Zápis z RMB R6/139

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
14. 05. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24472&typ=2
Nalezeno adres
423

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/139
konané dne 14. května 2014

 
 

Program:
1a.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/10916


1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kamenná 21 - RM6/10864


2.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/10793


1d.

Nastoupení náhradníka do funkce člena Zastupitelstva města Brna - RM6/10955


4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady - RM6/10868


6.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - zahájení koncesního řízení - RM6/10878


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10905


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Dřevařská, Štefánikova 1b - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10907


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10904


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10898


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10903


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10906


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10901


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10899


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Údolní II, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10908


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10902


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10897


18.

"Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace" - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s obchodní firmou Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/10909


19.

Řešení služby datových okruhů sítě Knihovny Jiřího Mahena - dodatek č. 4 ke smlouvě č. 53069048 - RM6/10866


20.

"Poskytování služeb datového centra" - dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0053091706092, rozpočtové opatření - RM6/10869


21.

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE, návrh rozpočtového opatření - RM6/10858


22.

Dohoda o narovnání ke stavbě - místní komunikaci na pozemku p. č. 2234/50 k. ú. Maloměřice - RM6/10850


23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/50 k. ú. Maloměřice - RM6/10849


24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2162/79 k. ú. Bosonohy - RM6/10846


25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1046/6 k. ú. Kohoutovice - RM6/10845


26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/7 k. ú. Mokrá Hora - RM6/10843


27.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2594/5 k. ú. Nový Lískovec a p. č. 1663/28 a 1678/136 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/10842


29.

Zřízení služebnosti k pozemku p. č. 187/3 k. ú. Jehnice ve prospěch Petra Čecha pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10912


30.

Zřízení služebnosti k pozemku p. č. 187/3 k. ú. Jehnice ve prospěch Miroslava Prokeše a Věry Prokešové pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10913


31.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby v Brně na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10829


32.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB za rok 2013 - RM6/1089633.

Výtvarná soutěž o návrhu na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - RM6/10925


34.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2398 a 2405/88 k. ú. Starý Lískovec - restaurace Don v ul. Kurská - RM6/10890


35.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská - RM6/10894


36.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8 , oba v  k. ú. Komín - RM6/10889


37.

Záměr prodeje pozemků při ulici Pellicova v  k. ú. Staré Brno - RM6/10882


38.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7945/4 k. ú. Bystrc - RM6/10880


39.

Nabídka překupního práva dle § 101 stavebního zákona k části pozemku p. č. 4099/1 v k. ú. Tuřany - RM6/10881


40.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3718/2, 3719, 3720/1, 3722/1, 3723/1 , PK p. č. 871/39 a PK p. č. 871/40 k. ú. Židenice , návrh rozpočtového opatření - RM6/10924


41.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 708/72 k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10886


42.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k pozemku p. č. 1510/12 k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10883


43.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 451/1 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10884


44.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2235/3 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10885


45.

Návrh na přijetí dodatečně zjištěného nemovitého majetku - podílu id. 1/150 na pozemcích p. č. 4767/280, 4767/512, 4767/513, 4767/514, 4767/515, 4767/516 k. ú. Královo Pole statutárním městem Brnem - RM6/10892


46.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1313/3 a 1322/2 k. ú. Jundrov - RM6/10891


47.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/27, 2391/4, 2393/1 k. ú. Královo Pole - RM6/10887


49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Objekt bez č. p. na pozemku p. č. 1093 v k. ú. Veveří - demolice objektu II" - uzavíraný se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/10876


50.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava opěrné zdi na ul. Úvoz" - uzavíraný se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/10877


51.

Podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 3 v  k. ú. Město Brno - RM6/10874


52.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84, Brno - RM6/10873


53.

Záměr pronájmu prostor a objektů, ve kterých jsou umístěna školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj - změny nájemních smluv - RM6/10875


54.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, Brno - RM6/10872


55.

Návrh na vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy - RM6/10928


56.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10893


57.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10857


59.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10855


60.

Projekt IPRM "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - změna parametrů posouzení projektu, návrh změny celkových nákladů - RM6/10871


61.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - změna parametrů posouzení projektu, návrh změny celkových nákladů - RM6/10862


62.

Projekt IPRM "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/10856


63.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - návrh dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - RM6/10870


64.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Revitalizace městských parků, III. etapa, NKP Špilberk - park, 4. etapa - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10860


65.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu A bez č. p./č. e. v areálu Rekreační 1, Brno , v  k. ú. Kníničky - RM6/10839


66.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 258/2 a 260/3 k. ú. Mokrá Hora v ul. Pod Hájkem - RM6/10895


67.

Projekt "Pořízení čistícího stroje v rámci Operační program životního prostředí pro čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy" - žádost o dotaci - RM6/10931


68.

Návrh na změnu usnesení Z6/033. zasedání ZMB, bod č. 40 - návrh prodeje pozemku p. č. 785/2 a 785/75 k. ú. Medlánky - RM6/10923


69.

Vydání souhlasu s odstraněním objektu Štefánikova č. p. 101/ č. or. 30, na pozemku p. č. 459 k. ú. Ponava - RM6/10933


70.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD, proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické práva k pozemkům (odevzdat pozemky)
- RM6/10935


71.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - schválení odůvodnění veřejné zakázky "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa" - RM6/10918


72.

Návrh změny stanov společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/10944


73.

Investiční záměr "Dopravní napojení lokality Komínské louky" - RM6/10958


74.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" - veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění: Oprava záznamu z dohodovacího řízení s městskou částí Brno-Jundrov - RM6/10947


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2013, určení auditora společnosti pro rok 2014 - RM6/10867

 
Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/034

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 1d) byl projednán po bodě 2.
Bod 3 byl projednán po bodě 74.

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1b.

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM6/10917


5.

Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014


28.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ k pozemkům p. č. 1561/88, 1561/90 a 1561/93 , vše v  k. ú. Pisárky - RM6/10848


48.

Návrh na zrušení části smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže a návrh na schválení nové smlouvy - lokalita u Janáčkova divadla - RM6/10934


58.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský.


 


1a.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/10916

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace.

2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

3.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise:


Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brnačlenové výběrové komise:


Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora města Brna
Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. - děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně
JUDr. Jarmila Hájková - ředitelka Divadla loutek Ostrava
Mgr. Pavel Hekela - ředitel Moravského divadla Olomouc
Mgr. Igor Stránský - ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti
Josef Fila - ředitel Horáckého divadla Jihlava
PhDr. Viera Rusinková - vedoucí OK MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB, hlas poradní
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kamenná 21 - RM6/10864

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném usnesení.


1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvkové organizace, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014.

2.RMB jmenuje předsedkyni konkurzní komise Bc. Marii Paděrovou - zástupkyni města, a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

4.RMB určuje Jitku Křížovou, ředitelku MŠ Brno, Marie Majerové 14, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.

5.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


2.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/10793

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 200.000,- Kč na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Jehnice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


1d.

Nastoupení náhradníka do funkce člena Zastupitelstva města Brna - RM6/10955

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí rezignaci Mgr. Jitky Ivičičové na mandát člena Zastupitelstva města Brna podanou dne 12. 5. 2014, v souladu s ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

2.RMB předává, v souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, Ing. Kláře Liptákové "Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Brna".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady - RM6/10868

Dotazy členů RMB zodpověděl Jiří Novotný, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s.,


schvaluje stanovy společnosti, které tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti SAKO Brno, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, Oznámení o členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby, která tvoří přílohu č. 3c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" SAKO Brno, a. s., v souladu s přijatým usnesením, pro část usnesení týkající se stanov formou veřejné listiny.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


6.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - zahájení koncesního řízení - RM6/10878

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


zahájení koncesního řízení "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno", v souladu s ust. § 6 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
kvalifikační dokumentaci pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., IČ 471 16 901, se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00, která tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby", který tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
JUDr. Jitka Hálková - vedoucí Odd. majetkoprávního a ekonomického OI MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Bc. Lenka Janštová - referent majetkové správy a ekonom Odd. majetkoprávního a ekonomického OI MMB
3.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:


Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
Naděžda Křemečková - členka ZMB
Ing. Lukáš Drbola - zástupce ředitele divize 03 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s.
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
JUDr. Jitka Hálková - vedoucí Odd. majetkoprávního a ekonomického OI MMB
náhradníci:


Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
Jiří Ides - člen ZMB
Ing. Eva Frýbová - společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s.
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
JUDr. Eva Siváková - právník Odd. majetkoprávního a ekonomického OI MMB
4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u tohoto koncesního řízení,
podpisem formuláře "Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby".

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby" v Informačním systému o veřejných zakázkách (Věstníku veřejných zakázek),
další náležitosti stanovené koncesním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.***
úkol č.: [R6/139/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10905

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 612 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Dřevařská, Štefánikova 1b - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10907

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Dřevařská, Štefánikova 1b - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/08/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/08/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10904

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy VHS ATELIER, s. r. o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/09/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/09/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10898

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 11-16.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 612 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10903

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/11/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/11/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10906

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10901

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10899

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Údolní II, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10908

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Údolní II, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy PROVO, spol. s r. o., Hudcova 76, 621 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10902

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10897

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie" jako nejvhodnější nabídku obchodní firmy UniCab, s. r. o., Merhautova 173, 613 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/139/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/139/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


18.

"Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace" - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s obchodní firmou Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/10909

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s obchodní firmou Telefónica Czech Republic, a. s., na investiční akci "Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


19.

Řešení služby datových okruhů sítě Knihovny Jiřího Mahena - dodatek č. 4 ke smlouvě č. 53069048 - RM6/10866

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách propojení Knihoven Jiřího Mahena v Brně uzavřené dne 8. 8. 2006 mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno . Text dodatku č. 4 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem dodatku č. 4 smlouvy.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit vypsání samostatné veřejné zakázky na připojení poboček Knihoven Jiřího Mahena v Brně, které používají službu datového okruhu.
***
úkol č.: [R6/139/19]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


20.

"Poskytování služeb datového centra" - dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0053091706092, rozpočtové opatření - RM6/10869

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb datového centra č. 0053091706092 uzavřené dne 1. 10. 2009 mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb datového centra.
2.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna, podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb datového centra.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


21.

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE, návrh rozpočtového opatření - RM6/10858

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Technickým muzeem v Brně o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE ve výši 900.000,- Kč,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Technickým muzeem v Brně o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


22.

Dohoda o narovnání ke stavbě - místní komunikaci na pozemku p. č. 2234/50 k. ú. Maloměřice - RM6/10850

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dohodu o narovnání ke stavbě - místní komunikaci na pozemku
- p. č. 2234/50 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 160 m²

k. ú. Maloměřice ,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxx za částku ve výši 49. 460 ,- Kč a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/50 k. ú. Maloměřice - RM6/10849

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 24-27 .


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 2234/50 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 160 m²

k. ú. Maloměřice ,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 241.600,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 1.  2 . 2014 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2162/79 k. ú. Bosonohy - RM6/10846

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 2162/79 - ost. plocha, silnice, o výměře 25 m²

k. ú. Bosonohy ,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 39 . 250 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1046/6 k. ú. Kohoutovice - RM6/10845

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1046/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²

k. ú. Kohoutovice ,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.250,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/7 k. ú. Mokrá Hora - RM6/10843

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 436/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 18 m²

k. ú. Mokrá Hora ,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 22 .500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


27.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2594/5 k. ú. Nový Lískovec a p. č. 1663/28 a 1678/136 k. ú. Starý Lískovec - RM6/10842

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 2594/5 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

k. ú. Nový Lískovec ,
- p. č. 1663/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 9 m²

- p. č. 1678/136 - ost. plocha, silnice, o výmě&#$04e 16

k. ú. Starý Lískovec ,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 56 .520,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


29.

Zřízení služebnosti k pozemku p. č. 187/3 k. ú. Jehnice ve prospěch Petra Čecha pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10912

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 30.


RMB schvaluje zřízení služebnosti stezky přes pozemek p. č. 187/3 k. ú. Jehnice na pozemek p. č. 141/3 k. ú. Jehnice ve prospěch xxxxxxxxxxxx za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


30.

Zřízení služebnosti k pozemku p. č. 187/3 k. ú. Jehnice ve prospěch Miroslava Prokeše a Věry Prokešové pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - RM6/10913

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zřízení služebnosti stezky přes pozemek p. č. 187/3 k. ú. Jehnice na pozemek p. č. 141/1 k. ú. Jehnice ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


31.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby v Brně na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10829

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby, v celkové výši 111.000,- Kč uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na zajištění činnosti doplňující zdravotnické a prorodinné služby na území města Brna - dotace typu "B" pro rok 2014",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím zdravotnické služby" a "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 na projekty v oblasti podpory rodiny".
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


32.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB za rok 2013 - RM6/10896

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti příspěvkových organizací a zápisy z rozborů činnosti a hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB, a to:


Národního divadla Brno, příspěvkové organizace,
Městského divadla Brno, příspěvkové organizace,
Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace,
Divadla Radost, příspěvkové organizace,
Filharmonie Brno, příspěvkové organizace,
Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace,
Muzea města Brna, příspěvkové organizace,
Domu umění města Brna, příspěvkové organizace,
Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


33.

Výtvarná soutěž o návrhu na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - RM6/10925

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 


34.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2398 a 2405/88 k. ú. Starý Lískovec - restaurace Don v ul. Kurská - RM6/10890

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 35-38 .


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 2398 - zast. plocha a nádv., o výměře 640 m²
- p. č. 2405/88 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

vše v  k. ú. Starý Lískovec , o celkové v&#$06měře 652 m²,

xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.397.845,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


35.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská - RM6/10894

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej částí pozemku
- p. č. 2395/3 - ost. plocha, jiná plocha, v  k. ú. Starý Lískovec , geometrickým plánem č. 1300-93/2014 pro k. ú. Starý Lískovec nově označených:
- jako pozemek p. č. 2395/24 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 63 m² v  k. ú. Starý Lískovec ,
- písmenem "a" o výměře 2 m², kterážto část se slučuje s pozemkem p. č. 328 - zast. plocha a nádv., v  k. ú. Starý Lískovec , jehož nová výměra po tomto sloučení činí 255 m²,

o celkové výměře 65 m², za dohodnutou kupní cenu 164. 592 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


36.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8 , oba v  k. ú. Komín - RM6/10889

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18. 2. 2013 o prodej pozemku p. č. 2107/120 a části pozemku p. č. 2107/8 , vše v  k. ú. Komín , za účelem výstavby rodinného domu.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 2107/120 - zahrada , o výměře 350 m²

- části p. č. 2107/8 - ost. plocha, zeleň, o výměře 317 m²

vše v  k. ú. Komín ,
formou nabídkového řízení se stanovením minimální kupní ceny ve výši 2.001.000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.

3.RMB schvaluje

podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemků

p. č. 2107/120 - zahrada , o výměře 350 m²
části p. č. 2107/8 - ost. plocha, zeleň, o výměře 317 m²
vše v  k. ú. Komín ,které tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných výše, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


37.

Záměr prodeje pozemků při ulici Pellicova v  k. ú. Staré Brno - RM6/10882

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádosti:


vlastníků garáží při ulici Pellicova o prodej pozemků pod těmito garážemi,
spol. Pellicova, s. r. o., ze dne 13. 9. 2012 o prodej dále uvedených pozemků při ulici Pellicova v  k. ú. Staré Brno ,
Společenství vlastníků Úvoz 52, Brno , ze dne 19. 9. 2013 o pronájem pozemku p. č. 70/1 k. ú. Staré Brno ,
xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 10. 2011 o pronájem pozemku p. č. 70/1 k. ú. Staré Brno .
2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 70/1 - zahrada , o výměře 775 m²

k. ú. Staré Brno .

3.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 65/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 65/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 65/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²

- p. č. 65/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- p. č. 65/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²
- p. č. 65/7 - zahrada , o výměře 68 m²
- p. č. 65/8 - zahrada , o výměře 208 m²

- p. č. 66/1 - zahrada , o výměře 182 m²
- p. č. 66/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 66/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- p. č. 66/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- p. č. 66/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²
- p. č. 66/6 - zahrada , o výměře 48 m²
- p. č. 69/1 - zahrada , o výměře 285 m²
- p. č. 69/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 32 m²
- p. č. 69/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 28 m²
- p. č. 69/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 26 m²
- p. č. 69/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 29 m²

- p. č. 70/1 - zahrada , o vým&#$ 01 ře 775 m²
- p. č. 70/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 27 m²
- p. č. 70/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²
- p. č. 70/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- p. č. 70/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 78/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 78/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

vše v  k. ú. Staré Brno .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


38.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7945/4 k. ú. Bystrc - RM6/10880

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 7945/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 53 m²

k. ú. Bystrc .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 7945/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 53 m²

k. ú. Bystrc ,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 138.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


39.

Nabídka překupního práva dle § 101 stavebního zákona k části pozemku p. č. 4099/1 k. ú. Tuřany - RM6/10881

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 24. 2. 2014 , ve kterém se obrací na statutární město Brno jako na oprávněnou osobu s dotazem, zda využije své předkupní právo dle § 101 odst. 5 stavebního zákona na část pozemku p. č. 4099/1 - orná půda , v k. ú. Tuřany.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí části pozemku
- p. č. 4099/1 - o výměře 266 m²

k. ú. Tuřany ,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


40.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3718/2, 3719, 3720/1, 3722/1, 3723/1 , PK p. č. 871/39 a PK p. č. 871/40 k. ú. Židenice , návrh rozpočtového opatření - RM6/10924

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 3718/2 - zahrada , o výměře 112 m²

- p. č. 3719 - zast. plocha a nádv., o výměře 221 m²
- p. č. 3720/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 167 m²
- p. č. 3722/1 - zahrada , o výměře 405 m²

- p. č. 3723/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 268 m²
- PK p. č. 871/39 - o výměře 38 m²
- PK p. č. 871/40 - o výměře 373 m²

vše v  k. ú. Židenice ,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.853.480,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


výjimku z čl. 5 Statutu Fondu bytové výstavby a zahrnutí do rozpočtu výdajů Fondu bytové výstavby na rok 2014 výdaje na nabytí pozemků p. č. 3718/2, 3719, 3720/1, 3722/1, 3723/1 , PK p. č. 871/39 , PK p. č. 871/40 , vše v  k. ú. Židenice ,
zařazení investiční akce ORG 2806 "Nabytí pozemků v  k. ú. Židenice " s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 2.854.000,- Kč a dobou realizace 2014 do rozpočtu kapitálových výdajů města,
rozpočtové opatření dle tabulky,v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady kupní ceny.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


41.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 708/72 k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10886

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 42-44.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 708/72 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 112 m²

k. ú. Trnitá ,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


42.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k pozemku p. č. 1510/12 k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10883

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k pozemku

- p. č. 1510/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 52 m²

k. ú. Pisárky ,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


43.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 451/1 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10884

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 451/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 993 m²

k. ú. Husovice ,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


44.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2235/3 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/10885

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 2235/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 92 m²

k. ú. Husovice ,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


45.

Návrh na přijetí dodatečně zjištěného nemovitého majetku - podílu id. 1/150 na pozemcích p. č. 4767/280, 4767/512, 4767/513, 4767/514, 4767/515, 4767/516 k. ú. Královo Pole statutárním městem Brnem - RM6/10892

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


sdělení JUDr. Evy Čiernikové, notářky - soudní komisařky, zast. Mgr. Janou Holíkovou, notářskou kandidátkou ze dne 26. 3. 2014 o zahájení dodatečného dědického řízení u nově zjištěného majetku zůstavitelky xxxxxxxxxxxx, posl. bytem Husova 5, Brno , zemř. 4. 1. 2008 ,
žádost JUDr. Evy Čiernikové, notářky - soudní komisařky, zast. Mgr. Janou Holíkovou, notářskou kandidátkou ze dne 26. 3. 2014 ke sp. zn. 59 D 504/2008, 1 Nd 268/2008, o sdělení souhlasu statutárního města Brna s vydáním nemovitého majetku nepatrné hodnoty městu Brnu podle ust. § 175h odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) statutárnímu městu Brnu jako vypraviteli pohřbu zemřelé Dany Hájkové.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit přijetí nemovitého majetku, a to spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/150 na pozemcích:
- p. č. 4767/280 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 350 m²
- p. č. 4767/512 - zast. plocha a nádv., o výměře 273 m²

- p. č. 4767/513 - ost. plocha, zeleň, o výměře 68 m²
- p. č. 4767/514 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m²

- p. &#$03. 4767/515 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 151 m²

- p. č. 4767/516 - ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m²

vše v  k. ú. Královo Pole , obec Brno,
jako majetku nepatrné hodnoty, který se vydává ve smyslu ust. § 175h odst. 2 o. s. ř. do vlastnictví statutárního města Brna jako vypraviteli pohřbu xxxxxxxxxxxxxxxxx posl. bytem Husova 5, Brno , zemř. 4. 1. 2008.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


46.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1313/3 a 1322/2 k. ú. Jundrov - RM6/10891

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 1. 2014, kterým navrhuje 2 varianty majetkoprávního vypořádání části pozemku p. č. 1313/3 k. ú. Jundrov . V první variantě žádá o odprodej části pozemku p. č. 1313/3 bez opěrné zdi s tím, že celá opěrná zeď zůstane v majetku města Brna a dále navrhuje kupní cenu ve výši 200,- Kč/m². Ve druhé variantě navrhuje pronájem části pozemku p. č. 1313/3 k. ú. Jundrov ,
dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 1. 2014 , kterým navrhuje 2 varianty majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 1322/2 k. ú. Jundrov . V první variantě žádá o odprodej pozemku p. č. 1322/2 bez opěrné zdi s tím, že celá opěrná zeď zůstane v majetku města Brna a dále navrhuje kupní cenu ve výši 200,- Kč/m². Ve druhé variantě navrhuje pronájem pozemku p. č. 1322/2 v k. ú Jundrov,
přípis xxxxxxxxxxx ze dne 8. 11. 2013, kterým žádá o umožnění odkupu části pozemku p. č. 1313/3 o výměře 40 m² v  k. ú. Jundrov a snížení kupní ceny na 1.000,- Kč/m² včetně nákladů na převod.
2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- dvou částí p. č. 1313/3 - zahrada , o výměře 58 m² v  k. ú. Jundrov ,
- p. č. 1322/2 - zahrada , o výměře 9 m² v  k. ú. Jundrov .

3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- dvou částí p. č. 1313/3 zahrada , o celkové výměře 58 m² v  k. ú. Jundrov ,
- p. č. 1322/2 - zahrada , o výměře 9 m² v  k. ú. Jundrov .

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


47.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/27, 2391/4, 2393/1 k. ú. Královo Pole - RM6/10887

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 2373/27 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1. 271
- p. č. 2391/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 549 m²

- p. č. 2393/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 194 m²

k. ú. Královo Pole ,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 107 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Objekt bez č. p. na pozemku p. č. 1093 v k. ú. Veveří - demolice objektu II" - uzavíraný se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/10876

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6614050740 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností EPIGEN spol. s r. o., Vackova 1800/77, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.
Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku
***
úkol č.: [R6/139/49]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


50.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava opěrné zdi na ul. Úvoz" - uzavíraný se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/10877

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6613053887 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno , který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.
Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku
***
úkol č.: [R6/139/49]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


51.

Podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 3 v  k. ú. Město Brno - RM6/10874

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 221,80 m² v budově Dominik&#$07nské nám. 3 k. ú. Město Brno , které tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,
text smlouvy o složení a užití kauce uzavírané mezi statutárním městem Brnem a zájemcem v rámci nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 3 v  k. ú. Město Brno , který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce.

3.RMB jmenuje Komisi bydlení RMB Komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 3 v  k. ú. Město Brno .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


52.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84, Brno - RM6/10873

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84, o souhlas s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84, Brno .

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84 Mgr. Dagmar Nejedlé za účelem uspořádání pohybového a tanečního kurzu pro děti od 5 do 10 let za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


53.

Záměr pronájmu prostor a objektů, ve kterých jsou umístěna školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj - změny nájemních smluv - RM6/10875

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu


prostor sloužících ke školským účelům o celkové výměře 488,60 m² v budově č. p. 193, která je součástí pozemku p. č. 53 , pozemků p. č. 53 a 52 , vše v  k. ú. Komárov , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Brno, Slunná 11, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74940052,
prostor sloužících ke školským účelům o celkové výměře 500 m² v budově č. p. 108, která je součástí pozemku p. č. 638/1 a pozemku p. č. 638/1 k. ú. Černovice , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74940172,
pozemku p. č. 3736 včetně budovy č. p. 1939, která je jeho součástí, v  k. ú. Černá Pole , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992009,
pozemku p. č. 536 včetně budovy č. p. 232, která je jeho součástí, pozemků p. č. 535, 538/1, 540, 541/2 , vše v  k. ú. Pisárky , obec Brno, nájemci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74012002,
pozemku p. č. 104 včetně budovy č. p. 301, která je jeho součástí a pozemku p. č. 103 , vše v  k. ú. Černovice , obec Brno, nájemci Základní škola Brno, Štolcova 16, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992012,
pozemku p. č. 587 včetně budovy č. p. 286, která je jeho součástí a pozemku p. č. 588 , vše v  k. ú. Štýřice , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992007,
pozemku p. č. 819 včetně budovy bez č. p./č. e., která je jeho součástí, pozemku p. č. 822 , vše v  k. ú. Veveří , obec Brno, nájemci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992018,
pozemku p. č. 512/1 včetně budovy č. p. 1425, která je jeho součástí, v  k. ú. Královo Pole , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74002003,
budovy č. p. 819 na pozemcích p. č. 1123/1 a 1124/6 a pozemku p. č. 1123/1 , vše v  k. ú. Královo Pole , obec Brno, nájemci Základní škola Brno, Palackého 68, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992011,
pozemku p. č. 211 včetně budovy č. p. 842, která je jeho součástí a pozemku p. č. 212 , vše v  k. ú. Husovice , obec Brno, nájemci Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41, v souvislosti se změnou nájemní smlouvy č. 74992005,přičemž změny nájemních smluv spočívají


ve změně výše nájemného za užívání pozemků, jejichž součástí jsou budovy, budov a nebytových prostor na nově navrženou částku 700,- Kč/m²/rok za nebytové prostory a v případě pronájmu pozemků, jejichž součástí jsou budovy, a pronájmu budov 700,- Kč/m²/rok dle výměr užívané plochy v budově s účinností od 1. 9. 2014,
v úpravě ustanovení týkající se zvýšení nájemného o inflaci s účinností od 1. 1. 2016,
ve změně doby nájmu na bodu neurčitou s účinností od 1. 9. 2014,
v úpravě ustanovení týkající se způsobu skončení nájmu s účinností od 1. 9. 2014.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


54.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, Brno - RM6/10872

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost nájemců nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, Brno , o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor týkajícího se úpravy sjednaného účelu nájmu a umožnění nájemcům udělit souhlas s umístěním sídla podnájemci v prostorách, které nájemci poskytnou do podnájmu.

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, Brno , ze dne 28. 6. 1993, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Ing. Janou Ostrožnou, Ph.D., a MUDr. Petrem Šilhánem jako nájemci a právními nástupci původní nájemkyně Ing. Jaroslavy Šilhánové týkající se zejména úpravy sjednaného účelu nájmu. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 uvedeného výše.

4.RMB nesouhlasí s udělením oprávnění výše uvedeným nájemcům nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, Brno , vydávat souhlas s umístěním sídla v pronajatých nebytových prostorách jejich podnájemcům.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


55.

Návrh na vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy - RM6/10928

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


56.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10893

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci provozních a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


57.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10857

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu "Park Hvězdička", který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


59.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10855

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


60.

Projekt IPRM "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - změna parametrů posouzení projektu, návrh změny celkových nákladů - RM6/10871

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení R6/112. schůze RMB konané dne 21. 8. 2013, bod č. 76, které zní:


"1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 2. 12. 2013"


2.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 3. 9. 2013, bod č. 127, které zní:


"1. ZMB schvaluje


posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed", které tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení;
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
úkol č.: [Z6/026/127]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-12-02]"


4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed",
zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5179 "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" z 30.139 tis. Kč na 38.926 tis. Kč,
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MCˇBrno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 6. 2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


61.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - změna parametrů posouzení projektu, návrh změny celkových nákladů - RM6/10862

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 62-64.


1.RMB ruší usnesení R6/126. schůze RMB konané dne 15. 1. 2014, bod č. 17, které zní:


"1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna


schválit

posouzení projektu Revitalizace městských parků, III. etapa
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projekt;uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.T: do 31. 7. 2014"


2.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/030. zasedání ZMB konaného dne 21. 1. 2014, bod č. 53, které zní:


"1. ZMB schvaluje


posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa", které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení,
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
úkol č.: [Z6/030/53]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-07-31]"


4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa",
zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" z 30.500 tis. Kč na 38.950 tis. Kč,
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 31. 7. 2014

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


62.

Projekt IPRM "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/10856

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" k financování, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.994.134,64 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa".

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


63.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - návrh dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - RM6/10870

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


64.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Revitalizace městských parků, III. etapa, NKP Špilberk - park, 4. etapa - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10860

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování zakázky "Revitalizace městských parků, III. etapa, NKP Špilberk - park, 4. etapa - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby" jako nejvhodnější nabídku společnosti Zahradní a krajinářská architektura s. r. o., Brno, Špilberk 217/2, PSČ 602 00 .

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Zahradní a krajinářská architektura s. r. o., Brno, Špilberk 217/2, PSČ 602 00 , která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


65.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu A bez č. p./č. e. v areálu Rekreační 1, Brno , v  k. ú. Kníničky - RM6/10839

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 67 m² v 1. NP objektu A bez č. p./ č. e. v areálu Rekreační 1, Brno , na pozemku p. č. 315 k. ú. Kníničky , předaných k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, za minimální cenu 770,- Kč/m²/rok. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


66.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 258/2 a 260/3 k. ú. Mokrá Hora v ul. Pod Hájkem - RM6/10895

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozice s majetkem města":


žádost xxxxxxxxxxxxxxx o prodej &#$03ásti pozemku p. č. 258/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m² v  k. ú. Mokrá Hora , za účelem užívání jako součásti jeho oplocené zahrady a k umístění stavby rozhrady,
žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 260/3 - zahrada , o výměře 11 m² v  k. ú. Mokrá Hora , za účelem řešení příjezdu k jeho RD a umístění části rozhrady vč. opěrné zídky.
2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 260/3 - zahrada , o výměře 11 m²

k. ú. Mokrá Hora .

3.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 258/2 - ost. plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 19

k. ú. Mokrá Hora .

4.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 258/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

k. ú. Mokrá Hora .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


67.

Projekt "Pořízení čistícího stroje v rámci Operační program životního prostředí pro čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy" - žádost o dotaci - RM6/10931

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení nehlasoval nikdo, 2 členové byli proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


68.

Návrh na změnu usnesení Z6/033. zasedání ZMB, bod č. 40 - návrh prodeje pozemku p. č. 785/2 a 785/75 k. ú. Medlánky - RM6/10923

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


skutečnost, že Z6/033. ZMB dne 15. 4. 2014, bod č. 85, rozhodlo o ukončení procesu pořizování změny RP MČ Medlánky - č. RP1/10 - zamítlo návrh změny RP MČ Medlánky - č. RP1/10,
ukončení procesu pořizování změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10 je dle usnesení bodu č. 40 Z6/033. zasedání ZMB podmínkou nabytí účinnosti kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 785/75 k. ú. Medlánky , kupní smlouva dosud nebyla uzavřena.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z6/033. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 15. 4. 2014, bod č. 40, které zní:


"ZMB schvaluje prodej


pozemku p. č. 785/2 orná půda o výměře 723 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.180.568,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení;
pozemku p. č. 785/75 orná půda o výměře 28 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 84.448,- Kč, za podmínek kupní smlouvy s odloženou účinností, které tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení."
takto:

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 785/2 - orná půda , o výměře 723 m²

- p. č. 785/75 - orná půda , o výměře 28 m²

společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.265.016,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


69.

Vydání souhlasu s odstraněním objektu Štefánikova č. p. 101/ č. or. 30, na pozemku p. č. 459 k. ú. Ponava - RM6/10933

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí


žádost MČ Brno-Královo Pole ze dne 7. 1. 2014 o souhlas s odstraněním objektu Štefánikova č. p. 101/ č. or. 30, na pozemku p. č. 459 k. ú. Ponava , z důvodu špatného technického stavu,
žádost xxxxxxxxxxxxxx ze dne 3. 2. 2014 o odkup pozemku p. č. 459 s objektem č. p. 101 (Štefánikova 30) v  k. ú. Ponava v návaznosti na vlastnictví sousední nemovitosti - pozemku p. č. 460/21 s objektem na tomto pozemku - společností AEL, s. r. o., jejíž jedinou společnicí je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.RMB souhlasí s odstraněním objektu Štefánikova č. p. 101/ č. or. 30, na pozemku p. č. 459 k. ú. Ponava , z úrovně MČ Brno-Královo Pole a na náklady této MČ.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


70.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD, proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické práva k pozemkům (odevzdat pozemky)
- RM6/10935

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí


přípis družstva DRUŽBA, SBD, zn. PSBD-35/2013 ze dne 18. 2. 2014 - návrh řešení soudních sporů,
aktuální přehled advokáta JUDr. Juříčka, právního zástupce DRUŽBA, SBD, k datu 1. 4. 2014 - vyčíslené náklady právního zastoupení DRUŽBY, SBD, a uhrazených soudních poplatků.
 
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se změnou usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného dne 21. 1. 2014, bod č. 4á, které znělo:


"2. ZMB souhlasí

A)
s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:


ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA ve výši celkem 6.848.032,- Kč,
oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných 116 žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR - ÚZSVM
přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudních sporů ze svého;
B)
v návaznosti na výše uvedený postup, s vypořádáním soudních sporů na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně č. j. 229 C 122/2011- 81 ze dne 14. 3. 2013, č. j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 221 C 123/2011 ze dne 30. 3. 2012 a 14. 8. 2012 ve spojení se sp. zn. 15 Co 422/2012 ze dne 29. 10. 2013 na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce zajistit přepis vlastnického práva na žalovaného k pozemkům podle znění těchto rozsudků soud I. stupně, tj. spočívajícím:u č.j. 229 C 122/2011-81 ze dne 14. 3. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 111 .500,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemkům:
p. č. 2303/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m2 , nyní zapsaný na LV 1352,
p. č. 2305/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m2 nyní zapsaný na LV 1345,
p. č. 2309/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2 nyní zapsaný na LV 1342,
vše v k. ú. Nový Lískovec , obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého


u č.j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 35. 400 ,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemku:
p. č. 2823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 nyní zapsaném na LV 1395, v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého


u sp.zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 58.102,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 36606/36920 pozemků:
p. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2 p. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m2

nyní zapsaných na LV 1526
v k. ú. Nový Lískovec , obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého


u sp.zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 30. 174 ,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 25180/39305 pozemku:
p. č. 2997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2 nyní zapsaném na LV 1433
v k. ú. Bohunice , obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého


u sp.zn. 221 C 123/2011 (15 Co 422/2012)

- rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29.  10 . 2013, kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:
žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70 .300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1 , zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1 , zapsaného na LV č. 1811 , k. ú. Starý Lískovec , obec Brno,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého."


takto:

RMB souhlasí


s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:

- ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD, dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA,
- oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD, obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR-ÚZSVM,
s textem dopisu družstvu DRUŽBA, SBD, v souvislosti s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích.
 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


71.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - schválení odůvodnění veřejné zakázky "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa" - RM6/10918

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa", které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


72.

Návrh změny stanov společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/10944

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit stanovy společnosti KORDIS JMK, a. s., se sídlem Brno, Nové sady 946/30.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


73.

Investiční záměr "Dopravní napojení lokality Komínské louky" - RM6/10958

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


RMB schvaluje investiční záměr "Dopravní napojení lokality Komínské louky" s obslužnou komunikací vedenou na úrovni okolního terénu s celkovými investičními náklady 39.420 tis. Kč včetně DPH, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


74.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" - veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění: Oprava záznamu z dohodovacího řízení s městskou částí Brno-Jundrov - RM6/10947

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí Opravu záznamu z III. zasedání pracovní skupiny: Dohodovací řízení s MČ Brno-Jundrov, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi předat Opravu záznamu z III. zasedání pracovní skupiny: Dohodovací řízení s MČ Brno-Jundrov pořizovateli změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB", tj. Odboru územního plánování a rozvoje MMB.
***
úkol č.: [R6/139/74]
zodpovídá: L. Macek, náměstek primátora [3206]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2013, určení auditora společnosti pro rok 2014 - RM6/10867

Dotazy členů RMB zodpověděl Jiří Novotný, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., a Ing. Kratochvíl, ředitel společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 

 
Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/034


 
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/034, které se bude konat od 20. 5. 2014, následující body:Návrh změny stanov společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/10944
 
 
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/034, které se bude konat od 20. 5. 2014, následující body:Návrh na zrušení části smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže a návrh na schválení nové smlouvy - lokalita u Janáčkova divadla - RM6/10934
Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva o stavu pozemků p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 k. ú. Černovice
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:


 


55.

Návrh na vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek vyuřití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy - RM6/10928


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,


souhlasit s předloženým návrhem změny Územního plánu města Brna,
vydat změnu Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy formou opatření obecné povahy.
 


67.

Projekt "Pořízení čistícího stroje v rámci Operační program životního prostředí pro čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy" - žádost o dotaci - RM6/10931


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Pořízení čistícího stroje v rámci Operační program životního prostředí pro čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy" městskou částí Brno-Bosonohy, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 
 
2.RMB pověřuje RNDr. Anastaziose Jiaxise, starostu MČ Brno-Bosonohy, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Pořízení čistícího stroje v rámci Operační program životního prostředí pro čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB požaduje, aby RNDr. Anastazios Jiaxis, starosta MČ, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 
 
 
Ověřovatelé:

Ladislav Macek, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


 
V Brně dne 14. 5. 2014
Zapsala Marcela Marečková