Zápis z RMB R6/152

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
07. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26126&typ=2
Nalezeno adres
57

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/152
konané dne 7. října 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 11 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.


 
 

Schválený program jednání:1.

Návrh dalšího dopisu předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - RM6/12471


2.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí", "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - změna usnesení R6/148. schůze RMB, bod č. 68 - RM6/12435


3.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v  k. ú. Komárov - RM6/12470


4.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - RM6/12472


5.

Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12476

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 
 
 


1.

Návrh dalšího dopisu předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - RM6/12471

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě A).


1.RMB bere na vědomí


dopis primátora města Brna ze dne 2. 7. 2014,
vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j.: RRJV12891/2014 ze dne 28. 8. 2014,
právní posudek AK Kruták & Partners, advokátní kancelář s. r. o.,
právní posudek AK Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s. r. o. - pracovní verze.
2.RMB schvaluje text dopisu primátora města Brna v reakci na uvedené vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle varianty A, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání dopisu předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/152/01/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit komplexní právní rozbor ve věci náhrady škody statutárnímu městu Brnu zpracovaný advokátní kanceláří Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, s. r. o., se sídlem Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602 00 Brno , IČ 293 04 873.
***
úkol č.: [R6/152/01/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [2014-10-20]

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


2.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí", "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - změna usnesení R6/148. schůze RMB, bod č. 68 - RM6/12435

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R6/148. schůze RMB konané dne 10. 9. 2014, bod č. 68, které zní:


"RMB schvaluje Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova", které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu."


takto:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí", "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova".

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


3.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v  k. ú. Komárov - RM6/12470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


existenci předkupních práv ve prospěch statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v  k. ú. Komárov určeným opatřením obecné povahy č. 1/2009 ze dne 19. 5. 2009 pro veřejně prospěšné stavby č. VPS45/06-I/1 - rozšíření stávající komunikace Dornych a č. VPS45/ 06 -I/2 - vybudování izolační zeleně podél Ponávky,
skutečnost, že část pozemku p. č. 1284 o výměře 38 m² v  k. ú. Komárov je opatřením obecné povahy č. 1/2009 určena pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS45/06-I/1 - rozšíření stávající komunikace Dornych a bude dotčena stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb",
nabídku společnosti SVÚM reality s. r. o. ze dne 4. 9. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona, k pozemkům p. č. 1284, 1296/1, 1306/1, 1306/2, 1606/1, 1606/3, 1606/7, 1608, 1612, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/1, 1618 k. ú. Komárov , které jsou dle opatření obecné povahy č. 1/2009 určeny pro výše uvedené veřejně prospěšné stavby,
skutečnost, že k části pozemku p. č. 1284 k. ú. Komárov je zřízeno věcné břemeno vstupu a vjezdu, průchodu a průjezdu na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14. 11. 2001 ve prospěch vlastníka sousedních pozemků p. č. 1282/4, 1282/5, 1281/1 k. ú. Komárov a každého dalšího vlastníka těchto nemovitých věcí.
2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1606/7 k. ú. Komárov , který je dle opatření obecné povahy č. 1/2009 určen pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS45/ 06 -I/1 a k pozemkům p. č. 1284, 1296/1, 1306/1, 1306/2, 1606/1, 1606/3, 1606/7, 1608, 1612, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/1, 1618 k. ú. Komárov , které jsou dle opatření obecné povahy č. 1/2009 určeny pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS45/06-I/2.

3.RMB souhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1284 k. ú. Komárov , který je dle opatření obecné povahy č. 1/2009 určen pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS45/ 06 -I/1 v rozsahu, kterým je pozemek p. č. 1284 k. ú. Komárov dotčen veřejně prospěšnou stavbou č. VPS45/06-I/1.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1284/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 38 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 782-15/2008 z části p. č. 1284 - zast. plocha, společný dvůr
k. ú. Komárov ,
z vlastnictví společnosti SVÚM reality s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za kuní cenu ve výši 76. 950 ,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy.

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


4.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - RM6/12472

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 5 členů, 1 byl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. Následně bylo hlasováno o upraveném materiálu.


1.RMB bere na vědomí existenci soudního sporu před Okresním soudem Brno-venkov o zaplacení částky 4.400.000,- Kč společností ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice , účastníkem sdružení "Dětský smích".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o narovnání uzavíranou ke smírnému ukončení soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a spol. ŽSD a. s., se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice , spočívající v závazku účastníků dohody o narovnání uzavřít soudní smír, který bude obsahovat následující podmínky:


závazek ŽSD a. s. uhradit statutárnímu městu Brnu částku 1.920.000,- Kč ve lhůtě do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o schválení soudního smíru,
závazek ŽSD a. s. uhradit statutárnímu městu Brnu část soudního poplatku, která nebude vrácena po skončení soudního řízení smírem, a to do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o schválení soudního smíru.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dohody o narovnání.

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 


5.

Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - RM6/12476

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed ze dne 6. 10. 2014 k regulaci hazardu na území městské části.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brno, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, jejíž text je upraven v návaznosti na výše uvedené usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed.

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
V Brně dne 7. 10. 2014
Zapsala Marcela Marečková