Zápis z RMB R6/129

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
14. 02. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24538&typ=2
Nalezeno adres
14

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/129
konané dne 14. února 2014

 

 

 

Program:Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/10093
Pověření strážníka k jednání v pracovněprávních vztazích - RM6/10117
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

Ladislav Macek, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.


 
 
 


1.

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/10093

Bylo hlasováno po delší rozpravě o předloženém návrhu usnesení materiálu včetně předloženého dodatku.


1.RMB bere na vědomí


skutečnost, že na základě usnesení ZMB na svém Z6/029. zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy,
skutečnost, že státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo z jednání konaného dne 24. 1. 2014, není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu,
skutečnost, že společnosti CTP navrhují poskytnutí dalšího nevratného finančního příspěvku ve výši 36.000.000,- Kč bez zálohy nebo jiného finančního zajištění.
2.RMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do 31. 12. 2014
v části smlouvy o pronájmu pozemků, a to
- části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m2

- p. č. 2828/6 ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m2

- části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m2

- části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m2

- části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m2

- části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m2

vše v  k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,

jehož obsahem je zejména:


úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry 129.701 m2 na 132.030 m2 a zvýšení nájemného od 1. 1. 2016 z částky 111,- Kč/m2/rok na částku 222,- Kč/m2/rok,
vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich) a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 29.500.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
poskytnutí nevratného finančního příspěvku dle čl. 11a ve výši 20.000.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy na zlepšení životního prostředí částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu,
poskytnutí dalšího nevratného finančního příspěvku dle čl. 11b ve výši 36.000.000,- Kč bez zálohy nebo jiného finančního zajištění rovněž na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním Provozního objektu, tj. zejména na zlepšení životního prostředí těch částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu,
smluvně zajištěná možnost statutárního města Brna přesunu finančních prostředků mezi poskytnutými nevratnými finančními příspěvky,
snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy.Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do doby do 31. 12. 2014
v části smlouvy o


poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,
budoucím prodeji pozemků, a to

části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m2
p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m2
části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m2
části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m2
části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m2
části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m2vše v  k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,

budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna, jehož obsahem je zejména:

úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry 129.701 m2 na 132.030 m2 a další práva a závazky uvedené pod bodem č. 2 tohoto usnesení, vyjma odrážky č. 1

a současně s tím,
jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Po projednání bodu 1. byla schůze RMB přerušena na dobu konání zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/031. Po ukončení zasedání ZMB schůze RMB opět pokračovala.

 


2.

Pověření strážníka k jednání v pracovněprávních vztazích - RM6/10117

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB svěřuje JUDr. Bohumilu Šimkovi, strážníkovi Městské policie Brno, pravomoc k jednání v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce, v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 15. 2. 2014 do doby pověření určeného strážníka na základě výběrového řízení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
V Brně dne 14. 2. 2014
Zapsala Marcela Marečková