Zápis z RMB R6/149

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
17. 09. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26619&typ=2
Nalezeno adres
388


Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/149
konané dne 17. září 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Robertu Kerndlovi a MVDr. Vlastimilu Žďárském - schváleno jednomyslně 9 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
11.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - návrh rozpočtového opatření - RM6/


18.

Návrh smlouvy o provedení monitoringu studny na pozemku p. č. 619/1 , v  k. ú. Město Brno pro stavbu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa" - RM6/12113


30.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1394/26 v k. ú. Lesná do vlastnictví spol. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA. a. s. - RM6/12137


32.

Záměr prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 k. ú. Židenice - RM6/12126


42.

Pronájem pozemku p. č. 252 v k. ú. Lesná - RM6/12130


43.

Pronájem části pozemku p. č. 886 v k. ú. Lesná - RM6/12131


44.

Pronájem části pozemku p. č. 6273 v k. ú. Líšeň - RM6/12132

 

Schválený program jednání:
1.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/037 - RM6/12303


2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3749/53 a p. č. 3594/18 a části pozemku p. č. 3594/19, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení služebnosti - areál společnosti MOTORTEC, spol. s r. o. - RM6/12145


3.

Projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" - souhlas s podáním žádosti - RM6/12157


4.

Návrh rozpočtového opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - RM6/12200


5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12150


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/12152


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMB - v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/12153


8.

Povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v MČ Brno-střed - RM6/12056


9.

Zajištění nezbytných oprav ve vozovně Komín a stanici Jírova, návrh rozpočtového opatření - RM6/12147


10.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - rozpočtové opatření - RM6/12140


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - zastupování v soudním řízení o určení vlastnického práva ke kanalizaci v lokalitě ul. Nad Lomem, Rovnoběžná a Velká Klajdovka" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12119


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - zastupování v soudním řízení o 4.400.000,-Kč s přísl." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12118


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikaci TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12148


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva, návrh rozpočtového opatření - RM6/12149


16.

"Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" - výběr nejvhodnější nabídky; rámcová smlouva, vzor dílčí kupní smlouvy - RM6/12228


17.

Brno, rozšíření vodojemu Lesná" - smlouva o postoupení práv a převzetí povinností - RM6/12141


19.

Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/12125


20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 875/30 a 876/6. oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - RM6/12154


21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 875/22 a 876/12. oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - RM6/12155


22.

Návrh nabytí pozemků 1486/11, 1526/275, 1534/17, 1534/18 a p. č. 1535/77 vše v k. ú. Komín - RM6/12109


23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/2 a 436/3 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/12108


24.

Dohoda o narovnání vztahu k pozemkům p. č. 2257/6 a 2260/2 k. ú. Pisárky , návrh nabytí pozemků p. č. 2257/6 a 2260/2 k. ú. Pisárky - RM6/12110


25.

Bezúplatné nabytí movitých věcí - pamětních desek - RM6/12107


26.

Dům s pečovatelskou službou - zahájení zadávacího řízení,, návrh vzorových obchodních podmínek - RM6/12117


27.

Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany-Holásky, provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/12116


28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4.NP pro funkci bydlení" - dohoda o ukončení smlouvy o dílo - RM6/12115


29.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM6/12114


31.

Záměr prodeje pozemku p. č. 783/4 v k. ú. Medlánky při ulici Palackého třída - RM6/12144


33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - RM6/1221734.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2380,2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - RM6/12159


35.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim - RM6/12127


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131,6646/6 v k. ú. Líšeň - RM6/12128


37.

Záměr nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice - RM6/12142


38.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 519 na pozemku p. č. 979. k. ú. Medlánky - RM6/12135


39.

Návrh směny pozemků v  k. ú. Trnitá , k. ú. Štýřice a k. ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/12186


40.

Záměr směny pozemku p. č. 5049/84, 5049/85 a 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95 a 5043/13 vše v k. ú. Líšeň - RM6/12143


41.

Pacht pozemku p. č. 600 v k. ú. Veveří - RM6/12129


45.

Pronájmu částí pozemku p. č. 739/1 v k. ú. Veveří - RM6/12133


46.

Pronájem částí pozemků p. č. 1596/2 a p. č. 1831 v k. ú. Pisárky a návrh na uzavření dohody o umožnění stavby - RM6/12138


47.

Pronájem částí pozemků p. č. 69 a p. č. 93 v k. ú. Soběšice v ul. Zeiberlichova - RM6/12136


48.

Dodatek č.l k nájemní smlouvě č. 62 06 2 016 na pronájem pozemků v k. ú. Stránice - RM6/12134


49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) Bl/13-0" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12106


50.

Čestné prohlášení zřizovatele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, pro účely zápisu organizace do školského rejstříku - RM6/12068


51.

Žádost VDK Kassel o souhlas s pohřbením ostatků německých válečných obětí na ústředním hřbitově města Brna - RM6/12105


52.

Nájemní smlouva o pronájmu části pozemku p. č. 6623/1, k. ú. Židenice , mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem obrany - RM6/12103


53.

Postoupení neinvestičního transferu městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření - RM6/12158


54.

Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme, návrh rozpočtového opatření - RM6/12104


55.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2014 Masarykově univerzitě, návrh rozpočtového opatření - RM6/12124


56.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - zrušení soutěže - RM6/12306


57.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - RM6/12307


58.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2615/47 v k. ú. Černovice - RM6/12156


59.

Nabídka předkupního práva dle ust. & 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 770/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12139


60.

Projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/12166


61.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/12202


62.

Pověření vedoucího OIEF za účelem zajištění procesních úkonů příjemce v souvislosti s projekty spolufinancovanými z Regionálního operačního programu Jihovýchod - RM6/1218763.

Projekt IPRM "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - snížení podílu způsobilých výdajů - RM6/12215


64.

Záměr směny části pozemku p. č. 91/10 za pozemek p. č. 44/16, vše k. ú. Brněnské Ivanovice , zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene - RM6/12199


65.

Záměr podeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - Žádost společnosti DENE & co. s. r. o. o vydání souhlasu s umístěním stavby "POLYFUNKČNÍ DŮM, Brno, ul. Provazníkova" - RM6/12201


66.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1822/2 k. ú. Štýřice - RM6/12189


67.

Investiční záměr "Přímé propojení tramvajové trati Bulvár - Husova" - RM6/12160


68.

Poskytnutí věcného daru - RM6/12333


69.

Žádost o užití sochy "Pocta T. A. Edisonovi" na Malinovského náměstí v Brně pro happeningovou akci - RM6/12299


Bod 25 byl projednán po bodě 27


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 

Nepřítomni:

Vít Blaha, Mgr. Libor Šťástka.


 
 
 


1.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/037 - RM6/12303

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/037.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB
- odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů.
***
úkol č.: [R6/149/1]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-09-19]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3749/53 a p. č. 3594/18 a části pozemku p. č. 3594/19, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení služebnosti - areál společnosti MOTORTEC, spol. s r. o. - RM6/12145

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí dopis společnosti MOTORTEC, spol. s r.o. ze dne 15. 5. 2014 - žádost o prodej pozemků p. č. 3749/53 a p. č. 3594/18 a části pozemku p. č. 3594/19, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova za účelem vybudování vjezdu do areálu společnosti a zarovnání vlastnické hranice areálu, s cílem rekultivace současného stavu pozemků a realizace zeleně dle platného ÚPmB.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 971/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 17 m² v k. ú. Ivanovice ,
- p. č. 3594/18 - orná půda , o výměře 291 m²

- p. č. 3749/53 - orná půda , o výměře 1.746 m²

- části p. č. 3594/19 orná půda , o výměře 360 m²

vše v k. ú. Řečkovice .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej pozemků:
- p. č. 971/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 17 m² v k. ú. Ivanovice ,
- p. č. 3594/18 - orná půda , o výměře 291 m²

- p. č. 3749/53 - orná půda , o výměře 1.746 m²

- p. č. 3594/45 - orná půda , o výměře 360 m²

vše v k. ú. Řečkovice , o celkové výměře 2. 414

společnosti MOTORTEC, spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 6.184.200,-Kč,

b) zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizační stoky DN 400 na částech pozemků p. č. 3749/53, p. č. 3594/18 a p. č. 3594/45 v k. ú. Řečkovice a na části pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice , s omezením činnosti v ochranných pásmech, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


3.

Projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" - souhlas s podáním žádosti - RM6/12157

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 
 
2. RMB pověřuje


Ing. Janu Drápalovou, starostku MČ Brno-Nový Lískovec podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa";


Mgr. Tomáše Manosoglu, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlasem, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášeni v nich obsažených.Termín: 30. 9. 2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


4.

Návrh rozpočtového opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - RM6/12200

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, spočívající v postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12150

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/12152

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB" jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. Petra Volka, Ph.D., xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Petrem Volkem, Ph.D., xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/149/06]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMB - v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/12153

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMB - v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" jako nejvhodnější nabídku společnosti INTERPAP Office, s. r. o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín - Děčín VIII.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností INTERPAP Office, s. r. o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín - Děčín VIII, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


8.

Povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v MČ Brno-střed - RM6/12056

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 


9.

Zajištění nezbytných oprav ve vozovně Komín a stanici Jírova, návrh rozpočtového opatření - RM6/12147

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků pro nezbytné opravy ve vozovně Komín a stanici Jírova.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


10.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - rozpočtové opatření - RM6/12140

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodů úhrady všech provedených stavebních prací v roce 2014, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - zastupování v soudním řízení o určení vlastnického práva ke kanalizaci v lokalitě ul. Nad Lomem, Rovnoběžná a Velká Klajdovka" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12119

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Právní služby - zastupování v soudním řízení o určení vlastnického práva ke kanalizaci v lokalitě ul. Nad Lomem, Rovnoběžná a Velká Klajdovka" jako nejvhodnější nabídku Mgr. Dity Seménkové, advokátky, IČ: 73628948, Veveří 62, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu příkazní mezi statutárním městem Brnem a Mgr. Ditou Seménkovou, advokátkou, IČ: 73628948, Veveří 62, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy příkazní.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy příkazní na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy.
***
úkol č.: [R6/149/12]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby - zastupování v soudním řízení o 4.400.000,- Kč s přísl." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12118

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 
 


14.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikaci TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12148

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna" jako nejvhodnější nabídku firmy T-MAPY spol. s.r.o., IC: 47451084, Špitálská 150,500 03 Hradec Králové .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou T-MAPY spol. s. r. o,, IČ: 47451084, Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové , která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/149/14]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


15.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva, rozpočtové opatření - RM6/12149

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri" jako nejvhodnější nabídku firmy ARCDATA PRAHA spol. s. r. o., IČ: 14889749, Hybernská 24,110 00 Praha .

2. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou ARCDATA PRAHA spol. s. r. o., IČ: 14889749, Hybernská 24,110 00 Praha , která tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění veřejné zakázky.

3. RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/149/15]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


16.

"Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" - výběr nejvhodnější nabídky; rámcová smlouva, vzor dílčí kupní smlouvy - RM6/12228

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" jako nejvhodnější nabídky společností AutoCont CZ, a. s., IČ 47676795 se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava , 3S.cz, s.r.o., IČ 27683273 se sídlem Křenová 479/71, 602 00 Brno a společnosti TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ: 26298953 se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno .

2. RMB schvaluje

- rámcovou smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společnostmi AutoCont CZ, a. s., IČ 47676795 se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava , 3S.cz, s. r. o., IČ 27683273 se sídlem Křenová 479/71, 602 00 Brno a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 26298953 se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno , která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu;

- vzorovou dílčí kupní smlouvu, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru městské informatiky MMB pravomoc rozhodovat o zadávání veřejných zakázek na základě výše uvedené rámcové smlouvy dle § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, včetně zajištění všech postupů a náležitostí stanovených zákonem, a uzavírání dílčích kupních smluv.

4. RMB pověřuje
- Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem rámcové smlouvy;

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky";

- podpisem dílčích kupních smluv dle čl. I. odst. 5 rámcové smlouvy v souladu se vzorovým textem dílčí kupní smlouvy.

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/149/16/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/149/16/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/149/16/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění rámcové smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/149/16/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění dílčích kupních smluv na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejich uzavření
***
úkol č.: [R6/149/16/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/149/16/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
11. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/149/16/07]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
12. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/149/16/08]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


17.

Brno, rozšíření vodojemu Lesná" - smlouva o postoupení práv a převzetí povinností - RM6/12141

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a. s. a UNISTAV Development, s r. o., která spočívá v postoupení práv a povinností z vydaných povolení a ze smlouvy o dílo č. LK1/2013 ze dne 2. 9. 2013 na zpracování projektové dokumentace pro akci "Brno, obytný soubor Sadová - zásobovací řad a vodojem". Smlouva o postoupení práv a převzetí povinností tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


19.

Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/12125

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 875/30 a 876/6. oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - RM6/12154

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 21-22.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- část p. č. 875/4 oddělená podle geometrického plánu č. 1596-4/2010 a označená jako p. č. 875/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 81 m²

- p. č. 876/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 31 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice , ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 201 .600 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 875/22 a 876/12. oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - RM6/12155

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- část p. č. 875/11 oddělená podle geometrického plánu č. 1576-4/2010 a ozna&#$03ená jako p. č. 875/22 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 25 m²
- p. č. 876/12 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 196 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice , ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 397 .800 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


22.

Návrh nabytí pozemků 1486/11, 1526/275, 1534/17, 1534/18 a p. č. 1535/77 vše v k. ú. Komín - RM6/12109

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 1486/11 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 38 m²
- p. č. 1526/275 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 1534/17 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 22 m²
- p. č. 1534/18 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 19 m²
- p. č. 1535/77 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 53 m²

vše v k. ú. Komín ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 188 .400,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/2 a 436/3 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/12108

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 436/2 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 5 m²

- p. č. 436/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 71 m²

v k. ú. Mokrá Hora ve spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 95.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


24.

Dohoda o narovnání vztahu k pozemkům p. č. 2257/6 a 2260/2 k. ú. Pisárky , návrh nabytí pozemků p. č. 2257/6 a 2260/2 k. ú. Pisárky - RM6/12110

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o narovnání vztahu k pozemkům pod místní komunikací:
- p. č. 2257/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 33 m², který je oddělen dle geometrického plánu č. 1418-9/2014 z p. č. 2257/2 - p. č. 2260/2 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 19 m²,

oba v k. ú. Pisárky
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za částku ve výši 37.317,45 Kč za období od 8. 4. 2011 do 7. 11. 2012 a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 2257/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 33 m², který je oddělen dle geometrického plánu č. 1418-9/2014 z pozemku p. č. 2257/2 - p. č. 2260/2 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o vým&#$ 01 ře 19 m², oba v k. ú. Pisárky ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 180. 770 ,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 8. 11. 2012 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


26.

Dům s pečovatelskou službou - zahájení zadávacího řízení, vzorové obchodní podmínky - RM6/12117

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská".

2. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu;
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 11c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB jmenujekomisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí Bytového odboru MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - vedoucí oddělení BO MMBhodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Ing. Klára Liptáková - členka ZMB
- Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí Bytového odboru MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Vít Blaha - člen RMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- Ing. Vit Beran - člen ZMB
- Mgr. Jiří Leviček - člen ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - vedoucí oddělení BO MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
T: bezodkladně po schválení vzorových obchodních podmínek ZMB
***
úkol č.: [R6/149/26/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízem
***
úkol č.: [R6/149/26/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/149/26/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/149/26/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

9. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit vzorové obchodní podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" tvořící součást zadávací dokumentace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


27.

Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany-Holásky, provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/12116

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr společnosti pro výkon práv a povinností zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky na výběr projekční kanceláře na akci "DPS Tuřany-Holásky" formou: zjednodušeného podlimitního řízení.

2. RMB schvaluje


provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky
seznam dodavatelů, nichž bude průzkum trhu proveden
- Roviko s r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno
- ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice , 620 00 Brno
- RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno 3 . RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí BO MMB - vedoucí Bytového odboru MMB
- Ing. Jitka Kalášková, BO MMB - vedoucí oddělení BO MMB

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky (který bude obsahovat návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy) do RMB.
***
úkol č.: [R6/149/27]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 


25.

Bezúplatné nabytí movitých věcí - pamětních desek - RM6/12107

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje bezúplatné nabytí movitých věcí:
- 1 kusu pamětní desky umístěné na objektu opěrné zídky vybudované v rámci stavby: "Přestupní terminál Brno-Bystrc, ZOO",
- 1 kusu pamětní desky umístěné na objektu měnírny vybudované v rámci stavby: "Trolejbusová měnírna Šlapanice"
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

 


28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4.NP pro funkci bydlení" - dohoda o ukončení smlouvy o dílo - RM6/12115

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a IN AD, s. r. o., Postranní 2a, 616 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a IN AD, s. r. o., Postranní 2a, 616 00 Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


29.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM6/12114

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - dodatečné stavební práce č. l.

2. RMB bere na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB vybírá pro veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - dodatečné stavební práce č. l jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Group, spol. s r. o., se sídlem Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno .

4. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 6213053246 (13-400-088) na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" -dodatečné stavební práce č. l mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., se sídlem Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.
T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/149/29/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/149/29/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/149/29/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***

úkol č.: [R6/149/29/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/149/29/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


31.

Záměr prodeje pozemku p. č. 783/4 v k. ú. Medlánky při ulici Palackého třída - RM6/12144

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí dopis společnosti BRNOCAR a. s. ze dne 28. 8. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku
- p. č. 783/4 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 220 m²

v k. ú. Medlánky ve výši 191 .000,- Kč (cca 868,- Kč/m² vč. nákladů na převod).

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 783/4 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 220 m²

v k. ú. Medlánky .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 783/4 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 220 m²

v k. ú. Medlánky
společnosti BRNOCAR a. s. za dohodnutou kupní cenu 573.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - RM6/12217

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 34-35.


1. RMB bere na vědomí
- žádost společnosti DIRS BD s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice
- stanovisko RMČ Brno-Židenice ve věci návrhu dispozice s předmětnými nemovitostmi.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku části
- p. č. 2484 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 494 m²

v k. ú. Židenice .

 
 
3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválitprodejpozemku p. &#$03. 2484/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m²

společnosti DIRS BD s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.983.760,- Kčzřízení věcných břemen - služebností stezky a cestyk pozemku p. č. 2484/2 , který vzniká dle GP č. 2952-105/2014
k tíži společnosti DIRS BD s. r. o. jako vlastníka pozemku p. č. 2484/2 , který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 2484/1 , který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 vše v k. ú. Židenice a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


34.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - RM6/12159

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- skutečnost, že dne 30. 9. 2011 byla mezi statutárním městem Brnem a společností S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 63110705119 a dále že dne 30. 9. 2011 byla mezi statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. uzavřena Nájemní smlouva č. 22/2012 za účelem demolice objektu občanského vybavenosti (tzv. "starý Albert") a výstavby bytového domu s nebytovými prostory a garážovými stáními;
- přípis společnosti S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. ze dne 4. 9. 2014 - "Žádost o prodej pozemku na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 63110705119";
- skutečnost, že s ohledem na zásadní změnu legislativy, která nastala v přímé souvislosti
s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. ("nový občanský zákoník") nemohou smluvní strany výše uvedené smlouvy naplnit bezvýhradně své závazky, jak jsou ve smlouvě dohodnuty, neboť nadále již nelze zapsat do KN rozestavěnou stavbu;
- stanovisko Rady městské části č. 15/2014, která se konala dne 3. 9. 2014 - viz důvodová zpráva předkládaného materiálu v návaznosti na Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 63110705119 blíže specifikované výše.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 2380 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1.915 m²

- p. č. 2387 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 134 m²

- p. č. 301/61 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 47 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec .

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


35.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim - RM6/12127

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- zápis z jednání ze dne 2. 4. 2014 se společností SubCon Metal Castings s. r. o., na kterém projevila společnost zájem o prodej části pozemku p. č. 2700/5 o výměře cca 3000 m² v k. ú. Kuřim za účelem výstavby provozovny pro její podnikatelskou činnost;
- dopis společnosti MCAE Systems, s. r. o. ze dne 16. 5. 2014, kterým žádá o prodej části pozemku p.č. 2700/5 o výměře 2668 m² v k. ú. Kuřim za účelem rozšíření stávajícího areálu firmy;
- přípis města Kuřim ze dne 14. 3. 2014 , zaslaný elektronickou cestou, kterým město Kuřim potvrdilo záměr města realizovat stavbu "Páteřní komunikace pro cyklisty, in-line bruslaře a vozíčkáře Kuřim-Veverská Bítýška" mj. na pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim .

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku:
- část p. č. 2700/5 - orná půda , o vým&#$ 01 ře 3000 m²

v k. ú. Kuřim (dle žádosti spol. SubCon Metal Castings s. r. o.)

3. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku:
- část p. č. 2700/5 - orná půda , o výměře 2. 668

v k. ú. Kuřim (dle žádosti spol. MCAE Systems, s. r. o.).

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 2700/61 - orná půda , o výměře 2. 668

v k. ú. Kuřim společnosti MCAE Systems, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 2.774.720,-Kč za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131, 6646/6 v k. ú. Líšeň - RM6/12128

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že pan xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabízí statutárnímu městu Brnu odkoupení pozemků v jeho vlastnictví p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131, 6646/6 v k. ú. Líšeň .

 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnanesouhlasit s nabytím pozemků- p. č. 3274/23 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m²
- p. č. 3280/26 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 15 m²
- p. č. 3281/62 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 14 m²

- p. &#$03. 3281/76 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 2 m²
schválit nabytí pozemků- p. č. 4422/51 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 48 m²
- p. č. 4445/10 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 4445/11 - ostatní plocha , jiná plocha, o výmě&#$04e 474 m²
- p. č. 5037/123 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 5037/130 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 30 m²

- p. č. 5037/131 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 29 m²
- p. č. 6646/6 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 382 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 901,920,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


37.

Záměr nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice - RM6/12142

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněné variantě II.


1. RMB bere na vědomí
- nabídku JUDr. Daniela Ševčíka, PhD., advokát, správce konkurzní podstaty úpadce xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 28. 3. 2011 na uzavření darovací smlouvy k pozemkům p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice
- skutečnost, že se na pozemcích p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice nachází nezkolaudovaná stavba komunikace ul. Jezerůvky ve vlastnictví společnosti TAKEOVER s. r. o., jejíž stavba byla povolena stavebním povolením vydaným speciálním stavebním úřadem ÚMČ MB Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pod č.j. Dop. 6277-SR/05/Kru ze dne 5.10.2005, kdy stavebníkem je společnost TAKEOVER s. r. o., na kterého úpadce převedl práva a povinnosti z vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení potřebných k výstavbě rodinných a bytových domů dle stavebního projektu "Výstavba bytových a rodinných domů - II. Etapa, Černohorská/Žilková";
- skutečnost, že se společností TAKEOVER s. r. o. nedošlo k dohodě ohledně zajištění závazku provést úpravu nové křižovatky - napojení komunikace Jezerůvky na ul. Černohorskou a úpravy posunuté autobusové zastávky dle požadavku MČ Brno-Ivanovice,

2. RMB souhlasí se záměrem bezúplatného nabytí pozemků:
- p. č. 1029/7 - zahrada , o výměře 37 m²
- p. č. 1031/7 - zahrada , o výměře 173 m²
- p. č. 1031/9 - zahrada , o výměře 45 m²

- p. č. 1033/104 - orná půda , o v&#$06měře 1000 m²

- p. č. 1033/115 - orná půda , o výměře 203 m²

- p. č. 1033/116 - orná půda , o výměře 467 m²

vše v k. ú. Ivanovice
z konkurzní podstaty dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna a s jejich svěřením MČ Brno-Ivanovice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


38.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 519 na pozemku p. č. 979. k. ú. Medlánky - RM6/12135

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku paní xxxxx xxxxxxxxxx ze dne 25. 6. 2014 k využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 519, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 979, k. ú. Medlánky , za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 519, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 979, k. ú. Medlánky , za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč a za podmínek dle nabídky k využití předkupního práva xxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 25. 6. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


39.

Návrh směny pozemků v  k. ú. Trnitá , k. ú. Štýřice a k. ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/12186

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 


40.

Záměr směny pozemku p. č. 5049/84, 5049/85 a 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95 a 5043/13 vše v k. ú. Líšeň - RM6/12143

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny pozemků
- p. č. 5049/84 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 8 m²
- p. č. 5049/85 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 142 m²
- p. č. 5049/185 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Líšeň 2 . RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků
- p. č. 5049/84 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 8 m²

- p. č. 5049/85 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 142 m²
- p. č. 5049/185 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna
za části pozemků
- p. č. 5041/95 - ostatní plocha , jin&#$07 plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 5043/13 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 6 m²
(dle GP č. 4059-163/2013 pozemek p. č. 5041/95 ostatní plocha o výměře 16 m²)

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 292 .800,- Kč a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


41.

Pacht pozemku p. č. 600 v k. ú. Veveří - RM6/12129

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí vyjádření OÚPR MMB ze dne 11. 9. 2013 , dle kterého nelze z územního hlediska doporučit pronájem (pacht) pozemku k soukromému využití.

2. RMB schvaluje pacht pozemku p. č. 600 - zahrada , o výměře 551 m² v k.ú. Veveří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 13 .775,-Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


45.

Pronájem částí pozemku p. č. 739/1 v k. ú. Veveří - RM6/12133

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 46-48.


RMB schvaluje pronájem
- části p. č. 739/1 - ostatní plocha , o výměře 17 m²

v k. ú. Veveří Gittě Polákové za dohodnuté nájemné ve výši 1 .275,- Kč/rok
- části p. č. 739/1 - ostatní plocha , o vým&#$ 01 ře 17 v k. ú. Veveří
xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 1.275,-Kč/rok a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


46.

Pronájem částí pozemků p. č. 1596/2 a p. č. 1831 v k. ú. Pisárky a návrh na uzavření dohody o umožnění stavby - RM6/12138

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje pronájem pozemků
- části p. č. 1596/2 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 22 m²

- části p. č. 1831 - trvalý travní porost o výměře 6 m²

v k. ú. Pisárky
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 5.992,- Kč/rok
za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí s umístěním a povolením stavby vjezdu a parkovacích stání jako součásti stavby nazvané "Zubní ordinace MUDr. Roman Vozka, stávající RD č.p. 200/č.o. 66 - realizace vjezdu a parkovacích stání" na částech pozemků p. č. 1596/2, p. č. 1831 a p. č. 1561/101 v k. ú. Pisárky .

3. RMB schvaluje dohodu o umožnění stavby, která opravňuje MUDr. Romana Vozku vybudovat stavbu vjezdu a parkovacích stání jako součásti stavby nazvané "Zubní ordinace MUDr. Roman Vozka, stávající RD č. p. 200/č.o. 66 - realizace vjezdu a parkovacích stání" na částech pozemků p. č. 1596/2, p. č. 1831 a p. č. 1561/101 v k. ú. Pisárky a která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu dohody o umožnění stavby vjezdu a parkovacích stání jako součásti stavby nazvané "Zubní ordinace MUDr. Roman Vozka, stávající RD č. p. 200/č.o. 66 - realizace vjezdu a parkovacích stání" na částech pozemků p. č. 1596/2, p. č. 1831 a p. č. 1561/101 v k. ú. Pisárky .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


47.

Pronájem částí pozemků p. č. 69 a p. č. 93 v k. ú. Soběšice v ul. Zeiberlichova - RM6/12136

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis manželů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx., ze dne 14. 8. 2014 - nesouhlas s cenou nájemného za pronájem části pozemku p. č. 69 v k. ú. Soběšice , o výměře 13 m², užívané jako součást oplocené zahrady rodinného domu Zeiberlichova 23, v částce 780,- Kč/rok, tj. 60,- Kč/m²/rok, a návrh řešení celé situace odstraněním stávajícího oplocení s návrhem pronájmu části pozemku p. č. 69 v k. ú. Soběšice o výměře 0,72 m² pod měřícím místem plynu.


2. RMB schvaluje

a) pronájem části pozemku p. č. 69- ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 79 m²

v k. ú. Soběšice xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou cenu 4. 740 ,- Kč/rok;

b) pronájem části pozemku p. č. 69 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o v&#$ 06 měře 13 v k. ú. Soběšice manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. za dohodnutou cenu 780,- Kč/rok;

c) pronájem částí pozemků:
- p. č. 69 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 67 m²
- p. č. 93 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 7 m²

v k. ú. Soběšice , o celkové výměře 74 m²

manželům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 8. 880 ,- Kč/rok a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.48.

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 62 06 2 016 na pronájem pozemků v k. ú. Stránice - RM6/12134

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zápis z jednání ve věci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" konaného dne 12. 2. 2014 na Odboru investičním MMB obsahující požadavek na změnu nájemní smlouvy č. 62 06 2 016, v souvislosti s investičním záměrem realizace přístupové cesty do Wilsonova lesa.

2. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62 06 2 016 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako nájemcem, na základě kterého dojde k vynětí částí pozemků p. č. 1550/2 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 4 m², p. č. 1612/8 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m² a p. č. 1612/10 ost. plocha, zeleň o výměře 2 m², vše v k. ú. Stránice z této nájemní smlouvy a ke změně nájemného, které nově činí 1. 880 ,- Kč/rok. Dodatek č.l k nájemní smlouvě č. 62 06 2 016 tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) Bl/13-0" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12106

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování díla "Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) Bl/13-0" jako nejvhodnější nabídku společnosti URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o. se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o. se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno , která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/149/49]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


50.

Čestné prohlášení zřizovatele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, pro účely zápisu organizace do školského rejstříku - RM6/12068

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje text čestného prohlášení zřizovatele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem čestného prohlášení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


51.

Žádost VDK Kassel o souhlas s pohřbením ostatků německých válečných obětí na ústředním hřbitově města Brna - RM6/12105

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost VDK Kassel o souhlas s pohřbením ostatků německých válečných obětí na ústředním hřbitově města Brna.

2. RMB souhlasí se zřízením 41 válečných hrobů za účelem pohřbení ostatků německých válečných obětí na Ústředním hřbitově města Brna, v areálu německého vojenského pohřebiště.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB podat žádost Ministerstvu obrany ČR o souhlas se zřízením 41 válečných hrobů na Ústředním hřbitově města Brna, prostřednictvím Odboru obrany MMB.
***
úkol č.: [R6/149/51]
zodpovídá: OŽP MMB [10]
termín: [bezodkladně]

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem žádosti Ministerstvu obrany ČR o souhlas se zřízením 41 válečných hrobů na ústředním hřbitově města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 


52.

Nájemní smlouva o pronájmu části pozemku p. č. 6623/1, k. ú. Židenice , mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem obrany - RM6/12103

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší usnesení R6/142. schůze RMB konané dne 11. 6. 2014 , bod 73, který zní:

"Rada města Brna schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 6623/1 v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem obrany, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy."


2. RMB schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 6623/1 , k. ú. Židenice, mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem obrany, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


53.

Postoupení neinvestičního transferu městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - návrh rozpočtového opatření - RM6/12158

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 dle tabulky "Návrh výše účelového transferu jednotlivým MČ pro II. pololetí 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2015;

2) rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zabezpečení úhrady specifikovaných provozních nákladů středisek volného času v městských částech.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


54.

Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme, návrh rozpočtového opatření - RM6/12104

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dokumentárního filmu v rámci projektu Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


55.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2014 Masarykově univerzitě, návrh rozpočtového opatření - RM6/12124

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 Masarykově univerzitě v celkové výši 15.000,- Kč na projekt "O čem se nepřednáší",

- rozpočtové opatření dle tabulky - z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna;

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za stanovených podmínek.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


56.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - zrušení soutěže - RM6/12306

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí Protokol o průběhu soutěže, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB ruší Výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi, zahájenou podle § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit vyplacení finančního odškodnění soutěžícím.
Termín: do 60 dnů od doručení oznámení o zrušení soutěže jednotlivým účastníkům soutěže
***
úkol č.: [R6/149/56/01]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o zrušení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi prostřednictvím formuláře "Zrušení soutěže o návrh" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 3 dnů po zrušení soutěže o návrh zadavatelem.
***
úkol č.: [R6/149/56/02]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/149/56/03]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


57.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi - RM6/12307

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s použitím "soutěže o návrh" pro získání výtvarného návrhu sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi podle § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. RMB schvaluje
- soutěžní podmínky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi, které tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu;
- údaje uvedené ve formuláři "Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon", který tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu;- text inzerátu k zveřejnění oznámení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi, který tvoří přílohu č. 24c tohotozápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB
- jednáním za statutární město Brno ve věci soutěže o návrh;
- k podpisu formuláře "Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

4. RMB jmenujesoutěžní porotu ve složení:- Bc. Roman Onderka, MBA - primátor statutárního města Brna
- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora města Brna
- Ing. Eva Damcová - autorizovaná architektka
- doc. Ing. arch. Petr Hrůša - autorizovaný architekt
- PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. - generální ředitel Moravského zemského muzea
- prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. - Katedra teorie a dějin umění FaVU VUT v Brněnáhradníky soutěžní poroty ve složení:- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora města Brna
- Bc. Vladan Krásný - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise Rady města Brna pro kulturu
- Ing. Zdeněk Sendler - autorizovaný architekt
- prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. - vedoucí Katedry výtvarné výchovy PF MU
- Mgr. Terezie Petišková - ředitelka Domu umění města Brna, příspěvkové organizace
- Mgr. Jan Press - ředitel Moravské galerie v Brně

 
***
5. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění oznámení o veřejné soutěži prostřednictvím formuláře "Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/149/57/01]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

 
***
6. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění soutěžních podmínek na profilu zadavatele soutěže.
***
úkol č.: [R6/149/57/02]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

 
***
7. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit informování členů soutěžní poroty o přijatém usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/149/57/03]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

 
 
***
8. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/149/57/04]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


58.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2615/47 v k. ú. Černovice - RM6/12156

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení i ve variantě I.).


1. RMB bere na vědomí
- nabídku paní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na prodej pozemku p. č. 2615/47 k. ú. Černovice o výměře 12 582 m² a návrh kupní ceny ve výši 680,- Kč/m² s tím, že při nižší ceně vlastníci, dle jejich vyjádření, k převodu pozemku na město Brno nepřistoupí;


- skutečnost, že návrh kupní ceny zpracovaný MO MMB činí 500,- Kč/m².


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
nabytí pozemku p. č. 2615/47 - orná půda , o výměře 12 582 m²

k. ú. Černovice
z vlastnictví xxxxx xxxxxxxx (podíl id. 1/2) a xxxxxxxx xxxxxxxx (podíl id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 5.032.800,- Kč (tj. 400,-Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


59.

Nabídka předkupního práva dle ust. & 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 770/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12139

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxx xxxxxxx ze dne 23. 6. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna k pozemku p. č. 770/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 770/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx určenému veřejně prospěšnou stavbou č. VPS 47/06-I/6 pro stavbu komunikace mezi Brněnskými Ivanovicemi a Tuřany, a to prodloužením ulice Sladovnické na ulici Rolencovu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


60.

Projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/12166

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " ve výši 3.000.000 Kč.

2. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy č. 026064/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " z úrovně MČ Brno-Královo Pole", která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Romana Vykoukala, starostu MČ Brno-Královo Pole podpisem smlouvy č. 026064/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ", včetně jejích případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


61.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/12202

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě s tím, že bude do RMB předložena zpráva o dalším postupu.


 
1. RMB bere na vědomí stanovisko společnosti PROSTAVBY, a. s. spočívající v přerušení stavebních prací na části předmětu plnění ze dne 27. 8. 2014.

 
2. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Blažkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s.;
- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu;
- zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5142 "Zateplení ZŠ Blažkova" z 28.100 tis. Kč na 29.500 tis. Kč.

 
3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci "Zateplení ZŠ Blažkova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, jako nejvhodnější nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., IČ: 27713130.

 
4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PROSTAVBY, a. s. na zhotovení díla "Zateplení ZŠ Blažkova", který tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/149/61/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/149/61/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/149/61/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/149/61/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/149/61/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
11. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/149/61/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


62.

Pověření vedoucího OIEF za účelem zajištění procesních úkonů příjemce v souvislosti s projekty spolufinancovanými z Regionálního operačního programu Jihovýchod - RM6/12187

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- vzorový text žádosti o prominutí odvodu - Regionální operační program Jihovýchod, který tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu;
- vzorový text žádosti o prominutí penále - Regionální operační program Jihovýchod, který tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu.

2. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Oddělení implementace evropských fondů pravomoc rozhodovat o podání odvolání, včetně možnosti vzdání se práva na odvolání, podání žádosti o prominutí odvodu a žádosti o prominutí penále, a to v souvislosti se zajišťováním procesních úkonů příjemce u projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB
- podepisováním výše uvedených dokumentů
- jednáním s orgány poskytovatele dotace, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, ve věcech souvisejících s výše uvedenými procesními úkony příjemce.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB informovat Radu města Brna o probíhajících řízeních a rozhodnutích poskytovatele dotace vztahujících se k dotčeným projektům.
***
úkol č.: [R6/149/62]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


63.

Projekt IPRM "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - snížení podílu způsobilých výdajů - RM6/12215

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis poskytovatele dotace o přehodnocení projektu "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady", který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

2. RMB schvaluje
- v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů snížení podílu způsobilých výdajů v rámci projektu "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" z 24.973.452,- Kč na 15.612.316,60 Kč;

- protokol o provedení změny a souhlas se změnou, který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


64.

Záměr směny části pozemku p. č. 91/10 za pozemek p. č. 44/16, vše k. ú. Brněnské Ivanovice , zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene - RM6/12199

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny pozemku
- části p. č. 91/10 - orná půda , o výměře 421 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 91/10 - orná půda , o výměře 421 m²

(dle GP č. 1238-150/2014) v k. ú. Brněnské Ivanovice vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 44/16 - orná půda , o výměře 6 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví spol. AUTOCENTRUM OLOMOUC s. r. o. s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 1.171.000,- Kč

a zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 91/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodního řadu DN 400, omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace - právo zřídit a provozovat na části pozemku p. č. 91/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice dálnici D l včetně součástí a příslušenství a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním dálnice D1

a za podmínek směnné smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


65.

Záměr podeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - Žádost společnosti DENE & co. s. r. o. o vydání souhlasu s umístěním stavby "POLYFUNKČNÍ DŮM, Brno, ul. Provazníkova" - RM6/12201

Bylo hlasováno po kratší rozpravě v části B o variantě 1). Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato. Na konci schůze byl bod znovuzařazen na program jednání - pro hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Opětovně se hlasovalo v části B o variantě 1 ).


1. RMB bere na vědomí

A. Žádost společnosti DENE & co. s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 74/5 o výměře 256 m² v k. ú. Husovice ze dne 12. 5. 2014

B. Žádost společnost DENE & co. s. r. o. o vydání souhlasu s umístěním stavby "POLYFUNKČNÍ DŮM, Brno, ul. Provazníkova" ze dne 6. 6. 2014

A.
1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 74/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 249 m² v k. ú. Husovice 2 . RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 74/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 249 m²

v k.ú. Husovice oddělenou GP č. 1112-16/2014 a tímto GP označenou jako
- p. č 74/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře 249 m²

v k.ú. Husovice společnosti Dene & co. s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 776. 880 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

B.
RMB souhlasí s umístěním části stavby, nazvané "POLYFUNKČNÍ DŮM, Brno, ul. Provazníkova", na části pozemku statutárního města Brna p. č. 74/5, k. ú. Husovice .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


66.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1822/2 k. ú. Štýřice - RM6/12189

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p.č. 1822/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 193 m² v k. ú. Štýřice .

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 


67.

Investiční záměr "Přímé propojení tramvajové trati Bulvár - Husova" - RM6/12160

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje investiční záměr "Přímé propojení tramvajové trati Bulvár - Husova" s celkovými náklady ve výši 264.000 tis. Kč a dobou realizace v délce 4 let, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB zařazuje investici "Přímé propojení tramvajové trati Bulvár - Husova" do operativního plánu investic statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


68.

Poskytnutí věcného daru - RM6/12333

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s poskytnutím věcného daru v celkové hodnotě do 19.000,- Kč fyzické osobě u příležitosti přijetí primátorem města Brna.

2. RMB pověřuje primátora města Brna předáním věcného daru.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


69.

Žádost o užití sochy "Pocta T. A. Edisonovi" na Malinovského náměstí v Brně pro happeningovou akci - RM6/12299

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádosti pana xxxxxx xxxxxxx xxxí sochy "Pocta T. A. Edisonovi" doručené dne 8. 9. 2014 a 11. 9. 2014.

2. RMB souhlasí s bezúplatným využitím sochy "Pocta T. A. Edisonovi" na Malinovského náměstí v Brně pro happeningovou akci, pořádanou panem xxxxxx xxxxxxxx, za podmínek smlouvy o užití sochy "Pocta T. A. Edisonovi" umístěné na Malinovského náměstí v Brně, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


70.

Záměr uzavření dodatku č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/12317

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 2 ke směnné smlouvě ev. č. 5613043341 mezi xxxxxxx xxxxxxxxx a statutárním městem Brnem pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb".

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:


 


8.

Povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v MČ Brno-střed - RM6/12056


1. RMB bere na vědomí žádost vlastníka rodinného domu Kamenná čtvrť 572/8, 639 00 Brno o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené v městské části Brno-střed.

2. RMB povoluje výjimku ze stavební uzávěry vyhlášené nařízením statutárního města Brna č. 2/2006, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v městské části Brno-střed, v souladu s rozhodnutím, které tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.

 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


 
 
 
V Brně dne 18. 9. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová