Zápis z RMB R6/126

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
15. 01. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24508&typ=2
Nalezeno adres
190

Statutární město Brno
Rada města Brna


 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/126
konané dne 15. ledna 2014


Program:
1a.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Heyrovského 32, Brno - RM6/09908


2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu na období 2013-2016 pro JSDH městské části Brno-Komín - RM6/09898


3.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/09778


4.

Dodatek č. 7 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/09866


5.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - zahájení zadávacího řízení - RM6/09910


7.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zrušení části zadávacího řízení na část veřejné zakázky - stavební práce - RM6/09881


8.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013 pro společnost IMOS Brno a. s. - RM6/09878


9.

"Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09876


10.

"Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09877


11.

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - změna přílohy č. 9 Tarif IDS JMK od 1. 2. 2014 - RM6/09849


12.

Příprava plnění závazku veřejné služby a kompenzace z veřejné přepravy cestujících na rok 2015 - RM6/09860


13.

Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s. - RM6/09848


15.

Záměr pronájmu tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 v k. ú. Komín - RM6/09816


16.

Aktualizace Integrového plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - RM6/09870


17.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu - RM6/09867


18.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/09873


19.

Projekt IPRM "ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/09871


20.

Projekt IPRM "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice " - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/09872


21.

Smlouva o realizaci projektu "Rekonstrukce objektu centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno " zařazeného do IPRM - RM6/09865


22.

Smlouva o realizaci projektu "Sokolské volnočasové sportovní centrum" zařazeného do IPRM - RM6/09864


23.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh rozpočtového opatření - RM6/09874


24.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/09902


25.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2014 (program 1) - návrh rozpočtového opatření - RM6/09879


26.

Návrh Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015) - RM6/09875


27.

Návrh rozpočtového opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/09896


28.

Zjednodušení podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - žádost zhotovitele o posunutí termínu předání díla - RM6/09894


29.

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na akci "Josefská 4 - oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora" uzavřené se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/09893


30.

Úpravy schválených vzorových smluv a dohod o užívání uzavíraných Odborem správy majetku MMB - RM6/09897


31.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Josefská 21-11 - RM6/09895


32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1420/39 v k. ú. Pisárky v ul. Pisárecká - RM6/09886


33.

Záměr prodeje pozemku p. č. 94/6 a části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Bašného a ul. Talichova - RM6/09884


34.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Bystrc v ul. Nad kašnou - RM6/09889


35.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1837/9 v k. ú. Maloměřice při ul. Mlýnské nábřeží - RM6/09887


36.

Záměr odkoupení id. 1/50 budovy č.p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava , ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - návrh na změnu usnesení - RM6/09890


37.

Majetkoprávní řešení jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky - výzva městské části Brno-Medlánky k úhradě nákladů v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r. o. na základě zrušeného usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 58 - RM6/09885


38.

Návrh dohody o zániku předkupního a zástavního práva - pozemky p. č. 156/1 a 156/2 v k. ú. Trnitá - RM6/09883


39.

Řešení užívání pozemku ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství, definovaná dle zákona o obcích, statutárním městem Brnem - návrh na uzavírání dohod na obecné užívání pozemků tvořících veřejná prostranství - návrh rozpočtového opatření - RM6/0990140.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o. - RM6/09882


41.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - zrušení části usnesení schůze RMB č. R6/120 konané dne 30. 10. 2013, bod č. 14 - jmenování hodnotící komise - RM6/09899


42.

Žádost městské části Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci "Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 - 2016" - RM6/09911


43.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského krase 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/09909


45.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - podmínky dílčích smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - RM6/09915


46.

Návrh na zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na pozemcích v  k. ú. Město Brno - lokalita u Janáčkova divadla, návrh na vrácení části kauce - RM6/09917


48.

Pověření Ing. Pavla Sršně Ph.D., vedoucího Majetkového odboru MMB a RNDr. Evy Fojtíkové, pracovnice Majetkového odboru MMB, k úkonům za statutární město Brno - RM6/09922


44.

"Zateplení ZŠ Labská" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvu a návrh smlouvy o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/09914


47.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.
a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09924

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Body 44 a 47 byly projednány po bodě 48.


Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:6.

"Úprava veřejného prostoru před JD" - zahájení zadávacího řízení - RM6/


14.

Návrh dodatku č. 4 k mandátní smlouvě 6/2011 o zajištění komplexní činnosti organizátora v klidu ve statutárním městě Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., ukončení nájemní smlouvy č. 5401-2-088 ze dne 22. 12. 2000 - RM6/


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 


1a.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Heyrovského 32, Brno - RM6/09908

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Heyrovského 32, Brno příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 4. 2014.

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise
- Jiří Sedláček, zástupce města
a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Heyrovského 32, Brno , příspěvkové organizace ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje Bc. Annu Packovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

4. RMB určuje Bc. Libuši Kozlovou, ředitelku ŠJ Brno, úvoz 55, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění.

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu na období 2013-2016 pro JSDH městské části Brno-Komín - RM6/09898

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 300.000,- Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Komín bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Komín podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 


3.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/09778

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18, Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a xxxx xxxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


4.

Dodatek č. 7 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/09866

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje Dodatek č. 7 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění.
Dodatek č. 7 a úplné znění Metodiky tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá vedoucím odvětvových odborů MMB prokazatelně seznámit s tímto Dodatkem č. 7 Metodiky ředitelky/le příspěvkových organizací v působnosti jejich odboru.
***
úkol č.: [R6/126/04/01]
zodpovídá: vedoucí OK, OSP, OŠMT, OZ, OŽP, KPMB [12,20,18,19,10,2]
termín: [bezodkladně]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB informovat o přijetí Dodatku č. 7 Metodiky městské části a obchodní společnosti, ve kterých má město majoritní majetkovou účast.
***
úkol č.: [R6/126/04/02]
zodpovídá: ORGO MMB [08]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 


5.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - zahájení zadávacího řízení - RM6/09910

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu;
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 4c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek
- s účastí zástupce Integrovaného operačního programu při jednání hodnotící komise.

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elen Škrabalová - referent Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
- PhDr. Iva Řežábková - referát komunitního plánování sociálních služeb, odborný referent projektů OSP MMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elen Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Helena Krištofová - odd. koncepce a plánování služeb / romský poradce OSP MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - ref. Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/126/05/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/126/05/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/126/05/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/126/05/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 
 


7.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zrušení části zadávacího řízení na část veřejné zakázky - stavební práce - RM6/09881

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší část zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na část veřejné zakázky "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - stavební práce.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/126/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


8.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013 pro společnost IMOS Brno a. s. - RM6/09878

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s přihlášením stavby "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" společností IMOS Brno, a. s. Olomoucká 174, 627 00 Brno do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013.

2. RMB schvaluje"Souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "Souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


9.

"Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09876

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 10.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


10.

"Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09877

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


11.

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - změna přílohy č. 9 Tarif IDS JMK od 1. 2. 2014 - RM6/09849

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje změnu přílohy č. 9 Tarif IDS JMK "Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.", s platností od 1. 2. 2014, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


12.

Příprava plnění závazku veřejné služby a kompenzace z veřejné přepravy cestujících na rok 2015 - RM6/09860

Bylo hlasováno bez rozpravy.


***
1. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy zajistit vypracování Dopravního plánu pro rok 2015 v rozsahu přepravních výkonů shodném s rokem 2014.
***
úkol č.: [R6/126/12/01]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [2014-03-31]

2. RMB souhlasí s vypracováním předběžného odborného odhadu kompenzace pro rok 2016 a 2017 se zohledněním finančních povinností plynoucích z plánovaných investičních akcí - v souladu s čl. II odst. 2.1. "Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s."

 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy informovat Dopravní podnik města Brna a. s. o přijatém usnesení.
***
úkol č.: [R6/126/12/02]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [2014-03-31]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


13.

Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s. - RM6/09848

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s., který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


15.

Záměr pronájmu tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 v k. ú. Komín - RM6/09816

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 , oba ostat. plocha, ostat. komunikace v k. ú. Komín , za účelem revitalizace a užívání plakátovacích ploch o výměře 3 x ( 1,5 m/výška/x 3,27 m/obvod/ = 4,90 m², celkem tedy 14,70 m², sloužících k výlepu plakátů propagujících veřejné, kulturní, sportovní a obdobné obecně prospěšné akce.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


16.

Aktualizace Integrového plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - RM6/09870

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit aktualizovaný dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch

v případě schválení aktualizovaného dokumentu "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch" Zastupitelstvem města Brna

schvaluje oznámení o změně v IPRM Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracovat všechny nezbytné přílohy související s předložením aktualizovaného dokumentu "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch";

- předložit oznámení o změně v IPRM a aktualizovaný dokument "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch" na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/126/16]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-01-31]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


17.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu - RM6/09867

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 18-22.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválit

posouzení projektu Revitalizace městských parků, III. etapa
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projekt;uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
T: do 31. 7. 2014

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


18.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/09873

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnavzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace archivu města Brna;


souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace archivu města Brna, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


19.

Projekt IPRM "ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/09871

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí schválení projektu ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace k financování, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 10.860.220,45 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny Generace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


20.

Projekt IPRM "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice " - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/09872

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice .

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


21.

Smlouva o realizaci projektu "Rekonstrukce objektu centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno " zařazeného do IPRM - RM6/09865

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o realizaci projektu "Rekonstrukce objektu centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno " zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 , která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


22.

Smlouva o realizaci projektu "Sokolské volnočasové sportovní centrum" zařazeného do IPRM - RM6/09864

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o realizaci projektu "Sokolské volnočasové sportovní centrum" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 13, 614 00 Brno , která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.23.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh rozpočtového opatření - RM6/09874

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňující materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) zařazení projektu ORG 5189 "Stavební úpravy ZŠ a MŠ JANA BROSKVY 388/3 a 139/1, 643 00 BRNO-CHRLICE" s celkovými náklady ve výši 18.340 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

2) zařazení projektu ORG 5190 "Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" s celkovými náklady ve výši 7.591 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

3) zařazení projektu ORG 5191 "MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" s celkovými náklady ve výši 7.202 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

4) zařazení projektu ORG 5192 "Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice" s celkovými náklady ve výši 3.116 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

5) zařazení projektu ORG 5193 "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" s celkovými náklady ve výši 30.150 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu provozních výdajů města Brna;

6) zařazení projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" s celkovými náklady ve výši 30.500 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

7) rozpočtové opatření dle tabulky za účelem přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


24.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/09902

Bylo hlasováno bez rozpravy. V souladu s NOZ byl v celém textu materiálu nahrazen pojem "občanské sdružení" za pojem "spolek".


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 21.729 tis. Kč dle tabulek B+D+F+G+H "Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace - Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii;

2) poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 42.079 tis. Kč dle tabulek A+C+E "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii;

3) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám;

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


25.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2014 (program 1) - návrh rozpočtového opatření - RM6/09879

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválit
1) poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 47.050 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2014 - program I";

2) uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle "vzorové smlouvy na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2014";

3) rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2014 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


26.

Návrh Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015) - RM6/09875

Bylo hlasováno bez rozpravy a úpravě v důvodové zprávě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Akční plán pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015).

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 


27.

Návrh rozpočtového opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/09896

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3282 - "Technické zhodnocení objektů MMB" z 20.334 tis. Kč na 22.334 tis. Kč;
- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3283 - "Technické zhodnocení objektů města" z 32 457 tis. Kč na 35 457 tis. Kč,
- rozpočtové opatření dle tabulky,

z důvodu nutnosti přesunu části provozních výdajů do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


28.

Zjednodušení podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - žádost zhotovitele o posunutí termínu předání díla - RM6/09894

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín o prodloužení termínu dle smlouvy o dílo č. 6613053881 ze dne 11. 10. 2013 na akci "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu".

2. RMB neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6613053881 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín .

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat společnost 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín o přijetí usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/126/28]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 


29.

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na akci "Josefská 4 - oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora" uzavřené se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/09893

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí uznání reklamace k projektu obnovy fasády a oken objektu Josefská 4 Brno od společnosti Pam Arch s. r. o., Vránova 3/1241, 621 00 Brno .

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dohody.
T: do 15 dnů od uzavření dohody
***
úkol č.: [R6/126/29]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


30.

Úpravy schválených vzorových smluv a dohod o užívání uzavíraných Odborem správy majetku MMB - RM6/09897

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší

- část usnesení schůze Rady města Brna R5/141 ze dne 14. 4. 2010, bod 40, která zní:

"RMB schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako výpůjčitelem, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.
RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smluv o výpůjčce."


- usnesení schůze Rady města Brna R4/127 ze dne 1. 12. 2005, bod 33, které zní:

"l.RMB schvaluje vzorovou dohodu o užívání nebytových prostor v objektu Staré radnice v Brně Radnická 8, Brno , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a fyzickou nebo právnickou osobou jako uživatelem na užívání nebytových prostor, která tvoří přílohu č.16 tohoto zápisu.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem dohod o užívání."


 
- usnesení schůze Rady města Brna R5/035 ze dne 28. 8. 2007, bod 49, které zní:

"l.RMB schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na parkovací stání v objektu Zderadova 3 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem.
- nájemních smluv s jednotlivými žadateli, kteří na OSB doručili žádost o pronájem parkovacího stání;
- nájemních smluv s novými žadateli za podmínek schválených Radou města Brna, R5/024 ze dne 29. 5. 2007, bod. č. 73."


- část usnesení schůze Rady města Brna R5/038 ze dne 25. 9. 2007, bod 59, která zní:

"1. RMB schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na parkovací stání v objektu Zderadova 5 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem nájemních smluv s
jednotlivými žadateli."


- část usnesení schůze Rady města Brna R5/077 ze dne 2. 9. 2008, bod 33, která zní:

"l.RMB schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na parkovací stání v objektu Jabloňová 22-28 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem nájemních smluv s jednotlivými žadateli."


- část usnesení schůze Rady města Brna R5/096 ze dne 3. 2. 2009, bod 76, která zní:

"1. RMB schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na parkovací stání v objektu Tržní 2 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu;
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem nájemních smluv s jednotlivými žadateli."


2. RMB schvaluje
- vzorovou smlouvu o výpůjčce prostor Nové radnice v Brně, k. ú. Město Brno , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako výpůjčitelem, která tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;

- vzorovou dohodu o užívání prostor ve III.NP objektu Staré radnice v Brně, Radnická 8, k. ú. Město Brno , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a fyzickou nebo právnickou osobou jako uživatelem prostor, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu;

- vzorovou nájemní smlouvu na pronájem parkovacích stání v budově Zderadova 3, k. ú. Trnitá , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu;

- vzorovou nájemní smlouvu na pronájem parkovacích stání v budově Zderadova 5, k. ú. Trnitá , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 13 d tohoto zápisu;

 
- vzorovou nájemní smlouvu na pronájem parkovacích stání v budově Jabloňová 22 - 28, k. ú. Medlánky, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 13e tohoto zápisu;

- vzorovou nájemní smlouvu na pronájem parkovacích stání v budově Tržní 2, k. ú. Černovice , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jednotlivými žadateli jako nájemci, která tvoří přílohu č. 13f tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených smluv a dohody.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


31.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Josefská 21-11 - RM6/09895

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí protokol Komise bydlení RMB z otevření doručených obálek obsahujících nabídku na pronájem nebytových prostor v budově Josefská 21-11 dne 25. 11. 2013.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Josefská 21, č. p. 573 postavené na pozemku p.č. 290 k.ú.Město Brno o celkové výměře 1024,66 m² uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců v uvedeném pořadí k účelu nájmu a za nájemné dle nabídky tohoto zájemce:

- LA DOLCE VITA AIDA s. r .o., Jižní svahy 29, 621 00 Brno
- Primary objektive s. r. o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno

která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1420/39 v k. ú. Pisárky v ul. Pisárecká - RM6/09886

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A) společně s body 33-34.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 20. 11. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1420/39 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 397 m² v k. ú. Pisárky ve výši 100.000,-Kč (cca 252,- Kč/m² vč. nákladů na převod).

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1420/39 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 397 m² v k. ú. Pisárky .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1420/39 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 397 m² v k. ú. Pisárky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 909. 336 ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


33.

Záměr prodeje pozemku p. č. 94/6 a části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Bašného a ul. Talichova - RM6/09884

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje
- části pozemku p. č. 93/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 20 m²
- pozemku p. č. 94/6 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 22 m²

vše v k. ú. Kohoutovice , o celkové výměře 42 m²


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


34.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Bystrc v ul. Nad kašnou - RM6/09889

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí dopis manželů xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ze dne 30. 10. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Bystrc o výměře 33 m² ve výši 25.000,- Kč (cca 758,- Kč/m² vč. nákladů na převod).

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 305/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 33 m²

v k. ú. Bystrc .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 305/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 33 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxx axxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 79. 936 ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které jsou součástí materiálu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 


35.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1837/9 v k. ú. Maloměřice při ul. Mlýnské nábřeží - RM6/09887

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1837/9 - ostatní plocha , neplodná půda, o výměře 45 m²

v k. ú. Maloměřice z vlastnictví xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


36.

Záměr odkoupení id. 1/50 budovy č.p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava , ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - návrh na změnu usnesení - RM6/09890

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

A) nabídku společnosti VALC active, spol. s r.o. ze dne 23. 9. 2011 na odkoupení budovy občanské vybavenosti č.p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4 a budovy občanské vybavenosti č. p. 582 stojící na pozemku p. č. 834/5, vše v k. ú. Ponava (fitness centrum a šatny) z vlastnictví VALC active, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Brna

B) dopis společnosti VALC active, spol. s r.o. ze dne 29. 8. 2012, ve kterém společnost

- potvrzuje svůj zájem o majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna a ve vlastnictví VALC active, spol. s r.o.;

- akceptuje kupní cenu za výše uvedené budovy č.p. 581 a č.p. 582 v k. ú. Ponava v částce 17.850.000,- Kč (cena dle ZP);

- požaduje za id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č.p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč;

- pro případ mimosoudní dohody akceptuje výši bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava v částce 346. 950 ,- Kč a za užívání id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v částce 18. 237 ,- Kč;

- trvá na výši bezdůvodného obohacení, které vzniklo statutárnímu městu Brnu užíváním budovy plaveckého stadionu za Lužánkami nad rámec jeho spoluvlastnického podílu, v částce 550 .424,- Kč;

- navrhuje vzájemně započíst nárok statutárního města Brna na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 a id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava oproti nároku VALC active, spol. s r.o. na vydání bezdůvodného obohacení za užívání id. 1/50 budovy plaveckého stadionu za Lužánkami "k roku 2013" tak, aby výsledkem byla nula;
- požaduje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 834/4 a p. č. 834/5 v k. ú. Ponava, zastavěných budovami fitness centra a šaten v jejím vlastnictví.

2. RMB mění usnesení R6/033. schůze Rady města Brna konané dne 3. 8. 2011, bod č. 69, část 3, které zní:

"RMB souhlasí se záměrem odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 387. 755 ,- Kč, se započtením pohledávky statutárního města Brna vůči společnosti VALC active, spol. s r. o., ve výši 18.237,- Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v období od 1. 3. 2008 do uzavření kupní smlouvy oproti pohledávce VALC active, spol. s r. o., vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 13.571,- Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v období od 1. 2. 2010 do uzavření kupní smlouvy, a doplacení rozdílu ze strany VALC active, spol. s r. o., a pro případ, že odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava , z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za výše uvedených podmínek nebude ze strany VALC active, spol. s r. o., akceptováno,
doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se zrušením podílového spoluvlastnictví nemovitosti:
- budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava , soudní cestou dle ust. §142 občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, přikázáním statutárnímu městu Brnu za náhradu."


 
takto:

 
A) RMB
- souhlasí se záměrem odkoupení:
id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 387. 755 ,-Kč,

se započtením pohledávky statutárního města Brna vůči společnosti VALC active, spol. s r. o., ve výši 18.237,- Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava bez právního důvodu v období od 1. 3. 2008 do uzavření kupní smlouvy oproti těmto pohledávkám společnosti VALC active, spol. s r. o. vůči statutárnímu městu Brnu:
- bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 vk. ú. Ponava bez právního důvodu v období od 1. 2. 2010 do uzavření kupní smlouvy ve výši 13.571,- Kč/rok,
- kupní cena za id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava ve výši 387 . 755 ,- Kč

 
 
 
a pro případ, že odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za výše uvedených podmínek nebude ze strany VALC active,
spol. s r. o. akceptováno

- souhlasí

s pokračováním ve vymáhání bezdůvodného obohacení, které vzniklo společnosti VALC active, spol s r. o., užívání id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 k. ú. Ponava bez právního důvodu soudní cestou, a to za období od 1. 3. 2008 až do doby, kdy dojde k majetkoprávnímu vypořádání id. 1/50 předmětného pozemku nebo kdy VALC active, spol. s r.o. přestane být vlastníkem id. 1/50 budovy č. p. 486, stojící na tomto pozemku

- doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se zrušením podílového spoluvlastnictví budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava soudní cestou dle ust. § 1143 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, přikázáním statutárnímu městu Brnu za náhradu.

B) RMB nesouhlasí se záměrem odkoupení
- budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4 ,
- budovy občanské vybavenosti č. p. 582 stojící na pozemku p. č. 834/5, vše v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna

C) RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 834/4 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 398 m²
- p. č. 834/5 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.219 m²

- p. č. 834/6 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 516 m²

vše v k. ú. Ponava
společnosti VALC active, spol. s r. o. za nájemné ve výši 693. 900 ,- Kč/rok (tj. 150,- Kč/m²/rok), s úhradou za užívání uvedených pozemků bez právního důvodu v období od 1. 3. 2008 do uzavření nájemní smlouvy ve výši 693. 900 ,- Kč/rok (tj. 150,- Kč/m²/rok)

a pro případ, že ze strany VALC active, spol. s r. o. nebude akceptován pronájem pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava společnosti VALC active, spol. s r. o. za výše uvedených podmínek,

souhlasí s pokračováním ve vymáhání bezdůvodného obohacení, které vzniklo společnosti VALC active, spol. s r.o. užíváním pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava soudní cestou, a to za období od 1. 3. 2008 až do doby, kdy dojde k majetkoprávnímu vypořádání předmětných pozemků nebo kdy VALC active, spol. s r.o. přestane být vlastníkem budov stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 v k. ú. Ponava .

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 


37.

Majetkoprávní řešení jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky - výzva městské části Brno-Medlánky k úhradě nákladů v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r. o. na základě zrušeného usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 58 - RM6/09885

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- dopis JUDr. Jiřího Bönische ze dne 11. 12. 2013 - výzva k zaplacení částky ve výši 135.693,81 Kč jako úroků z prodlení za období od 3. 6. 2010 do 18. 12. 2012, v podobě 10 % úroku na půjčení částky 876.606,00 Kč, která byla společností MARKA, spol. s r. o. složena na účet statutárního města Brna na základě návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání, předložené k podpisu společnosti MARKA, spol. s r. o. v souladu s usnesením Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58;

- skutečnost, že městská část Brno-Medlánky byla v souvislosti s řešením nájemního vztahu společnosti Marka, spol. s r. o. k objektu Podpěrova 439/2 v k. ú. Medlánky poučena o možných následcích v případě způsobení škody statutárnímu městu Brnu a o postupu dle ustanovení článku 75 odst. 10 vyhlášky č. 20/2001 - Statutu města Brna;

- zápis z jednání na Majetkovém odboru MMB ze dne 20. 5. 2013: "Návrh majetkoprávního vypořádání objektu Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky se společností Marka, spol. s r.o. - návrh prodeje jednotek celého druhého podlaží a pronájmu prvního podlaží vč. narovnání veškerých předchozích závazků a pohledávek";

- usnesení 40. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky konaného ve dnech 11. a 25. listopadu 2013, bod č. 09/40, na základě kterého ZMČ Brno-Medlánky schvaluje podání žaloby na vyklizení objektu Podpěrova 439/2, termín podání žaloby usnesením ZMČ Brno-Medlánky konaným dne 9. 12. 2013 prodloužen do 30. 6. 2014;

- dopis Mgr. Aleny Valentové, MPA, starostky MČ Brno-Medlánky, ze dne 28. 11. 2013, žádost o poskytnutí právní pomoci ve věci žaloby na vyklizení objektu Podpěrova 439/2 na náklady statutárního města Brna.

2. RMB

A) schvaluje výzvu městské části Brno-Medlánky k úhradě částky 56.009,86 Kč na příjmový účet statutárního města Brna, která byla zaplacena z rozpočtu statutárního města Brna na základě Usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla statutárnímu městu Brnu jako žalovanému uložena povinnost zaplatit společnosti MARKA, spol. s r.o. jako žalobci část kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3.102,86 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši 44.141,-Kč a část soudního poplatku na účet soudu ve výši 8.766,- Kč, v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r. o. v částce 876.606,- Kč na účet statutárního města Brna. Tato jistina byla složena na základě návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání, která byla předložena k podpisu společnosti MARKA, spol. s r. o. v souladu s usnesením Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, kterým byl schválen prodej jednotek v podobě celého druhého podlaží, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky , spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky společnosti MARKA, spol. s r. o., a které bylo na základě opakovaných podnětů městské části Brno-Medlánky ohledně jeho pozastavení následně zrušeno.
Výzva tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

B) nesouhlasí se zaplacením částky ve výši 135.693,81 Kč, požadované společností MARKA, spol. s r. o. jako úroků z prodlení za období od 3. 6. 2010 do 18. 12. 2012, v podobě 10 % úroku na půjčení částky 876.606,00 Kč, která byla společností MARKA, spol. s r. o. složena na účet statutárního města Brna na základě návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání, předložené k podpisu společnosti MARKA, spol. s r. o. v souladu s usnesením Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


38.

Návrh dohody o zániku předkupního a zástavního práva - pozemky p. č. 156/1 a 156/2 v k. ú. Trnitá - RM6/09883

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí přípisy společnosti DBEST s. r. o.
- ze dne 18. 11. 2013 obsahující sdělení, že budova byla dokončena a bylo požádáno o kolaudační souhlas, a to včetně listin dokladujících tuto skutečnost (vyjádření stavebního úřadu a autorizovaného stavebního inženýra a fotodokumentace);
- žádost ze dne 17. 12. 2013 o zrušení předkupního a zástavního práva

skutečnosti, že:dle příslušného ujednání smlouvy č. 60081040 uzavřené dne 8. 12. 2008 mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST s. r. o. byla tato společnost povinna nejpozději do 21. 11. 2013 dokončit výstavbu budovy, přičemž stavba budovy se dle smlouvy považuje za dokončenou tehdy, jakmile dokončenou budovu bude možno v souladu se stavebním zákonem užít k účelu, ke kterému byla vybudována
kolaudační souhlas byl vydán dne 12. 12. 2013
prodlení v délce 20ti dnů nebylo způsobeno zaviněním společnosti DBEST s. r. o.
na základě kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2013 se vlastníkem pozemků stala společnost FELICIDAD s. r. o., která se tak stala povinným ze smlouvy o zřízení a zástavního práva.
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o zániku předkupního práva k pozemkům
- p. č. 156/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 243 m²
- p. č. 156/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 477 m²

oba v k. ú. Trnitá
s potvrzením o zániku zástavního práva mezi statutárním městem Brnem jako oprávněným a společností FELICIDAD s r. o. jako povinným.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


39.

Řešení užívání pozemku ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství, definovaná dle zákona o obcích, statutárním městem Brnem - návrh na uzavírání dohod na obecné užívání pozemků tvořících veřejná prostranství - návrh rozpočtového opatření - RM6/09901

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí

- aktuální přehled soudních sporů soukromých osob proti statutárnímu městu Brnu o vydání bezdůvodného obohacení z obecného užívání pozemků jako veřejného prostranství;

- zprávu ve věci problematiky vzniku bezdůvodného obohacení obce z obecného užívání pozemků ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství (ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích);

- možné dopady do majetkové sféry obcí u nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob, který tvoří veřejná prostranství ve smyslu definice ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích;

- konstantní soudní judikaturu v problematice vzniku bezdůvodného obohacení obcí z obecného užívání pozemků třetích osob, tvořících veřejná prostranství (§ 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích).

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

a) souhlasit s uzavíráním dohod o užívání pozemků tvořících nezbytně potřebná veřejná prostranství mezi vlastníkem pozemků a statutárním městem Brnem jako uživatelem, za účelem jejich obecného užívání, za podmínek dohod o užívání pozemků;

b) schválit
- podmínky dohody o užívání mezi vlastníkem pozemku (pozemků) a statutárním městem Brnem jako uživatelem, k nezbytně potřebným pozemkům tvořící veřejná prostranství za účelem jejich obecného užívání;

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků pro rok 2014 v předpokládané výši v částce 3.000.000,- Kč ze strany statutárního města Brna na základě dohod o užívání.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 


40.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o. - RM6/09882

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, jako nejvhodnější nabídku společnosti FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno .

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/l7a, 602 00 Brno na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD", který tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/126/40/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/126/40/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/126/40/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/126/40/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/126/40/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/126/40/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


41.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - zrušení části usnesení schůze RMB č. R6/120 konané dne 30. 10. 2013, bod č. 14 - jmenování hodnotící komise - RM6/09899

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB ruší část usnesení schůze RMB č. R6/120 konané dne 30. 10. 2013, bod č. 14, která zní:

"2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, a která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph. D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
- JUDr. Jiří Oliva - člen RMB
- Ing. Dan Chaloupka - vedoucí OTS

náhradníci.
- Vít Blaha - člen RMB
- JUDr. Michal Chládek - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Petra Vítková - členka ZMB
- Ing. Ivo Mrázek - vedoucí oddělení provozu technických sítí OTS"


2. RMB ruší ke dni 31. 1. 2014 část usnesení schůze RMB č. R6/120 konané dne 30. 10. 2013, bod č. 14, která zní:

"3. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky".


3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, a která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek, pro nadlimitní veřejnou zakázku "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno", ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí oddělení OI MMB
- Ing. Ladislav Juříček - vedoucí Úseku technického MMB

náhradníci:
- Vít Blaha - člen RMB
- JUDr. Michal Chládek - člen ZMB
- Ing. Petra Vítková - členka ZMB
- Ing. Michal Piňos - technik OTS MMB

4. RMB pověřuje ke dni 1. 2. 2014 vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno u nadlimitní veřejné zakázky "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 


42.

Žádost městské části Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci "Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 - 2016" - RM6/09911

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 v rámci "Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 - 2016" v celkové výši 165.000 Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-sever podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


43.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského krase 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/09909

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000 Kč, JIC, zájmovému sdružení právnických osob.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


45.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - podmínky dílčích smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - RM6/09915

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podmínky dílčích smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru městské informatiky MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dílčích smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, 100 00, Praha 10, v souladu se schválenými podmínkami.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem dílčích smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


46.

Návrh na zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na pozemcích v  k. ú. Město Brno - lokalita u Janáčkova divadla, návrh na vrácení části kauce - RM6/09917

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí
- přípis společnosti TYMET a. s. ze dne 13. 12. 2013 obsahující žádost o vrácení části kauce ve výši 10.000.000,- Kč + příslušenství ve smyslu smlouvy č. 6312172100 uzavřené dne 14. 7. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností TYMET, a. s.
- skutečnost, že nastala situace předvídaná smlouvou pro možnost vrácení další části kauce, a to vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání podzemního garážového objektu;

- žádost spol. TYMET a.s. ze dne 20. 12. 2013 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě části C., článku VII, odst. 7.1. Nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva č. 6312172100;

- přípis spol. TYMET a. s. ze dne 20. 12. 2013 obsahující žádost o projednání schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v terminu do 31. 1. 2014, včetně uvedení důvodů;

- přípis spol. TYMET a. s. ze dne 4. 11. 2013 obsahující žádost o úpravu závazku zastavit nemovitosti v obvyklé ceně 30.000.000,- Kč spočívající ve změně výše hodnoty zástavy na 10.000.000,- Kč;

- přípis spol. TYMET a. s. ze dne 10. 1. 2014 obsahující zdůvodnění žádosti o snížení hodnoty zástavy.

2. RMB souhlasí s vrácením části kauce ve výši 10.000.000; Kč + příslušenství složené na základě Smlouvy o složení a užití kauce č. 6312171766 uzavřené dne 29. 3. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností TYMET a. s., která je částí kauce dle čl. IX Nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva č. 6312172100 uzavřené dne 14. 7. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností TYMET a. s., a to na základě ustanovení čl. IX. předmětné smlouvy č. 6312172100 v přímé souvislosti se skutečností, že byl vydán kolaudační souhlas, kterým bylo povoleno užívání podzemního garážového objektu.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
A) souhlasit
s úpravou závazku spol. TYMET a. s. z Nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva č. 6312172100 zřídit zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna k nemovitostem v obvyklé ceně alespoň 30.000.000,- Kč dle části C, čl. VII., odst. 7.4. této smlouvy, spočívající ve změně výše hodnoty zástavy na 10.000.000,- Kč, dle žádosti spol. TYMET a. s.

 
B) na základě Nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 7. 2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 3. 2013

schválit

zřízení služebností umístění stavby podzemního garážového objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích
p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 35 m²

p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 42 m²

částí p. č. 7 /l - ostatní plocha, o celkové výměře 1948 m²
části p. č. 8 - ostatní plocha , o výměře 4174 m²

části p. č. 9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2 m²

částí p. č. 10 - ostatní plocha , o celkové výměře 154 m²

částí p. č. 11 - ostatní plocha , o celkové výměře 57

vše v k. ú. Město Brno
ve prospěch spol. TYMET a. s., jako oprávněného z věcného břemene a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemků
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 25.247.250,- Kč včetně DPH, s tím, že kauce zaplacená spol. TYMET a. s. dle části D. Nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 7. 2012, která nebyla nájemci vrácena, bude započítána na zaplacení úplaty za zřízení věcného břemene

zřízení zástavního práva ve prospěch statutárního města Brna k pozemkům
- p. č. 1726/228 - orná půda , o výměře 633 m²

- p. č. 1726/229 - orná půda , o výměře 633 m²

- p. č. 1726/230 - orná půda , o výměře 631 m²

- p. č. 1726/231 - orná půda , o výměře 629 m²

- p. č. 1726/232 - orná půda , o výměře 622 m²

- p. č. 1726/233 - orná půda , o výměře 617 m²

- p. č. 1726/234 - orná půda , o výměře 615 m²

- p. č. 1726/235 - orná půda , o výměře 615 m²

- p. č. 1726/236 - orná půda , o výměře 577 m²

- p. č. 1726/237 - orná půda , o výměře 570 m²

- p. č. 1726/238 - orná půda , o výměře 759 m²

vše v k. ú. Hrušovany u Brna ve vlastnictví spol. Tymet real estate s. r. o.
v obvyklé ceně 13.000.000,- Kč stanovené ZP

zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Brna
k podzemnímu garážovému objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích
- p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 35 m²

- p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 42 m²

- částí p. č. 7/1 - ostatní plocha , o celkové výměře 1948 m²

- části p. č. 8 - ostatní plocha , o výměře 4174 m²
- části p. č. 9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2 m²

- částí p. č. 10 - ostatní plocha o celkové, výměře 154 m²

- částí p. č. 11 - ostatní plocha o celkové, výměře 57

vše v k. ú. Město Brno se smluvními účinky

zřízení služebnosti umístění zařízení technologie vodních prvků v podzemním garážovém objektu v prostorách projektovou dokumentací k tomu určených, včetně instalačních vedení vodních prvků
ve prospěch statutárního města Brna a k tíži spol. TYMET a. s., jako vlastníka podzemního garážového objektu postaveného na pozemcích
- p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 35 m²
- p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 42 m²

- částí p.č. 7/1 - ostatní plocha , o celkové výměře 1687 m²
- části p.č. 8 - ostatní plocha , o výměře 4174 m²
- části p.č. 9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2 m²

vše v k. ú. Město Brno se smluvními účinky

za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebností, smlouvě o zřízení zástavního práva, smlouvě o zřízení předkupního práva a smlouvě o závazcích souvisejících s provozem garáže.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


48.

Pověření Ing. Pavla Sršně Ph.D., vedoucího Majetkového odboru MMB a RNDr. Evy Fojtíkové, pracovnice Majetkového odboru MMB, k úkonům za statutární město Brno - RM6/09922

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB v návaznosti na
- usnesení R5/095. schůze Rady města Brna ze dne 20. 1. 2009, bod 38, usnesení R5/100. schůze Rady města Brna ze dne 17. 3. 2009, bod 90, usnesení R5/131. schůze Rady města Brna ze dne 5. 1. 2010, bod 77,
- zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon, Vyhlášku č. 357/2013 Sb. katastrální vyhláška - organizační řád MMB

2. RMB pověřujeIng. Pavla Sršně Ph.D., bytem Jamné nad Orlicí 35, PSČ 561 65, r. č. 750531/2749, vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna


RNDr. Evu Fojtíkovou, bytem Kamínky 276/4, Brno PSČ 634 00, r. č. 546114/2929, pracovnici Majetkového odboru Magistrátu města Brna
podpisem:


prohlášení formou notářských zápisů k provedení změn právních vztahů a jiných údajů do katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění,
prohlášení vlastníka za účelem opravy chyb v katastrálním operátu podle ustanovení § 36 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění,
návrhů na záznam v katastru nemovitostí podle ustanovení § 19 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění, majetku nabytého podle zákona č. 172/1991 Sb. v platném znění a podle zákona č. 92/1991 Sb. v platném znění,
návrhů na vklad do katastru nemovitostí podle ustanovení § 11 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění,
zpětvzetí návrhů na vklad do katastru nemovitostí podle ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění,
vzdání se odvolání podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, včetně osobního přebírání všech listin včetně možnosti k tomuto úkonu dále pověřit jím určené osoby,
souhlasných prohlášení o vzniku, změně, nebo zániku práva, potvrzení o zániku práva, podle ustanovení § 66 odst. 1 Vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění, k provedení zápisů do katastru nemovitostí,
žádostí o výmaz zástavního a předkupního práva podle ustanovení § 11 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění po jejich schválení v Radě města Brna,
souhlasného prohlášení vlastníků o shodě o průběhu hranice pozemků podle ustanovení § 50 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění a ustanovení § 35 a § 44 Vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění,
návrhů na zápis poznámky podle ustanovení § 22 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění,
návrhů na zápis jiných údajů a ohlášení vlastníka do katastru nemovitostí podle ustanovení § 28 až § 31 zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění.
Pověření tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


44.

"Zateplení ZŠ Labská" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvu a návrh smlouvy o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/09914

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB a Mgr. Řeřicha, vedoucí OIEF MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 
 

 


47.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.
a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09924

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 
 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


1. Informativní zpráva - přehled o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu za 2. pololetí roku 2013

2. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 4. čtvrtletí 2013

3. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

4. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

5. Informativní zpráva o finální podobě žádostí - zateplení objektů v Brně

 
 
 
 
 
 
 
Přehled nepřijatých usnesení:47.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.
a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/09924


Rada města Brna

1/ bere na vědomí
- skutečnost, že na základě usnesení ZMB na svém Z6/029 zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30.12.2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
- pověření Ing. Hany Řepové, vedoucí úseku hospodářského MMB ve věci koordinace a součinnosti při přípravě stavby D1 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D 1, zejména pak k jednání o přípravě smlouvy o přípravě a následné realizaci stavby D1 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D 1.
- přípisy společnosti CTP ze dne 7. a 9. ledna 2014 a e mail ze dne 14. 1. 2014 - viz důvodová zpráva

 
2/ schvaluje

Dodatek č. 1

 
k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30.12.2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
s odloženou účinností do doby :

- uzavření platné a účinné smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP a Bor a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy,
- doplacení zbývající části kauce ve výši 11 500 000,- Kč
- uhrazení zálohy na příspěvek na infrastrukturu ve výši 13 000 000,-Kč
s tím, že pokud nenabude účinnosti Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31.12.2014 tato bez dalšího zaniká

v části pronájmu pozemků - část p. č. 2828/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94 439 m², p. č. 2828/6 - ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

- část p. č. 2844/1 - ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 395 m², část p. č. 2854/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 369 m², části p. č. 2858/1 - ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 1. 312 m²vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.

jehož obsahem je doplnění další alternativy smluvních stran smlouvy uzavírané za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy, předvídané uzavřenou Nájemní smlouvou, smlouvou o poskytnutí příspěvku a smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.12.2013

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

3. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
schválit

A/ Dodatek č. 1

k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30.12.2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
s odloženou účinností do doby :
- uzavření platné a účinné smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP a Bor a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy,
- doplacení zbývající části kauce ve výši 11 500 000,- Kč,
- uhrazení zálohy na příspěvek na infrastrukturu ve výši 13 000 000,-Kč
s tím, že pokud nenabude účinnosti Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31.12.2014 tato bez dalšího zaniká

v části smlouvy o poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., budoucího prodeje pozemků část p. č. 2828/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94 439 m², p. &#$03. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m², část p. č. 2844/1 - ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 395 m², část p. č. 2854/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o vým&#$01ře 369 m², část p. č. 2858/1 - ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 1. 312 m², vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., budoucího zřízení zástavního práva
k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna
jehož obsahem je doplnění další alternativy smluvních stran smlouvy uzavírané za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy, předvídané uzavřenou Nájemní smlouvou, smlouvou o poskytnutí příspěvku a smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.12.2013

B/ Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1"
mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.12.2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistick

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 

Ověřovatelé:

Mgr. Libor Šťástka, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


 
 
 
 
V Brně dne 16. 1. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová