Zápis z RMB R6/147

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
27. 08. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=25594&typ=2
Nalezeno adres
672


Statutární město BrnoRada města Brna

  
Z Á P I S
 schůze Rady města Brna č. R6/147konané dne 27. srpna 2014 
 
 
Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a doc. RNDr. Františku Vižďovi, Ph.D. - schváleno jednomyslně 10 členy.Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.
 
Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:4.

Návrh rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně" - RM6/11914


5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.: změna stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - RM6/11924


14.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/11982


80.

Záměr směny pozemků p. č. 5049/84, 5049/85, 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95, 5043/13 , vše v  k. ú. Líšeň - RM6/11958 
Schválený program jednání:1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/11991


1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Nádvorní 3 - RM6/11823


1c.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace - RM6/12013


1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace - RM6/12011


1e.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace - RM6/12014


1f.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/12049


1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvková organizace - RM6/12048


2.

Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření - RM6/11968


3.

Návrh na změnu účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - RM6/11915


6.

Návrh rozpočtových opatření - návrh zapojení volných zdrojů města z minulých let, návrh přesunů v rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - RM6/12012


7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/11999


8.

Návrh dalšího postupu při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - RM6/12000


9.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/11825


10.

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny - RM6/11908


11.

Změna v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/11909


12.

Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/11929


13.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/11988


15.

"Centrální nákup zemního plynu pro statutární město Brno" - poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky - RM6/11904


16.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11973


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na studii "Strategie komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility Brno" (Projekt CH4LLENGE) - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11951


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/11971


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, OK D02 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/11972


20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - odstranění kolaudačních závad a doplnění prací dle doporučení NPÚ" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/11944


21.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11992


22.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zrušení části zadávacího řízení na část veřejné zakázky - dodávka IT technologií, zahájení zadávacího řízení - RM6/12003


23.

Udělení plných mocí společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - změna doby platnosti povolení k nakládání s vodami z vodních zdrojů - "II. Březovský vodovod", "Studna Banín parcela č. 989 " - RM6/11906


24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 471/15 k. ú. Černá Pole - RM6/11824


25.

Projekt Regionální inovační strategie "Platinn" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", návrh rozpočtových opatření - RM6/11969


26.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11986


27.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - RM6/11985


28.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností, souhlas s podáním žádosti o dotaci, změna celkových nákladů - RM6/12020


29.

Projekt Regionální inovační strategie "Kreativní centrum Brno" - závěry studie proveditelnosti - RM6/11943


30.

Projekt IPRM Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 - posouzení projektu - RM6/11950


31.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení projektu - RM6/11949


32.

Projekt IPRM Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa - posouzení projektu - RM6/11980


33.

Projekt IPRM "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12006


34.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12009


35.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12008


36.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12004


37.

Projekt IPRM "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12018


38.

Projekt IPRM "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12005


39.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12007


40.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - RM6/11952


41.

Projekt IPRM "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11947


42.

Projekt "Manažer IPRM Brno" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11948


43.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11976


44.

Projekt Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11975


45.

Projekt IPRM "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11981


46.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - návrh dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11946


47.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území - RM6/11913


48.

Zařazení investice "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát" do závazného plánu kapitálových výdajů - návrh rozpočtového opatření - RM6/11919


49.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 3. kolo - RM6/11920


50.

Návrh na poskytnutí dotace na Běh olympijského dne v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11921


51.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2015-2017 - RM6/11978


52.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice" - RM6/11979


53.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Domu umění v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/11983


54.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a PREMEDICAL BS, s. r. o. - RM6/11927


55.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/11928


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Anketa o nejlepší sportovce města Brna pro léta 2014-2016" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11922


57.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DBEST living s. r. o. - RM6/11989


58.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Beethovenova 2 - oprava 3 volných bytů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/11990


59.

Návrh rozpočtového opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB - RM6/11997


60.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu Národnímu divadlu Brno, p. o. - RM6/11938


61.

Změna účelu užívání bytu č. 3 v domě Radnická 5 v Brně - RM6/11939


62.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Nerudova 7 v  k. ú. Veveří - RM6/11937


63.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 - RM6/11934


64.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v budově Starobrněnská 20 v  k. ú. Město Brno - RM6/11932


65.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 v  k. ú. Černovice - RM6/11930


66.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1117/2008-981, dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1360/2008-981, areál Pisárecká 11 v  k. ú. Pisárky - RM6/11935


67.

Smlouva o nájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice - RM6/11936


68.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády" - uzavíraný se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/11931


69.

Návrh budoucího prodeje a návrh nabytí částí pozemků v  k. ú. Černovice , lokalita Kaménky - RM6/12032


70.

Návrh na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 1544/7 a 1544/8 k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11957


71.

Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13 k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11960


72.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3942/46 k. ú. Černá Pole z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11962


73.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1969/17 k. ú. Slatina z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11963


74.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku p. č. 2600/6 v k. ú Slatina z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11961


75.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p. č. 3612/288 a 3612/299 , oba v  k. ú. Řečkovice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11964


76.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 k. ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice - RM6/11967


77.

Pronájem pozemků p. č. 4767/311 k. ú. Královo Pole a p. č. 5348/36 k. ú. Žabovřesky - RM6/11977


78.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1596/2 a 1831 k. ú. Pisárky - RM6/11956


79.

Záměr směny pozemku p. č. 664/3 a částí pozemků p. č. 664/4 a 666 , vše v  k. ú. Horní Heršpice - RM6/11959


81.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 890/2, 2076/1, 2076/6, 2077/1 k. ú. Horní Heršpice a p. č. 332/6 k. ú. Dolní Heršpice - RM6/11965


82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 879/1, 879/2, 881/1, 882, 883/2, 883/3, 2060/9, 2060/13, 2078/8, 2078/9, 2084/3, 2085/6, 2091/5 k. ú. Horní Heršpice - RM6/11966


83.

Nabídky předkupního práva k rekreačním objektům při ulici Ondráčkova - Zlámanky v  k. ú. Líšeň - RM6/11945


84.

Nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e., garáže při ulici Vyškovská na pozemcích v  k. ú. Slatina - RM6/11955


85.

Nabídka předkupního práva k rodinnému domu č. p. 189 na pozemku p. č. 1523 k. ú. Slatina - RM6/11953


86.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 210 na pozemku p. č. 1115/2 k. ú. Bohunice - RM6/11954


87.

Návrh na dispozici s pozemky a budovami v  k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/12021


88.

Smlouva o zajištění provozu areálu v  k. ú. Tuřany s AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/11993


89.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na pozemcích v  k. ú. Maloměřice - RM6/12023


90.

Zpráva ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí", návrh na zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/015 konaného dne 15. 5. 2012, bod č. 63 - uzavření soudního smíru mezi Úrazovou nemocnicí Brno, statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně uznání neplatnosti smluv na převod a užívání movitých věcí - vybavení Úrazové nemocnice Brno, návrh na bezúplatný převod nemovitostí Masná 3a a 3c s pozemky, vše v  k. ú. Trnitá - RM6/11970


91.

Uzavření dohody o umožnění stavby "Terénní a sadové úpravy (plocha mezi areály CEITEC a AdMaS)" na pozemcích statutárního města Brna p. č. 839/67, 839/68, 839/107 a 839/265 k. ú. Medlánky - RM6/12017


92.

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/11994


93.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou UNISTAV a. s. - RM6/12002


94.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., peněžitým vkladem statutárního města Brna - RM6/12015


95.

Projekt Rozvoj podnikání na ZŠ - Dovednosti 21. století v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12019


96.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - Beringie Zoo Brno - náhrada škody" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12022


97.

"Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická - Kšírova" - investiční záměr - RM6/12016


98.

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj - RM6/12025


99.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2014 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/12024


100.

Návrh nabytí pozemků p.č. 4097 a 4224/3 k. ú. Bystrc - změna usnesení R6/111. schůze RMB konané dne 7. 8. 2013 , bod č. 97 a návrh na změnu usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009 , bod č. 75 - RM6/12030


101.

Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá - RM6/12031


102.

Vzdání se práva na odvolání k rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje - RM6/12026


103.

"Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12033


104.

"Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12034


105.

"Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12035


106.

"Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12036


107.

"Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12037


108.

"Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12038


109.

"Brno, Lány - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12039


110.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/12050


111.

Změna přílohy č. 81 usnesení schůze RMB R6/143 ze dne 25. 6. 2014 - smlouva o poskytování úklidových služeb "Magistrátní objekty" - RM6/

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/036

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
 
Bod 9 byl projednán po bodě 12.Bod 20 byl projednán po bodě 55.Bod 97 byl projednán po bodě 110.
   
Přítomni:
Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Ladislav Juříček, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:
JUDr. Robert Kerndl.

 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/11991
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Nádvorní 3 - RM6/11823
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.
1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Nádvorní 3, příspěvkové organizace, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 11. 2014.2.RMB jmenuje předsedu konkurzní komise doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D. - zástupce města, a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Nádvorní 3, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje Marcelu Hofbruckerovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.4.RMB určuje Mgr. Moniku Herzogovou, ředitelku MŠ Brno, Božetěchova 65, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.5.RMB stanovuje požadavky oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1c.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace - RM6/12013
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace.2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.3.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:předseda komise:


Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora

členové výběrové komise:


Ludvík Kadlec - předseda Komise sociální a zdravotní RMB
Bc. Miloslav Humpolíček - místopředseda Komise sociální a zdravotní RMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen Komise sociální a zdravotní RMB
Ing. Karel Doležal - člen Komise sociální a zdravotní RMB
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. - starosta MČ Brno-Bystrc
Ing. Vladimír Adam - vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB
Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí OSP MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy.  


1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace - RM6/12011
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace.2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.3.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:předseda komise:


Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora

členové výběrové komise:


Ludvík Kadlec - předseda Komise sociální a zdravotní RMB
Bc. Miloslav Humpolíček - místopředseda Komise sociální a zdravotní RMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen Komise sociální a zdravotní RMB
Ing. Karel Doležal - člen Komise sociální a zdravotní RMB
Roman Vykoukal - starosta MČ Brno-Královo Pole
Ing. Vladimír Adam - vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB
Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí OSP MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1e.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace - RM6/12014
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.3.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:předseda komise:


Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora

členové výběrové komise:


Ludvík Kadlec - předseda Komise sociální a zdravotní RMB
Bc. Miloslav Humpolíček - místopředseda Komise sociální a zdravotní RMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen Komise sociální a zdravotní RMB
Ing. Karel Doležal - člen Komise sociální a zdravotní RMB
Ing. Roman Vašina - starosta MČ Brno-Židenice
Ing. Vladimír Adam - vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB
Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí OSP MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1f.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/12049
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB zrušuje stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvková organizace, vyhlášené na schůzi R6/139 konané dne 14. 5. 2014.2.RMB vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Divadla Radost, příspěvkové organizace, za podmínek uvedených v textu inzerátu.3.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.4.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:předseda komise:


Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brna

členové výběrové komise:


Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora města Brna
Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. - děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně
JUDr. Jarmila Hájková - ředitelka Divadla loutek Ostrava
Mgr. Pavel Hekela - ředitel Moravského divadla Olomouc
Mgr. Igor Stránský - ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti
Josef Fila - ředitel Horáckého divadla Jihlava
PhDr. Viera Rusinková - vedoucí OK MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB, hlas poradní
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvková organizace - RM6/12048
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB zrušuje stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvková organizace, vyhlášené na schůzi R6/143 konané dne 25. 6. 2014.2.RMB vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace, za podmínek uvedených v textu inzerátu.3.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.4.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:předseda komise:


Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brna

členové výběrové komise:


doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. - ředitel Moravského zemského muzea
Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Ph.D. - ředitelka Muzea východních Čech
PhDr. Zuzana Strnadová - ředitelka Muzea hl. města Prahy
Mgr. Dagmar Hamalová - ředitelka Muzea Boskovice
Bc. Karel Ksandr - generální ředitel Národního technického muzea
PhDr. Viera Rusinková - vedoucí OK MMB
Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí PO MMB, hlas poradní
PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


2.

Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření - RM6/11968
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


změnu účelu využití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11, ve výši 1.000 tis. Kč z akce "Dokončení venkovních úprav SVČ Stamicova" na neinvestiční transfer na akci "Dokončení venkovních úprav SVČ Stamicova",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití poskytnutého investičního transferu MČ Brno-Kohoutovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


3.

Návrh na změnu účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - RM6/11915
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany na základě rozhodnutí ZMB/034, bod č. 14, z neinvestiční akce "Oprava vstupního prostoru ZŠ Měšťanská 21" na investiční akci "ZŠ Měšťanská - rekonstrukce vstupního prostoru", a to ve výši 112 tis. Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


6.

Návrh rozpočtových opatření - návrh zapojení volných zdrojů města z minulých let, návrh přesunů v rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - RM6/12012
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, neboť akce ORG 2775 navržená k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů města nemá v současné době schválen investiční záměr,
zařazení nových akcí:


ORG 2775 "ÚN v Brně - zateplení fasády, výměna oken a přístavba výtahu Koliště 41" s celkovými náklady 17.100 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015,
ORG 2778 "Zvýšení základního kapitálu STAREZ - SPORT, a. s." s celkovými náklady 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2014,
ORG 2779 "Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská" s celkovými náklady 17.000 tis. Kč a dobou realizace 2014,

do závazného plánu kapitálových výdajů města,

snížení celkových nákladů akce ORG 2821 "ÚN v Brně - rekonstrukce střechy a půdní vestavba kanceláří Koliště 41" z 29.750 tis. Kč na 15.700 tis. Kč.

2.RMB pověřuje Úrazovou nemocnici v Brně investorstvím akce ORG 2775 "ÚN v Brně - zateplení fasády, výměna oken a přístavba výtahu Koliště 41".3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí účelového investičního transferu Úrazové nemocnici v Brně ve výši 14.050 tis. Kč na zakoupení computerového tomografu, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015,
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna ve výši 400 tis. Kč na zakoupení 2 ks obrazů prof. Vladimíra Franze, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015,
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 9.000 tis. Kč na opravy, renovace výprav stávajících inscenací a obnovu repertoáru opery, baletu a činohry, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015,
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 318 tis. Kč na zajištění přípravy festivalu Divadelní svět Brno 2015, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015,
změnu účelu využití části investičních transferů a neinvestičních příspěvků poskytnutých v průběhu roku 2014 z rozpočtu města Úrazové nemocnici v Brně, Centru sociálních služeb, Domovu pro seniory Nopova a Muzeu města Brna, dle tabulky,
rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a 2.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/11999
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Schváleno jednomyslně 10 členy.  


8.

Návrh dalšího postupu při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - RM6/12000
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit kvalifikační kritéria a způsob hodnocení veřejné zakázky pro zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit ve spolupráci se společností P&O zadání veřejné zakázky na zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s.Termín: bezodkladně3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB předložit Zastupitelstvu města Brna ke schválení návrh realizace společného prodeje majetkových podílů města a společnosti P&O ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.Termín: bezodkladně po výběru nejvhodnějšího zájemceSchváleno jednomyslně 10 členy.  


10.

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny - RM6/11908
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Schváleno jednomyslně 10 členy. 


11.

Změna v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/11909
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje změnu v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích od 1. 10. 2014. Nový ceník tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


12.

Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/11929
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


9.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/11825
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, 2 byli proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
  


13.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/11988
Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 byl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
  


15.

"Centrální nákup zemního plynu pro statutární město Brno" - poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky - RM6/11904
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - "Centrální nákup zemního plynu pro statutární město Brno" - poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek jako nejvhodnější nabídku společnosti PPE.CZ s. r. o., IČ 258 63 568, Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PPE.CZ s. r. o., IČ 258 63 568, Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava , která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy včetně plné moci, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy.
 


16.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11973
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu,
přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelům, kteří budou vyzváni k podání nabídky:


IT2u Czech s. r. o., IČ 242 31 142, se sídlem Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4
Gsys s. r. o., IČ 291 93 575, se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno
Ditcom s. r. o., IČ 267 15 031, se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
S&T CZ s. r. o., IČ 448 46 029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Terasoft, a. s., IČ 256 47 385, se sídlem Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice
AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Alza.cz a. s., IČ 270 82 440, se sídlem Jateční 33a, 170 00 Praha 7
T.S.BOHEMIA a. s., IČ 623 04 381, se sídlem Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc 3 .RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace, ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
Vít Blaha - člen RMB
Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
Ing. Ivan Hloušek - vedoucí referátu Implementační projektové jednotky OIEF MMB
PhDr. Marie Klusoňová - vedoucí Odd. pedagogicko-organizačního OŠMT MMB
Mgr. Markéta Olbertová - ředitelka ZŠ Gajdošova 3, Brno

náhradníci:


Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
RNDr. Daniel Borecký, CSc. - člen ZMB
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
Ing. Vladimír Žemla - OMI MMB
Ing. Petr Machala - OMI MMB
Ing. Josef Rotter - OMI MMB
Ing. Andrea Foltýnová - OMI MMB

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.***úkol č.: [R6/147/16/01]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [bezodkladně]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek***úkol č.: [R6/147/16/02]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na studii "Strategie komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility Brno" (Projekt CH4LLENGE) - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11951
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Strategie komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility Brno" (Projekt CH4LLENGE) jako nejvhodnější nabídku společnosti MEDIA AGE, s. r. o., Neumannova 357/22, 602 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností MEDIA AGE, s. r. o., která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o dílo.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/17]zodpovídá: OD MMB [15]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/11971
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" jako nejvhodnější nabídku firmy MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/18/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/18/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, OK D02 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/11972
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, OK D02 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti" jako nejvhodnější nabídky firmy Elektromont Brno, akciová společnost, Žarošická 4315/17, 628 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/19/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/19/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


21.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11992
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, "Rozšíření a rozvoj systému GINIS" jako nejvhodnější nabídku společnosti GORDIC spol. s r. o., IČ 479 03 783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GORDIC spol. s r. o., IČ 479 03 783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava , která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje


Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy,
vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

 ***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/147/21/01]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/147/21/02]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/21/03]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/21/04]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/21/05]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/147/21/06]zodpovídá: OMI MMB [23]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


22.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zrušení části zadávacího řízení na část veřejné zakázky - dodávka IT technologií, zahájení zadávacího řízení - RM6/12003
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší část zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na část veřejné zakázky "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - dodávka IT technologií.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/147/22/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]3.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - dodávka IT technologií, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

5.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

6.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:


Naděžda Křemečková - členka ZMB
Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jiří Pustina - místostarosta MČ Brno-Vinohrady

náhradníci:


Jarmila Kouřilová - členka ZMB
Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: bezodkladně po zveřejnění formuláře "Zrušení zadávacího řízení" ve Věstníku veřejných zakázek***úkol č.: [R6/147/22/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/22/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/22/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***11.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/147/22/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


23.

Udělení plných mocí společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - změna doby platnosti povolení k nakládání s vodami z vodních zdrojů - "II. Březovský vodovod", "Studna Banín parcela č. 989 " - RM6/11906
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., č. j. 140/018555/2014/ZVo ze dne 6. 8. 2014 o vystavení plných mocí pro zajištění změny povolení s nakládáním s vodami - II. březovský vodovod a studna Banín.2.RMB souhlasí


s udělením plné moci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 , IČ 463 47 275, ke všem právním jednáním ve správním řízení souvisejícím s podáním návrhu podle § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami vydaného Městským úřadem Svitavy pod č. j. 62421-07/OZP-494-2007/ksv dne 15. 11. 2007 k odběru podzemní vody z vodního zdroje, kterým je "II. Březovský vodovod". Text plné moci tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu,
s udělením plné moci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 , IČ 463 47 275, ke všem právním jednáním ve správním řízení souvisejícím s podáním návrhu podle § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami vydaného Městským úřadem Svitavy pod č. j. 1146-08/OZP-31-2008/ksv dne 7. 1. 2008 k odběru podzemní vody z vodního zdroje, kterým je "Studna Banín parcela č. 989 ". Text plné moci tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 471/15 k. ú. Černá Pole - RM6/11824
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku- p. č. 471/15 - ost. plocha, silnice, o výměře 142 m²
k. ú. Černá Pole ,ve vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 242. 820 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


25.

Projekt Regionální inovační strategie "Platinn" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", návrh rozpočtových opatření - RM6/11969
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob,
rozpočtové opatření dle tabulek z důvodu zajištění financování projektu Regionální inovační strategie "Platinn" a zapojení finančních prostředků získaných z projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" na mzdové prostředky Personálnímu oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


26.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11986
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


27.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2014 - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - RM6/11985
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5176 "Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně - rekonstrukce a přístavba" z 61.897 tis. Kč na 76.897 tis. Kč,
zařazení projektu ORG 5200 "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" s celkovými náklady ve výši 7.785 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
zařazení projektu ORG 5201 "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" s celkovými náklady ve výši 9.616 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
zařazení projektu ORG 5202 "Násilí věc (ne)veřejná" s celkovými náklady ve výši 173 tis. Kč a dobou realizace 2014-2016 do rozpočtu provozních výdajů města Brna,
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 obecně prospěšné společnosti SPONDEA v celkové výši 172.425,- Kč,
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s obecně prospěšnou společností SPONDEA,
rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy. 


28.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností, souhlas s podáním žádosti o dotaci, změna celkových nákladů - RM6/12020
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje svěření investorství a investorské činnosti Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na akci ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa".***2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení návrhu smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna RMB.***úkol č.: [R6/147/28]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-09-24]3.RMB souhlasí


s manuálem realizace projektu IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa", který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu,
s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa", Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4.RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" z 38.950 tis. Kč na 46.687 tis. Kč.5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" z 38.950 tis. Kč na 46.687 tis. Kč.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


29.

Projekt Regionální inovační strategie "Kreativní centrum Brno" - závěry studie proveditelnosti - RM6/11943
Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 8 členů, 1 byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
 


30.

Projekt IPRM Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 - posouzení projektu - RM6/11950
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.Termín: do 30. 9. 2014Schváleno jednomyslně 10 členy. 


31.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení projektu - RM6/11949
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.Termín: do 31. 12. 2014Schváleno jednomyslně 10 členy. 


32.

Projekt IPRM Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa - posouzení projektu - RM6/11980
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa".2.RMB schvaluje manuál realizace projektu, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí dopis se žádostí MČ Brno-Nový Lískovec ve věci "Postup projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci".4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa",
přípravu žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod na projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu,
poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu FKEP MČ Brno-Nový Lískovec ve výši 8.000 tis. Kč za stanovených podmínek.

Termín: do 30. 9. 2014Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


33.

Projekt IPRM "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12006
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 34-37.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" k financování, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.325.113,40 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


34.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12009
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" k financování, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 5.065.062,- Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


35.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12008
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" k financování, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 5.338.813,55 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


36.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12004
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" k financování, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 14.171.164,45 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


37.

Projekt IPRM "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12018
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" k financování, které tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 4.999.999,99 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


38.

Projekt IPRM "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12005
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 39.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" k financování, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 39.049.394,36 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


39.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace - RM6/12007
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí schválení projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" k financování, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.544.691,30 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


40.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - RM6/11952
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost společnosti STAREZ - SPORT, a. s., o rozšíření účelu poskytnuté dotace.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 4012094303 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ - SPORT, a. s., na úhradu provozních a investičních nákladů v rámci přípravy a realizace projektu Areál dopravní výchovy.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem uvedeného dodatku.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


41.

Projekt IPRM "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11947
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


42.

Projekt "Manažer IPRM Brno" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11948
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Manažer IPRM Brno.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


43.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11976
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 44.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


44.

Projekt Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11975
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


45.

Projekt IPRM "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/11981
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni".Schváleno jednomyslně 8 členy. 


46.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - návrh dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11946
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí dodatek č. 1 k podmínkám pro poskytnutí prostředků na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit text prohlášení příjemce dotace k projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


47.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území - RM6/11913
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


48.

Zařazení investice "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát" do závazného plánu kapitálových výdajů - návrh rozpočtového opatření - RM6/11919
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, neboť akce ORG 2801 "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát" navržená k zařazení do rozpočtu nemá schválený investiční záměr,
zařazení nové investiční akce ORG 2801 "Rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 500 tis. Kč s dobou realizace v r. 2014 do závazného plánu kapitálových výdajů.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění rekonstrukce prostor v Aquaparku Kohoutovice - zamezení tepelných ztrát.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


49.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 3. kolo - RM6/11920
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 50.
RMB schvaluje


poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 50 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 3. kolo", která tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu,
uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


50.

Návrh na poskytnutí dotace na Běh olympijského dne v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11921
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu Realmedia s. r. o. v celkové výši 15 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 4. kolo",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že uspokojený žadatel je jiná organizace než spolek,
uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


51.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2015-2017 - RM6/11978
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí střednědobý výhled p. o.


Základní škola Brno, Čejkovická 10, na období 2015-2017,
Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, na období 2015-2017,
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, na období 2015-2017,
Mateřská škola Brno, Štolcova 51, na období 2015-2017.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


52.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice" - RM6/11979
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekt "Život ve stínu šibenice".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit PhDr. Vieru Rusinkovou, vedoucí Odboru kultury MMB, podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


53.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Domu umění v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/11983
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010 v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 2.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


54.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a PREMEDICAL BS, s. r. o. - RM6/11927
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a PREMEDICAL BS, s. r. o., která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


55.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/11928
Dotazy členů RMB zodpověděla MUDr. Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.
1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova 2/4, budova č. p. 494, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. 1050/1 - zast. plocha a nádv., vše v  k. ú. Veveří , obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání zákonem stanoveným způsobem.***úkol č.: [R6/147/55]zodpovídá: OZ MMB [19]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - odstranění kolaudačních závad a doplnění prací dle doporučení NPÚ" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/11944
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - odstranění kolaudačních závad a doplnění prací dle doporučení NPÚ" jako nejvhodnější nabídku společnosti Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno , která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/20]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Anketa o nejlepší sportovce města Brna pro léta 2014-2016" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11922
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Anketa o nejlepší sportovce města Brna pro léta 2014-2016" jako nejvhodnější nabídku firmy GALANT BRNO, s. r. o., Družstevní 2223/21, 621 00 Brno , IČ 255 45 931.2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou GALANT BRNO, s. r. o., Družstevní 2223/21, 621 00 Brno , která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/56]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


57.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DBEST living s. r. o. - RM6/11989
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 58.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády" jako nejvhodnější nabídku společnosti DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/57]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


58.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Beethovenova 2 - oprava 3 volných bytů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/11990
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Beethovenova 2 - oprava 3 volných bytů" jako nejvhodnější nabídku společnosti PRESL s. r. o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRESL s. r. o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno , která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/58]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


59.

Návrh rozpočtového opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB - RM6/11997
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


zařazení akce ORG 2776 - "Technické zhodnocení objektu archiv MMB Přední 2" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 69 tis. Kč do závazného plánu kapitálových výdajů s dobou realizace v roce 2014,
zařazení akce ORG 2777 - "Technické zhodnocení kulturních památek" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 200 tis. Kč do závazného plánu kapitálových výdajů s dobou realizace v roce 2014,
zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3283 - "Technické zhodnocení objektů města" z 35.457 tis. Kč na 36.957 tis. Kč,
rozpočtové opatření dle tabulky,

z důvodu nutnosti přesunu části provozních výdajů do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


60.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu Národnímu divadlu Brno, p. o. - RM6/11938
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 9 v domě Orlí 7 v Brně Národnímu divadlu Brno, p. o., na dobu neurčitou a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/147/60]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


61.

Změna účelu užívání bytu č. 3 v domě Radnická 5 v Brně - RM6/11939
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 62.
1.RMB souhlasí se změnou účelu užívání 5pokojového bytu č. 3 v domě Radnická 5 v Brně k nebytovým účelům.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB podat ve spolupráci s Odborem správy majetku MMB stavebnímu úřadu ÚMČ Brno-střed žádost o souhlas se změnou účelu užívání bytu k nebytovým účelům.***úkol č.: [R6/147/61]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [2014-09-30]Schváleno jednomyslně 7 členy. 


62.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Nerudova 7 v  k. ú. Veveří - RM6/11937
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA - JM o. s. o pronájem nebytových prostor v budově Nerudova 7 v  k. ú. Veveří .2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor v objektu Nerudova 7 v  k. ú. Veveří uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ASOCIACÍ POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA - JM o. s. jako nájemcem týkající se pronájmu prostor v 5. NP objektu Nerudova 7, č. p. 321, která je součástí pozemku p. č. 1043 k. ú. Veveří o celkové výměře 96,50 m², která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


63.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 - RM6/11934
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 64.
1.RMB bere na vědomí


žádost xxxxxxxxx o ukončení nájmu místnosti č. 5 v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 dohodou,
žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem místnosti č. 5 v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11.

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, týkající se ukončení n&#$07jmu místnosti č. 5 o výměře 63 m² v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1460 k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 36a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.4.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem týkající se pronájmu místnosti č. 5 o výměře 63 m² v budově bez č. p./č. e., kter&#$07 je součástí pozemku p. č. 1460 k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 36b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


64.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v budově Starobrněnská 20 v  k. ú. Město Brno - RM6/11932
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).
1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o ukončení nájmu nebytových prostor k 31. 8. 2014.2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako nájemcem týkající se ukončení nájmu místnosti č. 120 o výměře 41,29 m² v 1. NP budovy Starobrněnská 20, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 k. ú. Město Brno , k 31. 8. 2014. Dohoda o ukončení nájmu tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. 3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


65.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 v  k. ú. Černovice - RM6/11930
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84, o souhlas s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84 v  k. ú. Černovice .2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - sálu s příslušenstvím v budově Charbulova 84, č. p. 108, která je součástí pozemku p. č. 638/1 k. ú. Černovice , spolku Rolnička Černovice za účelem hudebně-pohybové výchovy předškolních dětí za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


66.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1117/2008-981, dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1360/2008-981, areál Pisárecká 11 v  k. ú. Pisárky - RM6/11935
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost LINOLL interier s. r. o. o pronájem prostor v objektu garáže na pozemku p. č. 1452/3 k. ú. Pisárky ,
žádost BONFAIR s. r. o. o pronájem prostor v objektech garáží na pozemcích p. č. 1452/4 a 1452/5 k. ú. Pisárky .

2.RMB schvaluje


dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 1117/2008-981 uzav&#$08raný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a LINOLL interier s. r. o. jako nájemcem týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o 17 m² v budově bez č. p./&#$03. e., která je součástí pozemku p. č. 1452/3 k. ú. Pisárky , který tvoří přílohu č. 39a tohoto zápisu,
dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 1360/2008-981 uzavíraný mezi statut&#$07rním městem Brnem jako pronajímatelem a BONFAIR, spol. s r. o., jako nájemcem týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o 17 m² v budově bez č. p./č. e., která je sou&#$03ástí pozemku p. č. 1452/4 k. ú. Pisárky a o 17 m² a v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1452/5 k. ú. Pisárky , který tvoří přílohu č. 39b tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


67.

Smlouva o nájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice - RM6/11936
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).
1.RMB bere na vědomí žádost Aretti CZ, s. r. o., o pronájem části oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice .2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu plochy oplocení uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Aretti CZ, s. r. o., jako nájemcem týkající se pronájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice o celkové výměře 18 m², která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


68.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády" - uzavíraný se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/11931
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6614051885 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku***úkol č.: [R6/147/68]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


69.

Návrh budoucího prodeje a návrh nabytí částí pozemků v  k. ú. Černovice , lokalita Kaménky - RM6/12032
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna, v návaznosti na usnesení R6/145. schůze RMB konané dne 6. 8. 2014, bod č. 160, jehož odst. 3 zní:
"RMB schvaluje Teze smluvního vztahu pro dispozici s pozemky - budoucí prodej pozemků specifikovaných výše společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. obsahující zejména závazek společnosti k vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury, podmínky prodeje pozemků společnosti, sjednání výhrady zpětné koupě jako práva věcného, které bude zřízeno ve prospěch statutárního města Brna k pozemkům specifikovaným výše, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu."
schválit


budoucí prodej pozemků:
- část p. č. 2164 - zahrada , o výměře 7.165 m²
- část p. č. 2159/4 - orná půda , o výměře 116 m²- část p. č. 2162/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 47 m²
- část p. č. 2163/4 - zahrada , o výměře 2.156 m²
- část p. č. 2712/102 - orná půda , o výměře 2.776 m²
- část p. č. 2712/116 - orná půda , o výměře 3.383 m²
- část p. č. 2712/125 - orná půda , o výměře 1.945 m²
- část p. č. 2712/126 - orná půda , o výměře 899 m²
- část p. č. 2712/129 - orná půda , o výměře 1.277 m²
- p. č. 2712/131 - orná půda , o výměře 832 m²
- p. č. 2712/136 - orná půda , o výměře 97 m²
- část p. č. 2712/142 - orná půda , o výměře 1.872 m²
- část p. č. 2712/143 - orná půda , o výměře 764 m²
- část p. č. 2712/144 - orná půda , o výměře 818 m²
- část p. č. 2712/146 - orná půda , o výměře 2.115 m²
- část p. č. 2712/148 - orná půda , o výměře 7.133 m²
- část p. č. 2712/150 - orná půda , o výměře 12.066 m²
- p. č. 2712/152 - orná půda , o výměře 161 m²
- část p. č. 2712/153 - orná půda , o výměře 7.810 m²
- část p. č. 2712/220 - orná půda , o výměře 12.631 m²
vše v  k. ú. Černovice ,společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., za dohodnutou kupní cenu 105.700.800,- Kč bez DPH,
s budoucím zřízením výhrady zpětné koupě jako práva věcného k výše uvedeným pozemkům v  k. ú. Černovice ve prospěch statutárního města Brna,
budoucí nabytí pozemků:- část p. č. 2712/115 - orná půda , o výměře 1. 152
- část p. č. 2712/117 - orná půda , o výměře 377 m²
- část p. č. 2712/119 - orná půda , o výměře 4. 677
- část p. č. 2712/120 - orná půda , o výměře 1. 513
- část p. č. 2712/122 - orná půda , o výměře 133 m²
- část p. č. 2712/123 - orná půda , o výměře 131 m²
- část p. č. 2712/124 - orná půda , o výměře 79 m²
- část p. č. 2712/127 - orná půda , o výměře 102 m²
- část p. č. 2712/128 - orná půda , o výměře 215 m²
- část p. č. 2712/130 - orná půda , o výměře 1 m²
- část p. č. 2712/138 - orná půda , o výměře 34 m²
- část p. č. 2712/139 - orná půda , o výměře 85 m²
- část p. č. 2712/140 - orná půda , o výměře 112 m²
- část p. č. 2712/141 - orná půda , o výměře 62 m²
- část p. č. 2712/145 - orná půda , o výměře 71 m²
- část p. č. 2712/147 - orná půda , o výměře 82 m²
- část p. č. 2712/11 - orná půda , o výměře 302 m²
vše v  k. ú. Černovice ,se závazkem společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., vybudovat v lokalitě potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu a


za podmínek smlouvy o budoucích kupních smlouvách.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


70.

Návrh na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 1544/7 a 1544/8 k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11957
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 71-76 .
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí:


částí pozemku p. č. 1544/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 442 m² označených dle geometrického plánu č. 861-42/2011 jako pozemky p. č. 1544/20 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 134 m² a p. č. 1544/21 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m²,
části pozemku p. č. 1544/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 663 m² označené dle geometrického plánu č. 861-42/2011 jako pozemek p. č. 1544/22 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 114 m²,

vše v  k. ú. Komárov ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


71.

Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13 k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11960
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13, označené dle geometrického plánu č. 902-5846/2012 jako pozemek p. č. 1548/29 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 192 m² v  k. ú. Komárov , z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


72.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3942/46 k. ú. Černá Pole z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11962
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 3942/46 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²
k. ú. Černá Pole ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


73.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1969/17 k. ú. Slatina z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11963
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 1969/17 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 135 m²
k. ú. Slatina ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


74.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku p. č. 2600/6 v k. ú Slatina z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11961
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku- p. č. 2600/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 88 m²
k. ú. Slatina ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


75.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p. č. 3612/288 a 3612/299 , oba v  k. ú. Řečkovice , z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11964
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům:- p. č. 3612/288 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 285 m²
- p. č. 3612/299 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 12 m²
oba v  k. ú. Řečkovice ,z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


76.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 k. ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s. - RM6/11967
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku- p. č. 7608/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 204 m²
k. ú. Židenice ,z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s bezúplatným nabytím pozemků- p. č. 7623/47 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 57 m², jehož součástí je stavba spojovacího chodníku s jednostranným zábradlím
- p. č. 7623/68 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 78 m²
- p. č. 7623/167 - ost. plocha, zeleň, o výměře 235 m², jehož součástí je stavba opěrné zdi z betonových tvárnic- p. č. 7623/183 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 85 m²
k. ú. Židenice ,z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


77.

Pronájem pozemků p. č. 4767/311 k. ú. Královo Pole a p. č. 5348/36 k. ú. Žabovřesky - RM6/11977
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 78 a 79.
RMB schvaluje pronájem pozemků- p. č. 4767/311 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 137
k. ú. Královo Pole ,- p. č. 5348/36 - zahrada , o výměře 248 m²
k. ú. Žabovřesky ,manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 11. 550 ,- Kč a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


78.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1596/2 a 1831 k. ú. Pisárky - RM6/11956
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků p. č. 1596/2 a 1831 k. ú. Pisárky za účelem vybudování parkovacích míst pro potřeby zubní ordinace.2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků- části p. č. 1596/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 22 m²
- části p. č. 1831 - trvalý travní porost , o výměře 6 m²
k. ú. Pisárky .Schváleno jednomyslně 8 členy. 


79.

Záměr směny pozemku p. č. 664/3 a částí pozemků p. č. 664/4 a 666 , vše v  k. ú. Horní Heršpice - RM6/11959
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem směny pozemků- p. č. 664/3 - zahrada , o výměře 7 m²- části p. č. 664/4 - zahrada , o výměře 19 m²
- části p. č. 666 - orná půda , o výměře 234 m²
vše v  k. ú. Horní Heršpice .2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


směnu pozemků- p. č. 664/3 - zahrada , o výměře 7 m²
- p. č. 664/8 - zahrada , o výměře 19 m²
- p. č. 666/2 - orná půda , o výměře 234 m²
vše v  k. ú. Horní Heršpice ,ve vlastnictví statutárního města Brnaza pozemek - p. č. 664/2 - zahrada , o výmě&#$ 04 e 260 m²
k. ú. Horní Heršpice ,ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxbez doplatku,
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení k části pozemku p. č. 666/2 , který vzniká dle GP č. 1899-171/2014 z pozemku p. č. 666 , vše v  k. ú. Horní Heršpice , ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
svěření MČ Brno-jih pozemku- p. č. 664/2 - zahrada , o výměře 260 m²
k. ú. Horní Heršpice , který vzniká dle GP č. 1899-171/2014, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.


Schváleno jednomyslně 8 členy.


81.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 890/2, 2076/1, 2076/6, 2077/1 k. ú. Horní Heršpice a p. č. 332/6 k. ú. Dolní Heršpice - RM6/11965
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 82.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků- p. č. 890/2 - orná půda , o výměře 310 m²
- p. č. 2076/1 - orná půda , o výměře 231 m²
- p. č. 2076/6 - orná půda , o výměře 246 m²
- p. č. 2077/1 - orná půda , o výměře 450 m²
k. ú. Horní Heršpice ,- p. č. 332/6 - orná půda , o výměře 102 m²
k. ú. Dolní Heršpice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.Schváleno jednomyslně 8 členy.


82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 879/1, 879/2, 881/1, 882, 883/2, 883/3, 2060/9, 2060/13, 2078/8, 2078/9, 2084/3, 2085/6, 2091/5 k. ú. Horní Heršpice - RM6/11966
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků- p. č. 879/1 - ost. plocha, o výměře 3.603 m²- p. č. 2078/9 - ost. plocha, o výměře 285 m²
k. ú. Horní Heršpice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků- p. č. 879/2 - ost. plocha, o výměře 148 m²- p. č. 881/1 - ost. plocha, o výměře 22 m²
- p. č. 882 - ost. plocha, o výměře 62 m²- p. č. 883/2 - ost. plocha, o výměře 1.290 m²- p. č. 883/3 - ost. plocha, o výměře 359 m²- p. č. 2060/9 - ost. plocha, o výměře 135 m²
- p. č. 2060/13 - ost. plocha, o výměře 40 m²- p. č. 2078/8 - ost. plocha, o výměře 13 m²- p. č. 2084/3 - ost. plocha, o výměře 36 m²- p. č. 2085/6 - ost. plocha, o výměře 227 m²
- p. č. 2091/5 - ost. plocha, o výměře 229 m²
vše v  k. ú. Horní Heršpice ,v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.Schváleno jednomyslně 8 členy.


83.

Nabídky předkupního práva k rekreačním objektům při ulici Ondráčkova - Zlámanky v  k. ú. Líšeň - RM6/11945
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxx ze dne 30. 6. 2014 k využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 730, stavba pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku p. č. 4110/96 k. ú. Líšeň , za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky,
nabídku xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 7. 2014 k využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 677, stavba pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku p. č. 4110/14 k. ú. Líšeň , za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 730, stavba pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku p. č. 4110/96 k. ú. Líšeň , za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 30. 6. 2014,
s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 677, stavba pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku p. č. 4110/14 k. ú. Líšeň , za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 7. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbám pro rodinnou rekreaci při ulici Ondráčkova - Zlámanky v  k. ú. Líšeň uvedeným v Seznamu staveb pro rodinnou rekreaci při ulici Ondráčkova - Zlámanky v  k. ú. Líšeň , stojících na pozemcích p. č. 4110/3, 4110/4, 4110/5, 4110/6, 4110/7, 4110/8, 4110/9, 4110/10, 4110/11, 4110/12, 4110/13, 4110/14, 4110/15, 4110/16, 4110/17, 4110/18, 4110/19, 4110/20, 4110/21, 4110/22, 4110/23, 4110/24, 4110/25, 4110/26, 4110/27, 4110/28, 4110/29, 4110/30, 4110/31, 4110/35, 4110/36, 4110/37, 4110/38, 4110/39, 4110/40, 4110/41, 4110/42, 4110/43, 4110/44, 4110/45, 4110/46, 4110/47, 4110/32, 4110/33, 4110/34, 4110/48, 4110/49, 4110/50, 4110/51, 4110/52, 4110/53, 4110/57, 4110/58, 4110/65, 4110/95, 4110/96 pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva nabídnuty. Seznam staveb pro rodinnou rekreaci při ulici Ondráčkova - Zlámanky v  k. ú. Líšeň , tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


84.

Nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e., garáže při ulici Vyškovská na pozemcích v  k. ú. Slatina - RM6/11955
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxxxx ze dne 4. 6. 2014 k využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., garáž, zapsané na LV 1244, stojící na pozemku p. č. 860 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m² v  k. ú. Slatina , za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., garáž stojící na pozemku p. č. 860 k. ú. Slatina , za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů xxxxxxxxxxxx ze dne 4. 6. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budovám bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemcích p. č. 822, 823, 824, 826, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 886, 887, 889/3, 825, 831, 842, 850, 852, 885 vše v  k. ú. Slatina , pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva nabídnuty.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


85.

Nabídka předkupního práva k rodinnému domu č. p. 189 na pozemku p. č. 1523 k. ú. Slatina - RM6/11953
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 86.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxx ze dne 28. 5. 2014 na využití předkupního práva k budově č. p. 189, rodinný dům, zapsané na LV 1554, umístěné na pozemku p. č. 1523 - zast. plocha a nádv., o výměře 186 m² v  k. ú. Slatina , ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 3.500.000,- Kč a za podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 189, rodinný dům, umístěné na pozemku p. č. 1523 k. ú. Slatina , za kupní cenu ve výši 3.500.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxx xxxxxxx ze dne 28. 5. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


86.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 210 na pozemku p. č. 1115/2 k. ú. Bohunice - RM6/11954
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 2. 6. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 210, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1115/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m² v  k. ú. Bohunice , za kupní cenu 25.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě na nemovitou věc, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 210, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1115/2 k. ú. Bohunice , za kupní cenu 25 .000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxx ze dne 2. 6. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


87.

Návrh na dispozici s pozemky a budovami v  k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/12021
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 88.
1.RMB bere na vědomí


informaci o možnosti zajištění přístupu do areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s., z ulice Pratecká v případě realizace směny pozemků s AGRO Brno-Tuřany, a. s., zejména skutečnost


že plnohodnotný přístup do lokality je pouze po kapacitním vjezdu z ulice Pratecké, který se nachází na pozemcích dvou fyzických osob a na pozemcích AGRO Brno-Tuřany, a. s., a v případě realizace navrhované směny nebude město Brno vlastníkem pozemků situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká,
že další vjezdy do areálu z ulice z ul. Východní a z ulice Dvorecká nejsou plně kapacitní pro těžkou nákladní dopravu,
že dle vyjádření p. xxxxxxxxx, vlastníka pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany , situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká, nemá p. xxxxxxxxx zájem o prodej těchto pozemků městu Brnu, souhlasí pouze s pronájmem těchto pozemků, a to se společným pronájmem společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., a městu Brnu,
že nájemné za pronájem pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 a další pozemky v  k. ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s., o celkové výměře 1. 087 m² dle stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi p. xxxxxxxxx a spol. AGRO Brno-Tuřany, a. s., částku 180.000,- Kč/rok,
že p. xxxxxxx souhlasí s návrhem konceptu smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany , situovaných v ploše vjezdu do areálu z ulice Pratecká, zpracovaným MO MMB za podmínky, že součet výše nájemného za tyto pozemky ve společném nájmu statutárního města Brna a AGRO Brno-Tuřany, a. s., a nájemného za pronájem částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/47 k. ú. Tuřany v nájmu výlučně společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., nacházející se při vjezdu z ulice Pratecká, bude ve výši 180.000,- Kč a za podmínky, že z nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2065/96 a 2065/100 k. ú. Tuřany bude vypuštěno MO MMB navrhované ujednání o zápisu nájemního práva dle této nájemní smlouvy do katastru nemovitostí,
že další fyzická osoba - vlastnice pozemku p. č. 2065/87 k. ú. Tuřany , jehož č&#$07st o výměře 342 m² je situována v trase příjezdové komunikace, souhlasila s pronájmem pozemku za nájemné ve výši 30,- Kč/m²/rok,

návrh společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., aby předmětem směny na straně společnosti byla mj. pouze id. ½ částí pozemku p. č. 2065/90 a 2065/93 , jež jsou situovány v ploše vjezdu z ulice Pratecká, z důvodu zachování příjezdu AGRO Brno-Tuřany, a. s., na navazující pozemky v majetku této společnosti.

2.RMB schvaluje


nájem (spolu se společností AGRO Brno-Tuřany, a. s.)
- části pozemku p. č. 2065/96 - o výměře 399 m²- části pozemku p. č. 2065/100 - o výměře 233 m²celkem o výměře 632 m²
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx


za účelem užívání těchto pozemků jako manipulační plochy a příjezdové komunikace z ulice Pratecké k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Brna a ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s.,
na dobu neurčitou, se sjednanou výpovědní dobou 1 rok,
za nájemné ve výši 123.000,- Kč/rok celkem pro oba nájemce (tj. cca 195,57 Kč/m²/rok), přičemž výše nájemného připadajícího na statutární město Brno činí 61.500,- Kč/rok,
bez ujednání o zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí,

za podmínek smlouvy o nájmu částí pozemků, která tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

nájem (spolu se společností AGRO Brno-Tuřany, a. s.)
- části pozemku p. č. 2065/87 - o výměře 342 m²
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


za účelem užívání těchto pozemků jako manipulační plochy a příjezdové komunikace z ulice Pratecké k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Brna a ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s.,
na dobu neurčitou, se sjednanou výpovědní dobou 1 rok,
za nájemné ve výši 10.260,- Kč/rok celkem pro oba nájemce (tj. 30,- Kč/m²/rok), přičemž výše nájemného připadajícího na statutární město Brno činí 5.100,- Kč/rok,
s ujednáním o zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí,

za podmínek smlouvy o nájmu části pozemku, která tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


směnu pozemků
- p. č. 173/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 84 m²- p. č. 173/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 503 m²- p. č. 176/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 3 m²
- p. č. 177 - zast. plocha a nádv., o výměře 266 m²- p. č. 178 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²- p. č. 180/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.452 m²
- p. č. 181 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 568 m²- p. č. 182/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 152 m²- p. č. 198 - zast. plocha a nádv., o výměře 33 m²
- p. č. 199/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 733 m²- p. č. 199/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 91 m²- p. č. 199/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 109 m²
- p. č. 213/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2.921 m²- p. č. 213/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 48 m²- p. č. 213/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 277 m²- p. č. 213/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 61 m²
- p. &#$03. 214/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 76 m²- p. č. 214/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 540 m²- p. č. 214/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 114 m²
- p. č. 214/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²- p. č. 214/10 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²- p. č. 214/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 214/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 54 m²- p. č. 214/16 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 551 m²- p. č. 214/17 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 115 m²
- p. č. 214/18 - ost. plocha, manipulační plocha, o vým&#$01ře 151 m²- p. č. 2065/34 - zast. plocha a nádv., o výměře 83 m²- p. č. 2065/53 - zast. plocha a nádv., o výměře 88 m²
- p. č. 2065/110 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 96 m²- p. č. 2065/111 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 76 m²- část p. č. 200/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 100 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 200/7 o výměře 100 m²- část p. č. 214/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2.521 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 214/21 o výměře 2.521 m²
- část p. &#$ 03 . 2065/109 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 58 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/109 o výměře 58 m²
- část p. č. 205/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.886 m², označená dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 205/4 o výměře 1.886 m²
vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,ve vlastnictví statutárního města Brna, se všemi součástmi a příslušenstvími,za nemovité věci ve vlastnictví AGRO Brno-Tuřany, a. s., a to:- p. č. 2065/113 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2. 270
- p. č. 2065/115 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2.380 m²- p. č. 2065/116 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2. 725 m²- p. č. 2065/117 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1. 319
- p. &#$03. 2065/121 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 275 m²
- části p. č. 2065/17 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/84 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné vým&#$01ře 821 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/155 - o výměře 821 m²
- části p. č. 2065/17 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/84 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné výměře 1 .448 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/156 - o výměře 1.448 m²- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ vzhledem k celku na částech pozemku p. č. 2065/90 - ost. plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 2065/93 - ost. plocha, manipulační plocha, o souhrnné výměře 425 m², označené dle GP č. 1285-174/2014 jako p. č. 2065/157 - o výměře 425 m²
vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,se všemi součástmi a příslušenstvími,s doplatkem ve výši 2.460.500,- Kč ze strany AGRO Brno-Tuřany, a. s.
nabytí nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí:
- budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 186 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 187 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 188 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 189 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 200/2 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemcích p. č. 200/5 a 200/6 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 200/3 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 190 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 2065/14 - budova bez č. p. nebo ev., garáž, na pozemku p. č. 206/3 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 192 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 193 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 194 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 196 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 197/1 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 214/6 - budova bez č. p. nebo ev., stavba pro výrobu a skladování, na pozemku p. č. 2065/10 - budova bez č. p. nebo ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 2065/11 vše v  k. ú. Tuřany , obec Brno, okres Brno-město,
nabytí nemovitých věcí nezapsaných v katastru nemovitostí:- stavba zděné garáže na pozemku p. č. 200/4 - stavba silážní jámy na pozemku p. č. 214/14 - stavba silážní jámy na pozemku p. č. 214/13 - stavba plechového násypníku krmiva na pozemku p. č. 200/1 - stavba nádrže na pozemku p. č. 200/1 - stavba hnojiště na pozemku p. č. 200/1 - stavba jímky a hnojiště na pozemku p. č. 200/1 - podzemní stavba protipožární nádrže na pozemku p. č. 205/1 - stavba přístupové komunikace z ulice Pratecká v  k. ú. Tuřany nacházející se na pozemcích p. č. 2065/100, 2065/96, 2065/93, 2065/90, 2065/87, 2065/17 a 2065/84 - stavba komínu na pozemku p. č. 205/3 - stavba drátěného oplocení- stavba plechového oplocení- stavba zpevnění ploch- stavba jímek- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ vzhledem k celku na stavbách areálových páteřních inženýrských sítí (vedení plynu, elektrické energie, osvětlení, vody a kanalizace)vše v  k. ú. Tuřany ,z vlastnictví AGRO Brno-Tuřany, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna, vše za celkovou cenu 100 .000,- Kč


a za podmínek smlouvy směnné a kupní.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


88.

Smlouva o zajištění provozu areálu v  k. ú. Tuřany s AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/11993
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o zajištění provozu areálu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností AGRO Brno-Tuřany, a. s., IČ 293 65  619 , se sídlem Dvorecká 521/27, 620 00 Brno , týkající se úpravy práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vlastnictvím a užíváním nemovitostí v bývalém areálu zemědělského družstva v Tuřanech mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká v Brně. Smlouva o zajištění provozu areálu tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o zajištění provozu areálu.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


89.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na pozemcích v  k. ú. Maloměřice - RM6/12023
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti STAVOS Engineering s. r. o. zastupující na základě plné moci společnost STAVOS Brno, a. s., o uzavření plánovací smlouvy ze dne 21. 7. 2014.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření plánovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOS Brno, a. s., jejímž obsahem je závazek vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, kdy se jedná zejm. o komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy, vodovod pro veřejnou potřebu, přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu, kanalizaci splaškovou pro veřejnou potřebu, kanalizaci dešťovou pro veřejnou potřebu, vsakovací a retenční průlehy, veřejné a venkovní osvětlení, sadové úpravy, ostatní zpevněné plochy, rozvody NN, NTL plynovod, na náklady společnosti STAVOS Brno, a. s., v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" na pozemcích v  k. ú. Maloměřice , za podmínek dle plánovací smlouvy.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


90.

Zpráva ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí", návrh na zrušení usnesení zasedání ZMB č. Z6/015 konaného dne 15. 5. 2012, bod č. 63 - uzavření soudního smíru mezi Úrazovou nemocnicí Brno, statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně uznání neplatnosti smluv na převod a užívání movitých věcí - vybavení Úrazové nemocnice Brno, návrh na bezúplatný převod nemovitostí Masná 3a a 3c s pozemky, vše v  k. ú. Trnitá - RM6/11970
Bylo hlasováno po delší rozpravě.
1.RMB bere na vědomí Zprávu ve věci "Úrazová nemocnice - řešení situace vzniklé v souvislosti s přijetím zákona č. 485/2008 Sb., problematika movitých věcí".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit odst. 2 písm. a) bodu č. 63 usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 konaného dne 15. 5. 2012, které zní:
"2. ZMB souhlasía) s návrhem na uzavření soudního smíru jehož obsahem je uznání Fakultní nemocnicí Brno a Úrazovou nemocnicí v Brně neplatnosti uzavřených smluv - smlouvy o změně příslušnosti hospodařit ze dne 5. 12. 2008, smlouvy o výpůjčce ze dne 10. 12. 2008 a nájemní smlouvy ze dne 29. 12. 2008 uzavřené mezi Úrazovou nemocnicí v Brně a Fakultní nemocnicí Brno ve smyslu ust. § 39 obč. zákoníku v platném znění oproti závazku města Brna bezúplatně převést nemovitosti a to:- budovu ul. Masná č. p. 50 or. 3a způsob využití občanská vybavenost na p. č. 250/1 a pozemek p. č. 250/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 2.270 m²
- budovu ul. Masná č. p. 428 or. č. 3c způsob využití jiná stavba na p. č. 250/2 a pozemek p. č. 250/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 368 m², vše v k. ú. Trnitádo vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Fakultní nemocnice Brno. Návrh soudního smíru tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení;"
Odst. 1 a písm. b) odst. 2 bodu č. 63 usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 zůstává v platnosti beze změny.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s pokračováním jednání o možnosti mimosoudního narovnání s Fakultní nemocnicí Brno.Termín: 31. 1. 20154.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s pokračováním v soudním sporu mezi statutárním městem Brnem, Úrazovou nemocnicí v Brně a Fakultní nemocnicí Brno pokud nedojde k uzavření dohody o mimosoudním narovnání a jejímu schválení příslušnými orgány státní správy.Termín: do 31. 1. 2015Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


91.

Uzavření dohody o umožnění stavby "Terénní a sadové úpravy (plocha mezi areály CEITEC a AdMaS)" na pozemcích statutárního města Brna p. č. 839/67, 839/68, 839/107 a 839/265 k. ú. Medlánky - RM6/12017
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost Vysokého učení technického v Brně o povolení provedení prací na pozemcích v majetku města Brna p. č. KN 839/67, 839/68, 839/107 a PK 699/1 k. ú. Medlánky (nyní p. č. KN 839/265 k. ú. Medlánky ) dotčených plánovanou stavbou "Terénní a sadové úpravy (plocha mezi areály CEITEC a AdMaS)" na těchto pozemcích v majetku města Brna a na pozemcích v majetku Vysokého učení technického v Brně,
skutečnost, že část pozemku p .č. 839/67, 839/107 a id. ½ p. &#$03. 839/265 k. ú. Medlánky (původně PK 699/1 k. ú. Medlánky ) jsou předmětem aktuálně projednávaného návrhu směny s VUT (předpokládaný termín projednání v ZMB v září t. r.) a pozemek p. č. 839/68 bude předmětem návrhu směny s VUT, která je ve fázi přípravy.

2.RMB schvaluje dohodu o umožnění stavby, která opravňuje Vysoké učení technické v Brně provést stavbu "Terénní a sadové úpravy (plocha mezi areály CEITEC a AdMaS)" na pozemcích statutárního města Brna p. č. 839/67, 839/68, 839/107 k. ú. Medlánky a na p. č. 839/265 (dříve PK 699/1 k. ú. Medlánky ), jež je ve spoluvlastnictví města Brna a VUT. Dohoda o umožnění stavby tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem této dohody.Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.  


92.

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/11994
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu pokrytí výdajů za služby v souvislosti s údržbou díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" za období březen až srpen 2014.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


93.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou UNISTAV a. s. - RM6/12002
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" jako nejvhodnější nabídku firmy UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 602 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 602 00 Brno , na veřejnou zakázku "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/147/93/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/147/93/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/93/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/93/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/93/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/147/93/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


94.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., peněžitým vkladem statutárního města Brna - RM6/12015
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB pověřuje společnost STAREZ - SPORT, a. s., zajištěním zpracování studie proveditelnosti a dalších předprojektových a projektových prací v souvislosti s plánovanou výstavbou "nového brněnského velodromu" na území města Brna.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 3.000.000,- Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


95.

Projekt Rozvoj podnikání na ZŠ - Dovednosti 21. století v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12019
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s účastí příspěvkové organizace statutárního města Brna Základní školy Brno, Čejkovická 10, jak partnera v projektu "Rozvoj podnikání na ZŠ - Dovednosti 21. století", předkládaném Základní školou a mateřskou školou Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČ 709 80 951, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.1. Počáteční vzdělávání, 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem "Doložky osvědčující souhlas zřizovatele".Schváleno jednomyslně 10 členy. 


96.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - Beringie Zoo Brno - náhrada škody" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12022
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Právní služby - Beringie Zoo Brno - náhrada škody" jako nejvhodnější nabídku firmy Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, s. r. o., IČ 293 04 873.2.RMB schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Brnem a společností Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, s. r. o., IČ 293 04 873, která tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytování právních služeb.***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o poskytování právních služeb na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy***úkol č.: [R6/147/96]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení] Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.   


98.

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj - RM6/12025
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj, které tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem Memoranda.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


99.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2014 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/12024
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2014 ve výši 2.000.000,- Kč mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 10 členy. 


100.

Návrh nabytí pozemků p.č. 4097 a 4224/3 k. ú. Bystrc - změna usnesení R6/111. schůze RMB konané dne 7. 8. 2013 , bod č. 97 a návrh na změnu usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009 , bod č. 75 - RM6/12030
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.
1.RMB bere na vědomí vyjádření xxxxxxxxxxxx ze dne 2. 12. 2013 , dle kterého trvá na návrhu kupní ceny ve výši 332.585,- Kč a žádá o opětovné projednání návrhu v orgánech statutárního města Brna.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit se zvýšením kupní ceny na 332.585,- Kč dle vyjádření xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 2. 12. 2013.3.RMB trvá na usnesení R6/111. schůze RMB konané dne 7. 8. 2013, bod č. 97 odst. 2, které zní:
"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8.12.2009, bod č. 75., která zní:"Zastupitelstvo města Brna schvaluje úplatné nabytí pozemků:- p. č. 4097 - ostatní plocha , o výměře 39 m²
- p. č. 4224/3 - ostatní plocha , o výměře 266 m²
v k. ú. Bystrc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx (ideal. 1/4) a xxxxxxxxxxxxxx (ideal. 3/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302 .350,- Kč."takto:"Zastupitelstvo města Brna schvaluje platné nabytí pozemků:- p. č 4097 - ostatní plocha,o výměře 39 m²- p. č 4224/3 - ostatní plocha, o výměře 266 m²
v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302. 350 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy."
Schváleno jednomyslně 10 členy. 


101.

Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151 , v  k. ú. Trnitá - RM6/12031
Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


přípisy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18. 6. 2014, 30. 6. 2014, 2. 7. 2014 a 19. 8. 2014 a přípis rodiny xxxxxxx a xxxxxxx ze dne 30. 6. 2014 (nájemců budovy Křenová č. or. 47) obsahující zejména:
potvrzení zájmu o koupi dále uvedené nemovitosti do spoluvlastnictví nájemců za kupní cenu 8.800.000,- Kč bez jakýchkoli výhrad,
žádost o opětovné projednání věci v Zastupitelstvu města Brna a o zrušení části usnesení, kterým bylo rozhodnuto o prodeji uvedené nemovitosti formou nabídkového řízení,
informaci o tom, že nákup uvedené nemovitosti budou nájemci financovat bankovním úvěrem a nejsou momentálně schopni předem složit jistinu ve výši 800.000,- Kč stanovenou jako podmínku nabídkového řízení,
předžalobní výzvu Mgr. Růžičky ze dne 11. 8. 2014, který převzal právní zastoupení p. xxxxx, zaslanou "z důvodu neplatnosti rozhodnutí města Brna" přijatého na zasedání Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014, kterým bylo rozhodnuto o prodeji uvedené nemovitosti formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.800.000,- Kč,
skutečnost, že byly přijaty podněty fyzické osoby ze dne 7. 8. 2014 a ze dne 11. 8. 2014, v nichž upozorňuje na nezákonné pronajímání obecních bytů v domě Křenová č. or. 47 jedním z nájemců budovy Křenová č. or. 47 a které jsou ve stadiu prověřování z úrovně Odboru správy majetku MMB jako správce budovy.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit se změnou části usnesení Z6/035. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 17. 6. 2014, bod č. 66, které zní:
"3. ZMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitosti:


- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 357 m²
vše v  k. ú. Trnitá ,


formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.800.000,- Kč, za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.4. ZMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitosti:- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152 - pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 357 m²
vše v  k. ú. Trnitá .Podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení.5. ZMB souhlasí se záměrem postoupení pohledávky ve výši 158.529,- Kč vůči dlužníkovi statutárního města Brna, který užíval byt v budově Křenová č. or. 47 na základě již ukončené nájemní smlouvy, zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše v případě realizace prodeje.6. ZMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.7. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci."
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. 


102.

Vzdání se práva na odvolání k rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje - RM6/12026
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB se vzdává práva na odvolání k rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21. 8. 2014, č. j. JMK 95638/2014, kterým Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že s účinností od 1. 9. 2014 se do školského rejstříku zapisuje u Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvkové organizace, nejvyšší povolený počet dětí 39, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.Schváleno jednomyslně 10 členy.  


103.

"Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12033
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 104-109.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu" jako nejvhodnější nabídku společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/103/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/103/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/103/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/103/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


104.

"Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12034
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno - účastníků "Sdružení Filipínského, Bubeníčkova - FIRESTA + DS Brno", zastoupeného společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/104/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/104/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/104/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/104/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


105.

"Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12035
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace" jako nejvhodnější nabídku společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno , VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo , a VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o., tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou - účastníků "Sdružení Barvičova", zastoupeného společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/105/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/105/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/105/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/105/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy.  


106.

"Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12036
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společnosti D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/106/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/106/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/106/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/106/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


107.

"Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12037
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno .***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/107/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/107/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/107/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/107/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy.


108.

"Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12038
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/108/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/108/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/108/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/108/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy. 


109.

"Brno, Lány - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12039
Bylo hlasováno bez rozpravy.
 1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Lány - rekonstrukce vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno , a VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo - účastníků "Sdružení Lány" zastoupeného společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/147/109/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/147/109/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/147/109/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.***úkol č.: [R6/147/109/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně] Schváleno jednomyslně 10 členy.  


110.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/12050
Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
  


97.

"Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická - Kšírova" - investiční záměr - RM6/12016
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje


výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna spočívající ve zpracování investičního záměru bez předchozího udělení souhlasu RMB se zpracováním záměru,
investiční záměr "Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická - Kšírova" s celkovými náklady ve výši 861.000 tis. Kč, tj. náklady na část A ve výši 444.000 tis. Kč a části B ve výši 417.000 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 Schváleno jednomyslně 10 členy.  


111.

Změna přílohy č. 81 usnesení schůze RMB R6/143 ze dne 25. 6. 2014 - smlouva o poskytování úklidových služeb "Magistrátní objekty" - RM6/
Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.
RMB schvaluje změnu přílohy č. 81 bodu č. 153 usnesení R6/143. schůze RMB konané dne 25. 6. 2014, tj. smlouvy o poskytování úklidových služeb "Magistrátní objekty" uzavírané mezi statutárním městem Brnem a společností AB Facility a. s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 . Upravený text smlouvy tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.    

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/036
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/036, které se bude konat od 2. 9. 2014, následující body:


Návrh dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/11929
Návrh dispozice s nemovitostí (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151 , v  k. ú. Trnitá - RM6/12031

  

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
 
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených městem Brnem v působnosti OŠMT MMB za rok 2013
Informativní zpráva - závěrečné zprávy k ukončeným projektům


   
Přehled nepřijatých usnesení:

 


9.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/11825
RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna, které tvoří přílohu.   


13.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/11988
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Blažkova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s.,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu,
zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5142 "Zateplení ZŠ Blažkova" z 28.100 tis. Kč na 29.500 tis. Kč.

2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Zateplení ZŠ Blažkova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., IČ 277 13 130.3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PROSTAVBY, a. s., na zhotovení díla "Zateplení ZŠ Blažkova" který tvoří přílohu.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o díloúkol č.: [R6/147/13/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízeníúkol č.: [R6/147/13/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jeho uzavřeníúkol č.: [R6/147/13/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

úkol č.: [R6/147/13/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.úkol č.: [R6/147/13/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]  


110.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/12050
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu.

2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov , PSČ 149 00.3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov , PSČ 149 00, na veřejnou zakázku "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice", který tvoří přílohu.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o díloúkol č.: [R6/147/110/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

úkol č.: [R6/147/110/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízeníúkol č.: [R6/147/110/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]   8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.úkol č.: [R6/147/110/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]
                        Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. primátor 1. náměstek primátora

  
Ověřovatelé:
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., v. r.MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 
Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 V Brně dne 27. 8. 2014Zapsala Marcela Marečková