Zápis z RMB R6/130

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
26. 02. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24548&typ=2
Nalezeno adres
35

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/130
konané dne 26. února 2014

 

 

 

Program:Bod 1 byl projednán po bodě 2.


Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Soubor RD Kamechy, IS a zpevněné plochy", k. ú. Žebětín , k. ú. Bystrc , MČ Brno-Žebětín, MČ Brno-Bystrc - RM6/10296

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o., návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/10313
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 
 


2.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Soubor RD Kamechy, IS a zpevněné plochy", k. ú. Žebětín , k. ú. Bystrc , MČ Brno-Žebětín, MČ Brno-Bystrc - RM6/10296

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k územnímu řízení o změně Územního rozhodnutí č. 179 "Soubor RD Kamechy, IS a zpevněné plochy", které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


1.

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o., návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/10313

V průběhu delší rozpravy zodpověděli dotazy členů RMB Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB, a JUDr. Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB. V rámci rozpravy byl vznesen návrh na doplnění navrženého usnesení. O tomto návrhu bylo hlasováno samostatně. V průběhu projednávání tohoto bodu primátor města Brna sdělil členům RMB, že bude odeslána informace společnosti CTP Invest, spol. s r. o., týkající se pozemků dotčených výstavbou logistického centra Amazon s ohledem na regulativ Územního plánu statutárního města Brna. Následně bylo hlasováno o původně předloženém návrhu usnesení.


RMB, v dobré víře, že nadnárodní skupina Amazonhodlá provozovat logistické centrum na Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa,
hodlá zaměstnat v tomto logistickém centru primárně obyvatele Jihomoravského kraje,
a má existující smluvní vztahy mezi společnostmi CTP Invest, spol. s r. o., Bor Logistics, spol. s r. o.;

Pro tuto část usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

A) bere na vědomí skutečnost, že:


na základě usnesení ZMB na svém Z6/029. zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy,
státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo z jednání konaného dne 24. 1. 2014, není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu,
ze strany ŘSD byla podepsána a SMB předána Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
v návaznosti na skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031. zasedání dne 14. 2. 2014 v předmětné věci usnesení proběhla následně jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy.
 
B) mění usnesení R6/129. schůze Rady města Brna konané dne 14. 2. 2014, bod č. 1 části 2 a 3, které zní:


"2.RMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do 31. 12. 2014
v části smlouvy o pronájmu pozemků, a to
- části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m2

- p. č. 2828/6 ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m2

- části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m2

- části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m2

- části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m2

- části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m2

vše v  k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,

jehož obsahem je zejména:


úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry 129.701 m2 na 132.030 m2 a zvýšení nájemného od 1. 1. 2016 z částky 111,- Kč/m2/rok na částku 222,- Kč/m2/rok,
vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich) a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 29.500.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
poskytnutí nevratného finančního příspěvku dle čl. 11a ve výši 20.000.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy na zlepšení životního prostředí částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu,
poskytnutí dalšího nevratného finančního příspěvku dle čl. 11b ve výši 36.000.000,- Kč bez zálohy nebo jiného finančního zajištění rovněž na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním Provozního objektu, tj. zejména na zlepšení životního prostředí těch částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu,
smluvně zajištěná možnost statutárního města Brna přesunu finančních prostředků mezi poskytnutými nevratnými finančními příspěvky,
snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy.Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do doby do 31. 12. 2014
v části smlouvy o


poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,
budoucím prodeji pozemků, a to

části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m2
p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m2
části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m2
části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m2
části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m2
části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m2vše v  k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,

budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna, jehož obsahem je zejména:

úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry 129.701 m2 na 132.030 m2 a další práva a závazky uvedené pod bodem č. 2 tohoto usnesení, vyjma odrážky č. 1

a současně s tím,
jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR."


takto:

2. RMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do 31. 12. 2014 v části smlouvy o pronájmu pozemků, a to
- části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m²
- p. č. 2828/6 ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m²
- části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m²
- části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m²
- části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m²
- části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m²
vše v k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o., jehož obsahem je zejména:


úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry 129. 701 m² na 132.030 m² a zvýšení nájemného od 1. 1. 2016 z částky 111,- Kč/m²/rok na částku 222,- Kč/m²/rok,
vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,-Kč na částku 26.000.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy,
doplnění čl. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu 59.500.000,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO,
doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, fl a g/.Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., s odloženou účinností do doby do 31. 12. 2014 v části smlouvy o


poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,
budoucím prodeji pozemků, a to

- části p. č. 2828/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 94.068 m²
- p. č. 2828/6 ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 33.186 m²,
- části p. č. 2844/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 368 m²
- části p. č. 2854/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 2.778 m²
- části p. č. 2858/1 ostatní plocha , ost. komunikace, o celkové výměře 1.243 m²

- části p. č. 2968 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 387 m²
vše v k. ú. Černovice ,
společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,
budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna,jehož obsahem je zejména:


úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry 129.701 m² na 132.030 m²,
vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 26.000.000,- Kč splatného formou 100 % zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl",
snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy,
doplnění čl. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu 59.500.000,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO,
doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/a současně s tím, jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR."

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
V Brně dne 26. 2. 2014
Zapsala Marcela Marečková