Zápis z RMB R6/133

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
18. 03. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24578&typ=2
Nalezeno adres
2

Statutární město Brno
Rada města Brna
Z Á P I S
schůze Rady města Brna č. R6/133
konané dne 18. 3. 2014

Program:1.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 4 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně, zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s. OHL ŽS, a. s. a Metrostav a. s. - RM6/10489


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský.1.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 4 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně, zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s. OHL ŽS, a. s. a Metrostav a. s. - RM6/10489

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na investiční akci "Rekonstrukce a dostavba kanalizace mezi statutárním městem Brnem a "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně", zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno , OHL ŽS, a. s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 Brno a Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupeném vedoucím účastníkem sdružení společností IMOS Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/133/1/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/133/1/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/133/1/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/133/1/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 

 
Ověřovatelé:

Ing. Oliver Pospíšil, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
V Brně dne 18. 3. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová