Zápis z RMB R6/137

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
30. 04. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24618&typ=2
Nalezeno adres
517


Statutární město BrnoRada města Brna

  
Z Á P I S
 schůze Rady města Brna č. R6/137konané dne 30. dubna 2014 
 
 
Program:1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/10673


1b.

Úkoly uložené RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/033 - RM6/10700


1c.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/034 - RM6/10844


1d.

Zhodnocení funkčního období ředitele Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/10749


1e.

Zhodnocení funkčního období ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM6/10748


1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Masarova 11 - RM6/10747


1g.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Slavíčkova 1 - RM6/10682


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10674


3.

Záměr směny pozemků p. č. 1679/11, 1679/12, 1679/14 a částí p. č. 1678/193 a 1679/2 k. ú. Starý Lískovec za pozemky p. č. 150/2 a 4866/3 k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/10698


4.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2014 na akci "Rekonstrukce kotelny ZŠ Brno, Horácké nám. 13, pracoviště Uprkova" a na akci "Stavební úpravy MŠ Tumaňanova" - RM6/10664


5.

Souhlas RMB s podáním žádostí MČ Brno-Kohoutovice o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2014 - RM6/10771


6.

Projekt "Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10770


7.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2013, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2013 - RM6/10800


8.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013 - RM6/10710


9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10750


10.

Poskytnutí Ceny primátora města Brna určené mladému designérovi 26. Mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014 - RM6/10691


11.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací - RM6/10768


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností REEX, spol. s r. o. - RM6/10692


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10769


14.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/10751


15.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10675


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění servisu SW BUILD power" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10693


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10685


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10687


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10686


20.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - výběr nejvhodnějších nabídek - RM6/10672


21.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., úprava celkových rozpočtových nákladů - RM6/10684


22.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 2. část veřejné zakázky (dodávka vnitřního vybavení) - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností ČEGAN s. r. o. - RM6/10676


23.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno s. r. o. - RM6/10688


24.

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. 53079045 ze dne 11. 9. 2007 se společností UNIS COMPUTERS, a. s. - RM6/10694


25.

Povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v MČ Brno-střed - RM6/10656


26.

Vydání souhlasu s odstraněním objektů v areálu Žabovřeská 16, na p. č. 1 a p. č. 10 , k. ú. Žabovřesky a objektu Žabovřeská 14, na p. č. 845, k. ú. Pisárky , stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/10699


27.

Dohoda o užívání části střechy a části podstřešního prostoru věžového vodojemu Kohoutovice mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10658


111.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/10854


112.

Poskytnutí věcných darů - RM6/10911


113.

Projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova - žádost o dotaci - RM6/10851


28.

Vyřazení a likvidace majetku statutárního města Brna v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10661


29.

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí - RM6/10678


30.

Návrh nabytí služebnosti k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/10697


31.

Zrušení části usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013 , bod č. 35 - "Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s." - RM6/10667


32.

Návrh na zrušení usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod č. 154 - Nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení - základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy - RM6/10665


33.

Zrušení části usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 27, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 12 - Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/ slavnostního osvětlení - RM6/10666


34.

Zrušení části usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 24, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 11 - Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací pro veřejnou potřebu, které bude statutární město Brno nabývat od cizích stavebníků - RM6/10668


35.

Návrh zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10701


36.

Určení sociálních bytů, dispozice s volnými byty v domech rekonstruovaných v rámci IPRM - RM6/10738


37.

Aktualizace Metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna - RM6/10737


38.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytové náhrady xxxxxxxxxx za uvolnění bytu zvláštního určení - RM6/10703


39.

Nájem bytu xxxxxxxxxxx - RM6/10736


40.

Žádost xxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10704


41.

Žádost xxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10705


42.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/10707


43.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10702


44.

Záměr prodeje nemovitostí (objekt občanské vybavenosti) na adrese Charbulova č. or. 135/137, č. p. 100, v  k. ú. Černovice - RM6/10754


45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7498 k. ú. Líšeň - RM6/10711


46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec - RM6/10708


47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy - RM6/10716


48.

Záměr prodeje pozemků p. č. 7108/11, 7108/12 a částí p. č. 7108/1 , vše v  k. ú. Židenice - RM6/10714


49.

Záměr prodeje pozemků v  k. ú. Žabovřesky dotčených stavbou "Silnice I/42 Brno, VMO, Žabovřeská I." z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - ŘSD - RM6/10715


50.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 343/1 k. ú. Komárov - RM6/10713


51.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 157/2 k. ú. Lesná v ul. Brechtova - RM6/10709


52.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) částí pozemku p. č. 1276/1 k. ú. Slatina - ulice Hliník - RM6/10712


53.

Změna části usnesení RMB č. R6/123 konané dne 4. 12. 2013 , bod č. 2 - návrh prodeje pozemku p. č. 2501/2 , části pozemku p. č. 2501/4 , návrh na zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2501/4 , vše v  k. ú. Žebětín - RM6/10735


54.

Nabídky předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům při ul. Modřická v  k. ú. Přízřenice - RM6/10706


55.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1178/27, k. ú. Bohunice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10718


56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3664 k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10767


57.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2871/3 a 2873/4 k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10719


58.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 249/3, 251/4 k. ú. Sadová - RM6/10717


59.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 977/1 a částí pozemků p. č. 968/1, 977/14, 977/27 k. ú. Komárov - RM6/10722


60.

Pronájem (zemědělský pacht) pozemků p. č. 2431/73, 2431/79 a 2531/1 a části pozemku p. č. 2531/92 k. ú. Bosonohy při ul. Konopiska - RM6/10752


61.

Pronájem částí pozemků p. č. 1380/3, 1381/2, 1383/3 a 1383/4 , vše v  k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10758


62.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá - RM6/10726


63.

Pacht částí pozemků p. č. 5000/2, 5002/1 k. ú. Židenice - RM6/10753


64.

Pacht části pozemku p. č. 2972/1 k. ú. Slatina - RM6/10759


65.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1425 a 1426 k. ú. Bystrc - RM6/10720


66.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1394/6 a 1394/28 , oba v  k. ú. Lesná - RM6/10721


67.

Pronájem prostor v budově Mečová 1, Mečová 3 v  k. ú. Město Brno - RM6/10730


68.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 2503/114 v areálu Vinohradská 78, k. ú. Černovice - RM6/10732


69.

Smlouva o nájmu prostoru v budově Anenská 10 v  k. ú. Staré Brno - RM6/10728


70.

Smlouva o nájmu pozemku v areálu Vinohradská 78 v  k. ú. Černovice - RM6/10733


71.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 019000002628 - prostory v budově Kounicova 67a) - RM6/10734


72.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Brněnským lužáneckým tenisovým klubem jako nájemcem pozemku p. č. 1017 - zast. plocha a nádv. v  k. ú. Ponava - RM6/10778


73.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62032039 ze dne 11. 7. 2003 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Českou poštou, s. p. - RM6/10757


74.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 9353/77 k. ú. Líšeň - RM6/10755


75.

Ukončení nájemní smlouvy č. 62072011 na pronájem částí pozemků p. č. 4890/5 a 4895/2 k. ú. Řečkovice a záměr pronájmu částí pozemků p. č. 4890/4, 4890/5, 4895/1 a 4895/2 , vše v  k. ú. Řečkovice při ulici Horácké náměstí - RM6/10756


76.

Ukončení nájmu prostor a pozemků - ul. Francouzská, smlouva o nájmu prostor a pozemku v  k. ú. Židenice - Společnost Podané ruce - RM6/10731


77.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří , dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří - RM6/10729


78.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových - RM6/10741


79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/10740


80.

Žádost Národního památkového ústavu - územní pracoviště v Brně o uzavření dohody o umožnění stavby nazv. "Centrum obnovy památek architektury 20. století, SO 09 - Objekt pro přednáškovou činnost - změna stavby před dokončením" - RM6/10727


81.

Uzavření smlouvy o umožnění stavby přístupového chodníku na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky v rámci stavby "Brno - ÚV Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1" - RM6/10766


82.

Směna pozemku p. č. 882/1 k. ú. Kníničky za pozemek p. č. 4219/14 k. ú. Bystrc - RM6/10683


83.

Projekt IPRM "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - žádost o dotaci - RM6/10746


84.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" - žádost o dotaci - RM6/10744


85.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" - žádost o dotaci - RM6/10743


86.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - žádost o dotaci - RM6/10742


87.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - žádost o dotaci - RM6/10745


88.

Projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova - žádost o dotaci - RM6/10760


89.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - vyrozumění o schválení žádosti o poskytnutí dotace, smlouva o partnerství bez finančního příspěvku - RM6/10835


93.

Schválení investičního záměru na akci "Zádržný systém NKP Špilberk - ulice Gorazdova" - RM6/10663


94.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014 - RM6/10724


96.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/10739


97.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10662


98.

Žádosti příspěvkových organizací Domova pro seniory Foltýnova a Domova pro seniory Věstonická o schválení poskytnutí finančních prostředků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti - RM6/10723


99.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5244 k. ú. Královo Pole - RM6/10695


100.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 5249 k. ú. Královo Pole - RM6/10696


101.

Změna v registraci sociálních služeb - RM6/10669


102.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/10679


103.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci - RM6/10670


104.

Záměr změny smlouvy č. 7113034796 o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Kyjevská 5 - RM6/10680


105.

Projekt "DOPRAVNÍ VÝCHOVA" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10645


106.

Projekt "MOBIDIK" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10646


107.

Projekt "SENIOR AKADEMIE - IX" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10647


108.

Návrh rozpočtového opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - RM6/10810


109.

Projekt "Zateplení objektu radnice v MČ Brno-Bohunice" - žádost o dotaci - RM6/10797


110.

Žádost MČ Brno-Židenice o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životního prostředí na projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice " - RM6/10837


90.

Projekt Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - dohoda o zápočtu a narovnání - RM6/10689

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
Body 111, 112 a 113 byly projednány po bodě 27.
 
Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:91.

Zřízení Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) - RM6/10681


92.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy


95.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - RM6/10725 
Přítomni:
Bc. Roman Onderka, MBA, Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský.

 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/10673
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1b.

Úkoly uložené RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/033 - RM6/10700
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033 vedoucím pracovníkům: 1.Úkol č. Z6/033/06
Záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.
***RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB vypracovat posouzení záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., ve variantách


odkoupení majetkového podílu společnosti P&O,
v prodeji majetkového podílu města,
ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O.

***úkol č.: [R6/137/1b/01]zodpovídá: ORF MMB [24]termín: [bezodkladně] 2.Úkol č. Z6/033/87/01
Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu
***RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [R6/137/1b/02]zodpovídá: ÚRM MMB, OK MMB [3216,12]termín: [2014-09-30] 3.Úkol č. Z6/033/87/02
Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu
***RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB zajistit přípravu o dotaci z Fondů EHP na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [R6/137/1b/03]zodpovídá: ÚRM MMB, OK MMB [3216,12]termín: [2014-06-20] 4.Úkol č. Z6/033/88
Projekt IPRM Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov - posouzení projektu
***RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [R6/137/1b/04]zodpovídá: ÚRM MMB [3216]termín: [2014-06-30] 5.Úkol č. Z6/033/91
Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu
***RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci Fondů EHP 2009-2014 na projekt "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.***úkol č.: [R6/137/1b/05]zodpovídá: ÚRM MMB, OK MMB [3216,12]termín: [2014-06-20]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


1c.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/034 - RM6/10844
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034.***2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB


zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů.

***úkol č.: [R6/137/1c]zodpovídá: ORGO MMB [8]termín: [2014-05-05]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


1d.

Zhodnocení funkčního období ředitele Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/10749
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele Divadla Radost, příspěvkové organizace.***2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvkové organizace.***úkol č.: [R6/137/1d]zodpovídá: PO MMB [6]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1e.

Zhodnocení funkčního období ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM6/10748
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace.***2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace.***úkol č.: [R6/137/1e]zodpovídá: PO MMB [6]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Masarova 11 - RM6/10747
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.
1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Masarova 11, příspěvkové organizace, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s nástupem po ukončení konkurzního řízení.2.RMB jmenuje předsedu konkurzní komise Jiřího Idese - zástupce města, a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Masarova 11, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje Bc. Annu Packovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.4.RMB určuje Bc. Růženu Žižlavskou, ředitelku ŠJ Brno, Novolíšeňská 10, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění.5.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1g.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Slavíčkova 1 - RM6/10682
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 4. 2014 plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Slavíčkova 1, Haně Dočekalové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.***úkol č.: [R6/137/1g]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10674
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2014".***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovní cest za leden-březen 2014" formou Informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.***úkol č.: [R6/137/2]zodpovídá: OZV MMB [45]termín: [2014-05-20]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


3.

Záměr směny pozemků p. č. 1679/11, 1679/12, 1679/14 a částí p. č. 1678/193 a 1679/2 k. ú. Starý Lískovec za pozemky p. č. 150/2 a 4866/3 k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/10698
Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
RMB souhlasí se záměrem směny pozemků:- část p. č. 1678/193 - ost. plocha, silnice, o výměře cca 213 m²
- č&#$07st p. č. 1679/2 - ost. plocha, silnice, o výměře cca 347 m²- p. č. 1679/11 - ost. plocha, silnice, o výměře 233 m²- p. č. 1679/12 - ost. plocha, silnice, o výměře 110 m²
- p. č. 1679/14 - ost. plocha, silnice, o výměře 361 m²
vše v  k. ú. Starý Lískovec ,ve vlastnictví statutárního města Brna,za pozemky:- p. č. 150/2 - orná půda , o výměře 264 m²- p. č. 4866/3 - zahrada , o výměře 6 m²
oba v  k. ú. Žabovřesky ,- část p. č. 1679/1 - ost. plocha, silnice, o výměře cca 43 m²
k. ú. Starý Lískovec ,ve vlastnictví společnosti NET Development, s. r. o.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


4.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2014 na akci "Rekonstrukce kotelny ZŠ Brno, Horácké nám. 13, pracoviště Uprkova" a na akci "Stavební úpravy MŠ Tumaňanova" - RM6/10664
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí


s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 ve výši 2.100.000,- Kč na akci "Rekonstrukce kotelny ZŠ Brno Horácké nám. 13, pracoviště Uprkova" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna,
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 ve výši 1,0 mil. Kč na akci "Stavební úpravy MŠ Tumaňanova" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


5.

Souhlas RMB s podáním žádostí MČ Brno-Kohoutovice o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2014 - RM6/10771
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádostí MČ Brno-Kohoutovice o poskytnutí finanční podpory z následujícího dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem na rok 2014 "Individuální dotace JMK 2014" na dokončení stavebních úprav objektu CVČ Legato, Stamicova 7, Brno .2.RMB pověřuje Petra Šafaříka, starostu MČ Brno-Kohoutovice, podpisem žádosti o dotaci a všech souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


6.

Projekt "Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10770
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec".2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Bc. Vladana Krásného podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.3.RMB žádá Bc. Vladana Krásného, starostu městské části, o zaslání Informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.Termín: dle termínu výzvySchváleno jednomyslně 9 členy.


7.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2013, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2013 - RM6/10800
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2013.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zákonným způsobem zveřejnit návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2013.***úkol č.: [R6/137/07]zodpovídá: ORF MMB [24]termín: [2014-05-02]3.RMB vyzývá rady městských částí, aby realizovaly doporučení auditora k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při závěrečném přezkoumání hospodaření, dle Zpráv auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky městské části za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.Termín: bezodkladně4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2013 se stavem celkových:


příjmů ......................................................................................... 12.092,2 mil. Kč,
výdajů ........................................................................................ 10.807,5 mil. Kč.

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním statutárního města Brna za rok 2013, a to bez výhrad.6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
závěrečný účet města Brna za rok 2013
a) stav celkových: - příjmů ...................................................................... 10.888,0 mil. Kč, - výdajů ........................................................................ 9.771,8 mil. Kč,b) účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání 2.529,6 mil. Kč.
ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 16.643 tis. Kč k využití městským částem v roce 2014,

ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 157.415 tis. Kč k využití městským částem v roce 2014,

výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů a účtu DPH za rok 2013,

příděly do fondů příspěvkových organizací zřízených městem ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2013,

vykrytí ztráty hospodaření Národního divadla Brno za rok 2013 ve výši 9.480 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele,

vykrytí ztráty hospodaření Muzea města Brna za rok 2013 ve výši 1.931 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace v dalších účetních obdobích.


7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2013.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


8.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013 - RM6/10710
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce ORG 2977 "Rekonstrukce chat RZ Sykovec" z 1.438 tis. Kč na 1.668 tis. Kč a prodloužení doby realizace do roku 2014.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013,
změnu rozpočtů účelových fondů a veřejné sbírky města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10750
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


10.

Poskytnutí Ceny primátora města Brna určené mladému designérovi 26. Mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014 - RM6/10691
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje poskytnutí Ceny primátora města Brna mladému designérovi 26. Mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014 ve výši 20.000,- Kč, dle darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem darovací smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


11.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací - RM6/10768
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB svěřuje Odboru vnitřních věcí MMB pravomoc rozhodovat o aktualizaci Sazebníku úhrad za poskytování informací k 1. 1. příslušného kalendářského roku.***3.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit zveřejnění Sazebníku úhrad za poskytování informací v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 106/1999 Sb.***úkol č.: [R6/137/11]zodpovídá: OVV MMB [22]termín: [průběžně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností REEX, spol. s r. o. - RM6/10692
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem" jako nevhodnější nabídku společnosti REEX, spol. s r. o., Sokolská 724, 664 42 Modřice .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem mezi statutárním městem Brnem a společností REEX, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10769
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" jako nejvhodnější nabídku firmy OPPORTUNITY, spol. s r. o., Durďákova 47, 613 00 Brno , provozovna Sedláčkova 10, 628 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a OPPORTUNITY, spol. s r. o., Durďákova 47, 613 00 Brno , provozovna Sedláčkova 10, 628 00 Brno , která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/137/13]zodpovídá: OVV MMB [22]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


14.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/10751
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje rozšíření investičního záměru "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ", které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


15.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10675
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 9c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:


Jarmila Kouřilová - členka ZMB
Ing. Ivo Macháň - správa hradu Špilberk MuMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:


Naděžda Křemečková - členka ZMB
Ing. Jiří Pejchal - správa hradu Špilberk MuMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelova - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.***úkol č.: [R6/137/15/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/137/15/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/137/15/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/137/15/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně] Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění servisu SW BUILD power" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10693
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění servisu SW BUILD power" jako nejvhodnější nabídku společnosti RTS, a. s., IČ 255 33 843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností RTS, a. s., IČ 255 33 843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno , která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/137/16]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10685
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 18 a 19.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/137/17/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/137/17/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10687
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/137/18/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/137/18/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10686
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Brno, Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/137/19/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/137/19/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


20.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - výběr nejvhodnějších nabídek - RM6/10672
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" jako nejvhodnější nabídku firmy CENTROPOL ENERGY, a. s., pro dodávku elektrické energie a nabídku firmy E.ON Energie, a. s., pro dodávku zemního plynu.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" po uzavření smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB předložit návrhy smluv s vybranými uchazeči RMB ke schválení.Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona***úkol č.: [R6/137/20/01]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/137/20/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.Termín: do 15 dnů po uzavření smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli***úkol č.: [R6/137/20/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/137/20/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli na profilu centrálního zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejich uzavření***úkol č.: [R6/137/20/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu centrálního zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu centrálního zadavatele.

***úkol č.: [R6/137/20/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu,
informování pověřujících zadavatelů o přijatém usnesení.

***úkol č.: [R6/137/20/07]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


21.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., úprava celkových rozpočtových nákladů - RM6/10684
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" jako nejvhodnější nabídku společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.2.RMB schvaluje


zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce ORG 5098 "Park Hvězdička" z 23.240 tis. Kč na 31.240 tis. Kč, které bude hrazeno z Fondu kofinancování evropských projektů,
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. na veřejnou zakázku "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička", která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/137/21/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/137/21/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/137/21/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/137/21/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/137/21/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/137/21/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


22.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 2. část veřejné zakázky (dodávka vnitřního vybavení) - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností ČEGAN s. r. o. - RM6/10676
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - dodávka vnitřního vybavení - jako nejvhodnější nabídku společnosti ČEGAN s. r. o.2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností ČEGAN s. r. o. na veřejnou zakázku "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - dodávka vnitřního vybavení, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/137/22/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/137/22/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/137/22/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/137/22/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/137/22/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/137/22/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


23.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno s. r. o. - RM6/10688
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno , a Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno - účastníky "Sdružení Milady Horákové - FIRESTA + DS Brno", zastoupeného společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jeho uzavření***úkol č.: [R6/137/23]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


24.

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. 53079045 ze dne 11. 9. 2007 se společností UNIS COMPUTERS, a. s. - RM6/10694
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. 53079045 na servis dodaných serverových komponent, která byla uzavřena dne 11. 9. 2007 mezi statutárním městem Brnem a společností UNIS COMPUTERS, a. s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno , která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


25.

Povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v MČ Brno-střed - RM6/10656
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost vlastníků rodinného domu Kamenná čtvrť 595/17, 639 00 Brno o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v městské části Brno-střed.2.RMB povoluje výjimku ze stavební uzávěry vyhlášené nařízením statutárního města Brna č. 2/2006, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v městské části Brno-střed, v souladu s rozhodnutím, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


26.

Vydání souhlasu s odstraněním objektů v areálu Žabovřeská 16, na p. č. 1 a p. č. 10, k. ú. Žabovřesky a objektu Žabovřeská 14, na p. č. 845, k. ú. Pisárky , stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/10699
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí s odstraněním objektů ve vlastnictví statutárního města Brna, stojících na pozemcích p. č. 10 (vrátnice a přístřešky bez č. p./č. e., budova drobné výroby bez č. p./ č. e., dílna bez č. p./č. e. a strojní zámečnictví bez č. p./č. e.), p. č. 1 (budova - kanceláře, č. p. 952, budova - tiskárna bez č. p./č. e., kotelna a komín bez č. p./č. e., přístřešek bez č. p./č. e., stolařství bez č. p./č. e., sklad bez č. p./č. e., sklad bez č. p./č. e. a budova - kanceláře bez č. p./č. e.), vše v  k. ú. Žabovřesky , a p. č. 845 (budova č. p. 151) v  k. ú. Pisárky za podmínky, že uvedené odstranění všech objektů zajistí ŘSD ČR z finančních prostředků ŘSD ČR určených pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" s tím, že částka představující "výzisk" vzniklý demolicí objektů bude poukázána na účet statutárního města Brna vedený u The Royal Bank of Scotland plc, č. účtu: 7510006631/5400.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


27.

Dohoda o užívání části střechy a části podstřešního prostoru věžového vodojemu Kohoutovice mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10658
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 24. 2. 2014, č. j. 140/04420/2014.2.RMB souhlasí s umístěním základnové stanice radiokomunikačního systému Městskou policií Brno na části střechy a části podstřešního prostoru věžového vodojemu Kohoutovice inv. č. M-08399 na pozemku p. č. 1027/7 k. ú. Kohoutovice ve vlastnictví statutárního města Brna a pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.3.RMB schvaluje dohodu o užívání části střechy a části podstřešního prostoru věžového vodojemu Kohoutovice mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje JUDr. Bohumila Šimka, ředitele Městské policie Brno, podpisem dohody o užívání části střechy a části podstřešního prostoru věžového vodojemu Kohoutovice mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB informovat společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., o přijatém usnesení.***úkol č.: [R6/137/27]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


111.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/10854
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


112.

Poskytnutí věcných darů - RM6/10911
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Poskytnutí věcných darů",
odeslání objednávky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Poskytnutí věcných darů" v hodnotě max. 204.000,- Kč,
poskytnutí 36 věcných darů fyzickým osobám u příležitosti přijetí primátorem města Brna.

2.RMB pověřuje primátora města Brna předáním věcných darů.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


113.

Projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova - žádost o dotaci - RM6/10851
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část usnesení R6/136. schůze RMB konané dne 9. 4. 2014, bod č. 59, které zní:
"1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova ve výši 5,78 mil. Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 3,0 mil. Kč
předpokládanou maximální výši dotace k projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova do výše 2,7 mil. Kč
spoluúčast provozovatele Logopedického stacionáře Synkova, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., na celkových nákladech projektu ve výši 1,59 mil. Kč
spoluúčast statutárního města Brna na projektu ve výši 1,49 mil. Kč

2. RMB schvaluje


na základě výjimky z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, které tvoří přílohu č...tohoto zápisu
manuál realizace projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

                                                                                                        3.RMB pověřuje


Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených
k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše uvedeným projektem
vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM

Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMBk parafování žádosti o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu
k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětného projektu

4. RMB ukládáMgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova

T: nejpozději do 30.4.2014


předložení žádosti o dotaci na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova na Státní fond životního prostředí ČR

T: nejpozději do 30.4.2014


předložení informativní zprávy o podání žádosti o dotaci na předmětný projekt ZMB

T: do 20.5. 2014

5 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova."
2.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady projektu Zateplení logopedického stacionáře, Synkova ve výši 8,49 mil. Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 3,0 mil. Kč,
předpokládanou maximální výši dotace k projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova do výše 2,7 mil. Kč,
spoluúčast provozovatele Logopedického stacionáře Synkova, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., na celkových nákladech projektu ve výši 1,58 mil. Kč,
spoluúčast statutárního města Brna na projektu ve výši 4,21 mil. Kč.

3.RMB schvaluje


v souladu s čl. 3.1.2  Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, které tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu,
manuál realizace projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, který tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 18c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


4.RMB pověřuje


Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB,

podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše uvedeným projektem,
vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM
Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMB,k parafování žádosti o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu,
k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětného projektu.

***5.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova,
předložení žádosti o dotaci na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova na Státní fond životního prostředí ČR.

***úkol č.: [R6/137/113/01]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]
***
6.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení informativní zprávy o podání žádosti o dotaci na předmětný projekt ZMB.***úkol č.: [R6/137/113/02]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-06-17]

7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


28.

Vyřazení a likvidace majetku statutárního města Brna v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10661
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a ekologickou likvidaci majetku:


vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - převodová skříň kužel. uzávěr, inv. č. 07482, PC 32.666,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - převodová skříň kužel. uzávěr, inv. č. 07483, PC 13.572,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - míchadlo rotační s elektromotorem, inv. č. 07756, PC 25.514,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - míchadlo rotační s elektromotorem, inv. č. 07757, PC 25.515,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - čerpadlo dávkovací s elmotorem, inv. č. 07758, PC 40.174,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - čerpadlo dávkovací s elmotorem, inv. č. 07759, PC 40.174,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch 17.500 m³ - váha sklonná můstková, inv. č. 07760, PC 15.091,- Kč, ZC 0,- Kč,
vodojem Palackého vrch - Venturiho trubice, inv. č. 07763, PC 17.907,- Kč, ZC 0,- Kč,
chlorátor s příslušenstvím, inv. č. 08822, PC 486.158,- Kč, ZC 0,- Kč,
chlorátor s příslušenstvím, inv. č. 08823, PC 73.824,- Kč, ZC 0,- Kč.

Schváleno jednomyslně 8 členy.  


29.

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí - RM6/10678
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013, bod č. 34, která zní:
"2.RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 31. 1. 2014, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v souladu se schválenou Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.3.RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 31. 1. 2014 vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv.6.RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 31. 1. 2014, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v souladu se schválenou Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.7.RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 31. 1. 2014 vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv.10.RMB ukládá s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 31. 1. 2014 vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit zveřejňování příkladu výpočtu ceny pozemku při změně koeficientů Ki (koeficient změny cen staveb pro ostatní inženýrská díla jinde neuvedená) a Kp (koeficient úpravy základních cen zemědělských pozemků) na základě změny právních předpisů na internetových stránkách statutárního města Brna.úkol č.: [R6/124/34/01]zodpovídá: OTS MMB [39]termín: [průběžně]11.RMB ukládá od 1. 2. 2014, za podmínky nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, před tímto datem vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejňování příkladu výpočtu ceny pozemku při změně koeficientů Ki (koeficient změny cen staveb pro ostatní inženýrská díla jinde neuvedená) a Kp (koeficient úpravy základních cen zemědělských pozemků) na základě změny právních předpisů na internetových stránkách statutárního města Brna.úkol č.: [R6/124/34/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [průběžně]"
 2.RMB schvaluje Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí s článkem VI - Výměra služebnosti Metodiky oceňování služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí dle varianty B. Metodika tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v souladu se schválenou Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.5.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v souladu se schválenou Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.6.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv. Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


30.

Návrh nabytí služebnosti k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/10697
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí služebnosti, které spočívá v právu umístit, provozovat a udržovat, stavbu "Stavební objekt č. SO 06-27-30.1 Zabezpečení veřejných zájmů kanalizace - Retenční nádrž Jeneweinova a související objekty" k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., ve prospěch statutárního města Brna za cenu 12. 463 ,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti. Schváleno jednomyslně 8 členy.  


31.

Zrušení části usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013 , bod č. 35 - "Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s." - RM6/10667
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část usnesení R6/124. schůze RMB konané dne 18. 12. 2013, bod č. 35, která zní:
"2.RMB schvaluje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, realizovanými statutárním městem Brnem", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit "Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s."Schváleno jednomyslně 8 členy. 


32.

Návrh na zrušení usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod č. 154 - Nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení - základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy - RM6/10665
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod č. 154, které zní:
1. ZMB schvaluje podmínky smluv o uzavření budoucích darovacích smluv, podmínky darovacích smluv, podmínky smluv o uzavření budoucích kupních smluv a podmínky kupních smluv, na základě kterých budou do vlastnictví statutárního města Brna převáděny stavby veřejného osvětlení, které tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB uzavíráním a podepisováním smluv o převodu staveb veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna za schválených podmínek."
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) budovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Základní podmínky darovací smlouvy (§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) vybudovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) budovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.8.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.9.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit základní podmínky kupní smlouvy (§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) vybudovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.10.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


33.

Zrušení části usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 27, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 12 - Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/ slavnostního osvětlení - RM6/10666
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 27, která zní:
"2. RMB schvaluje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.- Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení vybudovanými cizími stavebníky a převedenými do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávanými společností Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."
2.RMB ruší část usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 27, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 12, která zní:
"3. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost v souladu se schválenými základními podmínkami.4. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.5. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost v souladu se schválenými základními podmínkami.6. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv."
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti,
Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost,
Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


34.

Zrušení části usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 24, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 11 - Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací pro veřejnou potřebu, které bude statutární město Brno nabývat od cizích stavebníků - RM6/10668
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 24, která zní:
"2. RMB schvaluje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., které tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.- Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů vybudovanými cizími stavebníky a převedenými do vlastnictví statutárního města Brna a provozovanými společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., které tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."
2.RMB ruší část usnesení R6/119. schůze RMB konané dne 23. 10. 2013, bod č. 24, ve znění usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. 1. 2014, bod č. 11, která zní:
"3. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská sít), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v souladu se schválenými základními podmínkami.4. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.5. RMB svěřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru technických sítí MMB pravomoc rozhodovat - o uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská sít), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v souladu se schválenými základními podmínkami.6. RMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv."
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti,
Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


35.

Návrh zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10701
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna


ve výši až 550.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 1.630.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 220.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 170/10 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
ve výši až 200.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 319/1 v bytovém domě xxxxxxxx,
ve výši až 140.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 1.625.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 421/22 v bytovém domě xxxxxxxxxx,
ve výši až 240.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 200.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 570/17 v bytovém domě roh xxxxxxxxx,
ve výši až 60.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1477/36 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 840.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxx,
ve výši až 490.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx,
ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 210.000,- Kč pro xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx
ve výši až 60.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 70.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 596/3 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2542/12 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 180.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 881/2 v bytovém domě xxxxxxxxxx,
ve výši až 40.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 801/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
ve výši až 430.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxx,
ve výši až 360.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 45.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
ve výši až 1.000.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxx,
ve výši až 1.970.000,- Kč pro Bytové družstvo - Brno, Anenská 3, družstvo, na opravu a modernizaci bytového domu Anenská 4/3.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům,
poskytnutí zápůjčky dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytových jednotek v bytovém domě roh Klíčova 137/7/Tržní 137/10 ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeného městské části Brno-Černovice, ve výši až 8.225.000,- Kč podle vzorového protokolu,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


36.

Určení sociálních bytů, dispozice s volnými byty v domech rekonstruovaných v rámci IPRM - RM6/10738
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB určuje


byt 2+kk č. 19 v domě Vlhká 4,
byt 2+kk č. 20 v domě Vlhká 4,
byt 1+kk č. 3D v domě Francouzská 44,
byt 1+kk č. 15 v domě Tržní 2,
byt 1+1 č. 12 v domě Francouzská 64,
byt 1+1 č. 5 v domě Dornych 25a,
byt 1+1 č. 19 v domě Dornych 25a,
byt 1+1 č. 1 v domě Plynárenská 4,
byt 1+1 č. 2 v domě Plynárenská 4,
byt 2+kk č. 31 v domě Bratislavská 62,
byt 2+kk č. 4.1. v domě Přadlácká 9,
byt 1+1 č. 4.2. v domě Přadlácká 9,

jako sociální ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.2.RMB pověřuje Odbor správy majetku MMB výkonem inženýrské činnosti při opravách bytů v domě Dornych 25a a Plynárenská 4 z prostředků Fondu bytové výstavby.3.RMB souhlasí s postoupením dispozičních práv k bytu


1+kk č. 32 v domě Bratislavská 62,

městské části Brno-střed,k bytům


2+kk č. 4.3. v domě Přadlácká 9,
2+kk č. 4.4. v domě Přadlácká 9,
2+kk č. 4.5. v domě Přadlácká 9,

městské části Brno-sever.4.RMB nesouhlasí s určením


bytu 1+1 č. 28 v domě Dornych 29,

jako sociálního ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.***5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/137/36]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


37.

Aktualizace Metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna - RM6/10737
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje aktualizaci Metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna schválené RMB na R5/141. schůzi dne 14. 4. 2010, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá vedoucím Bytového odboru MMB, Odboru správy majetku MMB a Odboru sociální péče MMB postupovat při vymáhání dluhů dle této metodiky.***úkol č.: [R6/137/37]zodpovídá: BO, OSM, OSP MMB [3225,3239,20]termín: [průběžně]3.RMB doporučuje radám městských částí postupovat dle této metodiky při vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech svěřených městským částem města Brna.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


38.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytové náhrady xxxxxxxxxxx za uvolnění bytu zvláštního určení - RM6/10703
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje nájem dvoupokojového bytu č. 2 v Brně-Kohoutovicích, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-Kohoutovice a za podmínky, že vyklidí a předá bezbariérový byt 2+kk č. 46 v domě ulice xxxxxxxxxxxxxxx v Brně.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


39.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/10736
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. 26 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxx xxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxx, na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-Vinohrady za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu ve dvorním traktu domu xxxxxxxxxxxxx s tím, že stěhovací náklady ponese statutární město Brno.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/137/39/01]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit přestěhování pana xxxxxxxxxxxxxx do bytu č. 26 v domě xxxxxxxxxxxxxxxx v Brně na náklady statutárního města Brna.***úkol č.: [R6/137/39/02]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [2014-07-31]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


40.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10704
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu sociálního bytu 2+kk č. 16 v domě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx o 2 roky.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/137/40]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


41.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10705
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu sociálního bytu 2+kk č. 1 v domě xxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxx o 2 roky za podmínky, že před podpisem dodatku k nájemní smlouvě uhradí dluh na nájemném a zálohách za služby ve výši 7.620,- Kč.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/137/41]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


42.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/10707
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. 8 v domě xxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxxxxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014 podle vzoru, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. 8 v domě xxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxx xxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014.3.RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


43.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/10702
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje rodinného domu Černopolní 37 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3380 - zast. plocha a nádv., o výměře 394 m² se stavbou č. p. 227, způsob využití bydlení,- pozemku p. č. 3381 - zahrada , o výměře 286 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 7.254.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


44.

Záměr prodeje nemovitostí (objekt občanské vybavenosti) na adrese Charbulova č. or. 135/137, č. p. 100, v  k. ú. Černovice - RM6/10754
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 45-52.
1.RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitostí:- budovy Charbulova č. or. 135 a 137, č. p. 100, jako součásti pozemku p. č. 2154 - pozemku p. č. 2154 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 2 .298 m²- pozemku p. č. 2153 - zahrada , o výměře 804 m²
vše v  k. ú. Černovice ,formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 16.800.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na prodej nemovitostí:- budovy Charbulova č. or. 135 a 137, č. p. 100, jako součásti pozemku p. č. 2154 - pozemku p. č. 2154 - zast. plocha a nádv., o výměře 2.298 m²
- pozemku p. č. 2153 - zahrada , o výměře 804 m²
vše v  k. ú. Černovice ,které tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7498 k. ú. Líšeň - RM6/10711
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 7498 k. ú. Líšeň ze dne 25. 10. 2013.2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku- p. č. 7498 - ost. plocha, zeleň, o výměře 31 m²
k. ú. Líšeň .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku- p. č. 7498 - ost. plocha, zeleň, o výměře 31 m²
k. ú. Líšeň ,manželům xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 65.480,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec - RM6/10708
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost spol. T.V.P. Servis s. r. o. o prodej pozemku p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec ze dne 17. 6. 2013 ,
žádost xxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec ze dne 27. 8. 2012.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku - p. č. 2395/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 124 m²
k. ú. Starý Lískovec ,formou nabídkového ř&#$08zení za minimální kupní cenu ve výši 285. 200 ,- Kč (tj. 2. 300 ,- Kč/m²) za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
3.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku- p. č. 2395/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 124 m²
k. ú. Starý Lískovec ,které tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětné nemovitosti, která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy - RM6/10716
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxh ze dne 10. 6. 2013 o prodej pozemku p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy včetně doplňujících přípisů, v nichž se mj. uvádí, že žadatelé akceptují kupní cenu v navržené výši.2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku- p. č. 996/1 - orná půda , o vým&#$ 01 ře 518
k. ú. Bosonohy .
Schváleno jednomyslně 9 členy.  


48.

Záměr prodeje pozemků p. č. 7108/11, 7108/12 a částí p. č. 7108/1 , vše v  k. ú. Židenice - RM6/10714
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost xxxxxxxxxxxxx ze dne 9. 1. 2014 o prodej pozemku p. č. 7108/11 a části p. č. 7108/1 , oba v  k. ú. Židenice ,
žádost xxxxxxxxxxxx ze dne 29. 1. 2013 o prodej pozemku p. č. 7108/12 a části p. č. 7108/1 , oba v  k. ú. Židenice .

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 7108/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 35 m²- p. č. 7108/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 60 m²
- &#$03ástí p. č. 7108/1 - zahrada , o výměře 1.120 m²
vše v  k. ú. Židenice .
Schváleno jednomyslně 9 členy.  


49.

Záměr prodeje pozemků v  k. ú. Žabovřesky dotčených stavbou "Silnice I/42 Brno, VMO, Žabovřeská I." z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - ŘSD - RM6/10715
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 4840/41 - ost. plocha, silnice, o výměře 357 m²
- p. č. 6251/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 130 m²- p. č. 6266/17 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 543 m²- p. č. 6266/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 24 m²
- p. &#$03. 6266/29 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m²
- p. č. 6266/31 - ost. plocha, zeleň, o výměře 145 m²- p. č. 6266/32 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 574 m²
- p. č. 6266/41 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m²- p. č. 6266/44 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 36 m²- p. č. 6266/80 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 39 m²
- p. č. 6266/82 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 60 m²- p. č. 6266/83 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 40 m²- p. č. 6266/84 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m²
- p. č. 6266/85 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 153 m²- p. č. 6266/86 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 44 m²- p. č. 6266/91 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 197 m²- p. č. 6266/92 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 133 m²
- p. č. 6268/9 - ost. plocha, zeleň, o výměře 299 m²
- p. č. 6277/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 559 m²
- p. č. 6277/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 101 m²
- p. č. 6277/4 - ost. plocha, zeleň, o výmě&#$04e 84 m²
- p. č. 6277/6 - ost. plocha, zeleň, o výměře 61 m²
- p. č. 6277/8 - ost. plocha, zeleň, o výměře 4 m²
- p. č. 6278/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 124 m²
- p. č. 6278/5 - ost. plocha, zeleň, o výměře 89 m²
- p. č. 6278/6 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3 m²- p. č. 6251/35 - ost. plocha, silnice, o výměře 441 m², vzniklého na základě geometrického plánu č. 2402-12/2013 ze dne 17. 6. 2013, oddělením z pozemku p. č. 6251/1 - ost. plocha, ost. komunikace,v  k. ú. Žabovřesky .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


50.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 343/1 k. ú. Komárov - RM6/10713
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku - p. č. 343/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 197 m²
k. ú. Komárov .2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku- p. č. 343/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 105 m²
k. ú. Komárov .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku- p. č. 343/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$ 04 e 105 m²
k. ú. Komárov ,xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 274.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


51.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 157/2 k. ú. Lesná v ul. Brechtova - RM6/10709
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


"Návrh na dispozici s majetkem města a Návrh na využití nemovitosti" - žádost Společenství vlastníků jednotek Malá Brechtova o prodej nebo pronájem pozemku p. č. 157/2 k. ú. Lesná za účelem umístění budovy objektu občanské vybavenosti bez č. p./č. e. pro nádoby na domovní odpad domů Brechtova č. or. 1 až 5,
vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 29. 1. 2014 - nesouhlas s prodejem pozemku p. č. 157/2 v k. ú. Lesná z důvodu, že stavba přístavku pro popelnice se nachází v ochranném pásmu uložení vodovodního řadu DN 100.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku- p. č. 157/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 32 m²
k. ú. Lesná .3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku- p. č. 157/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 32 m²
k. ú. Lesná .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


52.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) částí pozemku p. č. 1276/1 k. ú. Slatina - ulice Hliník - RM6/10712
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí


se záměrem prodeje nebo pronájmu (pachtu) 5 částí pozemku p. č. 1276/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o celkové vým&#$ 01 ře 137 m² v  k. ú. Slatina (35 m², 16 m², 19 m², 23 m², 44 m²),
s návrhem ceny za pacht v těchto případech ve výši 25,- Kč/m²/rok,
s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 1. 960 ,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1.000,- Kč návrh na vklad.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


53.

Změna části usnesení RMB č. R6/123 konané dne 4. 12. 2013, bod č. 2 - návrh prodeje pozemku p. č. 2501/2 , části pozemku p. č. 2501/4 , návrh na zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2501/4 , vše v  k. ú. Žebětín - RM6/10735
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí podání xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 1. 2014, ve kterém žádá o přehodnocení stanoviska KM RMB a RMB ve věci prodeje pozemku p. č. 2501/2 , části pozemku p. č. 2501/4 , zřízení věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 v k. ú. Žebětín a podává nový protinávrh kupní ceny v částce 600,- Kč/m² (tj. v celkové výši 261.000,- Kč).2.RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti stezky přes pozemek p. č. 2501/4 na pozemek p. č. 2501/1 k. ú. Žebětín ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxxxx3.RMB mění část usnesení schůze RMB č. R6/123 konané dne 4. 12. 2013, bod č. 2 odst. 4 usnesení, které zní:
"4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej- pozemku p. č. 2501/2 orná půda o výměře 328 m2 - části pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Žebětín xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 498.640,-Kč a za podmínek kupní smlouvy."
takto:RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej- pozemku p. č. 2501/2 - orná půda, o výměře 328 m2 - části pozemku p. č. 2501/4 - orná půda, o výměře 107 m2 v k. ú. Žebětín , xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 362.920,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


54.

Nabídky předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům při ul. Modřická v  k. ú. Přízřenice - RM6/10706
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


existenci předkupních práv ve prospěch statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v  k. ú. Přízřenice při ul. Modřická určeným opatřením obecné povahy č. 1/2011 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS15/08-I/ 1 - stavba nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení,
skutečnost, že statutární město Brno obdrželo v roce 2014 již 4 nabídky od různých vlastníků na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům v  k. ú. Přízřenice , která jsou dle opatření obecné povahy č. 1/2011 určeny pro výše uvedenou veřejně prospěšnou stavbu,
vyjádření OD MMB k jednotlivým nabídkám, jejichž obsahem je sdělení v tom smyslu, že komunikační plochy v lokalitě ulice Modřická nejsou z hlediska koncepce dopravy pro statutární město Brno stěžejní a nebudou z pozice statutárního města Brna v budoucnu realizovány a z tohoto důvodu považuje OD MMB využití předkupního práva k těmto pozemkům za zbytečné a nedoporučuje tato předkupní práva realizovat.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům v  k. ú. Přízřenice při ul. Modřická určeným opatřením obecné povahy č. 1/2011 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS15/08-I/ 1 - stavba nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení, a to s ohledem na zmíněná stanoviska OD MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


55.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1178/27, k. ú. Bohunice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10718
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 56 a 57.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku - p. č. 1178/27 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 48 m²
k. ú. Bohunice ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3664 k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10767
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí


skutečnost, že ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva ohledně pozemku p. č. 3664 k. ú. Řečkovice při ul. Ladova, do vlastnictví statutárního města Brna s omezujícími podmínkami spočívajícími mj. v tom, že:


nemovitost nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ji pronajímat po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu,
statutární město Brno (jako nabyvatel a současně jako povinný) zřizuje ve prospěch ČR - ÚZSVM (jako převodce a současně jako oprávněného) věcné práva k pozemku p. č. 3664 k. ú. Řečkovice spočívající v závazku statutárního města Brna nezcizit a nezatížit zástavním právem předmětný pozemek po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí,

postoj ÚZSVM, dle kterého tento úřad výběr místních poplatků, zejména za parkování nebo za tzv. zvláštní užívání komunikací na pozemcích, které byly z majetku státu bezúplatně převedeny na obce a města ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami, považuje za užívání pozemků ke komerčním účelům a za porušení výše uvedených omezujících podmínek sjednaných ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 3664 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 145 m²
k. ú. Řečkovice ,z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva s omezujícími podmínkami. Schváleno jednomyslně 9 členy.  


57.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2871/3 a 2873/4 k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10719
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků- p. č. 2871/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²
- p. č. 2873/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 36 m²
k. ú. Nový Lískovec ,z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem. Schváleno jednomyslně 9 členy.  


58.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 249/3, 251/4 k. ú. Sadová - RM6/10717
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 59.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků:- p. č. 249/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²
k. ú. Sadová ,z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. Z3/024 konaném ve dnech 12. 12.-13. 12. 2000,- p. č. 251/4 - zahrada , o výměře 311 m²
k. ú. Sadová ,z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. XXXII. na zasedání konaném ve dnech 26. 10.-27. 10. a 3. 11. 1993,se souhlasem MČ Brno-Královo Pole.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


59.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 977/1 a částí pozemků p. č. 968/1, 977/14, 977/27 k. ú. Komárov - RM6/10722
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, - pozemku p. č. 977/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 154 m²
- částí pozemkůp. č. 968/1 - ost. plocha, p. č. 977/14 - ost. plocha, p. č. 977/27 - ost. plocha,o celkové výměře 1.878 m² dle geom. plánu č. 936-29/2013vše v  k. ú. Komárov ,z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřeného ZMB v letech 2001 až 2010 se souhlasem MČ Brno-jih. Schváleno jednomyslně 9 členy. 


60.

Pronájem (zemědělský pacht) pozemků p. č. 2431/73, 2431/79 a 2531/1 a části pozemku p. č. 2531/92 k. ú. Bosonohy při ul. Konopiska - RM6/10752
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje zemědělský pacht:- pozemku p. č. 2431/73 - orná půda , o výměře 780 m²
- pozemku p. č. 2431/79 - orná půda , o výměře 5.632 m²
- pozemku p. č. 2431/1 - orná půda , o výměře 16.430 m²
- části pozemku p. č. 2531/92 - orná půda , o výměře 1.000 m²
vše v  k. ú. Bosonohy , o celkové výměře 23. 842
xxxxxxxxxx za pachtovné 3. 576 ,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


61.

Pronájem částí pozemků p. č. 1380/3, 1381/2, 1383/3 a 1383/4 , vše v  k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10758
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 62-64.
RMB schvaluje pronájem pozemků- části p. č. 1380/3 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 151 m²- části p. č. 1381/2 - zahrada , o výměře 198 m²- části p. č. 1383/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²
- části p. č. 1383/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výmě&#$04e 2 m²
vše v  k. ú. Brněnské Ivanovice ,xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 8 . 950 ,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


62.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá - RM6/10726
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I
1.RMB bere na vědomí dopis společnosti BigBoard Praha, a. s., ze dne 8. 8. 2013 s protinávrhem výše nájemného.2.RMB schvaluje pronájem části pozemku - p. č. 849/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²
k. ú. Trnitá ,společnosti BigBoard Praha, a. s., za dohodnuté nájemné 180.000,- Kč/rok, tj. 15.000,- Kč/měsíc, bez DPH za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


63.

Pacht částí pozemků p. č. 5000/2, 5002/1 k. ú. Židenice - RM6/10753
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje pacht částí pozemků


p. č. 5002/1 - ost. plocha, dráha, o výměře 10 m² v  k. ú. Židenice , xxxxxxxxxx za pachtovné ve výši 300,- Kč/rok,

p. č. 5000/2 - zahrada , o výměře 51 m² v  k. ú. Židenice , xxxxxxx za pachtovné ve výši 1. 530 ,- Kč/rok,

p. č. 5002/1 - ost. plocha, dráha, o výměře 33 m²p. č. 5000/2 - zahrada , o výměře 4 m²
k. ú. Židenice ,xxxxxxxxxxxx za pachtovné ve výši 1 .110,- Kč/rok,


a za podmínek pachtovních smluv, které tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


64.

Pacht části pozemku p. č. 2972/1 k. ú. Slatina - RM6/10759
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje pacht části pozemku- p. č. 2972/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 61 m²
k. ú. Slatina ,manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté pachtovné ve výši 2.190,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


65.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1425 a 1426 k. ú. Bystrc - RM6/10720
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí dopis Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kníničky ze dne 5. 12. 2013 , ve kterém


oznamuje změnu svého názvu,
vyjadřuje svůj zájem uzavřít nájemní smlouvu za podmínek obsažených v nájemní smlouvě schválené na R6/054. schůzi RMB konané dne 1. 2. 2012, bod č. 48, kterou po jejím schválení v RMB nepodepsala.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků- p. č. 1425 - zast. plocha a nádv., o výměře 98 m²- p. č. 1426 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 431 m²
oba v  k. ú. Bystrc .Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


66.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1394/6 a 1394/28 , oba v  k. ú. Lesná - RM6/10721
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků- p. č. 1394/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²- p. č. 1394/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 49 m²
oba v  k. ú. Lesná .2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků- p. č. 1394/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²- p. č. 1394/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 49 m²
oba v  k. ú. Lesná .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


67.

Pronájem prostor v budově Mečová 1, Mečová 3 v  k. ú. Město Brno - RM6/10730
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).
1.RMB bere na vědomí žádosti


Kamila Pochylého, xxxxxxxxxxxxxx Brno,
GASTRO one s. r. o., Čeňka Růžičky 759/2, 625 00 Brno ,
ViBe cz s. r. o., Minoritská 476/12, 602 00 Brno ,
IROFORM, s. r. o., Ječná 29a, 621 00 Brno,
CORESO, spol. s r. o., Spolková 298/10, 620 00 Brno ,
Františka Tajovského, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno,

o pronájem prostor v budově Mečová 1/3 v  k. ú. Město Brno .2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 a v budově Mečová 3, č. p. 360, která je součástí pozemku p. č. 436 , vše v  k. ú. Město Brno , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Kamilem Pochylým, xxxxx, xxxxx Brno, jako nájemcem do 31. 12. 2014, která tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.4.RMB mění část usnesení RMB č. R6/105 ze dne 29. 5. 2013, bod č. 58, která zní:
"3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v 1. NP a 1. PP objektu č. p. 360 a 361 na pozemcích p. č. 435 a 436 k. ú. Město Brno .úkol č.: [R6/105/58]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [bezodkladně]"
takto:***RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v 1. NP a 1. PP budovy Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 a budovy č. p. 360, která je součástí pozemku p. č. 436 v k. ú. Město Brno.Termín: do ukončení nájemního vztahu dle výše uvedené smlouvy o nájmu***úkol č.: [R6/137/67]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]5.RMB schvaluje uzavření dohody o vyklizení prostor v objektu Mečová 1 a 3 formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle § 71b odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem jako osobou oprávněnou a Kamilem Pochylým, IČ 151 89 341, xxxxxxxxxxxxxx Brno, jako osobou povinnou, za podmínek, které tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.6.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o vyklizení prostor.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


68.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 2503/114 v areálu Vinohradská 78, k. ú. Černovice - RM6/10732
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost Jana Borovičky o pronájem místnosti č. 9 v budově v areálu Vinohradská 78, k. ú. Černovice .2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janem Borovičkou, xxxxxxxxxxxxx Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 9 o výměře 30 m² v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 2503/114 k. ú. Černovice , která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


69.

Smlouva o nájmu prostoru v budově Anenská 10 v  k. ú. Staré Brno - RM6/10728
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 70.
1.RMB bere na vědomí žádost Mgr. Michala Horáka o pronájem místnosti č. 511 v budově Anenská 10.2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mgr. Michalem Horákem, xxxxxxxxxxxxx Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 511 o výměře 27 m² v budově Anenská 10, č. p. 10, která je součástí pozemku p. č. 1119 k. ú. Staré Brno , která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


70.

Smlouva o nájmu pozemku v areálu Vinohradská 78 v  k. ú. Černovice - RM6/10733
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost Aloise Hladkého o pronájem části pozemku o výměře 700 m² v areálu Vinohradská 78 v  k. ú. Černovice .2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu pozemku v areálu Vinohradská 78 v  k. ú. Černovice uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Aloisem Hladkým, IČ 665 88  715 , xxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


71.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 019000002628 - prostory v budově Kounicova 67a) - RM6/10734
Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí žádost Odboru investičního MMB o rozšíření pronajatých prostor v budově Kounicova 67a) ve vlastnictví VUT Brno.2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 019000002628 uzavíraný mezi Vysokým učením technickým v Brně jako pronajímatelem a statutárním městem Brnem jako nájemcem týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor v budově Kounicova 67a), která je součástí pozemku p. č. 1099/1 k. ú. Veveří , který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


72.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Brněnským lužáneckým tenisovým klubem jako nájemcem pozemku p. č. 1017 - zast. plocha a nádv. v  k. ú. Ponava - RM6/10778
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62052078 uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a BLTC, občanským sdružením, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku - p. č. 1017 - zast. plocha a nádv., o výměře 896 m²
k. ú. Ponava .Dodatek spočívá zejména ve:


změně názvu nájemce, jehož nový název zní: Brněnský lužánecký tenisový klub,
změně doby nájmu na dobu z doby neurčité na dobu určitou do 30. 6. 2019,

za podmínek uvedených v dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě, který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


73.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62032039 ze dne 11. 7. 2003 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Českou poštou, s. p. - RM6/10757
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 62032039 ze dne 11. 7. 2003 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Českou poštou, s. p., jehož obsahem je záznam sloučení pozemků p. č. 2485/3, 2485/8 a 2485/9 , vše v  k. ú. Starý Lískovec , provedený katastrálním úřadem, do pozemku p. č. 2485/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.759 m² v  k. ú. Starý Lískovec pod stavbou občanského vybavení č. p. 638 v  k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví ČR - České pošty, s. p., za podmínek uvedených v dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


74.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 9353/77 k. ú. Líšeň - RM6/10755
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí přípis spol. E.ON Distribuce, a. s., ze dne 4. 3. 2014, jehož obsahem je žádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 9353/77 k. ú. Líšeň ke dni vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 62012060 mezi statutárním městem Brnem a společností Jihomoravská energetika, a. s., ze dne 13. 11. 2001 na pronájem částí pozemku p. č. 9353/16 o souhrnné výměře 40 m² v  k. ú. Líšeň , jejímž předmětem je ukončení pronájmu ke dni podpisu této dohody. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


75.

Ukončení nájemní smlouvy č. 62072011 na pronájem částí pozemků p. č. 4890/5 a 4895/2 k. ú. Řečkovice a záměr pronájmu částí pozemků p. č. 4890/4, 4890/5, 4895/1 a 4895/2 , vše v  k. ú. Řečkovice při ulici Horácké náměstí - RM6/10756
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 62072011 uzavřené dne 5. 3. 2007 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a manžely Ing. Darjou a Ing. Vítězslavem Nekovářovými jako nájemci na pronájem částí pozemků - p. č. 4890/5 - ost. plocha, zeleň, o výměře 4 m²
- p. č. 4895/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 10 m²
vše v  k. ú. Řečkovice ,za dohodnutou cenu 140,- Kč/rok (tj. 10,- Kč/m²/rok). Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 62072011 tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků- p. č. 4890/4 - ost. plocha, zeleň, o výměře 5 m²
- p. č. 4890/5 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m²
- p. č. 4895/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 32 m²
- p. č. 4895/2 - ost. plocha, zeleň, o v&#$06měře 47 m²
vše v  k. ú. Řečkovice .Schváleno jednomyslně 8 členy.


76.

Ukončení nájmu prostor a pozemků - ul. Francouzská, smlouva o nájmu prostor a pozemku v  k. ú. Židenice - Společnost Podané ruce - RM6/10731
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Společností Podané ruce o. p. s. jako nájemcem, týkaj&#$08cí se ukončení nájmu prostor o výměře 1.354,68 m² v budově Francouzská 36, č. p. 851, která je součástí pozemku p. č. 174 a ukončení nájmu pozemků p. č. 173/1, 173/2, 173/3 a 174 , vše v  k. ú. Zábrdovice , která tvoří přílohu č. 38a tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.3.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Společností Podané ruce o. p. s. jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu pozemků p. č. 183 a 184/2 včetně budovy bez č. p./č. e. nezapsané v katastru nemovitostí, postavené na pozemku p. č. 183 , vše v  k. ú. Zábrdovice , která tvoří přílohu č. 38b tohoto zápisu.4. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.5.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor a pozemku uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Společností Podané ruce o. p. s. jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 447,73 m² v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 6624 k. ú. Židenice a pronájmu části pozemku p. č. 6623/1 o výměře 3.876 m² v  k. ú. Židenice , která tvoří přílohu č. 38c tohoto zápisu.6. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu prostor a pozemku.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


77.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří , dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří - RM6/10729
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost MgA. Milana Housera o ukončení nájmu prostor o výměře 180,13 m² v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří , dohodou,
žádost STOMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. IVO MAREK s. r. o. o rozšíření výměry pronajímaných prostor v budově č. 16 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří, o 180,13 m².

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MgA. Milanem Houserem, Tučkova 14, 602 00 Brno , týkající se ukončení nájmu prostor o výměře 180,13 m² v budově bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 696 k. ú. Veveří , která tvoří přílohu č. 39a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66062019 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a STOMATOLOGICKÝM CENTREM MUDr. IVO MAREK s. r. o. jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o místnost č. 3 o výměře 47,76 m², místnost č. 4 o výměře 8,30 m², místnost č. 5 o výměře 55,05 m² a místnost č. 7 o výměře 69,02 m² v budově bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 696 k. ú. Veveří , který tvoří přílohu č. 39b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


78.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových - RM6/10741
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci: Oprava západní a jižní fasády objektu Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/10740
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" jako nejvhodnější nabídku společnosti W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno.2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/137/79]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


80.

Žádost Národního památkového ústavu - územní pracoviště v Brně o uzavření dohody o umožnění stavby nazv. "Centrum obnovy památek architektury 20. století, SO 09 - Objekt pro přednáškovou činnost - změna stavby před dokončením" - RM6/10727
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


žádost Národního památkového ústavu - územního pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno , ze dne 18. 6. 2013 o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 671/4 a 678 k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna, pro stavbu nazv. "Centrum obnovy památek architektury 20. století, SO 09 - Objekt pro přednáškovou činnost - změna stavby před dokončením",
žádost PhDr. Petra Kroupy, manažera projektu Centrum obnovy památek architektury 20. století, COPA ze dne 17. 3. 2014 o projednání dohody o umožnění stavby na p. č. 671/4 a 678 k. ú. Pisárky v majetku města, před projednáním majetkového vypořádání pozemků města v areálu Národního památkového ústavu v Brně.

2.RMB schvaluje dohodu o umožnění stavby, která opravňuje Národní památkový ústav - územní pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno , provést v rámci stavby nazv. "Centrum obnovy památek architektury 20. století, SO 09 - Objekt pro přednáškovou činnost - změna stavby před dokončením" odstranění části stávajícího oplocení, doplnění nového oplocení pro uzavření areálu, zasypání terénu před objektem SO 09 do úrovně ul. Preslovy, výsadbu zeleně a vydláždění nástupní plochy, na pozemcích p. č. 671/4 a 678 v  k. ú. Pisárky , a to za podmínek dohody, která tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu.3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu této dohody.Schváleno jednomyslně 7 členy.  


81.

Uzavření smlouvy o umožnění stavby přístupového chodníku na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky v rámci stavby "Brno - ÚV Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1" - RM6/10766
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno , IČ 463 47 275, ze dne 26. 3. 2014 o vyjádření ke stavbě přístupového chodníku na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna v rámci stavby "Brno - Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1".2.RMB souhlasí s umístěním a povolením stavby přístupového chodníku na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky v rámci stavby "Brno - Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1".3.RMB schvaluje smlouvu o umožnění stavby, která opravňuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., vybudovat stavbu chodníku na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky , v rámci stavby "Brno - Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1". Smlouva o umožnění stavby tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. 4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu smlouvy o umožnění stavby chodníku v rámci stavby "Brno - Pisárky - Rekonstrukce budovy A, A1" na pozemku p. č. 891/4 k. ú. Pisárky .Schváleno jednomyslně 7 členy. 


82.

Směna pozemku p. č. 882/1 k. ú. Kníničky za pozemek p. č. 4219/14 k. ú. Bystrc - RM6/10683
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 882/1 k. ú. Kníničky , který je ve vlastnictví statutárního města Brna.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit zveřejnění záměru směny zákonem stanoveným způsobem.***úkol č.: [R6/137/82]zodpovídá: OVLHZ MMB [16]termín: [bezodkladně]3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Kníničky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemek p. č. 4219/14 k. ú. Bystrc , který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx bez doplatku rozdílu cen a za podmínek směnné smlouvy.4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


83.

Projekt IPRM "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - žádost o dotaci - RM6/10746
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 84-87.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" ve výši 25.882.452,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 24.973.452,00 Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 21.277.434,00 Kč, tj. 82,01 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady", které tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu,
manuál realizace projektu "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady", který tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 44c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/137/83]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-05-16]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


84.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" - žádost o dotaci - RM6/10744
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" ve výši 6.573.195,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 6.342.195,00 Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 5.390.865,00 Kč, tj. 82,01 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever", který tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/137/84]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-05-16]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


85.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" - žádost o dotaci - RM6/10743
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" ve výši 6.164.000,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 5.958.896,50 Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 5.065.062,00 Kč, tj. 82,17 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská", který tvoří přílohu č. 46a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 46b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/137/85]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-05-16]Schváleno jednomyslně 7 členy.  


86.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - žádost o dotaci - RM6/10742
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" ve výši 11.910.060,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 11.301.691,00 Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 9.606.437,00 Kč, tj. 80,65 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", který tvoří přílohu č. 47a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 47b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/137/86]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-05-16]Schváleno jednomyslně 7 členy.  


87.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - žádost o dotaci - RM6/10745
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" ve výši 13.481.725,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 13.089.344,00 Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 11.125.942,00 Kč, tj. 82,52 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně", který tvoří přílohu č. 48a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 48b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/137/87]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-05-16]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


88.

Projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova - žádost o dotaci - RM6/10760
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova ve výši 35,0 mil Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 7,6 mil. Kč,
předpokládanou maximální výši dotace k projektu Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova do výše 5,2 mil. Kč.

2.RMB schvaluje


v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova, Brno-Bystrc, které tvoří přílohu č. 49a tohoto zápisu,
manuál realizace projektu Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova, Brno-Bystrc, který tvoří přílohu č. 49b tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 49c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB,


podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše uvedeným projektem,

Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB,


k parafování žádosti o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu,
k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětného projektu.


***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Květě Bartošové, ředitelce DPS Foltýnova, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova,
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova na Státní fond životního prostředí ČR.

***úkol č.: [R6/137/88/01]zodpovídá: OIEF MMB, DPS Foltýnova [3218,3246]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Květě Bartošové, ředitelce DPS Foltýnova, zajistit předložení informativní zprávy o podání žádosti o dotaci na předmětný projekt ZMB.***úkol č.: [R6/137/88/02]zodpovídá: OIEF MMB, DPS Foltýnova [3218,3246]termín: [2014-05-20]6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí posouzení projektu Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova.Schváleno jednomyslně 7 členy.


89.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - vyrozumění o schválení žádosti o poskytnutí dotace, smlouva o partnerství bez finančního příspěvku - RM6/10835
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" s doporučením k financování, které tvoří přílohu č. 50a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB schvaluje


čestné prohlášení příjemce finanční podpory z OP VK, které tvoří přílohu č. 50b tohoto zápisu,
prohlášení o změnách v projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách", které tvoří přílohu č. 50c tohoto zápisu,
smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku, která tvoří přílohu č. 50d tohoto zápisu,
manuál realizace projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách", který tvoří přílohu č. 50e tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Ivana Hlouška, vedoucího referátu Implementační projektová jednotka, k podpisu čestného prohlášení příjemce finanční podpory z OP VK a prohlášení o změnách v projektu.***4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit odeslání podkladů pro vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách".***úkol č.: [R6/137/89]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


93.

Schválení investičního záměru na akci "Zádržný systém NKP Špilberk - ulice Gorazdova" - RM6/10663
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje


investiční záměr "Zádržný systém NKP Špilberk - ulice Gorazdova",
zařazení investičního záměru "Zádržný systém NKP Špilberk - ulice Gorazdova" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


94.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014 - RM6/10724
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.311 tis. Kč, dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na úhradu nájemného plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Nájemné plaveckých drah,
uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy. 


96.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/10739
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 109 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo",
poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo",
poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 7 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo",
poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 5 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo",
poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 50 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky,
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy. 


97.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10662
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje


smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023442/14/OŠ Základní škole a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2, která tvoří přílohu č. 51a tohoto zápisu,
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023443/14/OŠ Základní škole a mateřské škole Kotlářská 4, příspěvková organizace, která tvoří přílohu č. 51b tohoto zápisu,
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023444/14/OŠ Základní škole a mateřské škole Kotlářská 4, příspěvková organizace, která tvoří přílohu č. 51c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


98.

Žádosti příspěvkových organizací Domova pro seniory Foltýnova a Domova pro seniory Věstonická o schválení poskytnutí finančních prostředků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti - RM6/10723
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí s podáním žádosti Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, a Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančních příspěvků v roce 2014 v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


99.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5244 k. ú. Královo Pole - RM6/10695
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku- p. č. 5244 - zast. plocha a nádv. - společný dvůr, o výměře 275 m²
k. ú. Královo Pole ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 27 přílohy č. 4.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


100.

Žádost o předchozí souhlas RMB MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku - pozemku p. č. 5249 k. ú. Královo Pole - RM6/10696
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB uděluje MČ Brno-Královo Pole předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěření majetku- pozemek p. č. 5249 - ost. plocha, o vým&#$ 01 ře 2 . 711
k. ú. Královo Pole ,z kategorie: část I - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


101.

Změna v registraci sociálních služeb - RM6/10669
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost ÚMČ Brno-sever, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na změny v registraci sociální služby spočívající ve snížení kapacity ambulantní a terénní formy pečovatelské služby, identifikátor 2323664.2.RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna o změny v registraci sociálních služeb, spočívající ve snížení kapacity ambulantní formy pečovatelské služby z 1080 na 30 klientů a terénní formy pečovatelské služby z 1080 na 600 klientů, identifikátor 2323664, a to z důvodu změny způsobu určení kapacity sociální služby v registru poskytovatelů sociálních služeb z roční kapacity na denní.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti o změny v registraci sociálních služeb.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


102.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/10679
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno , v objektu Nerudova 11, část budovy č. p. 321, občanská vybavenost - nemovitá kulturní památka, která je součástí pozemku p. č. 1043, k. ú. Veveří , obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.***úkol č.: [R6/137/102]zodpovídá: OZ MMB [19]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


103.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci - RM6/10670
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, společnost Drinkmatic, s. r. o., IČ 255 68 957.2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Drinkmatic, s. r. o., IČ 255 68 957, jako nájemcem za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


104.

Záměr změny smlouvy č. 7113034796 o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Kyjevská 5 - RM6/10680
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem změny smlouvy č. 7113034796 o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Kyjevská 5, č. p. 393, který je součástí pozemku p. č. 2386 , k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr změny smlouvy č. 7113034796 o nájmu nebytových prostor zákonem stanoveným způsobem.***úkol č.: [R6/137/104]zodpovídá: OZ MMB [19]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


105.

Projekt "DOPRAVNÍ VÝCHOVA" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10645
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna - MP Brno o finanční podporu ve výši 66.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "DOPRAVNÍ VÝCHOVA". Projekt "DOPRAVNÍ VÝCHOVA" tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje ředitele MP Brno JUDr. Bohumila Šimka podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


106.

Projekt "MOBIDIK" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10646
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna - MP Brno o finanční podporu ve výši 73.500,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "MOBIDIK". Projekt "MOBIDIK" tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje ředitele MP Brno JUDr. Bohumila Šimka podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


107.

Projekt "SENIOR AKADEMIE - IX" - žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/10647
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna - MP Brno o finanční podporu ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "SENIOR AKADEMIE - IX". Projekt "SENIOR AKADEMIE - IX" tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje ředitele MP Brno JUDr. Bohumila Šimka podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


108.

Návrh rozpočtového opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - RM6/10810
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky spočívající v postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


109.

Projekt "Zateplení objektu radnice v MČ Brno-Bohunice" - žádost o dotaci - RM6/10797
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zateplení objektu radnice v MČ Brno-Bohunice" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.2.RMB pověřuje Ing. Miloše Vrážela, starostu městské části, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zateplení objektu radnice v MČ Brno-Bohunice" a k jednání se Státním fondem Životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.3.RMB žádá, aby Ing. Miloš Vrážel, starosta městské části, zaslal Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.Termín: dle termínu výzvySchváleno jednomyslně 8 členy.  


110.

Žádost MČ Brno-Židenice o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životního prostředí na projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice " - RM6/10837
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Židenice o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice " bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.2.RMB pověřuje Ing. Romana Vašinu, starostu MČ Brno-Židenice, k jednání se Státním fondem Životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem "Snížení energetické náročnosti MŠ Nopova 15, Brno-Židenice " a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.3.RMB žádá, aby Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice, zaslal Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Oddělení implementace evropských fondů MMB.Termín: dle termínu výzvySchváleno jednomyslně 8 členy. 


90.

Projekt Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - dohoda o zápočtu a narovnání - RM6/10689
Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. V závěru schůze bylo hlasováno o znovuzařazení tohoto bodu a zároveň o revokaci předchozího hlasování - schváleno jednomyslně 8 členy. Následně bylo hlasováno po kratší rozpravě o původně předloženém návrhu usnesení.
1.RMB bere na vědomí právní posudek advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Soukupa, BA, advokáta ČAK, ev. č. ČAK 11839, se sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno .2.RMB souhlasí s textem dohody o dvoustranném zápočtu pohledávek a narovnání, která tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB schvaluje uzavření smíru mezi statutárním městem Brnem a společností AB Facility a. s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 110 00 , IČ 241 72 413, v rámci realizace projektu "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Bohunice", formou rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.4.RMB pověřuje Mgr. Radima Golda, vedoucího Referátu právně-ekonomického Oddělení implementace evropských fondů MMB, k podpisu výše uvedené dohody a k dalším souvisejících úkonům.***5.RMB ukládá Mgr. Radimu Goldovi, vedoucímu Referátu právně-ekonomického Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení výše uvedené dohody Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky za účelem schválení smíru ve formě rozhodčího nálezu v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.***úkol č.: [R6/137/90]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů
Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2013
Informativní zpráva - Závěrečná zpráva Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Expozice nové hudby 2013
Informativní zpráva - Závěrečná zpráva Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Velikonoční festival duchovní hudby 2013
Informativní zpráva - Závěrečná zpráva Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Moravský podzim 2013
Informativní zpráva k řízení o změně územního rozhodnutí stavby "Obchodní centrum Řípská, Brno-Slatina"


             Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. primátor 1. náměstek primátora

  v z. Ladislav Macek, v. r. náměstek primátora

   
Ověřovatelé:
JUDr. Jiří Oliva, v. r.JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

  V Brně dne 30. 4. 2014Zapsala Marcela Marečková