Zápis z RMB R6/150

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
24. 09. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26629&typ=2
Nalezeno adres
911


Statutární město BrnoRada města Brna

  
Z Á P I S
 schůze Rady města Brna č. R6/150konané dne 24. září 2014 
 
 
Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 9 členy.Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.
 
Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:20.

Zelný trh - rekonstrukce - návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.


22.

Návrh smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s., a TOREA Plus, s. r. o., pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno"


52.

Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13


120.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61 , vše v  k. ú. Nový Lískovec - RM6/12237


122.

Návrh budoucího prodeje částí pozemků v  k. ú. Bystrc , lokalita Kuršova a návrh na předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem částí předmětných pozemků za účelem výstavby a následného užívání polyfunkčního domu CYKLOSPORT KOZÁREK, jako stavby dočasné - RM6/12284


144.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "VLNĚNA - etapa 2" na pozemcích v  k. ú. Trnitá 
Schválený program jednání:1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/12314


1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/037 - RM6/12357


1c.

Ukončení činnosti komisí RMB - RM6/12102


1d.

Ukončení činnosti pracovních skupin zřízených RMB - RM6/12212


1e.

Organizační změna Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/12066


1f.

Organizační změna Majetkového odboru MMB - RM6/12098


1g.

Změna usnesení R5/100. schůze RMB ze dne 17. 3. 2009, bod č. 4 část 1 - RM6/12067


1h.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/12272


1i.

Odměny ředitelkám a řediteli ZŠ a MŠ za realizaci inkluzivního vzdělávání - RM6/12163


1j.

Mimořádné odměny ředitelkám základních škol - RM6/12164


1k.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za II. pololetí školního roku 2013/2014 - RM6/12161


1l.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Sedmikráska, Brno, Šimáčkova 1, a zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3 - RM6/12162


1m.

Stanovení osobního příplatku řediteli ŠJ Brno, Jana Babáka 1 - RM6/12185


1n.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12321


2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - RM6/12188


3.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice - návrh rozpočtového opatření - RM6/12176


4.

Návrh na úpravu výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12289


5.

Účast statutárního města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 - RM6/12218


6.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytového prostoru - kanceláře č. 203 - v objektu kina ART, Cihlářská 19 - Botanická 16, Brno - RM6/12205


7.

Zajištění společné akce partnerských měst Brna a Stuttgartu v oblasti kultury v rámci 25. výročí partnerství měst - RM6/12177


8.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí, § 6223 - Mezinárodní spolupráce - RM6/12198


9.

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014 - RM6/12222


10.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12221


11.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/12300


12.

Metodika investičního procesu statutárního města Brna - dodatek č. 3 - RM6/12227


13.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - RM6/11998


14.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 20/2010, 14/2011, 9/2012 a 11/2013 - RM6/12195


15.

Dohoda o narovnání vztahu - místní komunikace na pozemku p. č. 1142 k. ú. Staré Brno - RM6/12194


16.

Smlouva o provedení monitoringu studny na pozemku p. č. 619/1 k. ú. Město Brno pro stavbu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa" - RM6/12183


17.

Nájemní a provozní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - záměr aktualizace smlouvy - RM6/12178


18.

Dodatek č. 22 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/12261


19.

Návrh dodatku č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/12340


21.

Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - vybavení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou A.M.O.S. DESIGN s. r. o. - RM6/12180


23.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 847/1 a 847/2 k. ú. Trnitá pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - RM6/12204


24.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 397 k. ú. Město Brno pro stavbu "Zelný trh" - rekonstrukce - podzemní kabelové vedení - RM6/12191


25.

Investiční záměr "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy", změna celkových nákladů - RM6/12214


26.

Aktualizace investičního záměru "Rekonstrukce ulice Veveří - I", změna celkových nákladů - RM6/12213


27.

Pověření k vydávání souhlasu s přístupem do Městského kamerového systému - RM6/12277


28.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - výzva k podání nabídky, koncesní dokumentace vč. vzoru koncesní smlouvy aktualizovaný SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek - RM6/12175


29.

"ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou PSK Group, spol. s r. o. - RM6/12322


30.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo s obchodními firmami D.I.S., spol. s r. o., a IMOS Brno, a. s. - RM6/12339


31.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy - RM6/12328


32.

"Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12273


33.

"Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12278


34.

"Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12179


35.

Stavby inženýrských sítí zvláštního významu z hlediska veřejného zájmu - cena za zřízení práva služebnosti dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost Žabnet line s. r. o. - RM6/12197


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 708/68, 723/2 a 767/11 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/12203


37.

Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2014 - RM6/12192


38.

Indikátorová soustava Strategie pro Brno - vyhodnocení výsledků měření 2014 - RM6/12193


39.

Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření - RM6/12295


40.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - RM6/12305


41.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv a povinností týkajících se publikace Brněnský architektonický manuál za účelem jejího dalšího využití - RM6/12294


42.

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/12260


43.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Regulačního plánu "V Aleji, k. ú. Holásky " - RM6/12216


44.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - žádost o dotaci - RM6/12313


45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12298


46.

Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM6/12338


47.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12330


48.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - RM6/12296


49.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/12297


50.

Návrh na vydání změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice - č. RP 5/09 - RM6/12291


51.

Zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část a návrh ukončení procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 - RM6/12290


53.

Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky - RM6/12275


54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Metodiky správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12337


55.

Návrh dodatku č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - RM6/12167


56.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci - RM6/12168


57.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci - RM6/12169


58.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci - RM6/12170


59.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci - RM6/12171


60.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci - RM6/12172


61.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/12173


62.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci - RM6/12174


63.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0071100305410 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Stanislavou Šedou - RM6/12274


64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/12282


65.

Žádost o souhlas s podnájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/12312


66.

Návrh na poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa - RM6/12206


67.

Návrh na poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12207  68 .

Návrh na poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12293


69.

Návrh na poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v roce 2014, II. etapa - návrh rozpočtového opatření - RM6/12343


70.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2014 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/134. schůze RMB konané dne 26. 3. 2014, bod č. 88 - RM6/12281


71.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2015 - RM6/12280


72.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v  k. ú. Královo Pole - návrh rozpočtového opatření - RM6/12304


73.

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání - souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12292


74.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Zory Šemberové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/12309


75.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Miry Figarové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/12308


76.

Úprava rozpočtu FBV na rok 2014, změna doby realizace akcí, návrh rozpočtového opatření - RM6/12256


77.

Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín roku 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/12268


78.

Žádost MČ Brno-střed o použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/12265


79.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za 1. pololetí 2014, dodatek č. 2 smlouvy o podmínkách výkonu funkce a odměně likvidátora č. 6214170254 uzavřené dne 11. 2. 2014 a návrh na prodloužení termínu likvidace SNmB, s. p. v likvidaci - RM6/12267


80.

"Bytové domy Vojtova" - smlouvy o připojení k distribuční soustavě - RM6/12336


81.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM6/12332


82.

Návrh prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků - RM6/12247


83.

Návrh prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - RM6/12253


84.

Návrh prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část - RM6/12248


85.

Návrh prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt - RM6/12249


86.

Návrh prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků - RM6/12254


87.

Návrh prodeje bytového domu Údolní 52 včetně pozemků - RM6/12251


88.

Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku - RM6/12255


89.

Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku - RM6/12252


90.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12270


91.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny pro opakovanou nabídku - RM6/12243


92.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků, návrh na stanovení ceny pro opakovanou nabídku - RM6/12271


93.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12250


94.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/12245


95.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12246


96.

Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/12244


97.

Zrušení věcného břemene úkrytu k vymezeným jednotkám v domě Zborovská 21 - RM6/12269


98.

Nájem bytu xxxxxxxxx - RM6/12263


99.

Nájem bytu xxxxxxxxxx - RM6/12262


100.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/12266


101.

Nájem bytu č. 6 v domě xxxxxxxxxx - RM6/12229


102.

Žádost xxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/12259


103.

Žádost xxxxxxxxxxxx o pronájem bytu zvláštního určení v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantů - RM6/12257


104.

Žádost xxxxxxxxxx o poskytnutí jiného bytu - RM6/12258


105.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o sloučení bytů - RM6/12264


106.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovatelem zdravotnických služeb, dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/12211


107.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - nemovitosti v areálu bývalého "Tomášského dvora" Veveří 109 - RM6/12232


108.

Výjimka z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv - aktualizace - RM6/12319


109.

Návrh prodeje jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o. - RM6/12334


110.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Leitnerova č. or. 7, č. p. 680 , v  k. ú. Staré Brno - RM6/12285


111.

Záměr prodeje nemovitostí (objekt občanské vybavenosti) na adrese Charbulova č. or. 135/137, č. p. 100, v  k. ú. Černovice - RM6/12310


112.

Návrh dispozice s id. ½ nemovitosti (budovy objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 k. ú. Město Brno - RM6/12348


113.

Záměr dispozice s pozemky v  k. ú. Komárov , lokalita Schwaigrova - změna usnesení - RM6/12327


114.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2373/38 k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - RM6/12236


115.

Návrh prodeje pozemku p. č. 250/130 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12238


116.

Záměr prodeje pozemku p. č. 751/3 k. ú. Lesná při ul. Trtílkova - RM6/12230


117.

Návrh prodeje pozemků p. č. 6845, 6864 , id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1 a id. 1/14 části pozemků p. č. 6867/1, 6869/3 k. ú. Bystrc - RM6/12240


118.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1 k. ú. Židenice - RM6/12287


119.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 6261/1, 1142/230 k. ú. Bystrc , lokalita Údolí oddechu - RM6/12239


121.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5048/53 a 5048/54 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/12237


123.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1108 a 1109 k. ú. Staré Brno - RM6/12242


124.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 601/1, 601/12, 601/13, 601/15, 601/16, 601/17 a částí pozemků p. č. 601/11 a 601/18 k. ú. Ponava - RM6/12286


125.

Pronájem nebo Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní - opěrná zeď, parkovací stání a schodiště - RM6/12315


126.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1548/2 k. ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída - restaurace Montána - RM6/12234


127.

Návrh nabytí pozemku PK p. č. 190 k. ú. Řečkovice - RM6/12301


128.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9047/9, 9047/15, 9047/19, 9050/4, 9055/3, 9058/3, 9061/3, 9062/3, 9065/2, 9068/7, 9124/2, 9125/4, 9126/2, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9128/2, 9135/3, 9136/3, 9137/5, 9138/3, 9139/3, 9149/17, 9156/5, 9156/6, 9156/7, 9160/2, 9165/2, 9171/3 , vše v  k. ú. Židenice - RM6/12241


129.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1467, 1790/13 a 1790/25 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/12233


130.

Záměr směny nemovitých věcí v  k. ú. Štýřice a veřejného osvětlení mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Krajským soudem v Brně - Justiční areál v Brně - RM6/12302


131.

Nabídky předkupního práva ke garážím při ulici Markéty Kuncové na pozemcích v  k. ú. Židenice - RM6/12225


132.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 117 na pozemku p. č. 873 k. ú. Kníničky - RM6/12224


133.

Nabídky předkupního práva ke stavbám garáží v garážovém dvoře při ulici Černého v k. ú. Bystrc - RM6/12223


134.

Nabídka předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. na pozemcích v  k. ú. Husovice - RM6/12220


135.

Nabídka předkupního práva k rodinným domům při ulici Olší na pozemcích v k. ú. Maloměřice - RM6/12219


136.

Nabídka předkupního práva - garáž na části pozemku p. č. 739/1 k. ú. Veveří - RM6/12231


137.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 717 a pozemkům p. č. 1563/10, 1563/12 v k. ú. Komárov - RM6/12226


138.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 148 na pozemku p. č. 1885/24 k. ú. Štýřice - RM6/12345


139.

Nabídky předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům mezi dálnicí D1 a letištěm v  k. ú. Slatina - RM6/12283


140.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 125 na pozemku p. č. 1598 k. ú. Bohunice - RM6/12349


141.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 427 na pozemcích v k. ú. Slatina - RM6/12288


142.

Návrh řešení úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s nesplněním závazku xxxxxxxxxxxxxxx ze směnné smlouvy č. 62083007 na přestěhování podnikatelské provozovny z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní v k. ú. Bystrc - RM6/12235


143.

Žádost DRUŽBA, SBD, o přezkoumání vyjádření pro stavební řízení "BD Oblá 36, 38, 40, 42 Brno - stavební úpravy" - RM6/12276


145.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Dominikánské nám. 1 - oprava kanceláří personálního oddělení" - uzavíraný se společností DBEST living s. r. o. - RM6/12209


146.

Smlouva o výpůjčce prostor podzemního krytu na ul. Husova v  k. ú. Město Brno - RM6/12210


147.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - smlouva s uchazečem druhým v pořadí, další postup při uplatnění práv zadavatele vůči spol. AB Facility a. s. - RM6/12208


148.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - výzva k podání nabídky - RM6/12190


149.

"Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12184


150.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Lesopark k. ú. Ponava" - RM6/12279


151.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/12318


152.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12323


153.

Návrh navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy objektu Kobližná 4 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12324


154.

Budoucí zřízení služebnosti umístění kabelu 6kV v pilířích silničního nadjezdu ev. č. BM- 503 k. ú. Řečkovice ve prospěch SŽDC s. o. - stavba "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim" - RM6/12311


155.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/12331


156.

"Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o. - RM6/12316


157.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/12320


158.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM6/12326


159.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s., změna usnesení R6/148. schůze RMB konané dne 10. 9. 2014, bod č. 3 - RM6/12196


160.

"Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" - souhlas s prodloužením platnosti územního rozhodnutí - RM6/12335


161.

Zlepšení globální dostupnosti města Brna - výsledky analýz a šetření - RM6/12344


162.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy o dílo, zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/12341


163.

Návrh na dispozici s pozemky p. č. 745/2, 745/21, 745/17, 745/22, 741/2 a 741/3 v k. ú. Kníničky - úprava přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB - RM6/12346


164.

Výstavba parkovacího domu Panenská a parkovacího domu JKC - 1. etapa - návrh na finanční zajištění formou zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. peněžitým vkladem jediného akcionáře a přijetím investičního úvěru společností Brněnské komunikace, a. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/12347


165.

Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12350 


166.

Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12356


167.

Projekt "Z labyrintu násilí" - účast na projektu - RM6/12355

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
 
Bod 1b byl projednán po bodě 167.Bod 25 byl projednán po bodě 26.Bod 26 byl projednán po bodě 27.Bod 159 byl projednán po bodě 23.Bod 164 byl projednán po bodě 159.

 
Přítomni:
Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:
Vít Blaha, JUDr. Jiří Oliva.

 


1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/12314
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 3. čtvrtletí roku 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1c.

Ukončení činnosti komisí RMB - RM6/12102
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ukončuje dnem 10. 10. 2014 činnost komisí RMB uvedených v příloze č. 1 tohoto zápisu.2.RMB odvolává, v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jejich předsedy, místopředsedy a všechny členy dnem 10. 10. 2014.3.RMB vyslovuje poděkování předsedům, místopředsedům a členům komisí RMB za vykonanou práci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1d.

Ukončení činnosti pracovních skupin zřízených RMB - RM6/12212
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB


zrušuje dnem 10. 10. 2014 Pracovní skupinu pro zhodnocení návrhu na udělení čestného občanství města Brna za volební období 2010-2014,
odvolává všechny členy této pracovní skupiny dnem 10. 10. 2014.

2.RMB


ukončuje dnem 10. 10. 2014 činnost pracovních skupin zřízených RMB uvedených v příloze č. 2a tohoto zápisu,
odvolává předsedy, místopředsedy a další členy těchto pracovních skupin, kteří byli jmenováni z titulu funkce člena Zastupitelstva města Brna nebo člena zastupitelstva městské části dnem 10. 10. 2014.

3.RMB odvolává předsedy, místopředsedy a členy pracovních skupin zřízených RMB, které jsou uvedeny v příloze č. 2b tohoto zápisu, do nichž byli jmenováni z titulu funkce člena Zastupitelstva města Brna nebo člena zastupitelstva městské části dnem 10. 10. 2014.4.RMB vyslovuje poděkování předsedům, místopředsedům a členům pracovních skupin zřízených RMB za vykonanou práci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1e.

Organizační změna Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/12066
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB zřizuje ke dni 1. 1. 2015 v rámci Odboru vnitřních věcí:


ve Správním oddělení Právní referát,
v Oddělení - Informační středisko:


Referát informací a služeb,
Referát Czech POINTu.


2.RMB ruší 3 funkční místa v Odboru vnitřních věcí dnem 31. 12. 2014 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB zřizuje 3 nová funkční místa v Odboru vnitřních věcí ke dni 1. 1. 2015 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB bere na vědomí funkční schéma Odboru vnitřních věcí k 1. 1. 2015, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, ke dni 1. 1. 2015, která tvoří přílohu č. 3c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***6.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.***úkol č.: [R6/150/1e]zodpovídá: OVV MMB [22]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1f.

Organizační změna Majetkového odboru MMB - RM6/12098
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší 1 funkční místo v Majetkovém odboru dnem 31. 12. 2014 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB zřizuje 1 nové funkční místo v Majetkovém odboru ke dni 1. 1. 2015 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Navrhovaná organizační změna nebude mít dopad do celkového počtu funkčních míst MMB.3.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB v části platné pro Majetkový odbor, ke dni 1. 1. 2015, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***4.RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.***úkol č.: [R6/150/1f]zodpovídá: MO MMB [3224]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1g.

Změna usnesení R5/100. schůze RMB ze dne 17. 3. 2009, bod č. 4 část 1 - RM6/12067
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje změnu části usnesení R5/100. schůze RMB konané dne 17. 3. 2009, bod č. 4, ve znění usnesení R6/105. schůze RMB konané dne 29. 5. 2013, bod č. 1d, která zní:
RMB stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 4. 2009 zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 4 funkční místa, které bude realizováno v Odboru sociální péče na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 4. 2009 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 3. 2009 a bude jej garantovat Organizační odbor, tak, že se datum 31. 12. 2014 nahrazuje datem 31. 12. 2016.

2.RMB bere na vědomí, že náklady na tato funkční místa pro projekt:- "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji",- "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji",budou i nadále hrazeny objednavatelem sociálních služeb, tj. Jihomoravským krajem, a dotací na služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., případně z FRR.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1h.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/12272
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,s účinností od 1. 10. 2014


PhDr. Petru Němcovi, CSc., řediteli Domova pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace,
Ing. Ivu Sedláčkovi, řediteli Centra sociálních služeb, příspěvková organizace,

s účinností od 1. 11. 2014


Mgr. Marku Matejovi, řediteli Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace,

platové tarify uvedené v příloze č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1i.

Odměny ředitelkám a řediteli ZŠ a MŠ za realizaci inkluzivního vzdělávání - RM6/12163
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 1j a 1k.
1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, odměnu


ředitelce ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, Mgr. Ludmile Altmanové,
ředitelce ZŠ JAK a MŠ Brno, nám. Republiky 10, PaedDr. Danuši Filipinské,
ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, PaedDr. Janě Foltýnové, Ph.D.,
ředitelce MŠ Brno, Křenová 75a, Mgr. Haně Jandové,
ředitelce MŠ Brno, Štolcova 51, Haně Kubišové,
ředitelce MŠ Brno, Skořepka 4, Janě Staňkové,
řediteli ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, Mgr. Vladimíru Tulkovi,

dle přílohy č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměny jsou poskytnuty za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který jmenovaní ředitelé podstatným způsobem ovlivnili.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1j.

Mimořádné odměny ředitelkám základních škol - RM6/12164
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, mimořádnou odměnu


ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Staňkova 14, Mgr. Janě Hlaváčkové,
ředitelce ZŠ Brno, Mutěnická 23, PaedDr. Iloně Sokolové,
ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, PaedDr. Marii Vlčkové,

dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměny jsou poskytnuty za úspěšné splnění zvláště významných pracovních úkolů, které jmenované ředitelky podstatným způsobem ovlivnily.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


1k.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za II. pololetí školního roku 2013/2014 - RM6/12161
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje odměny ředitelům škol a školských zařízení za II. pololetí školního roku 2013/2014, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelé podstatným způsobem ovlivnili, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelům škol a školských zařízení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1l.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Sedmikráska, Brno, Šimáčkova 1, a zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3 - RM6/12162
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení s účinností k 1. 10. 2014 zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Sedmikráska, Brno, Šimáčkova 1, Olze Reimischové a zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3, Alici Herbstové, dle přílohy č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku MŠ Sedmikráska, Brno, Šimáčkova 1, a zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3, o stanovení osobního příplatku.***úkol č.: [R6/150/1l]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1m.

Stanovení osobního příplatku řediteli ŠJ Brno, Jana Babáka 1 - RM6/12185
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení s účinností k 1. 10. 2014 osobní příplatek řediteli ŠJ Brno, Jana Babáka 1, Michalu Vyskočilovi, dle přílohy č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele školní jídelny ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.***úkol č.: [R6/150/1m]zodpovídá: OŠMT MMB [18]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


1n.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12321
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - RM6/12188
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,


schvaluje


zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., peněžitým vkladem na částku 874.366.430,- Kč upsáním jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,
emisní kurs je splatný ve výši 100 % do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcie na účet 35-1393300227/0100 vedený u Komerční banky, a. s.,
upsání akcie smlouvou mezi statutárním městem Brnem a STAREZ - SPORT, a. s., která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,
změnu stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,

pověřuje primátora města Brna Bc. Romana Onderku, MBA, vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře" v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s., formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


3.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice - návrh rozpočtového opatření - RM6/12176
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


změnu účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11, z investiční akce "MŠ Uzbecká 30 - zřízení učeben v prostorách školního bytu" na neinvestiční akci "Úprava sociálních zařízení v MŠ Amerlingova, Uzbecká, Běloruská a Švermova", a to ve výši 188.577,32 Kč,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


4.

Návrh na úpravu výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12289
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


5.

Účast statutárního města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 - RM6/12218
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje účast statutárního města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 dle přílohy č. 12 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit další potřebné aktivity související s účastí města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 s ohledem na rozpočet KPMB schválený pro rok 2015.***úkol č.: [R6/150/05/01]zodpovídá: KPMB [2]termín: [průběžně]***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB zajistit cestovní náležitosti spojené s účastí města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 s ohledem na rozpočet OVV/OZV schválený pro rok 2015.***úkol č.: [R6/150/05/02]zodpovídá: OZV MMB [45]termín: [průběžně]Schváleno jednomyslně 8 členy.  


6.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytového prostoru - kanceláře č. 203 - v objektu kina ART, Cihlářská 19 - Botanická 16, Brno - RM6/12205
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost Libora Prokopa o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu kina ART, Cihlářská 19 - Botanická 16, Brno .2.RMB souhlasí s podnájmem nebytového prostoru - místnosti č. 203 - v objektu kina ART neziskové organizaci Kunštát PRO FUTURO o. p. s. za podmínek smlouvy o podnájmu, které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.***3.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna informovat Libora Prokopa o tomto usnesení RMB.***úkol č.: [R6/150/06]zodpovídá: KPMB [2]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


7.

Zajištění společné akce partnerských měst Brna a Stuttgartu v oblasti kultury v rámci 25. výročí partnerství měst - RM6/12177
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zajištěním společné akce partnerských měst Brna a Stuttgartu v oblasti kultury v rámci 25. výročí partnerství měst konané ve dnech 9.-19. října 2014 ve Stuttgartu.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


8.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí, § 6223 - Mezinárodní spolupráce - RM6/12198
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí, § 6223 - Mezinárodní spolupráce.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


9.

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014 - RM6/12222
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


10.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12221
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 15 tohoto zápisu. Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


11.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/12300
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor´s (AA-) a Moody´s Investors Service (A1).2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor´s (AA-) a Moody´s Investors Service (A1).Schváleno jednomyslně 8 členy. 


12.

Metodika investičního procesu statutárního města Brna - dodatek č. 3 - RM6/12227
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


dodatek č. 3 Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu,
úplné znění Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.

***2.RMB ukládá vedoucím odborů MMB řídit se touto Metodikou investičního procesu statutárního města Brna.***úkol č.: [R6/150/12/01]zodpovídá: vedoucí odborů MMB [3102]termín: [bezodkladně] ***3.RMB ukládá vedoucím odvětvových odborů prokazatelně seznámit ředitele příspěvkových organizací v působnosti odborů MMB s touto Metodikou investičního procesu statutárního města Brna.***úkol č.: [R6/150/12/02]zodpovídá: vedoucí odvětvových odborů [2,10,19,20,12,18]termín: [bezodkladně]4.RMB doporučuje městským částem řídit se přiměřeně touto Metodikou investičního procesu statutárního města Brna.Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


13.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - RM6/11998
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


14.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 20/2010, 14/2011, 9/2012 a 11/2013 - RM6/12195
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 20/2010, 14/2011, 9/2012 a 11/2013, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


15.

Dohoda o narovnání vztahu - místní komunikace na pozemku p. č. 1142 k. ú. Staré Brno - RM6/12194
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB nesouhlasí s uzavřením dohody o narovnání vztahu - místní komunikace na pozemku p. č. 1142 - zast. plocha a n&#$07dv., část o výměře 44 m² v  k. ú. Staré Brno , ve vlastnictví společnosti BUST-CZ s. r. o., za částku ve výši 99. 539 ,- Kč za užívání pozemku bez právního důvodu a za podm&#$08nek uvedených v dohodě o narovnání.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


16.

Smlouva o provedení monitoringu studny na pozemku p. č. 619/1 k. ú. Město Brno pro stavbu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa" - RM6/12183
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o provedení monitoringu studny na pozemku p. č. 619/1 - zast. plocha a nádv., v  k. ú. Město Brno , ve vlastnictví Hotelu International Brno, a. s., pro stavebníka Brněnské komunikace a. s. a vedlejšího účastníka statutární město Brno, za podmínek uvedených ve smlouvě o provedení monitoringu, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


17.

Nájemní a provozní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - záměr aktualizace smlouvy - RM6/12178
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem aktualizace Nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, spočívající v úpravě ustanovení smlouvy dotčených změnami obecně závazných právních předpisů a zaplacením úvěru poskytnutého Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a v promítnutí dosavadních praktických zkušeností při plnění smlouvy do jejího obsahu.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


18.

Dodatek č. 22 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/12261
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 22 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 22 ke komisionářské smlouvě.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


19.

Návrh dodatku č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/12340
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti AUTO T&M, s. r. o., o prodloužení termínu vyklizení pozemků p. č. 1204 a 1205 k. ú. Komárov ,
skutečnost, že prodloužení termínu vyklizení do 30. 4. 2015 neohrozí termíny demolic stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke směnné smlouvě ev. č. 5613043341 uzavřené mezi Josefem Hodečkem a statutárním městem Brnem pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb", obsahující


prodloužení lhůty vyklizení předmětných nemovitostí, a to do 30. 4. 2015,
stanovení náhrady za setrvání od 31. 10. 2014 do 30. 4. 2015 ve výši 58.071,- Kč,
povinnost uzavřít dohodu o vyklizení ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Schváleno jednomyslně 8 členy. 


21.

Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - vybavení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou A.M.O.S. DESIGN s. r. o. - RM6/12180
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou A.M.O.S. DESIGN s. r. o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno , na zhotovení díla "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - vybavení", který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jeho uzavření***úkol č.: [R6/150/21/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/21/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/21/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


23.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 847/1 a 847/2 k. ú. Trnitá pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - RM6/12204
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nabytí pozemků- p. č. 847/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.000 m²
- p. č. 847/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 230 m²
oba v  k. ú. Trnitá ,z vlastnictví ČR - Strojírenský zkušební ústav, s. p., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


159.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s., změna usnesení R6/148. schůze RMB konané dne 10. 9. 2014, bod č. 3 - RM6/12196
Při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci společnosti Brněnské komunikace a. s. - Ing. Kratochvíl, předseda představenstva společnosti, Ing. Keller, technický ředitel společnosti, a Ing. Bc. Pospíšek, vedoucí Odd. správy dopravních cest Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. mění usnesení R6/148. schůze RMB konané dne 10. 9. 2014, bod č. 3, které zní:
"RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. neschvaluje- zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 60733098, se sídlem Brno, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00 , nepeněžitým vkladem o částku ve výši 30.000,- Kč na novou výši 371.587.800,- Kč upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku;- smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s.; - změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;- prohlášení vkladatele dle § 19 zákona č. 90/2012 Sb."
takto:RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s.


schvaluje

zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00 Brno, nepeněžitým vkladem o částku ve výši 30.000,- Kč na novou výši 371.587.800,- Kč upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,
smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu,
změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu,
prohlášení vkladatele dle § 19 zákona č. 90/2012 Sb., které tvoří přílohu č. 21c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,

pověřuje primátora města Brna Bc. Romana Onderku, MBA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


164.

Výstavba parkovacího domu Panenská a parkovacího domu JKC - 1. etapa - návrh na finanční zajištění formou zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. peněžitým vkladem jediného akcionáře a přijetím investičního úvěru společností Brněnské komunikace, a. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/12347
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kratochvíl, předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.
1.RMB souhlasí s návrhem společnosti Brněnské komunikace na finanční zajištění výstavby parkovacího domu Panenská a parkovacího domu JKC - 1. etapa formou zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. peněžitým vkladem ve výši 50.000.000,- Kč a prostřednictvím investičního úvěru přijatého společností Brněnské komunikace a. s. ve výši 117.900.000,- Kč a zvýšením podílu vlastních zdrojů společnosti Brněnské komunikace a. s.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. peněžitým vkladem ve výši 50.000.000,- Kč,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. pro účely výstavby parkovacích domů Panenská a JKC - 1. etapa.

3.RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s. souhlasí s rozhodnutím představenstva o financování výstavby parkovacího domu Panenská a parkovacího domu JKC - 1. etapa formou zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 50.000.000,- Kč a prostřednictvím investičního úvěru přijatého společností Brněnské komunikace a. s. ve výši 117.900.000,- Kč.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


24.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 397 k. ú. Město Brno pro stavbu "Zelný trh" - rekonstrukce - podzemní kabelové vedení - RM6/12191
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 397 k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ 257 33 591, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


27.

Pověření k vydávání souhlasu s přístupem do Městského kamerového systému - RM6/12277
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje Základní podmínky dohody o přístupu do Městského kamerového systému, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru dopravy MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dohod o přístupu do Městského kamerového systému pro složky IZS a majitele (správce) komunikací ČR a JmK.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem výše uvedených dohod.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


26.

Aktualizace investičního záměru "Rekonstrukce ulice Veveří - I", změna celkových nákladů - RM6/12213
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bc. Pospíšek, vedoucí Odd. správy dopravních cest Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.
RMB schvaluje


aktualizaci investičního záměru "Rekonstrukce ulice Veveří - I" s celkovými náklady ve výši 444.900 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
navýšení celkových nákladů akce ORG 2834 z 277.000 tis. Kč na 444.900 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


25.

Investiční záměr "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy", změna celkových nákladů - RM6/12214
Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Po projednání bodu 26 bylo hlasováno o znovuzařazení tohoto bodu (schváleno jednomyslně 9 členy). Následně bylo hlasováno o upraveném usnesení.
RMB schvaluje


investiční záměr "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" s celkovými náklady ve výši 823.000 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
změnu názvu ORG 2836 z "Prodloužení TT Kamechy" na "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy",
navýšení celkových nákladů akce ORG 2836 z 454.000 tis. Kč na 823.000 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


28.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - výzva k podání nabídky, koncesní dokumentace vč. vzoru koncesní smlouvy aktualizovaný SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek - RM6/12175
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


sdělení společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zn. 03-KON-52/14 ze dne 12. 9. 2014 spočívající v oznámení o schválení koncesní dokumentace SFŽP,
zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace a kteří budou vyzváni k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" dle § 7 odst. 5 písm. a) a § 8 odst. 1 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Moravská vodárenská, a. s., IČ 618 59 575, se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 779 00
ČEVAK a. s., IČ 608 49 657, se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 451 93 665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 463 47 275, se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33


2.RMB schvaluje
výzvu k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno", která tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu,
koncesní dokumentaci - Základní údaje a informace ke koncesní dokumentaci a koncesnímu řízení pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" obsaženou ve svazku 1 koncesní dokumentace schválenou SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek. Koncesní dokumentace tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizační odboru MMB.

***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace.Termín: bezodkladně po schválení vzoru koncesní smlouvy ZMB***úkol č.: [R6/150/28/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění koncesní dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne odeslání výzvy k podání nabídek***úkol č.: [R6/150/28/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit vzor koncesní smlouvy obsažený ve svazku 2 koncesní dokumentace pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" schválený SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


29.

"ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou PSK Group, spol. s r. o. - RM6/12322
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory" - jako nejvhodnější nabídku firmy PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , na veřejnou zakázku "ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory", která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/150/29/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/150/29/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/29/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/150/29/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/29/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/29/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


30.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo s obchodními firmami D.I.S., spol. s r. o., a IMOS Brno, a. s. - RM6/12339
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" zadanou podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jako nejvhodnější nabídku firem D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno , a IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno , společníků společnosti s názvem "Společnost Tramvaj Plotní".2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmami D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno , a IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno , společníky společnosti s názvem "Společnost Tramvaj Plotní" na veřejnou zakázku "Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa", která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/150/30/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/150/30/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/30/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavření***úkol č.: [R6/150/30/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/30/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/30/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


31.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy - RM6/12328
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), "Zavedení služby tísňové péče pro seniory" pro


1. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - stavební práce jako nejvhodnější nabídku firmy DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 262 55 618,
2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku jako nejvhodnější nabídku firmy NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ 258 62 731.

2.RMB schvaluje


smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno , IČ 262 55 618, na 1. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - stavební práce, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu,
smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ 258 62 731, na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního podpisem


formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
smlouvy na 1. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - stavební práce,
smlouvy na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.

Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.***úkol č.: [R6/150/31/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy***úkol č.: [R6/150/31/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/31/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smluv na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejich uzavření***úkol č.: [R6/150/31/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/31/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/31/06]zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


32.

"Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12273
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 30a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 30b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 30c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Jana Indrová - referent Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
JUDr. Jiří Oliva - člen RMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Jana Indrová - referent Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB

náhradníci:


MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
Vít Blaha - člen RMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB
Ing. Petr Musil - referent Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.***úkol č.: [R6/150/32/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/32/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/32/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/32/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


33.

"Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12278
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 31b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 31c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:


doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Dana Škarková - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.***úkol č.: [R6/150/33/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně] ***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/33/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/33/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/33/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


34.

"Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12179
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova".2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***úkol č.: [R6/150/34]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


35.

Stavby inženýrských sítí zvláštního významu z hlediska veřejného zájmu - cena za zřízení práva služebnosti dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost Žabnet line s. r. o. - RM6/12197
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti Žabnet line s. r. o. ze dne 10. 9. 2014 spočívající ve schválení ceny za zřízení práva služebnosti,
návrh městské části Brno-Žebětín zn. MCZEB 01991/2014/STA ze dne 10. 9. 2014 na schválení ceny ve výši 15 % ceny stanovené podle platné metodiky.

2.RMB schvaluje cenu za zřízení práva služebnosti ve výši 15 % ceny stanovené podle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi RMB dne 30. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1, pro společnost Žabnet line s. r. o., IČ 292 69 563, pro umístění sdělovacího vedení v ulicích Chrpová, Klobouček, Ostrovačická, Prokopův kopec, Revírníkova a Srnčí v Brně.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 708/68, 723/2 a 767/11 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/12203
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků- p. č. 708/68 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m²
- p. č. 723/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 123 m²- p. č. 767/11 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 21 m²
vše v  k. ú. Trnitá ,z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.139.700,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


37.

Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2014 - RM6/12192
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 38.
1.RMB bere na vědomí dokument "Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2014", který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB zajistit a předložit aktualizaci analytické části Strategie pro Brno za další období.***úkol č.: [R6/150/37]zodpovídá: KSM MMB [17]termín: [2016-09-30]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


38.

Indikátorová soustava Strategie pro Brno - vyhodnocení výsledků měření 2014 - RM6/12193
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí dokument "Indikátorová soustava Strategie pro Brno - vyhodnocení výsledků měření", který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města Brna zajistit a předložit vyhodnocení výsledků měření Indikátorové soustavy Strategie pro Brno za další období.***úkol č.: [R6/150/38]zodpovídá: KSM MMB [17]termín: [2016-09-30]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


39.

Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, návrh rozpočtového opatření - RM6/12295
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí zápůjčky ve výši 39.196.446,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa",
poskytnutí investičního transferu ve výši 7.490.090,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa",
smlouvu o poskytnutí zápůjčky z Fondu kofinancování evropských projektů mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací,
rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí investičního transferu z Fondu kofinancování evropských projektů Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


40.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - RM6/12305
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Kanceláře strategie města MMB podpisem uvedeného dodatku.Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


41.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv a povinností týkajících se publikace Brněnský architektonický manuál za účelem jejího dalšího využití - RM6/12294
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci mezi Domem umění města Brna, příspěvkovou organizací, a Plzní 2015, obecně prospěšnou společností, který tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4013171602 o převodu práv a povinností týkajících se publikace Brněnský architektonický manuál za účelem jejího dalšího využití, který tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem uvedeného dodatku.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


42.

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/12260
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, č. sml. 4313091511, uzavřenou dne 2. 4. 2013 mezi statutárním městem Brnem a Povodím Moravy, s. p.***2.RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB nárokovat finanční prostředky ve výši 1 .712 tis. Kč v rámci přípravy návrhu rozpočtu města Brna na rok 2015.***úkol č.: [R6/150/42]zodpovídá: OVLHZ MMB [16]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


43.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Regulačního plánu "V Aleji, k. ú. Holásky " - RM6/12216
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4112053718 mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech, Brno, Soběšická 27, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


44.

Projekt IPRM "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" - žádost o dotaci - RM6/12313
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 45 a 46.
1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour" ve výši 7.784.081,- Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 7.454.081,- Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 6.335.968,90 Kč, tj. 81,4 % z celkových nákladů projektu.

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour", který tvoří přílohu č. 37a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 37b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje


Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Ing. Petru Bílou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***4.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***úkol č.: [R6/150/44]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-12-31]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12298
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


46.

Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM6/12338
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Kapucínské terasy".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Kapucínské terasy",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Kapucínské terasy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu,
zařazení projektu ORG 5204 "Kapucínské terasy" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 25.301 tis. Kč a s realizací v roce 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Kapucínské terasy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.Termín: do 30. 11. 2014V případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna a zařazení projektu do kapitálových výdajů rozpočtu města Brna4.RMB schvaluje svěření investorství a investorské činnosti Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na akci ORG 5204 "Kapucínské terasy".***5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení návrhu smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, RMB.***úkol č.: [R6/150/46]zodpovídá: OIEF MMB [3218]termín: [2014-12-31]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


47.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12330
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 48.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.Schváleno jednomyslně 7 členy.  


48.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - RM6/12296
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


změnu názvu projektu ORG 5196 z "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" na "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností",
zařazení projektu ORG 5203 "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" s celkovými náklady ve výši 8.000 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy. 


49.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/12297
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 13142026 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" v maximální výši 694.774,80 Kč.Schváleno jednomyslně 7 členy. 


50.

Návrh na vydání změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice - č. RP 5/09 - RM6/12291
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na ust. § 69 odst. 3 zákona č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,


neschválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09,
nesouhlasit s návrhem na vydání změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09 opatřením obecné povahy,
zamítnout změnu ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09 formou opatření obecné povahy,
souhlasit s ukončením procesu pořizování změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09.

Schváleno jednomyslně 7 členy. 


51.

Zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část a návrh ukončení procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 - RM6/12290
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na ust. § 71 odst. 3 a § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,


schválit zrušení Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část,
vydat zrušení Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část, formou opatření obecné povahy,
souhlasit s ukončením procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část, č. RP 2/08 dle předloženého návrhu.

Schváleno jednomyslně 7 členy. 


53.

Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky - RM6/12275
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna ve smyslu ust. § 62 odst. 2 písm. b) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,


rozhodnout o pořízení změny Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 1/14,
souhlasit se zněním předloženého návrhu zadání změny,
uložit RMB zajistit předání návrhu zadání pořizovateli.


Termín: bezodkladně

Schváleno jednomyslně 9 členy.  


54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Metodiky správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12337
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování díla "Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat" jako nejvhodnější nabídku společnosti URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o., se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno .2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o., se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno , která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o dílo.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


55.

Návrh dodatku č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - RM6/12167
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 56-62.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace.
Schváleno jednomyslně 8 členy. 


56.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci - RM6/12168
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci,


Pavlínu Bunovou, IČ 717 96 550,
Hanu Winklerovou, IČ 642 89 389,
společnost Dallmayr Vending & Office, k. s., IČ 264 85 524.

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Pavlínou Bunovou, IČ 717 96 550, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 39a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Hanou Winklerovou, IČ 642 89 389, jako nájemcem za nájemné ve výši 50,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 39b tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Dallmayr Vending & Office, k. s., IČ 264 85 524, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 39c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


57.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci - RM6/12169
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci,


PhDr. Vlastimilu Mervartovou, IČ 487 26 401,
Evu Bečkovou, IČ 474 37 006,
Věru Dominikovou, IČ 643 16 301,
Janu Hrdličkovou, IČ 665 27 040,
společnost CAFFEMAN s. r. o., IČ 276 87 341.

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a PhDr. Vlastimilou Mervartovou, IČ 487 26 401, jako nájemcem za nájemné ve výši 50,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Evou Bečkovou, IČ 474 37 006, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 40b tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Věrou Dominikovou, IČ 643 16 301, jako nájemcem za nájemné ve výši 50,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 40c tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janou Hrdličkovou, IČ 665 27 040, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 40d tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností CAFFEMAN s. r. o., IČ 276 87 341, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 40e tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


58.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci - RM6/12170
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, společnost DELIKOMAT s. r. o., IČ 634 75 260.2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností DELIKOMAT s. r. o., IČ 634 75 260, jako nájemcem za nájemné ve výši 150,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.Schváleno jednomyslně 8 členy.  


59.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci - RM6/12171
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci,


Janu Hřebíčkovou, IČ 643 12 615,
Jindřišku Plškovou, IČ 151 92 890,
Ilonu Jankovou, IČ 187 74 644,
MUDr. Jiřího Adamce, nar. 25. 3. 1961, bytem Mozolky 54, 616 00 Brno .

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janou Hřebíčkovou, IČ 643 12 615, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č.42a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Jindřiškou Plškovou, IČ 151 92 890, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 42b tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Ilonou Jankovou, IČ 187 74 644, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 42c tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Jiřím Adamcem, nar. 25. 3. 1961, bytem Mozolky 54, 616 00 Brno, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 42d tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


60.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci - RM6/12172
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci,


Angeliku Pavlíkovou, IČ 409 74 588,
Naděždu Bielovou, IČ 871 01 769,
společnost CAFFEMAN s. r. o., IČ 276 87 341.

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Angelikou Pavlíkovou, IČ 409 74 588, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 43a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Naděždou Bielovou, IČ 871 01 769, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 43b tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností CAFFEMAN s. r. o., IČ 276 87 341, jako nájemcem za nájemné ve výši 70,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 43c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


61.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/12173
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci, společnost Drinkmatic, s. r. o., IČ 255 68 957.2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Drinkmatic, s. r. o., IČ 255 68 957, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.
Schváleno jednomyslně 8 členy. 


62.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci - RM6/12174
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci,


Dagmar Štursovou, IČ 702 78 253,
Emilii Chrastilovou, IČ 753 47 652,
Lenku Petrů, IČ 665 89 541,
společnost DELIKOMAT s. r. o., IČ 634 75 260.

2.RMB schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Dagmar Štursovou, IČ 702 78 253, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Emilií Chrastilovou, IČ 753 47 652, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lenkou Petrů, IČ 665 89 541, jako nájemcem za nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 45c tohoto zápisu,
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností DELIKOMAT s. r. o., IČ 634 75 260, jako nájemcem za nájemné ve výši 150,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 45d tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


63.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0071100305410 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Stanislavou Šedou - RM6/12274
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 64 a 65.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0071100305410 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Stanislavou Šedou, který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/12282
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7313033786 ze dne 30. 9. 2013 v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, 602 00 Brno , uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností PETROV group s. r. o., IČ 269 21  669 , jako nájemcem. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 1.Schváleno jednomyslně 8 členy. 


65.

Žádost o souhlas s podnájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v  k. ú. Město Brno - RM6/12312
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost Jaromíra Veita o souhlas s podnájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, který je součástí pozemku p. č. 143 , v  k. ú. Město Brno .2.RMB souhlasí s podnájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073090306496 uzavřené dne 2. 11. 2009, ve znění dodatku č. 1, mezi statutárním městem Brnem a Jaromírem Veitem ve prospěch společnosti Point4u, s. r. o., IČ 291 99  425 , se sídlem Táborská 241/228, 615 00 Brno , za podmínek smlouvy o podnájmu, které tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***3.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB informovat Jaromíra Veita o tomto usnesení RMB.***úkol č.: [R6/150/65/01]zodpovídá: OK MMB [12]termín: [bezodkladně]***4.RMB ukládá ředitelce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, průběžně kontrolovat plnění podmínek smlouvy o podnájmu.***úkol č.: [R6/150/65/02]zodpovídá: KJM v Brně [103]termín: [průběžně]Schváleno jednomyslně 8 členy. 


66.

Návrh na poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa - RM6/12206
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 67 a 68.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí investiční dotace ve výši 1.200 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa,
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


67.

Návrh na poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12207
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí investiční dotace ve výši 6.000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně,
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace,


za podmínky, že SK Řečkovice obdrží na tuto akci dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 10.000 tis. Kč,rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


68.

Návrh na poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12293
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí investiční dotace ve výši 8.000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně,
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace,


za podmínky, že SK Líšeň obdrží na dobudování sociálního zázemí ve stávající tribuně dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 8.000 tis. Kč,rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


69.

Návrh na poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v roce 2014, II. etapa - návrh rozpočtového opatření - RM6/12343
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 70 a 71.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičního příspěvku na obnovu kulturní památky na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, Odbor památkové péče MMB, žadateli SZZ II Brno p. o. za stanovených podmínek ve výši 658.000,- Kč,
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na obnovu kulturní památky na rok 2014 polikliniky Zahradníkova,
"Podmínky poskytnutí neinvestičního příspěvku SZZ II Brno p. o. na obnovu kulturní památky".

Schváleno jednomyslně 9 členy.  


70.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2014 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/134. schůze RMB konané dne 26. 3. 2014, bod č. 88 - RM6/12281
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje


změnu přílohy č. 46 k usnesení R6/134. schůze RMB konané dne 26. 3. 2014, bod č. 88, dle Doplnění a aktualizace Přehledu žádostí o dotace na rok 2014,
aktualizovaný Přehled žádostí o dotace na rok 2014, který tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


71.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2015 - RM6/12280
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2015 dle "Přehledu žádostí o dotace na rok 2015", který tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu.***2.RMB ukládá ředitelům příspěvkových organizací v působnosti OK MMB zajistit řádné a včasné podání žádostí.***úkol č.: [R6/150/71]zodpovídá: ředitelé p. o. v působnosti OK MMB [3240]termín: [průběžně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


72.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v  k. ú. Královo Pole - návrh rozpočtového opatření - RM6/12304
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu úhrady bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v  k. ú. Královo Pole .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


73.

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání - souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12292
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s účastí příspěvkové organizace statutárního města Brna Základní školy Brno, Čejkovická 10, jako partnera v projektu "Informační centra digitálního vzdělávání" předkládaném Národním institutem pro další vzdělávání, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem "Doložky osvědčující souhlas zřizovatele".Schváleno jednomyslně 9 členy. 


74.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Zory Šemberové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/12309
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Zory Šemberové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" jako nejvhodnější nabídku firmy VOCHTA ATELIER, s. r. o., Pellicova 632/9, 602 00 Brno , IČ 277 01 280.2.RMB schvaluje smlouvu o dílo a licenční smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou VOCHTA ATELIER, s. r. o., která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o dílo a licenční smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


75.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Miry Figarové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/12308
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku Miry Figarové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" jako nejvhodnější nabídku ak. soch. Petra Jedličky, IČ 737 65 414.2.RMB schvaluje smlouvu o dílo a licenční smlouvu mezi statutárním městem Brnem a ak. soch. Petrem Jedličkou, která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o dílo a licenční smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


76.

Úprava rozpočtu FBV na rok 2014, změna doby realizace akcí, návrh rozpočtového opatření - RM6/12256
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje prodloužení doby realizace akcí:


ORG 2936 - DPS Mlýnská do roku 2016,
ORG 2937 - DPS Křídlovická do roku 2015,
ORG 3129 - Bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova do roku 2016,
ORG 3196 - Lokalita bydlení Holásky - TI do roku 2017,
ORG 3036, ORJ 6600 - Technické zhodnocení bytových domů do roku 2015.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu snížení kapitálových a provozních výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


77.

Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín roku 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/12268
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit příslušným městským částem


provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2015,
předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


78.

Žádost MČ Brno-střed o použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/12265
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí v celkové výši 50.902 tis. Kč na financování:


29.500 tis. Kč rekonstrukce domu Zelný trh 14-16, Brno,
21.402 tis. Kč rekonstrukce a opravy školských zařízení zřizovaných MČ Brno-střed, dle rozpisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


79.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za 1. pololetí 2014, dodatek č. 2 smlouvy o podmínkách výkonu funkce a odměně likvidátora č. 6214170254 uzavřené dne 11. 2. 2014 a návrh na prodloužení termínu likvidace SNmB, s. p. v likvidaci - RM6/12267
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).
1.RMB bere na vědomí zprávu o průběhu likvidace SNmB, s. p. v likvidaci, za 1. pololetí roku 2014.2.RMB schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o podmínkách výkonu funkce a odměně likvidátora č. 6214170254 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Jaroslavem Smetanou do 31. 12. 2015. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***3.RMB ukládá likvidátorovi SNmB, s. p. v likvidaci, předložit prostřednictvím Bytového odboru MMB zprávu o průběhu likvidace za rok 2014.***úkol č.: [R6/150/79]zodpovídá: likvidátor SNmB [1301]termín: [dle dodatku č. 2]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


80.

"Bytové domy Vojtova" - smlouvy o připojení k distribuční soustavě - RM6/12336
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 81.
1.RMB schvaluje


smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099743 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54a tohoto zápisu,
smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099819 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54b tohoto zápisu,
smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099735 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smluv o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


81.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM6/12332
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce".2.RMB bere na vědomí


odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v jednacím řízení bez uveřejnění,
uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky.

3.RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona - "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce" jako nejvhodnější nabídku společnosti S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín .4.RMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6214050280 mezi statutárním městem Brnem a společností S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín , na veřejnou zakázku "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce" zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".***6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo***úkol č.: [R6/150/81/01]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/81/02]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jeho uzavření***úkol č.: [R6/150/81/03]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [viz usnesení]***9.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.***úkol č.: [R6/150/81/04]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [dle zákona]***10.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/81/05]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


82.

Návrh prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků - RM6/12247
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 83-90.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3463 - zast. plocha a nádv., o výměře 413 m² se stavbou č. p. 378, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 3462/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 813 m² se stavbou č. p. 380, způsob využití bydlení,
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy s tím, že:


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku Erbenova 10, 12, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku Erbenova 10, 12.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Erbenova 10, 12, Brno.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


83.

Návrh prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - RM6/12253
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 7902/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 268 m² se stavbou č. p. 1093 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 7898/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 278 m² se stavbou č. p. 1094 - způsob využití bydlení- pozemku p. č. 7894/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 266 m² se stavbou č. p. 1095 - způsob využití bydlení
vše v  k. ú. Bystrc , město Brno, MČ Brno-Bystrc,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Teyschlova 32, 34, 36, Brno.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


84.

Návrh prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část - RM6/12248
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Helfertova 7c - uliční část dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3283/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 774 m² se stavbou č. p. 509, způsob využití bytový dům- pozemku p. č. 3285 - zahrada , o výměře 139 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Helfertova 7c, Brno.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


85.

Návrh prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt - RM6/12249
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje rodinného domu Helfertova 7c - dvorního traktu dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3284/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 680 m² se stavbou bez čísla popisného, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 3283/2 - ost. plocha, o výměře 61 m²- pozemku p. č. 3284/5 - ost. plocha, o výměře 19 m²- pozemku p. č. 3286 - zahrada , o výměře 877 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,- pozemku p. č. 3284/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²- pozemku p. č. 3284/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- pozemku p. č. 3284/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupních smluv.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


86.

Návrh prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků - RM6/12254
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Provazníkova 13 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1068 - zast. plocha a nádv., o výměře 156 m² se stavbou č. p. 1235, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 1067 - zahrada , o výměře 116 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Provazníkova 13, Brno , bytovému družstvu.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


87.

Návrh prodeje bytového domu Údolní 52 včetně pozemků - RM6/12251
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Údolní 52 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 548 - zast. plocha a nádv., o výměře 421 m² se stavbou č. p. 408, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 549 - zahrada , o výměře 236 m²
vše v  k. ú. Veveří , město Brno, MČ Brno-střed,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


88.

Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku - RM6/12255
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:- pozemku p. č. 992 - zast. plocha a nádv., o výměře 491 m² se stavbou č. p. 160, způsob využití bydlení,
k. ú. Veveří , město Brno, MČ Brno-střed,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Veveří 160/51, bytovému družstvu.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


89.

Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku - RM6/12252
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej pozemku- p. &#$ 03 . 2887 - zast. plocha a nádv., o výměře 703 m² se stavbou č. p. 813, způsob využití bydlení
k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever,za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Zemědělská 28, Brno .
Schváleno jednomyslně 9 členy. 


90.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12270
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 5949 - zast. plocha a nádv., o výměře 229 m² se stavbou č. p. 775, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 5950 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 229 m² se stavbou č. p. 774, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 5951 - zast. plocha a nádv., o výměře 228 m² se stavbou č. p. 773, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 6227/7 - ost. plocha, o výměře 60 m²- pozemku p. č. 6243/3 - ost. plocha, o výměře 15 m²- pozemku p. č. 6243/5 - ost. plocha, o výměře 8 m²
vše v  k. ú. Bystrc , město Brno, MČ Brno-Bystrc.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.115.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


91.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny pro opakovanou nabídku - RM6/12243
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Tišnovská 118 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1925 - zast. plocha a nádv., o výměře 154 m² se stavbou č. p. 1490, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 1926/1 - zahrada , o výměře 70 m²- pozemku p. č. 1926/2 - ost. plocha, o výměře 47 m²
- pozemku p. č. 1961/40 - ost. plocha, o výměře 76 m²- pozemku p. č. 1961/41 - ost. plocha, o výměře 25 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 3.968.712,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


92.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků, návrh na stanovení ceny pro opakovanou nabídku - RM6/12271
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Drobného 76a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 3562/2 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 545 m² se stavbou č. p. 1973, způsob využití bydlení
- části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 - zahrada , o výměře 138 m²- pozemku p. č. 3564 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²- pozemku p. č. 3565 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²- pozemku p. č. 3566 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²
- pozemku p. č. 3567 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²
vše v  k. ú. Černá Pole , město Brno, MČ Brno-sever.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit


výchozí cenu pozemku p. č. 3562/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973, způsob využití bydlení, a části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 - zahrada , o výměře 138 m², dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje dom&#$10, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 4.975.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
kupní cenu pozemků:- p. č. 3564 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m², ve výši 106 .912,- Kč- p. č. 3565 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m², ve výši 85 .530,- Kč- p. č. 3566 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m², ve výši 85 .530,- Kč
- p. &#$ 03 . 3567 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m², ve výši 90 .875,- Kč
vše v  k. ú. Černá Pole .


Schváleno jednomyslně 9 členy.  


93.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12250
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Jiráskova 10 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 24 - zast. plocha a nádv., o výměře 353 m² se stavbou č. p. 218, způsob využití bydlení- pozemku p. č. 25 - zahrada , o výměře 186 m²
vše v  k. ú. Veveří , město Brno, MČ Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5.525.856,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


94.

Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/12245
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:- pozemku p. č. 931/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 2.941 m² se stavbami č. p. 50, 541, 542, 543, 544 , způsob využití bytový dům
k. ú. Veveří , město Brno, MČ Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 95.364.519,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb v domě


Jiráskova 59- č. 9.5 ve výši 6.252.000,- Kč- č. 502 ve výši 3.677.550,- Kč
Konečného nám. 2- č. 11.1 ve výši 994.950,- Kč- č. 12.5 ve výši 5.203.550,- Kč
Konečného nám. 3- č. 14.5 ve výši 4.990.500,- Kč- č. 15.5 ve výši 2.098.800,- Kč
Čápkova 48- č. 10 ve výši 2.277.000,- Kč- č. 12.5 ve výši 2.032.470,- Kč- č. 13.5 ve výši 3.288.150,- Kč


Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. 


95.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/12246
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 96.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Nové sady 16 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:- pozemku p. č. 1474 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.420 m² se stavbou č. p. 581, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1475 - zahrada , o výměře 736 m²
vše v  k. ú. Staré Brno , město Brno, MČ Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 19.878.970,- Kč s tím, že:


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domě Nové sady 16 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb- č. 501 ve výši 2.432.376,- Kč- č. 502 ve výši 1.854.007,- Kč- č. 503 ve výši 1.895.834,- KčSchváleno jednomyslně 9 členy. 


96.

Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/12244
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Špitálka 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:- pozemku p. č. 71 - zast. plocha a nádv., o výměře 764 m² se stavbou &#$03. p. 37, způsob využití bytový dům,vše v  k. ú. Trnitá , město Brno, MČ Brno-střed.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.774.003,- Kč s tím, že:


kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domě Špitálka 14 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 36 dB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.  


97.

Zrušení věcného břemene úkrytu k vymezeným jednotkám v domě Zborovská 21 - RM6/12269
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene úkrytu k vymezeným jednotkám č. 2046/9, 2046/10, 2046/17-25 v budově č. p. 2044, 2045, 2046, postavené na pozemcích p. č. 2566, 2567, 2568 k. ú. Žabovřesky , uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jak oprávněným z věcného břemene a vlastníky uvedených jednotek jako povinnými z věcného břemene, která tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


98.

Nájem bytu xxxxxxxxxxx - RM6/12263
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 99-101.
1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 117 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxx xxxxx, bytem Brno, xxxxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 63,98 Kč/m²/měsíc, za podmínek nájemn&#$08 smlouvy, které tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu, a dále za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky NV č. 146/2003 Sb., a dále za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 18 v domě Tržní 2. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/98]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


99.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxx - RM6/12262
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 310 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Brno, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 63,98 Kč/m²/měs&#$08c a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu, a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky NV č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/99]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


100.

Nájem bytu xxxxxxxxxx - RM6/12266
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 445 v domě xxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxx xxxxxxx, doktorandce MU, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 63,98 Kč/m²/měsíc, za podmínek nájemn&#$08 smlouvy, které tvoří přílohu č. 59 tohoto zápisu, a dále za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky NV č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/100]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


101.

Nájem bytu č. 6 v domě Jakubské nám. 2 - RM6/12229
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem 4-pokojového bytu č. 6 v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně xxx xxxxxxx na dobu určitou - do 31. 7. 2016 a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 60 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/101]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy.
 


102.

Žádost xxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/12259
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje nájem 1-pokojového bytu č. 2 v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně jako bytu služebního vázaného na výkon domovnických prací xxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou - po dobu výkonu domovnických prací, nejdéle na 1 rok, za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 61 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/102]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


103.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o pronájem bytu zvláštního určení v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantů - RM6/12257
Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
 


104.

Žádost xxxxxxxxxxxx o poskytnutí jiného bytu - RM6/12258
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).
1.RMB souhlasí s poskytnutím maximálně 2-pokojového bytu xxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2-pokojového bytu č. 5 v domě xxxxxxxxxxxxxxxx.***2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.***úkol č.: [R6/150/104]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [dle možností odboru]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


105.

Žádost xxxxxxxxxxx o sloučení bytů - RM6/12264
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).
RMB nesouhlasí se sloučením 4-pokojového bytu č. 7 v domě xxxxxxxxxx nájemkyně xxxxxxxxxx s 3-pokojovým bytem č. 4 v domě xxxxxxxxxxxx.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


106.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovatelem zdravotnických služeb, dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/12211
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost Sdružení zdravotnických zařízení II Brno o změny v pronájmu místností v budově Žerotínovo nám. 6, Brno ,
žádost Dětské fyzioterapie, a. s., o pronájem prostor ve 2. NP v budově Žerotínovo nám. 6.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Dětskou fyzioterapií, a. s., IČ 282 62 409, Rozárka 741/39, 644 00 Brno , jako nájemcem týkající se pronájmu prostor v 2. NP budovy Žerotínovo nám. 6, Brno , která tvoří přílohu č. 62a. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.4.RMB schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, p. o., Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno , jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, celková plocha pronajatých prostor po změně: 4.340,21 m², který tvoří přílohu č. 62b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


107.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - nemovitosti v areálu bývalého "Tomášského dvora" Veveří 109 - RM6/12232
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost nájemce spolku Tělovýchovná jednota Moravan Brno o. s. o povolení k odstranění stavby skladů a garáží na pozemku p. č. 830 k. ú. Veveří v areálu bývalého "Tomášského dvora" Veveří 109.2.RMB schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 62042066 na pronájem nemovitostí v areálu bývalého "Tomášského dvora" Veveří 109 uzavřené dne 23. 7. 2004 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Moravan Brno o. s. jako nájemcem, přičemž dodatek č. 3 se týká závazku nájemce provést kromě demolice objektu jezdecké haly na pozemku p. č. 831 k. ú. Veveří i demolici objektu skladů a garáží na pozemku p. č. 830 k. ú. Veveří . Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 63a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě.4.RMB souhlasí s demolicí objektu skladů a garáží postaveného na pozemku p. č. 830 k. ú. Veveří v areálu Veveří 109 - "Tomášský dvůr" vyznačeného v grafické příloze, nájemcem Tělovýchovnou jednotou Moravan Brno o. s. za podmínek dle výše uvedené nájemní smlouvy, ve znění dodatků k této smlouvě a výše uvedeného dodatku č. 3. Grafická příloha tvoří přílohu č. 63b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


108.

Výjimka z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv - aktualizace - RM6/12319
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB mění usnesení


R5/095. schůze RMB konané dne 20. 1. 2009, bod č. 37, které zní:
"RMB schvaluje s účinností od 1. 2. 2009 pro Majetkový odbor MMB výjimku při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 200.000,- Kč dle části I. odst. 1 Metodiky zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, schválené R4/153. schůzí RMB konanou dne 27. 7. 2006, bod č. 4, ve znění dodatku č. 1 schváleného R5/067. schůzí RMB konanou dne 20. 5. 2008, bod č. 3, spočívající v přímém výběru zhotovitele při objednávání


znaleckých posudků,
notářských zápisů,
geodetických prací, včetně ceníku geodetických prací, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu."

R5/096. schůze RMB konané dne 3. 2. 2009, bod č. 72, které zní:
"RMB schvaluje s účinností od 1. 2. 2009 pro Majetkový odbor MMB výjimku při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 200.000,- Kč dle části I, odst. 1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, schválené R4/153. schůzí RMB konanou dne 27. 7. 2006, bod 4, ve znění dodatku č. 1 schváleného R5/067. schůzí RMB konanou dne 20. 5. 2008, bod 3 spočívající v přímém výběru zhotovitele při objednávání inzerce prodejů nemovitostí v tisku a na internetu."takto:RMB schvaluje výjimku z "Metodiky pro zadávání veřejných zakázek" pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 200.000,- Kč z úrovně Majetkového odboru MMB spočívající v přímém výběru zhotovitele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené RMB ve znění platném ke dni objednávání:


inzerce prodejů nemovitostí v tisku a na internetu,
znaleckých posudků,
notářských zápisů,
geodetických prací včetně ceníku geodetických prací.

Ceník geodetických prací tvoří přílohu č. 64 tohoto zápisu.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


109.

Návrh prodeje jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o. - RM6/12334
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


dopis xxxxxxxxxx ze dne 27. 8. 2014 adresovaný Bc. Romanu Onderkovi, MBA, primátorovi statutárního města Brna - zpochybnění postupu MČ Brno-Medlánky, předcházejícímu uzavření nájemní smlouvy ze dne 24. 6. 2014 mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a společností MARKA, spol. s r. o., jako nájemcem na pronájem jednotek č. 439/11, 439/12 a 439/13, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky (první podlaží), jejíž účinnost je vázána na splnění odkládací podmínky nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nájemce - společností MARKA, spol. s r. o., k jednotkám č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky (druhé podlaží) s názorem, že nájemní smlouva ze dne 24. 6. 2014 je od počátku neplatná z důvodu postupu při zveřejnění záměru pronájmu,
vyjádření MČ Brno-Medlánky ze dne 4. 9. 2014 - odpověď na dopis xxxxx xxxxx ze dne 27. 8. 2014 s návrhem nového zveřejnění záměru pronájmu jednotek č. 439/11, 439/12 a 439/13, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky (první podlaží) a následného uzavření nové nájemní smlouvy se společností MARKA, spol. s r. o.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s prominutím povinnosti MČ Brno-Medlánky uhradit částku 56. 009,86 Kč na příjmový účet statutárního města Brna, která byla zaplacena z rozpočtu statutárního města Brna na základě usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla statutárnímu městu Brnu jako žalovanému uložena povinnost zaplatit společnosti MARKA, spol. s r. o., jako žalobci část kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3.102,86 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši 44.141,- Kč a část soudního poplatku na účet soudu ve výši 8.766,- Kč, v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r. o., v částce 876.606,- Kč na účet statutárního města Brna. Tato jistina byla složena na základě návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání, která byla předložena k podpisu společnosti MARKA, spol. s r. o., v souladu s usnesením Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, kterým byl schválen prodej jednotek v podobě celého druhého podlaží, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky , spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky společnosti MARKA, spol. s r. o., a které bylo na základě opakovaných podnětů MČ Brno-Medlánky ohledně jeho pozastavení následně zrušeno. 3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


prodej

vlastnictví jednotek č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky ,
spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky ,
spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v k. ú. Medl&#$07nky,
vlastnictví k celé společné části SP 2 (druhé podlaží),

dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, do vlastnictví společnosti MARKA, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu 9.376.606,- Kč,

dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem, společností MARKA, spol. s r. o., a společností MARKA real, s. r. o., na základě které společnost MARKA, spol. s r. o., a společnost MARKA real, s. r. o., uznávají pohledávku statutárního města Brna vůči společnosti MARKA, spol. s r. o., ve výši 9.376.606,- Kč jako kupní cenu za prodej jednotek č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky , spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky , spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky a celé společné části SP 2 (druhé podlaží), dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, statutární město Brno uznává pohledávku společností MARKA, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o., vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 8.500.000,- Kč za zbudované jednotky č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, přičemž rozdíl vzájemných pohledávek statutárního města Brna a společností MARKA, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o., činí 876. 606 ,- Kč ve prospěch statutárního města Brna, který společnost MARKA, spol. s r. o., uhradí statutárnímu městu Brnu na jeho účet, v plné výši po podpisu kupní smlouvy a dohody o narovnání poslední stranou a před podáním návrhu na zahájení řízení o zápisu vlastnického práva kupujícího z této smlouvy do katastru nemovitostí,

za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy a dohody o narovnání společnost MARKA, spol. s r. o., jako nájemce uzavře s MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem novou nájemní smlouvy na pronájem:- jednotek č. 439/11, 439/12 a 439/13 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky (první podlaží),- spoluvlastnického podílu id. 478/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 678 m² v  k. ú. Medlánky ,
- spoluvlastnického podílu id. 478/990 na pozemku p. č. 1704/1 k. ú. Medlánky ,vymezených v Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.Účinnost této nájemní smlouvy bude vázána na splnění odkládací podmínky nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nájemce - společnosti MARKA, spol. s r. o., k předmětu koupě dle kupní smlouvy a dohody o narovnání a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


110.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Leitnerova č. or. 7, č. p. 680 , v  k. ú. Staré Brno - RM6/12285
Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o stažení tohoto materiálu - pro stažení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. Následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení.
1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti MAGNUM Living, s. r. o., o prodej nemovitosti uvedené dále včetně navazujícího přípisu,
žádost nájemců bytů Leitnerova 7 o přeřazení domu do seznamu domů, které budou připravovány do prodeje v souladu s Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit změnu Seznamů bytových domů schválených na Z3/033. zasedání ZMB konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že přeřazuje dům Leitnerova č. or. 7 v MČ Brno-střed ze "Seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let" do "Seznamu domů, které budou připravovány k prodeji v souladu s Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob".3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu Seznamů bytových domů schválených na Z3/033. zasedání ZMB konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Leitnerova č. or. 7 v MČ Brno-střed ze "Seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let".4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit


se záměrem prodeje nemovitosti:- budovy Leitnerova č. or. 7, č. p. 680, jako součásti pozemku p. č. 1120 - pozemku p. č. 1120 - zast. plocha a nádv., o výměře 783 m²
vše v  k. ú. Staré Brno ,společnosti MAGNUM Living, s. r. o.,
se záměrem postoupení pohledávek statutárního města Brna vůči dlužníkům statutárního města Brna, kteří užívají byty v budově Leitnerova č. or. 7 na základě nájemních smluv společnosti MAGNUM Living, s. r. o., v případě realizace prodeje,
s návrhem kupní ceny ve výši 9.200.000,- Kč pro prodej nemovitosti specifikované výše společnosti MAGNUM Living, s. r. o.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


111.

Záměr prodeje nemovitostí (objekt občanské vybavenosti) na adrese Charbulova č. or. 135/137, č. p. 100, v  k. ú. Černovice - RM6/12310
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí skutečnost, že statutární město Brno neobdrželo v nabídkovém řízení vypsaném na základě usnesení R6/137. schůze RMB konané dne 30. 4. 2014 na prodej dále uvedených nemovitostí v  k. ú. Černovice žádnou nabídku.2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej nemovitostí:- pozemku p. č. 2154 - zast. plocha a nádv., o výměře 2.298 m², jehož součástí je budova Charbulova č. or. 135 a 137, č. p. 100- pozemku p. č. 2153 - zahrada , o výměře 804 m²
vše v  k. ú. Černovice ,vypsané na základě usnesení R6/137. schůze RMB konané dne 30. 4. 2014, bod č. 44.3.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu na prodej nemovitostí:- pozemku p. č. 2154 - zast. plocha a nádv., o výměře 2.298 m², jehož součástí je budova Charbulova č. or. 135 a 137, č. p. 100- pozemku p. č. 2153 - zahrada , o výměře 804 m²
vše v  k. ú. Černovice ,za kupní cenu 16.800.000,- Kč.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


112.

Návrh dispozice s id. ½ nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 k. ú. Město Brno - RM6/12348
Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II.
1.RMB bere na vědomí


protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej id. ½ nemovitosti:- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno ,ze dne 5. 8. 2014,
usnesení 85. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 5. 8. 2014, bod č. 25, ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej id. ½ nemovitosti:- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno ,
přípis spoluvlastnice výše uvedené nemovitosti xxxxxxxxxxxxxx ze dne 13. 8. 2014, jehož obsahem je zejména návrh společného prodeje budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku a pozemku p. č. 47 k. ú. Město Brno jako celku všemi spoluvlastníky s tím, že paní xxxxxxxxx je připravena na společném prodeji s městem spolupracovat a o svém záměru informovala právního zástupce zbývající spoluvlastnice paní xxxxxxx a současně požádala o její stanovisko,
souhlas (formou dne 23. 9. 2014 podepsaného návrhu dohody) spoluvlastnic xxxxxxxxxxxx, zastoupené právním zástupcem JUDr. Václavem Peňázem, se společným prodejem nemovité věci:- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno , jako celkuformou nabídkového řízení zajištěného z úrovně statutárního města Brna, obsažený v dohodě o společném postupu při prodeji nemovité věci, podepsané ze strany paní xxxxxxxxxxxxx.


2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej id. ½ nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno ,vypsané na základě usnesení R6/136. schůze RMB konané dne 9. 4. 2014, bod č. 34.3.RMB souhlasí se záměrem prodeje id. ½ nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno ,formou nabídkového řízení s tím, že s přivolením spoluvlastnic xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, zastoupené právním zástupcem JUDr. Václavem Peňázem, bude nabízena k prodeji celá nemovitá věc:- budova Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součást pozemku p. č. 47 - pozemek p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno , jako celek,za minimální kupní cenu ve výši 60.000.000,- Kč (tj. id. ½ za 30.000.000,- Kč) za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
4.RMB schvaluje


podmínky nabídkového řízení pro prodej id. ½ nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47 - pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
k. ú. Město Brno , které tvoří přílohu č. 65a tohoto zápisu,
smlouvu o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětné nemovitosti, která tvoří přílohu č. 65b tohoto zápisu,

dohodu o společném postupu při prodeji nemovité věci, která bude uzavřena s xxxxxxxxxxxxxxx, zastoupenou právním zástupcem JUDr. Václavem Peňázem na základě plné moci, jako se spoluvlastnicemi výše specifikované nemovitosti, která tvoří přílohu č. 65c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.5.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce a dohody o společném postupu při prodeji nemovité věci specifikovaných v předchozím odstavci.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


113.

Záměr dispozice s pozemky v  k. ú. Komárov , lokalita Schwaigrova - změna usnesení - RM6/12327
Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.
 


114.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2373/38 k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - RM6/12236
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


prodej pozemku p. &#$03. 2373/38 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 90 m² v  k. ú. Královo Pole xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 281. 800 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,
zřízení služebnosti spočívající v povinnosti kupujícího strpět uložení vodovodního řadu DN 100 a vodovodní přípojky inv. č. 05878 na části pozemku p. č. 2373/27 k. ú. Královo Pole ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


115.

Návrh prodeje pozemku p. č. 250/130 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12238
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 116-119.
1.RMB bere na vědomí


protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemku p. č. 250/130 - ost. plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 1. 934 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice,
usnesení 87. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 9. 9. 2014, bod č. 87/28, ve věci hodnocení nabídek, které statutární m&#$01sto Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemku p. č. 250/130 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1. 934 m² v  k. ú. Brněnské Ivanovice .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemku- p. č. 250/130 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1. 934
k. ú. Brněnské Ivanovice ,společnosti MARSTON-CZ s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.047.040,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


116.

Záměr prodeje pozemku p. č. 751/3 k. ú. Lesná při ul. Trtílkova - RM6/12230
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku - p. č. 751/3 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 267
k. ú. Lesná , za účelem konečného majetkoprávního vypořádání jejich užívacího vztahu k předmětnému pozemku pod dočasnou stavbou občanské vybavenosti č. p. 912 v jejich spoluvlastnictví.2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku - p. č. 751/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 267 m²
k. ú. Lesná .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


117.

Návrh prodeje pozemků p. č. 6845, 6864 , id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1 a id. 1/14 části pozemků p. č. 6867/1, 6869/3 k. ú. Bystrc - RM6/12240
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 6845 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²- id. 1/14 pozemku p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 43. 740 ,- Kč,- p. č. 6864 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 19 m²
vše v  k. ú. Bystrc ,do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27 . 360 ,- Kča za podmínek kupních smluv.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


118.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1 k. ú. Židenice - RM6/12287
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


přípis xxxxxxxxxxxx ze dne 4. 8. 2014 adresovaný panu primátorovi obsahující opakovaný projev zájmu o koupi pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1 k. ú. Židenice , jehož přílohu tvoří protokol o jednání v sídle Veřejného ochránce práv ze dne 30. 7. 2014,
skutečnost, že vlastníkům garáží na pozemcích p. č. 3220/3, 3220/4 a 3220/5 , vše v  k. ú. Židenice , svědčí od 1. 1. 2014 předkupní právo k těmto pozemkům ve smyslu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 3220/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 26 m²- p. č. 3220/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²- p. č. 3220/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²- p. č. 3220/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²- p. č. 3221/1 - zahrada , o výměře 308 m²
vše v  k. ú. Židenice .*** 3 .RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB informovat Zastupitelstvo města Brna o skutečnosti, že nebyla splněna zákonná podmínka, tj. zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků dle zákona o obcích pro projednání dispozice - návrhu prodeje v orgánech města.***úkol č.: [R6/150/118]zodpovídá: MO MMB [3224]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


119.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 6261/1, 1142/230 k. ú. Bystrc , lokalita Údolí oddechu - RM6/12239
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 28. 8. 2013 a jeho žádost ze dne 5. 5. 2014 ve věci prodeje částí pozemku p. č. 6261/1 označených dle GP č. 2399-182/2009 jako p. č. 6261/35 o výmě&#$04e 13 m² a jako p. č. 6261/37 o výměře 2 m², dále částí pozemku p. č. 6261/1 a 1142/230 označených dle GP č. 2399-182/2009 jako p. č. 6261/3 o výměře 10 m², vše v  k. ú. Bystrc .
2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků- tří částí p. č. 6261/1 - ost. plocha, zeleň, o souhrnné výměře 23 m² (13 m², 8 m², 2 m²)
- části p. č. 1142/230 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²
vše v  k. ú. Bystrc .Schváleno jednomyslně 9 členy. 


121.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5048/53 a 5048/54 , oba v  k. ú. Žabovřesky - RM6/12237
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.
1.RMB bere na vědomí přípis společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r. o. ze dne 19. 3. 2014 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 101.000,- Kč.2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků- p. č. 5048/53 - zast. plocha a nádv., o výměře 29 m²- p. č. 5048/54 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 144 m²
oba v  k. ú. Žabovřesky .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků- p. č. 5048/53 - zast. plocha a nádv., o výměře 29 m²- p. č. 5048/54 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 144 m²
oba v  k. ú. Žabovřesky ,společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 288 .872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


123.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1108 a 1109 k. ú. Staré Brno - RM6/12242
Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 1 byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
  


124.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 601/1, 601/12, 601/13, 601/15, 601/16, 601/17 a částí pozemků p. č. 601/11 a 601/18 k. ú. Ponava - RM6/12286
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti HT Real s. r. o. ze dne 22. 7. 2014 o souhlas statutárního města Brna s osazením parkoviště na pozemku p. č. 601/12 k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna, který je této společnosti pronajat na základě smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 12. 11. 2009 mezi společností STAREZ - SPORT, a. s., jako pronajímatelem a společností HT Real s. r. o. jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě, automatickou závorou k zabránění vjezdu a parkování osob, které nejsou návštěvníky sportovní haly ve vlastnictví této společnosti.2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:- p. č. 601/1 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.078 m²
- části p. č. 601/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 8.220 m²- p. č. 601/12 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.639 m²
- p. č. 601/13 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 173 m²
- p. č. 601/15 - ost. plocha, zeleň, o výměře 158 m²- p. č. 601/16 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 360 m²
- p. č. 601/17 - ost. plocha, zeleň, o výměře 37 m²
- části p. č. 601/18 - ost. plocha, ost. dopravní plocha, o výměře 1.091 m²
vše v  k. ú. Ponava .Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


125.

Pronájem nebo Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní - opěrná zeď, parkovací stání a schodiště - RM6/12315
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.A). Pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, 1 byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
 


126.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1548/2 k. ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída - restaurace Montána - RM6/12234
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku - p. č. 1548/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 43 m²
k. ú. Kohoutovice .Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


127.

Návrh nabytí pozemku PK p. č. 190 k. ú. Řečkovice - RM6/12301
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 128 a 129.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku- PK p. č. 190 - o výměře 251 m²
k. ú. Řečkovice ,z vlastnictví xxxxxxxxxx (id. ½), xxxxxxxxxxxxxx (id. ½) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 451 .800,- Kč (tj. zaokrouhleno 1.800,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
Schváleno jednomyslně 9 členy. 


128.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9047/9, 9047/15, 9047/19, 9050/4, 9055/3, 9058/3, 9061/3, 9062/3, 9065/2, 9068/7, 9124/2, 9125/4, 9126/2, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9128/2, 9135/3, 9136/3, 9137/5, 9138/3, 9139/3, 9149/17, 9156/5, 9156/6, 9156/7, 9160/2, 9165/2, 9171/3 , vše v  k. ú. Židenice - RM6/12241
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků- p. č. 8209/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 101 m²
- p. č. 8209/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 64 m²- p. č. 8209/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 95 m²- p. č. 8209/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 91 m²
- p. č. 8989/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 12 m²- p. č. 9018/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 29 m²
- p. č. 9047/9 - ost. plocha, zeleň, o výměře 11 m²
- p. č. 9047/15 - ost. plocha, zeleň, o výměře 309 m²
- p. č. 9047/19 - ost. plocha, zeleň, o výměře 122 m²
- p. č. 9050/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m²
- p. č. 9055/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 104 m²
- p. č. 9058/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 66 m²- p. č. 9061/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 43 m²
- p. č. 9062/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²
- p. č. 9065/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2 m²- p. č. 9068/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 152 m²
- p. č. 9124/2 - ost. plocha, zeleň, o v&#$06měře 26 m²- p. č. 9125/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 87 m²
- p. č. 9126/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 5 m²- p. č. 9127/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 110 m²
- p. č. 9127/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m²- p. č. 9127/9 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 10 m²
- p. č. 9128/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 53 m²
- p. č. 9135/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 32 m²- p. č. 9136/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²
- p. č. 9137/5 - ost. plocha, zeleň, o výměře 60 m²
- p. č. 9138/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 128 m²
- p. č. 9139/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 162 m²
- p. č. 9149/17 - ost. plocha, zeleň, o výměře 107 m²- p. č. 9156/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 38 m²
- p. č. 9156/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 22 m²- p. č. 9156/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m²
- p. č. 9160/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 98 m²
- p. č. 9165/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 43 m²
- p. č. 9171/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 49 m²
k. ú. Židenice ,ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.180.600,- Kč (1.777,- Kč/m²)
a dohodu o narovnání, na základě které zaplatí statutární město Brno xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu za užívání pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9050/4, 9061/3, 9068/7, 9125/4, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9136/3, 9156/5, 9156/6, 9156/7 a části pozemku p. č. 9047/19 - o výměře 61 m², vše v  k. ú. Židenice , o celkové výměře 1 . 032 m², které jsou zastavěny místní komunikací IV. třídy (chodník), místní komunikací III. třídy (silnice), parkovištěm a kontejnerovým stáním, a to za dva roky zpětně před uzavřením kupní smlouvy. Tato úhrada za užívání činí dohodou stran 82 .560,- Kč (40,- Kč/m²/rok),
a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


129.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1467, 1790/13 a 1790/25 k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/12233
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků- p. č. 1467 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$ 04 e 459 m²- p. č. 1790/13 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 57 m²- p. č. 1790/25 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 366 m²
vše v  k. ú. Husovice ,z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


130.

Záměr směny nemovitých věcí v  k. ú. Štýřice a veřejného osvětlení mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Krajským soudem v Brně - Justiční areál v Brně - RM6/12302
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


přípis České republiky - Krajského soudu v Brně, ze dne 25. 7. 2014, kterým je navrhována směna pozemků v  k. ú. Štýřice ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v Justičním areálu v Brně za vybudované komunikace a veřejné osvětlení ve vlastnictví České republiky - Krajského soudu v Brně,
odpověď náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila ze dne 8. 9. 2014.

2.RMB nesouhlasí se záměrem směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna- p. č. 207/41 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4.199 m²- p. č. 207/42 - zast. plocha a nádv., o výměře 5.774 m²
- p. č. 207/43 - zast. plocha a nádv., o výměře 945 m²
vše v  k. ú. Štýřice ,za vybudované veřejné osvětlení a komunikace ve vlastnictví České republiky - Krajského soudu v Brně, a to:- příjezdovou komunikaci k Justičnímu areálu - napojení na ulici Polní - na pozemku p. č. 207/44 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 601 m²- chodník mezi Justičním areálem v Brně a společností Brněnské komunikace, a. s., na pozemku p. č. 207/46 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 538 m²
- chodník mezi parkovištěm a ulicí Heršpická na pozemku p. č. 207/51 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 260 m²
vše v  k. ú. Štýřice .3.RMB souhlasí s podáním žaloby, kterou bude nahrazen projev vůle ČR - Krajského soudu v Brně, soudním rozhodnutím pro případ, že nedojde ze strany ČR - Krajského soudu v Brně, k podpisu souhlasného prohlášení k potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni zapsanému dosud v katastru nemovitostí dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 9. 10. 2006.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


131.

Nabídky předkupního práva ke garážím při ulici Markéty Kuncové na pozemcích v  k. ú. Židenice - RM6/12225
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 11. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., garáž, stojící na pozemku p. č. 6591/16 ve vlastnictví statutárního města Brna a na pozemku p. č. 6591/72 ve vlastnictví třetí osoby, vše v  k. ú. Židenice , za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./ č. e., garáž, stojící na pozemcích p. č. 6591/16, 6591/72 k. ú. Židenice , za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 11.  72014 ,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbám garáží situovaným v garážovém dvoře při ulici Markéty Kuncové na pozemcích v  k. ú. Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna, a to:- p. č. 6527/1 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4900- p. č. 6528/1 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4911- p. č. 6530 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4913- p. č. 6531 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 8802- p. č. 6532 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 8792- p. č. 6533 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5814- p. č. 6534 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4586- p. č. 6535 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4914- p. č. 6536 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4915- p. č. 6537 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4916- p. č. 6538 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4918- p. č. 6539 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 8125- p. č. 6540 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 6074- p. č. 6541 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4998- p. č. 6542 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 2588- p. č. 6544 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 2640- p. č. 6545 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5727- p. č. 6546 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5738- p. č. 6547 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4919- p. č. 6548 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4917- p. č. 6549 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4903- p. č. 6550 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4910- p. č. 6551 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4901- p. č. 6552 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4902- p. č. 6553 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4904- p. č. 6554 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4905- p. č. 6555 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba č. e. 337, garáž, LV 12802- p. č. 6556 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 7886- p. č. 6558 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5663- p. č. 6559 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4896- p. č. 6560 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 8355- p. č. 6561 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5721- p. č. 6562 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5720- p. č. 6564 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4907- p. č. 6565 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4908- p. č. 6566 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4909- p. č. 6567 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4906- p. č. 6568 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 9157- p. č. 6569 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 9403- p. č. 6570 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4587- p. č. 6579 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5088- p. č. 6581 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 8783- p. č. 6582 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5693- p. č. 6583 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4893- p. č. 6584 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5808- p. č. 6585 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5843- p. č. 6586 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10386- p. č. 6591/16 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4999- p. č. 6591/17 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3672- p. č. 6591/21 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4981- p. č. 6591/22 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 12630- p. č. 6591/23 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5415- p. č. 6591/24 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 7983- p. č. 6591/34 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5951- p. č. 6591/35 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 6098- p. č. 6591/57 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5681- p. č. 6591/61 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5743- p. č. 6591/74 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10054- p. č. 6595/6 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4880pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnosti v rámci předkupního práva vlastníky staveb nabídnuty.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


132.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 117 na pozemku p. č. 873 k. ú. Kníničky - RM6/12224
Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
 


133.

Nabídky předkupního práva ke stavbám garáží v garážovém dvoře při ulici Černého v  k. ú. Bystrc - RM6/12223
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 134.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxx na využití předkupního práva ze dne 18. 7. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku p. č. 6720 k. ú. Bystrc , za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku p. č. 6720 k. ú. Bystrc , za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 18. 7. 2014.3.RMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbám garáží situovaným v garážovém dvoře při ulici Černého na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, a to:- p. č. 6684 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3435- p. č. 6685 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 12573- p. č. 6686 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3607- p. č. 6687 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4907- p. č. 6688 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3451- p. č. 6689 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10229- p. č. 6690 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10222- p. č. 6691 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10951- p. č. 6692 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 9863- p. č. 6693 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3529- p. č. 6694 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 6956- p. č. 6695 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 7317- p. č. 6696 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3421- p. č. 6697 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3761- p. č. 6698 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10441- p. č. 6699 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 11112- p. č. 6700 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 14097- p. č. 6701 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 6401- p. č. 6702 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 10148- p. č. 6703 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 9919- p. č. 6704 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3859- p. č. 6705 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3874- p. č. 6706 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3781- p. č. 6707 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3604- p. č. 6708 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5492- p. č. 6709 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba č. e. 337, garáž, LV 4702- p. č. 6711 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 7365- p. č. 6712 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 14050- p. č. 6713 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3486- p. č. 6714 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 14069- p. č. 6715 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 5234- p. č. 6716 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3667- p. č. 6717 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4804- p. č. 6718 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 4866- p. č. 6719 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 6293- p. č. 6720 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 9808- p. č. 6721 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 2151- p. č. 6722 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 13696- p. č. 6723 - zast. plocha a nádv., na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e., garáž, LV 3817vše v  k. ú. Bystrc , pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnosti v rámci předkupního práva vlastníky staveb garáží nabídnuty.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


134.

Nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. na pozemcích v  k. ú. Husovice - RM6/12220
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxx ze dne 3. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití gará&#$05, zapsané na LV 2041, umístěné na pozemku p. č. 968 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m² v  k. ú. Husovice ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 120.000,- K&#$03 a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 968 k. ú. Husovice , za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 3. 7. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budovám bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěným na pozemcích p. č. 967, 968, 969, 970/2 , vše v  k. ú. Husovice , pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva vlastníky staveb garáží nabídnuty.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  


135.

Nabídky předkupního práva k rodinným domům při ulici Olší na pozemcích v k. ú. Maloměřice - RM6/12219
Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 136-141.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxx ze dne 4. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 795, rodinný d&#$10m, zapsané na LV 2479, umístěné na pozemku p. č. 186 - zast. plocha a nádv., o výměře 46 m² v  k. ú. Maloměřice , ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 121 .600,- Kč a za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 795, rodinný dům, umístěné na pozemku p. č. 186 k. ú. Husovice , za kupní cenu ve výši 121. 600 ,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxx ze dne 4. 7. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budovám č. p. 672, 673, 679, 684, 685, 686, 691, 692, 693, 696, 700, 702, 703, 706, 795, 914, 935 , rodinný dům, umístěným na pozemcích p. č. 184, 185/1, 186, 191/1, 196, 198, 202, 203, 205/1, 213, 216, 219, 222, 224/1, 225, 226/1 , vše v  k. ú. Maloměřice , ve vlastnictví města Brna, pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva vlastníky staveb nabídnuty.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


136.

Nabídka předkupního práva - garáž na části pozemku p. č. 739/1 k. ú. Veveří - RM6/12231
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 2. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněn&#$08, ke stavbě - garáži, umístěné na části pozemku p. č. 739/1 o výměře 17 m² v  k. ú. Veveří ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 50.000,- K&#$03 a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky,
skutečnost, že stavba - garáž, umístěná na části pozemku p. č. 739/1 o výměře 17 m² v k. ú. Veve&#$04í není zapsaná v katastru nemovitostí.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě - garáži nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na části pozemku p. č. 739/1 o výměře 17 m² v  k. ú. Veveří ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 2. 7. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


137.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 717 a pozemkům p. č. 1563/10, 1563/12 k. ú. Komárov - RM6/12226
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku společnosti Torrent s. r. o. a xxxxxxxxxxxxxx ze dne 25. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 717 umístěné z části na pozemcích p. č. 1563/4, 1563/9 k. ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna a z části na pozemcích p. č. 1563/10, 1563/12 k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti Torrent s. r. o. a dále k pozemkům p. č. 1563/10 a 1563/12 k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti Torrent s. r. o., za kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 717 umístěné z části na pozemcích p. č. 1563/4, 1563/9 k. ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna a z části na pozemcích p. č. 1563/10, 1563/12 k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti Torrent s. r. o. a dále k pozemkům p. č. 1563/10 a 1563/12 k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti Torrent s. r. o., za kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva společnosti Torrent s. r. o. a xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 25. 7. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


138.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 148 na pozemku p. č. 1885/24 k. ú. Štýřice - RM6/12345
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxxxx ze dne 16. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občansk&#$06 zákoník, v platném znění, k budově č. e. 148, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/24 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m² v k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky,
způsob zaplacení kupní ceny dohodnutý mezi prodávajícím a koupěchtivým, a to uhrazení části kupní ceny ve výši 20.000,- Kč prodávajícímu v hotovosti před podpisem kupní smlouvy, druhou část kupní ceny ve výši 30.000,- Kč uhrazením prodávajícímu v hotovosti nebo složením na uvedený účet nejpozději do 31. 12. 2014.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v platném znění, k budově č. e. 148, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/24 k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 16. 7. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


139.

Nabídky předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům mezi dálnicí D1 a letištěm v  k. ú. Slatina - RM6/12283
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


existenci předkupních práv ve prospěch statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v  k. ú. Slatina určeným opatřením obecné povahy č. 7/2010 ze dne 16. 10. 2010 pro veřejně prospěšné stavby č. VPS43/07-I/ 1 - komunikační napojení průmyslové zóny Šlapanice v návaznosti na obchvat Slatiny a č. VPS43/07-I/ 2 rozšíření dopravního koridoru železniční tratě Brno - Přerov včetně vleček,
skutečnost, že statutární město Brno obdrželo v měsíci červenci a srpnu 2014 nabídky od vlastníků pozemků na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2197/29, 2197/30, 2197/34, 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2411, 2412/1, 2413/2, 2414/1 k. ú. Slatina , které jsou dle opatření obecné povahy č. 7/2010 určeny pro výše uvedené veřejně prospěšné stavby.

2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití nabídek předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona učiněných vlastníky pozemků p. č. 2197/29, 2197/30, 2197/34, 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2411, 2412/1, 2413/2, 2414/1 k. ú. Slatina , které jsou opatřením obecné povahy č. 7/2010 ze dne 16. 10. 2010 určeny pro veřejně prospěšné stavby č. VPS43/07-I/ 1 a č. VPS43/ 07 -I/2,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2411, 2416, 2197/1, 2197/26, 2197/29, 2197/30, 2197/31, 2197/32, 2197/34, 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2197/38, 2299/7, 2412/1, 2413/1, 2413/2, 2414/1, 2414/2, 2415/2, 2415/3, 2415/4 k. ú. Slatina určeným opatřením obecné povahy č. 7/2010 ze dne 16. 10. 2010 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS43/07-I/ 1 - komunikační napojení průmyslové zóny Šlapanice v návaznosti na obchvat Slatiny a k pozemkům p. č. 2197/36, 2197/37, 2299/7 k. ú. Slatina určeným opatřením obecné povahy č. 7/2010 ze dne 16. 10. 2010 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS43/07-I/ 2 rozšíření dopravního koridoru železniční tratě Brno - Přerov včetně vleček, pro případ, že budou tyto pozemky statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva nabídnuty.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


140.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 125 na pozemku p. č. 1598 k. ú. Bohunice - RM6/12349
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastupující na základě plné moci Mgr. Vladimíru Neradilovou, ze dne 19. 8. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 125, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1598 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m² v  k. ú. Bohunice , za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o úschově, které tvoří přílohu této nabídky,
vyjádření MČ Brno-Bohunice ohledně nesouhlasu se svěřením nabízené nemovitosti v rámci předkupního práva městu Brnu v případě jeho využití,
skutečnost, že předmětná nemovitost se nachází v rozvojové lokalitě "Obytný soubor Kejbaly" o výměře cca 28 ha situované v  k. ú. Bohunice a k. ú. Štýřice mezi ulicemi Kejbaly a Vinohrady nad bývalou "Khonovou cihelnou",
skutečnost, že kupní cena ve výši 30.000,- Kč bude v případě uzavření kupní smlouvy uhrazena v celé výši nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti E-Finance do úschovy společnosti e-Finance, a. s., IČ 262 72 504, se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, podle samostatně uzavřené smlouvy o úschově a bude vyplacena dle podmínek stanovených ve smlouvě o úschově a dle sjednaných smluvních podmínek bude prodávající povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit tuto daň nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí s tím, že kupující vystupuje jako ručitel v případě neuhrazení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši nezaplacené daně - jedná se o podmínky dané smlouvami mezi vlastníkem a kupujícím, který nemovitost nabývá pokud nebude využito předkupní právo města Brna.

2.RMB souhlasí s přípravou rozvojové lokality "Obytný soubor Kejbaly" o výměře cca 28 ha umístěné v  k. ú. Bohunice a k. ú. Štýřice mezi ulicemi Kejbaly a Vinohrady nad bývalou "Khonovou cihelnou" včetně výkupu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob.3.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 125, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1598 k. ú. Bohunice , za kupní cenu ve výši 30 .000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx, zastupující na základě plné moci Mgr. Vladimíru Neradilovou, ze dne 19. 8. 2014, a to s ohledem na sjednané podmínky smlouvy kupní a smlouvy o úschově, které by muselo město Brno v rámci předkupního práva splnit.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


141.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 427 na pozemcích v  k. ú. Slatina - RM6/12288
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 28. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 427, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné z části na pozemku p. č. 442/44 k. ú. Slatina ve vlastnictví statutárního města Brna a z části na pozemku p. č. 442/43 k. ú. Slatina v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dále k pozemkům p. č. 435/12, 435/13, 435/27, 442/18, 442/33, 442/43, 442/45 a 442/46 k. ú. Slatina v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.790.000,- Kč a za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 427, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné z části na pozemku p. č. 442/44 k. ú. Slatina ve vlastnictví statutárního města Brna a z části na pozemku p. č. 442/43 k. ú. Slatina v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a dále k pozemkům p. č. 435/12, 435/13, 435/27, 442/18, 442/33, 442/43, 442/45 a 442/46 k. ú. Slatina v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.790.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 28. 7. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


142.

Návrh řešení úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s nesplněním závazku xxxxxxxxxxx ze směnné smlouvy č. 62083007 na přestěhování podnikatelské provozovny z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní v k. ú. Bystrc - RM6/12235
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 15 Co 354/2013-158 ze dne 10. 6. 2014, potvrzující rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2013, č. j. 221 C 213/2011-138 - povinnost xxxxxxxxxxx zaplatit statutárnímu městu Brnu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 500.000,- Kč za dobu od 1. 9. 2011 do zaplacení v souvislosti s nesplněním jeho závazku obsaženého v čl. V. odst. 1 směnné smlouvy č. 62083007 ze dne 30. 6. 2008 přestěhovat podnikatelskou provozovnu z ulice Nad Dědinou na pozemky p. č. 1938/32, 1938/235, 1938/236, 1938/237, 1938/529, 1938/570, 1938/571 a 1938/888 k. ú. Bystrc , které nabyl od statutárního města Brna do jeho vlastnictví na základě předmětné směnné smlouvy a ve lhůtě 6 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na objekt na ul. Páteřní č. 5, nejpozději však do tří let od nabytí pozemků na základě uvedené směnné smlouvy, tj. do 3. 7. 2011 , ukončit provozování činnosti (měření emisí) v objektu na ul. Nad Dědinou a tuto činnost přesunout do nově vybudovaného objektu na ulici Páteřní,
dopis xxxxxxxxx s razítkem podatelny MMB ze dne 8. 7. 2014, adresovaný primátorovi statutárního města Brna Bc. Romanu Onderkovi, MBA - žádost o zaplacení závazku xxxxxxxx úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím formou měsíčních splátek 30.000,- Kč, počínaje srpnem 2014, se splatností vždy do 25. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek s možností mimořádné splátky.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se splátkami smluvní pokuty v celkové výši 500.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 500.000,- Kč za dobu od 1. 9. 2011 do zaplacení, z důvodu nesplnění závazku xxxxxxx dle směnné smlouvy č. 62083007 ze dne 30. 6. 2008 přestěhovat podnikatelskou provozovnu z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní, formou měsíčních splátek 30.000,- Kč, počínaje říjnem 2014, se splatností vždy do 25. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek, s možností mimořádných splátek, přičemž říjnová splátka v r. 2014 bude ve výši 90.000,- Kč (za měsíce srpen, září, říjen r. 2014), dle podmínek dohody o rozložení splátek smluvní pokuty.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


143.

Žádost DRUŽBA, SBD, o přezkoumání vyjádření pro stavební řízení "BD Oblá 36, 38, 40, 42 Brno - stavební úpravy" - RM6/12276
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


žádost družstva DRUŽBA, SBD, zn. 389/2014 ze dne 7. 8. 2014 o přezkoumání vyjádření stavebního referátu Majetkového odboru MMB ze dne 17. 7. 2014,
vyjádření MO MMB, stavebního referátu č. j. MMB/0246669/2014 ze dne 17.  7 . 2014, kterým bylo sděleno nesouhlasné stanovisko statutárního města Brna k vydání stavebního povolení pro stavební řízení "BD Oblá 36, 38, 40, 42 Brno - stavební úpravy", k. ú. Nový Lískovec .

2.RMB souhlasí s textem odpovědi družstvu DRUŽBA, SBD, k jeho žádosti ze dne 7. 8. 2014 o přezkoumání vyjádření MO MMB č. j. MMB/0246669/2014 ze dne 17.  7 . 2014. Text odpovědi tvoří přílohu č. 66 tohoto zápisu.3.RMB pověřuje podpisem odpovědi Ing. Hanu Řepovou, vedoucí Úseku hospodářského MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


145.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Dominikánské nám. 1 - oprava kanceláří personálního oddělení" - uzavíraný se společností DBEST living s. r. o. - RM6/12209
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6614053242 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 67 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.***3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku***úkol č.: [R6/150/145]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 9 členy.  


146.

Smlouva o výpůjčce prostor podzemního krytu na ul. Husova v  k. ú. Město Brno - RM6/12210
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a Americkým fondem o. p. s., Odlehlá 10/19, Ořešín, 621 00 Brno , jako výpujčitelem, týkající se výpůjčky prostor podzemního krytu na ul. Husova postaveného pod pozemkem p. č. 626 k. ú. Město Brno , na dobu určitou 5 let s právem opce vypůjčitele, a to o dalších 5 let, nejvýše jednou, a následnou automatickou změnou na dobu neurčitou po uplynutí 10 let od účinnosti smlouvy o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 68 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


147.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - smlouva s uchazečem druhým v pořadí, další postup při uplatnění práv zadavatele vůči spol. AB Facility a. s. - RM6/12208
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
1.RMB bere na vědomí


oznámení společnosti AB Facility a. s. jako vybraného uchazeče v nadlimitní veřejné zakázce "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku", o odstoupení od plnění veřejné zakázky ze dne 28. 8. 2014 se sdělením, že obdržela výzvu k poskytnutí součinnosti při podpisu smlouvy a od veřejné zakázky odstupuje a nebude poskytovat služby v souvislosti s veřejnou zakázkou,
skutečnost, že ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

2.RMB schvaluje smlouvu o poskytování úklidových služeb "Magistrátní objekty" uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a Sdružení "MĚSTO BRNO 2014", sdružující společnosti OLMAN spol. s r. o., IČ 255 78 375, a OLMAN SERVICE s. r. o., IČ 262 93 102, obě se sídlem Jakuba Obrovského 1a, Brno, jako zhotovitelem na veřejnou zakázku "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 69 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o poskytování úklidových služeb "Magistrátní objekty" specifikované výše.4.RMB souhlasí s podáním žaloby vůči společnosti AB Facility a. s., IČ 241 72 413, se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha 10 , o zaplacení částky 500.000,- Kč odpovídající výši požadované jistoty v nadlimitní veřejné zakázce "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku", v případě, že částka nebude uhrazena z bankovní záruky, jejíž formou uchazeč AB Facility a. s. složil jistotu v uvedené veřejné zakázce, nebo spol. AB Facility a. s. tuto částku neuhradí dobrovolně.5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem žaloby specifikované výše.***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB prověřit možnosti prošetření postupu uchazeče AB Facility a. s. v rámci veřejné zakázky "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v závislosti na výsledku tohoto prověření učinit u ÚOHS příslušné kroky.***úkol č.: [R6/150/147]zodpovídá: OSM MMB [3239]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


148.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - výzva k podání nabídky - RM6/12190
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a budou vyzváni k podání nabídky:


ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice , IČ 469 60 180
PSJ, a. s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava , IČ 253 37 220
"Společnost Špilberk": PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno , IČ 253 42 100, a BAK stavební společnost, s. r. o., Vodní 177, Střední Předměstí, 541 02 Trutnov , IČ 284 02 758
VW WACHAL a. s., Tylova 220/17, Kroměříž , IČ 255 67 225
Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ 252 53 361
Ridera Stavební a. s., Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava , IČ 451 92 464
T o c h á č e k  spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno , IČ 449 61 367
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha Nusle, IČ 251 38 189
HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha , IČ 466 78 468
OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno , IČ 463 42 796
S u b t e r r a a. s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 , IČ 453 09 612
CGM Morava s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč , IČ 289 62  265 POHL cz, a. s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky , IČ 256 06  468 STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha , IČ 608 38  744 JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, 619 00 Brno , IČ 255 81 708
Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město , IČ 430 05  560 IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno , IČ 253 22 257

2.RMB schvalujevýzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 70a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 70b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 3 zákona.4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:členové:


Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Ivo Macháň - technický pracovník Muzeua města Brna, příspěvkové organizace
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:


Jarmila Kouřilová - členka ZMB
Ing. Jiří Pejchal - vedoucí provozně technického útvaru Muzea města Brna, příspěvkové organizace
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelova - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace.***úkol č.: [R6/150/148/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.Termín: ode dne odeslání výzev k podání nabídek***úkol č.: [R6/150/148/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


149.

"Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12184
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice".2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 71 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".***4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***úkol č.: [R6/150/149]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


150.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Lesopark k. ú. Ponava" - RM6/12279
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Lesopark k. ú. Ponava ".Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


151.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v  k. ú. Chrlice " - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/12318
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v  k. ú. Chrlice ".2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v  k. ú. Chrlice ", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 13148206 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v  k. ú. Chrlice " v maximální výši 1.128.298,85 Kč.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


152.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12323
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60.2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


153.

Návrh navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy objektu Kobližná 4 - návrh rozpočtového opatření - RM6/12324
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci, v roce 2014 o finanční částku 278 tis. Kč na opravu střechy objektu Kobližná,
rozpočtové opatření dle tabulky.

Schváleno jednomyslně 9 členy. 


154.

Budoucí zřízení služebnosti umístění kabelu 6kV v pilířích silničního nadjezdu ev. č. BM- 503 k. ú. Řečkovice ve prospěch SŽDC s. o. - stavba "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim" - RM6/12311
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje budoucí zřízení služebnosti umístění, provozování, oprav, údržby a modernizace kabelu 6kV v pilířích silničního nadjezdu ev. č. BM-503 mezi ul. Novoměstskou a Podhájí v  k. ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 72 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


155.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o. - RM6/12331
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DIRS Brno s. r. o., IČ 262 55 618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno ,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 73a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku firmy DIRS Brno s. r. o., IČ 262 55 618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno.3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou DIRS Brno s. r. o., IČ 262 55 618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno , který tvoří přílohu č. 73b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo***úkol č.: [R6/150/155/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/155/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/155/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/155/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


156.

"Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o. - RM6/12316
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 74a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na investiční akci "Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno .3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno , na zhotovení díla "Sportovní centrum Útěchov", který tvoří přílohu č. 74b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo***úkol č.: [R6/150/156/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/156/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jeho uzavření***úkol č.: [R6/150/156/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/156/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/156/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


157.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/12320
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 75a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov , PSČ 149 00.3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov , PSČ 149 00, na veřejnou zakázku "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice", který tvoří přílohu č. 75b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo***úkol č.: [R6/150/157/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***úkol č.: [R6/150/157/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]***7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení***úkol č.: [R6/150/157/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]***8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***úkol č.: [R6/150/157/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 


158.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM6/12326
Bylo hlasováno po delší rozpravě o nově navrženém usnesení.
***RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., ukládá představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., jednat se společností ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., ve věci smírného řešení tak, aby bylo dosaženo ceny do 60 mil. Kč bez DPH/1 tramvaj.***úkol č.: [R6/150/158]zodpovídá: DPMB, a. s. [86]termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. 


160.

"Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" - souhlas s prodloužením platnosti územního rozhodnutí - RM6/12335
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1.RMB bere na vědomí


přípis společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. ze dne 15. 9. 2014 - "žádost o souhlas s prodloužením platnosti územního rozhodnutí a úpravu smluvních podmínek" obsahující rovněž nabídku jednorázové finanční kompenzace ve výši 1.500.000,- Kč,
skutečnost, že dle informací uvedených v aktuálně obdrženém přípise společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. "je celkový potřebný čas do lhůty k získání oprávnění pro výstavbu odhadován na 30 měsíců",
skutečnost, že CERE Invest Edison Center s. r. o. dlouhodobě neplní své závazky ohledně termínů přípravy výstavby ze smlouvy č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.),
skutečnost, že rozhodnutím Úřadu městské části Brno-střed, Odboru výstavby, ze dne 10. 9. 2014 bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, k němuž lze podat závazná stanoviska nebo připomínky ve lhůtě 15-ti dnů, rozhodnutí bylo oznámeno zveřejněním na úřední desce počínaje dnem 17. 9. 2014.

2.RMB souhlasí s prodloužením platnosti Územního rozhodnutí č. 211 vydaného dne 18. 4. 2012 pro umístění stavby s názvem: "Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" v  k. ú. Zábrdovice , obec Brno, v rámci řízení zahájeného Úřadem městské části Brno-střed na žádost společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o.Schváleno jednomyslně 9 členy. 


161.

Zlepšení globální dostupnosti města Brna - výsledky analýz a šetření - RM6/12344
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí


obsah Terénního šetření firem a VaV center v brněnské aglomeraci za účelem zlepšení mobility zaměstnanců, které tvoří přílohu č. 76a tohoto zápisu,
obsah Odborné analýzy ekonomického dopadu zřízení nebo nezřízení nové síťové letecké linky z Brna na konkurenceschopnost Brna, která tvoří přílohu č. 76b tohoto zápisu,
závěry analýzy letecké dopravy včetně vyhodnocení dosavadních projektů a činností pro možné rozšíření aktivit brněnského letiště, která tvoří přílohu č. 76c tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB projednat se zástupci Letiště Brno a. s. a KÚ Jihomoravského kraje možné scénáře podpory vzniku nové pravidelné letecké linky Brno - Mnichov provozovaným síťovým dopravcem a následně informovat RMB o návrhu dalšího postupu.***úkol č.: [R6/150/161]zodpovídá: KSM [17]termín: [2014-12-31]Schváleno jednomyslně 9 členy. 


162.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy o dílo, zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/12341
Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 1 člen byl proti, 2 se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
 


163.

Návrh na dispozici s pozemky p. č. 745/2, 745/21, 745/17, 745/22, 741/2 a 741/3 v k. ú. Kníničky - úprava přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB - RM6/12346
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB bere na vědomí skutečnost,


že část pozemku p. č. 745/16 o výměře 64 m² pro výstavbu parkoviště č. 1 dosud ve vlastnictví společnosti Maximus Resort, a. s., označená v příloze č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a v příloze č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB - ve smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a výhradou zpětné koupě se spol. Maximus Resort, a. s., a vedlejším účastníkem spol. Brněnské komunikace, a. s., jako pozemek č. 2, byl zatížen zástavním právem k zajištění budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč splatné do 31. 7. 2021, budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 a budoucí pohledávky do výše 3.500.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 ve prospěch Komerční banky, a. s., IČ 453 17 054, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 13. 2. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 20. 2. 2012, č. j. V-2469/2012-702, a tato skutečnost byla popsána v čl. IV. shora uvedené smlouvy, která tvoří přílohu č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a přílohu č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB,
že vlastník pozemku č. 2 společnost Maximus Resort, a. s., neinformoval Majetkový odbor MMB, že podal dne 18. 6. 2014 ke katastrálnímu úřadu návrh na vklad výmazu zástavních práv váznoucích na tomto pozemku a že vklad výmazu zástavních práv byl proveden dne 23. 7. 2014,
že z důvodu výmazu zástavního práva, které vázlo na pozemku č. 2, vznikla pro realizaci v RMB a ZMB schválené dispozice nezbytnost úpravy přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB,
že provedením úpravy nedojde k věcné změně přílohy uvedených usnesení RMB a ZMB - práva a závazky smluvních stran zůstanou po provedení úpravy beze změny.

2.RMB souhlasí s úpravou čl. IV. přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB konané dne 6. 8. 2014, který zní:
Čl. IV. Odložená účinnost 1. Nájemce výslovně prohlašuje, že nic nebrání provedení výstavby veřejného parkoviště č. 1 na pozemku č. 2, převedení pozemku č. 2 do vlastnictví pronajímatele a neváznou na něm dluhy ke dni uzavření této smlouvy věcná břemena, zástavní práva či jiné právní povinnosti s těmito výjimkami:


pozemek č. 2 je zatížen zástavním právem k zajištění budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč splatné do 31. 7. 2021, budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 a budoucí pohledávky do výše 3.500.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 ve prospěch Komerční banky, a. s., IČ 453 17 054, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 13. 2. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 20. 2. 2012, č. j. V-2469/2012-702,
pozemek č. 2 je zatížen věcným břemenem ve prospěch pronajímatele a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., IČ 463 47 275, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 8. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 14. 8. 2012, č. j. V-12897/2012-702.

2. Vzhledem k tomu, že pozemek č. 2 je určen pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1, dohodly se smluvní strany, že pozemek č. 2 bude převeden do vlastnictví pronajímatele nezatížený právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci pod písmenem b) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi nájemcem jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím za kupní cenu ve výši celkem 1.000,- Kč, která je splatná do 60ti dnů poté, kdy pronajímatel bude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci pod písm. b). Zajištění geometrického plánu, kterým bude oddělen pozemek č. 2 tak, aby mu bylo přiděleno samostatné parcelní číslo a mohl být převeden do vlastnictví pronajímatele, je věcí nájemce. Nájemce je rovněž povinen zajistit před uzavřením kupní smlouvy, kterou prodá pozemek č. 2 do vlastnictví pronajímatele, aby pozemek č. 2 nebyl zatížen právy třetích osob, žádná jeho zatížení nebyla zapsána v katastru nemovitostí s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci pod písm. b). 3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že tato smlouva se uzavírá s odloženou účinností a účinnosti nabývá, jakmile bude pronajímatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou zatížení uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku a nájemce složí na účet pronajímatele kauci uvedenou v čl. XIV. této smlouvy a to tím okamžikem, který nastane později. Smlouva v celém rozsahu zaniká s výjimkou části E., pokud nenabude účinnosti nejpozději do 30. 6. 2016. Nabytí účinnosti této smlouvy pronajímatel a nájemce shodně písemně potvrdí. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností s výjimkou části E., která nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy vzhledem k tomu, že nájem pozemku dle části E. nesouvisí s výstavou veřejného parkoviště č. 1 a č. 2 dle této smlouvy. 4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že i když je tato smlouva uzavřena s odloženou účinností, je oprávněn nájemce ihned po jejím uzavření požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 na pozemcích č. 1 a na pozemku č. 2 a veřejného parkoviště č. 2 na pozemcích č. 3 před nabytím účinnosti smlouvy po odsouhlasení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vedlejším účastníkem, není však oprávněn žádat o stavební povolení pro jejich výstavbu před nabytím účinnosti této smlouvy.
takto:Čl. IV. Odložená účinnost 1. Nájemce výslovně prohlašuje, že nic nebrání provedení výstavby veřejného parkoviště č. 1 na pozemku č. 2, převedení pozemku č. 2 do vlastnictví pronajímatele a neváznou na něm ke dni uzavření této smlouvy dluhy, věcná břemena, zástavní práva či jiné právní povinnosti, s výjimkou věcného břemene zřízeného k pozemku č. 2 ve prospěch pronajímatele a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., IČ 463 47 275, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 8. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 14. 8. 2012, č. j. V-12897/2012-702.
2. Vzhledem k tomu, že pozemek č. 2 je určen pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1, dohodly se smluvní strany, že pozemek č. 2 bude převeden do vlastnictví pronajímatele nezatížený právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci na základě kupní smlouvy uzavřené mezi nájemcem jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím za kupní cenu ve výši celkem 1.000,- Kč, která je splatná do 60ti dnů poté, kdy pronajímatel bude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci. Zajištění geometrického plánu, kterým bude oddělen pozemek č. 2 tak, aby mu bylo přiděleno samostatné parcelní číslo a mohl být převeden do vlastnictví pronajímatele, je věcí nájemce. Nájemce je rovněž povinen zajistit před uzavřením kupní smlouvy, kterou prodá pozemek č. 2 do vlastnictví pronajímatele, aby pozemek č. 2 nebyl zatížen právy třetích osob, žádná jeho zatížení nebyla zapsána v katastru nemovitostí s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci. 3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že tato smlouva se uzavírá s odloženou účinností a účinnosti nabývá, jakmile bude pronajímatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou zatížení věcným břemenem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a nájemce složí na účet pronajímatele kauci uvedenou v čl. XIV. této smlouvy a to tím okamžikem, který nastane později. Smlouva v celém rozsahu zaniká s výjimkou části E., pokud nenabude účinnosti nejpozději do 30. 6. 2016. Nabytí účinnosti této smlouvy pronajímatel a nájemce shodně písemně potvrdí. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností s výjimkou části E., která nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy vzhledem k tomu, že nájem pozemku dle části E. nesouvisí s výstavou veřejného parkoviště č. 1 a č. 2 dle této smlouvy. 4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že i když je tato smlouva uzavřena s odloženou účinností, je oprávněn nájemce ihned po jejím uzavření požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 na pozemcích č. 1 a na pozemku č. 2 a veřejného parkoviště č. 2 na pozemcích č. 3 před nabytím účinnosti smlouvy po odsouhlasení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vedlejším účastníkem, není však oprávněn žádat o stavební povolení pro jejich výstavbu před nabytím účinnosti této smlouvy.Upravená smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě se spol. Maximus Resort, a. s., a vedlejším účastníkem spol. Brněnské komunikace, a. s., tvoří přílohu č. 77 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se stejnou úpravou v čl. IV. přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 2. 9. 2014.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


165.

Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12350
Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.
1.RMB souhlasí s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna.2.RMB žádá zastupitelstva městských částí o stanovisko k úplnému zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna.3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí


souhlas RMB s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna,
dosud předložené návrhy na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území obcí.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku.5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB předložit Zastupitelstvu města Brna ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, který uvede její znění do souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi a zohlední stanoviska nově zvolených zastupitelstev městských částí k úplnému zákazu provozu loterií a jiných podobných her.Termín: do 31. 12. 2014Schváleno jednomyslně 9 členy.  


166.

Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/12356
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí investiční dotace ve výši 2.500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně,
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace,


za podmínky, že TJ Tatran Bohunice obdrží na tuto akci dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 7.000 tis. Kč,rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Schváleno jednomyslně 9 členy.  


167.

Projekt "Z labyrintu násilí" - účast na projektu - RM6/12355
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu Z labyrintu násilí předkládaném spolkem Persefona, o. s., v rámci Norských fondů, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem příloh k žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v nich obsažených týkajících se statutárního města Brna.Schváleno jednomyslně 9 členy.  


1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/037 - RM6/12357
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravách materiálu.
1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/037 konaného od 7. 10. 2014.***2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB


zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***úkol č.: [R6/150/1b]zodpovídá: ORGO MMB [8]termín: [2014-09-26]3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.Schváleno jednomyslně 9 členy.  

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - ukončení činnosti výborů ZMB
Informativní zpráva - ukončení činnost Rady klubu zastupitelů města Brna
Informativní zpráva - Kontroly Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj


      
Přehled nepřijatých usnesení:103.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu zvláštního určení v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantů - RM6/12257
1.RMB schvaluje poskytnutí bytu zvláštního určení - bezbariérového xxxxxxxxxxxx jako bytu integračního v rámci Státního integračního programu pro integraci azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany mimo pořadník žadatelů o bezbariérový byt schválený Komisí bydlení RMB dne 9. 6. 2014.2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.úkol č.: [R6/150/103]zodpovídá: BO MMB [3225]termín: [dle možností odboru] 


123.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1108 a 1109 k. ú. Staré Brno - RM6/12242
RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků- p. č. 1108 - ost. plocha, o výměře 444 m²
- p. č. 1109 - ost. plocha, zeleň, o výměře 811 m²
vše v  k. ú. Staré Brno 125 .

Pronájem nebo Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní - opěrná zeď, parkovací stání a schodiště - RM6/12315
1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxx ze dne 14. 7. 2014 - odvolání na platný kolaudační souhlas stavebního úřadu dne 13. 1. 2011 ke stavbě "Opěrná zeď a parkovací stání pro 2 osobní automobily, ul. Myslivní, Brno, pozemek p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice ", realizovaný na z&#$07kladě změny stavby před dokončením, protinávrh ceny nájemného za pronájem části pozemku p. č. 615/1 o výměře 35 m² v  k. ú. Kohoutovice ve výši 1 .575,- Kč/rok (45,- Kč/m²/rok) s tím, že mj. na vlastní náklady zpevnil celý svah, aby mohl realizovat parkovací stání pro své automobily s přesvědčením, že předmětná část pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice pod parkovací plochou i celou touto zdí a plánovaným schodištěm mu statutární město Brno na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní odprodá.
varianta I.2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku- p. č. 615/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m²
k. ú. Kohoutovice .3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


prodej pozemku p. č. 615/5 - ost. plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 35 m² v  k. ú. Kohoutovice xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 74.980,- Kč / 36.900,- Kč,

zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 07983/25 na části pozemku p. č. 615/5 - ost. plocha, jiná plocha, v  k. ú. Kohoutovice , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky inventární číslo 07983/25 ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

za podmínky bezúplatného převodu vybudovaného sjezdu na části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice z místní komunikace návrší Svobody k vybudované parkovací ploše, jakožto součásti budoucího chodníku do majetku statutárního města Brnaa za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.
varianta II.2.RMB schvaluje pronájem části pozemku- p. č. 615/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m²
k. ú. Kohoutovice ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 2.625,- Kč/rok / 1.575,- Kč/rokza podmínky bezúplatného převodu vybudovaného sjezdu na části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice z místní komunikace návrší Svobody k vybudované parkovací ploše, jakožto součásti budoucího chodníku do majetku statutárního města Brna a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu.  


132.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 117 na pozemku p. č. 873 k. ú. Kníničky - RM6/12224
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxx ze dne 11. 7. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 117 - stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 873 k. ú. Kníničky , za kupní cenu ve výši 290.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 117 - stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 873 k. ú. Kníničky za kupní cenu ve výši 290.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxx ze dne 11. 7. 2014.  162 .

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy o dílo, zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/12341
1.RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 5144 "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" ze 14.080.000,- Kč na 23.000.000,- Kč.2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady"


1. část veřejné zakázky - lokalita 1 - Sokolské koupaliště jako nejvhodnější nabídku firmy PM Realstav Invest s. r. o., Rosická 333, 664 17 Tetčice ,
2. část veřejné zakázky - lokalita 2 - Rakovecká zátoka jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice ,
3. část veřejné zakázky - lokalita 3 - Kozí horka jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice ,
4. část veřejné zakázky - lokalita 4 - Rokle jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice .

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídku všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.úkol č.: [R6/150/162/01]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]4.RMB schvaluje


smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PM Realstav Invest s. r. o., Rosická 333, 664 17 Tetčice , na 1. část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - lokalita 1 - Sokolské koupaliště", která tvoří přílohu,
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice , na 2. část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - lokalita 2 - Rakovecká zátoka", která tvoří přílohu,
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice , na 3. část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - lokalita 3 - Kozí horka", která tvoří přílohu,
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice , na 4. část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - lokalita 4 - Rokle", která tvoří přílohu.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
smluv o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvyúkol č.: [R6/150/162/02]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízeníúkol č.: [R6/150/162/03]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smluv o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů od jejího uzavřeníúkol č.: [R6/150/162/04]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [viz usnesení]9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

úkol č.: [R6/150/162/05]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [dle zákona]10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.úkol č.: [R6/150/162/06]zodpovídá: OI MMB [14]termín: [bezodkladně]
              Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. primátor 1. náměstek primátora

  
Ověřovatelé:
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 V Brně dne 24. 9. 2014Zapsala Marcela Marečková