Zápis z RMB R6/132

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
12. 03. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24568&typ=2
Nalezeno adres
274

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/132
konané dne 12. března 2014

 

 

 

Program:
1b.

Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Veslařská 256 - RM6/10383


3.

Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK pro rok 2014 na obnovu vybavení Odlehčovacích služeb Odboru pečovatelské služby ÚMČ Brno-Žabovřesky - RM6/10337


2.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2119/1 k. ú. Černovice - RM6/10351


4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - ukončení hospodářského roku 10/2012-09/2013, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na rozdělení zisku, určení auditora - RM6/10105


5.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/10364


6.

Smlouva o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288 - část štítové zdi k reklamním účelům - RM6/10304


7.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA - RM6/10181


9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Doplnění chodníku v ul. Maříkově" - RM6/10318


10.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10326


11.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10389


12.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - zrušení zadávacího řízení, záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10395


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10355


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/1032115.

"Zateplení MŠ Měřičkova" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/10314


16.

"Zateplení MŠ Škrétova" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností 4P INVEST, s. r. o. - RM6/10315


17.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/10382


18.

"Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společnostmi WEBEL s. r. o. a VAPEko system, s. r. o. - RM6/10381


19.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih - RM6/10373


21.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 4 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně" zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a Metrostav a. s. - RM6/10391


22.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 61 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/10327


23.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - sjezdu ke garáži, opěrných zdí a železobetonové lávky včetně zábradlí při ulici Hlavní umístěné na části pozemku p. č. 1056/1 k. ú. Komín - RM6/10306


24.

Stanovení spádového území nemocnic na území města Brna pro obor chirurgie - RM6/10255


25.

Učitel roku 2014 - RM6/10340


26.

Poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - RM6/10341


28.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2014 - RM6/10371


29.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za rok 2013 - RM6/10335


30.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu Kometě Brno, sportovně střeleckému klubu Policie - RM6/10332


31.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxx - RM6/10334


32.

Žádost xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10331


33.

Žádost xxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10333


34.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxxx - RM6/10329


35.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxxxxxxxx - RM6/10330


36.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3939/43 a 3939/44 k. ú. Černá Pole - ČSPH v ul. Porgesova - RM6/10353


37.

Záměr prodeje pozemků p. č. 82/1, 82/2 a 82/3 k. ú. Řečkovice v ul. Žilkova - RM6/10344


38.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 223 k. ú. Černá Pole v ul. Provazníkova - RM6/10352


40.

Záměr prodeje a pronájmu pozemku p. č. 451/3 a částí pozemku p. č. 1130/28 k. ú. Ivanovice mezi ul. Kouty a Sychrov vč. řešení předchozího užívání - zatrubnění Ivanovického potoka a zřízení služebnosti - RM6/10345


41.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 104, ve věci prodeje pozemků p. č. 119 a 120/2 k. ú. Dolní Heršpice - RM6/10343


42.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z5/027, bod č. 111, ve věci prodeje pozemku p. č. 134/5 k. ú. Komín - RM6/1034243.

Záměr směny části pozemku p. č. 1034/1 za pozemek p. č. 1035/171 k. ú. Ivanovice a zřízení služebnosti - "obratiště V Kolíbkách" a řešení prodloužení komunikace U Křížku, změna usnesení R6/109. schůze RMB, bod č. 82 - RM6/10369


44.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6651/4, 6651/5, 6651/6, 7482/7 a 7482/11 k. ú. Židenice - RM6/10346


45.

Pronájem pozemků p. č. 3125/19, 3125/355 a 3125/356 , vše v  k. ú. Řečkovice - RM6/10325


46.

Pronájem části pozemku p. č. 3807/2 k. ú. Řečkovice nebo záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 3807/2 k. ú. Řečkovice v ul. Gusty Blahové - RM6/10347


47.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 143/2 k. ú. Lesná v ul. Haškova - RM6/10350


48.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 905/1 k. ú. Pisárky v ul. Křížkovského - restaurace Pontos spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno - RM6/10349


50.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Cejl 23, k. ú. Zábrdovice - RM6/10309


51.

Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/10324


52.

Pronájem prostor v budově Žerotínovo nám. 6 pro poskytování laboratorních služeb - RM6/10307


53.

Žádost o slevu na nájemném a započtení nákladů rekonstrukce v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno , žádost o souhlas s podnájmem v budově Mendlovo nám. 11 - RM6/10308


54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Objekt bez č. p. na pozemku p. č. 1093 k. ú. Veveří - demolice objektu II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/10311


55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - stavební opravy II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/10310


57.

"Správa Generelu odvodnění města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10338


58.

Dodatek č. 1 k dohodě č. 52039013 o přičlenění honebních pozemků k honitbě Obora Holedná - RM6/10302


59.

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu - RM6/10358


60.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu - RM6/10359


61.

Projekt Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10360


63.

Projekt IPRM "Sportovní areál Brno-Útěchov" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/10357


64.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/10370


62.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - RM6/10365


66.

Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města - roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM - RM6/10368


67.

Roční monitorovací zpráva IPRM I pro ROP - RM6/10366


68.

Roční monitorovací zpráva IPRM II pro ROP - RM6/10367


69.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/1036170.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/10362


71.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK na akci "Výměna otvorových prvků na objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno " - RM6/10380


72.

Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Starý Lískovec - RM6/10384


74.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - změna celkových rozpočtových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/10390


75.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2014 - RM6/10385


73.

Vzor smlouvy o výpůjčce digitálních dat - RM6/10379


76.

Umístění celoplošné reklamy s motivem vily Tugendhat na tramvaji - dodatek č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/10388


77.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3045/16 k. ú. Bystrc - RM6/10386


78.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/10387


79.

Záměr poskytnutí finančních prostředků z rezervy rozpočtu města Brna na projekt "Terapeutického centra Bratislavská" pro Společnost Podané ruce o. p. s. a "Terénní práce" pro Společnost Práh o. s. - RM6/10399


8.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o., na rok 2014 - RM6/10316


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zajištění péče o handicapované jedince volně žijících druhů živočichů nalezené na území města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10122

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 3 byl projednán po bodě 2.
Bod 8 byl projednán po bodě 79.
Bod 56 byl projednán po bodě 8.
Bod 62 byl projednán po bodě 64.
Bod 73 byl projednán po bodě 75.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1a.

Návrh na jmenování a stanovení platu řediteli/ce ŠJ Heyrovského 32, Brno , příspěvkové organizace - RM6/10339


20.

"Rekonstrukce komunikací Tuřany II", návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Skanska, a. s. - RM6/10328


27.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti OŠMT na rok 2014 - RM6/10336


39.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 343/1 k. ú. Komárov - RM6/10348


49.

Návrh smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 627 k. ú. Zábrdovice vč. stavby Koliště 43 Úrazové nemocnici v Brně - RM6/10323


65.

Projekt Úprava a doplnění zeleně v ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - návrh dohody o zápočtu a narovnání - RM6/10354


Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

MVDr. Vlastimil Žďárský.


 


1b.

Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Veslařská 256 - RM6/10383

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


RMB jmenuje člena konkurzní komise doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D. - zástupce města pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Veslařská 256, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 3, s ust. čl. 59 Statutu města Brna a v souladu s § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


3.

Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK pro rok 2014 na obnovu vybavení Odlehčovacích služeb Odboru pečovatelské služby ÚMČ Brno-Žabovřesky - RM6/10337

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 190.000,- Kč pro Odbor pečovatelské služby MČ Brno-Žabovřesky na obnovu vybavení Odlehčovacích služeb bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky Ing. Pavla Tyralíka podpisem žádosti o finanční podporu a souvisejících dokumentů a v případě schválení podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


2.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2119/1 k. ú. Černovice - RM6/10351

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB., a Ing. Hladík, starosta MČ Brno-Černovice. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podanou manžely xxxxxxxxxxx - prodej části pozemku
- p.č. 2119/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 111 m²

v k. ú. Černovice .
2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p.č. 2119/1 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 111 m²

v k. ú. Černovice .

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - ukončení hospodářského roku 10/2012-09/2013, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na rozdělení zisku, určení auditora - RM6/10105

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Fajmon, MBA, generální ředitel společnosti Teplárny Brno, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s.,bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Teplárny Brno, a. s., za období 10/2012-09/2013, vč. účetní závěrky k 30. 9. 2013 a zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti,


schvaluje

účetní závěrku společnosti Teplárny Brno, a. s., k 30. 9. 2013,
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
rozdělení zisku společnosti Teplárny Brno, a. s., za období 10/2012-09/2013,určuje auditora, společnosti KPMG Česká republika Audit, s. r. o., pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Teplárny Brno, a. s., k 30. 9. 2014,


pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s., v působnosti valné hromady v souladu s přijatým usnesením.
Výroční zpráva společnosti Teplárny Brno, a. s., za období 10/2012-09/2013 a návrh na rozdělení zisku tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


5.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/10364

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


6.

Smlouva o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288 - část štítové zdi k reklamním účelům - RM6/10304

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288, budova s číslem popisným - bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1144 o výměře 1056 m², zapsaném na LV č. 10001 pro obec Brno, katastrální území Trnitá , u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - část štítové zdi k reklamním účelům, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a FK Media s. r. o., se sídlem Ondříčkovo nám. 4, 636 00 Brno , IČ: 269 67 618, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem smlouvy o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288, Brno - část štítové zdi k reklamním účelům.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


7.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA - RM6/10181

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA č. 0082120500006 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a firmou KonekTel, a. s., který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Doplnění chodníku v ul. Maříkově" - RM6/10318

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru akce "Doplnění chodníku v ul. Maříkově" (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, MČ Brno-Ivanovice).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


10.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10326

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9", v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Petr Hudec, Ph.D. - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
Vít Blaha - člen RMB
Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
Ing. Aleš Keller - technický ředitel BKOM
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
náhradníci:


Ludvík Kadlec - člen ZMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
Bc. Pavel Sázavský - člen ZMB
Ing. Ladislav Vyskočil - vedoucí střediska realizace inženýrských staveb BKOM
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".
***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/132/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/10/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/10/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


11.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10389

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - na dodávku "Zavedení služby tísňové péče pro seniory", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 6c tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace při jednání hodnotící komise.
3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:


Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí OSP MMB
Ing. Andrea Foltýnová - vedoucí Odd. správy sítí a telekomunikací OMI MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
PhDr. Petr Němec, CSc. - ředitel Domova pro seniory Vychodilova, p. o.
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
náhradníci:


Bc. Aleš Jakubec - člen ZMB
JUDr. Jitka Tesařová - vedoucí Odd. koncepce a plánování služeb OSP MMB
Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního oddělení OMI MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Marta Šoltysová - Domov pro seniory Vychodilova, p. o., vedoucí tísňové péče
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/132/11/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/11/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/11/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/11/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


12.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - zrušení zadávacího řízení, záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10395

Bylo hlasováno bez rozpravy.1.RMB ruší usnesení RMB č. R6/128 ze dne 4. 2. 2014, bod č. 14, které zní:


"1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" jako nejvhodnější nabídku společnosti


D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno .
2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností


D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brnona veřejnou zakázku "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
úkol č.: [R6/128/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
úkol č.: [R6/128/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
úkol č.: [R6/128/14/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
úkol č.: [R6/128/14/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.úkol č.: [R6/128/14/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
úkol č.: [R6/128/14/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]"


2.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]4.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa".

5.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

6.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: bezodkladně po zveřejnění formuláře "Zrušení zadávacího řízení" ve Věstníku veřejných zakázek
***
úkol č.: [R6/132/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/12/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10355

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů jako nejvhodnější nabídku Ing. Jiřího Šmikmátora.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/132/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/10321

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení MŠ Hněvkovského" jako nejvhodnější nabídku společnosti HRAZDIL stav, s. r. o., Cejl 511/43, 602 00 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., Cejl 511/43, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


15.

"Zateplení MŠ Měřičkova" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/10314

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 16-19.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zateplení MŠ Měřičkova" - jako nejvhodnější nabídku společnosti HRAZDIL stav, s. r. o.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., na veřejnou zakázku "Zateplení MŠ Měřičkova", která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/15/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/15/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/15/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


16.

"Zateplení MŠ Škrétova" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností 4P INVEST, s. r. o. - RM6/10315

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zateplení MŠ Škrétova" - jako nejvhodnější nabídku společnosti 4P INVEST, s. r. o.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností 4P INVEST, s. r. o., na veřejnou zakázku "Zateplení MŠ Škrétova", která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/16/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/16/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/16/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/16/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


17.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/10382

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zateplení ZŠ Vedlejší" - jako nejvhodnější nabídku společnosti OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory .

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory , na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Vedlejší", která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/17/01]

zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/17/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/17/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/17/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/17/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


18.

"Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společnostmi WEBEL s. r. o. a VAPEko system, s. r. o. - RM6/10381

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - jako nejvhodnější nabídku společností WEBEL s. r. o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno , a VAPEko systém, s. r. o., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi WEBEL s. r. o., nám. Svobody 93/22, 702 00 Brno , a VAPEko system, s. r. o., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno , na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí", která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/18/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/18/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/18/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/18/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/18/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/18/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


19.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih - RM6/10373

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno .

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno , na zhotovení díla "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská", který tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


podpis formuláře "Oznámení o zadání zakázky prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.,
odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/132/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/132/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/19/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/19/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/19/05]
zodpovídá: OI MNMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


21.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 4 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně" zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a Metrostav a. s. - RM6/10391

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 


22.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 61 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/10327

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 61 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 61 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


23.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - sjezdu ke garáži, opěrných zdí a železobetonové lávky včetně zábradlí při ulici Hlavní umístěné na části pozemku p. č. 1056/1 k. ú. Komín - RM6/10306

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 


24.

Stanovení spádového území nemocnic na území města Brna pro obor chirurgie - RM6/10255

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dohodu poskytovatelů lůžkové péče na území města Brna o stanovení spádového území nemocnic na území města Brna pro obor chirurgie a nízkoprahové traumatologie tak, jak je uvedeno v příloze č. 15 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zajistit úpravu dokumentu "Rajonizace lůžkové péče na území města Brna" a informovat o této skutečnosti občany i poskytovatele zdravotní péče na webových stránkách statutárního města Brna.
***
úkol č.: [R6/132/24]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


25.

Učitel roku 2014 - RM6/10340

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí pedagogické pracovníky, kteří byli vybráni v jednotlivých kategoriích "Učitel roku 2014"


v I. kategorii "Výrazná pedagogická osobnost roku" - Ivana Hudcová, Mgr. Zdeňka Čechová, Mgr. Michal Kříž,
v II. kategorii "Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost - Hana Tieberová, Mgr. Růžena Seykorová, Mgr. Zdeněk Černošek.
2.RMB pověřuje primátora města Brna podpisem diplomů a udělení ocenění.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


26.

Poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - RM6/10341

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol",
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., z rozpočtu statutárního města Brna. Smlouva tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


28.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2014 - RM6/10371

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014:


Národní divadlo Brno, příspěvková organizace;
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace;
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace;
Divadlo Radost, příspěvková organizace;
Filharmonie Brno, příspěvková organizace;
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace;
Muzeum města Brna, příspěvková organizace;
Dům umění města Brna, příspěvková organizace;
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace.Odpisové plány tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


29.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za rok 2013 - RM6/10335

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí zprávu o průběhu likvidace SNmB, s. p. v likvidaci, za rok 2013.

***
2.RMB ukládá likvidátorovi SNmB, s. p. v likvidaci, předložit prostřednictvím Bytového odboru MMB průběžnou zprávu o průběhu likvidace s komentovaným rozpisem čerpání nákladů.
***
úkol č.: [R6/132/29]
zodpovídá: SNmB [1301]
termín: [2014-06-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


30.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu Kometě Brno, sportovně střeleckému klubu Policie - RM6/10332

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 2 v domě xxxxxxxxxxx v Brně Kometě Brno, sportovně střeleckému klubu Policie, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši: do 31. 12. 2014 - 84,88 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 ve výši 96,- Kč/m²/měsíc, od r. 2016 ka&#$05doročně k 1. 7. zvyšováno o míru inflace a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/30]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


31.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/10334

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 2+kk č. 30 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/31]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


32.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10331

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 1pokojového bytu č. 14 v domě xxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/32]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


33.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10333

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A).


1.RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 31 v domě xxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxx na dobu 1 roku a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/33]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


34.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxxxxxx - RM6/10329

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 35.


1.RMB schvaluje xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 4.900,- Kč.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/34]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


35.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxxxxxx - RM6/10330

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 5.000,- Kč.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/132/35]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


36.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3939/43 a 3939/44 k. ú. Černá Pole - ČSPH v ul. Porgesova - RM6/10353

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 37 a 38.


1.RMB bere na vědomí dopis společnosti DACHING spol. s r. o. ze dne 3. 2. 2014 - žádost o prodej pozemků p. č. 3939/43 a p. č. 3939/44 v k. ú. Černá Pole , o celkové výměře 68 m², na základě dohody o budoucím prodeji č. 62039018, uzavřené dne 26.  5 . 2003 mezi statutárním městem Brnem jako budoucím prodávajícím a společností DACHING spol. s r. o. jako budoucím kupujícím na prodej části pozemku p. č. 3939/1 ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Černá Pole , oddělené geometrickým plánem č. 722-288/2002 pro k. ú. Černá Pole a tímto nově označené jako pozemek p. č. 3939/36 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 161 m² v k. ú. Černá Pole , následně rozdělené na pozemky p. č. 3939/36, p. č. 3939/43 a p. č. 3939/44 v k. ú. Černá Pole .

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 3939/43 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 31 m²

- p. č. 3939/44 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 37 m²

vše v k .ú. Černá Pole.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 3939/43 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 31 m²
- p. č. 3939/44 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 37 m²

vše v k. ú. Černá Pole , o celkové výměře 68 m²,

společnosti DACHING spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 184. 872 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


37.

Záměr prodeje pozemků p. č. 82/1, 82/2 a 82/3 k. ú. Řečkovice v ul. Žilkova - RM6/10344

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxxxx xxxxxxxx o prodej pozemků
- p. č. 82/1 zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 18 m²

- p. č. 82/2 ostatní plocha , jiná plocha, o v&#$06měře 46 m²
- p. č. 82/3 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Řečkovice ,
za účelem konečného majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu k pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Řečkovice pod budovou garáže bez č.p./č.e. ve vlastnictví xxxxxxxxxxx a v dalším jako zázemí budovy bydlení č. p. 760 na pozemku p. č. 81 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 82/1 zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 18 m²
- p. č. 82/2 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 46 m²

- p. &#$ 03 . 82/3 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Řečkovice .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


38.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 223 k. ú. Černá Pole v ul. Provazníkova - RM6/10352

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.1.RMB bere na vědomí dopisy xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8. 10. 2012 a ze dne 6. 5. 2013 - žádost o prodej části pozemku p. č. 223 ostatní plocha , zeleň, o vým&#$01ře 345 m², v  k. ú. Černá Pole , případně menší části, za účelem rozšíření zahrady za rodinným domem Babičkova č. or. 40, č. p. 127, na pozemku p. č. 228 v k. ú. Černá Pole v jeho vlastnictví.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 223 ostatní plocha , zeleň, o výměře 345 m²

v k. ú. Černá Pole .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


40.

Záměr prodeje a pronájmu pozemku p. č. 451/3 a částí pozemku p. č. 1130/28 k. ú. Ivanovice mezi ul. Kouty a Sychrov vč. řešení předchozího užívání - zatrubnění Ivanovického potoka a zřízení služebnosti - RM6/10345

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí dopis společnosti Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje ze dne 6. 6. 2013, doplněný e-mailem ze dne 20. 9. 2013 - žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění vodního toku a vodohospodářské stavby zatrubnění vodního toku Ivanovický potok mezi ulicemi Mácova a Sychrov na pozemku p. č. 1130/28 v k. ú. Ivanovice , s omezením činnosti a umožněním nezbytného přístupu v případě nutné údržby nebo rekonstrukce ve prospěch státního podniku Lesy České republiky, s. p.

2.RMB souhlasí


se záměrem prodeje a pronájmu:

pozemku p. č. 451/3 zahrada o výměře 101 m²
částí pozemku p. č. 1130/28 vodní plocha , koryto vodního toku p&#$04irozené nebo upravené, o výměře 403 m² (části o výměrách 35 m², 22 m², 22 m², 24 m², 24 m², 26 m², 38 m², 141 m² a 71 m²),vše v k. ú. Ivanovice ,

s návrhem jednotkové kupní ceny 1. 560 ,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek pro vkladové řízení,
s návrhem jednotkové ceny nájemného 25,- Kč/m²/rok,
s návrhem řešení předchozího užívání pozemku p. č. 451/3 zahrada , o výměře 101 m² a částí pozemku p. č. 1130/28 vodní plocha , koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 403 m² (části o výměrách 35 m², 22 m², 22 m², 24 m², 24 m², 26 m², 38 m², 141 m² a 71 m²), vše v k. ú. Ivanovice , úhradou kompenzace za období posledních dvou let zpětně v částce 25,- Kč/m²/rok,
se zřízením služebnosti umístění vodního toku a vodohospodářské stavby zatrubnění vodního toku Ivanovický potok DN 80 mezi ulicemi Mácova a Sychrov o celkové délce 120 m na pozemku p. č. 1130/28 v k. ú. Ivanovice , s omezením činnosti a umožněním nezbytného přístupu v případě nutné údržby nebo rekonstrukce ve prospěch státního podniku Lesy České republiky, s. p.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


41.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 104, ve věci prodeje pozemků p. č. 119 a 120/2 k. ú. Dolní Heršpice - RM6/10343

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí, že ze strany xxxxxxxxxxxx nedošlo k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 119 a 120/2 k. ú. Dolní Heršpice .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit bod č. 104 usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/018 konaného dne 9. 9. 2008, který zní:


"ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 119 o výměře 573 m²

- p. č. 120/2 o výměře 63 m²

vše v k. ú. Dolní Heršpice , xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 655.080,- Kč za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení."


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


42.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z5/027, bod č. 111, ve věci prodeje pozemku p. č. 134/5 k. ú. Komín - RM6/10342

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí, že ze strany xxxxxxxxxxxx nedošlo k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 134/5 k. ú. Komín .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit bod č. 111 usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/027 konaného dne 8. 9. 2009, který zní:


"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 134/5 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. Komín xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.560,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení."


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


43.

Záměr směny části pozemku p. č. 1034/1 za pozemek p. č. 1035/171 k. ú. Ivanovice a zřízení služebnosti - "obratiště V Kolíbkách" a řešení prodloužení komunikace U Křížku, změna usnesení R6/109. schůze RMB, bod č. 82 - RM6/10369

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


dopis městské části Brno-Ivanovice ze dne 17. 2. 2014 - žádost k RMB o nové projednání záměru sm&#$01ny části pozemku p. č. 1034/1 o výměře 113 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1035/171 o výměře 168 m² v k. ú. Ivanovice ve spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků stavby účelové komunikace na pozemku p. č. 1033/4 v k. ú. Ivanovice v ul. V Kolíbkách, aby bylo možné dokončit stavbu komunikace v ul. U Křížku a její budoucí pokračování v trase historické polní cesty a pěšího a nouzového propojení na ul. V Kolíbkách dle technického řešení potvrzeného Odborem dopravy MMB ve vyjádření ze dne 8. 11. 2013,
aktuáln&#$08 vyjádření Odboru dopravy MMB ze dne 8. 11. 2013 - souhlas s realizací směny části pozemku p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 113 m² v k. ú. Ivanovice , na které je postaveno obratiště účelové komunikace V Kolíbkách, dle přiložené dokumentace od Ing. arch. Davida Taslera "Soubor řadových rodinných domů "U Křížku, lokalita Pokorova - Kolíbky, Ivanovice" (duben 2013) z vlastnictví statutárního města Brna do spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků stavby účelové komunikace na pozemku p. č. 1033/4 v k. ú. Ivanovice v ul. V Kolíbkách (LV č. 1653),
dopis Ing. arch. Davida Taslera ze dne 16. 12. 2013, adresovaný Radě města Brna - komentář projektanta k žádosti o korekci výměry směňovaných pozemků v Brně-Ivanovicích - dokumentace "Soubor řadových rodinných domů "U Křížku, lokalita Pokorova - Kolíbky, Ivanovice" (duben 2013).
2.RMB mění část usnesení R6/057. schůze RMB konané dne 14. 3. 2012, bod č. 72, ve znění usnesení R6/109. schůze RMB konané dne 26. 6. 2013, bod č. 82, které zní:


"RMB
- souhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 60 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna, pod částí obratiště účelové komunikace V Kolíbkách.
- doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 60 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1035/171 - orná půda , o výměře 168 m² v k. ú. Ivanovice ve spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků pozemků v ul. V Kolíbkách v  k. ú. Ivanovice , zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 1455,
bez doplatku směny
a zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu DN 100, oddílných kanalizačních stok, dešťové kanalizační stoky DN 300 a splaškové kanalizační stoky DN 300, s omezením činnosti v ochranných pásmech na části pozemku p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice , ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene,
- pro případ, že ve lhůtě do konce měsíce září 2013 nedojde k uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, souhlasí s podáním žaloby na neoprávněnost stavby v souladu s ustanovením § 135 c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s návrhem přikázat stavbu účelové komunikace na části pozemku p. č. 1034/1 v k. ú. Ivanovice pod obratištěm v ul. V Kolíbkách do vlastnictví statutárního města Brna."


takto:

1.RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o v&#$06měře 113 m²

v k. ú. Ivanovice .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu části pozemku
- p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 113 m²

v k. ú. Ivanovice ,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek
- p. č. 1035/171 orná půda , o výměře 168 m²

v k. ú. Ivanovice ,
ve spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků stavby účelové komunikace na pozemku p. č. 1033/4 v k. ú. Ivanovice v ul. V Kolíbkách, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 1653,

bez doplatku směny

a zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 100, oddílných kanalizačních stok, dešťové kanalizační stoky DN 300 a splaškové kanalizační stoky DN 300, s omezením činnosti v ochranných pásmech na části pozemku p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice , ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., s úhradou kompenzace za užívání části pozemku p. č. 1034/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 113 m² v k. ú. Ivanovice za období posledních dvou let zpětně v částce 16. 950 ,- Kč, tj. 75,- Kč/m²/rok, před podpisem směnné smlouvy a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

V případě, že ve lhůtě do konce června 2014 nedojde k uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, bude podána žaloba na neoprávněnost stavby, s návrhem přikázat stavbu účelové komunikace na části pozemku p. č. 1034/1 v k. ú. Ivanovice pod obratištěm v ul. V Kolíbkách do vlastnictví statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


44.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6651/4, 6651/5, 6651/6, 7482/7 a 7482/11 k. ú. Židenice - RM6/10346

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku
- p. č. 6651/4 orná půda , o výměře 13 m²

- p. č. 6651 /5 zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 20 m²
- p. č. 6651/6 ostatní plocha , o výměře 4 m²
- p. č. 7482/7 ostatní plocha , o výměře 14 m²
- p. č. 7482/11 ostatní plocha , o výměře 68 m²

v k. ú. Židenice ,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


45.

Pronájem pozemků p. č. 3125/19, 3125/355 a 3125/356 , vše v  k. ú. Řečkovice - RM6/10325

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemků:
- p. č. 3125/19 zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 121 m²
- p. č. 3125/355 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 3125/356 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 27 m²

vše v k. ú. Řečkovice ,
za dohodnuté nájemné 38. 250 ,- Kč/rok (tj. 250,- Kč/m²/rok) společnosti Teplárny Brno, a. s., za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


46.

Pronájem části pozemku p. č. 3807/2 k. ú. Řečkovice nebo záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 3807/2 k. ú. Řečkovice v ul. Gusty Blahové - RM6/10347

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí zápis z jednání ze dne 9. 12. 2013 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci majetkoprávního řešení zaplocené části pozemku p. č. 3807/2 v k. ú. Řečkovice v ul. Gusty Blahové v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 350 s tím, že manželé xxxxxxxxxx žádají o prodej části pozemku p. č. 3807/2 o výměře cca 50 v k. ú. Řečkovice , která není zatížena ochranným pásmem vodovodního řadu DN 350 a zatíženou část o výměře cca 40 m² budou řešit dodatečnou žádostí o pronájem s tím, že do doby uzavření nájemní smlouvy budou hradit kompenzaci za užívání.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 3807/2 zahrada , o výměře 50 m²

v k. ú. Řečkovice .

3.RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 3807/2 zahrada , o výměře 90 m²

v k. ú. Řečkovice ,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 2 . 250 ,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


47.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 143/2 k. ú. Lesná v ul. Haškova - RM6/10350

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 48.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 143/2 ost. plocha, zeleň, o výměře 102 m²

k. ú. Lesná .


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


48.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 905/1 k. ú. Pisárky v ul. Křížkovského - restaurace Pontos spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno - RM6/10349

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na využití nemovitosti" - žádost spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno o pronájem části pozemku
- p. č. 905/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 301 m²

v k. ú. Pisárky ,
za účelem majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu k užívané zahrádce k restauraci Pontos a vchodu do restaurace, s možností podnájmu.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 905/1 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 301 m²

v k. ú. Pisárky .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


50.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Cejl 23, k. ú. Zábrdovice - RM6/10309

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB na vědomí žádost Jana Březiny o pronájem prostor v budově Cejl 23, k. ú. Zábrdovice .

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janem Březinou, xxxxxxxxxxxx Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 63,5 m² v budově Cejl 23, tj. v budově č. p. 492, která je součástí pozemku p. č. 723/1 v k. ú. Zábrdovice , která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


51.

Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/10324

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 52.


1.RMB schvaluje


smlouvu o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 27. do 28. března 2015 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lubomírem Maďaričem, xxxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu,
smlouvu o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 13. listopadu do 14. listopadu 2015 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lubomírem Maďaričem, xxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o krátkodobém nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 

 


52.

Pronájem prostor v budově Žerotínovo nám. 6 pro poskytování laboratorních služeb - RM6/10307

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádostiAeskuLab, k. s., Hadovka Office Park, Evropská 2589/33b, Praha 6
RNDr. Vladimír Komárek s. r. o., Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno
synlab czech s. r. o., U Vojenské nemocnice 1200, 169 00, Praha 6
o pronájem prostor v budově Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří , pro poskytování laboratorních služeb.

2.RMB schvaluje pronájem prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří pro poskytování laboratorních služeb jednomu ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem

synlab czech s. r. o., za podmínek smlouvy o nájmu, která tvoří přílohu č. 24a zápisu,
AeskuLab, k. s., Hadovka Office Park, Evropská 2589/33 b, Praha 6, za podmínek smlouvy o nájmu, která tvoří přílohu č. 24b zápisu,
RNDr. Vladimír Komárek s. r. o., za podmínek smlouvy o nájmu, která tvoří přílohu č. 24c zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


53.

Žádost o slevu na nájemném a započtení nákladů rekonstrukce v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno , žádost o souhlas s podnájmem v budově Mendlovo nám. 11 - RM6/10308

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


žádost ELLENI, Soudní 52, Jevíčko , o poskytnutí slevy na nájemném za užívání nebytových prostor v budově Mendlovo nám. 11
žádost ELLENI, Soudní 52, Jevíčko , o započtení nákladů rekonstrukce prostor v budově Mendlovo nám. 11 do ceny nájmu,
žádost o souhlas s podnájmem v budově Mendlovo nám. 11.
2.RMB nesouhlasí s poskytnutím slevy na nájemném ELLENI, Soudní 52, Jevíčko , za užívání nebytových prostor v budově Mendlovo nám. 11 dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 6613033277 uzavřené dne 23. 7. 2013 za dobu rekonstrukce fasády a oken budovy Mendlovo nám. 11 v k. ú. Staré Brno o částku 5. 500 ,- Kč.

3.RMB neschvaluje změnu smlouvy o nájmu č. 6613033277 uzavřené dne 23. 7. 2013 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ELLENI, Soudní 52, Jevíčko , jako nájemcem, týkající se započtení nákladů rekonstrukce prostor v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno na nájemné za rok 2014 až 2017.

4.RMB nesouhlasí s podnájmem prostor v budově Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno pro ArchSta servis, s. r. o., Vídeňská 7, 639 00 Brno .

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/132/53]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Objekt bez č. p. na pozemku p. č. 1093 k. ú. Veveří - demolice objektu II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/10311

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Objekt bez č. p. na pozemku p. č. 1093 k. ú. Veveří - demolice objektu II" jako nejvhodnější nabídku společnosti EPIGEN spol. s r. o., Vackova 1800/77, 602 00 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností EPIGEN spol. s r. o., Vackova 1800/77, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/54]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - stavební opravy II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/10310

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - stavební opravy II" jako nejvhodnější nabídku společnosti PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno , která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/55]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


57.

"Správa Generelu odvodnění města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10338

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Správa Generelu odvodnění města Brna" jako nejvhodnější nabídku společnosti "Pöyry - DHI - BVK", jejímiž účastníky jsou: Pöyry Environment a. s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno , DHI a. s. se sídlem Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 , a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu o zajištění "Správy Generelu odvodnění města Brna" mezi statutárním městem Brnem a společností "Pöyry - DHI - BVK", jejímiž účastníky jsou: Pöyry Environment a. s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno , DHI a. s. se sídlem Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 , a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno , zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o zajištění "Správy Generelu odvodnění města Brna".

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/57/01]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno , zajistit součinnost vybraného uchazeče k uzavření smlouvy a následně odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/57/02]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/57/03]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]

 
***
7.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/57/04]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/57/05]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/57/06]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


58.

Dodatek č. 1 k dohodě č. 52039013 o přičlenění honebních pozemků k honitbě Obora Holedná - RM6/10302

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 k dohodě č. 52039013 o přičlenění honebních pozemků k honitbě Obora Holedná ve smyslu ust. § 18 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podepsáním tohoto dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


59.

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu - RM6/10358

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města",
přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 6.2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


60.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu - RM6/10359

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 4. 2014

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


61.

Projekt Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10360

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 12106342 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


63.

Projekt IPRM "Sportovní areál Brno-Útěchov" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/10357

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Sportovní areál Brno-Útěchov" k financování, které tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 12.584.967,36 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Sportovní areál Brno-Útěchov".


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


64.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/10370

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace projektu "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" k financování.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB k jednání za účelem ukončení smluvního vztahu s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu nové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně".
Termín: 26. 4. 2014

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


62.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - RM6/10365

Dotazy členů MB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Integrovaného operačního programu na projekt Vila Tugendhat.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Vila Tugendhat, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


66.

Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města - roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM - RM6/10368

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Brna v problémové obytné zóně města, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Brna v problémové obytné zóně města.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Brna v problémové obytné zóně města řídicímu orgánu Integrovaného operačního programu.
***
úkol č.: [R6/132/66]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-03-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


67.

Roční monitorovací zpráva IPRM I pro ROP - RM6/10366

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje roční zprávu o postupu realizace IPRM I "Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch" pro Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Mgr. Kateřinu Fuxovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s roční zprávou o postupu realizace IPRM I.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení roční zprávy o postupu realizace IPRM I na Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/132/67]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-03-20]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


68.

Roční monitorovací zpráva IPRM II pro ROP - RM6/10367

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje roční zprávu o postupu realizace IPRM II "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města" pro Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Mgr. Kateřinu Fuxovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s roční zprávou o postupu realizace IPRM II.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení roční zprávy o postupu realizace IPRM II na Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/132/68]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-03-20]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


69.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10361

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


70.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/10362

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5165 "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice" z 3.209 tis. Kč na 3.774 tis. Kč.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5165 "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice" z 3.209 tis. Kč na 3.774 tis. Kč.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


zařazení projektu ORG 5195 "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" s celkovými náklady ve výši 11.560 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.
Pro návrhu usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


71.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK na akci "Výměna otvorových prvků na objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno " - RM6/10380

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žabovřesky o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na akci "Výměna otvorových prvků na objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno " bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK a v případě schválení žádosti podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


72.

Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Starý Lískovec - RM6/10384

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 1.300.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Starý Lískovec bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


74.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - změna celkových rozpočtových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/10390

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A).


1.RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce ORG 2841 "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" ze 49.800 tis. Kč na 61.800 tis. Kč.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu finančního krytí realizace investiční akce ORG 2841 "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem".

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


75.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2014 - RM6/10385

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, o poskytnutí provozní dotace na provozování a udržování kolektorů v majetku TSB, a. s.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2014,
dodatek č. 10 ke smlouvě č. 57049415 o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně uzavřené dne 22. 12. 2004 mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, a statutárním městem Brnem.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


73.

Vzor smlouvy o výpůjčce digitálních dat - RM6/10379

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce digitálních dat, který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru městské informatiky MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce digitálních dat, v souladu se schváleným vzorem.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem dílčích smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


76.

Umístění celoplošné reklamy s motivem vily Tugendhat na tramvaji - dodatek č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/10388

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o využití reklamní plochy na majetku DPMB, a. s., mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


77.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3045/16 k. ú. Bystrc - RM6/10386

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


dopis Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů ze dne 12. 2. 2014 obsahující výzvu k uplatnění předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3045/16 k. ú. Bystrc o výměře 1. 233  m² za kupní cenu 2.466.000,- Kč,
závazek společností Moravská stavební - Invest, a. s., a M. S. Panorama, s. r. o., převést za 1.000,- Kč do vlastnictví statutárního města Brna pozemky, resp. části pozemků pod stavbami dopravní infrastruktury SO 200 Komunikace a křižovatky a SO 202 Chodníky v termínu do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu pro uvedenou dopravní infrastrukturu obsažený mimo jiné v uzavřené plánovací smlouvě č. 6313172977 uzavřené dne 22. 7. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Moravská stavební - Invest, a. s., a M. S. Panorama, s. r. o.
2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí pozemku p. č. 3045/16 k. ú. Bystrc z vlastnictví Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 2.466.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


78.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/10387

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - jako nejvhodnější nabídku společnosti DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/132/78/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno , na veřejnou zakázku "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace", která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/132/78/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/132/78/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/132/78/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/132/78/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/132/78/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


79.

Záměr poskytnutí finančních prostředků z rezervy rozpočtu města Brna na projekt "Terapeutického centra Bratislavská" pro Společnost Podané ruce o. p. s. a "Terénní práce" pro Společnost Práh o. s. - RM6/10399

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem poskytnout finanční prostředky z rezervy rozpočtu města Brna na projekt "Terapeutického centra Bratislavská" pro Společnost Podané ruce o. p. s. a "Terénní práce" pro Společnost Práh o. s.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB připravit materiál s rozpočtovým opatřením ke schválení finančních prostředků z rezervy rozpočtu města Brna na projekt "Terapeutického centra Bratislavská" pro Společnost Podané ruce o. p. s. a "Terénní práce" pro Společnost Práh o. s. a předložit ke schválení na příští RMB a ZMB.
***
úkol č.: [R6/132/79]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


8.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o., na rok 2014 - RM6/10316

Bylo hlasováno po delší rozpravě a předložení doplňku k tomuto materiálu.


 
 
RMB schvaluje odpisový plán na rok 2014 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zajištění péče o handicapované jedince volně žijících druhů živočichů nalezené na území města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10122

Dotazy členů RMB zodpověděla JUDr. Mušková, vedoucí Správního oddělení Odboru životního prostředí MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů (Ladislav Macek, náměstek primátora, hlasoval pro - uvedeno jmenovitě na jeho žádost), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. V závěru schůze bylo hlasováno o znovuzařazení tohoto bodu k projednání. Pro zařazení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Následně pokračovala další rozprava k tomuto bodu.


 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města BrnaInformativní zpráva o činnosti Oddělení implementace evropských fondů za rok 2013Informativní zpráva - významné veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:


 


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zajištění péče o handicapované jedince volně žijících druhů živočichů nalezené na území města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10122


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zajištění péče o handicapovaného jedince volně žijících druhů živočichů nalezené na území města Brna" společnost Ptačí centrum, o. p. s., se sídlem Štěpánská 4b, 602 00 Brno, která je provozovatelem Záchranné stanice Ptačí centrum.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ptačím centrem, o. p. s., která tvoří přílohu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy s Ptačím centrem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


 
 
V Brně dne 12. 3. 2014
Zapsala Marcela Marečková