Zápis z RMB R6/138

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
07. 05. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24482&typ=2
Nalezeno adres
345

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/138
konané dne 7. května 2014

 

Program:
1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/034 - RM6/10922


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10779


3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4280/5 v k. ú. Královo Pole - RM6/10814


4.

Záměr prodeje a pronájmu (pachtu) částí pozemků p. č. 3601/6, 3624/1 v k. ú. Líšeň - RM6/10830


5.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná - RM6/10813


6.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 4215/1, p. č. 4215/2, p. č. 4215/4, p. č. 4215/6 a částí pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - RM6/10826


7.

Žádost MČ Brno-Líšeň o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na investiční akci "Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova" - RM6/10834


8.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - RM6/10780


9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014 - RM6/10910


10.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 - 2019 - RM6/10900


12.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10888


13.

Jmenování člena komise Fondu krytí škod - RM6/10772


14.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava komunikací a chodníku - ulice Dvorského", k. ú. Štýřice - RM6/10764


15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky" - RM6/10690


16.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10795


17.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10790


19.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10812


20.

"Areál dopravní výchovy" - dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené se společnostmi K4 a. s. a se STAREZ - SPORT, a. s. - RM6/10796


21.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 62 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/10792


22.

Návrh nabytí služebnosti na pozemku p. č. 1548/6 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/10811


23.

Návrh nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10765


24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 948/44 a 948/56 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10761


25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 872/11 a 948/51 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10763


26.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 948/53 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10762


27.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - květen 2014 - RM6/10863


28.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/10833


29.

Podpora meziobecní spolupráce - návrh smlouvy - RM6/10832


30.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2013 - RM6/10776


31.

Žádost Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu k využívání služeb bankovních záruk - RM6/10775


32.

Podání žádosti o zápis Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, do rejstříku škol a školských zařízení - RM6/10774


33.

Návrh Dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10777


34.

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 299/1 v k. ú. město Brno - RM6/10773


35.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění - RM6/10852


36.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" - vyhodnocení výsledků projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona - RM6/10853


37.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014" - výzva - RM6/10784


38.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/10920


39.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření - RM6/10785


40.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/10786


41.

Návrh na poskytnutí dotací na Městský program kriminality v Brně na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10831


42.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM6/10847


43.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem - RM6/10787


44.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru - RM6/1078845.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym - RM6/10789


46.

Žádost Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s podáním žádosti na Úřad práce o příspěvky na společensky účelná pracovní místa - RM6/10841


47.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2013 - RM6/10840


48.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří. Polní 3, Brno - RM6/10781


49.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/10794


50.

Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - RM6/10799


51.

Návrh aktualizace "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy" - RM6/10801


52.

Návrh prodeje bytového domu Hoblíková 8 včetně pozemku - RM6/10806


53.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 82 včetně pozemku - RM6/10805


54.

Návrh prodeje bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků - RM6/10804


55.

Návrh prodeje domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 včetně pozemků - RM6/10803


56.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků - návrh na stanovení ceny - RM6/10802


57.

Návrh na změnu části usnesení Z6/028, bod č. 53 - Návrh na stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - RM6/10798


58.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3932/11 v k. ú. Královo Pole - RM6/10821


59.

Návrh prodeje pozemků p. č. 944/3, p. č. 944/5 a p. č. 944/6 v k. ú. Lesná v ul. Seifertova - RM6/10825


60.

Návrh prodeje pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10824


61.

Pozemky v k.ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrť - žádost o opětovné projednání prodeje pozemků - RM6/10828


62.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2038/21 v k. ú. Bohunice - RM6/10838


63.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1071 v k. ú. Chrlice - RM6/10818


64.

Záměr prodeje pozemků p. č. 174/2, p. č. 175/2, p. č. 176/3 a p. č. 176/4 vše v k. ú. Chrlice - RM6/10815


65.

Záměr prodeje a pronájmu pozemků p. č. 3125/162 a p. č. 1631/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova - RM6/10816


66.

Záměr prodeje, pronájmu nebo svěření pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - RM6/10823


67.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1535/1 a p. č. 1542/1 oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/10808


68.

Nabídka předkupního práva k id. 1/3 pozemku p. č. 6625/54 v k. ú. Židenice - RM6/10820


69.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 6261/1 a pozemky p. č. 1750/1,1751 vše v k. ú. Bystrc - RM6/10819


70.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 1565/4 v k. ú. Slatina - RM6/10809


71.

Návrh odsvěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1355/33, 1355/41 v k. ú. Stránice - RM6/10827


72.

Pronájem pozemku p. č. 739/16 v k. ú. Veveří - RM6/10807


73.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 822/9 v k. ú. Trnitá - RM6/10817


74.

Záměr pronájmu oplocení na pozemku p. č. 458 k. ú. Ponava - RM6/10783


75.

Žádost Ing. Ladislava Bartoše o snížení výše a odložení splatnosti bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 1116 v k. ú. Štýřice - RM6/10822


77.

Vydání souhlasu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi stavebníkem a Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ města Brna, Brno-Černovice - RM6/10861


78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Vranovská 41, ZUŠ - oprava střechy (uliční a dvorní budova)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/10782


79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Josefská 21 - oprava elektro a výměna oken v NP" výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností STaVO s. r. o. - RM6/10836


80.

Zřízení Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) - RM6/10865


81.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby - smlouva o dílo s Ing. arch. Radko Květem - RM6/10915


82.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Areál volného času při ulici Mírová u pramene svatého Floriána" - vodní nádrž a sadové úprav - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava - RM6/10921


11.

Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - RM6/10926

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 11 byl projednán po bodu 82


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
18.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10791


76.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,

B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA,SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - RM6/10879


 
 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 

Nepřítomni:

Vít Blaha, MVDr. Vlastimil Žďárský.


 
 


1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/034 - RM6/10922

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034 konaného od 20. 5. 2014.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB
- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.
***
úkol č.: [R6/138/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-05-09]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10779

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla LOUTOCKEHO, tajemníka MMB, do PORTUGALSKA - LISABONU na konferenci zaměřenou na prevenci kriminality a diversitu ve městě ve dnech 26.-27. 6. 2014 (a v době potřebné na cestu).

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 


3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4280/5 v k. ú. Královo Pole - RM6/10814

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí MO MMB a Ing. Andrea Pazderová, 1. místostarostka MČ Brno-Královo Pole. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o usnesení ve variantě I. - pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, 4 členové byli proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato. Poté se hlasovalo o usnesení ve variantě II. - pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 
 
 


4.

Záměr prodeje a pronájmu (pachtu) částí pozemků p. č. 3601/6, 3624/1 v k. ú. Líšeň - RM6/10830

Bylo hlasováno bez rozpravy o navržené variantě I.


1. RMB bere na vědomí

- podání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 13. 2. 2014, ve kterém navrhuje dvě varianty odkupu části pozemku p. č. 3601/6 v k. ú. Líšeň takto:odkup části pozemku p. č 3601/6 o výměře 24 m² v k. ú. Líšeň k přístavbě garáže a zbudování nového schodiště za kupní cenu dle cenové mapy, (tj. v částce 41. 800 ,- Kč - 1. 700,-Kč/m , včetně nákladů na převod + 1.000,-Kč návrh na vklad),


odkup části pozemku p. č. 3601/6 o výměře 44 m² v k. ú. Lí&#$02eň, situované mimo ochranné pásmo vodovodního řadu za kupní cenu 1 .000,- Kč/m² (tj. v částce 44 .000,-Kč)
- podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 11. 3. 2014, ve kterém sděluje, že návrh kupní ceny za část pozemku p. č. 3601/6 o výměře 44 m² v k. ú. Líšeň v částce 1.700,- Kč/m² je pro něj neakceptovatelná;


- podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 20. 3. 2014, ve kterém sděluje, že má zájem, aby kupní a popřípadě i nájemní (pachtovní) smlouva byla uzavřena s jeho dcerou u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. RMB souhlasí
a) se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3601/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 24 m² v k. ú. Líšeň

b) se záměrem nájmu (pachtu) pozemků
části p. č. 3601/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 24 m²

části p. č. 3624/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o v&#$06měře 2

v k. ú. Líšeň

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


5.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná - RM6/10813

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí MO MMB a Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta MČ Brno-Řečkovice. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB bere na vědomí
"Návrh na dispozici s majetkem města vč. Žádosti o využití nemovitosti" - žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 564/1 - zahrada , o výměře 200 m² v k. ú. Řečkovice za účelem zajištění trvalého přístupu k pozemku p. č. 563/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řečkovice , jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení Ječná 26 č. p. 1225 , vč. umístění vodovodní přípojky a vodovodní šachty pro tuto stavbu.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 564/1 - zahrada , o výměře 200 m² v k. ú. Řečkovice .

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


6.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 4215/1, p. č. 4215/2, p. č. 4215/4, p. č. 4215/6 a částí pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - RM6/10826

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí MO MMB a Tomáš Přibislavský, 1. místostarosta MČ Brno-Bystrc. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxx xxxxxxx a paní xxxxx xxxxxxxx o prodej nebo pronájem pozemků p. č. 4215/1, p. č. 4215/2, p.č. 4215/3, p. č. 4215/4, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 o výměře cca 236 v k. ú. Bystrc .


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
p. č. 4215/1 - zastavěná plocha a nádvoří 52 m²
p. č. 4215/6 - zastavěná plocha a nádvoří 31 m²

části p. č. 4217/2 lesní pozemek , o výměře 25 m²

vše v k. ú. Bystrc s návrhem kupní ceny 203.176,- Kč

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 


7.

Žádost MČ Brno-Líšeň o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na investiční akci "Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova" - RM6/10834

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci "Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova" ve výši 3.000.000,- Kč bez nároku na finanční prostředky města.

2. RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci "Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova" a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 


8.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - RM6/10780

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití části neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany na základě rozhodnutí ZMB Z6/024, bod usnesení č. 10 z neinvestiční akce "Oprava kanal. systému MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova" na neinvestiční akci "Oprava vstupního prostoru ZŠ Měšťanská 21", a to ve výši 112 tis. Kč.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014 - RM6/10910

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


10.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 - 2019 - RM6/10900

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015-2019.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015-2019.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


12.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10888

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029 Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


13.

Jmenování člena komise Fondu krytí škod - RM6/10772

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje Ing. Ladislava Borka za člena komise Fondu krytí škod dle čl. 6, odst. 1. a čl. 7 odst. 1 Statutu Fondu krytí škod.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


14.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava komunikací a chodníku - ulice Dvorského", k. ú. Štýřice - RM6/10764

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Dvorského, p. č. 308/1 k. ú. Štýřice výměra lokality pod pořadovým číslem 36 se zmenší o 241 m² (realizace parkovacích st&#$07ní).

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky" - RM6/10690

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 16-17.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru akce "Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky" (MČ Brno-Ivanovice).

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


16.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10795

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/138/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/138/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

6. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo".

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


17.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10790

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace dokumentace pro stavební povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby - etapa 2-4" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

3. RMB


jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
- Ing. Petr Hudec, Ph.D. - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMBjmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Vít Blaha - člen RMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Aleš Keller - technický ředitel BKOM
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB

náhradníci:
- Ludvík Kadlec - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Bc. Pavel Sázavský - člen ZMB
- Ing. Ladislav Vyskočil - ved. střediska realizace inženýrských staveb BKOM
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/138/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/138/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/138/17/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/138/17/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


19.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10812

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 20-21.


1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu.
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 4c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona;

- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
- s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

3. RMB


jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMBjmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
členové:
- Jarmila Kouřilová - členka ZMB
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elena Škrabalová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/138/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/138/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/138/19/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona, ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/138/19/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/138/17/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


20.

"Areál dopravní výchovy" - dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené se společnostmi K4 a. s. a se STAREZ - SPORT, a. s. - RM6/10796

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo (č. 0056110504993 ze dne 7.12.2011) mezi statutárním městem Brnem a společnostmi STAREZ - SPORT, a. s. a K4 a. s. na investiční akci "Areál dopravní výchovy", který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


21.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 62 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/10792

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 62 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 62 k mandátní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


22.

Návrh nabytí služebnosti na pozemku p. č. 1548/6 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/10811

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 23-26 .


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí služebnosti, která spočívá v právu mít a vést inženýrskou síť, provádět její prohlídky a kontroly, provozovat, udržovat, opravovat ji a provádět její úpravy vč. stavebních, za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti stavby "Vodovod pro veřejnou potřebu SO 06-22-30.1 Zabezpečení veřejných zájmů, inženýrské sítě, vodovody" vymezené geometrickým plánem č. 916-11/2013 na pozemku p. č. 1548/6 ostatní plocha , ostatní komunikace k.ú. Komárov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za jednorázovou úplatu ve výši celkem 59.556,20 Kč a za podmínek dle smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 


23.

Návrh nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10765

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice , v podílovém spoluvlastnictví společností JB Stavební, s. r. o., ELA, spol. s r. o., Petr Bajsa, I.T.S. Group - Internationale Transporte und Spedition, s. r. o., KOALA ELEKTRONIK, s. r. o. a S.A.B. Impex, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1 .000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 948/44 a 948/56 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10761

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 948/44 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 72 m²

- p. č. 948/56 - ostatní plocha , jiná plocha, o vým&#$ 01 ře 72 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice ,
ve vlastnictví společnosti KOALA ELEKTRONIK, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 .000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 872/11 a 948/51 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10763

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 872/11 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 213 m²
- p.č. 948/51 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 3 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice ,
ve vlastnictví společnosti JB Stavební, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 .000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


26.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 948/53 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10762

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku:
- p. č. 948/53 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 3 m², v k. ú. Horní Heršpice , v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx xxxx a manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


27.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - květen 2014 - RM6/10863

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


28.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/10833

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000 Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


29.

Podpora meziobecní spolupráce - návrh smlouvy - RM6/10832

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB ruší část svého usnesení R6/131. schůze RMB ze dne 5. 3. 2014, bod č. 57, která zní:

"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností".


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit část usnesení Z6/032. zasedání ZMB ze dne 18. 3. 2014, bod č. 104, která zní:

"ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení".


3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


30.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2013 - RM6/10776

Bylo hlasováno bez rozpravy.


Komise životního prostředí RMB doporučuje Radě města Brna vzít na vědomí Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2013, a to
- Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace,
- Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace,
- Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


31.

Žádost Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu k využívání služeb bankovních záruk - RM6/10775

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu k využívání služeb bankovních záruk.

2. RMB souhlasí s využíváním služeb bankovních záruk poskytovaných Komerční bankou, a. s. Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 
 
 
 


32.

Podání žádosti o zápis Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, do rejstříku škol a školských zařízení - RM6/10774

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- podání žádosti o zápis Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v souladu s § 146 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2015,
- místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno a v objektu Hlídka 4 v parku Špilberk v celkové kapacitě 159 osob.

2. RMB pověřuje ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, k podání žádosti o zápis Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2015 ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to nejpozději do 30. 9. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


33.

Návrh Dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10777

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválitpředání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.pověřitvedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


34.

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 299/1 v k. ú. město Brno - RM6/10773

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 299/1 v k. ú. město Brno označovaného jako "druhá a třetí terasa" ve vlastnictví Provincie kapucínů v ČR, za podmínek smlouvy o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 8 tohoto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí se zajišťováním údržby části pozemku p. č. 299/1 v k. ú. město Brno, vypůjčeného statutárním městem Brnem, označovaného jako "druhá a třetí terasa", příspěvkovou organizací Veřejná zeleň města Brna.

3. RMB pověřuje Ing. Martina Vaněčka, vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


35.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění - RM6/10852

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí OÚPR MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1. RMB souhlasí
- aby v dohodovacím řízení byly projednány připomínky i těch městských částí, kde vyjádření k upravenému návrhu změny nebyla schválena usnesením zastupitelstva, jak ukládá Statut města Brna, ale byla přijata usnesením rady městské části (popř. starostou v těch městských částech, kde není volena rada);
- s výsledky dohodovacího řízení s městskými částmi Brno-Královo Pole, Brno-Bohunice, Brno-Vinohrady, Brno-jih, Brno-Chrlice, Brno-sever, Brno-Medlánky, Brno-Komín, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Bosonohy, Brno-Žebětín, Brno-Jundrov, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bystrc, Brno-Kohoutovice, Brno-Tuřany, Brno-Líšeň, Brno-Židenice, Brno-střed dle záznamů z jednání Pracovní skupiny, které jsou přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi uplatnit výsledky dohodovacího řízení s uvedenými městskými částmi prostřednictvím institutu určeného zastupitele dle § 53 odst.l stavebního zákona u pořizovatele změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB", tj. u Odboru územního plánování a rozvoje.
***
úkol č.: [R6/138/35]
zodpovídá: náměstek primátora [3206]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


36.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" - vyhodnocení výsledků projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona - RM6/10853

Bylo hlasováno po kratší rozpravě zvlášť o jednotlivých částech usnesení. 1) hlasování o variantě b) - pro hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato. 2) hlasování o variantě a) - pro nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato. Poté se hlasovalo o zbývající části usnesení.


 

RMB souhlasí na základě návrhu určeného zastupitele k vyhodnocení výsledků projednání upraveného návrhu změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" s následujícím řešením:


- v případě změny ul. Botanická, k. ú. Ponava - parkovací dům
Ponechat změnu v návrhu tak, jak byl projednána

- v případě změny lokality "Díly pod Ostrou", k. ú. Soběšice

Vyloučit změnu z "Aktualizace ÚPmB" a zastavit její pořizování.

- v případě změny P 306 - rozšířená zástavba bydlení nad ulicí Petra Křivky, k. ú. Nový Lískovec

Ponechat změnu v návrhu v plném rozsahu, neboť využití území bylo územní studií prověřeno jako celek.

- v případě změny tramvajová smyčka Lesná, ul. Okružní

Zachovat návrhové plochy pro dopravu v plném rozsahu dle platného ÚPmB.
- v případě změny Z 84 - lokalita Zbrojovka

Celou změnu Z 84 vyloučit z návrhu změny "Aktualizace ÚPmB" a dokončit její pořizování samostatně, tzn. zpracovat a projednat nový návrh změny s upravenou trasou páteřní komunikace a vyřešením dopravního napojení prostřednictvím Nové Dukelské na VMO dle zpracovaných územních studií. Změnu schválit až poté, kdy bude zajištěna spoluúčast investora na financování dopravní infrastruktury.
- v případě změny indexů podlažních ploch (IPP) v lokalitě Heršpická

Hodnoty IPP zachovat dle platného ÚPmB, tzn. v rozmezí 1,5 - 2,0 - 3,5, do doby vybudování kapacitní dopravní infrastruktury v lokalitě, tj. po realizaci přestavby ŽUB, s tím důsledkem, že v případě konkrétního záměru výstavby v lokalitě, přijatelného za stávajících podmínek, bude nutno potřebné navýšení hodnoty IPP řešit změnou územního plánu.

- regulativ pro plochy smíšené obytné rezidenční SR

doplnit o stanovení závazného podílu 30 % bydlení.

- regulativ přípustnosti parkování na terénu ve vnitroblocích doplnit a upravit následovně (tučnou kurzívou podtrženě):


 
 
Pokud objekty v léto ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (j. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podn2ínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno,


tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění parkovacích stání na terénu za podmínky, že vhodným prostorovým uspořádáním vnitrobloku budou současně realizována opatření, která zajistí splnění požadavků na zdravé životní prostředí a pohodu bydlení v lokalitě. Řešení prostorového uspořádání vnitrobloku pro možnost umístění parkování:


musí umožňovat výsadbu vzrostlé stromové zeleně na terénu a vytvoření klidového zázemí pro pobyt obyvatel,

musí mít zajištěn příjezd, který umožní nerušený a bezpečný pobyt obyvatel
musí minimalizovat plošný a prostorový dopad na kvalitu vzrostlé stromové zeleně a pobytové funkce vnitrobloku

- regulativ pro plochy městské zeleně Z - upravit a doplnit hlavní účel využití a podmíněně přípustné využití následovně (tučnou kurzívou podtrženě):


Hlavní účel využití:

pozemky veřejně přístupné, udržované zeleně, zejména parkově upravené, vybavené pro krátkodobý odpočinek a relaxaci návštěvníků stavbyami a zařízeními, pokud je to z hlediska velikosti plochy možné, a z hlediska polohy vhodné a pokud, které slouží výhradně vymezenému účelu využití

Podmíněně přípustné využití:
- občanské vybavení veřejné - OK

- občanské vybavení komerční CO, CS
- dopravní infrastruktura DA
za podmínky:doplňuje odpočinkovou a relaxační funkci a slouží potřebám hlavního účelu využití
minimalizuje plošný a prostorový dopad na pozemky vzrostlé zeleně a negativní vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
- negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití


- v případě změny Černovický hájek, ul. Kaštanová (bývalý areál Českých radiokomunikací) Změnu z návrhu vyloučit a její pořizování zastavit z důvodu současného prověřování vedení trasy VMO v předmětném území.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 


37.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014" - výzva - RM6/10784

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje

- písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na službu "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ladislav Macek - náměstek primátora
- Bc. Aleš Jakubec - člen ZMB
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT
- Mgr. Eva Hráčková - vedoucí Majetkoprávního odd. OŠMT

náhradníci:
- Ing. Ladislav Býček - člen ZMB
- Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
- Ing. Vít Beran - člen ZMB
- Mgr. Běla Fikesová - vedoucí Oddělení sportu a volnočasových aktivit OŠMT
- Mgr. Michal Smejkal - právník OŠMT

 
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
***
úkol č.: [R6/138/37/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

 
 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T.: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/138/37/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


38.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/10920

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB pověřuje MČ dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" investorskou činností na akce uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí investičních transferů v celkové výši 13.200 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

- poskytnutí neinvestičních transferů v celkové výši 16.080 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


39.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření - RM6/10785

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 40.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

- poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 300 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


40.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/10786

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1 350 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení školských zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;
- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


41.

Návrh na poskytnutí dotací na Městský program kriminality v Brně na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10831

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválit
1. Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014,

2. poskytnutí neinvestičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 1 460 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014,

3. uzavření smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna za rok 2014 podle Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality (schválena ZMB na zasedání č. Z6/016 konaném ode dne 19. 6. 2012),

4. poskytnutí finančního daru na projekt Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 69 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014,

5. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Vzorové smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality (schválena ZMB na zasedání č. Z6/016 konaném ode dne 19. 6. 2012),

6. poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 140 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014, s tím, že městské části jsou povinny tyto finanční prostředky vyúčtovat OSP MMB do 15. ledna 2015,

7. rozpočtové opatření podle tabulky z důvodu realizace Městského programu prevence
kriminality v Brně na rok 2014;pověřitvedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


42.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM6/10847

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválit
- poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno - Správa DCHB a Služby Brno, IČ 44990260 ve výši 190 tis. Kč na projekt "Denní stacionář Effeta" a 190 tis. Kč na projekt "Chráněné bydlení sv. Michala"

- poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z. s., IČ 40613411 ve výši 380 tis. Kč na projekt "Vznik potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj"

- poskytnutí dotace společnosti Ruka pro život, o. p. s., IČ 27017699 ve výši 200 tis. Kč na projekt "Denní stacionář Božetěchova"

- uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace";

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí dotace shora uvedeným subjektům;

 


pověřitvedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


43.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem - RM6/10787

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem v roce 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


44.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru - RM6/10788

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 45.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválituzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru.pověřitvedoucího OŠMT MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


45.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym - RM6/10789

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválituzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 15 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym;pověřitvedoucího OŠMT MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


46.

Žádost Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s podáním žádosti na Úřad práce o příspěvky na společensky účelná pracovní místa - RM6/10841

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s podáním žádosti Nemocnicí Milosrdných bratří, příspěvkovou organizací na Úřad práce o poskytnutí finančních příspěvků na společensky účelná pracovní místa v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti.
Žádost nepředpokládá finanční spoluúčast města.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


47.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2013 - RM6/10840

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je statutární město Brno v roce 2013 a informaci o projednání těchto zpráv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


48.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří. Polní 3, Brno - RM6/10781

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno , dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


49.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/10794

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


50.

Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - RM6/10799

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v čl. 15 Pravidel.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady schválených na zasedání Z5/035 dne 22. 6. 2010, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


51.

Návrh aktualizace "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy" - RM6/10801

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit aktualizaci "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy", schváleného na zasedání ZMB č. Z3/021 dne 5.-6.9.2000, bod 72, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z3/032 dne 13. 11. 2001, bod 55, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z4/015 dne 6. 4. 2004, bod 69.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


52.

Návrh prodeje bytového domu Hoblíková 8 včetně pozemku - RM6/10806

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 53-56.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
schválit v rámci prodeje bytového domu Hoblíková 8 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
prodej této nemovitosti:

- pozemku p. č. 2461 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 340 m² se stavbou č. p. 550, způsob využití bydlení, vše v k.ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


53.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 82 včetně pozemku - RM6/10805

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 82 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2093 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 295 m² se stavbou č. p. 959,

způsob využití bydlení, vše v k.ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


54.

Návrh prodeje bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků - RM6/10804

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Třískalova 6 dle Pravidel prodeje domů bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 324/65 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 321 m² se stavbou &#$ 03 . p. 352, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 324/66 - ostatní plocha , o výměře 279 m², vše v k. ú. Lesná , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


55.

Návrh prodeje domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 včetně pozemků - RM6/10803

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválitv rámci prodeje domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2931 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 227 m² se stavbou č. p. 1678 - způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 2932 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 223 m² se stavbou č. p. 1680 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2933 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 227 m² se stavbou č. p. 1682 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2934 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 269 m² se stavbou č. p. 1684 - způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 2907/ 8 - ostatní plocha , o výměře 56 m²
- pozemku p. č. 2935/2 - ostatní plocha , o výměře 256 m²

vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.schválitzřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Zemědělská 20, 22, 24, 26, Brno.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


56.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků - návrh na stanovení ceny - RM6/10802

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválitv rámci prodeje bytového domu Zemědělská 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:

- pozemku p. č. 2949 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 272 m² se stavbou č. p. 1674, způsob využití bydlen&#$08,

- části pozemku p. č. 2956/1 - ostatní plocha , o výměře 1841 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2956/3 ostatní plocha o výměře 3 m²,


- části pozemku p. č. 2907/3 - ostatní plocha , o výměře 549 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2907/9 ostatní plocha , o výměre 12 m², vše v k. ú. Černá Pole , město Brno, městská část Brno-sever.stanovit
1. výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12 328 350,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců
v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení

2. obvyklou cenu půdních vestaveb
- č. 1674/16 ve výši 4.356.550,- Kč
- č. 1674/17 ve výši 1.896.150,- Kč

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


57.

Návrh na změnu části usnesení Z6/028, bod č. 53 - Návrh na stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - RM6/10798

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


I. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení, Z6/028, bod č. 53, které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 10 850 000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno - sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna stanoví

1) výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.000.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2) obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Trávníky 2, a to
- vestavby č. 13 ve výši 1.630.000,- Kč
- vestavby č. 14 ve výši 1.630.000,- Kč

II.) prodloužit 150 denní lhůtu stanovenou "Pravidly prodeje" pro přijetí nabídky o 1 měsíc.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


58.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3932/11 v k. ú. Královo Pole - RM6/10821

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 59-60.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 3932/11 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 3 m²

v k. ú. Královo Pole
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 7 .240,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


59.

Návrh prodeje pozemků p. č. 944/3, p. č. 944/5 a p. č. 944/6 v k. ú. Lesná v ul. Seifertova - RM6/10825

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí dopisy manželů xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 29. 1. 2014 a ze dne 26. 3. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemků p. č. 944/3, p. č. 944/5 a p. č. 944/6 v k. ú. Lesná , o celkové výměře 28 m², ve výši 8.000,- Kč (100,- Kč/m² za p. č. 944/3 a p. č. 944/6 a 500,- Kč/m² za p. č. 944/5 , tj. cca 286,- Kč/m² vč. nákladů na převod).


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 944/3 - orná půda , o výměře 9 m²
- p. č. 944/5 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 13 m²

- p. č. 944/6 - orná půda , o výměře 6 m²
vše v k. ú. Lesná , o celkové výměře 28 m²

manželům xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 65. 064 ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


60.

Návrh prodeje pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10824

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že
- žadatel, pan xxxxxxxxx xxxxxx přípisem ze dne 31. 3. 2014 sdělil, že jeho zájem o prodej pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice stále trvá
- faktický uživatel pozemku p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice MO MMB sdělil, že nemá zájem o koupi tohoto pozemku, či obou pozemků, které jsou předmětem dispozice
- vlastník sousedního pozemku p. č. 607/2 v k. ú. Horní Heršpice přípisem ze dne 26. 3. 2014 sdělil, že nemá zájem o koupi pozemků, které jsou předmětem dispozice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 608/1 - zahrada , o výměře 130 m²
- p. č. 608/2 - zahrada , o výměře 51 m²

v k. ú. Horní Heršpice
panu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 226. 900 ,- Kč (tj. 1254,- Kč/ m² včetně nákladů na převod a vkladové řízení) a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 


61.

Pozemky v k.ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrť - žádost o opětovné projednání prodeje pozemků - RM6/10828

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- existenci žádostí fyzických osob o prodej pozemků v lokalitě Kamenná čtvrt', k. ú. Štýřice , evidovaných na Majetkovém odboru MMB od září 2012
- žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxx o opětovné projednání prodeje pozemku p. č. 918 , k. ú. Štýřice v orgánech města ze dne 14. 2. 2014
- žádost paní xxxxx xxxxxxxxxx o opětovné projednání prodeje pozemku p. č. 1043, k. ú. Štýřice v orgánech města ze dne 27. 2. 2014 zaslaná emailem
- žádost manželů xxxxxx, zastoupených Ing. Marcelem Sedláčkem, ze dne 8. 4. 2014, v níž trvají na odkupu části pozemku p. č. 1044, k. ú. Štýřice .

2. RMB nesouhlasí v návaznosti na usnesení R6/056. schůze Rady města Brna konané dne 29. února 2012, bod č. 98 se záměrem prodeje pozemků v k. ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrť.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 


62.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2038/21 v k. ú. Bohunice - RM6/10838

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 63-66.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 2038/21 - zeleň, o výměře 38 m²

v k. ú. Bohunice .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-prodej pozemku
p. č. 2038/21 - zeleň, o výměře 38 m²

v k. ú. Bohunice
paní xxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 82.840,- Kč

-zřízení služebnosti
k pozemku p. č. 2038/21 v k. ú. Bohunice pro uložení jednotné kanalizační stoky DN 400 ve prospěch statutárního města Brna a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


63.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1071 v k. ú. Chrlice - RM6/10818

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxx xxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 1071 k. ú. Chrlice o vým&#$ 01 ře cca 100 m² ze dne 15. 10. 2013.


2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1071 - zahrada , o výměře 459 m² v  k. ú. Chrlice .


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


64.

Záměr prodeje pozemků p. č. 174/2, p. č. 175/2, p. č. 176/3 a p. č. 176/4 vše v k. ú. Chrlice - RM6/10815

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxxx xxxxx o prodej pozemků p. č. 176/3 a p. č. 176/4 v k. ú. Chrlice ze dne 16. 11. 2012.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 174/2 - zahrada , o výměře 21 m²

- p. č. 175/2 - zahrada , o výměře 39 m²
- p. č. 176/3 - zahrada , o výměře 13 m²
- p. č. 176/4 - zahrada , o výměře 83 m²

vše v k. ú. Chrlice
s návrhem kupní ceny ve výši 1. 248 ,- Kč/m² + náklady na vkladové řízení.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


65.

Záměr prodeje a pronájmu pozemků p. č. 3125/162 a p. č. 1631/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova - RM6/10816

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A) A).


1. RMB bere na vědomí

- dopis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 24. 2. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o výměře 13 m² a pozemku p. č. 3125/162 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 66 m², vše v k. ú. Řečkovice , o celkové výměře 79 m², ve výši 31. 600 ,- Kč (400,- Kč/m² včetně nákladů na převod),


- dopis manželů xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 24. 3. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o výměře 12 m² v k. ú. Řečkovice ve výši 7. 200 ,-Kč (600,-Kč/m2 včetně nákladů na převod),

- dopis Marcely Urválkové ze dne 12. 3. 2014 - nesouhlas s návrhem prodeje nebo pronájmu části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o výměře 12 m² v k. ú. Řečkovice dle doporučení 73. zasedání Komise majetkové Rady města Brna.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje a pronájmu
- pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o v&#$06měře 25 m² (část o výměře 12 m² a část o výměře 13 m²),
- pozemku p. č. 3125/162 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 66 m²

vše v k. ú. Řečkovice .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej:
- části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o výměře 13 m²

- pozemku p.č. 3125/162 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 66 m2,
vše v k. ú. Řečkovice , o celkové výměře 79 m²

Ing. Ladislavě Štěrbové za dohodnutou kupní cenu 148 .888,- Kč;

b) prodej části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada , o výměře 12 m² v k. ú. Řečkovice manželům xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23 .464,- Kč;

a za podmínek kupních smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


66.

Záměr prodeje, pronájmu nebo svěření pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - RM6/10823

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje a pronájmu pozemku
- p. č. 1955 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemku
- p. č. 1955 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie" část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 106 přílohy č. 4.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


67.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1535/1 a p. č. 1542/1 oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/10808

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků:
- p. č. 1535/1 - ostatní plocha zeleň, o výměře 166 m²

- p. č. 1542/1 - ostatní plocha zeleň, o výměře 26 m²

oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


68.

Nabídka předkupního práva k id. 1/3 pozemku p. č. 6625/54 v k. ú. Židenice - RM6/10820

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 7. 3. 2014 , doručenou dne 11. 3. 2014, na uplatnění předkupního práva statutárního města Brna k id. 1/3 pozemku:
- p. č. 6625/54 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 106 m²

v k. ú. Židenice za kupní cenu ve výši 23. 320 ,- Kč (tj. 660,- Kč/m²)


2. RMB souhlasí s využitím výše uvedené nabídky na uplatnění předkupního práva.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


69.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 6261/1 a pozemky p. č. 1750/1,1751 vše v k. ú. Bystrc - RM6/10819

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 2. 10. 2013 o prodej části pozemku p. č. 6261/1 o v&#$06měře 350 v k. ú. Bystrc ,

- žádost xxxxxx xxxxxxx ze dne 2. 10. 2013 o prodej pozemků p. č. 1750/1, 1751 oba v k. ú. Bystrc .

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- části p. č. 6261/1 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 350 m²
- p. č. 1750/1 - zahrada , o výměře 211 m²
- p. č. 1751 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 33 m²

vše v k. ú. Bystrc .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


70.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 1565/4 v k. ú. Slatina - RM6/10809

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Slatina svěření pozemku:
- p. č. 1565/4 - zahrada , o výměře 82 m²

v k. ú. Slatina
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.106 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


71.

Návrh odsvěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1355/33, 1355/41 v k. ú. Stránice - RM6/10827

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků:
- p. č. 1355/33 - ostatní plocha , o výměře 449 m²

- p. č. 1355/41 - ostatní plocha , o výmě&#$04e 169

v k. ú. Stránice
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený na zasedání ZMB č. Z5/003 konaného dne 30. ledna 2007 se souhlasem MČ Brno-střed.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


72.

Pronájem pozemku p. č. 739/16 v k. ú. Veveří - RM6/10807

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 73-74.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 739/16 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Veveří
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 1.275,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


73.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 822/9 v k. ú. Trnitá - RM6/10817

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 822/9 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 340 m²

v k. ú. Trnitá .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


74.

Záměr pronájmu oplocení na pozemku p. č. 458 k. ú. Ponava - RM6/10783

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost UROLOGIE Prof. Pacík, s. r. o., o pronájem části oplocení na pozemcích p.č. 458 a 456/9 v k. ú. Ponava .

2. RMB souhlasí se záměrem pronajmout oplocení na pozemku p. č. 458 v k. ú. Ponava .

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/138/74]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 


75.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o snížení výše a odložení splatnosti bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 1116 v k. ú. Štýřice - RM6/10822

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- výzvu Majetkového odboru MMB ze dne 28. 3. 2014, adresovanou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo xxxxxxxxxxxxxx užíváním části pozemku p. č. 1116 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 100 m² v k. ú. Štýřice v období dvou let zpětně ve výši 8.000,- K&#$03 (tj. 40,- Kč/m²/rok), přičemž lhůta k vydání bezdůvodného obohacení byla stanovena do 15. 5. 2014;


- žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 10. 4. 2014 o snížení výše bezdůvodného obohacení požadované ve shora uvedené výzvě a odložení splatnosti této úhrady do doby
majetkoprávního vypořádání uvedené části pozemku.

2. RMB trvá na úhradě částky 8.000,- Kč představující bezdůvodné obohacení, které vzniklo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užíváním části pozemku
- p. č. 1116 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 100 m² v k. ú. Štýřice bez právního důvodu v období od 16. 5. 2012 do 15. 5. 2014, a to nejpozději do 30. 6. 2014


a pro případ, že výše uvedená částka nebude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2014
souhlasí s vymáháním uvedené částky soudní cestou.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


77.

Vydání souhlasu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi stavebníkem a Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ města Brna, Brno-Černovice - RM6/10861

Bylo hlasováno bez rozpravy o upraveném návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí
- žádost stavebníka GCT a. s., zastoupeného na základě plné moci Ing. Jiřím Ženíškem, o souhlas s veřejnoprávní smlouvou, uzavřenou mezi stavebníkem a Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ města Brna, Brno-Černovice, ze dne 20. 2. 2014, pro umístění stavby, nazvané "Rozšíření administrativních a skladových kapacit - Formex, s.r.o."

- prohlášení společnosti GCT a.s. obsahující závazné prohlášení společnosti GCT a. s. o poskytnutí bezodkladné součinnosti při bezúplatném převodu komunikace vybudované na pozemku p. č. 2828/97 k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna.

2. RMB souhlasí s připojením podpisu statutárního města Brna jako třetí osoby k uzavřené veřejnoprávní smlouvě mezi stavebníkem a Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Černovice, v souladu s ustanoveními § 78 odst. 1 a § 78a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění stavby, nazvané "Rozšíření administrativních a skladových kapacit - Formex, s. r. o.", na pozemcích ve vlastnictví právnické osoby - stavebníka, p. č. 2828/9, 2828/104, 2828/105, 2828/106, 2828/107, 2828/108, 2828/222, k. ú. Černovice , navazujících na pozemek statutárního města Brna p.č. 2828/97, k. ú. Černovice , a to ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 a § 168 správního řádu.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k připojení podpisu k souhlasu třetích osob s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi stavebníkem a Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Černovice, na umístění stavby, nazvané "Rozšíření administrativních a skladových kapacit - Formex, s. r. o.", ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 a § 168 správního řádu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 


78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Vranovská 41, ZUŠ - oprava střechy (uliční a dvorní budova)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/10782

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Vranovská 41, ZUŠ - oprava střechy (uliční a dvorní budova)" jako nejvhodnější nabídku společnosti FALTON, spol. s r. o., Langrova 43, 627 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností FALTON, spol. s r. o., Langrova 43, 627 00 Brno , která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/138/78]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Josefská 21 - oprava elektro a výměna oken v NP" výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností STaVO s. r. o. - RM6/10836

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Josefská 21 - oprava elektro a výměna oken v NP" jako nejvhodnější nabídku společnosti STaVO s. r. o., Palackého třída 318/159, PSČ 612 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností STaVO s. r. o., Palackého třída 318/159, PSČ 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/138/79]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


80.

Zřízení Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) - RM6/10865

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB zřizuje Řídící skupinu Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI v následujícím složení:

- za město Brno:
náměstek primátora pro rozvoj - L. Macek

- za Jihomoravský kraj:
náměstek hejtmana - V. Božek

- za obce v zázemí - zástupci obcí ORP:
Šlapanice - S. Novák
Slavkov u Brna - I. Charvát
Rosice - J. Světlík
Židlochovice - V. Helma
Kuřim - D. Sukalovský

- stálí hosté:
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj - F. Kubeš
zástupce JIC - P. Chládek
vedoucí ÚRM MMB - O. Nováková
vedoucí KSM MMB - M. Zezůlková
vedoucí OIEF MMB - R. Řeřicha
vedoucí Odboru regionálního rozvoje JMK - I. Minařík

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


81.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby - smlouva o dílo s Ing. arch. Radko Květem - RM6/10915

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Radko Květa, Všetičkova 631/31, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Radko Květem, Všetičkova 631/31, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/138/81]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


82.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Areál volného času při ulici Mírová u pramene svatého Floriána" - vodní nádrž a sadové úprav - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava - RM6/10921

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Areál volného času při ulici Mírová u pramene svatého Floriána" - vodní nádrž a sadové úpravy jako nejvhodnější nabídku firmy EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/138/82]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


11.

Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - RM6/10926

Projednávání bodu bylo přerušeno. Po přestávce v jednání Rady města Brna bylo hlasováno po kratší rozpravě o úpravách v příloze materiálu a související změně usnesení.


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, neboť akce ORG 2798, 2799, 2802, 2803 a 2805, navržené k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů města na rok 2014, nemají v současné době schválen investiční záměr

- zařazení nových akcí:
-- ORG 2798 "Rekonstrukce výměníkové stanice Ponávka 10" s celkovými náklady 15 000 tis. Kč a dobou realizace 2014
-- ORG 2799 "Kruhový objezd Brno-Černovice" s celkovými náklady 510 tis. Kč a dobou realizace 2014
-- ORG 2800 "Rekonstrukce ulice Štefánikovy" s celkovými náklady 294 500 tis. Kč a dobou realizace 2014 - 2017
-- ORG 2802 "Stavební úpravy stanice Jírova - zabezpečení (uzavření) stanice v nočních hodinách" s celkovými náklady 8 500 tis. Kč a dobou realizace 2014
-- ORG 2803 "Kino Art - rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří" s celkovými náklady 7 103 tis. Kč a dobou realizace 2014
-- ORG 2805 "Vybudování kolumbária na Ústředním hřbitově" s celkovými náklady 250 tis. Kč a dobou realizace 2014
do závazného plánu kapitálových výdajů města na rok 2014

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akcí:
-- ORG 2853 "Chodník při ulici Černohorské" z 3 000 tis. Kč na 4 900 tis. Kč
-- ORG 3087 "Klimatizace Malinovského nám. 3" z 15 058 tis. Kč na 17 758 tis. Kč
-- ORG 3282 "Technické zhodnocení objektů MMB" z 22 334 tis. Kč na 22 751 tis. Kč
-- ORG 4870 "Rozšíření hřbitova v Líšni" z 17 300 tis. Kč na 19 100 tis. Kč

2. RMB pověřuje městské části investorskou činností akcí uvedených tabulce, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

 
3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- poskytnutí účelových investičních a neinvestičních transferů z rozpočtu města městským částem ve výši 113.225 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;

- poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 94 132 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;

- rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - Plán činnosti Střediska ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk

 
 
Přehled nepřijatých usnesení:3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4280/5 v k. ú. Královo Pole - RM6/10814


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že xxxxxxxxxxxxxxx požádal dne 21. 3. 2013 o prodej pozemku p. č. 4280/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 581 m² v k. ú. Královo Pole


VARIANTA I.
2. RMB souhlasí

VARIANTA II.
2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 4280/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 581 m² v k. ú. Královo Pole .


 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
JUDr. Jiří Oliva, v. r.


V Brně dne 9. 5. 2014 Zapsala Lenka Kadlecová