků p. č. 1028/3 a p. č. 1032/3 v k. ú. Líšeň - RM6/09850


24.

Záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1093/95 k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/09852


25.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/09859


26.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3712, 3713/1, 3713/4, 3713/5, 3714/1, 3714/3, 3716/1, k. ú. Královo Pole - RM6/09837


27.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 437 na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová - RM6/09853


28.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7870/11 v k. ú. Židenice - RM6/09855


29.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1122/1 v k. ú. Královo Pole a odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole z části pozemku p. č. 1123/1 v k. ú. Královo Pole - RM6/09857


30.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 43/2 a p. č. 44/2 , oba v  k. ú. Trnitá - RM6/09851


31.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 515 v k. ú. Zábrdovice za účelem umístění montované stavby - RM6/09824


32.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 568/6, k. ú. Královo Pole - RM6/09825


33.

Pohledávka statutárního města Brna za užívání části pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno - návrh na smírné ukončení soudního sporu ze strany spol. PLISKA Interactive Services Consultinu, s. r. o. (lokalita Grandcaffe) a návrh odpovědi na přípis p. J.R. Plisky ze dne 15.10.2013 v kauze "Pohořelec" - RM6/09858


34.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09827


35.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/09835


36.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxx xxxxxxxx - RM6/09832


37.

Řešení bytové situace xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx - RM6/09829


38.

Žádost Národního divadla Brno, p. o. o pronájem jiného bytu - RM6/09830


39.

Žádost xxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/09831


40.

Žádost xxxx xxxxx o náhradu stěhovacích nákladů - RM6/09834


41.

Žádost xxxx xxxxxxxxxxxxx o náhradu stěhovacích nákladů - RM6/09833


42.

Vydání neumořených nákladů na opravy bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09828


43.

Smlouva na pronájem tepelného zařízení - výměníkové stanice v objektu Žerotínovo nám. 6 - RM6/09862


44.

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110303525 - Mendlovo nám. 14, k. ú. Staré Brno - RM6/09823


45.

Žádost nájemce FEROMAT v. o. s. o ukončení nájmu areálu Svitavské nábřeží 2004 - RM6/09861


46.

Žádosti o slevu na nájemném v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno - RM6/09821


47.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2013 - RM6/09822


48.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Kanice - RM6/09793


49.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - rodinné domy" v k. ú. Sadová , MČ Brno-Královo Pole - RM6/09808


50.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - žádost o dotaci - RM6/09847


52.

Pověření vedoucího OIEF v souvislosti s projekty OPŽP - RM6/09845


54.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - RM6/09817


55.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - RM6/09818


56.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Královo Pole na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - RM6/09846


57.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - RM6/09781


58.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a úrazovou nemocnicí v Brně - RM6/09813


59.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: " Bytové domy Došlíkova, Brno-Židenice" - RM6/09869


60.

Návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o. - RM6/09892


61.

Dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci Auditu rodina & zaměstnání č. 7112113846 mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí - RM6/09900

 

Bod 1d byl projednán po bodě 12


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
51.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/


53.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen do správy Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - pronájem nebytových prostorů v objektu A, v objektu B a části volné plochy - RM6/09815


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 
 
 


1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/09811

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 4. čtvrtletí roku 2013.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/09820

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích komisí RMB za 4. čtvrtletí roku 2013.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


1c.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09868

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - RM6/09814

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 8. 1. 2014 na místo ředitelky MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, paní Marii Přichystalovou, a to na dobu šesti let.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 8. 1. 2014
plat ředitelce MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, paní Marii Přichystalové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/125/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


2.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2013-2016 - RM6/09809

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2013-2016 ve výši 600 tis. Kč na nákup vozidla typu DA a výstroj a výzbroj pro členy JSDH, a to bez nároku na rozpočet města.

2. RMB pověřuje starostu městské části Brno-Bohunice podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 
 


3.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - RM6/09863

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu, spočívající ve vypuštění textu čl. 3.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09888

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základně unesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod 9.D.2., rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


5.

"Technická podpora aplikace Nemovitý majetek" - výzva k jednání - RM6/09844

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- formulář "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu;
- písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Technická podpora aplikace Nemovitý majetek"v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3c tohoto zápisu;
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 3d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek:

 
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Vít Blaha - člen RMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
- Vladimír Halm - vedoucí Oddělení správy IS OMI MMB

náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
- Jiří Sedláček - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Petr Machala - OMI MMB
- Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního odd. OMI MMB

3. RMB pověřuje
- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře oznámení předběžných informací;

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/125/05/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
T: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce od odeslání formuláře "Oznámení předběžných informací".
***
úkol č.: [R6/125/05/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy
***
úkol č.: [R6/125/05/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.6.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků k Nájemní a provozní smlouvě se společností Brněnské vodárnu a kanalizace, a. s. - RM6/09794

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 7-8.


1. RMB svěřuje s účinností od 1. 2. 2014 v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 46347275, kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004.

2. RMB pověřuje s účinností od 1. 2. 2014 vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených dodatků.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


7.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna - RM6/09795

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB svěřuje s účinností od 1. 2. 2014 v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285, upravujících aktualizace příloh č. 1a a č. 1b dodatku č. 42 této smlouvy.2. RMB pověřuje s účinností od 1. 2. 2014 vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených dodatků.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


8.

Svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí - RM6/09796

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB svěřuje s účinností od 1. 2. 2014 v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků souvisejících se změnou přílohy č. 1 smlouvy o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285.

2. RMB pověřuje s účinností od 1. 2. 2014 vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených dodatků.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


9.

Změna části usnesení Z6/028. zasedání ZMB konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09782

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit s účinností od 1. 2. 2014 část usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/028 konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 odst. 3., 5., 7., 9., která zní:

"ZMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv."

tak, že se v textu usnesení vedoucí Odboru technických sítí MMB nahrazuje vedoucím Odboru investičního MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

 


10.

Změna částí usnesení RMB v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09798

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění s účinností od 1. 2. 2014

l. usnesení R4/145. RMB konané dne 18. 5. 2006, bod 59, které zní:

"RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sílí MMB k podávání a podepisování opravných prostředků za statutární město Brno v řízeních konaných dle zvláštních zákonů vztahujících se k působnosti Odboru technických sítí MMB."


2. usnesení 37/II. RMB konané dne 12. 10. 1995, bod 6, které zní:

"RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem čestných prohlášení o vlastnictví staveb vodohospodářské infrastruktury formou notářských zápisů a návrhů na zápis těchto do katastru nemovitostí."


3. usnesení R4/132. RMB konané dne 19. 1. 2006, bod 52, které zní:

"RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB k předávání, potvrzování správnosti a podepisování vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací ve vlastnictví statutárního města Brna zpracovaných v souladu s ust. § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to způsoby uvedenými v prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů."


4. usnesení R4/143. RMB konané dne 4. 5. 2006, bod 16, které zní:

"RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB zajištěním každoročního vyvěšení informací dle § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na Úřední desce MMB."


tak, že se v textech usnesení Odbor technických sítí MMB nahrazuje Odborem investičním MMB a vedoucí Odboru technických sítí MMB vedoucím Odboru investičního MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


11.

Změna části usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod 24 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09784

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění s účinností od 1. 2. 2014 část usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod 24, která zní:


"3. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská sít), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v souladu se schválenými základními podmínkami.

4. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv.

5. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská sít), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v souladu se schválenými základními podmínkami.

 
 
6. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv."


tak, že se v textu usnesení Odbor technických sítí MMB nahrazuje Odborem investičním MMB a vedoucí Odboru technických sítí MMB vedoucím Odboru investičního MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 


12.

Změna části usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod 27 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09783

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění s účinností od 1. 2. 2014 část usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod 27, která zní:


"3. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost v souladu se schválenými základními podmínkami.

4. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv.

5. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost v souladu se schválenými základními podmínkami.
6. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv."


tak, že se v textu usnesení Odbor technických sítí MMB nahrazuje Odborem investičním MMB a vedoucí Odboru technických sítí MMB vedoucím Odboru investičního MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 


1d.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/030 - RM6/09891

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného od 21. 1. 2014.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB;
- odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů;
- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.
***
úkol č.: [R6/125/1d]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-01-10]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 


13.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - RM6/09826

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2 předloženého návrhu usnesení.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Jundrov použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" ve výši 7 000 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


14.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín - RM6/09836

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s prodloužením termínu realizace regenerace panelového sídliště v Brně-Komíně dle "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Komín", schváleného pod bodem č. 106 na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z4/020 konaného dne 9. 11. 2004, do 31.12. 2016.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


15.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/09841

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- vydat souhlas s převodem vlastnického práva ........ ......... k bytovému domu Svatopluka Čecha 44, č.p. 1670, postavenému na pozemku p. č. 2043 , a k pozemku p. č. 2043, v k. ú. Královo Pole , obci Brno, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy č. 6212135082, do vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx;

- schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6212135082 o půjčce na opravy a modernizaci bytového domu a vzniku zástavního práva;

- pověřit podpisem tohoto dodatku Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


16.

Návrh prodeje bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 - RM6/09840

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 17-18.


1. RMB bere na vědomí Protokol z otevření doručených obálek obsahujících cenové nabídky na prodej bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 ze dne 25. 11. 2013.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové č. or. 13, 15, 17, č.p. 1004, č.p. 1003 a č. p. 1002, postavené na pozemcích p. č. 4348, p. č. 4347, p. č. 4346, p. č. 7863/9, p. č. 7863/10, p. č. 7863/7, p. č. 7863/8, p. č. 7863/11, p. č. 7863/6 - zastavěné plochy, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 49/2601 na společných částech budovy a pozemcích p. č. 4348, p. č. 4347, p. č. 4346, p. č. 7863/9, p. č. 7863/10, p. č. 7863/7, p. č. 7863/8, p. č. 7863/11, p. č. 7863/6 - zastavěné plochy a nádvoří a dále na pozemcích p. č. 4340/5, p. č. 4349/6 a p. č. 4349/5, p. č. 4349/4, p. č. 4340/4, p. č. 4340/3 , p. č 7863/22 a p. č. 7863/25 - ostatní plochy, vše v Brně, k. ú. Židenice za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 


17.

Záměr prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/09839

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit záměr prodeje pozemku p.č. 7902/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 268 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 32, č. p. 1093, pozemku p. č. 7898/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 278 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 34, č. p. 1094, pozemku p. č. 7894/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 266 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 36, č. p. 1095, v k.ú. Bystrc , město Brno, městská část Brno - Bystrc, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 42 350 000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


18.

Záměr prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky - Návrh na stanovení ceny - RM6/09838

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit záměr prodeje pozemku p. č. 950 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 390 m² se stavbou bytového domu Cejl 84a, č. p. 294 , k. ú. Zábrdovice , město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9 240 766,- Kč s tím, žekupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;


úhrada nákladů na opravy domu dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 39 dB.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


19.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole
Návrh prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole
- RM6/09842

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 20-22.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3672 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 170 m²

- p. č. 3673 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 163 m²

- p. č. 3674 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 159 m²

- p. č. 3675 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 165 m²
- p. č. 3680/5 - zahrada , o výměře 73 m²

- p. č. 3682/4 - ostatní plocha , o výměře 34 m²

a části pozemku p. č. 3680/4 , dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/7 - zahrada, o výměře 282 m² v Brně, k. ú. Královo Pole .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 3672 - zastavěná p2locha a nádvoří, o výměře 170 m²

- p. č. 3673 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 163 m²

- p. č. 3674 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 159 m²

- p. č. 3675 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 165 m²
- p. č. 3680/5 - zahrada , o výměře 73 m²

- p. č. 3682/4 - ostatní plocha , o výměře 34 m²

a části pozemku p. č. 3680/4 , dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/7 - zahrada, o výměře 282 m², v Brně, k. ú. Královo Pole , do vlastnictví Bytového družstva Sv. Čecha 99, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


20.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole
Návrh prodeje pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole - RM6/09843

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3676/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 208 m²

- p. č. 3678 - ostatní plocha , o výměře 297 m²

- p. č. 3679/1 - ostatní plocha , o výměře 156 m²

- p. č. 3680/6 - zahrada , o výměře 9 m²

a části pozemku p. č. 3680/4 , dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/4 - zahrada, o výměře 391 m² vše v Brně, k. ú. Královo Pole .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 3676/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 208 m²

- p. č. 3678 - ostatní plocha , o výměře 297 m²

- p. č. 3679/1 - ostatní plocha , o výměře 156 m²

- p. č. 3680/6 - zahrada , o výměře 9 m²

a části pozemku p. č. 3680/4 , dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/4 - zahrada, o výměře 391 m², vše v Brně, k. ú. Královo Pole , do vlastnictví BD Sv. Čecha 101, bytové družstvo, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


21.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2038/21 k. ú. Bohunice - RM6/09854

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
p. č. 2038/21 - zeleň, o výměře 38 m²

k. ú. Bohunice

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


22.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2571, p. č. 2576, p. č. 2726, p. č. 2727 a p. č. 2730 v k. ú. Bohunice - RM6/09856

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- návrh DRUŽBA, SBD na prodej částí pozemků v k. ú. Bohunice specifikovaných níže;
- skutečnost, že v letech 2011 až 2012 podalo DRUŽBA, SBD jako žalobce proti žalovanému statutárnímu městu Brnu dosud celkem 121 žalobních návrhů o vydání bezdůvodného obohacení, v nichž žalobce požadoval vrácení zaplacených kupních cen z kupních smluv uzavřených v letech 2001 až 2009 mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a DRUŽBA, SBD jako kupujícím na odprodej pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví DRUŽBA, SBD, event. podílovém spoluvlastnictví fyzických osob (bývalých členů DRUŽBA, SBD).

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje
- části pozemku p. č. 2571 - ostat. plocha, zeleň, o výměře cca 1m²

- části pozemku p. č. 2576 - ostat. plocha, zeleň, o výměře cca 1m²

- části pozemku p. č. 2726 - ostat. plocha, zeleň, o výměře cca 1m²

- části pozemku p. č. 2727 - ostat. plocha, zeleň, o výměře cca 1m²

- části pozemku p. č. 2730 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře cca 7m²

k. ú. Bohunice do vlastnictví DRUŽBA, SBD.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


23.

Návrh na změnu usnesení ve věci prodeje pozemků p. č. 1028/3 a p. č. 1032/3 v k. ú. Líšeň - RM6/09850

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- nesouhlas manželů xxxxxxxxxxx s odkoupením pozemku p. č. 1032/3, k. ú. Líšeň , za kupní cenu 270. 570 ,- Kč doporučenou usnesením R6/118. schůze RMB, dle vyjádření ze dne 31. 10. 20 13;
- nesouhlas xxxxxxxxxx xxxxxxxx s odkoupením pozemku p. č. 1028/3, k. ú. Líšeň , za kupní cenu 358. 550 ,- Kč doporučenou usnesením R6/118. schůze RMB , dle vyjádření ze dne 6. 11. 2013.

2. RMB schvaluje změnu odstavce 3 bodu č. 43 usnesení R6/118. schůze Rady města Brna konané dne 16. 10. 2013, který zní:


"3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

a) pozemku p. č. 1028/3 zahrada o výměře 191 m² v k. ú. Líšeň do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxx xxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 358 .550,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,

b) prodej pozemku p. č. 1032/3 zahrada o vým&#$ 01 ře 144 v k. ú. Líšeň manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 270. 570 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy."


takto:

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Líšeň svěření pozemku
- p. č. 1032/3 - zahrada , o výměře 144 m², k. ú. Líšeň ,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


24.

Záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1093/95 k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/09852

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 25.


RMB souhlasí se záměrem bezúplatného nabytí pozemku
- p. č. 1093/95 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 605 m²

v   k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


25.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/09859

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1507/4 - zahrada , o výmě&#$04e 52

v k. ú. Pisárky ,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


26.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3712, 3713/1, 3713/4, 3713/5, 3714/1, 3714/3, 3716/1, k. ú. Královo Pole - RM6/09837

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 27-29.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- 3712 - zahrada, o výměře 752 m²
- 3713/1 - zahrada, o výměře 346 m²
- 3713/4 - zahrada, o výměře 37 m²

- 3713/5 - zahrada, o výměře 8 m²

- 3714/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1037 m²

- 3714/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 346 m²
- 3716/1 - zahrada, o výměře 1016 m²

vše v  k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 70 Přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


27.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 437 na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová - RM6/09853

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření:
stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 437 postavené na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


28.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7870/11 v k. ú. Židenice - RM6/ 09855 Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku
- p. č. 7870/11 - ostatní plocha , o výměře 7219 m²

v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


29.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1122/1 v k. ú. Královo Pole a odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole z části pozemku p. č. 1123/1 v k. ú. Královo Pole - RM6/09857

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole

- svěření části pozemku
p. č. 1122/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2 m²

dle GP č. 2419-135/2009 označené písm. "b+g",
v k. ú. Královo Pole

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

- odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, části pozemku
p. č. 1123/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 155 m²

dle GP č. 2419-135/2009 označené písm. "j+a+c" o vým. 152 m² a písm. "e" o vým. 3 m², v k. ú. Královo Pole z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. XVII. na zasedání konaném ve dnech 24. 3.-26. 3. 1992 se souhlasem MČ Brno-Královo Pole.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 


30.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 43/2 a p. č. 44/2 , oba v  k. ú. Trnitá - RM6/09851

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 43/2 - ostatní plocha-jiná plocha , o výměře 214 m²

p. č. 44/2 - ostatní plocha-jiná plocha , o výměře 185 m²

oba v  k. ú. Trnitá

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


31.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 515 v k. ú. Zábrdovice za účelem umístění montované stavby - RM6/09824

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-střed předchozí souhlas dle ust. čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku
- p. č. 515 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 100 m² k. ú. Zábrdovice u bytového domu Příční 24
za účelem umístění montované stavby za podmínek, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


32.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 568/6, k. ú. Královo Pole - RM6/09825

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-Královo Pole předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěřeného majetku:
- pozemku p. č. 568/6 - ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 175 m²

vše k. ú. Královo Pole

z kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


33.

Pohledávka statutárního města Brna za užívání části pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno - návrh na smírné ukončení soudního sporu ze strany spol. PLISKA Interactive Services Consultinu, s. r. o. (lokalita Grandcaffe) a návrh odpovědi na přípis p. J.R. Plisky ze dne 15.10.2013 v kauze "Pohořelec" - RM6/09858

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí


dopis Josefa Richarda Plisky, jednatele společnosti PLISKA Interactive Services Consulting, s. r. o. a společnosti GRAND CAFFE s. r. o., ze dne 3. 9. 2013 adresovaný statutárnímu městu Brnu s návrhem na ukončení soudního sporu vedeného u Městského soudu v Brně pod č.j. 254 C 110/2011 o zaplacení částky 769 .868,- Kč jako dlužného nájemného za užívání části pozemku p. č. 273/1 v k.ú. Město Brno smírnou cestou;


dopis Josefa Richarda Plisky ze dne 17. 9. 2013, adresovaný společnosti Brněnské komunikace, a. s. s výzvou k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 357. 607 ,¬Kč s odkazem na tvrzenou absolutní neplatnost nájemní smlouvy ze dne 31. 1. 2006;


žádost AK Ondruš&Ondruš ze dne 18. 11. 2013 adresovanou Josefu Richardu Pliskovi resp. jeho právnímu zástupci o sdělení, zda s ohledem na dopisy ze dne 3. 9. 2013 a 17. 9. 2013 a odlišné návrhy v nich uvedené stále trvá návrh na řešení věci smírnou cestou;


odpověď AK JUDr. Milan Zábrž, právního zástupce Josefa Richarda Plisky ze dne 25. 11. 2013 s potvrzením zájmu na uzavření smíru;


přípis AK Ondruš&Ondruš ze dne 13. 11. 2013 zpracovaný v zastoupení klienta, společnosti Brněnské komunikace, a. s., jako reakce na dopis ze dne 17. 9. 2013, kterým bylo sděleno, že nároky Josefa Richarda Plisky společnost neuznává ;


přípis Josefa Richarda Plisky ze dne 15. 10. 2013 vč. příloh, adresovaný statutárnímu městu Brnu a společnosti Brněnské komunikace, a. s. s výzvou ke smíru a úhradě kompenzace za přenechání tržnice Pohořelec a odpověď AK Ondruš&Ondruš ze dne 18. 11. 2013 zpracovanou v zastoupení klienta, společnosti Brněnské komunikace, a. s., s tím, že společnost na nabídku nemůže přistoupit
2. RMB souhlasí se zahájením jednání s panem Josefem Richardem Pliskou o ukončení soudního sporu č. j. 254 C 110/2011 o zaplacení částky 769 .868,- Kč jako dlužného nájemného za užívání části pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Město Brno (lokalita Grandcaffe) ze strany spol. PLISKA Interactive Services Consulting, s. r. o. za období od 1. 1. 2008 do 25. 6. 2009 smírnou cestou.

3. RMB souhlasí s návrhem odpovědi jménem právního zástupce statutárního města Brna na přípis Josefa Richarda Plisky ze dne 15. 10. 2013 adresovaný statutárnímu městu Brnu s výzvou ke smíru a úhradě kompenzace za přenechání tržnice Pohořelec, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


34.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09827

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 35-39.


1. RMB schvaluje ve smyslu č1. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel

nájem 1+kk-pokojového sociálního bytu č.1 v domě Bratislavská 62 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Brno, Poláčkova 12, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/34]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


35.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/09835

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č.24 v domě Zderadova 3 v Brně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, úřední adresa Husova 5, Brno , bytem Koniklecová 5, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 58,96 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky dle nař. vl. č. 46/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/35]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 
 


36.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxx xxxxxxxx - RM6/09832

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. 6 v domě Obilní trh 10 v Brně xxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Hlaváčova 8, jako bytu náhradního - na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve v&#$06ši - od 1. 1. 2014 - 86,18 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 - 96,- Kč/m²/měsíc.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/36]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


37.

Řešení bytové situace xxx. xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/09829

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B předloženého návrhu usnesení.1. RMB bere na vědomí usnesení RMČ Brno-Slatina č. VI/67/30.

2. RMB neschvaluje poskytnutí bytu v celoměstském zájmu xxx.xxxxxxxx xxxxxxx.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


38.

Žádost Národního divadla Brno, p. o. o pronájem jiného bytu - RM6/09830

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí 2 maximálně 2pokojových bytů Národnímu divadlu Brno, p. o., za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 5+kk-pokojového bytu č. 3 v domě Pellicova 41 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/38]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2014-07-31]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


39.

Žádost xxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/09831

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 1+kk č. 3C v domě Francouzská 44 v Brně xxxxxx xxxxxxxxx o 1 rok.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/39]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


40.

Žádost xxxx xxxx o náhradu stěhovacích nákladů - RM6/09834

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 41-42.


1. RMB schvaluje manželům xxxxx, dříve bytem Brno, Bratislavská 39, nyní Vaculíkova 9, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 10.500,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/40]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


41.

Žádost xxxx xxxxxxxxxxxxx o náhradu stěhovacích nákladů - RM6/09833

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dříve bytem Brno, Bratislavská 39, nyní Kornerova 8, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 8.550,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/41]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


42.

Vydání neumořených nákladů na opravy bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09828

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje úhradu neumořených nákladů na opravy bytu č. 13 v domě Bratislavská 39 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výše 67.737,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/125/42]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


43.

Smlouva na pronájem tepelného zařízení - výměníkové stanice v objektu Žerotínovo nám. 6 - RM6/09862

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu na pronájem tepelného zařízení - výměníkové stanice v objektu Žerotínovo nám. 6 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Teplárny Brno, a. s. jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše specifikované smlouvy na pronájem tepelného zařízení - výměníkové stanice.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


44.

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110303525 - Mendlovo nám. 14, k. ú. Staré Brno - RM6/09823

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Jan Velík - VELMA s. r. o. o pronájem nebytového prostoru v budově Mendlovo nám. 14.

2. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110303525 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Jan Velík - VELMA s. r. o. jako nájemcem, týkající se upřesnění výměr pronajímaných prostor a rozšíření prostor o místnost v suterénu budovy Mendlovo nám.l4, č. p. 24 k. ú. Staré Brno o výměře 9,4 m² výměra nebytových prostor po změně: 56,40 m² nájemné po změně: 25. 240 ,- Kč za rok který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


45.

Žádost nájemce FEROMAT v. o. s. o ukončení nájmu areálu Svitavské nábřeží 2004 - RM6/09861

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB bere na vědomí žádost nájemce společnosti FEROMAT v. o. s. o ukončení nájmu areálu Svitavské nábřeží 2004 dohodou.

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu areálu Svitavské nábřeží 2004 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností FEROMAT v. o. s., Svitavské nábřeží 2004, Brno , jako nájemcem, ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


46.

Žádosti o slevu na nájemném v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno - RM6/09821

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxxxxxx xxxxxxx, Rybnická 94/40, 634 00 Brno
- žádost xxxxx xxxxxxxx - Optik, Mendlovo nám. 11, 603 00 Brno
o slevu na nájemném za užívání nebytových prostor v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno .

2. RMB nesouhlasí
- s poskytnutím slevy na nájemném za užívání nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66052030 uzavřené dne 19. 7. 2005 za dobu rekonstrukce fasády budovy Mendlovo nám.11 k. ú. Staré Brno o 45 %;

- s poskytnutím slevy na nájemném za užívání nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66052030 uzavřené dne 19. 7. 2005 za dobu rekonstrukce fasády budovy Mendlovo nám.11 k. ú. Staré Brno o 30-40  %;

- s poskytnutím slevy na nájemném za užívání nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66090307214 uzavřené dne 21. 12. 2009 za dobu rekonstrukce fasády budovy Mendlovo nám.11 k. ú. Staré Brno o 30 %.

 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/125/46]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


47.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2013 - RM6/09822

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2013.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


48.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Kanice - RM6/09793

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Kanice, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


49.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - rodinné domy" v k. ú. Sadová , MČ Brno-Královo Pole - RM6/09808

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - rodinné domy" v k. ú. Sadová , MČ Brno-Královo Pole, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


50.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - žádost o dotaci - RM6/09847

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje

- Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

- Ing. Ivana Hlouška, vedoucího implementační projektové jednotky OIEF MMB, k jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.
T: nejpozději do 10. 1. 2014
***
úkol č.: [R6/125/50/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení žádosti o dotaci na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.
T: nejpozději do 10. 1. 2014
***
úkol č.: [R6/125/50/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


52.

Pověření vedoucího OIEF v souvislosti s projekty OPŽP - RM6/09845

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R6/156. schůze Rady města Brna, konané dne 31. 8. 2010, které zní:

"RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB,k podepisování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z operačního programu Životní prostředí, konkrétně:


žádosti o platbu,
závěrečného vyhodnocení projektu,
prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200.000,- Kč zadávané podle přílohy č. 4 Směrnice MŽP č. 5/2008,
kumulativního rozpočtu,
žádosti o změnu,
změnových protokolů,
čestného prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování,
čestného prohlášení, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy,
čestného prohlášení o DPH,
čestného prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků,
čestného prohlášení, že na daný projekt nebyl přidělen jiný finanční příspěvek z ostatních operačních programů,


k parafování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z operačního programu Životní prostředí, konkrétně:


žádosti o dotaci,
zadávací dokumentace,
faktur vystavených na základě smlouvy s dodavateli,
kopií smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádostí o platbu."
takto:

RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB


k podepisování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně:


žádosti o platbu
monitorovacích zpráv a závěrečného vyhodnocení projektu
prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč zadávané podle aktuální Směrnice MŽP v době podpisu dokumentu
prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200 000 Kč zadávané podle aktuální Směrnice MŽP v době podpisu dokumentu o kumulativního rozpočtu
žádosti o změnu projektu
změnových protokolů
čestného prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování
čestného prohlášení, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy
čestného prohlášení o DPH
čestného prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků
čestného prohlášení, že na daný projekt nebyl přidělen jiný finanční příspěvek z ostatních operačních programů;
faktur vystavených na základě smlouvy s dodavateli
přehledu vypořádaného DPH s FÚ v režimu přenesené daňové povinnosti
formuláře závěrečného vyhodnocení akce - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce
čestné prohlášení k podpoře de minimis
finanční analýzu/finančně ekonomickou analýzu


k parafování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně:


žádosti o dotaci
zadávací dokumentace
a to od účinnosti Směrnice MŽP č. 12/2012.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


54.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - RM6/09817

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 55-56.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 GALANT BRNO, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


55.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - RM6/09818

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.387 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ TESLA BRNO na úhradu provozních nákladů sportovního areálu TJ TESLA BRNO na Halasově nám. 7 v roce 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.
56.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Královo Pole na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - RM6/09846

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.734 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Královo Pole na úhradu provozních nákladů sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně v roce 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


57.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - RM6/09781

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smluv s organizacemi, poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna, uvedenými v "Přehledu organizací poskytujících zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2014" za stanovených podmínek.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


58.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a úrazovou nemocnicí v Brně - RM6/09813

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Brna na rok 2014 mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně

- pověřit vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


59.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: " Bytové domy Došlíkova, Brno-Židenice" - RM6/09869

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu, spočívající v navýšení na dvojnásobek výše kauce a smluvních pokut v článku III (financování) odstavcích 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11 a článku VII (kauce) odst. 7.1.


1. RMB bere na vědomí
- žádost společnosti Bílá hora, s. r. o. o uzavření plánovací smlouvy ze dne 7. ledna 2013;
- přípis společnosti Bílá hora, s. r. o. ze dne 4. 12. 2013 obsahující žádost o předložení návrhu na schválení plánovací smlouvy na zasedání RMB dne 18. 12. 2013 a sdělení, že v případě dalšího zdržení hrozí vznik škod;

- skutečnost, že byla mezi statutárním městem Brno a společností Bílá hora, s. r. o. uzavřena dne 24. 10. 2013 Smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva s věcnými účinky, která mimo jiné obsahuje závazek společnosti Bílá hora s. r. o. docílit vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby Bytových domů Došlíkova nejpozději do 30. 5. 2014 pod smluvní pokutou a na základě které byla na depozitní účet města složena kauce ve výši 500.000,- Kč jako zajištění, zejména případného nároku statutárního města Brna na smluvní pokutu sjednanou pro případ nesplnění závazků ze smlouvy;
- skutečnost, že územní řízení zahájené na žádost společnosti Bílá hora, s. r. o. dne 12. 12. 2012 bylo přerušeno do 31. 12. 2013, společnost požádala dne 9. 12. 2013 o prodloužení lhůty.

2. RMB schvaluje
- plánovací smlouvu se společností Bílá hora, s. r. o., jejímž obsahem je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady společnosti Bílá hora, s. r. o. v souvislosti s plánovanou výstavbou "Bytové domy Došlíkova, Brno-Židenice", tj. místní komunikace, chodník, parkoviště a příjezd k BD 01, 02, 03 včetně opěrných zdí, vodovodní řad, kanalizace splašková, kanalizace dešťové pro veřejnou potřebu, veřejné a venkovní osvětlení, horkovodní řad a areálový horkovod, výměníkové stanice, podzemní vedení NN, veřejné rozvody slaboproudu na pozemcích v k. ú. Židenice za podmínek uvedených v této smlouvě.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy se společností Bílá hora, s. r. o. jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 


60.

Návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o. - RM6/09892

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 


61.

Dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci Auditu rodina & zaměstnání č. 7112113846 mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí - RM6/09900

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci Auditu rodina & zaměstnání č. 7112113846 mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 9. ledna 2013
Zapsala Lenka Kadlecová