Zápis z RMB R6/148

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
10. 09. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=25972&typ=2
Nalezeno adres
273

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/148
konané dne 10. září 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi při projednávání bodů 1-62. Od bodu 63 převzal vedení schůze Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 10 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy. 
 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
11.

Uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a. s. - RM6/12051


51.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Šujanovo nám. 1 - RM6/12062


58.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice, změna veřejné dešťové kanalizace" k. ú. Chrlice , MČ Brno-Chrlice - RM6/12057


 
 
 

Schválený program jednání:
1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/036 - RM6/12111


1b.

Organizační změny Úseku rozvoje města - RM6/12065


2.

Projekt "Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště" - souhlas s podáním žádosti - RM6/12096


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/119054.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - záměr zadání předběžné oznámení - RM6/12055


5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12100


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy se společností Veletrhy Brno, a. s. - RM6/12059


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. - RM6/12058


8.

Umístění celoplošné reklamy s motivem Leoše Janáčka na tramvaji - smlouva s Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/12095


9.

"NKP Špilberk - statistické zajištění hradebních plent a mostu" - rozpočtové opatření, změny celkových nákladů - RM6/12123


10.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - RM6/12093


12.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace při ulici Lazaretní" - RM6/12046


13.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Propojení Pražákova - Heršpická - Jihlavská" - RM6/12045


14.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Zřízení oboustranné zastávky v křižovatce Březinova - Tichého" - RM6/12047


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce tramvajové zastávky ulice Jírova, Brno-Líšeň" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12054


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Retenční nádrž na Medláneckém potoce, Úprava Medláneckého potoka - III. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12097


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ - I.etapa" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/12094


18.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/12092


19.

Záměr nabytí pozemku p. č. 2203/3 v k. ú. Slatina - RM6/12027


20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/40 k. ú. Maloměřice - RM6/12041


21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/49 k. ú. Maloměřice - RM6/12042


22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/52 k. ú. Maloměřice - RM6/12043


23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 7958/32 v k. ú. Židenice - RM6/12043


24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8207/133 v k. ú. Židenice , p. č. 4149/32 a 6238/15 , oba v k. ú. Líšeň - RM6/12029


25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1507/21 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12053


26.

Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p. č. 8357/15, 8361/11 a 8364/11, vše v k. ú. Židenice - RM6/12052


27.

Dispozice s majetkem předaným k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/12091


28.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/12064


29.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1584 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12089


30.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1178 a části pozemku p. č. 1055 v k. ú. Sentice - RM6/12079


31.

Záměr prodeje pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín a návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín - RM6/12085


32.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 387/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Desátkova - RM6/12076


33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4 v k. ú. Obřany v ul. Faulhabrova - RM6/12090


34.

Návrh prodeje pozemku p. č. 4215/1, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - RM6/12083


35.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4051/5 k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/12081


36.

Návrh směny pozemku p. č. 5049/182 za pozemky p. č. 5041/149, 5043/24 a p. č. 5049/382. vše v k. ú. Líšeň - RM6/12080


37.

Záměr směny částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemku p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - RM6/12078


38.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Dvorska - RM6/12088


39.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 418, p. č. 422, p. č. 423, p. č. 447, p. č. 448, p. č. 469 a p. č. 472 v k. ú. Dvorska - RM6/12087


40.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2006/39 v k. ú. Chrlice - RM6/12086


41.

Nájem části pozemku p. č. 433 v k. ú. Slatina a návrh dohody mezi Státním pozemkovým úřadem a statutárním městem Brnem - RM6/12082


42.

Žádost o vrácení části kupní ceny z realizovaného prodeje pozemku p. č. 9 v k. ú. Medlánky při ul. Turistická - zámecký park. - RM6/12077


43.

Výzva k uplatnění smluvní pokuty z Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené se spol. GLOBAL TRAPE PROPERTY. s. r. o. na prodej pozemků p. č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice - RM6/12084


44.

Návrh pověření Mgr. Jiřího Lahody k úkonům za statutární město Brno - RM6/12070


45.

Nájem služebního - domovnického bytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - RM6/12072


46.

Nájem bytu xxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/12075


47.

Nájem bytu xxx. xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/12074


48.

Nájem bytu č. 6 v domě Jakubské nám. 2 v Brně - RM6/12069


49.

Nájem bytu xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx - RM6/12071


50.

Žádost xxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/12073


52.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 - RM6/12060


53.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11 - RM6/12061


54.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Zelný trh 13, k. ú. Město Brno - RM6/12063


55.

"Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a. s. - RM6/12044


56.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1822/2 v k. ú. Štýřice - RM6/12040


57.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - RM6/11996


59.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - září 2014 - RM6/1209960.

Integrovaný plán rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - vyhlášení výzvy pro předkládání projektů - RM6/12120


61.

Projekt IPRM "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště" - žádost o dotaci - RM6/12101


62.

Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Hroznová - vnitřní vybavení jazykové učebny" - výběr nejvhodnějších nabídek - smlouvy - RM6/12122


63.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci,,Malinovského nám. 3 - úprava výměníkové Stanice" - uzavíraný se společností ILASTAN s. r. o. - RM6/12146


64.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 184 na pozemku p. č. 1885/103 v k. ú. Štýřice - RM6/12151


65.

Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12121


66.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - RM6/12165


67.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s ak. mal. Danielem Václavíkem na realizaci Památníku holocaustu v Brně zvýšení nákladů v souvislosti s realizací díla, rozpočtové opatření - RM6/12182


68.

Záměr výpůjčky prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice - RM6/12181


69.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - RM6/12165

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 

Nepřítomni:

Bc. Ladislav Macek.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/036 - RM6/12111

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036 vedoucím pracovníkům:

1. Úkol č. Z6/036/09/01


Další postup při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit ve spolupráci se společností P&O zadání veřejné zakázky na zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s.
***
úkol č. [R6/148/1a/01]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

2. Úkol č. Z6/036/09/02


Další postup při dispozici s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna ke schválení návrh realizace společného prodeje majetkových podílů města a společnosti P&O ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.
T: bezodkladně po výběru nejvhodnějšího zájemce
***
úkol č. [R6/148/1a/02]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

 
3. Úkol č. Z6/036/189


Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zabezpečit zahájení prací na jednotlivých dokumentech k realizaci Strategie parkování ve městě Brně - návrhová část.
***
úkol č. [R6/148/1a/03]
zodpovídá: vedoucí OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

 
4. Úkol č. Z6/036/190


Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č. [R6/148/1a/04]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-09-30]

 
5. Úkol č. Z6/036/191


Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
***
úkol č. [R6/148/1a/05]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-12-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


1b.

Organizační změna Úseku rozvoje města - RM6/12065

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 10. 2014 zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo, které bude realizováno v úseku rozvoje města v Kanceláři strategie města na dobu určitou, a to do 31. 5. 2015 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 10. 2014 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 9. 2014 a bude jej garantovat Organizační odbor.

2. RMB bere na vědomí, že náklady na nově zřízené funkční místo "Pracovníka pro analýzy a strategie" v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" bude plně hrazeno z rozpočtu projektu.

***
3. RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/148/1b]
zodpovídá: ÚRM [3216]
termín: [neprodleně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


2.

Projekt "Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště" - souhlas s podáním žádosti - RM6/12096

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí
- s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště" městskou částí Brno-Medlánky, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje
- Mgr. Alenu Valentovou, MPA, starostku MČ Brno-Medlánky, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště";

- Mgr. Tomáše Manosoglu, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.
Termín: 30. 9. 2014

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/11905

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Libuše Tesařová, vedoucí Právního oddělení společnosti Brněnské komunikace, a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. neschvaluje

- zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 60733098, se sídlem Brno, Renneská třída 787/la, PSČ 639 00, nepeněžitým vkladem o částku ve výši 30.000,- Kč na novou výši 371.587.800,- Kč upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku;

- smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s.;

- změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;

- prohlášení vkladatele dle § 19 zákona č. 90/2012 Sb.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


4.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - záměr zadání předběžné oznámení - RM6/12055

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na službu "Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s."

2. RMB schvaluje
- formulář "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu;
- odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 1 b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna
- podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací"
- jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování zajistit uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/148/04/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/148/04/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12100

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy se společností Veletrhy Brno, a. s. - RM6/12059

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015" jako nejvhodnější nabídku společnosti Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o komplexním zajištění expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015 mezi statutárním městem Brnem a společností Veletrhy Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
***
úkol č.: [R6/148/06]
zodpovídá: KPMB MMB [2]
termín: [viz usnesení]

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. - RM6/12058

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2015" jako nejvhodnější nabídku společnosti SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., Špitálka 41, 660 18 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o propagaci statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2015 mezi statutárním městem Brnem a společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora MB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/148/07]
zodpovídá: KPMB [02]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


8.

Umístění celoplošné reklamy s motivem Leoše Janáčka na tramvaji - smlouva s Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/12095

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o využití reklamní plochy na majetku DPMB, a. s., mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


9.

"NKP Špilberk - statistické zajištění hradebních plent a mostu" - rozpočtové opatření, změny celkových nákladů - RM6/12123

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje


zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2825 "NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu" z 6 800 tis. Kč na 9 300 tis.Kč;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, z důvodu navýšení ceny díla.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 


10.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - RM6/12093

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravcům v rámci systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


12.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace při ulici Lazaretní" - RM6/12046

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 13-14.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace při ulici Lazaretní" (MČ Brno-Židenice).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


13.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Propojení Pražákova - Heršpická - Jihlavská" - RM6/12045

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Propojení Pražákova - Heršpická - Jihlavská" (MČ Brno-střed).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


14.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Zřízení oboustranné zastávky v křižovatce Březinova - Tichého" - RM6/12047

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Zřízení oboustranné zastávky v křižovatce Březinova - Tichého" (MČ Brno-Žabovřesky).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce tramvajové zastávky ulice Jírova, Brno-Líšeň" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12054

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 16-17.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce tramvajové zastávky ulice Jírova, Brno-Líšeň" jako nejvhodnější nabídku společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno , která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/148/15]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Retenční nádrž na Medláneckém potoce, Úprava Medláneckého potoka - III. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12097

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Retenční nádrž na Medláneckém potoce, Úprava Medláneckého potoka - III. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Pöyry Environment, a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnosti Pöyry Environment, a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/148/16]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ - I.etapa" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/12094

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ - II.etapa" - na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti P.P. Architects s. r. o., Horova 1918/38b, 616 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností P.P. Architects s. r. o., Horova 1918/38b, 616 00 Brno na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ - II. etapa", která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


18.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/12092

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 


19.

Záměr nabytí pozemku p. č. 2203/3 v k. ú. Slatina - RM6/12027

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemku
- p. č. 2203/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 181 m²

k. ú. Slatina , ve vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 549 .787,50 Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/40 k. ú. Maloměřice - RM6/12041

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2) společně s body 21-22.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p.č. 2234/40 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 53 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 63.600,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/49 k. ú. Maloměřice - RM6/12042

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p. č. 2234/49 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 66 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 79. 200 ,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2234/52 k. ú. Maloměřice - RM6/12043

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p. č. 2234/52 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 39 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 46 . 800 ,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 7958/32 v k. ú. Židenice - RM6/12028

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 24-27.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p. č. 7958/32 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 42 m²

v k. ú. Židenice , z vlastnictví paní xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu ve výši 63 .840,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8207/133 v k. ú. Židenice , p. č. 4149/32 a 6238/15 , oba v k. ú. Líšeň - RM6/12029

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 8207/133 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 40 m²

v k. ú. Židenice ,
- p. č. 4149/32 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 22 m²
- p. č. 6238/15 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 105 m²

oba v k. ú. Líšeň , z vlastnictví pana xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu ve výši 243.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1507/21 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12053

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1507/21 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 106 m²

v k. ú. Horní Heršpice , v podílovém spoluvlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxx a pana xxxxxx xxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 200 .820,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


26.

Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p. č. 8357/15, 8361/11 a 8364/11, vše v k. ú. Židenice - RM6/12052

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků
- p. č. 8357/15 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 293 m²
- p. č. 8361/11 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 88 m²
- p. č. 8364/11 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 148 m²

vše v k. ú. Židenice , ve vlastnictví xxx.xxxxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 188. 917 ,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


27.

Dispozice s majetkem předaným k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/12091

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci projektoru TOSHIBA, inv. č. DHM 7549, pořizovací ceně 240.340,- Kč, zůstatkové ceně 0, pořizovaného v roce 2000, předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


28.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/12064

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


29.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1584 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12089

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí

- žádost společnosti ELKOV elektro a. s. o prodej pozemku p. č. 1584 v k. ú. Horní Heršpice
- žádost společnosti B67, a.s. o prodej pozemku p.č. 1584 v k.ú. Horní Heršpice

- nesouhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 13. 3. 2014 s prodejem pozemku p. č. 1584 v k. ú. Horní Heršpice .

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
p. č. 1584 - zahrada , o výměře 355 m² v  k. ú. Horní Heršpice .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


30.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1178 a části pozemku p. č. 1055 v k. ú. Sentice - RM6/12079

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxx xxxxxxx ze dne 7. 4. 2014 o prodej pozemku
p. č. 1178 - lesní pozemek , o výměře 38 m²

a části pozemku
p. č. 1055 - lesní pozemek , o výměře cca 1

oba v k. ú. Sentice 2 . RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 1178 - lesní pozemek , o výměře 38 m²
- část p. č. 1055 - lesní pozemek , o výměře 1 m²

oba v k. ú. Sentice .

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


31.

Záměr prodeje pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín a návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín - RM6/12085

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost spol. UNIVER spol. s r. o. o prodej pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín
- žádost ZMČ Brno-Komín o svěření pozemku p.č. 571 v k. ú. Komín
- přípis spol. UNIVER spol. s r.o. ze dne 7. 7. 2014 obsahující zejména nesouhlas s prodejem pouze části pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín a s dělením tohoto pozemku
- stanovisko OD MMB, dle kterého OD MMB z dopravního hlediska nesouhlasí s prodejem části pozemku situované pod komunikací u chodníku ul. Sadařská, ani části zeleně u chodníku ul. Podlesí
- skutečnost, že spol. UNIVER spol. s r.o. uhradila bezdůvodné obohacení za faktické užívání části pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín ve výši 190 . 080 ,- Kč

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 571 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 689 m²

v k.ú. Komín .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Komín svěření pozemku
- p. č. 571 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 689 m²

v k. ú. Komín
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý
majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


32.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 387/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Desátkova - RM6/12076

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A) a) společně s body 33-34.


1. RMB bere na vědomí dopis manželů xxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx ze dne 27. 7. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku
- p. č. 387/2 - ostatní plocha , jiná plocha, v k.ú. Kohoutovice
ve výši 1.900,- Kč/m², s návrhem zmenšení prodávané části uvedeného pozemku na 42 m² a návrhem snížení kompenzace za předchozí užívání předmětné zaplocené části pozemku

- p. č. 387/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 62 m² v k. ú. Kohoutovice
ze strany manželů xxxxxxxxx bez majetkoprávního vypořádání jejich užívacího vztahu za období posledních dvou let zpětně na částku 2 .790,- Kč, tj. 22,50 Kč/m²/rok.


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 387/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 62 m² v k. ú. Kohoutovice .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 387/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 62 m² v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 129.960,- Kč
s úhradou kompenzace za předchozí užívání předmětné zaplocené části pozemku
- p. č. 387/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 62 m² v k. ú. Kohoutovice
ze strany manželů xxxxxxxxx bez majetkoprávního vypořádání jejich užívacího vztahu za období posledních dvou let zpětně v částce 2 .790,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4 v k. ú. Obřany v ul. Faulhabrova - RM6/12090

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A) a).


1. RMB bere na vědomí dopis manželů xxxx. xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze dne 26. 7. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 4 - zahrada , o výměře 141 m² v k. ú. Obřany ve výši 28 . 200 ,- Kč (200,- Kč/m² vč. nákladů na převod) a nesouhlas s úhradou kompenzace za předchozí užívání části pozemku p. č. 4 - zahrada , o výměře 141 m² v k. ú. Obřany bez majetkoprávního vypořádání jejich už&#$08vacího vztahu za období posledních dvou let zpětně v částce 7. 050 ,- Kč (25,- Kč/m²/rok).


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 4 - zahrada , o výměře 141 m² v k. ú. Obřany.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 4 - zahrada , o výměře 141 m² v k. ú. Obřany manželům xxxx. xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 220. 960 ,- Kč
s úhradou kompenzace za předchozí užívání části pozemku p. č. 4 - zahrada , o výměře 141 m² v k. ú. Obřany bez majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu manželů xxxx. xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za období posledních dvou let zpětně v částce 7. 050 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


34.

Návrh prodeje pozemku p. č. 4215/1, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - RM6/12083

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 4215/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 52 m²
- p. č. 4215/6 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 31 m²
- p. č. 4217/7 - lesní pozemek , o výměře 25 m²

vše v k. ú. Bystrc
panu xxxxx xxxxxxxxx a paní xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 203.176,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


35.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4051/5 k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/12081

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 36-40.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4051/5 - trvalý travní porost , o výměře 196 m²

k. ú. Bystrc
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


36.

Návrh směny pozemku p. č. 5049/182 za pozemky p. č. 5041/149, 5043/24 a p. č. 5049/382. vše v k. ú. Líšeň - RM6/12080

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 5049/182 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 18 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky
- p. č. 5041/149 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 5043/24 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 5049/382 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 9 m²

v k. ú. Líšeň (dle GP č. 4080-136/2014) ve vlastnictví manželů xxxx. xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx s doplatkem ve prospěch manželů xxxxxxxxx ve výši 6 .000,- Kč a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


37.

Záměr směny částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemku p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - RM6/12078

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny částí pozemků:
- p. č. 524/2 - zahrada , o výměře 23 m²
- p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 38 m²

vše v k. ú. Žabovřesky .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu

- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 23 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 - zahrada , o výměře 482 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nov&#$01 označeného pozemku p. č. 524/1 - zahrada , o výměře 505 m² v k. ú. Žabovřesky ,

- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "b", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o vým&#$01ře 45 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "a", do nově označeného pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Žabovřesky , o celkové v&#$06měře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna


za

- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",

- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c", kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví Ing. Luďka Nejedlého bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


38.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Dvorska - RM6/12088

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemků:
- p. č. 641 - ostatní plocha , o výměře 4 621m²

- p. č. 642 - ostatní plocha , o výměře 269 m²

v k. ú. Dvorska
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

 


39.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 418, p. č. 422, p. č. 423, p. č. 447, p. č. 448, p. č. 469 a p. č. 472 v k. ú. Dvorska - RM6/12087

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemků:
- p. č. 418 - orná půda , o výměře 7 346 m²
- p. č. 422 - ostatní plocha , o výměře 1 357 m²

- p. č. 423 - orná půda , o v&#$06měře 3 130 m²
- p. č. 447 - ostatní plocha , o výměře 1 486 m²
- p. č. 448 - ostatní plocha , o výměře 4 740 m²
- p. č. 469 - ostatní plocha , o výměře 3 296 m²

- p. č. 472 - ostatní plocha , o výměře 1 333 m²

v k. ú. Dvorska
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


40.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2006/39 v k. ú. Chrlice - RM6/12086

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Chrlice svěření pozemku:
- p. č. 2006/39 - orná půda , o výměře 1 449 m²

v k. ú. Chrlice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


41.

Nájem části pozemku p. č. 433 v k. ú. Slatina a návrh dohody mezi Státním pozemkovým úřadem a statutárním městem Brnem - RM6/12082

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

- nájem části pozemku p. č. 433 - zahrada o výměře 40 m²

v k. ú. Slatina ,
ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad statutárnímu městu Brnu jako nájemci za dohodnuté nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok (tj. 75,- Kč/m²/rok) a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu;

- uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání části pozemku p. č. 433 - zahrada , o výměře 40 m² v k. ú. Slatina za období od 1. 1. 1992 do 30. 9. 2014 ve výši 44.277,- Kč, za podmínek návrhu dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


42.

Žádost o vrácení části kupní ceny z realizovaného prodeje pozemku p. č. 9 v k. ú. Medlánky při ul. Turistická - zámecký park. - RM6/12077

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí dopis paní Libuše Baláčové ze dne 1. 6. 2014 - žádost o navrácení části kupní ceny v souvislosti se skutečností, že v době realizace prodeje v roce 2007 činila výměra pozemku p. č. 9 zahrada v k. ú. Medlánky uvedená v katastru nemovitostí 127 m², namísto 172 m², uvedených v kupní smlouvě &#$03. 62 07 1 483 ze dne 21. 2. 2008 mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a paní xxxxxx xxxxxxxxx jako kupující, která byla uzavřena v souladu s usnesením Z5/010. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 13. 11. 2007, bod č. 55.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o narovnání, na základě které statutami město Brno uhradí paní xxxxxx xxxxxxxx částku ve výši 27.814,- Kč s ohledem na skutečnost, že v době, kdy Z5/010. zasedání Zastupitelstva města Brna, konané dne 13. 11. 2007, pod bodem č. 55 schvalovalo prodej pozemku p. č. 9 zahrada v k. ú. Medlánky paní xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 106.800,- Kč, navrženou dle jednotkové kupní ceny 600,- Kč/m² + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč správní poplatek za vklad do KN, činila výměra tohoto pozemku uvedená v katastru nemovitostí 127 m², nikoliv 172 m², jak je uvedeno v kupní smlouvě č. 62 07 1 483 ze dne 21. 2. 2008, přičemž dle schválené jednotkové kupní ceny 600,- Kč/m² + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč správní poplatek za vklad do KN by kupní cena za prodej pozemku p. č. 9 zahrada o výměře 127 m² v k. ú. Medlánky v době schvalování prodeje na zasedání Z5/010. Zastupitelstva města Brna činila 78.986,- Kč, za podmínek dohody o narovnání.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


43.

Výzva k uplatnění smluvní pokuty z Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené se spol. GLOBAL TRAPE PROPERTY. s. r. o. na prodej pozemků p. č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice - RM6/12084

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že
- v dohodnutém termínu nebyla společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. splněna povinnost z Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 požádat o vydání stavebního povolení;
- společnost sdělila, že územní rozhodnutí č. 501 vydané dne 9. 10. 2013 doposud nenabylo právní moci a v odvolacím řízení u nadřízeného stavebního úřadu při MMB bylo napadeno účastníky řízení žalobou o zrušení opatření obecné povahy, vedenou proti OÚPR MMB a dále, že žádost o vydání stavebního povolení nebyla podána v bezprostřední návaznosti na vydané nepravomocné ÚR č. 501, a zejména pak na usnesení Krajského soudu v Brně o povinnosti přerušit řízení ze dne 29. 4. 2014;
- stanovisko OÚPR MMB ze dne 23. 5. 2014 ve věci vydání opatření obecné povahy v souvislosti s plněním podmínek smlouvy uzavřené se spol. GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o.

2. RMB schvaluje výzvu k úhradě smluvní pokuty vzniklé dle ustanovení části B., čl. I., odst. 1, písm. b) a části B., čl. III., odst. 2 Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 ze dne 13. 11. 2012, ve výši 100.000,- Kč.
Text výzvy tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy dle odstavce předchozího.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 


44.

Návrh pověření Mgr. Jiřího Lahody k úkonům za statutární město Brno - RM6/12070

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB pověřuje Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna, podpisem kupních smluv na prodej pozemků zastavěných bytovými domy a pozemků, které s nimi tvoří funkční celek, nebo jejich podílů, prodávaných podle "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, schváleného na zasedání ZMB č. Z3/021 dne 5.-6.9.2000, bod 72, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z3/032 dne 13. 11. 2001, bod 55, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z4/015 dne 6. 4. 2004, bod 69, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z6/034 dne 20.5.2014, bod 28."
Pověření tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


45.

Nájem služebního - domovnického bytu xxxxx xxxxxxxxx - RM6/12072

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje nájem služebního bytu 2+kk č. 344 v domě Jabloňová 24 v Brně xxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx x, na dobu určitou - po dobu výkonu domovnických prací - nejdéle na 1 rok, za nájemné ve výši 63,98 Kč/m²/měs&#$08c a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/148/45]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


46.

Nájem bytu xxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/12075

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 315 v domě Jabloňová 28 xxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxx, xxxxxxx x, na dobu určitou - na 2 roky a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky podle nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/148/46]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


47.

Nájem bytu xxx. xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/12074

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 4 v domě Radnická 5 v Brně xxxx xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxx, xxxxxxxxx x, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši: do 31. 12. 2014 - 86,55 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 - 96 Kč/m²/měsíc, od r. 2016 každoročně k 1. 7. zvyšováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. l v domě Zderadova 3 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/148/47]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


48.

Nájem bytu č. 6 v domě Jakubské nám. 2 v Brně - RM6/12069

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.


 
 
 


49.

Nájem bytu xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx - RM6/12071

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB neschvaluje nájem bytu 2+kk č. 15 v domě Zderadova 3 xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Masná 14.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


50.

Žádost xxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/12073

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 10 v domě Mendlovo nám. 14 xxxxxx xxxxxxxxx a nezletilé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o 2 roky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení
***
úkol č.: [R6/148/50]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


52.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 - RM6/12060

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 53-54.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti BK Enterprises s. r. o. o pronájem místnosti č. 13 v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a BK Enterprises s. r. o., V Kolíbkách 495/20, 621 00 Brno , jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 13 o výmě&#$04e 45 m² v budově bez čp / če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky
účel nájmu: hudební zkušebna, sklad
výše nájemného:27.000,- Kč za rok
která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.  RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


53.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11 - RM6/12061

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Pavla Hána o pronájem místnosti č. 1 v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxx, Nezvalova 6, 638 00 Brno , jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 1 o výměře 81 m² v budově bez čp / če, která je součástí pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Pisárky
účel nájmu: opravna motorových vozidel
výše nájemného: 48.600,- Kč za rok
která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


54.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Zelný trh 13, k. ú. Město Brno - RM6/12063

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti ALGA team spol. s r. o. o pronájem nebytových prostor v budově Zelný trh 13.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ALGA team spol. s r. o., Koliště 21, 602 00 Brno , jako nájemcem, týkající se pronájmu nebytových prostor ve 2.NP budovy Zelný trh 13, č. p. 331, která je součástí pozemku p. č.395 v k. ú. Město Brno o celkové výměře 56,20 m²

která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


55.

"Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a. s. - RM6/12044

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje "Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a. s. který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


56.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1822/2 v k. ú. Štýřice - RM6/12040

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 


57.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - RM6/11996

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


59.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - září 2014 - RM6/12099

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


60.

Integrovaný plán rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - vyhlášení výzvy pro předkládání projektů - RM6/12120

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výzvu pro předkládání projektů v rámci IPRM Brna "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města" včetně hodnotících kritérií, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
***
2. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit vyhlášení výzvy k předkládání projektů do IPRM Brna "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města".
***
úkol č.: [R6/148/60]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-09-15]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


61.

Projekt IPRM "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště" - žádost o dotaci - RM6/12101

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- celkové rozpočtové náklady na projekt "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště" ve výši 7 943 307,00 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 7 655 773,00 Kč;
- předpokládanou maximální výši dotace 6.507.407,05 Kč, tj. 81,9% z celkových nákladů projektu.

2. RMB schvaluje
- v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště", které tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu;

- manuál realizace projektu "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště", který tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu;

- podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště", která ve finální verzi tvoří přílohu č. 22c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

- Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
- dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště";
- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/148/61]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-09-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


62.

Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Hroznová - vnitřní vybavení jazykové učebny" - výběr nejvhodnějších nabídek - smlouvy - RM6/12122

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Návrh smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu "ZŠ Hroznová - vnitřní vybavení jazykové učebny - I. část - Nábytek" jako nejvhodnější nabídku dodavatele Potrusil s. r. o., IČ 25310119, Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice ;

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Návrh smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu "ZŠ Hroznová - vnitřní vybavení jazykové učebny - II. část - Interaktivní vybavení" jako nejvhodnější nabídku dodavatele Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole Mikulov, IČ 49960822, Na Jámě 82, 692 01 Mikulov .

2. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem Potrusil s. r. o., IČ 25310119, Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice , která tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu;
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole Mikulov, IČ 49960822, Na Jámě 82, 692 01 Mikulov , která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedených smluv o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


63.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci,,Malinovského nám. 3 - úprava výměníkové Stanice" - uzavíraný se společností ILASTAN s. r. o. - RM6/12146

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6614053243 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností ILASTAN s. r. o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno , který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.
T: do 15 dnů od podpisu dodatku
***
úkol č.: [R6/148/63]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 


64.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 184 na pozemku p. č. 1885/103 v k. ú. Štýřice - RM6/12151

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxx xxxxx ze dne 13. 6. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 184, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/103 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k. ú. Štýřice , ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 25.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 184, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/103 k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 25.000,- Kč a za podmínek dle nabídky k využití předkupního práva xxxxx xxxxx ze dne 13. 6. 2014.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 
 


65.

Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12121

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 

1. RMB bere na vědomí
- návrh pana xxxxxxx a pana xxxxxxx na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;

- dosud předložené návrhy městských částí na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;

- stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území obcí.

 
***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB rozeslat návrh pana xxxxxxx a pana xxxxxxx na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku městským částem dle čl. 77 odst. 3 Statutu města Brna a požádat je o vyjádření k záměru regulovat provozní dobu provozoven loterií a jiných podobných her.
***
úkol č.: [R6/148/65/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

 
***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB vyzvat městské části, na jejichž území není regulace provozu loterií a jiných podobných her v souladu se stanoviskem úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ke zjednání nápravy.
***
úkol č.: [R6/148/65/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit orgánům města Brna návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která uvede vyhlášku nejpozději od 1. 1. 2015 do souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zohlední návrhy nově zvolených zastupitelstev městských částí.
T: bezodkladně po zajištění stanovisek nově zvolených zastupitelstev městských částí
***
úkol č.: [R6/148/65/03]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 


66.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s ak. mal. Danielem Václavíkem na realizaci Památníku holocaustu v Brně, zvýšení nákladů v souvislosti s realizací díla, rozpočtové opatření - RM6/12182

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí dopis ak. mal. Daniela Václavíka ze dne ze dne 4. 9. 2014 ve věci víceprací a jejich úhrady v souvislosti se založením díla.

2. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky na Realizaci Památníku holocaustu v Brně dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo;
- písemný soupis, vyjádření a odůvodnění nezbytnosti víceprací včetně ceny v souvislosti se založením díla, který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na Realizaci Památníku holocaustu v Brně - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení víceprací v souvislosti se založením díla jako nejvhodnější nabídku ak. mal. Daniela Václavíka.

4. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a ak. mal. Danielem Václavíkem na Realizaci Památníku holocaustu v Brně, který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

 
 
 
***
6. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek .
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/148/66/01]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele .
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/148/66/02]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/148/66/03]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/148/66/04]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

 
***
10. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/148/66/05]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

 
***
11. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/148/66/06]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

12. RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a ak. mal. Danielem Václavíkem na realizaci Památníku holocaustu v Brně, které tvoří přílohu č. 25c tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.


 
 


67.

Záměr výpůjčky prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice - RM6/12181

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.RMB souhlasí s adresným záměrem výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 236,45 m², a to místnosti č. 101 o výměře 13,55 m², místnosti č. 102 o výměře 5,70 m², místnosti č. 103 o výměře 11,55 m², místnosti č. 104 o výměře 25,50 m², místnosti č. 105 o výmě&#$ 04 e 14,70 m², místnosti č. 105A o výměře 10,20 m², místnosti č. 106 o výměře 25,50 m², místnosti č. 118 o výměře 25,50 m², místnosti č. 119 o výměře 25,50 m², místnosti &#$ 03 . 120 o výměře 25,50 m², místnosti č. 121 o výměře 17,60 m² a místnosti č. 122 o výměře 35,65 m², všechny v 1. NP budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice , Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. , IČ: 03010376, Mlýnská 25, 602 00 Brno .

Schváleno jednomyslně 10 členy. 

 
 


68.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - RM6/12165

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.RMB schvaluje Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova", které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva ke dvěma územním řízením o umístění stavby rodinného domu v Obytném souboru Sadová

 
 
 
 
Přehled nepřijatých usnesení:18.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/12092


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o., IČ 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno ;
- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. ..a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB vybírá
- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, jako nejvhodnější nabídku firmy DIRS Brno s. r. o., IČ 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno .

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou DIRS Brno s. r. o., IČ 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno , který tvoří přílohu č. ..b tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo;
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/148/18/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/148/18/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/148/18/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T : v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/148/18/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/148/18/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
 
 
 
 
***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/148/18/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10. září 2014
Zapsala Lenka Kadlecová