Zápis z RMB R6/151

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
01. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26735&typ=2
Nalezeno adres
273

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/151
konané dne 1. října 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Robertu Kerndlovi a MVDr. Vlastimilu Žďárském - schváleno jednomyslně 11 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1.

Organizační a personální záležitosti MMB
(k tomuto bodu nebyl předložen žádný materiál)


3.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - RM6


12.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice - RM6/

 

Schválený program jednání:
2.

Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku - rozpočtové opatření - RM6/12342


4.

Návrh smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s. a TOREA Plus, s. r. o. pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno" - RM6/12360


5.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" -dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností MEDIA AGE digital, s. r. o. - RM6/12380


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "3D animace území EUROPOINT Brno a Jižního centra" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SMEDEK s. r. o. - RM6/12379


7.

Záměr prodeje pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Judrov, návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konané dne 23. 6. 2009, bod č. 89 - RM6/12354


8.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice a návrh prodeje pozemků p. č. 997/227, p. č. 997/229 a p. č. 997/230 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 16, 12 a 11 - RM6/12353


9.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 266/1 v k. ú. Bystrc v ul. K dálnici - RM6/12352


10.

Záměr bezúplatného nabytí pozemků k.ú. Pisárky , obec Brno, z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany - RM6/12358


11.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemků p. č. 244/6, 244/8, 244/9, 244/10, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/12351


13.

Příprava záměru směny nemovitostí pro veřejně prospěšnou stavbu tramvaj Plotní - RM6/12329


14.

Smlouva o výpůjčce prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice - RM6/12325


15.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Řečkovice - RM6/12363


16.

Projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12366


17.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 019 271, návrh změny celkových nákladů; návrh dodatku č. 60 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/12365


18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Palác Trnitá", k. ú. Trnitá , MČ Brno-střed - RM6/12362


19.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření - RM6/12369


20.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - výběr nejvhodnějších nabídek; smlouvy o dílo, zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/12364


21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/12361


22.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12359


23.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zrušení zadávacího řízení, záměr opakovaného zadání, předběžné oznámení - RM6/12374


24.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice a návrh na svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků v k.ú. Ivanovice - RM6/12371


25.

Další dopis předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - RM6/12368


26.

Podání nabídky statutárním městem Brnem u veřejné zakázky zadávané Jihomoravským krajem "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji" - RM6/12370


27.

Delegování zástupce statutárního města Brna do pracovního týmu Národního muzea - RM6/12377


28.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/12376


29.

Prezentace umělecké skupiny Chicks on Speed a ieiího interaktivního projektu

INSTRANET - souhlas zřizovatele s partnerstvím Domu umění města Brna,

příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12375


30.

Návrh prodeie částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61 vše v k. ú. Novv Lískovec - RM6/12378


31.

Výpověď společnosti OMCG Gastronomy s. r. o. z pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12373


32.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Památník holocaustu v Brně v k. ú. Černá Pole , odběratel statutární město Brno - RM6/12372


33.

Plnění programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014 - RM6/12390


34.

Vyjádření statutárního města Brna k Zvláštním podmínkám pro zpracování "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno - RM6/12381


35.

"Zelný trh" - rekonstrukce - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s. a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/12388


36.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 5179/3 a části p. č. 5179/2 , oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/12389


37.

Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v  k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu - RM6/12381


38.

Projekt zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12382


39.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/037

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Bod 25 byl projednán po bodě 26
Bod 4 byl projednán po bodě 38Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 
 
 


2.

Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku - rozpočtové opatření - RM6/12342

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu z důvodu řešení nákupu spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky a pronájmu kopírek pro kopírovací centra MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


5.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" -dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností MEDIA AGE digital, s. r. o. - RM6/12380

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na službu "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" mezi statutárním městem Brnem a firmou MEDIA AGE digital, s. r. o., Neumannova 357/22, 602 00 Brno , IČ: 29297541, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/151/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "3D animace území EUROPOINT Brno a Jižního centra" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SMEDEK s. r. o. - RM6/12379

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na službu "3D animace území EUROPOINT Brno a Jižního centra" mezi statutárním městem Brnem a firmou SMEDEK s. r. o., Pellicova 33, 602 00 Brno , IČ: 26218461, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


7.

Záměr prodeje pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Jundrov , návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konané dne 23. 6. 2009 , bod č. 89 - RM6/12354

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí podání JUDr. Oldřicha Ševčíka, advokáta, ze dne 14. 8. 2014 , který v zastoupení svého klienta, pana xxxxxxxxx xxxxxx, podává protinávrh kupní ceny za pozemek p. č. 693/2 v k. ú. Jundrov ve výši 266 .000,- Kč (1. 343 , - Kč/m²)


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení zasedání ZMB č. Z5/026 konané dne 23. 6. 2009, bod č. 89, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 693/2 - zahrada , o výměře 198 m²

v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxi za dohodnutou kupní cenu 449. 960 ,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvu města Brna schvaluje prodej pozemku
- p. č. 693/2 - zahrada , o výměře 198 m²

v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 533.620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.8.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice a návrh prodeje pozemků p. č. 997/227, p. č. 997/229 a p. č. 997/230 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 16, 12 a 11 - RM6/12353

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 997/226 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 115 m²

v k. ú. Kohoutovice .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej pozemku
- p. &#$03. 997/229 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 124 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 233.128,- Kč;

b) prodej pozemku
- p. č. 997/227 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 104 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 195.688,- Kč;

c) prodej pozemku
- p. č. 997/230 - ostatní plocha , jiná plocha, o vým&#$ 01 ře 115 m²

k. ú. Kohoutovice
xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 216 . 280 ,- Kč

a za podmínek kupních smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


9.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 266/1 v k. ú. Bystrc v ul. K dálnici - RM6/12352

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxx xxxxxx ze dne 25. 8. 2014 - žádost o prodej části pozemku
- p. č. 266/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 100 m²

v k. ú. Bystrc za účelem využití jako stavební pozemek společně s pozemkem p. č. 805 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m² v k.ú. Bystrc , a sdělení protinávrhu kupní ceny ve výši 175.600,- Kč (1. 756 ,- Kč/m² vč. nákladů na převod).

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 266/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 100 m²

v k. ú. Bystrc .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 266/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 100 m²

v k. ú. Bystrc xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 240. 200 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


10.

Záměr bezúplatného nabytí pozemků k.ú. Pisárky , obec Brno, z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany - RM6/12358

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí


žádost Brněnského svazu malé kopané ze dne 1. 7. 2014 o pronájem pozemků v areálu stadionu Pisárky (organizování sportovní činnosti tohoto svazu);


žádost Brno Pitbulls o. s. ze dne 11. 8. 2014 o pronájem pozemků p. č. 1479/10, 1479/11 a 1479/12 vše k. ú. Pisárky (americký fotbal);


žádost Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno ze dne 8. 9. 2014 o převod/pronájem pozemků p. č. 1479/10, 1479/11 a 1479/12 vše k. ú. Pisárky (provozování atletické činnosti).
 
2. RMB souhlasíse záměrem bezúplatného nabytí nemovitých věcí - pozemků:p. č. 1477 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 741 m²

p. č. 1478/1 - ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 6165 m²
p. č. 1479/1 - ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha, o výměře 9662 m²
p. č. 1479/5 - ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha, o výměře 887 m²

p. č. 1481 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 2308 m²
p. č. 1482 - zast. plocha a nádv., o výměře 1342 m², jehož součástí je stavba č. p. 270 p. č. 1483/1 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 4903 m²

p. č. 1483/5 - ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 532 m²

p. č. 1484/3 - ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 305 m²
p. č. 1485/1 - zast.plocha a nádv., o výměře 831 m², jehož součástí je stavba č. p. 268 p. č. 1486/1 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 800 m²
p. č. 1486/10 - ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1 m²

p. č. 1486/11 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²

p. č. 2300/9 - ostatní plocha - zeleň, o výměře 10 m²

vše v k. ú. Pisárky , obec Brno,
včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna za účelem využití pozemků jako ploch pro sportoviště celoměstského významu a ploch navazujících;s textem žádostijménem pana primátora o bezúplatný převod výše uvedených nemovitých věcí adresované České republice - Ministerstvu obrany za účelem využití těchto pozemků jako ploch pro sportoviště celoměstského významu a ploch navazujících, jejímž obsahem bude mj. sdělení, že v případě pozemku p. č. 1485/1 v k. ú. Pisárky , jehož součástí je stavba č. p. 268 k. ú. Pisárky , netrvá statutární město Brno bezpodmínečně na jeho převodu do svého vlastnictví, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


11.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemků p. č. 244/6, 244/8, 244/9, 244/10, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/12351

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Starý Lískovec svěření pozemků
- p. č. 244/6 - ostatní plocha ,o výměře 40 m²
- p. č. 244/8 - ostatní plocha ,o výměře 38 m²

- p. č. 244/9 - ostatní plocha ,o výměře 35 m²
- p. č. 244/10 - ostatní plocha , o výměře 36 m ²
- p. č. 244/11 - ostatní plocha , o výměře 38 m²
- p. č. 244/12 - ostatní plocha, o výměře 37 m2 ²
- p. č. 244/13 - ostatní plocha , o výměře 37 m²
- p. č. 244/14 - ostatní plocha , o výměře 38 m²

k. ú. Starý Lískovec
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 110 přílohy č. 4

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


13.

Příprava záměru směny nemovitostí pro veřejně prospěšnou stavbu tramvaj Plotní - RM6/12329

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A)


1. RMB nesouhlasí s přípravou záměru směny nemovitostí
- pozemku p. č. 1281 o výměře 955 m² se stavbou bytového domu Zábrdovická 20, č.  p.156 , v k. ú. Zábrdovice
nebo
- pozemku p. č. 1021 o výměře 512 m² se stavbou bytového domu Pekařská 54, č. p. 430 k. ú. Staré Brno
nebo
- pozemku p. č. 1442/1 o výměře 2 379 m² se stavbou bytového domu Lidická 17, č. p. 699 v k. ú.Veveří
ve vlastnictví statutárního města Brna
za
pozemek p. č. 732 o výměře 287 m² se stavbou bytového domu Dornych 44, č. p.118, v k. ú. Trnitá ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxx.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


14.

Smlouva o výpůjčce prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice - RM6/12325

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. , IČ: 03010376, Mlýnská 25, 602 00 Brno jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 236,45 m², a to místnosti č. 101 o výměře 13,55 m², místnosti č. 102 o výměře 5,70 m², místnosti č.103 o výměře 11,55 m², místnosti č. 104 o výměře 25,50 m2, místnosti č.105 o výměře 14,70 m², místnosti č.105A o výměře 10,20 m², místnosti č. 106 o výměře 25,50 m², místnosti č. 118 o výměře 25,50 m², místnosti č.119 o výměře 25,50 m², místnosti č. 120 o výměře 25,50 m², místnosti č.121 o výměře 17,60 m² a místnosti č. 122 o výmě&#$ 04 e 35,65 m², všechny v 1. NP budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6620 v k. ú. Židenice , která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


15.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Řečkovice - RM6/12363

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s úhradou nároku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním:
- pozemků p. č. 2391/14, 2391/16, 2391/18 a 2391/20 v k. ú. Královo Pole (areál Srbská, Vodova) o celkové výměře 149 m², bez právního důvodu, za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 17 284,- Kč.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


16.

Projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12366

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně -Bystrci.

 
2. RMB schvaluje manuál realizace projektu Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně -Bystrci, který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu.

3. RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně -Bystrci, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;


s uzavřením smlouvy č. 14194233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně -Bystrci z úrovně MČ Brno-Bystrc, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.
4. RMB pověřuje RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc., starostu MČ Brno-Bystrc, podpisem smlouvy č. 14194233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně -Bystrci, včetně jejích případných dodatků, soupisu bankovních účtů přiřazených projektu Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


17.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 019 271, návrh změny celkových nákladů; návrh dodatku č. 60 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/12365

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje


úpravu rozpočtu kapitálových výdajů města:- zařazení nových staveb ORJ 5600, § 2310, pol. 6121, úZ 49, ORG 2774 a ORJ 5600,
§ 2321, pol. 6121, ÚZ 49, ORG 2773 do rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- snížení celkových nákladů investičních akcí ORG 2917, 2969, 2975, 2987, 3083 a 4474 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- zvýšení celkových nákladů investičních akcí ORG 2893 a 3159 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1" na základě provedení aktualizace investičních akcí hrazených dle Přílohy č. 1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001;

Tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1", a "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014 tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisudodatek č. 60 k mandátní smlouvě č. 56 019 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. pro Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku mandátní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Palác Trnitá", k. ú. Trnitá , MČ Brno-střed - RM6/12362

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Palác Trnitá", které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


19.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - návrh převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření - RM6/12369

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB" ze 45.000 tis. Kč na 55.500 tis. Kč,
- prodloužení doby realizace investiční akce ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB" do 31. 12. 2015.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace investiční akce ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB";
- ponechání finančních prostředků z nedočerpaného investičního transferu na akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", poskytnutého z rozpočtu města v roce 2014, k využití Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., v roce 2015 při zachování stanoveného účelu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


20.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - výběr nejvhodnějších nabídek; smlouvy o dílo, zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/12364

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 5144 "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" ze 14.080.000,- Kč na 23.000.000,- Kč.

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady"

- první část veřejné zakázky - lokalita 1 - Sokolské koupaliště jako nejvhodnější nabídku firmy PM Realstav Invest s. r. o., Rosická 333, 664 17 Tetčice ;

- druhou část veřejné zakázky - lokalita 2 - Rakovecká zátoka jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice ;

- třetí část veřejné zakázky - lokalita 3 - Kozí horka jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice ;

- čtvrtou část veřejné zakázky - lokalita 4 - Rokle jako nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice .

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/151/20/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

4. RMB schvaluje
- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PM Realstav Invest s. r. o., Rosická 333, 664 17 Tetčice na 1. Část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - lokalita 1 - Sokolské koupaliště", která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice na 2. Část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - lokalita 2 - Rakovecká zátoka", která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu;

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice na 3. Část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" -lokalita 3 - Kozí horka, která tvoří přílohu č. 9c tohoto zápisu;

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice na 4. Část veřejné zakázky "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - lokalita 4 - Rokle, která tvoří přílohu č. 9d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"
- podpisem smluv o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/151/20/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/151/20/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smluv o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/151/20/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/151/20/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele .
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/151/20/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
11. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/151/20/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 


21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/12361

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.


 

 
 


22.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12359

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno ;
- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu.

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku firmy PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno .

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno , který tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/151/22/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/151/22/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/151/22/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/151/22/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/151/22/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/151/22/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


23.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zrušení zadávacího řízení, záměr opakovaného zadání, předběžné oznámení - RM6/12374

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší zadávací řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na podlimitní veřejnou zakázku "Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona.

2. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" v otevřeném zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona.

3. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/151/23/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/151/23/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


24.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice a návrh na svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků v k.ú. Ivanovice - RM6/12371

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí skutečnost, že JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, správce konkurzní podstaty úpadce xxxxxxxxx xxxxxxx informoval, že dne 17. 9. 2014 podal k soudu návrh na zrušení konkurzu a předpokládá, že časový horizont do vydání rozhodnutí a nabytí právní moci bude činit cca 3 týdny, kdy během této doby bude třeba darovací smlouvu uzavřít.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1. bezúplatné nabytí pozemků:
- p.č. 1029/7 zahrada o výměře 37 m²
- p.č. 1031/7 zahrada o výměře 173 m²
- p.č. 103 1/9 zahrada o výměře 45 m²

- p.č. 1033/104 orná půda o výměře 1000 m²

- p.č. 1033/115 orná půda o výměře 203 m²

- p.č. 1033/116 orná půda o výměře 467 m²

vše v k. ú. Ivanovice
z konkurzní podstaty dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek darovací smlouvy

2. MČ Brno-Ivanovice svěření pozemků:
- p. č. 1029/7 - zahrada , o výměře 37 m²
- p. č. 1031/7 - zahrada , o výměře 173 m²
- p. č. 1031/9 - zahrada , o výměře 45 m²

- p. č. 1033/104 - orná půda , o výměře 1000 m²

- p. č. 1033/115 - orná půda , o výměře 203 m²

- p. č. 1033/116 - orná půda , o výměře 467 m²

vše v k. ú. Ivanovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.109 přílohy č.4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto návrhu usnesení.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


26.

Podání nabídky statutárním městem Brnem u veřejné zakázky zadávané Jihomoravským krajem "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji" - RM6/12370

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- výzvu Jihomoravského kraje k podání nabídky a prokázání a splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji";
- zadávací dokumentaci u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji".

2. RMB schvaluje podání nabídky statutárním městem Brnem u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji", zadávajícím je Jihomoravský kraj.

3. RMB souhlasí s obchodními podmínkami - návrhem smlouvy o zajištění sociálních služeb, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji", které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB
- jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky
- podpisem všech souvisejících dokumentů (zejména nabídky a smlouvy).

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zpracovat nabídku u této veřejné zakázky a zajistit její podání v zadavatelem stanovené lhůtě.
***
úkol č.: [R6/151/26]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


25.

Další dopis předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - RM6/12368

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB a Ing. Jan Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 

 


27.

Delegování zástupce statutárního města Brna do pracovního týmu Národního muzea - RM6/12377

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB deleguje PhDr. Vieru Rusinkovou, vedoucí Odboru kultury MMB, jako zástupce statutárního města Brna do pracovního týmu Národního muzea.

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB informovat generálního ředitele Národního muzea o usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/151/27]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


28.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/12376

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . .ve výši 580.000,- Kč
na realizaci projektu Festival Janáček Brno 2014;
- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . ve výši 240.000,- Kč
na realizaci projektu Podpora dostupnosti NDB v Jihomoravském kraji;
- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . ve výši 20.000,- Kč
na realizaci projektu Činoherní festival Trialog 2014.
Smlouvy tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 


29.

Prezentace umělecké skupiny Chicks on Speed a jejího interaktivního projektu

INSTRANET - souhlas zřizovatele s partnerstvím Domu umění města Brna,

příspěvkové organizace, v projektu - RM6/12375

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB souhlasí s účastí příspěvkové organizace statutárního města Brna, Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, jako partnera v projektu "Prezentace umělecké skupiny Chicks on Speed a jejího interaktivního projektu INSTRANET", předkládaného Bundeskunsthalle, Bonn - Germany, v rámci programu Kreativní Evropa, menší projekty spolupráce-COOP1, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.Schváleno jednomyslně 11 členy. 

 
 


30.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61 vše v k. ú. Novv Lískovec - RM6/12378

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato. 

 


31.

Výpověď společnosti OMCG Gastronomy s. r. o. z pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12373

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí vyjádření Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, ze dne 26. 9. 2014 k pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Besedního domu v Brně společnosti OMCG Gastronomy, s. r. o..

2. RMB schvaluje výpověď bez výpovědní doby v souladu s § 2228 odst. 4 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7313034809 ze dne 19.  12 . 2013, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností OMCG Gastronomy, s. r. o. se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno , IČ 02312085. Výpověď smlouvy tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7313034809 ze dne 19. 12. 2013.

Schváleno jednomyslně 11 členy.
 

 


32.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Památník holocaustu v Brně v k. ú. Černá Pole , odběratel statutární město Brno - RM6/12372

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje smlouvu č. 2010011944 o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako dodavatelem, a statutárním městem Brnem jako odběratelem za účelem provozu Památníku holocaustu na nám. 28. října v Brně, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy.Schváleno jednomyslně 11 členy.


 


33.

Plnění programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014 - RM6/12390

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje plnění Programového prohlášení Rady města Brna pro volební období 2010-2014, které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 


34.

Vyjádření statutárního města Brna k Zvláštním podmínkám pro zpracování "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno - RM6/12383

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., o stanovisko k návrhu Zvláštních podmínek pro zpracování "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno" a o jmenování zástupců statutárního města Brna do Řídicího výboru studie proveditelnosti.2. RMB souhlasí s návrhem Zvláštních podmínek pro zpracování "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno" včetně znění základních principů uvedených v preambuli, který je přílohou č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.3. RMB jmenuje na základě uvedené žádosti a na základě písm. a) preambule návrhu Zvláštních podmínek pro zpracování "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno"
- Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D. jako zástupce a
- Bc. Dana Škaroupku jako náhradníka zástupce
statutárního města Brna v Řídicím výboru studie proveditelnosti.***
4. RMB ukládá 1. náměstku primátora statutárního města Brna Mgr. Ing. Robertu Kotzianovi, Ph.D., informovat o přijatém usnesení žadatele.

***
úkol č.: [R6/151/34]
zodpovídá: 1. nám. primátora [3237]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 
 


35.

"Zelný trh" - rekonstrukce - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s. a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/12388

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno , účastníky sdružení pod názvem "Sdružení pro opravu Zelný trh", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností IMOS Brno, a. s. na veřejnou zakázku "Zelný trh" - rekonstrukce, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/151/35]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

 


36.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 5179/3 a části p. č. 5179/2 , oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/12389

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí
- skutečnost, že dne 28. 8. 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí na II. etapu stavby nazvané "Úprava a napojení komunikace na ulici Kroftova Bmo-Žabovřesky", nabytí právní moci je očekáváno ke dni 30. 9. 2014.

-  žádost společnosti AVRIOINVEST, a. s. ze dne 29. 9. 2014 o "projednání záměru" podanou v návaznosti Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu č. 6313074807 ve znění dodatku č. 1.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 5 179/3 - trvalý travní porost , o vým&#$ 01 ře 218 m²
- části p. č. 5179/2 - trvalý travní porost , o výměře 5. 293

oba v k. ú. ŽabovřeskyPro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování.


 
 


37.

Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v  k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu - RM6/12381

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí


přípis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 15. 9. 2014 , kterým tato organizace sděluje statutárnímu městu Brnu, jako žadateli o převod areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice , že je připravena bezodkladně obnovit proces dokončení privatizace tohoto areálu formou aktualizace již existujícího privatizačního projektu za podmínky, že obdrží závazné prohlášení statutárního města Brna, že převáděný majetek město využije ve veřejném zájmu a zároveň upozorňuje, že konkrétní výše kupní ceny bude stanovena až po obdržení níže specifikovaného prohlášení statutárního města Brna;


skutečnost, že dle poskytnutého znaleckého posudku z ledna 2014 byla cena obvyklá areálu stanovena na 9.320.000,- Kč, a to jako cena pozemků ve výši 44.791.060,- Kč s odečtením nákladů na demolici staveb ve výši 35.470.000,- Kč;


skutečnost, že bližší podmínky nebyly statutárnímu městu Brnu sděleny.
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna prohlásit že v případě, že statutární město Brno nabude vlastnické právo k nemovitým věcem, které tvoří areál nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice , zajistí jejich využití ve veřejném zájmu, a to:

- části pozemků p. č. 143/1 a 142/1 (okrajově také pozemek p. č. 141 ) jako plochy městské zeleně (pro veřejně prospěšnou stavbu);

- zbývající části pozemků p.č. 143/1 a p.č. 148/9 jako plochy dopravní infrastruktury - komunikace a prostranství místního významu (veřejný dopravní prostor);

- pozemek p.č. 141 a zbývající část pozemku p.č. 142/1 jako plochy dopravní infrastruktury - doprava drážní - "Přestavba železničního uzlu Brno", umístění tramvajové smyčky u ulice Rosické a komunikační propojení ulice Rosické a Pražákovy (stavba ve veřejném zájmu);

- pozemky p. č. 141, 142/1, 143/1 a 145 pro veřejně prospěšné stavby - koridory pro protipovodňové hráze a zdi,

- pozemek p. č. 143/1 pro veřejně prospěšnou stavbu - koridor kanalizace pro dostavbu kmenové stoky A,

- pozemky p. č. 145, 147, 148/2, 148/7, 148/8 a převážné části pozemků 143/1 a 148/9 k revitalizaci území včetně odstranění staveb ve špatném stavebně technickému stavu v návaznosti na výše uvedené budoucí využití ostatních částí území

přičemž v případě pozemku p. č. 143/1 v k. ú. Štýřice již byla mezi statutárním městem Brnem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací uzavřena dne 12. 11. 2013 smlouva o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování cyklistické stezky, tedy je užíván ve veřejném zájmu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 

 


38.

Projekt zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12382

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně -Bystrci.

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně -Bystrci, který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu.

3. RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně -Bystrci", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy č. 14193783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně -Bystrci z úrovně MČ Brno-Bystrc, která tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc., starostu MČ Brno-Bystrc podpisem

- smlouvy č. 14193783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně -Bystrci, včetně jejích případných dodatků;

- soupisu bankovních účtů přiřazených projektu Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 


4.

Návrh smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s. a TOREA Plus, s. r. o. pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno" - RM6/12360

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jan Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nabytí nemovitostí v k. ú. Trnitá :
- pozemek p. č. 795/1, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 625 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 795/2, zastavěná plocha a nádvoří , o výmě&#$04e 697 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pro výrobu a skladování
- pozemek p. č. 795/3, ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 30 m²

- pozemek p. č. 795/4, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 693 m²
- pozemek p. č. 795/5, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 634 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 795/6, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 66 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 795/7, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 42 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 795/8, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 540 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 795/9, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 128 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 796/1, zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr, o výměře 6400 m²
- pozemek p. č. 796/2, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 177 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 796/3, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 45 m²
- pozemek p. č. 796/4, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 498 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 796/5, zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr, o výměře 37 m²

- pozemek p. č. 796/6, zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr, o výměře 2 m²

- pozemek p. č. 797/1, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 194 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 797/2, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 125 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 798/1, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1176 m²

- pozemek p. č. 798/2, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 760 m²

- pozemek p. č. 798/3, ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 54 m²

- pozemek p. č. 800/2, ostatní plocha , dráha, o výměře 926 m²

- pozemek p. č. 800/3, ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 7 m²

- pozemek p. č. 801/1, ostatní plocha , manip. plocha, o výměře 1443 m²

- pozemek p. č. 801/2, ostatní plocha , manip. plocha, o výměře 842 m²

- pozemek p. č. 801/3, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 88 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 802/1, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 343 m², jehož součástí je budova č. p. 490, jiná stavba
- pozemek p. č. 802/2, ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 191 m²

- pozemek p. č. 868, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 89 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 869/1, ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 1758 m²

- pozemek p.č. 869/3, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 60 m²
- část o výměře 177 m² z pozemku p. č. 878, ostatní plocha , jiná plocha, o celkové výměře 191 m²
- část o výměře 89 m² z pozemku p. č. 883/1, ostatní plocha , jiná plocha, o celkové výměře 465 m²
- část o výměře 38 m² z pozemku p. č. 1166/2, ostatní plocha , jiná plocha, o celkové výměře 378 m²
- část o výměře 2 905 m² z pozemku p. č. 1168/1, ostatní plocha , jiná plocha, o celkové výměře 20521 m²
- část o výměře 656 m² z pozemku p. &#$03. 1169/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 669 m²

zapsaných na listu vlastnictví č. 235 ve vlastnictví společnosti ČSAD Brno holding, a. s.

- budova č. p. 136, jiné stavby stojící na pozemku p. č. 798/2 - budova bez čp/če, jiné stavby stojící na pozemku p. č. 798/1 zapsaných na listu vlastnictví č. 446 ve vlastnictví společnosti Tourbus, a. s.

- budova bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemcích p. č. 883/4 a p. č. 883/5 - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 869/3 - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 866/3 zapsaných na listu vlastnictví č. 392 ve vlastnictví společnosti TOREA Plus, s. r. o.

do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvách budoucích kupních.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

 


39.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/037


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/037, které se bude konat od 7. října 2014 následující body:

Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v  k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu

Informativní zpráva - Plnění Programového prohlášení RMB ve volebním období 2010-2014

 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - Zpráva o stavu reklamací vad díla Aquapark Kohoutovice

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/12361


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení MŠ Hněvkovského" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti HRAZDIL stav, s. r. o., IČ: 29223431.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., který tvoří přílohu č. ..tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/151/21]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 


30.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61 vše v k. ú. Nový Lískovec - RM6/12378


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 63110705119 uzavřenou dne 30. 9. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. schválit
- prodej pozemku p. č. 2380/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2.096 m²

v k. ú. Nový Lískovec společnosti S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 13.123.179,- Kč včetně DPH
- zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky a vodovodního řadu DN 600) k částem pozemku p. č. 2380/1 v k. ú. Nový Lískovec - omezení činností v ochranných pásmech ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, s tím, že v návaznosti na usnesení Z6/011 zasedání ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 81, odst. 2, odrážka poslední, bude část kupní ceny ve výši 9.300.000,- Kč příjmem rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec, a to neprodleně poté, co smlouva v plném rozsahu nabude účinnosti.


 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


 
 
 
 
 
V Brně dne 2. 10. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová