Zápis z RMB R6/131

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
05. 03. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24558&typ=2
Nalezeno adres
1285


Statutární město BrnoRada města Brna

  
Z Á P I S
 schůze Rady města Brna č. R6/131konané dne 5. března 2014 
 
 
Program:1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/10102


1c.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek mateřských škol - RM6/10142


1d.

Jmenování členů školské rady při ZŠ Brno, Čejkovická 10, a WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/10100


1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1 - RM6/10112


1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Tumaňanova 59 - RM6/10110


1g.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 - RM6/10164


1h.

Platové postupy ředitelů škol a školských zařízení - RM6/10092


1i.

Změna platové třídy ředitele Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1 - RM6/10099


2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 785/2 a 785/75 k. ú. Medlánky - RM6/10233


3.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/10113


5.

Grantový projekt OP LZZ "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany" - RM6/10163


6.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - v  k. ú. Starý Lískovec 612014 ( p. č. 2395/2 ) - RM6/10301


7.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova - louka pod Palackého vrchem - RM6/10125


8.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/10141


9. 2 smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/10091


12.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/10150


13.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - RM6/10300


14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10303


15.

Změny ve složení Marketingové rady města Brna - RM6/10138


16.

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl v Urban centru - RM6/10176


17.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2014 - doplnění přílohy k usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 9 - RM6/10175


18.

Žádost o povolení splátek - RM6/10259


19.

Uložení ostatků Zory Šemberové na čestném pohřebišti města Brna - RM6/10260


20.

Záměr zapojení do projektu "Vlastní podnik jako pracovní příležitost" - RM6/10239


4.

Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/10295


21.

Připojení radnice MČ Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/10172


22.

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/10173


23.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Nový chodník Chrlice - Modřice (Olympia)" - RM6/10159


24.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" - RM6/10160


25.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" - RM6/10161


26.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Napojení kanalizace ul. Sladkovského na stoku CG-2" - RM6/10289


28.

Schválení investičního záměru "Splašková kanalizace v ul. Rebešovická" - RM6/10108


29.

"Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10165


30.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10179


31.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10319


32.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10312


33.

Rozšíření kapacity diskového pole pro projekt "Digitalizace Archivu města Brna" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10171


34.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Implementace aplikace pro podporu volební agendy" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10169


35.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění správy WEBu brno.cz" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10170


38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení SVČ Stamicova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o. - RM6/10322


40.

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 57999304 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/10123


41.

Návrh nabytí pozemku p. č. 392/13 k. ú. Ořešín a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p. č. 392/13 k. ú. Ořešín pro stavbu "Brno, Jehnice - Ořešín - Útěchov, vodovodní přivaděč, 2. etapa" - RM6/10167


42.

Návrh nabytí pozemku p. č. 37/5 k. ú. Jehnice pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10166


43.

Návrh nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 98 - RM6/10268


44.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. ½ k pozemku p. č. 138/2 k. ú. Štýřice pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - RM6/10267


45.

Návrh na budoucí bezúplatné nabytí pozemků p. č. 180/3, 545/140 a částí p. č. 545/138, 545/139, 545/141, 545/136, 545/137 včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě v  k. ú. Ivanovice - RM6/10098


46.

Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v  k. ú. Město Brno dotčeného stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10177


47.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce a. s. pro kabelové vedení NN realizované v rámci stavby "Heroltice, NNk z NNv, Lesy Brna, p. č. 1537 " v pozemcích  k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky a Heroltice u Tišnova - RM6/10118


48.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost RWE GasNet, s. r. o., pro plynovod realizovaný v rámci stavby "Reko MS Brno - Zelný trh" v pozemcích k. ú. Město Brno - RM6/10097


49.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - RM6/10106


50.

Nájemní smlouvy na pronájem tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 k. ú. Komín - RM6/10111


51.

Odpověď na petici za řešení parkovacích míst v okolí ulic Blatouchová, Kovácká a Přední - RM6/10149


52.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Vybudování kolumbárií na Ústředním hřbitově města Brna" - RM6/10120


53.

Podlimitní veřejná zakázky Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava - zrušení zadávacího řízení - RM6/10284


54.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10285


55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna" - RM6/10288


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10248


58.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 - návrh smlouvy o partnerství - RM6/10283


59.

Projekt - (NE)Hrajeme si s domácím násilím - účast na projektu - RM6/10286


61.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2014 a návrh rozpočtového opatření - RM6/10101


62.

Návrh protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10104


63.

Návrh dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10119


64.

Návrh dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10121


66.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna - RM6/10287


65.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10103


67.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Podolí - RM6/10090


68.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Terminál IDS Starý Lískovec" k. ú. Starý Lískovec , k. ú. Bohunice , MČ Brno-Starý Lískovec, MČ Brno-Bohunice - RM6/10168


71.

Pokračování spolupráce se Světovou zdravotní organizací v rámci projektu Zdravé město - RM6/10174


72.

Koncepce obecního školství ve městě Brně do roku 2020 - RM6/10143


73.

Návrh smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - RM6/10269


74.

Odvolání a jmenování člena Městské rady pro prevenci kriminality - RM6/10162


77.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Nákup závodních kotoučových drah bazénu pro Městský plavecký bazén Lužánky" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10146


78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku skleněných kuliček pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10294


79.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - návrh rozpočtového opatření - RM6/10293


81.

Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - návrh rozpočtového opatření - RM6/10124


83.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10115


84.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10305


85.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10109


86.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10140


87.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2014 - RM6/10114


88.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2014 - RM6/10096


89.

Žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické v Brně I o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10245


90.

Žádost příspěvkové organizace LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10244


91.

Žádost Souboru lidových písní a tanců MÁJEK o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10243


92.

Žádost společnosti Vesna, o. p. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10242


93.

Žádost Sdružení přátel folkloru v Brně o prominutí smluvních pokut za nedodržení termínu vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10241


94.

Žádost Hudebních lahůdek, o. s., o prominutí smluvních pokut za nedodržení termínu vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10240


95.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově divadla Reduta v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/10246


96.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0771110303534 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jiřím Meindlem a smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a ORTOPEDIE MUDr. Meindl Jiří s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/10282


97.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100304181 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem a smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/10281


99.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id. 1/4 pozemku p. č. 4418/2 k. ú. Řečkovice (ZŠ Novoměstská 21) v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/10148


100.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Ivanovice ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemků p. č. 532, 533/1, 534/1 k. ú. Ivanovice - RM6/10144


101.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Chrlice ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 1060 k. ú. Chrlice - RM6/10145


102.

Žádost o podpůrné stanovisko statutárního města Brna k působení Církevní mateřské školy Benjamínek v Brně - RM6/10139


103.

"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" a "Statut fondu bytové výstavby" - aktualizace - RM6/10251


104.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" - RM6/10221


105.

Odpis nákladů vynaložených na přípravu rekonstrukce objektu Mendlovo nám. 16 - RM6/10257


106.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - RM6/10249


109.

Návrh prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - RM6/10222


108.

Návrh prodeje bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - RM6/10215


110.

Návrh prodeje bytového domu Heinrichova 1 včetně pozemků - RM6/10208


111.

Návrh prodeje bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků - RM6/10214


112.

Návrh prodeje bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku - RM6/10210


113.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků - RM6/10211


114.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - RM6/10213


115.

Návrh prodeje bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/10212


116.

Návrh prodeje bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10207


117.

Návrh prodeje bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10209


118.

Návrh prodeje vymezené jednotky č. 414/10 v domě Údolní 72 - RM6/10250


119.

Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 51 - návrh prodeje domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 včetně pozemků - RM6/10264


120.

Záměr prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10203


121.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část, návrh na stanovení ceny - RM6/10204


122.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10205


123.

Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10201


124.

Záměr prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/10206


125.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/10224


126.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10202


127.

Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10258


128.

Záměr prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt, návrh na stanovení ceny - RM6/10223


129.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10252


130.

Záměr prodeje bytové jednotky v domě Krásného 59 v Brně - RM6/10253


131.

Nájem sociálního bytu xxxxxxx - RM6/10263


132.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxx - RM6/10218


133.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxx - RM6/10219


134.

Prodloužení doby nájmu domovnického bytu v domě xxxxxxxx v Brně - RM6/10220


135.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 - RM6/10182


136.

Návrh prodeje nemovitosti (rodinný dům) na adrese Veslařská č. or. 238, č. p. 341 v  k. ú. Pisárky - RM6/10133


138.

Návrh prodeje pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/10134


139.

Návrh prodeje pozemků v  k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - RM6/10135


140.

Návrh prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 2/2 k. ú. Komín - RM6/10183


141.

Návrh prodeje pozemků p. č. 5010, 5013, 5016, 5019, 5022 , záměr prodeje pozemku p. č. 5002/4 , záměr prodeje nebo nájmu (pachtu) částí pozemků p. č. 5000/2, 5002/1 k. ú. Židenice - RM6/10256


142.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/1 a části p. č. 3978/5 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/10128


143.

Záměr prodeje pozemků p. č. 81, 82/1 a 2251/4 , vše v  k. ú. Komín - RM6/10127


144.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5614 k. ú. Bystrc - RM6/10188


145.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5417 k. ú. Bystrc - RM6/10195


146.

Záměr prodeje pozemku p. č. 738/7 k. ú. Jehnice - RM6/10229


147.

Záměr prodeje pozemků p. č. 944/3, 944/5 a 944/6 k. ú. Lesná v ul. Seifertova - RM6/10236


148.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2294/1 k. ú. Žebětín - RM6/10198


149.

Záměr prodeje pozemku p. č. 106/2 k. ú. Tuřany - RM6/10191


150.

Záměr prodeje pozemku p. č. 790/51 k. ú. Chrlice - RM6/10196


151.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1805, 1806 a 1807 , vše v  k. ú. Líšeň - RM6/10197


152.

Záměr prodeje pozemků p. č. 608/1 a 608/2 k. ú. Horní Heršpice - RM6/10237


153.

Záměr prodeje pozemků v  k. ú. Staré Brno - RM6/10277


154.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5274/59 k. ú. Žabovřesky - RM6/10129


156.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská - RM6/10234


157.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 94/7 a 96/16 k. ú. Kohoutovice v ul. Bašného a ul. Talichova - RM6/10227


158.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 320/3 k. ú. Lesná - RM6/10185


159.

Záměr prodeje pozemku p. č. 610 k. ú. Zábrdovice a žádost o odložení splatnosti nájemného z nájemní smlouvy č. 62042035 - RM6/10184


160.

Záměr prodeje/pronájmu pozemků p. č. 4766/11, 4766/12, 4766/13, k. ú. Královo Pole a záměr pronájmu části pozemku p. č. 4766/1, k. ú. Královo Pole - RM6/10273


161.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemků p. č. 4767/396, 4767/397, 4767/398, 4767/399, 4767/312, 4767/311 a části p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - RM6/10271


162.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 466 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10192


163.

Návrh na zrušení části usnesení bodu č. 46 usnesení R6/117. schůze RMB - doporučení prodeje nemovitostí v  k. ú. Komárov společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/10276


164.

Návrh změny usnesení ZMB č. Z6/018, bod č. 52 - "Návrh prodeje pozemku p. č. 561/26 k. ú. Řečkovice v ul. Ječná" - RM6/10274


165.

Návrh změny usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027, bod č. 53 - záměr prodeje části pozemku p. č. 545/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody včetně vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141 - RM6/10270


166.

Záměr nabytí pozemku p. č. 914/29 k. ú. Lesná z vlastnictví společnosti České dráhy a. s. - RM6/10278


167.

Návrh nabytí pozemků p. č. 453/27, 453/28, 453/29, 453/30, 453/31, 453/32, 453/33 a 453/35 a záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1122/1 , vše v  k. ú. Ivanovice v ul. Kouty a Sychrov - RM6/10254


168.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3805/7 k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10189


169.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/10238


170.

Nabytí nemovitého majetku, sedmi parkovacích míst a zpevněné plochy pod kontejnery na částech pozemků p. č. 202/27 a 202/28 k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/10261


171.

Nabytí nemovitostí v majetku ČR dle ust. § 2c zákona č. 172/1991 Sb. - RM6/10280


172.

Návrh změny usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 83 - návrh směny pozemku p. č. 708/38 za pozemek p. č. 696/3 , vše v  k. ú. Nový Lískovec ul. Zavřená a Zoubkova - RM6/10262


173.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3911 k. ú. Žabovřesky - RM6/10217


174.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 1012/84, 3985, 4226 k. ú. Komín - RM6/10232


175.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4008, 4154 k. ú. Komín - RM6/10231


176.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/49 k. ú. Bystrc - RM6/10230


177.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1443 k. ú. Černá Pole - RM6/10190


179.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1383/2, 1400/5 k. ú. Jundrov - RM6/10272


180.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 5351/1, 5351/2, 5871 k. ú. Žabovřesky - RM6/10130


181.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 790/6 k. ú. Žabovřesky - RM6/10126


182.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 800/1, 805, 806/12, 807/9, 808/12, 809/8, 810/7 a 810/8 , vše v  k. ú. Trnitá - RM6/10193


183.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 866 k. ú. Obřany zahrada nad ul. Cihelní - RM6/10226


184.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2110/1 k. ú. Žabovřesky - RM6/10187


185.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 9211 k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Bořetická 18, 20 - RM6/10225


186.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 1691/47 k. ú. Černovice - RM6/10186


187.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2202/5 a 2202/6 k. ú. Slatina - RM6/10235


188.

Pronájem části pozemku p. č. 799/1 k. ú. Staré Brno - RM6/10279


189.

Pacht pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4 k. ú. Štýřice - RM6/10275


191.

Žádost Jezdeckého sportovního centra o prominutí smluvní pokuty z nájemní smlouvy č. 62072044 - RM6/10199


192.

Návrh na nesouhlas s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxx k částem pozemku p. č. 2954/1 k. ú. Slatina - RM6/10200


193.

Svěření rozhodování o uzavírání dohod o umožnění stavby Majetkovému odboru MMB - pověření vedoucímu Majetkového odboru MMB k podpisu dohod o umožnění stavby dle stavebního zákona, text dohod o umožnění stavby a změna usnesení R5/161. schůze RMB bod č. 66 - RM6/10290


194.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB - RM6/10292


195.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - předběžné oznámení - RM6/10178


196.

Zjednodušené podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - dohoda o ukončení smlouvy o dílo - RM6/10228


197.

Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna, smlouva s organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o. - RM6/10152


198.

Smlouva o provedení pasportizace a monitoringu budov Dominikánské nám. 1 a Dominikánské nám. 2 v  k. ú. Město Brno , obec Brno (stavba "Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno-střed) - RM6/10154


199.

Smlouva o nájmu v areálu Rybníček 11, k. ú. Ponava - RM6/10157


200.

Smlouvy o nájmu v areálu Pisárecká 11, dodatky ke smlouvám v areálu Pisárecká 11 - RM6/10158


201.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Tržní 2, k. ú. Černovice - RM6/10156


202.

Změna smlouvy - příloha usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013, bod č. 57 ve věci pronájmu prostor v objektu Běhounská 17, k. ú. Město Brno o výměře 91,90 m² - RM6/10155


203.

Podání výpovědi z nájmu objektu Lužánecká 3 - RM6/10153


204.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM6/10151


205.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 - RM6/10317


206.

Žádost MČ Brno-Útěchov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH Brno-Útěchov - RM6/10356


80.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10116


1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/032 - RM6/10363


27.

Schválení investičního záměru "Rozšíření vodojemu Lesná" - RM6/10107


36.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zelný trh" - rekonstrukce - autorský dozor, smlouva o provádění autorského dozoru se společností Dopravoprojekt Brno, a. s. - RM6/10297


37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Absolonova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o. - RM6/10320


57.

Podpora meziobecní spolupráce - návrh smlouvy - RM6/10247


137.

Návrh prodeje nemovitosti (budova občanské vybavenosti) na adrese Tuřanka č. or. 3 v  k. ú. Slatina - RM6/10132


178.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 3833 a 4143 k. ú. Tuřany - RM6/10194


10.

Návrh dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice - RM6/10136


11.

Návrh dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov - RM6/10137


107.

Harmonogram přípravy prodeje domů dle Pravidel prodeje - RM6/10216
 
Bod 1b byl projednán po bodě 80.Bod 4 byl projednán po bodě 20.Body 10 a 11 byly projednány po bodě 178.Bod 27 byl projednán po bodě 1b.Body 36 a 37 byly projednány po bodě 27.Bod 57 byl projednán po bodě 37.Bod 65 byl projednán po bodě 66.Bod 80 byl projednán po bodě 206.Bod 107 byl projednán po bodě 11.Bod 108 byl projednán po bodě 109.Bod 137 byl projednán po bodě 57.Bod 178 byl projednán po bodě 137.
 
Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:39.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s.


60.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - únor 2014


69.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Minigolfový areál Kníničky" k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničky - RM6/10265


70.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Soubor RD Kamechy, IS a zpevněné plochy", k. ú. Žebětín , k. ú. Bystrc , MČ Brno-Žebětín, MČ Brno-Bystrc - RM6/10266


75.

Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna - RM6/10094


76.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na rok 2014 - RM6/10095


82.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření


98.

Návrh na svěření působnosti rozhodovat o uzavírání nájemních smluv Základní škole Brno, Čejkovická 10, p. o., a Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, p. o. - RM6/10147


155.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3569/337 k. ú. Šlapanice u Brna - RM6/10131


190.

Návrh na předchozí souhlas RMB MČ Brno-střed k uzavření smlouvy na pronájem pozemků p. č. 770, 771, 772, 773 k. ú. Štýřice na dobu 15 let za účelem podnikání - RM6/10291 
Přítomni:
Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:
MVDr. Vlastimil Žďárský.

 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/10102
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1c.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek mateřských škol - RM6/10142
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění materiálu.
1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 9 míst ředitelů/ek mateřských škol, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB jmenuje předsedy konkurzních komisí: doc. RNDr. Františka Vižďu, JUDr. Jiřího Olivu, Bc. Miloslava Humpolíčka, Jiřího Idese, Bc. Marii Paděrovou - zástupce města, a členy konkurzní komise na obsazení míst ředitelů/ek mateřských škol ve složení podle přílohy č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzních komisí, která není členkou konkurzních komisí.4.RMB určuje jako odborníka s hlasem poradním do konkurzního řízení paní Alenu Haluzovou na obsazení místa ředitele/ky MS Brno, Kamenná 21, Evu Vlčkovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Nádvorní 3, Marcelu Hanákovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Bieblova 25, Renatu Škaroupkovou na obsazení místa ředitele/ky MS Brno, Kohoutova 6, Hanu Milotovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, nám. SNP 25a, Bc. Janu Křivánkovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Slavíčkova 1, Hanu Šimáčkovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Veslařská 256, Hanu Kratochvílovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Dobrovského 66 a Hanu Kubišovou na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Slunná 25, která není členem této konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.5.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzních řízení, které tvoří přílohu č. 1c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzních řízení.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1d.

Jmenování členů školské rady při ZŠ Brno, Čejkovická 10, a WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/10100
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB jmenuje, v souladu s § 167 odst. 8 a 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, dva členy školské rady při Základní škole Brno, Čejkovická 10, kteří v ní budou zastupovat zřizovatele, statutární město Brno


Mgr. Zdeňku Tůmovou,
Mgr. Jaroslava Suchého

a dva členy školské rady při Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, kteří v ní budou zastupovat zřizovatele, statutární město Brno


JUDr. Irenu Matonohovou,
Bc. Aleše Jakubce.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1 - RM6/10112
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB jmenuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 10. 3. 2014 na místo ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1, Olgu Reimischovou, a to na dobu šesti let.2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 10. 3. 2014 plat ředitelce MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1, Olze Reimischové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.***úkol č.: [R6/131/1e]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy.


1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Tumaňanova 59 - RM6/10110
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 3. 2014 plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Tumaňanova 59, BcA. Zdence Zábranské, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.***úkol č.: [R6/131/1f]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1g.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 - RM6/10164
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 3. 2014 plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, Lence Dvořáčkové, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.***úkol č.: [R6/131/1g]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1h.

Platové postupy ředitelů škol a školských zařízení - RM6/10092
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanoví ředitelům škol a školských zařízení platové tarify dle přílohy č. 5 tohoto zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. ***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušných organizací ve své působnosti o platovém postupu.***úkol č.: [R6/131/1h]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1i.

Změna platové třídy ředitele Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1 - RM6/10099
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 01. 03. 2014, 13. platovou třídu řediteli ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, Mgr. Romanu Burdovi, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ a MŠ ve své působnosti o schválené platové třídě.***úkol č.: [R6/131/1i]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně] Schváleno jednomyslně 10 členy.  


2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 785/2 a 785/75 k. ú. Medlánky - RM6/10233
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB, a Mgr. Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti REVOS Group, a. s., ze dne 25. 3. 2013 o prodej pozemků p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k.ú. Medlánky za účelem výstavby sídla společnosti a doplnění žádosti ze dne 23. 10. 2013 - potvrzení prioritního zájmu společnosti o prodej pozemku p.č. 785/2 v k. ú. Medlánky i samostatně, bez pozemku p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky ,
skutečnost, že v území je pořizována změna "Regulačního plánu MČ Medlánky" vedená pod označením RP 1/10, která spočívá ve změně trasování veřejně prospěšné stavby "cyklistická a pěší stezka kolem Hradecké na Palackého třídu", ve zrušení režimu řízené výstavby a ve zrušení překryvné funkce zeleně a touto změnou je dotčen též pozemek p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky ,
skutečnost, že v současné době je OÚPR MMB připravován návrh na ukončení procesu pořizování změny RP MČ Medlánky - č. RPl/10, s předpokládaným termínem projednání v ZMB v květnu 2014,
dopis místostarosty MČ Brno-Medlánky p. JUDr. Michala Marka ze dne 28.  1 . 2014 - informace k důvodům nesouhlasu ZMČ Brno-Medlánky s prodejem pozemků spol. REVOS Group, a. s.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 785/2 orná půda o vým. 723 m²- p. č. 785/75 orná půda o vým. 28 m²
oba v k. ú. Medlánky .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej


pozemku p. č. 785/2 orná půda o vým. 723 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.180.568,- Kč a za podm&#$08nek kupní smlouvy,
pozemku p. č. 785/75 orná půda o vým. 28 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 84.448,- Kč, za podmínky kupní smlouvy s odloženou účinností.

 Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.  


3.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/10113
Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení nehlasoval nikdo, 1 člen byl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
  


5.

Grantový projekt OP LZZ "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany" - RM6/10163
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí podání žádosti, městskou částí Brno-Žabovřesky, o finanční podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo výzvy Dl, název výzvy: Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany" kdy tato žádost byla podána pod názvem "Standardizace OSPOD MČ Brno-Žabovřesky".2.RMB žádá Ing. Pavla Tyralíka, starostu městské části, o zaslání Informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci, Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.Termín: dle termínu výzvySchváleno jednomyslně 10 členy.  


6.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - v  k. ú. Starý Lískovec 612014 ( p. č. 2395/2 ) - RM6/10301
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na pozemku p. č. 2395/2 na ulici Kyjevská pro výstavbu nových parkovacích stání v k. ú. Starý Lískovec ; výměra lokality pod pořadovým číslem 172 se zmenší o 117 m².
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


7.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova - louka pod Palackého vrchem - RM6/10125
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Kroftova - louka pod Palackého vrchem, parcela č. 5179/2 v k. ú. Žabovřesky ; výměra lokality pod pořadovým číslem 79 se zmenší o 200 m² (úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky).Schváleno jednomyslně 10 členy. 


8.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/10141
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 


9.

2 smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/10091
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické opravě materiálu.
1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor v objektu Milady Horákové, or. č. 18, budova č. p. 327, občanská vybavenost, která je součástí pozemku č. p. 544/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a:Věrou Stulírovou
Petrem Košem


Smlouvy o nájmu tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


12.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/10150
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor's (AA-) a Moody's Investors Service (A2).2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor's (AA-) a Moody's Investors Service (A2).Schváleno jednomyslně 9 členy. 


13.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - RM6/10300
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10303
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu. Schváleno jednomyslně 9 členy. 


15.

Změny ve složení Marketingové rady města Brna - RM6/10138
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


rezignaci p. Ludvíka Kadlece na funkci místopředsedy Marketingové rady města Brna,
rezignaci Ing. Heleny Piskovské na funkci člena Marketingové rady města Brna.

2.RMB jmenuje s účinností od 5. 3. 2014 místopředsedou Marketingové rady města Brna Mgr. Libora Šťástku, člena RMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


16.

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl v Urban centru - RM6/10176
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč , která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje Ing. Milana Kohouta, vedoucího Kanceláře primátora města Brna, podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


17.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2014 - doplnění přílohy k usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 9 - RM6/10175
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje


doplnění Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2014, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,
Aatualizaci Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2014, schválený na R6/119. schůzi RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 9, jako příloha č. 10 zápisu, který tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


18.

Žádost o povolení splátek - RM6/10259
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se splacením dluhu xxx xxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 29.621,- Kč, a to ve splátkách po 500,- Kč měsíčně s tím, že neuhrazením jedné splátky se stává splatnou celá dlužná částka.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


19.

Uložení ostatků Zory Šemberové na čestném pohřebišti města Brna - RM6/10260
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.
RMB schvaluje, v souladu s ustanovením čl. 2 odst. (1) Statutu čestného pohřebiště města Brna, uložení ostatků Zory Šemberové na čestném pohřebišti města Brna ve skupině čestných hrobů č. H5E, hrobové místo č. 4.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.  


20.

Záměr zapojení do projektu "Vlastní podnik jako pracovní příležitost" - RM6/10239
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem účasti statutárního města Brna jako partnera v projektu "Vlastní podnik jako pracovní příležitost" v rámci programu Evropské komise Erasmus + - Vzdělávací mobilita jednotlivců.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


4.

Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/10295
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém materiálu včetně doplňku. Pro tento materiál hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. V průběhu schůze byl tento bod opětovně zařazen k projednání a následně bylo hlasováno o revokaci přijatého usnesení. V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl dotazy členů RMB Bc. Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu, na financování:


revitalizace Centra volného času na ulici Kosmonautů 4 ve výši 4.250 tis. Kč,
oprav škol a školek včetně nového nábytkového vybavení ve výši 5.000 tis. Kč,
rekonstrukce veřejného prostranství u Donu ve výši 12.000 tis. Kč.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


21.

Připojení radnice MČ Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/10172
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


22.

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/10173
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu pokrytí výdajů za služby v souvislosti s údržbou díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" za období březen až srpen 2014.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


23.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Nový chodník Chrlice - Modřice (Olympia)" - RM6/10159
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.
RMB nesouhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Nový chodník Chrlice - Modřice (Olympia)" (MČ Brno-Chrlice).Schváleno jednomyslně 10 členy. 


24.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" - RM6/10160
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" (MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Žebětín).Schváleno jednomyslně 10 členy. 


25.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" - RM6/10161
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" (MČ Brno-Bohunice) podle varianty č. 2a.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


26.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Napojení kanalizace ul. Sladkovského na stoku CG-2" - RM6/10289
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Napojení kanalizace ul. Sladkovského na stoku CG-2".Schváleno jednomyslně 10 členy. 


28.

Schválení investičního záměru "Splašková kanalizace v ul. Rebešovická" - RM6/10108
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje investiční záměr "Splašková kanalizace v ul. Rebešovická", který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB zařazuje investici "Splašková kanalizace v ul. Rebešovická" do operativního plánu investic.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


29.

"Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10165
Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s body 30-32.
1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc, 2. etapa".2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".


***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***úkol č.: [R6/131/29]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


30.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10179
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa".2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***úkol č.: [R6/131/30]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


31.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10319
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvalujezahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:
Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:
Jarmila Kouřilová - členka ZMB
Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMBnáhradníci:
Naděžda Křemečková - členka ZMB
Ing. Jiří Pustina - místostarosta MČ Brno-Vinohrady
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".
***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.***úkol č.: [R6/131/31/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/131/31/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/131/31/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/131/31/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


32.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10312
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.
1.RMB schvalujezahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 15c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

3.RMB bere na vědomí možné zvýšení celkových rozpočtových nákladů na investiční akci cca o 12 mil. Kč.4.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:
Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Dana Škarková - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB5.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:
Jarmila Kouřilová - členka ZMB
PhDr. Viera Rusinková - vedoucí OK MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Dana Škarková - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMBnáhradníci:
Naděžda Křemečková - členka ZMB
Eleni Manosoglu - ekonom OK MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB6.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".
***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.***úkol č.: [R6/131/32/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/131/32/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/131/32/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/131/32/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


33.

Rozšíření kapacity diskového pole pro projekt "Digitalizace Archivu města Brna" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10171
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 34 a 35.
1.RMB schvaluje


výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby Rozšíření kapacity diskového pole pro projekt "Digitalizace Archivu města Brna" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu,
přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:


VAHAL, s. r. o., IČ 499 75 714, Vrahovická 56c, 798 11, Prostějov
DNS a. s., IČ 251 46 441, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Forelive, s. r. o., IČ 277 07 172, Juliánovské náměstí 3878/2, 636 00 Brno
AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
AG COM, a. s., IČ 474 52 081, náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

3.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace ve složení:členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora
Vít Blaha, člen RMB
Mgr. Marián Hnát, člen ZMB
Ing. Jaromír Emmer, vedoucí OMI MMB
Mgr. Ladislav Zajíc, vedoucí Ekonomicko-právního oddělení OMI MMB

náhradníci:


Mgr. Jaroslav Suchý, člen ZMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., člen RMB
Jiří Sedláček, člen ZMB
Ing. Petr Machala, OMI MMB
Ing. Vladimír Žemla, OMI MMB

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.***úkol č.: [R6/131/33/01]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [bezodkladně] ***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek***úkol č.: [R6/131/33/02]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


34.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Implementace aplikace pro podporu volební agendy" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10169
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Implementace aplikace pro podporu volební agendy" jako nejvhodnější nabídku společnosti T-Mapy spol. s r. o., IČ 474 51 084, Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností T-Mapy spol. s r. o., IČ 474 51 084, Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové , která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/131/34]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy.


35.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění správy WEBu brno.cz" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10170
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění správy WEBu brno.cz" jako nejvhodnější nabídku společnosti FoNet, spol. s r. o., IČ 255 14 920, Anenská 11, 602 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností FoNet, spol. s r. o., IČ 255 14 920, Anenská 11, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/131/35]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení SVČ Stamicova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o. - RM6/10322
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení SVČ Stamicova" jako nejvhodnější nabídku společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín , která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/131/38]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


40.

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 57999304 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/10123
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 23. 9. 2013 ve věci navýšení úplaty za 1 SM u VO.2.RMB schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě č. 57999304 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


41.

Návrh nabytí pozemku p. č. 392/13 k. ú. Ořešín a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p. č. 392/13 k. ú. Ořešín pro stavbu "Brno, Jehnice - Ořešín - Útěchov, vodovodní přivaděč, 2. etapa" - RM6/10167
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 42.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


nabytí pozemku p. č. 392/13 o výměře 150 m² v k. ú. Ořešín z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 168. 400 ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,
zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín na pozemky 392/2, 392/3, 392/5, 392/7, 392/10 a 392/11 v k. ú. Ořešín ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.

 Schváleno jednomyslně 8 členy.  


42.

Návrh nabytí pozemku p. č. 37/5 k. ú. Jehnice pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10166
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 37/5 o výměře 33 m² v k. ú. Jehnice z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 74 . 250 ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě. Schváleno jednomyslně 8 členy.  


43.

Návrh nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 98 - RM6/10268
Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
 


44.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. ½ k pozemku p. č. 138/2 k. ú. Štýřice pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - RM6/10267
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 45.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemku p. č. 138/2, orná půda , o výměře 928 m², k. ú. Štýřice , včetně součástí a příslušenství v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/8), xxxxxxxxxxxxx (id. 1/8), xxxxxxxxxx (id. 1/8) a xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/8) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 790 .000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


45.

Návrh na budoucí bezúplatné nabytí pozemků p. č. 180/3, 545/140 a částí p. č. 545/138, 545/139, 545/141, 545/136, 545/137 včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě v  k. ú. Ivanovice - RM6/10098
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemků pod komunikační stavbou- p. č. 180/3 ostatní plocha , ostatní komunikace, o vým&#$ 01 ře 82 m²,- p. č. 545/140 orná půda , o výměře 51 m²,
- části p. č. 545/138, 545/139, 545/141 vše orná půdavše v k. ú. Ivanovice ,v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti Real Park spol. s r. o., manželů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx- částí p. č. 545/136, 545/137 oba orná půda, v k. ú. Ivanovice ,ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx, včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě, do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


46.

Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v  k. ú. Město Brno dotčeného stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10177
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


vložení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvo&#$04eného pozemkem p. č. 502/6 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 61 m² (pozemek vznikl oddělením od p. č. 502/2 podle geometrického plánu 608-13/2013) v k. ú. Město Brno , obec Brno, zapsaném na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s., za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem v hodnotě 492. 700 Kč (cena obvyklá),
zřízení předkupního práva k tomuto pozemku ve prospěch statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


47.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce a. s. pro kabelové vedení NN realizované v rámci stavby "Heroltice, NNk z NNv, Lesy Brna, p. č. 1537 " v pozemcích  k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky a Heroltice u Tišnova - RM6/10118
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti ELprojekty, s. r. o. ze dne 11. 12. 2013.2.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválenou na R6/124. schůzi RMB dne 18. 12. 2013, spočívající ve stanovení ceny za zřízení práva služebnosti ve výši 20.000,- Kč bez DPH,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


48.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost RWE GasNet, s. r. o., pro plynovod realizovaný v rámci stavby "Reko MS Brno - Zelný trh" v pozemcích k. ú. Město Brno - RM6/10097
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti RWE GasNet, s. r. o. doručenou dne 10. 2. 2014.2.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválenou na R6/124. schůzi RMB dne 18. 12. 2013, spočívající ve stanovení ceny za zřízení práva služebnosti ve výši 50 % ceny stanovené touto metodikou.3.RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí mezi statutárním městem Brnem a společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


49.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - RM6/10106
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí bezúplatné nabytí stavby stávající silnice 1/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova situované na pozemcích- p. č. 5/3, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 159 m²- p. č. 13/6, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 1.335 m²
- p. č. 1017/11, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 1.390 m²
- p. č. 1017/12, ostatní plocha , zeleň o výměře 13 m²- p. č. 1019/16, ostatní plocha , jiná plocha o výměře 20 m²- p. č. 1019/20, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 2.813 m²
- p. č. 1297/1, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 34.362 m²- p. č. 1298/1, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 10.249 m²
- p. č. 1614/1, ostatní plocha , ostatní komunikace o v&#$06měře 1 .460 m²- p. č. 1614/2, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 2.205 m²- p. č. 3618/1, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 14.714 m²
- p. č. 3631/9, ostatní plocha , zeleň o výměře 632 m²- p. č. 4602/54, ostatní plocha , silnice o výměře 525 m²- p. č. 4726/6, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 218 m²
- p. č. 4726/7, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 49 m²- p. č. 4726/8, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 122 m²
- p. č. 5339, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 7.303 m²- p. č. 5368/1, ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 6. 642
vše v k. ú. Královo Pole ,z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


50.

Nájemní smlouvy na pronájem tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 k. ú. Komín - RM6/10111
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem tří stávajících plakátovacích sloupů na pozemcích p. č. 210 a p. č. 309 , oba ostat. plocha, ostat. komunikace v k. ú. Komín , za účelem revitalizace a užívání plakátovacích ploch o výměře 3 x 4,90 m² (1,5 m/výška/x 3,27 m/obvod), celkem 14,70 m², sloužících k výlepu plakátů propagujících veřejné, kulturní, sportovn&#$08 a obdobné obecně prospěšné akce, pro RENGL, s. r. o. se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14 , která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této nájemní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


51.

Odpověď na petici za řešení parkovacích míst v okolí ulic Blatouchová, Kovácká a Přední - RM6/10149
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí podání označené jako "Petice za řešení parkovacích míst v okolí ulic Blatouchová, Kovácká a Přední".2.RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna, paní Kateřině Šidlové - osobě oprávněné zastupovat petiční výbor ve styku se státními orgány - na podání označené názvem "Petice za řešení parkovacích míst v okolí ulic Blatouchová, Kovácká a Přední", která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


52.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Vybudování kolumbárií na Ústředním hřbitově města Brna" - RM6/10120
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Vybudování kolumbárií na Ústředním hřbitově města Brna".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


53.

Podlimitní veřejná zakázky Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava - zrušení zadávacího řízení - RM6/10284
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 54.
1.RMB ruší zadávací řízení dle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona.***2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/131/53]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


54.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10285
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka jako nejvhodnější nabídku uchazeče Kaisler s. r. o., Měřičkova 48, 621 00 Brno , IČ: 255 23 406.***2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/131/54/01]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Kaisler s. r. o., Měřičkova 48, 621 00 Brno , IČ: 255 23 406 na veřejnou zakázku Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB


podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.

***5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/131/54/02]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/131/54/03]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/131/54/04]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.Termín: v termínu stanoveném zákonem***úkol č.: [R6/131/54/05]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.Termín: v termínu stanoveném zákonem***úkol č.: [R6/131/54/06]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [viz usnesení]***10.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/131/54/07]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna" - RM6/10288
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky, ve složení:


eCBA s.r.o., Neumannova 237/52, 602 00 Brno , IČ: 277 27 599
GaREP, spol. s r.o., náměstí 28. října 3, 602 00 Brno , IČ: 607 02 672
RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno , IČ: 283 37 361


2.RMB svěřuje vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB pravomoc dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o výběru první a druhé nejvhodnější nabídky.3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB uzavřením a podpisem smluv s vybranými dodavateli.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10248
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI jako nejvhodnější nabídku firmy SPF Group, s. r. o. (konsorcium SPF Group, s. r. o. a HOPE-E.S., v. o. s.).2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou SPF Group, s. r. o. (konsorcium SPF Group, s. r. o. a HOPE-E.S., v. o. s.), která tvoří přílohu č. 27 zápisu. Ověřená příloha je uložena u vedoucí Kanceláře strategie města MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem této smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/131/56]zodpovídá: Kancelář strategie města [17]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


58.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 - návrh smlouvy o partnerství - RM6/10283
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o partnerství k projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014".Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


59.

Projekt - (NE)Hrajeme si s domácím násilím - účast na projektu - RM6/10286
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí partnerskou projektovou fiši projektu (NE)Hrajeme si s domácím násilím, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů,
účast statutárního města Brna jako partnera s finančním příspěvkem v projektu (NE)Hrajeme si s domácím násilím předkládaného v rámci Norských fondů obecně prospěšnou společností SPONDEA.

3.RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem příloh k žádosti o dotaci, včetně čestných prohlášení v nich obsažených, týkajících se statutárního města Brna.4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí


výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů,
účast statutárního města Brna jako partnera s finančním příspěvkem v projektu (NE)Hrajeme si s domácím násilím předkládaného v rámci Norských fondů obecně prospěšnou společností SPONDEA.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


61.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2014 a návrh rozpočtového opatření - RM6/10101
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014 v celkové výši 800 tis. Kč dle Přehledu navržených dotací uvedených v tabulce,
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města na rok 2014.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. 


62.

Návrh protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10104
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 63.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


63.

Návrh dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10119
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


64.

Návrh dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10121
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 65.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit vynětí majetku statutárního města Brna z hospodaření Správy hřbitovů města Brna,, příspěvkové organizace, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


66.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna - RM6/10287
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.
1.RMB ustanovuje pracovní skupinu pro vedení dohodovacího řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, k upravenému návrhu změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB".2.RMB jmenuje členy pracovní skupiny pro vedení dohodovacího řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, k upravenému návrhu změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB":


Ladislav Macek, náměstek primátora, zastupitel určený pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města ve smyslu § 47 odst. 1 stavebního zákona
Mgr. Josef Haluza
JUDr. Michal Chládek
Bc. Aleš Jakubec
Ing. arch. Vojtěch Mencl

3.RMB pověřuje náměstka primátora Ladislava Macka jakožto určeného zastupitele řízením pracovní skupiny pro vedení dohodovacího řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, k upravenému návrhu změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB".***4.RMB ukládá náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi zpracovat výsledky dohodovacího řízení, vypracovat návrh řešení a předložit k projednání Radě města Brna.***úkol č.: [R6/131/66]zodpovídá: L. Macek, náměstek primátora [3206]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


65.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10103
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto materiálu s tím, že bude doplněný dle připomínek členů RMB opětovně předložen na příští schůzi RMB. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.
 


67.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Podolí - RM6/10090
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 68.
RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Podolí, které tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


68.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Terminál IDS Starý Lískovec" k. ú. Starý Lískovec , k. ú. Bohunice , MČ Brno-Starý Lískovec, MČ Brno-Bohunice - RM6/10168
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k územnímu řízení "Terminál IDS Starý Lískovec", které tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


71.

Pokračování spolupráce se Světovou zdravotní organizací v rámci projektu Zdravé město - RM6/10174
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí


s pokračováním v VI. fázi projektu Zdravé město Světové zdravotní organizace v letech 2014-2018 statutárním městem Brnem,
s úhradou ročního členského poplatku ve výši 6000 USD po dobu VI. fáze projektu Zdravé město WHO.

***2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře Brno - Zdravé město zajistit kroky nezbytné pro přihlášení statutárního města Brna k účasti v VI. fázi projektu Zdravé město WHO.***úkol č.: [R6/131/71]zodpovídá: Kancelář Brno - Zdravé město [50]termín: [2014-03-31]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


72.

Koncepce obecního školství ve městě Brně do roku 2020 - RM6/10143
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Koncepci obecního školství ve městě Brně do roku 2020.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


73.

Návrh smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - RM6/10269
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, IČ 006 76 535 v rámci projektu "Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodová 35, Brno".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


74.

Odvolání a jmenování člena Městské rady pro prevenci kriminality - RM6/10162
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB odvolává JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, z funkce člena Městské rady pro prevenci kriminality.2.RMB jmenuje JUDr. Bohumila Šimka členem Městské rady pro prevenci kriminality.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


77.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Nákup závodních kotoučových drah bazénu pro Městský plavecký bazén Lužánky" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10146
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 78.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Nákup závodních kotoučových drah bazénu pro Městský plavecký stadion Lužánky" - jako nejvhodnější nabídku firmy GURU Trade s. r. o., Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno , IČ: 015 02 892.2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou GURU Trade s. r. o., Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno , která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku skleněných kuliček pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10294
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku skleněných kuliček pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně jako nejvhodnější nabídku firmy AG Svoboda s. r. o., se sídlem 591 01 Karlov 31, IČ: 607 42 534.2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou AG Svoboda s. r. o., která tvoří přílohu č. 32 zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o dílo.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


79.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - návrh rozpočtového opatření - RM6/10293
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci Odboru sociální péče MMB z důvodu změny právní formy příjemců dotací.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


81.

Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - návrh rozpočtového opatření - RM6/10124
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičního příspěvku pro 64 základních škol ve městě Brně na zajištění základní plavecké výuky,
rozpočtové opatření dle tabulky

z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


83.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10115
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 7.484 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - Spolky pol. 5222";
poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - K. Podnikatelské subjekty pol. 5213";
poskytnutí neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem v celkové výši 147 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - L. Obecně prospěšné společnosti pol. 5221";
poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 267 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - M. Církve a náboženské společnosti pol. 5223";
poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 66 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - N. Neziskové a podobné organizace pol. 5229";
poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 470 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "VI. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládež, aktivit v roce 2014 - O. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339";
poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 8 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493";
poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 185 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OSMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493";
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy. 


84.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10305
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 44.047.300,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 460.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 18.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím ve výši 14.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "VI. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 - neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace vysokým školám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 95.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery spolkům, dle tabulky "VIII. Investiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014";
rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám;
uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1)-7) usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy. 


85.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10109
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 86 a 87.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím doplňujícím zdravotnické služby, v celkové výši 740.000,- Kč, uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na zajištění činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna - dotace typu "B" pro rok 2014",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím zdravotnické služby".

Schváleno jednomyslně 9 členy.  


86.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10140
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 v celkové výši 760.000,- Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotaci na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2014",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 na projekty v oblasti podpory rodiny".

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


87.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2014 - RM6/10114
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy. 


88.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2014 - RM6/10096
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 950 tis. Kč ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik na rok 2014",
uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik".


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


89.

Žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické v Brně I o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10245
Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s body 90-94, vše ve variantách II.
1.RMB bere na vědomí žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické v Brně I, Opletalova 600/6, 602 00 Brno , IČ 494 67 964, o prominutí smluvní pokuty ve výši 7.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091781 ze dne 23. 5. 2013.2.RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 7.000,- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Brně I, Opletalova 600/6, 602 00 Brno , IČ 494 67 964, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091781 ze dne 23. 5. 2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


90.

Žádost příspěvkové organizace LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10244
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí žádost příspěvkové organizace LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50, Lidická 1880/50, 658 00 Brno , IČ 004 01 803, o prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091961 ze dne 27. 5. 2013.2.RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč příspěvkové organizaci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50, Lidická 1880/50, 658 00 Brno , IČ 004 01 803, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091961 ze dne 27. 5. 2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


91.

Žádost Souboru lidových písní a tanců MÁJEK o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10243
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí žádost Souboru lidových písní a tanců MÁJEK, Charbulova 3/190, 618 00 Brno, IČ 449 91 371, o prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313092286 ze dne 24. 5. 2013.2.RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč Souboru lidových písní a tanců MAJEK, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 449 91 371, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313092286 ze dne 24. 5. 2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


92.

Žádost společnosti Vesna, o. p. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10242
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Vesna, o. p. s., Údolní 389/10, 602 00 Brno , IČ 155 29 479, o prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313092459 ze dne 28. 5. 2013.2.RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč společnosti Vesna, o. p. s., Údolní 389/10, 602 00 Brno , IČ 155 29 479, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313092459 ze dne 28. 5.2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


93.

Žádost Sdružení přátel folkloru v Brně o prominutí smluvních pokut za nedodržení termínu vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10241
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách II.
1.RMB bere na vědomí žádost Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno, IČ 004 87 856, o prominutí smluvních pokut v celkové výši 26.500,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna na základě smluv č. 7313090268 ze dne 13. 2. 2013 a č. 7313092266 ze dne 27. 5. 2013.2.RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 004 87 856, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313092266 ze dne 27. 5. 2013.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 004 87 856, o prominutí smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313090268 ze dne 13. 2. 2013.4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3/190, 618 00 Brno , IČ 004 87 856, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313090268 ze dne 13. 2. 2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


94.

Žádost Hudebních lahůdek, o. s., o prominutí smluvních pokut za nedodržení termínu vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10240
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí žádost Hudebních lahůdek, o. s., Cacovická 729/50, 614 00 Brno , IČ 227 19 458, o prominutí smluvních pokut v celkové výši 9.500,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna na základě smluv č. 7313091792, č. 7313091793 a č. 7313091794 ze dne 3. 5. 2013.2.RMB schvaluje


prominutí smluvní pokuty ve výši 4.500,- Kč Hudebním lahůdkám, o. s., Cacovická 729/50, 614 00 Brno , IČ 227 19 458, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091792 ze dne 3. 5. 2013;
prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč Hudebním lahůdkám, o. s., Cacovická 729/50, 614 00 Brno , IČ 227 19 458, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091793 ze dne 3. 5. 2013;
prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč Hudebním lahůdkám, o. s., Cacovická 729/50, 614 00 Brno , IČ 227 19 458, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 7313091794 ze dne 3. 5. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


95.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově divadla Reduta v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/10246
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor - restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m² v objektu divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 - Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, v k. ú. Město Brno , obec Brno, schválené na schůzi RMB č. R6/116 konané dne 25. 9. 2013, bod č. 75.2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících k podnikání - restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m² v budově divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 - Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, k. ú. Město Brno , obec Brno, předaných k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.3.RMB schvaluje


text záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m² v budově divadla Reduta v Brn&#$01, Kapucínské nám. 9 - Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, v k. ú. Město Brno , obec Brno, který tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu,
podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených prostor sloužících k podnikání, které tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***4.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.***úkol č.: [R6/131/95]zodpovídá: OK MMB [12]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


96.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0771110303534 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jiřím Meindlem a smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a ORTOPEDIE MUDr. Meindl Jiří s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/10282
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0071110303534 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jiřím Meindlem, která tvoří přílohu č. 34a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a ORTOPEDIE MUDr. Meindl Jiří s. r. o., která tvoří přílohu č. 34b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


97.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100304181 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem a smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/10281
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100304181 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem, která tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Karlem Slezáčkem s. r. o., která tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


99.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id. 1/4 pozemku p. č. 4418/2 k. ú. Řečkovice (ZŠ Novoměstská 21) v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/10148
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí s úhradou nároku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním id. 1/4 pozemku p. č. 4418/2 v k. ú. Řečkovice (ZŠ Novoměstská 21), bez právního důvodu, za období od 1. 1. 2012-31. 12. 2013 ve výši 938,- Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


100.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Ivanovice ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemků p. č. 532, 533/1, 534/1 k. ú. Ivanovice - RM6/10144
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB uděluje MČ Brno-Ivanovice předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěření majetku- pozemek p. č. 532 , o výměře 4.303 m² , ovocný sad- pozemek p. č. 533/1 , o výměře 3.266 m², ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha
- pozemek p. č. 534/1 , o výměře 515 m², ostatní plocha - ostatní komunikace
v k. ú. Ivanovice ,z kategorie: část I - předškolní zařízení, školy a školská zařízení do kategorie: část III. -ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


101.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Chrlice ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 1060 k. ú. Chrlice - RM6/10145
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB uděluje MČ Brno-Chrlice předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěření majetku- pozemek p. č. 1060 , o v&#$06měře 388 m² , zahrada
v k. ú. Chrlice ,z kategorie: část I - předškolní zařízení, školy a školská zařízení do kategorie: část III. -ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


102.

Žádost o podpůrné stanovisko statutárního města Brna k působení Církevní mateřské školy Benjamínek v Brně - RM6/10139
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje text dopisu jménem primátora s podpůrným stanoviskem statutárního města Brna pro Církevní mateřskou školu Benjamínek v Brně, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


103.

"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" a "Statut fondu bytové výstavby" - aktualizace - RM6/10251
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města",
"Statut fondu bytové výstavby".

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


104.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" - RM6/10221
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky použití disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" ve výši 12.000 tis. Kč.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


105.

Odpis nákladů vynaložených na přípravu rekonstrukce objektu Mendlovo nám. 16 - RM6/10257
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odpis nákladů na zmařenou investiční akci ORG 3364 "Mendlovo nám. 16 - rekonstrukce objektu" z účtu nedokončených investic města Brna v celkové výši 476.357,- Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


106.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - RM6/10249
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


109.

Návrh prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - RM6/10222
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemek p. č. 3455 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m² se stavbou č. p. 417 způsob využití bydlení- pozemek p. č. 3457 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m² se stavbou č. p. 419 způsob využití bydlení
- pozemek p. č. 3458 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě&#$04e 378 m² se stavbou č. p. 421 způsob využití bydlení- pozemek p. č. 3459 - zahrada o výměře 1. 044 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy:


uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Fišova 21, 23, 25, Brno.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


108.

Návrh prodeje bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - RM6/10215
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Fišova 19 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3453/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m² se stavbou č. p. 415, způsob využití bydlení,
v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 3453/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 342 m² se stavbou bytového domu Fišova 19, č. p. 415 , v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Fišova 19, Brno .Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


110.

Návrh prodeje bytového domu Heinrichova 1 včetně pozemků - RM6/10208
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Heinrichova 1 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 668 - zastavěná plocha a nádvoří , o vým&#$01ře 194 m² se stavbou č. p. 189, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 669/1 - zahrada , o výměře 651 m²,
vše k. ú. Stranice, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


111.

Návrh prodeje bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků - RM6/10214
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 112-118 .
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Helfertova 20 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2548 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 352 m² se stavbou č. p. 517, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2549 - zahrada o výměře 417 m²
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy


uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


112.

Návrh prodeje bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku - RM6/10210
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Jugoslávská 32 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2352 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 474 m² se stavbou č. p. 1739, způsob využití bydlení
v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


113.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků - RM6/10211
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 57 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2314 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m² se stavbou č. p. 941, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 2315 - zahrada , o výměře 98 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno - sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
úhrada nákladů na opravy domu dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Merhautova 57 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


114.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - RM6/10213
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 151 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1635 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 251 m² se stavbou &#$ 03 . p. 1020, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 1636 - zahrada , o výměře 99 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


115.

Návrh prodeje bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/10212
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Jugoslávská 36 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2354 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 452 m² se stavbou č. p. 601, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 2355 - zahrada o výměře 219 m²,
vše k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


116.

Návrh prodeje bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10207
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Hrnčířská 17 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1731 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 226 m² se stavbou č. p. 891, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1732 - zahrada , o výměře 333 m²,
vše v k. ú. Veveří , město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


117.

Návrh prodeje bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10209
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Mathonova 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1051 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 155 m² se stavbou č. p. 899 - způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1052 - zahrada , o výměře 140 m²,
vše k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno - sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


118.

Návrh prodeje vymezené jednotky č. 414/10 v domě Údolní 72 - RM6/10250
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej vymezené jednotky č. 414/10 - garáže v budově č. p. 414, Údolní 72, postavené na pozemku p. č. 598 , včetně jejího spoluvlastnického podílu o velikosti 1705/94830 na společných částech uvedené budovy, pozemku p. č. 598 zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 458 m² a pozemku p. č. 599/1 zahrada o výměře 609 m², vše v k. ú. Veveří , město Brno, městská část Brno-střed, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


119.

Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 51 - návrh prodeje domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 včetně pozemků - RM6/10264
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z6/025, bod č. 51, odst. č. 2 a 3 , které znělo:
"2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 54.731.064,- Kč za podmínek, že:


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domech, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech.

3. ZMB stanoví obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10, a to:


č. bytové jednotky Z2/15 ve výši 2.330.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z2/16 ve výši 2.410.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z4/16 ve výši 2.630.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z4/17 ve výši 1.980.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z4/18 ve výši 2.330.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z6/15 ve výši 2.020.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z6/16 ve výši 3.050.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z8/15 ve výši 1.750.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z8/16 ve výši 2.830.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z10/13 ve výši 3.270.000,- Kč,
č. bytové jednotky Z10/14 ve výši 1.820.000,- Kč."

takto:

Zastupitelstvo města Brna1. stanoví:- výchozí cenu těchto nemovitostí:pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,pozemku p. č. 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou č. p. 1668, způsob využití bydlení,pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²,
pozemku p. č. 2956/2 ostatní plocha o výmě&#$04e 371 m²pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 54.724.436,-Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech,- obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10, a to:č. bytové jednotky Z2/15 ve výši 2.330.000,- Kčč. bytové jednotky Z2/16 ve výši 2.410.000,- Kčč. bytové jednotky Z4/16 ve výši 2.630.000,- Kčč. bytové jednotky Z4/17 ve výši 1.980.000,- Kčč. bytové jednotky Z4/18 ve výši 2.330.000,- Kčč. bytové jednotky Z6/15 ve výši 2.020.000,- Kčč. bytové jednotky Z6/16 ve výši 3.050.000,- Kčč. bytové jednotky Z8/15 ve výši 1.750.000,- Kčč. bytové jednotky Z8/16 ve výši 2.830.000,- Kčč. bytové jednotky Z10/13 ve výši 3.270.000,- Kčč. bytové jednotky Z10/14 ve výši 1.820.000,- Kčč. bytové jednotky Z8/13 - pokoj ve výši 660.000,- Kč2.schvaluje v rámci prodeje domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,
- pozemku p. &#$ 03 . 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou č. p. 1668, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 2951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²- pozemku p. č. 2956/2 ostatní plocha o výměře 371 m²- pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech,- zřízení zástavního práva k nemovitostem:pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, zp&#$10sob využití bydlení,pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou č. p. 1668, způsob využití bydlení,pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využit&#$08 bydlení,pozemku p. č. 2951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²
pozemku p. č. 2956/2 ostatní plocha o výměře 371 m²pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 Brno.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


120.

Záměr prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10203
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 121-128.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Gorazdova 7 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 703/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m² se stavbou č. p. 659, způsob využití bytový dům,
- pozemku p. č. 703/2 - ostatní plocha o výměře 94 m²,- pozemku p. č. 703/14 - ostatní plocha o výměře 57 m²,- pozemku p. č. 705/2 - zahrada o výměře 302 m²,
vše v k.ú. Město Brno , město Brno, městská část Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.750.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


121.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část, návrh na stanovení ceny - RM6/10204
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Helfertova 7c - uliční část dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3283/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 774 m² se stavbou č. p. 509, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 3285 - zahrada o výměře 139 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 13.701.890,-Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


122.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10205
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 159 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1202 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m² se stavbou č. p. 1026, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1203 zahrada o výměře 52 m²,
vše v k.ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5.980.805,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


123.

Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10201
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Provazníkova 13 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1068 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m² se stavbou č. p. 1235, způsob využit&#$08 bydlení,- pozemku p. č. 1067 zahrada o výměře 116 m²
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit


výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 3.633.464,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
obvyklou cenu půdní vestavby - č. b. j. 8 ve výši 1.780.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


124.

Záměr prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/10206
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:- pozemku p. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m² se stavbou č. p. 160, způsob využití bydlení, v k. ú. Veveří , město Brno, městská část Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 22.602.337,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


125.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/10224
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2887 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 703 m² se stavbou č. p. 813, způsob využití bydlení,
v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit


výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 17.971.928,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
obvyklou cenu půdní vestavby - č. bytové jednotky 18 - ve výši 990.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


126.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10202
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 34 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 2881 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m² se stavbou č. p. 1689, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 2882 - zahrada o výměře 131 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.017.045,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


127.

Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/10258
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1616 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m² se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1624/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m² se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1625 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m² se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1617 - ostatní plocha o výměře 444 m²,- pozemku p. č. 1618 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,
- pozemku p. č. 1619 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08 o výměře 16 m²,- pozemku p. č. 1620 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m²,- pozemku p. č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²,
- pozemku p. č. 1622 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²,- pozemku p. č. 1623 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²,- pozemku p. č. 1626 - ostatní plocha o výměře 404 m²,- pozemku p. č. 3574 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovita) výchozí cenu těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1616 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m² se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1624/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m² se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1625 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m² se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 1617 - ostatní plocha o výměře 444 m²,- pozemku p. č. 1626 - ostatní plocha o výměře 404 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 35.450.000,- Kč s tím, že


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku Merhautova 194, 196, 198;
úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domovním celku Merhautova 194, 196, 198 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB;

b) obvyklou cenu půdních vestaveb, a tobytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 194 ve výši 2.060.000,- Kčbytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 194 ve výši 1.480.000,- Kčbytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 196 ve výši 1.640.000,- Kčbytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 196 ve výši 1.970.000,- Kčbytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 198 ve výši 1.820.000,- Kčbytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 198 ve výši 2.160.000,- Kčc) kupní cenu pozemkůp. č. 1618 - zastavěná plocha a nádvoří o v&#$06měře 17 m² ve výši 62.764,- Kčp. č. 1619-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² ve výši 59.072,- Kč
p. č. 1620 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě&#$04e 23 m² ve výši 84.916,- Kčp. č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² ve výši 73.840,- Kčp. č. 1622 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² ve výši 73 .840,- Kčp. č. 1623 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² ve výši 70 .148,- Kčp. č. 3574 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² ve vý&#$02i 70 . 148 ,- Kčvše v k.ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


128.

Záměr prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt, návrh na stanovení ceny - RM6/10223
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje rodinného domu Helfertova 7c - dvorní trakt dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3284/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 680 m² se stavbou bez čísla popisného, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 3283/2- ostatní plocha o výměře 61 m²,
- pozemku p. č. 3284/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m²,- pozemku p. č. 3284/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,
- pozemku p. č. 3284/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě&#$04e 20 m²,- pozemku p. č. 3284/5 - ostatní plocha o výměře 19 m²,- pozemku p. č. 3286 - zahrada o výměře 877 m²,
vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovitA) výchozí cenu pozemku p. č. 3284/1 - zastavěná plocha a nádvoří o v&#$06měře 680 m² se
stavbou rodinného domu Helfertova 7c, bez čísla popisného, a pozemků p. č. 3283/2 - ostatní plocha o výměře 61 m², p. č. 3284/5 - ostatní plocha o výměře 19 m² , p. č. 3286 - zahrada o výměře 877 m², v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.350.400,-Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,B) kupní cenu pozemků:pozemek p. č. 3284/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m², v k. ú. Černá Pole ve výši 95 . 680 ,- Kč;pozemek p. č. 3284/3 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Černá Pole ve výši 74 . 880 ,- Kč;pozemek p. č. 3284/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², v k. ú. Černá Pole ve výši 83 . 200 ,- Kč.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


129.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10252
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členy.
  


130.

Záměr prodeje bytové jednotky v domě Krásného 59 v Brně - RM6/10253
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


záměr prodeje bytové jednotky č. 1164/3 v domě č. p. 1077, č. p. 1164 a č. p. 1165, na ul. Krásného č. or. 57, 59, 61, postaveném na pozemcích p. č. 4379 , p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44, p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3650/301500 na společných částech budovy a pozemcích p. č. 4379, p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44 , p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a dále na pozemcích p. č. 4362/46, p. č. 4362/33, p. č. 4217/2, p. č. 4362/43, p. č. 4362/36, p. č. 4217/3, p. č. 4362/41, p. č. 4362/39 a p. č. 4217/4 - ostatní plochy, vše v Brně, k. ú. Židenice ,
podmínky nabídkového řízení pro prodej výše uvedených nemovitostí,
text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit


otevřením obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí Komisi bydlení RMB,
vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce.

Schváleno jednomyslně 9 členy.  


131.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxx - RM6/10263
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB mění usnesení R6/125. schůze RMB ze dne 8. 1. 2014, bod č. 34, které zní:
"1. RMB schvaluje ve smyslu č1. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel nájem 1+kk-pokojového sociálního bytu č.1 v domě xxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.úkol č.: [R6/125/34]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]"
takto:1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č.l těchto Pravidel nájem l+kk-pokojového bytu č.l v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx, úřední adresa Brno, Husova 5, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/131/131]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


132.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxx - RM6/10218
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 133 a 134.
1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu sociálního bytu 1+kk č. 1C v domě xxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx o 2 roky.***2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/131/132]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


133.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/10219
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 2pokojového bytu č. 12 v domě xxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx o 1 rok.***2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/131/133]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


134.

Prodloužení doby nájmu domovnického bytu v domě xxxxxxx v Brně - RM6/10220
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem 2+kk-pokojového služebního bytu č. 22 v domě xxxxxxx v Brně vázaný na výkon domovnických prací xxxxxxxxxxxx na dobu určitou - po dobu výkonu domovnických prací, nejdéle na 1 rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/131/134]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


135.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 - RM6/10182
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 2 se zdrželi hlasování.
 


136.

Návrh prodeje nemovitosti (rodinný dům) na adrese Veslařská č. or. 238, č. p. 341 v  k. ú. Pisárky - RM6/10133
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Veslařská č. or. 238, č. p. 341, která se stala součástí pozemku p. č. 1523 , pozemku p. č. 1523 a části pozemku p. č. 1522, vše v k. ú. Pisárky ze dne 11. 2. 2014 ,
usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 11. 2. 2014 , bod č. 73/13 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízeníprodej nemovitostí:- budovy Veslařská č. or. 238, č. p. 341 jako součásti pozemku p. č. 1523 - pozemku p. č. 1523 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m²
- pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m²
vše v k. ú. Pisárky ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.107.000,- Kč,zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění rozpínací skříně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů k pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m² v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


138.

Návrh prodeje pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/10134
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí skutečnost, že společnost IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., akceptuje aktuální cenový návrh pro předmětné pozemky ve výši 1. 400 ,- Kč/m² odvozen&#$06 na základě realizovaného prodeje pozemků v lokalitě z majetku města koncem roku 2013 za tuto cenu.2.RMB mění odstavec 3. usnesení R6/113. schůze RMB konané dne 28. 8. 2013, bod č. 2, který zní:
"Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků• p. č. 5483/1 zahrada o vým. 377 m²
p. č. 5486/1 zahrada o vým. 985
v k. ú. Žabovřesky ,společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. za dohodnutou kupní cenu 2.267.368, -Kč a za podmínek kupní smlouvy."
takto:Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 5483/1 zahrada o vým. 377 m²
- p. č. 5486/1 zahrada o v&#$ 06 m. 985
v k. ú. Žabovřesky ,společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., za dohodnutou kupní cenu 1.906.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


139.

Návrh prodeje pozemků v  k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - RM6/10135
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 140 a 141.
1.RMB bere na vědomí• přípisy


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 1. 2014 - oznámení o využití předkupního práva,
xxxxxxxxxxxxx ze dne 22. 1. 2014 - oznámení o využití předkupního práva,

• skutečnost, že dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. svědčí vlastníkům staveb na pozemcích p. č. 5637, 5639, 5691, 5643 a 5645, vše v k. ú. Žabovřesky , předkupní právo k těmto pozemkům s tím, že dle ustanovení § 2143 téhož zákona toto předkupní právo dospěje až uzavřením smlouvy s koupěchtivým,• protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora ze dne 11. 2. 2014 ,• usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 11. 2. 2014 , bod č. 73/15 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemků• p. č. 5637 ost. plocha, jiná plocha o vým. 17 m²• p. č. 5638 zahrada o vým. 526 m²• p. č. 5639 zast. plocha a nádv. o vým. 20 m²• p. č. 5640 zahrada o vým. 533 m²
p. č. 5641 zast. plocha a nádv. o vým. 18 m²• p. č. 5642 zahrada o vým. 396 m²• p. č. 5643 zast. plocha a nádv. o vým. 17 m²• p. č. 5644 zahrada o vým. 761 m²• p. č. 5645 zast. plocha a nádv. o vým. 20 m²
p. č. 5646 zahrada o vým. 1. 728
v k. ú. Žabovřesky ,společnosti Kopstav, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.406.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva a pro případ uzavření kupní smlouvy specifikované výše schválit text výzvy k uplatnění předkupního práva, jejíž přílohou bude text kupní smlouvy a která bude odeslána vlastníkům staveb na pozemcích p. č. 5637, 5639, 5691, 5643 a 5645, vše v k. ú. Žabovřesky .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy specifikované blíže v předchozím odstavci tohoto usnesení.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


140.

Návrh prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 2/2 k. ú. Komín - RM6/10183
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí přípis společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., ze dne 9. 12. 2013 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 1 .000,- Kč/m² a &#$05ádost o opětovné projednání věci.2.RMB schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2/2 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 961 m² v k. ú. Komín společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., za dohodnuté nájemné 9. 610 ,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výše specifikované smlouvy.4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválita) prodej pozemků- p. č. 2/3 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 30 m²- p. č. 2/4 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 127 m²
v k. ú. Komín ,společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., za dohodnutoukupní cenu 381. 442 ,- Kč,b) zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům:- p. č. 2/3 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 30 m²- p. č. 2/4 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 127 m²
vše v k. ú. Komín , ve prospěch statutárního města Brnapráva přednostního daru jako práva smluvního k nemovitostem- p. č. 2/3 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 30 m²- p. č. 2/4 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 127 m²
vše v k. ú. Komín , ve prospěch statutárního města Brnaa za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky a o přednostní nabídce daru.5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výše specifikované smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


141.

Návrh prodeje pozemků p. č. 5010, 5013, 5016, 5019, 5022 , záměr prodeje pozemku p. č. 5002/4 , záměr prodeje nebo nájmu (pachtu) částí pozemků p. č. 5000/2, 5002/1 k. ú. Židenice - RM6/10256
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


podání xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 6. 2013, ve kterém navrhuje snížení kupní ceny za pozemek p. č. 5019 v k. ú. Židenice ve výši 365 . 560 ,- Kč na polovinu, tj. na částku 183. 280 ,- Kč,
návrh na dispozici s majetkem města podanou manžely xxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 5010 v k. ú. Židenice ,
návrh na dispozici s majetkem města podanou xxxxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 5013 v k. ú. Židenice ,
návrh na dispozici s majetkem města podanou manžely xxxxx - prodej pozemku p. č. 5016 v k. ú. Židenice ,
návrh na dispozici s majetkem města podanou xxxxxxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 5022 v k. ú. Židenice .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 5010 zahrada o výměře 103 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 199 .172,- Kč- p. č. 5013 zahrada o výměře 139 m² v k. ú. Židenice xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 268.436,- Kč- p. č. 5016 zahrada o výměře 166 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 320 .384,- Kč,- p. č. 5019 zahrada o výměře 190 m² v k. ú. Židenice xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 366 .560,- Kč- p. č. 5022 zahrada o výměře 170 m² v k. ú. Židenice xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 328. 080 ,- Kča za podmínek kupních smluv.3.RMB bere na vědomí - n&#$07vrh na dispozici s majetkem města podaný xxxxxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 5002/4 a části pozemku p. č. 5002/1 o výměře 10 m² v k. ú. Židenice nebo zřízení věcného břemene přístupové cesty přes pozemek p. č. 5002/4 a část pozemku p. č. 5002/1 v k. ú. Židenice ,- návrh na dispozici s majetkem města podanou xxxxxxx - prodej části pozemku p. č. 5000/2 o výměře 51 m² v k. ú. Židenice ,- návrh na dispozici s majetkem města podanou xxxxxxxxxxx - prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 5000/2 o výměře 4 m² a části pozemku p. č. 5002/1 o výměře 33 v k. ú. Židenice .4.RMB nesouhlasía) se záměrem prodeje pozemků- p. č. 5002/4 ostatní plocha , dráha o výměře 69 m²- dvou částí p. č. 5000/2 zahrada o celkové výměře 55 m² (51 + 4 m²)
- dvou částí p. &#$ 03 . 5002/1 ostatní plocha, dráha o výměře 43 m² (10 + 33 m²)
v k. ú. Židenice ,b) se zřízením služebnosti stezky přes pozemek p. č. 5002/4 a část pozemku p. č. 5002/1 o výměře 10 m² v k. ú. Židenice na pozemek p. č. 5007 v k. ú. Židenice ve prospěch xxxxxxxxxx.5.RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu)- dvou částí pozemku p. č. 5000/2 zahrada o celkové výměře 55 m² (51 + 4 m²)
- dvou částí pozemku p. č. 5002/1 ostatní plocha , dráha o výměře 43 m² (10 + 33 m²)
v k. ú. Židenice .Schváleno jednomyslně 10 členy.  


142.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/1 a části p. č. 3978/5 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/10128
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. spolu s body 143-151.
1.RMB bere na vědomí protinávrh kupní ceny ve výši 10.000,- Kč sdělený paní xxxxxxxxxxx na osobním jednání ve věci konaném na MO MMB dne 10. 1. 2014, a to včetně zdůvodnění.2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 3978/1 zahrada o výměře 48 m²
- části p. č. 3978/5 ost. pl., jiná pl. o výměře 1 m²
v k. ú. Žabovřesky .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 3978/1 zahrada o výměře 48 m²
- části p. č. 3978/5 ost. pl., jiná pl. o výměře 1 m²
v k. ú. Žabovřesky ,xxxxxxxxxxxxxza dohodnutou kupní cenu 179. 360 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.


143.

Záměr prodeje pozemků p. č. 81, 82/1 a 2251/4 , vše v  k. ú. Komín - RM6/10127
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí žádosti


manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 81, p. č. 82/1 a p. č. 2251/4, vše v k. ú. Komín , ze dne 21. 1. 2013 ,
xxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 2251/4 v k. ú. Komín ze dne 7. 1. 2013.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 81 zast.pl. a nádvoří o výměře 74 m²
- p. č. 82/1 zahrada o výměře 45 m²
- p. č. 2251/4 orná půda o výměře 14 m²
vše k. ú. Komín .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 81 zast.pl. a nádvoří o v&#$06měře 74 m²- p. č. 82/1 zahrada o výměře 45 m²
- p. č. 2251/4 orná půda o výměře 14 m²
vše k. ú. Komín ,manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 346 . 800 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


144.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5614 k. ú. Bystrc - RM6/10188
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku- p. č. 5614 - ost. plocha, zeleň, o výměře 124 m²
k. ú. Bystrc .2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku- p. č. 5614 - ost. plocha, zeleň, o výměře 124 m²
k. ú. Bystrc ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 67. 960 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


145.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5417 k. ú. Bystrc - RM6/10195
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí, že statutární město Brno neobdrželo v nabídkovém řízení vypsaném na prodej pozemku - p. č. 5417 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 271 m²
v k. ú. Bystrc , žádnou nabídku.2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemku- p. č. 5417 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 271 m²
v k. ú. Bystrc ,vypsané na základě usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013 , bod č. 100.3.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu s nabídkou prodeje pozemku- p. č. 5417 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výmě&#$04e 271 m²
v k. ú. Bystrc ,za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


146.

Záměr prodeje pozemku p. č. 738/7 k. ú. Jehnice - RM6/10229
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku- p. č. 738/7 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m²
v k. ú. Jehnice .2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku- p. č. 738/7 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m²
k. ú. Jehnice ,xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.496,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


147.

Záměr prodeje pozemků p. č. 944/3, 944/5 a 944/6 k. ú. Lesná v ul. Seifertova - RM6/10236
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 944/3 - orná půda , o výměře 9 m²- p. č. 944/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 13 m²
- p. č. 944/6 - orná půda , o výměře 6 m²
vše v  k. ú. Lesná .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


148.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2294/1 k. ú. Žebětín - RM6/10198
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí podání manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 23. 12. 2013, ve kterém podávají předběžný návrh kupní ceny za pozemek p. č. 2294/1 v k. ú. Žebětín ve výši 8 . 696 ,- Kč (100,- Kč/m² + 4 % + 1.000,- Kč návrh na vklad).2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku - p. č. 2294/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 74 m²
v k. ú. Žebětín .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku - p. č. 2294/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 74 m²
v k. ú. Žebětín , manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 77. 960 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


149.

Záměr prodeje pozemku p. č. 106/2 k. ú. Tuřany - RM6/10191
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí podání xxxxxxxxxxxxxx ze dne 30. 11. 2013, ve kterém uvádí skutečnosti, za kterých došlo ke stavbě rodinného domu na části pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 106 o výměře 4 m² v k. ú. Tuřany - nyní p. č. 106/2 k. ú. Tuřany .2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 106/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 v k. ú. Tuřany .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schv&#$07lit prodej pozemku p. č. 106/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v k. ú. Tuřany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 9. 320 ,- Kč a 15 % DPH ve výši 1. 398 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


150.

Záměr prodeje pozemku p. č. 790/51 k. ú. Chrlice - RM6/10196
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí, že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém řízení vypsaném na prodej pozemku p. č. 790/51 v k. ú. Chrlice žádnou nabídku.2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemku- p. č. 790/51 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 441 m²
v k. ú. Chrlice ,za minimální kupní cenu ve výši 882.000,- Kč, vypsané na základě usnesení R6/124. schůze Rady města Brna konané dne 18. 12. 2013, bod č. 88. 3.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu s nabídkou prodeje pozemku- p. č. 790/51 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 441 m²
v k. ú. Chrlice ,za kupní cenu 794 .000,- Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


151.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1805, 1806 a 1807 , vše v  k. ú. Líšeň - RM6/10197
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí, že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém řízení vypsaném na prodej pozemků p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807, vše v k.ú. Líšeň , žádnou nabídku.2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků- p. č. 1805 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 532 m²
- p. č. 1806 ostatní plocha , jiná plocha o v&#$06měře 115 m²- p. č. 1807 zahrada o výměře 1. 113
vše v k. ú. Líšeň ,za minimální kupní cenu ve výši 5.632.000,- Kč, vypsané na základě usnesení R6/124. schůze Rady města Brna konané dne 18. 12. 2013 , bod č. 89.3.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu s nabídkou prodeje pozemků- p. č. 1805 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 532 m²
- p. č. 1806 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 115 m²- p. č. 1807 zahrada o výměře 1. 113
vše v k. ú. Líšeň ,za kupní cenu 5.350.000,- Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


152.

Záměr prodeje pozemků p. č. 608/1 a 608/2 k. ú. Horní Heršpice - RM6/10237
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice .2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 608/1, zahrada o výměře 130 m²,- p. č. 608/2, zahrada o výměře 51 m²,
v k. ú. Horní Heršpice ,s návrhem kupní ceny ve výši 226. 900 ,- Kč.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. 


153.

Záměr prodeje pozemků v  k. ú. Staré Brno - RM6/10277
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 154.
1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemkůčástí p. č. 1147/13 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, jiná plocha (180 m² + 32 m²)
částí p. č. 1147/8 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, zeleň (14 m² + 1 m²)
částí p. č. 1160/4 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, ostatní kom. (51 m² + 24 m²)
části p. č. 1160/5 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, ost. komunik. o vým. 57 m² 2 .RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválitA) prodej- části p. č. 1147/13 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, jiná plocha, o vým. 180 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/23 ostatní plocha , jiná plocha o vým. 180 m²
- části p. č. 1147/8 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, zeleň, o vým. 14 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/8 ostatní plocha , zeleň o vým. 14 m²
- části p. č. 1160/4 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, ostatní kom., o vým. 51 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/4 ostatní plocha , ostatní kom. o vým. 51 m²
- části p. č. 1160/5 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, ostatní kom. vým. 57 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/17 ostatní plocha , ostatní kom. o vým. 57 m²
se všemi součástmi a příslušenstvími, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu2.335.340,- Kč,zřízení služebnosti spočívajícího v povinnosti vlastníka části pozemku p. č. 1160/5 v k. ú. Staré Brno (dle GP č. 1083-27/2014 p. č. 1160/17 v k.ú. Staré Brno ) strpět na tomto pozemku uložení vodovodní přípojky inv. č. 06005/556 a respektovat ochranné území vodovodní přípojky, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.B) prodej- části p. č. 1147/13 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, jiná plocha o vým. 32 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/22 ostatní plocha , jiná plocha o vým. 32 m²
- části p. č. 1147/8 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, zeleň o vým. 1 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/21 ostatní plocha , zeleň o vým. l m²
- části p. č. 1160/4 k. ú. Staré Brno , ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 24 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/31 ostatní plocha , ostatní kom. o vým. 24 m²
xxxxxxxxxxxxx, se všemi součástmi a příslušenstvími, za dohodnutou kupní cenu 519 .710,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


154.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5274/59 k. ú. Žabovřesky - RM6/10129
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku- p. č. 5274/59 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²
k. ú. Žabovřesky .2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku- p. č. 5274/194 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²
k. ú. Žabovřesky ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 50.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


156.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská - RM6/10234
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A) spolu s body 157-160.
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8. 1. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej částí pozemku p. č. 2395/3 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 65 m² v k. ú. Star&#$06 Lískovec ve výši 150.000,- Kč (cca 2.308,-Kč/m² vč. nákladů na převod).2.RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku p. č. 2395/3 ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Starý L&#$08skovec o výměře 65 m², tj. části o výměře 63 m² a části o výměře 2 m².
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej částí pozemku p. č. 2395/3 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 65 m² v k. ú. Starý Lískovec , tj. část o výměře 63 m² a část o výměře 2 m², xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 164. 592 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


157.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 94/7 a 96/16 k. ú. Kohoutovice v ul. Bašného a ul. Talichova - RM6/10227
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků- p. č. 94/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²- p. č. 96/16 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²
vše v  k. ú. Kohoutovice .Schváleno jednomyslně 10 členy.  


158.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 320/3 k. ú. Lesná - RM6/10185
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti RWE GasNet, s. r. o. (původně JMP Net, s. r. o.) ze dne 28. 11. 2012 o prodej části pozemku p. č. 320/3 o výměře 21 m² v  k. ú. Lesná2 .RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku- p. č. 320/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²
k. ú. Lesná .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


159.

Záměr prodeje pozemku p. č. 610 k. ú. Zábrdovice a žádost o odložení splatnosti nájemného z nájemní smlouvy č. 62042035 - RM6/10184
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti STYL 2000 spol. s r. o. o prodej pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice ,
žádost společnosti STYL 2000 spol. s r. o. ze dne 16. 8. 2013 o odložení splatnosti nájemného splatného ke dni 30. 6. 2013 za pronájem pozemku p. č. 610 ost. plocha, manipul. plocha o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice na základě nájemní smlouvy č. 62042035 za rok 2013 ve výši 237. 020 ,- Kč, a to do 30. 9. 2013, z důvodu pozdních plateb od zákazníků společnosti.

2.RMB nesouhlasí s odložením splatnosti nájemného splatného ke dni 30. 6. 2013 za pronájem pozemku p. č. 610 ost. plocha, manipul. plocha o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice společnosti STYL 2000 spol. s r. o. na základě nájemní smlouvy č. 62042035 za rok 2013 ve výši 237. 020 ,- Kč.3.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 610 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000,- Kč a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.4.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku p. č. 610 ost. plocha, manipul. plocha o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice , které tvoří přílohu č. 41a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 41b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.6.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


160.

Záměr prodeje/pronájmu pozemků p. č. 4766/11, 4766/12, 4766/13, k. ú. Královo Pole a záměr pronájmu části pozemku p. č. 4766/1, k. ú. Královo Pole - RM6/10273
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí a) se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemků:- p. č. 4766/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²,- p. č. 4766/12 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 6 m²,
- p. č. 4766/13 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 2 m²,
vše v k.ú. Královo Pole ,b) se záměrem pronájmu- části pozemku p. č. 4766/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 26 m²,
v k. ú. Královo Pole ,c) s návrhem ceny za pronájem v těchto případech ve výši 87,- Kč/m²/rok za zastavěné pozemky a 45,- Kč/m²/rok za nezastavěné pozemky,

d) s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 2 .080,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1 .000,- Kč návrh na vklad.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


161.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemků p. č. 4767/396, 4767/397, 4767/398, 4767/399, 4767/312, 4767/311 a části p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - RM6/10271
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické opravě usnesení.
RMB souhlasí a) se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemků:- p. &#$03. 4767/396 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 1 m²,- p. č. 4767/397 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře l1 m²,
- p. č. 4767/398 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 23 m²,- p. č. 4767/399 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 22 m²,- části p. č. 4767/315 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 19 m²,
- p. č. 4767/312 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 18 m²,- p. č. 4767/311 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 137 m²,
vše v k. ú. Královo Pole ,b) s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 2.080,- Kč/m² včetně nákladů na prodej + 1.000,- Kč návrh na vklad,c) s návrhem ceny za pronájem v těchto případech ve výši 45,- Kč/m²/rok.
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


162.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 466 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10192
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem m&#$01sta podanou manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 466 o výměře 9 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice .2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 466 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 9 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice .3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 466 ostatní plocha , ostatní komunikace o vým&#$01ře 9 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice .Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


163.

Návrh na zrušení části usnesení bodu č. 46 usnesení R6/117. schůze RMB - doporučení prodeje nemovitostí v  k. ú. Komárov společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/10276
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí ekonomickou rozvahu pro případ prodeje níže specifikovaných nemovitostí v k. ú. Komárov společnosti SAKO Brno, a. s., před dokončením splátkové povinnosti města Brna dle dohody o splátkách č. 0042111104009 mezi městem Brnem společností SAKO Brno, a. s., ze dne 6. 10. 2011, nebo po splnění této splátkové povinnosti města Brna.2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 156/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 840 m²
- p. č. 158/9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 257 m²- p. č. 158/10 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 21 m²- p. č. 158/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 54 m²
- p. č. 158/12 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.116 m²- p. č. 158/13 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 15 m²
- p. č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.032 m²- p. č. 161 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 73 m²- p. č. 162 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.027 m²
- p. č. 172/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 325 m²
budov bez čp/čebudova na pozemku p. č. 156/3 budova na pozemku p. č. 158/9 budova na pozemku p. č. 158/10 budova na pozemku p. č. 158/11 budova na pozemku p. č. 160 budova na pozemku p. č. 161 budova na pozemku p. č. 162vše v k. ú. Komárov .3.RMB ruší odstavec č. 3 bodu č. 46 usnesení R6/117. schůze RMB konané dne 8. 10. 2013, který zní:
"3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 156/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 840 m²- p. č. 158/9 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 257 m²
- p. č. 158/10 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 21 m²- p. č. 158/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 54 m²
-p. č 158/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1116 m²
- p. č. 158/13 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 15 m²- p. č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1032 m²
- p. č. 161 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 73 m²- p. č. 162 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1027 m²- p. č. 172/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 325 m²
budov bez čp/čebudova na pozemku p. č. 156/3 budova na pozemku p. č. 158/9 budova na pozemku p. č. 158/10 budova na pozemku p. č. 158/11 budova na pozemku p. č. 160 budova na pozemku p. č. 161 budova na pozemku p. č. 162 vše v k. ú. Komárovspolečnosti SAKO Brno, a. s. za celkovou dohodnutou kupní cenu 33.122.190,20,- Kč(tj. 28.644.080,- Kč + 1.145.763,- Kč daň z převodu nemovitostí + DPH 3.332.347,20 Kč) a za podmínek kupní smlouvy."
Odstavce č. 1 a 2 bodu č. 46 usnesení R6/117. schůze RMB konané dne 8. 10. 2013 zůstávají v platnosti beze změny.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


164.

Návrh změny usnesení ZMB č. Z6/018, bod č. 52 - "Návrh prodeje pozemku p. č. 561/26 k. ú. Řečkovice v ul. Ječná" - RM6/10274
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 9. 12. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 561/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Řečkovice ve výši 10 .000,- Kč (cca 556,- Kč/m² vč. nákladů na převod), se lhůtou pro zaplacení kupní ceny do 12 měsíců.2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 561/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 v k. ú. Řečkovice .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit se změnou usnesení Z6/018. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 9. 10. 2012, bod č. 52, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p. č. 561/26 zastavěná plocha a nádvoř&#$08 o výměře 18 m² v k. ú. Řečkovice xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28. 810 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení."
Schváleno jednomyslně 10 členy.  


165.

Návrh změny usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027, bod č. 53 - záměr prodeje části pozemku p. č. 545/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody včetně vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141 - RM6/10270
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 4. 11. 2013 - nesouhlas s podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na prodej pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 57 m² v k. ú. Kohoutovice xxxxxxxxxxxxxx a zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141, s omezením činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha , ostatní komunikace, v k. ú. Kohoutovice , ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
dopis xxxxxxxxxxx ze dne 16. 12. 2013 - souhlas s prodejem pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 57 m² v k. ú. Kohoutovice včetně vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141 za podmínky, že bude respektováno ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého provozovatel vodovodu (BVK, a. s.) ze svých provozních prostředků zajišťuje opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeječásti pozemku p. č. 545/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výmě&#$04e 57 m²
v k. ú. Kohoutovicea vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013, bod č. 53, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p .č. 545/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m² v  k. ú. Kohoutovice xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 107. 704 ,- Kč a zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky s omezením činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha , ostatní komunikace, v  k. ú. Kohoutovice , ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení."
takto:Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku - p. č. 545/11 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 57 m²
v k. ú. Kohoutovice , a vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141 xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 108 .087,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


166.

Záměr nabytí pozemku p. č. 914/29 k. ú. Lesná z vlastnictví společnosti České dráhy a. s. - RM6/10278
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí dotaz společnosti České dráhy a. s. zda statutární město Brno jako vlastník sousedních pozemků nemá zájem o koupi pozemku p. č. 914/29 k. ú. Lesná , příp. jeho části.2.RMB souhlasí se záměrem nabytí pozemku- p. č. 914/29 - ost. plocha, ost. komunikace, o výmě&#$04e 77 m²
k. ú. Lesná ,z vlastnictví společnosti České dráhy a. s. do vlastnictví statutárního města Brna.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


167.

Návrh nabytí pozemků p. č. 453/27, 453/28, 453/29, 453/30, 453/31, 453/32, 453/33 a 453/35 a záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1122/1 , vše v  k. ú. Ivanovice v ul. Kouty a Sychrov - RM6/10254
Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora, před projednáváním tohoto materiálu oznámila střet zájmů (podjatost) a u tohoto bodu nehlasovala. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxx ze dne 25. 6. 2012, předcházející podání návrhu na dispozici v r. 2013 - nabídka prodeje pozemků p. č. 453/27, p. č. 453/28, p. č. 453/29, p. č. 453/30, p. č. 453/31, p. č. 453/32, p. č. 453/33 a p. č. 453/35 v k. ú. Ivanovice do vlastnictví statutárního města Brna za účelem jejich následného předání do užívání vlastníkům rodinných domů v ul. Kouty č. or. 12, 14, 16, 18, 20 a 22 , kteří tyto pozemky užívají jako funkční celky s jejich nemovitostmi - vjezdy do garáží a zeleň.2.RMB nesouhlasí s nabytím pozemků:- p. č. 453/27 zahrada o výměře 33 m²,- p. č.453/28 zahrada o výměře 21 m²,
- p. č. 453/29 zahrada o výměře 21 m²,- p. č. 453/30 zahrada o výměře 17 m²,- p. č. 453/31 zahrada o výměře 12 m²,- p. č. 453/32 zahrada o výměře 14 m²,
- p. č. 453/33 zahrada o vým&#$ 01 ře 33 m²,- p. č. 453/35 zahrada o výměře 11 m²,
vše v k. ú. Ivanovice ,z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.3.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu částí pozemku - p. č. 1122/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 22 m²
v k. ú. Ivanovice . Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


168.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3805/7 k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10189
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 3805/7 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 17 m²,
v k. ú. Židenice , z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


169.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/10238
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 170 a 171.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 839/219 - ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 3 m²
v k. ú. Medlánky ,z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


170.

Nabytí nemovitého majetku, sedmi parkovacích míst a zpevněné plochy pod kontejnery na částech pozemků p. č. 202/27 a 202/28 k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/10261
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí


nabytí sedmi parkovacích míst a zpevněné plochy pod kontejnery na částech pozemků p. č. 202/27 a p. č. 202/28 v k. ú. Lesná do majetku statutárního města Brna,
že dle čl. 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, jsou výše uvedené stavební objekty v k. ú. Lesná, které se nezapisují do katastru nemovitostí, svěřeny MČ Brno-sever dnem přijetí oznamovací povinnosti Radou města Brna, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001-Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


171.

Nabytí nemovitostí v majetku ČR dle ust. § 2c zákona č. 172/1991 Sb. - RM6/10280
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje souhlasné prohlášení, kterým se potvrzuje nabytí nemovitého majetku České republiky Ministerstva obrany, Armádní servisní, příspěvkové organizace, dle ust. § 2c zákona č. 172/1991Sb., který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů:- pozemek p. č. 6619 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m²
- pozemek p. č. 6620 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 656 m²- pozemek p. č. 6622 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m²
- pozemek p. č. 6623/11 zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr o výměře 18.576 m² oddělený GP č. 2770-35/2013 z p. č. 6623/1 - pozemek p. č. 6623/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.242 m²
- pozemek p. č. 6623/3 zastavěná plocha a nádvoří o vým&#$01ře 1.313 m²- pozemek p. č. 6624 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m²- pozemek p. č. 6625/13 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 1.091 m²
- stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 6619 - stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 6620 - stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 6622 - stavba č. p. 2687, jiná stavba na pozemku p. č. 6623/2 - stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 6623/3 - stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 6624vše v k. ú. Židenice ,- pozemek p. č. 2295/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²
- pozemek p. č. 2295/12 zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr o výměře 21 m²
- pozemek p. č. 2295/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m²
vše v k. ú. Slatina ,- pozemek p. č. 1479/6 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 119 m²
- pozemek p. č. 1479/11 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 6.000 m²- pozemek p. č. 1479/12 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 6. 346  m²
- pozemek p. &#$03. 1479/13 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 654 m²- pozemek p. č. 1480/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 1104 m²
- pozemku p. č. 1480/3 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 91 m²
- pozemek p. č. 1486/6 ostatní plocha , zeleň o výměře 18 m²
- pozemek p. č. 1486/7 ostatní plocha , zeleň o výměře 255 m²
vše v k. ú. Pisárky ,- pozemek p. č. 2291/5 ostatní plocha , silnice o vým&#$01ře 1 . 525 m² oddělený GP č. 2597-
107/2013 z p. č. 2291/1 - pozemek p. č. 2293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m²
- pozemek p. č. 2294 ostatní plocha , zeleň o výměře 632 m²- pozemek p. č. 2295/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3. 803
vše v k. ú. Slatina .Souhlasná prohlášení tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Schváleno jednomyslně 10 členy.  


172.

Návrh změny usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 83 - návrh směny pozemku p. č. 708/38 za pozemek p. č. 696/3 , vše v  k. ú. Nový Lískovec ul. Zavřená a Zoubkova - RM6/10262
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 708/25 zahrada o vým&#$ 01 ře 16 m² v  k. ú. Nový Lískovec .2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 11. 2013, bod č. 83, které zní:
"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemku p. č. 708/38 zahrada o výměře 16 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 696/3 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 10 m² v  k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2), bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.,,
takto:Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemku p. č. 708/38 zahrada o výměře 16 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. &#$ 03 . 696/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


173.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3911 k. ú. Žabovřesky - RM6/10217
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 174-177 .
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku - p. č. 3911 ostatní plocha , zeleň o výměře 180 m²
v k. ú. Žabovřesky , v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 71 přílohy č. 4.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


174.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 1012/84, 3985, 4226 k. ú. Komín - RM6/10232
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Komín svěření pozemků:- p. č. 1012/84 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 197 m²- p. č. 3985 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 649 m²- p. č. 4226 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 599 m²
v k. ú. Komín ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


175.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4008, 4154 k. ú. Komín - RM6/10231
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Komín svěření pozemků:- p. č. 4154 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 281 m²
- p. č. 4008 ostatní plocha , zeleň o výměře 945 m²
v k. ú. Komín ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou omezení pro nájemce nezřizovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


176.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/49 k. ú. Bystrc - RM6/10230
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemků:- p. č. 7366/41 ostatní plocha , zeleň, o výměře 457 m²
- p. č. 7366/42 ostatní plocha , zeleň, o výměře 434 m²
- p. č. 7366/43 ostatní plocha , zeleň, o výměře 172 m²- p. č. 7366/49 ostatní plocha , ost. komunikace, o výměře 55 m²
vše v k. ú. Bystrc ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


177.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1443 k. ú. Černá Pole - RM6/10190
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemku- p. č. 1443 - zast. plocha, o výměře 17 m²
k. ú. Černá Pole ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


179.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1383/2, 1400/5 k. ú. Jundrov - RM6/10272
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. spolu s bodem 180.
1.RMB bere na vědomí


přípis manželů xxxxxxxxxx ze dne 8. 10. 2013, kterým žádají o pronájem pozemku p. č. 1383/2 v k. ú. Jundrov ,
dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 10. 2013 , který žádá o snížení doplatku ve prospěch města Brna z částky 14.000,- Kč (1750,- Kč/m²) na částku 11 .200,- Kč (1400,- Kč/m²) za směnu pozemků p. č. 1400/5 o výměře 13 m² v k. ú. Jundrov ve vlastnictví statutárního města Brna a p. č. 2980/3 o výměře 5 m² v k. ú. Jundrov ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx.

2.RMB souhlasí se záměrem• pronájmu pozemku:- p. č. 1383/2 zahrada o výměře 20 m² v k. ú. Jundrov ,• směny pozemku:- p. č. 1400/5 zahrada o výměře 13 m² v k. ú. Jundrov .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku - p. č. 1400/5 zahrada o výměře 13 m²
v k. ú. Jundrov , ve vlastnictví statutárního města Brnaza pozemek - p. č. 2980/3 ostatní plocha , zeleň o výměře 5 m²
v k. ú. Jundrov , ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s doplatkem ve výši 14 .000,- Kč - ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


180.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 5351/1, 5351/2, 5871 k. ú. Žabovřesky - RM6/10130
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost manželů xxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem částí pozemků p. č. 5351/1, 5351/2, 5871, vše v k. ú. Žabovřesky ,
stanovisko OD MMB ohledně možného rozšíření chodníku.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje.3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků:- p. č. 5351/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 14 m²
- p. č. 5351/2 ostatní plocha - zeleň o výměře 48 m²- p. č. 5871 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 23 m²
vše v k. ú. Žabovřesky .Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


181.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 790/6 k. ú. Žabovřesky - RM6/10126
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxx o pronájem pozemku p. č. 790/6 v k. ú. Žabovřesky za účelem parkování.2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 790/6 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 11 m² v k. ú. Žabovřesky .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


182.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 800/1, 805, 806/12, 807/9, 808/12, 809/8, 810/7 a 810/8 , vše v  k. ú. Trnitá - RM6/10193
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.
1.RMB bere na vědomí


skutečnost, že nájemní smlouva na části pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 k. ú. Trnitá odsouhlasená RMB dne 14. 12. 2011 nebyla dosud uzavřena, a to z důvodů na straně xxxxxxxxxx - budoucího nájemce, a tyto pozemky jsou tak dlouhodobě užívány bez právního důvodu,
skutečnost, že dne 19. 9. 2011 byla uzavřena dohoda mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxx obsahující zejména závazek pana xxxxxx vyklidit nejpozději ke dni 30. 10. 2011 části pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá a že před uzavřením této dohody byla složena kauce ve výši 30.000,- Kč,
žádost xxxxxxxxxxx ze srpna 2013, zaslanou elektronickou cestou, o předložení návrhu dispozice k projednání orgánům statutárního města Brna.

2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemků:- p. č. 800/1 ostatní plocha , dr&#$07ha o celkové výměře 7.327 m²- p. č. 805 ostatní plocha , ost. komunikace o celkové výměře 1 .136 m²
- p. č. 806/12 orná půda o celkové výměře 1 .307 m²
- p. č. 807/9 ostatní plocha , ost. komunikace o celkové výměře 116 m²
- p. č. 808/12 orná půda o celkové výměře 2.718 m²- p. č. 809/8 ostatní plocha , ost. kom. o celkové výměře 201 m²
- p. č. 810/7 orná půda o celkové výměře 3.852 m²- p. č. 810/8 ost. plocha, jiná pl. o celkové výměře 269
vše v k. ú. Trnitá .3.RMB souhlasí s užitím části kauce ve výši 29.787,- Kč složené panem xxxxxx dle ustanovení čl. V. dohody č. 63111104158 uzavřené dne 19. 9. 2011 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxx na úhradu bezdůvodného obohacení, které vzniklo na straně xxxxxxxxxx užíváním částí pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12, vše v k. ú. Trnitá , bez právního důvodu za období od 26. 8. 2011 do 5. 3. 2014.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. 


183.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 866 k. ú. Obřany zahrada nad ul. Cihelní - RM6/10226
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 184-187 .
RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku - p. č. 866 - orná půda , o výměře 1. 162
k. ú. Obřany .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


184.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2110/1 k. ú. Žabovřesky - RM6/10187
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 7. 2013 , který obsahuje žádost o změnu nájemní smlouvy č. 62052085 ze dne 18. 11. 2005 na pronájem části pozemku p. č. 2110/1 v k. ú. Žabovřesky v osobě nájemce a souhlas dosavadních nájemců xxxxxxxxxxxxxxxx s uvedenou změnou.2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 2110/1 ostatní plocha , zeleň o výměře 24 m² v k. ú. Žabovřesky .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


185.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 9211 k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Bořetická 18, 20 - RM6/10225
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem pronájmu dvou částí pozemku- p. č. 9211 - ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 8 m²
v k. ú. Židenice (2 m² a 6 m²).
Schváleno jednomyslně 10 členy. 


186.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 1691/47 k. ú. Černovice - RM6/10186
Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) části pozemku- p. č. 1691/47 - zahrada , o výměře 318 m²
k. ú. Černovice .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


187.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2202/5 a 2202/6 k. ú. Slatina - RM6/10235
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost spol. WOMBAT, s. r. o., o pronájem částí pozemků - p. č. 2202/5 o výměře 400 m²- p. č. 2202/6 o výměře 360 m²
v k. ú. Slatina .2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- části p. č. 2202/5 ostatní plocha o výměře 400 m²,- části p. č. 2202/6 ostatní plocha o výměře 360 m²,
v k. ú. Slatina .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


188.

Pronájem části pozemku p. č. 799/1 k. ú. Staré Brno - RM6/10279
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje pronájem části pozemku- p. č. 799/1 - ost. plocha, o výměře 65 m²
k. ú. Staré Brno ,Společenství vlastníků jednotek domu Výstavní 369/11, Brno , za dohodnuté nájemné 3.900,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Schváleno jednomyslně 10 členy. 


189.

Pacht pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4 k. ú. Štýřice - RM6/10275
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


závěry společného jednání ze dne 4. 9. 2013, na kterém Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Štýřice 1 z důvodu ustavující se členské základny požádala o snížení nájemného za pronájem pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4, vše v k. ú. Štýřice , po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy na polovinu, tj. ve výši 44. 135 ,- Kč/rok (2,50 Kč/m²/rok) bez povinnosti úhrady za užívání pozemků za 2 roky zpětně,
dopis MČ Brno-střed ze dne 17. 2. 2014, kterým informuje o tom, že RMČ Brno-střed na 117. zasedání konaném dne 12. 2. 2014 projednala návrh na dispozici s majetkem a souhlasí se svěřením pozemků p. č. 1385/1, 138/3, 138/4 a spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 138/2 , vše v  k. ú. Štýřice , za účelem využití jako zahrady do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB,
přípis předsedy Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Štýřice 1 Václava Krejčího ze dne 6. 1. 2014, kterým se obrací na MO MMB se žádostí o urychlení rozhodnutí ve věci návrhu pronájmu pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4 a id. 1/2 pozemku p. č. 138/2 v k. ú. Štýřice .

2.RMB schvaluje pacht pozemků:- p. č. 138/1 orná půda o výměře 11. 334 m²,
- p. č. 138/3 orná půda o výměře 5.583 m²,
- p. č. 138/4 orná půda o výměře 737 m²,
vše v k. ú. Štýřice ,Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Brno Štýřice 1 za dohodnuté pachtovné ve výši 88.270,- Kč/rok bez povinnosti úhrady za užívání pozemků za 2 roky zpětně a se sjednáním sníženého pachtovného ve výši 44. 135 ,- Kč/rok po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


191.

Žádost Jezdeckého sportovního centra o prominutí smluvní pokuty z nájemní smlouvy č. 62072044 - RM6/10199
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost Jezdeckého sportovního centra o. s. ze dne 19. 11. 2013 o prominutí smluvní pokuty ve výši 2.875,- Kč za prodlení s platbou nájemného za rok 2012 na základě nájemní smlouvy č. 62072044, splatného ke dni 31. 7. 2012, které bylo zaplaceno až dne 20. 11. 2013,
skutečnost, že Jezdecké sportovní centrum je v prodlení s úhradou nájemného za rok 2013.

2.RMB nesouhlasí s prominutím smluvní pokuty ve výši 2.875,- Kč Jezdeckému sportovnímu centru za prodlení s platbou nájemného za rok 2012 na základě nájemní smlouvy č. 62072044 splatného ke dni 31. 7. 2012, které bylo zaplaceno až dne 20. 11. 2013.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 


192.

Návrh na nesouhlas s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxx k částem pozemku p. č. 2954/1 k. ú. Slatina - RM6/10200
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


výzvu k uznání vlastnického práva manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18. 10. 2013 k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina z titulu vydržení, podanou právním zástupcem manželů xxxxx, JUDr. Františkem Severinem, advokátem,
žádost o uznání vlastnického práva xxxxxxxxxx ze dne 29. 7. 2013 k částem pozemku p. č. 2954/1 v k.ú. Slatina z titulu vydržení.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s uznáním vydržení vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2954/1 o výměře 1 m² a 41 m² v k. ú. Slatina manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


193.

Svěření rozhodování o uzavírání dohod o umožnění stavby Majetkovému odboru MMB - pověření vedoucímu Majetkového odboru MMB k podpisu dohod o umožnění stavby dle stavebního zákona, text dohod o umožnění stavby a změna usnesení R5/161. schůze RMB bod č. 66 - RM6/10290
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje změnu usnesení R5/161. schůze RMB konané dne 12. 10. 2010, bod č. 66, v části 1 a 2, které zní:
"1. RMB svěřuje Majetkovému odboru MMB v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby jiných vlastníků zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a pro stavby jiných vlastníků s přesahem nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, a to v následujícím taxativním výčtu:a) veřejné účelové komunikace v podobě sjezdů ve veřejném prostranství z pozemních komunikací k sousedním nemovitostem v soukromém vlastnictví ve smyslu § 14 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vč. oprav těchto sjezdů;b) přípojky inženýrských sítí v komunikačních plochách vč. přeložek, oprav a úprav IS;c) dočasné stavby a zařízení (lešení, zařízení staveniště, kotvy pro stabilizaci stavebních jam, vrty pro geologický průzkum);d) přístupové rampy pro invalidní osoby;e) stavby informačních zařízení nekomerčního charakteru a oplocení, umístěné na veřejném prostranství;f) opravy staveb jiných vlastníků, při kterých budou dotčeny pozemky města (drenáže, hydroizolace základů budov, opravy okapových chodníků, opěrné zídky a jednoduchá úprava povrchu účelových komunikací);g) udržovací práce na vodních tocích;h) stavební konstrukce přesahující nad pozemky města (balkóny, arkýře, lodžie, přesahy střech, římsy, přístřešky nad vstupy, reklamní a informační zařízení, vzduchotechnická zařízení, vzdušné vedení inženýrských sítí);i) zateplení budov nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna.Smlouva o právu provést stavbu a PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA o zajištění správy a údržby vybudovaného sjezdu tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smluv o právu provést stavbu uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby jiných vlastníků zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a pro stavby jiných vlastníků s přesahem nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna v taxativním výčtu dle odst. 1.Pověření tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."
takto:1.RMB svěřuje Majetkovému odboru MMB, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc rozhodovat o uzavírání dohod o umožnění stavby mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby jiných vlastníků zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a pro stavby jiných vlastníků s přesahem nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, a to v následujícím taxativním výčtu:


veřejné účelové komunikace v podobě sjezdů ve veřejném prostranství z pozemních komunikací k sousedním nemovitostem v soukromém vlastnictví ve smyslu § 14 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vč. oprav těchto sjezdů,
přípojky inženýrských sítí v komunikačních plochách vč. přeložek, oprav a úprav IS,
dočasné stavby a zařízení (lešení, kotvy pro stabilizaci stavebních jam, vrty pro geologický průzkum),
opravy staveb jiných vlastníků, při kterých budou dotčeny pozemky města (drenáže, hydroizolace základů budov, opravy okapových chodníků, opěrné zídky a jednoduchá úprava povrchu účelových komunikací),
udržovací práce na vodních tocích,
stavební konstrukce přesahující nad pozemky města (balkóny, lodžie, které se nepromítnou dle příslušné normy ČSN do zobrazení budov v katastrální mapě, arkýře, přesahy střech, římsy, přístřešky nad vstupy, vzduchotechnická zařízení, vzdušné vedení inženýrských sítí),
opravy a údržba drážních těles MHD včetně staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisí,
zateplení budov přesahující nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna.

Text dohody o umožnění stavby, dohody o umožnění dočasné stavby a prohlášení stavebníka o zajištění správy a údržby vybudované stavby tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje Ing. Pavla Sršně, Ph.D., vedoucího Majetkového odboru MMB, podpisem dohod o umožnění stavby, dohod o umožnění dočasné stavby, ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby jiných vlastníků zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a pro stavby jiných vlastníků s přesahem nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna v taxativním výčtu dle odst. 1. Pověření tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


194.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB - RM6/10292
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu, z důvodu přesunu provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


195.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - předběžné oznámení - RM6/10178
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací" prostřednictvím společnosti CPS consulting, s. r. o., Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 , na základě mandátní smlouvy č. 0066101504772.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB


uveřejnění předběžného oznámení veřejného zadavatele nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti CPS consulting, s. r. o., Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 ,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***úkol č.: [R6/131/195]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


196.

Zjednodušené podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - dohoda o ukončení smlouvy o dílo - RM6/10228
Bylo hlasováno po delší rozpravě.
1.RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín , která tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB, podpisem dohody.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dohody.Termín: do 15 dnů od uzavření dohody***úkol č.: [R6/131/196]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


197.

Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna, smlouva s organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o. - RM6/10152
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 16a, 602 00 Brno, jako zhotovitelem na akci "Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna", která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


198.

Smlouva o provedení pasportizace a monitoringu budov Dominikánské nám. 1 a Dominikánské nám. 2 v  k. ú. Město Brno , obec Brno (stavba "Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno-střed) - RM6/10154
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o provedení pasportizace a monitoringu budovy Dominikánské nám. 1, č. p. 196, postavené na pozemcích p. č. 493, 498, 503 a budovy Dominikánské nám. 2, č. p. 656, která je součástí pozemku p. č. 618, vše v k. ú. Město Brno , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem nemovitostí a společností Brněnské komunikace, a. s., jako stavebníkem, která tvoří přílohu č. 50 zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


199.

Smlouva o nájmu v areálu Rybníček 11, k. ú. Ponava - RM6/10157
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 200.
1.RMB bere na vědomí žádost Sirius, o. s., o pronájem prostor a pozemků v areálů Rybníček 11 v k. ú. Ponava pro výcvik záchranných psů.2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sirius, o. s., jako nájemcem, týkající se pronájmu - pozemku p. č. 600/1 o výměře 1.489 m², - pozemku p. č. 600/2 o výměře 457 m² s budovou č. p. 331, která je jeho součástí, - pozemku p. č. 600/3 o výměře 289 m² s budovou č. p. 577, která je jeho součástí,- pozemku p. č. 600/4 o výměře 114 m² s budovou bez &#$03p/če, která je jeho součástí,- pozemku p. č. 605/1 o výměře 980 m², - pozemku p. č. 605/14 o výměře 88 m² s budovou č. p. 576, která je jeho součástí,
vše v k. ú. Ponava , obec Brno, která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


200.

Smlouvy o nájmu v areálu Pisárecká 11, dodatky ke smlouvám v areálu Pisárecká 11 - RM6/10158
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost xxxxxxxxxxxxxx o pronájem místnosti č. 5 v objektu č. 18 v areálu Pisárecká 11,
žádost xxxxxxxxxxxxxx o pronájem místnosti č. 6 v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11,
žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o rozšíření výměry pronajatých prostor o místnost č. 5D a část místnosti č. 8 v objektu č. 25 v areálu Pisárecká 11,
žádost xxxx o snížení výměry pronajatých prostor o místnost č. 1 v objektu č. 2 v areálu Pisárecká 11,
žádost BROSS s. r. o. o změnu pronajatých prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11,
žádost NTS, s. r. o., o snížení výměry pronajatých prostor o výměru pozemků pod dvěma garážemi v areálu Pisárecká 11,
žádost xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky o výměře 34 m².

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 5 o výměře 50 m² v objektu č. 18, tj. budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 52a zápisu,
smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 6 o výměře 23 m² v objektu č. 6, tj. budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 52b zápisu,
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 1178/2008-981, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o 49,5 m² v objektu č. 25, tj. budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1475/1 v k. ú. Pisárky, který tvoří přílohu č. 52c zápisu,
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 66100303380, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se snížení výměry pronajímaných prostor o 52 m² v objektu č. 2, tj. budovy bez čp/če, kter&#$07 je součástí pozemku p. č. 1470 v k. ú. Pisárky , který tvoří přílohu č. 52d zápisu,
dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu č. l583/2008-981, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a BROSS, s. r. o., jako nájemcem, týkající se snížení výměry pronajímaných prostor o 166 m² v objektu č. 6, tj. budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky , který tvoří přílohu č. 52e zápisu,
smlouvu o nájmu prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 2 o výměře 25 m², místnosti č. 4 o výměře 23 m², místnosti č. 14 o výměře 24 m², místnosti č. l5 o výměře 24 m² a místnosti č. 16 o výměře 25 m², celkem 121 m² v objektu č. 6, tj. budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 52f zápisu,
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 1180/2008-981, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a NTS, s. r. o. jako nájemcem, týkající se úpravy předmětu nájmu snížením výměry pronajaté části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky o 34 m², který tvoří přílohu č. 52g zápisu,
dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 6613032471, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se rozšíření výměry pronajaté části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky o 34  m², který tvoří p&#$04ílohu č. 52h zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených smluv o nájmu a dodatků. Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


201.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Tržní 2, k. ú. Černovice - RM6/10156
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě c).
1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem prostor v budově Tržní 2, k. ú. Černovice :


žádost společnosti Court of Moravia, s. r. o., Polanka 627, Bílovice nad Svitavou ,
žádost xxxxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se pronájmu místností v l. NP budovy č. p. 1242 - bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 13/2 v k. ú. Černovice , o celkové výměře 23,62 m², která tvoří přílohu č. 53 zápisu. Ověřená p&#$04íloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


202.

Změna smlouvy - příloha usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013, bod č. 57 ve věci pronájmu prostor v objektu Běhounská 17, k. ú. Město Brno o výměře 91,90 m² - RM6/10155
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje změnu přílohy č. 39a, bodu č. 57 usnesení R6/124. schůze Rady města Brna, konané dne 18. 12. 2013, tj. smlouvy o nájmu prostor o výměře 91,90 m² v budově Běhounská 17, uzavíranou mezi statutárním m&#$01stem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedeným ve schváleném pořadí jako nájemcem. Změna spočívá v úpravě textu smlouvy tak, aby byl v souladu s právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014. Upravený text smlouvy tvoří přílohu č. 54 zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


203.

Podání výpovědi z nájmu objektu Lužánecká 3 - RM6/10153
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním výpovědi z nájmu pozemku p. č. 3839 v k. ú. Černá Pole včetně stavby Lužánecká 3, č. p. 1883, která je jeho součástí, nájemci Davidu Koudelovi, xxxxxxxxxxx, IČ: 680 93 543, místem podnikání Herčíkova 2493/2, Brno , s tříměsíční výpovědní dobou. Text výpovědi tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výpovědi specifikované výše.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


204.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM6/10151
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).
1.RMB bere na vědomí žádost Spolku LUNGTA , Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 , o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".2.RMB souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na Nové radnici v Brně dne 10. 3. 2014 v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet".***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.***úkol č.: [R6/131/204]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [2014-03-10]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


205.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 - RM6/10317
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2).
RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


206.

Žádost MČ Brno-Útěchov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH Brno-Útěchov - RM6/10356
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 100.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Útěchov bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna (Magistrátu města Brna).2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Útěchov podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


80.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10116
Bylo hlasováno po delší rozpravě o novém materiálu předloženém k tomuto bodu.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 181 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - A. Spolky pol. 5222";
poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 19 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - B. Podnikatelské subjekty pol. 5213";
poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 130 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), z toho:
ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace + 27 tis. Kč ZŠ J. A. Komenského Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace + 26 tis. Kč ZŠ Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace + 10 tis. Kč ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace + 42 tis. Kč ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace + 25 tis. Kč dle tabulky "III. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - C. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331" s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek vyúčtovat OŠMT MMB do 25. ledna 2015;
poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 70 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - D. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339";
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/032 - RM6/10363
Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách "Předběžného programu". Pro vypuštění bodů č. 42, 56 a 91 hlasovalo jednomyslně 10 členů. Pro vypuštění bodu č. 6 hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.
1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032 konaného od 18. 3. 2014.***2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB


zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů,
předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***úkol č.: [R6/131/1b]zodpovídá: ORGO MMB [8]termín: [2014-03-07]3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


27.

Schválení investičního záměru "Rozšíření vodojemu Lesná" - RM6/10107
Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 


36.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zelný trh" - rekonstrukce - autorský dozor, smlouva o provádění autorského dozoru se společností Dopravoprojekt Brno, a. s. - RM6/10297
Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. V závěru schůze bylo hlasováno o revokaci předchozího hlasování a následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení.
1.RMB schvaluje smlouvu o provádění autorského dozoru mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravoprojekt Brno, a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno , na investiční akci "Zelný trh" - rekonstrukce, která tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Absolonova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o. - RM6/10320
Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. V závěru schůze bylo hlasováno o revokaci předchozího hlasování a následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení MŠ Absolonova" jako nejvhodnější nabídku společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín , která tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/131/37]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


57.

Podpora meziobecní spolupráce - návrh smlouvy - RM6/10247
Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. V závěru schůze bylo hlasováno o revokaci předchozího hlasování a následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí oficiální dopis Svazu měst a obcí ČR na primátora města Brna ve věci projektu Meziobecní spolupráce.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


137.

Návrh prodeje nemovitosti (budova občanské vybavenosti) na adrese Tuřanka č. or. 3 v  k. ú. Slatina - RM6/10132
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.
1.RMB bere na vědomí


protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Tuřanka č. or. 3, která se stala součástí pozemku p. č. 1777 a pozemku p. č. 1777, vše v k. ú. Slatina ze dne 11. 2. 2014
usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 11. 2. 2014, bod č. 73/14 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedené nemovitosti.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej nemovitosti:- budovy Tuřanka č. or. 3, č. p. 293 jako součásti pozemku p. č. 1777 - pozemku p. č. 1777 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 446 m²
v k. ú. Slatina ,společnosti BESSY INVEST a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.770.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a za podmínky doplnění prohlášení týkajícího se beztrestnosti fyzických osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu společnosti.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


178.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 3833 a 4143 k. ú. Tuřany - RM6/10194
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., o pronájem pozemků p. č. 3833 , p. č. 4143 v k. ú. Tuřany ze dne 17. 4. 2013,
usnesení Rady MČ Brno-Tuřany, jež přijala na své 75/VI. schůzi dne 2. 5. 2013, ve kterém souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 3833, p. č. 4143 v k. ú. Tuřany a vyjádřila souhlas se svěřením předmětných pozemků.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemků:- p. č. 3833 orná půda o výměře 2.220 m²,
- p. č. 4143 orná půda o výměře 3. 749 m²,
oba v k. ú. Tuřany .Schváleno jednomyslně 10 členy. 


10.

Návrh dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice - RM6/10136
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém materiálu. Pro tento materiál hlasovalo jednomyslně 9 členů. V závěru schůze byl tento bod opětovně zařazen k projednání a následně bylo hlasováno o revokaci přijatého usnesení. Po kratší rozpravě bylo hlasováno o upraveném materiálu.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


11.

Návrh dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov - RM6/10137
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém materiálu. Pro tento materiál hlasovalo jednomyslně 9 členů. V závěru schůze byl tento bod opětovně zařazen k projednání a následně bylo hlasováno o revokaci přijatého usnesení. Po kratší rozpravě bylo hlasováno o upraveném materiálu.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov.
Schváleno jednomyslně 9 členy. 


107.

Harmonogram přípravy prodeje domů dle Pravidel prodeje - RM6/10216
Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě přílohy tohoto materiálu.
RMB bere na vědomí harmonogram přípravy prodeje domů dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, který tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 10 členy.     
Přehled nepřijatých usnesení:

 


3.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/10113
1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 200.000,- Kč na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Jehnice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace, podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.  


43.

Návrh nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 98 - RM6/10268
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 98, ze dne 5. října 2010, které zní:"ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 756 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2.840 m²
a budovy č. p. 67 v k. ú. Trnitá ,včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví společnosti FSIk, METAL, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.432.450,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení. "
 takto:

  ZMB schvaluje nabytí pozemku- p. č. 756 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.840 m²
jehož součástí je stavba č. p. 67 v k. ú. Trnitá včetně všech součástí a příslušenstvíz vlastnictví společnosti SIK METAL s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 47.000.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
                      Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. primátor 1. náměstek primátora

    Ověřovatelé:
JUDr. Jiří Oliva, v. r.JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

   V Brně dne 5. 3. 2014 Zapsala Marcela Marečková