Zápis z RMB R6/153

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
15. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26649&typ=2
Nalezeno adres
517

Statutární město Brno
Rada města Brna


Z Á P I S


schůze Rady města Brna č. R6/153
konané dne 15. října 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi při projednávání bodů 1a-2 Dále při projednávání bodů 3-91 vedení schůze převzal 1. náměstek primátora Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 10 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno 10 jednomyslně členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
12.

Aktualizace investičního záměru "Mendlovo náměstí, terminál hromadné dopravy", návrh změny celkových nákladů - RM6/12408


28.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o. a SUDOP PRAHA, a. s. - RM6/12484


35.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v  k. ú. Komárov - RM6/ 50 .

Žádost LA DOLCE VITA AIDA s. r. o. o zápočet nákladů vložených do rekonstrukce nebytových prostor v budově Josefská 21, k. ú. Město Brno - RM6/12397


71.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování územní studie "Prověření územních dopadů variant Přestavby ŽUB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12513


80.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/


Schválený program jednání:
1a.

Přehled účasti na schůzích RMB - RM6/12399


1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/037 - RM6/12483


1c.

Stanovení osobního příplatku řediteli Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, ředitelce Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace a řediteli Školní jídelny Brno, Masarova 11, příspěvková organizace - RM6/12418


1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM6/12419


1e.

Schválení organizační struktury s počty funkčních míst v organizačních celcích Městské policie Brno - RM6/12444


1f.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/kv Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace - RM6/12510


1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace - RM6/12508


1h.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra sociálních služeb,

příspěvková organizace - RM6/12509


2.

Návrh prodeje pozemků p. č. 4766/11, p. č. 4766/12, p. č. 4766/13 , p. č. 4767/397, p. č. 4767/398, p. č. 4767/399, p. č. 4767/312 a části p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - RM6/12459


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12460


4.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2014 - RM6/12400


5.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2015 - RM6/12422


6.

Návrh odpovědi na petici ve věci zrušení pěveckého projevu na ulici Minoritská - RM6/12421


7.

Odpověď na petici "Pro přestavbu železničního uzlu Brno a proti referendu" - RM6/12387


8.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020 - RM6/12398


9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci" "Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky" - RM6/12409


10.

"Retenční nádrž Královky" - investiční záměr - RM6/12474


11.

"12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středová" - aktualizace investičního záměru - RM6/12473


13.

"MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" - výzva k podání nabídky - RM6/12394


14.

"Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" - výzva k podání nabídky - RM6/12466


15.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12468


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12467


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka vysokorychlostních dokumentových skenerů Canon DR-2020U" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12469


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - správa veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem; smlouva o dílo s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací; záměr předání veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem budoucímu provozovateli - RM6/12461


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12440


20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12439


21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky - rekonstrukce budovy C" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12441


22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12413


23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12412


24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12414


25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky, jižní areál - rekonstrukce areálových ploch a vjezdové vrátnice" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12416


26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12415


27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - záchranný archeologický výzkum - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností ARCHAIA Brno o. p. s. - RM6/12438


29.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova /I. etapa)" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou UNISTAV a. s. - RM6/12367


30.

"Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Skanska, a. s. - RM6/12465


31.

"Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o. - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 773 a 795 v k. ú. Stránice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM6/12410


32.

"Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r.o. - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1481 a 1118 v k. ú. Černovice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM6/12411


33.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 64 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/12442


34.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání dohod o umožnění stavby na pozemcích statutárního města Brna k řízení dle stavebního zákona pro komunikační stavby - RM6/12391


36.

Dohoda o narovnání vztahu - stavba na pozemcích p. č. 1247/26 a části p. č. 1247/62 v k. ú. Bohunice - RM6/12386


37.

Záměr výpůjčky části účelové komunikace pro tělesně postiženého občana za účelem zřízení a provozováni vyhrazeného parkovacího stání - RM6/12392


38.

Záměr pronájmu části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamn&#$08ho poutače o výměře 0,56 m² - RM6/12393


39.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Husova 3 a 5 - výměna dveří do přepážkových hal" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Jihomoravská stavební s. r. o. - RM6/12443


40.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava volného bytu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/12446


41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Josefská 21 - rozdělení bytu č. 4" - výběr nejvhodnější nabídky: návrh smlouvy se společností PRESL s. r. o. - RM6/12447


42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Kounicova 67 - oprava ležaté kanalizace" - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností SEBAK spol, s r. o. - RM6/12448


43.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/12436


44.

Vydání souhlasu s odstraněním části objektu Nové sady 29, k. ú. Staré Brno - RM6/12449


45.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxx xxxxxx - RM6/12437


46.

Záměr pronájmu plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17, k. ú. Líšeň - RM6/12402


47.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Mečová 1 a 3, k. ú. Město Brno - RM6/12401


48.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově Anenská 10 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66002215 v budově Anenská 10 - RM6/12396


49.

Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. 15 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří - RM6/12403


51.

Žádost o prominutí dluhu - náhrady škody způsobené poškozením fasády Nové radnice - RM6/12404


52.

Žádost o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM6/12405


53.

Návrh prodeje pozemku p. č. 341/418 v k. ú. Ivanovice v ul. Příjezdová - RM6/12423


54.

Záměr prodeje pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14, p. č. 625/15 a p. č. 625/18 v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká.- RM6/12429


55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole - RM6/12424


56.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1276/1 , návrh pachtu části pozemku p. č. 1276/1 , návrh prodeje pozemků p. č. 1276/15, 1276/12, 1276/13, 1276/14, vše v k. ú. Slatina - ulice Hliník - RM6/12453


57.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2031/1, p. č. 2031/2 a p. č. 2032 v k. ú. Obřany při ul. Mlýnské nábřeží - RM6/12430


58.

Zrušení usnesení ZMB č. Z6/030, bod č. 31, ve věci prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedeného pozemku - RM6/12462


59.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1727/72, 3251/132 v k. ú. Bystrc - RM6/12425


60.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc - RM6/12426


61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, části pozemku p. č. 3230/1 v k. ú. Černá Pole nebo záměr pronájmu části pozemku p. č. 3230/1 v k. ú. Černá Pole v ul. Milady Horákové - RM6/12431


62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice - RM6/12428


63.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1189, 1190/2, 1192/1 v k. ú. Bohunice - RM6/12427


64.

Pacht pozemků p. č. 2941/2, 2942/2, 2943/2, 2943/3 v k. ú. Líšeň - RM6/12452


65.

Pronájem pozemků p. č. 1065/2, p. č. 1065/3, p. č. 1065/4 a p. č. 1064, vše v k.ú. Obřany při ul. Výpustky - RM6/12454


66.

Pronájem pozemku p. č. 1548/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída - restaurace Montana - RM6/12455


67.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem částí předmětných pozemků za účelem výstavby a následného užívání polyfunkčního domu CYKLOSPORT KOZÁREK, jako stavby dočasné - RM6/12450

  68 .

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 12. 11. 2009 mezi společností STAREZ-SPORT, a. s. jako pronajímatelem a společností HT Reál s. r. o. jako nájemcem - RM6/12451


69.

Zřízení služebností umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Bystrc - RM6/12432


70.

Zřízení služebností umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v  k. ú. Bohunice a k. ú. Slatina -RM6/12433


72.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. IV Územního plánu obce Chudčice - RM6/12384


73.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. II Územního plánu obce Jinačovice - RM6/12385


74.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "VD Brno, dům hrázného - SO 01 - revitalizace dílen", k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničkv, a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - RM6/12417


75.

Projekt "Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech" (HELPS) - dodatek ke smlouvě o spolupráci - RM6/12434


76.

Nájemní smlouva o pronájmu pozemku p. č. 1822/2. k. ú. Štýřice - RM6/12395


77.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/12463


78.

Vypsání nabídkového řízení na "Provozování ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší" - RM6/12457


79.

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015 - RM6/12458


81.

Žádost Aladára Polyáka o prominutí dluhu - RM6/12406


82.

Vyřazení majetku z účetní evidence předaného k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci - RM6/12456


83.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/12407


84.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/12445


85.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 397, k. ú. Město Brno pro stavbu "Zelný trh" - rekonstrukce - podzemní kabelové vedení - změna usnesení RMB č. R6/150, bod č. 24 - RM6/12489


86.

Veřejná zakázka malého rozsahu n akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, a s. r. o. - RM6/12477


87.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12514


88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12515


89.

Žádost nájemce o přechodné snížení nájemného a související záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12496


90.

"Rekonstrukce fotbalového stadionu pro prvoligovou kopanou při ulici Srbská, Brno-Královo Pole, SO 01 - Zastřešení západní tribuny" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12519


91.

Výpověď smlouvu č. 0019101703663 se společností CCB, spol. s r. o. o exkluzivním partnerství - RM6/10528

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Šárka Doležalová.


Nepřítomni:

Mgr. Libor Šťástka.


 
 
 


1a.

Přehled účasti na schůzích RMB - RM6/12399

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích komisí RMB za 3. čtvrtletí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/037 - RM6/12483

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/037 vedoucím pracovnicím:

1.Úkol č. Z6/037/31


Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna, ve spolupráci s dotčenými městskými částmi, návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, který uvede její znění do souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi a zohlední stanoviska nově zvolených zastupitelstev městských částí k úplnému zákazu provozu loterií a jiných podobných her.
***
úkol č. [R6/153/1b/01]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2014-12-31]

 
 
 
2. Úkol č. Z6/037/113


Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky


***
RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit předání návrhu zadání pořizovateli.
***
úkol č. [R6/153/1b/02]
zodpovídá: vedoucí OÚPR MMB [26]
termín: [bezodkladně]

 
3. Úkol č. Z6/037/115


Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Kapucínské terasy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č. [R6/153/1b/03]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-11-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


1c.

Stanovení osobního příplatku řediteli Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, ředitelce Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace a řediteli Školní jídelny Brno, Masarova 11, příspěvková organizace - RM6/12418

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností k 1. 11. 2014
osobní příplatek řediteli Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, Ing. Mgr. Liboru Babákovi, Ph.D., ředitelce Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace Bc. Ireně Mičulkové a řediteli Školní jídelny Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Ing. Štěpánu Opltovi dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele základní školy, ředitelku mateřské školy a ředitele školní jídelny ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/153/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 


1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM6/12419

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, 627 00 Brno, Jihomoravské nám. 2, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k 1. 2. 2015.

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise
- doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - zástupce města
a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, 627 00 Brno, Jihomoravské nám. 2, ve složení podle přílohy č. 2a tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje Bc. Annu Packovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

4. RMB určuje Ing. Radmilu Zábršovou, ředitelku Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu.

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.1e.

Schválení organizační struktury s počty funkčních míst v organizačních celcích Městské policie Brno - RM6/12444

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.1. RMB bere na vědomí organizační strukturu s 643 funkčními místy v organizačních celcích Městské policie Brno, s účinností od 1. 1. 2015, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno provedením personálních a organizačních změn.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 


1f.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/kv Domova pro senioryFoltýnova, příspěvková organizace - RM6/12510

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadní ředitelky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace PhDr. Květuše Bartošové ve funkci.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 


1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace - RM6/12508

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Ing. Tomáše Říčného ve funkci.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 


1h.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra sociálních služeb,

příspěvková organizace - RM6/12509

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra pro seniory, příspěvková organizace a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Centra sociálních služeb, příspěvková organizace Ing. Ivo Sedláčka ve funkci.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 


2.

Návrh prodeje pozemků p. č. 4766/11, p. č. 4766/12, p. č. 4766/13 , p. č. 4767/397, p. č. 4767/398, p. č. 4767/399, p. č. 4767/312 a části p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole - RM6/12459

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a Jana Budíková, úřednice Majetkového odboru MČ Brno-Královo Pole. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí vyjádření manželů xxxxxxxxxxx k podmínkám kupní smlouvy na pozemek p. č. 4767/312, k. ú. Královo Pole , ze dne 31. 3. 2014 , v němž žádají o prodej pozemku za sníženou kupní cenu 1.000,- Kč/m².


2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

A)
A.1 prodej pozemků
p. č. 4767/397 - ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 11 m²

p. č. 4766/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²
p. č. 4766/12 - ostatní plocha , jiná plocha o výměře 6 m²
p. č. 4766/13 - ostatní plocha , jiná plocha o výměře 2 m²

vše v  k. ú. Královo Pole
manželům xxxxxxxxxxxxxi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 80.040,-Kč

A.2 prodej pozemku
p. č. 4767/398 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 23 m²

k. ú. královo Pole, manželům xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.840,- Kč

A.3 prodej pozemku
p.č. 4767/399 ostatní plocha , jiná plocha o výměře 22 m², k. ú. Královo Pole , manželům xxxxxxxxxi a xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 46. 760 ,-Kč

a za podmínek kupních smluv.

B)
B.1
- prodej části pozemku
p. č. 4767/315 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 19 m²

k. ú. Královo Pole, manželům xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 40.520,- Kč,

- zřízení služebnosti inženýrské sítě - respektování ochranného pásma vodovodního řadu DN 300 na pozemku p. č. 4767/315, k. ú. Královo Pole , s omezením činnosti v ochranném pásmu, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 
 
B.2
- prodej pozemku
p. č. 4767/312 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 18 m²

k. ú. Královo Pole , manželům xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za kupní cenu 38.440,-Kč,

- zřízení služebnosti inženýrské sítě - respektování ochranného pásma vodovodního řadu DN 300 na pozemku p. č. 4767/312, k. ú. Královo Pole , s omezením činnosti v ochranném pásmu, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12460

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


4.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2014 - RM6/12400

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB bere na vědomí rozpis dotací JSDH obcí Jihomoravského kraje za rok 2014 (dále jen "rozpis"), který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje starostky/starosty městských částí uvedených v rozpisu podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


5.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2015 - RM6/12422

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Přehled žádostí o dotace podávaných na rok 2015 Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


6.

Návrh odpovědi na petici ve věci zrušení pěveckého projevu na ulici Minoritská - RM6/12421

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 7.


1. RMB bere na vědomí podání označené jako petice ve věci zrušení pěveckého projevu na ulici Minoritská, předložené Blankou Jelínkovou.

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna paní xxxxxx xxxxxxxxx na podání označené jako petice ve věci zrušení pěveckého projevu na ulici Minoritská, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


7.

Odpověď na petici "Pro přestavbu železničního uzlu Brno a proti referendu" - RM6/12387

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí podání označené jako petici "Pro přestavbu železničního uzlu Brno a proti referendu".

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna, panu xxxx xxxxxxxx, Leskauerova 10, Brno - osobně oprávněné zastupovat petiční výbor ve styku se státními orgány - na podání označené jako petice "Pro přestavbu železničního uzlu Brno a proti referendu" které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


8.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020 - RM6/12398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020. (Statutární město Brno).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci" "Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky" - RM6/12409

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru "Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky" (MČ Brno-Žabovřesky).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


10.

"Retenční nádrž Královky" - investiční záměr - RM6/12474

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 11.


1. RMB schvaluje investiční záměr "Retenční nádrž Královky" s celkovými náklady ve výši 928.000 tis. Kč a dobou realizace v délce 7 let, z toho s náklady 1. etapy ve výši 688.000 tis. Kč a dobou realizace ve 4 letech a náklady 2. etapy ve výši 240.000 tis. Kč a dobou realizace ve 3 letech, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB zařazuje investiční akci "Retenční nádrž Královky" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 
 


11.

"12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova" - aktualizace investičního záměru - RM6/12473

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB schvaluje aktualizaci investičního záměru "12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova" s celkovými náklady ve výši 199.100 tis. Kč a dobou realizace ve 4 letech, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB zařazuje investiční akci "12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova" do závazného plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


13.

"MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" - výzva k podání nabídky - RM6/12394

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 , odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

- REKO a. s., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno , IČ: 13690299
- PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ: 25597710
- HRAZDIL stav, s. r. o., Cejl 511/43, 602 00 Brno , IČ: 29223431
- SKR stav, s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno , IČ: 26961474
- FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno , IČ 44961219

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

4. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček -vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:

- Doc. RNDr. František Vižďa, PhD. - člen Rady města Brna
- Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elena Škrabalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/153/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona a na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/153/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/153/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


14.

"Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" - výzva k podání nabídky - RM6/12466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 , odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- LP Staving s. r. o. , Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno , IČ: 29222745
- PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ: 25597710
- DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno , IČ: 262 55 618
- SKR stav, s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno , IČ: 26961474
- FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno , IČ 44961219

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

4. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Lenka Kasalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček -vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Lenka Kasalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:

- Doc. RNDr. František Vižďa, PhD. - člen Rady města Brna
- Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/153/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona a na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/153/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/153/14/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


15.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12468

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu;

- přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace ve složení:

 
členové:
- Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Vít Blaha - člen RMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
- Ing. Ivan Hloušek - vedoucí referátu Implementační projektové jednotky OIEF MMB
- PhDr. Marie Klusoňová - vedoucí Oddělení pedagogicko-organizačního OŠMT MMB
- Mgr. Markéta Olbertová - ředitelka ZŠ Gajdošova 3, Brno

náhradníci:
- Doc. RNDr. František Vižd'a, Ph.D. - člen RMB
- JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
- Ing. Vladimír Žemla - OMI MMB
- Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF MMB
- Ing. Josef Rotter - OMI MMB
- Ing. Andrea Foltýnová - OMI MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/153/15/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/153/15/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12467

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB" jako nejvhodnější nabídku firmy AutoCont CZ a. s., IČ: 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AutoCont CZ a. s., IČ: 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava , která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/16]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


17.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka vysokorychlostních dokumentových skenerů Canon DR-2020U" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12469

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Dodávka vysokorychlostních dokumentových skenerů Canon DR-2020U" jako nejvhodnější nabídku firmy CANON CZ s. r. o., IČ 61501484, se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou CANON CZ s. r. o., IČ 61501484, se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 , která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/17]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - správa veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem; smlouva o dílo s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací; záměr předání veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem budoucímu provozovateli - RM6/12461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


I.
1. RMB souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - správa veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem, organizaci Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o správě veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem mezi statutárním městem Brnem a organizací Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

II.
4. RMB souhlasí se záměrem předání veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem organizaci Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, jako budoucímu provozovateli.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit realizaci tohoto usnesení.
***
úkol č.: [R6/153/18]
zodpovídá: OŽP MMB [10]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12440

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 20- 27.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03" jako nejvhodnější nabídku firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno .

 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12439

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" jako nejvhodnější nabídku firmy MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno .

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/20/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/20/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky - rekonstrukce budovy C" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12441

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, ÚV Pisárky - rekonstrukce budovy C" dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení jako nejvhodnější nabídku firmy ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno ..

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/21/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/21/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12413

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno .

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/22/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/22/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12412

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Ing. Petr Havlas, Spodní 682/24, 625 00 Brno .

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/23]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12414

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" jako nejvhodnější nabídku firmy UniCab, s. r. o., Merhautova 173,613 00 Brno .

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/24/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/24/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ÚV Pisárky, jižní areál - rekonstrukce areálových ploch a vjezdové vrátnice" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12416

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, ÚV Pisárky, jižní areál - rekonstrukce areálových ploch a vjezdové vrátnice" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1,602 00 Brno .

 
 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/25/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/25/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12415

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 612 00 Brno .

 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/153/26/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/153/26/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - záchranný archeologický výzkum - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností ARCHAIA Brno o. p. s. - RM6/12438

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - záchranný archeologický výzkum nabídku společnosti ARCHAIA Brno o. p. s., Bezručova 78/15, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi statutárním městem Brnem a společností ARCHAIA Brno o. p. s., Bezručova 78/15, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


29.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou UNISTAV a. s. - RM6/12367

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou UNISTAV a. s. na zhotovení díla "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)", který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/153/29]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 


30.

"Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Skanska, a. s. - RM6/12465

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo;

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB vybírá pro veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti Skanska a. s., Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 .

3. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 na zhotovení díla "Rekonstrukce komunikací Tuřany II", který tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/153/30/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/153/30/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/153/30/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/153/30/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]


***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/153/30/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/153/30/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


31.

"Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o. - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 773 a 795 v k. ú. Stránice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM6/12410

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 32.


1. RMB schvaluje
- smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o. na investiční akci "Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", která tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu;
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 773 a 795 v k.ú. Stránice mezi statutárním městem Brnem a RWE GasNet, s. r. o., která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem:
- smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


32.

"Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r.o. - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1481 a 1118 v k. ú. Černovice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM6/12411

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o. na investiční akci "Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", která tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu;
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1481 a 1118 v k. ú. Černovice mezi statutárním městem Brnem a RWE GasNet, s. r. o., která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem:
- smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


33.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 64 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/12442

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 64 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 64 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 


34.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání dohod o umožnění stavby na pozemcích statutárního města Brna k řízení dle stavebního zákona pro komunikační stavby - RM6/12391

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru dopravy MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dohod o umožnění stavby na pozemcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízní dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro komunikační stavby v souladu se vzorem dohody o umožnění stavby, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dohod o umožnění stavby uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem k řízení dle stavebního zákona pro komunikační stavby zasahující do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna v souladu s výše uvedeným vzorem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


36.

Dohoda o narovnání vztahu - stavba na pozemcích p. č. 1247/26 a části p. č. 1247/62 v k. ú. Bohunice - RM6/12386

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dohodu o narovnání vztahu - stavba místní komunikace na pozemcích p. č. 1247/26 a části p. č. 1247/62 , oba v k.ú. Bohunice , ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx, za částku ve výši 41. 568 Kč a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.37.

Záměr výpůjčky části účelové komunikace pro tělesně postiženého občana za účelem zřízení a provozováni vyhrazeného parkovacího stání - RM6/12392

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem výpůjčky části pozemku
- p. č. 102/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 18 m²

v k. ú.. Veveří se stavbou účelové komunikace za účelem zřízení a provozování vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženého občana.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


38.

Záměr pronájmu části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamního poutače o výměře 0,56 m² - RM6/12393

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamního poutače o celkové výměře 0,56 m².


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


39.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Husova 3 a 5 - výměna dveří do přepážkových hal" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Jihomoravská stavební s. r. o. - RM6/12443

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 40-42.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Husova 3 a 5 - výměna dveří do přepážkových hal" jako nejvhodnější nabídku společnosti Jihomoravská stavební s. r. o., Vlhká 166/10, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Jihomoravská stavební s. r. o., Vlhká 166/10, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/39]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


40.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava volného bytu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/12446

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava volného bytu" jako nejvhodnější nabídku společnosti PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno , která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/40]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Josefská 21 - rozdělení bytu č. 4" - výběr nejvhodnější nabídky: smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/12447

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Josefská 21 - rozdělení bytu č. 4" jako nejvhodnější nabídku společnosti PRESL s. r. o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno .

 
2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRESL s. r. o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno , která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

 
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/41]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Kounicova 67 - oprava ležaté kanalizace" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností SEBAK spol, s r. o. - RM6/12448

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Kounicova 67 - oprava ležaté kanalizace" jako nejvhodnější nabídku společnosti SEBAK spol. s r. o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností SEBAK spol. s r. o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno , která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/42]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


43.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/12436

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


44.

Vydání souhlasu s odstraněním části objektu Nové sady 29, k. ú. Staré Brno - RM6/12449

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí znalecký posudek č. 1921/01/ 12 ze dne 30. 1. 2012, vypracovaný Ing. Jiřím Kuchynkou, autorizovaným inženýrem, kterým je konstatován havarijní stav části objektu Nové sady 29, k. ú. Staré Brno .

2. RMB souhlasí s odstraněním části stavby (levá část) Nové sady 29, č. p. 594, která je součástí pozemku p. č. 1351/1, k. ú. Staré Brno , a to objektů označených "B", "C", "D" ve shora uvedeném znaleckém posudku a vyznačených v situačním výkresu, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


45.

Nájem sociálního bytu xxxxx xxxxxx - RM6/12437

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. l těchto Pravidel nájem sociálního bytu 2+kk č. 2 v domě Údolní 15 xxxxx xxxxxx, bytem Brno, Dřevařská 18, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/153/45]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 


46.

Záměr pronájmu plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17, k. ú. Líšeň - RM6/12402

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


RMB souhlasí se záměrem pronajmout plochu štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17, č. p. 16, která je součástí pozemku p. č. 9353/30 k. ú. Líšeň , o výměře 50 m² k umístění reklamního zařízení za minimální cenu nájmu 350,- Kč/m²/rok bez DPH.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


47.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Mečová 1 a 3, k. ú. Město Brno - RM6/12401

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí protokol Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek z otevření doručených obálek obsahujících nabídku na pronájem nebytových prostor v budově Mečová 1 a 3, k. ú. Město Brno dne 22. 9. 2014.

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 , a v budově Mečová 3, č. p. 360, která je součástí pozemku p. č.436 , oba v k. ú. Město Brno , o celkové výměře 172, 98 m² uzav&#$08rané mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců v pořadí:
- Jewels s.r.o., IČ: 27892441, Kosmická 537/2, 149 00 Praha - Zlatá muška s.r.o., IČ: 29269971, Panská 393/6, 602 00 Brno
- Kamil Pochylý, IČ: 15189341, Horova 57d, 616 00 Brno
k účelu nájmu a za nájemné dle nabídky tohoto zájemce.
Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

4. RMB schvaluje uzavření dohody o vyklizení prostor v budově Mečová 1, č.p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 , a v budově Mečová 3, č. p. 360, která je součástí pozemku p. č. 436 , oba v k. ú. Město Brno , formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle § 71b odst. 1 zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem jako osobou oprávněnou a nájemcem, se kterým bude uzavřena výše uvedená smlouva o nájmu, jako osobou povinnou, za podmínek, které tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o vyklizení prostor formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


48.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v budově Anenská 10 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66002215 v budově Anenská 10 - RM6/12396

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxx xxxxxxxx o ukončení nájmu místnosti č. 433 v budově Anenská 10 dohodou
- žádost Sdružení pěstounských rodin o pronájem místnosti č. 433 v budově Anenská 10.

2. RMB schvaluje dohodu o ukončen&#$08 nájmu, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxxxx, Lesnická 60, 613 00 Brno , týkající se ukončení nájmu místnosti č. 433 o výměře 12,30 m² v budově Anenská 10, č. p. 10, která je součástí pozemku p. č. l 119 k. ú. Staré Brno , k 17. 10. 2014, která tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.


4. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66002215, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením pěstounských rodin, Anenská 10, 602 00 Brno jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu v budově Anenská 10, č. p. 10, která je součástí pozemku p. č. l 119 k. ú.Staré Brno, o místnost č. 433 o výměře 12,30 m²;
výměra pronajímaných prostor po změně: 175 m²

výše nájemného po změně: 122 . 752,- Kč za rok
která tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


49.

Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. 15 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří - RM6/12403

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost VIPA Brno, s. r. o. o ukončení nájmu nebytových prostor v areálu Kraví hora k 31. 10. 2014.

2. RMB neschvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a VIPA Brno, s. r. o., Rybkova 23, Brno jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 216,09 m² v budově bez čp/če, postavené na pozemku p. č. 697 v k. ú. Veveří k 31. 10. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


51.

Žádost o prominutí dluhu - náhrady škody způsobené poškozením fasády Nové radnice - RM6/12404

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o prominutí povinnosti k úhradě náhrady škody ve výši 7 031,- Kč způsobené poškozením fasády Nové radnice.

2. RMB neschvaluje prominutí dluhu ve výši 7 031,- Kč xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z titulu náhrady škody pravomocně přiznané statutárnímu městu Brnu rozsudkem Městského soudu v Brně, č. j . 89 T 203/2011-96 ze dne 5. 12. 2011, způsobené poškozením fasády Nové radnice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 


52.

Žádost o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM6/12405

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost spolku "Adam dětem o. s." o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit prominutí dluhu ve výši 96. 815,73 Kč spolku "Adam dětem o. s.", IČ: 226 71 692, se sídlem Dobrovského 269/3, Brno , přičemž tento dluh
- představuje dlužné nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno , náhradu nákladů řízení a úroky z prodlení do 30.  4 . 2014, pravomocně přiznáno platebním rozkazem Městského soudu v Brně ze dne 14. 11. 2013, č. j . 244 C 87/2013-28, s právní mocí ke dni 17. 12. 2013,
- a jehož splácení bylo dohodnuto ve splátkách dle dohody o splátkách č. 6614112092 uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi statutárním městem Brnem jako věřitelem a spolkem "Adam dětem o. s." jako dlužníkem, schválené usnesením schůze Rady města Brna R6/136 konané dne 9. 4. 2014, bod č. 21

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


53.

Návrh prodeje pozemku p. č. 341/418 v k. ú. Ivanovice v ul. Příjezdová - RM6/12423

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 341/418 - orná půda , o výměře 28 m²

v k. ú. Ivanovice
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 50.504,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


54.

Záměr prodeje pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14, p. č. 625/15 a p. č. 625/18 v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká - RM6/12429

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 55-57.


1. RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" a dopis manželů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 7. 9. 2014 - nesouhlas s návrhem kupní ceny za prodej pozemků p. č. 625/13, p. č. 625/14 a p. č. 625/15 v k. ú. Kohoutovice , o celkové výměře 10 m², ve výši 21. 800 ,- Kč (2. 180 ,- Kč/m² vč. nákladů na převod) a žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene (služebnosti) umístění stavby opěrné zdi na pozemcích p. č: 625/13, p. č. 625/14 a p. č. 625/15 v k. ú. Kohoutovice , případně bezúplatný převod nebo prodej za symbolickou cenu, s odůvodněním, že stavba opěrné zdi rovněž sanuje sesuv pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna.

2. RMB
- nesouhlasí se zřízením věcného břemene (služebnosti) umístění stavby opěrné zdi na pozemcích p. č. 625/13 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m², p. č. 625/14 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 5m² a p. č. 625/15 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře l m², vše v k. ú. Kohoutovice ,

- souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
p. č. 625/13 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m²
p. č. 625/14 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 5m²

p. č. 625/15 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře l m²
p. č. 625/18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře l m²

vše v k. ú. Kohoutovice .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej pozemků:
- p. č. 625/13 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 4 m²
- p. č. 625/14 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 625/15 - ostatní plocha , jiná plocha, o vým&#$01ře l m²

vše v k. ú. Kohoutovice , o celkové výměře 10 m²

manželům xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 21 .800,- Kč,

b) prodej pozemku p. č. 625/18 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 1 m²

v k. ú. Kohoutovice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.080,- Kč

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 


55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole - RM6/12424

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p .č. 3656/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m², k. ú. Královo Pole .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku 3656/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m², k. ú. Královo Pole , vlastníkům jednotek v bytovém domě č. p. 3030, Purkyňova 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, postaveném na pozemcích p. č. 3660/1 a p. č. 3656/8, k. ú. Královo Pole , podle podílů na společných částech domu, za dohodnutou kupní cenu 189.552,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


56.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1276/1 , návrh pachtu části pozemku p. č. 1276/1 , návrh prodeje pozemků p. č. 1276/15, 1276/12, 1276/13, 1276/14, vše v k. ú. Slatina - ulice Hliník - RM6/12453

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje 3 částí pozemku p. č. 1276/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o celkové výměře 55 v k. ú. Slatina ( 22 m², 18 m², 15 m² ).


2. RMB schvaluje pacht části pozemku 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m² v k. ú. Slatina manželům xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx za dohodnuté pachtovné ve výši 1. 100 ,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků

- p. č. 1276/15 - ostatní plocha , o výměře 35 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2702-12/2014) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 69 .600,- Kč

- p. č. 1276/12 - ostatní plocha , o výměře 15 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30 .400,- Kč

- p. č. 1276/13 - ostatní plocha , o výměře 18 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) manželům xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36 .280,- Kč

- p. č. 1276/14 - ostatní plocha , o výměře 22 m² v k. ú. Slatina
(dle GP č. 2679-7/2014) manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44 . 120 ,-Kč a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


57.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2031/1, p. č. 2031/2 a p. č. 2032 v k. ú. Obřany při ul. Mlýnské nábřeží - RM6/12430

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí
- dopis Mgr. Lydie Lamáčkové, právní zástupkyně manželů xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze dne 18. 8. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej částí pozemků
p. č. 2031/1 - trvalý travní porost, o výměře 120 m²
p. č. 2031/2 - trvalý travní porost o výměře 523 m²

p. č. 2032 orná půda , o výměře 46 m²

vše v k. ú. Obřany , o celkové výměře 689 m², ve výši 103. 350 ,- Kč (150,- Kč/m² včetně nákladů na převod,

- přípis manželů xxxxxx a xxxxxo xxxxxxxxxx ze dne 27. 8. 2014 - nezájem o prodej části pozemku
p. č. 2032 - orná půda , o výměře 7 m²

v k. ú. Obřany a žádost o pronájem předmětné části pozemku z úrovně MČ Brno-Maloměřice a Obřany.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 2031/1 - trvalý travní porost , o výměře 120 m²
- p. č. 2031/2 - trvalý travní porost , o výměře 523 m²

- p. č. 2032 - orná půda , o výměře 46 m²

vše v k. ú. Obřany .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej částí pozemků:
- p. č. 2031/1 - trvalý travní porost , o výměře 120 m²
- p. č. 2031/2 - trvalý travní porost , o výměře 523 m²

- p. č. 2032 - orná půda , o výměře 46 m²

vše v k. ú. Obřany , o celkové výměře 689 m²

manželům xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 230. 299 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


58.

Zrušení usnesení ZMB č. Z6/030, bod č. 31, ve věci prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedeného pozemku - RM6/12462

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že nebyl realizován prodej pozemku p. č. 5560 zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 55 m² v k. ú. Bystrc manželům xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schválený Z6/030. zasedáním Zastupitelstva města Brna dne 21.  1 . 2014, z důvodů na straně Zvolánkových.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 5560 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 55 m²

v k. ú. Bystrc .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 21. 1. 2014, bod č. 31, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 5560 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře55 m² v k. ú. Bystrc manželům xxxxxxx xxxxxxxxxx axxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení."


Schváleno jednomyslně 10 členy.59.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1727/72, 3251/132 v k. ú. Bystrc - RM6/12425

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 60.


1. RMB bere na vědomí sdělení právní zástupkyně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2014 obsahující nesouhlas s návrhem majetkoprávního vypořádání z důvodu nízké kupní ceny za pozemky p. č. 1727/72 o výměře 711 m², p. č. 3251/132 o výměře 7 m² v&#$02e v k. ú. Bystrc a protinávrh kupní ceny za pozemky p. č. 1727/72, 3251/132 vše v k. ú. Bystrc v částce 1.600,- Kč/m² (celkem 1.148.800,- Kč).


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 1727/72 - orná půda , o výměře 711 m²

- p. č. 3251/132 - orná půda , o výměře 7 m²

vše v k. ú. Bystrc
z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 743 .510,- Kč ( 1 .035,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


60.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc - RM6/12426

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí sdělení právní zástupkyně pana xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2014 obsahující nesouhlas s návrhem majetkoprávního vypořádání dle návrhu MO MMB z důvodu nízké kupní ceny za pozemky p. č. 6168/12 o výměře 122 m², p. č. 7225/12 o výměře 6 m², p. č. 7268/6 o výměře 414 m² a p. č. 7271/8 o výměře 263 m² v&#$02e v k. ú. Bystrc a protinávrh kupní ceny ve výši 2. 270 ,- Kč/m², (celkem 1.827.350,- Kč).


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 6168/12 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 122 m²
- p. č. 7225/12 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- p. č. 7268/6 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 414 m²

- p. č. 7271/8 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 263 m²

vše v k. ú. Bystrc
z vlastnictví pana xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 714.600,- Kč (cca 888,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, části pozemku p. č. 3230/1 v k. ú. Černá Pole nebo záměr pronájmu části pozemku p. č. 3230/1 v k. ú. Černá Pole v ul. Milady Horákové - RM6/12431

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I společně s body 62-63.


1. RMB bere na vědomí
- přípis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 30. 7. 2014 - protinávrh ceny nájemného za pronájem části pozemku p. č. 3230/1 o výměře 85 m² v k. ú. Černá Pole , za účelem řešení vstupu a vjezdu ke stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 3230/2 v k. ú. Černá Pole v jeho vlastnictví, jako manipulační plochy pro umístění stavebního materiálu v rámci plánované rekonstrukce objektu a využití jako předzahrádky, ve výši 4.675,- Kč/rok (55,-Kč/m²/rok),


- nesouhlasná stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 3. 10. 2012 a RMČ Brno-sever ze dne 7. 2. 2013 k možnostem prodeje části pozemku p. č. 3230/1 v k.ú. Černá Pole .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření části pozemku p. č. 3230/1 - ostatní plocha , ostatní komunikace, v k. ú. Černá Pole , geometrickým plánem č. 1261-241/2014 pro k. ú. Černá Pole nově označené jako pozemek p. č. 3230/3 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 85 m² v k. ú. Černá Pole ,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice - RM6/12428

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku p. č. 3805/7 - ostatní plocha , o výměře 17 m² v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. l10 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 


63.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1189, 1190/2, 1192/1 v k. ú. Bohunice - RM6/12427

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bohunice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění,
pozemků
- p. č. 1189 - ostatní plocha, 239
- p. č. 1190/2 - zahrada, 21
- p. č. 1192/1 - ostatní plocha, 1021

vše v  k. ú. Bohunice
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený Z4/007. ZMB konaném 27. 5. 2003 a Z5/022. ZMB konaném dne 27. 1. 2009 se souhlasem MČ Brno-Bohunice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


64.

Pacht pozemků p. č. 2941/2, 2942/2, 2943/2, 2943/3 v k. ú. Líšeň - RM6/12452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pacht pozemků

1)
- p. č. 2941/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 34 m²
- p. č. 2942/2 - zahrada , o výměře 21 m²

v k. ú. Líšeň xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnuté pachtovné ve výši 1. 375 ,- Kč/rok

2)
- p. č. 2943/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 40 m²

- p. č. 2943/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 7 m²

v k. ú. Líšeň manželům xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx za dohodnuté pachtovné ve výši 1.175,- Kč/rok

a za podmínek pachtovních smluv, které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


65.

Pronájem pozemků p. č. 1065/2, p. č. 1065/3, p. č. 1065/4 a p. č. 1064, vše v k.ú. Obřany při ul. Výpustky - RM6/12454

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A) a).


1. RMB bere na vědomí
- dopis xxxxx xxxxxxxx ze dne 11. 8. 2014 - protinávrh ceny nájemného za pronájem pozemků p. č. 1065/3 a p. č. 1065/4 v k. ú. Obřany , o celkové výměře 15 m², ve výši 450,- Kč/rok, tj. 30,- Kč/m²/rok včetně žádosti o přehodnocení řešení celé záležitosti prodejem pozemků pod stavbami garáží bez č.p./č.e., zapsanými v katastru nemovitostí,

- e-mail xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 26. 8. 2014 - protinávrh ceny nájemného za pronájem pozemku p. č. 1065/2 o výměře 18 m² v k. ú. Obřany ve vý&#$ 02 i 540,- Kč/rok (30,-Kč/m²/rok),


- dopis manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 30. 8. 2014 - protinávrh ceny nájemného za pronájem pozemku p. č. 1064 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 24 m² v k. ú. Obřany ve výši 720,- Kč/rok (30,- Kč/m²/rok).


2. RMB schvaluje
a) pronájem pozemku p. č. 1065/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 18 m²

v k. ú. Obřany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou cenu 1. 080 ,- Kč/rok

b) pronájem pozemků:
- p. č. 1065/3 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 12 m²
- p. č. 1065/4 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 3 m²

vše v k. ú. Obřany , o celkové v&#$06měře 15 m² xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 900,- Kč/rok


 
c) pronájem pozemku
- p. č. 1064 ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 24 m²

v k. ú. Obřany manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 1 .440,-Kč/rok

s úhradou kompenzace za předchozí užívání pozemků p.č. 1065/2, p.č. 1065/3, p.č. 1065/4 a p. č. 1064 v k. ú. Obřany bez majetkoprávního vypořádání užívacích vztahů žadatelů za období posledních dvou let zpětně v částce 60,- Kč/m²/rok


a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


66.

Pronájem pozemku p. č. 1548/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída - restaurace Montana - RM6/12455

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 1548/2 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 43 m² v k. ú. Kohoutovice xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 6.020,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


67.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem částí předmětných pozemků za účelem výstavby a následného užívání polyfunkčního domu CYKLOSPORT KOZÁREK, jako stavby dočasné - RM6/12450

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost MČ Brno-Bystrc ze dne 10. 9. 2014 o udělení předchozího souhlasu dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 6991/1 , p. č. 6991/3, p. č. 7366/41, p. č. 7366/42, p. č. 7366/43, p. č. 7366/44, p. č. 7366/49 a p. č. 7366/51 , vše v k. ú. Bystrc , dle situačního výkresu s pozemky k odkupu a pronájmu;

- skutečnost, že RMČ Brno-Bystrc byl na její mimořádnou schůzi konanou dne 17. 9. 2014 předložen k projednání návrh na změnu žádosti o udělení předchozího souhlasu spočívající ve změně podmínek nájemní smlouvy (doba nájmu), avšak RMČ návrh usnesení neschválila;

- přípis pana xxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 18. 9. 2014 , jehož obsahem je žádost o odložení projednání žádosti o prodej předmětných částí pozemků v k. ú. Bystrc v lokalitě Kuršová v orgánech statutárního města Brna;

2. RMB neuděluje MČ Brno-Bystrc předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků:
- p. č. 6991/1 - ostat. pl., jiná pl., o výměře 79 m²

- p. č. 6991/3 - ostat. pl., jiná pl., o výměře 7 m²

- p. č. 7366/41 - ostat. pl., zeleň, o výměře 39 m²

- p. č. 7366/42 - ostat. pl., zeleň, o výměře 93 m²

- p. č. 7366/43 - ostat. pl., zeleň, o výměře 16 m²

- p. č. 7366/44 - ostat. pl., zeleň, o výměře 5 m²
- p. č. 7366/49 - ostat. pl., ostat, komunikace, o výměře 26 m²

- p. č. 7366/51 - ostat. pl., zeleň, o výměře 30 m²

vše v k. ú. Bystrc
na dobu určitou do 31. 12. 2029 za účelem vybudování a následného užívání polyfunkčního domu CYKLOSPORT KOZÁREK, manipulačních ploch a výstavních ploch, parkoviště a okapového chodníku, jako stavby dočasné do 31. 12. 2029 a za podmínek uvedených v přiložené žádosti.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


68.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 12. 11. 2009 mezi společností STAREZ-SPORT, a. s. jako pronajímatelem a společností HT Real s. r. o. jako nájemcem - RM6/12451

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti HT Real s.r.o. ze dne 22. 7. 2014 o souhlas statutárního města Brna s osazením parkoviště na pozemku p. č. 601/12 v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna, který je této společnosti pronajat na základě smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 12. 11. 2009 mezi společností STAREZ-SPORT, a.s. jako pronajímatelem a společností HT Real s. r. o. jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě, automatickou závorou k zabránění vjezdu a parkování osob, které nejsou návštěvníky sportovní haly ve vlastnictví této společnosti.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 12. 11. 2009 mezi společností STAREZ-SPORT, a. s. jako pronajímatelem a společností HT Real s. r. o. jako nájemcem, spočívající ve
- změně označení pronajatých parcel dle nového stavu v katastru nemovitostí, kdy namísto dřívějších pozemků p. č. 601/1 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 4.109 m², p. č. 601/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 6.723 m², p. č. 601/12 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře1.750 m² a p. č. 601/13 ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha o výměře 173 m², vše v k. ú. Ponava předmět nájmu dle stávajícího stavu v KN tvoří pozemky:

- p. č. 601/1 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.078 m²
- část p. č. 601/11 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 8. 220
- p. č. 601/12 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.639 m²
- p. č. 601/13 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 173 m²

- p. č. 601/15 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 158 m²
- p. č. 601/16 - ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 360 m²

- p. č. 601/17 - ostatní plocha , zeleň o výměře 37 m²

- část p. č. 601/18 - ostatní plocha , ostatní dopravní plocha, o výměře 1.091 m²

vše v k. ú. Ponava ,

- opravnění společnosti HT Real s. r. o. opatřit pozemek p. č. 601/12 - ostatní plocha , sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.639 m² v k. ú. Ponava závorovým systémem k zabránění vjezdu a parkování osob, které nejsou návštěvníky sportovní haly ve vlastnictví této společnosti, za podmínek dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o nájmu pozemku, který tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


69.

Zřízení služebností umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Bystrc - RM6/12432

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I) společně s bodem 70.


1. RMB bere na vědomí žádost spol. E.ON Distribuce, a. s. o projednání prodeje pozemků v k. ú. Bystrc , které jsou zastavěny stavbami trafostanic ve vlastnictví společnosti nebo o zřízení věcného břemene umístění staveb trafostanic na pozemcích v k. ú. Bystrc o výměře nad 30 m², kde společnosti nesvědčí věcné břemeno ze zákona.

2. RMB schvaluje zřízení služebnosti umístění, provozu, údržby a oprav stavby trafostanice na pozemcích v k. ú. Bystrc
- p. č. 1713/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 80. 500 ,- Kč + DPH
- p. č. 1727/11 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 87. 500 ,- Kč + DPH
- p. č. 1727/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 48 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 84.000,- Kč + DPH
- p. č. 31/10 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 78.750,- Kč + DPH
- p. č. 5705 - zast. plocha a nádvoř&#$08, o výměře 46 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 80.500,- Kč + DPH
- p. č. 5712 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 80.500,- Kč + DPH
- p. č. 5729/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 87.500,- Kč + DPH
- p. č. 5890/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 87.500,- Kč + DPH
- p. č. 6151 - zast. plocha a nádvoří, o v&#$06měře 45 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 78.750,- Kč + DPH
- p. č. 6153 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 78.750,- Kč + DPH
- p. č. 6154/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 49 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 85.750,- Kč + DPH
- p. č. 6155/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 91.000,- Kč + DPH
- p. č. 6225/2 - zast. plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 53 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 92.750,- Kč + DPH
- p. č. 6247 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 91.000,- Kč + DPH
- p. č. 6274/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 91.000,- Kč + DPH
- p. č. 6276/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 51 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 89.250,- Kč + DPH
- p. č. 6305/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 54 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 94.500,- Kč + DPH
- p. č. 6359 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 91.000,- Kč + DPH
- p. č. 6424/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 51 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 89.250,- Kč + DPH
- p. č. 6448/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 91.000,- Kč + DPH
- p. č. 6488/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 51 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 89.250,- Kč + DPH
- p. č. 7616 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 80.500,- Kč + DPH
- p. č. 7823/1 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 47 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 82.250,- Kč + DPH
- p. č. 7890 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 112.000,- Kč + DPH
- p. č. 7946 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 62 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 108.500,- Kč + DPH
- p. č. 7964 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 66.500,- Kč + DPH
- p. č. 81/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 47 m2
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 82.250,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného ze služebnosti a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemku a za podmínek smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB, Ing. Pavla Sršně, Ph.D. podpisem smluv o zřízení služebnosti.

4. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 1713/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²
- p. č. 1727/11 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

- p. č. 1727/3 - zast. plocha a nádvo&#$04í, o výměře 48 m²
- p. č. 31/10 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 m²
- p. č. 5705 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²

- p. č. 5712 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²
- p. č. 5729/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²
- p. č. 5890/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

- p. č. 6151 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 m²
- p. č. 6153 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 m²
- p. č. 6154/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 49 m²

- p. č. 6155/2 - zast. plocha a nádvoří, o v&#$06měře 52 m²
- p. č. 6225/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m²
- p. č. 6247 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

- p. č. 6274/2 - zast. plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 52 m²
- p. č. 6276/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 51 m²
- p. č. 6305/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 54 m²

- p. č. 6359 - zast. plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 52 m²
- p. č. 6424/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 51 m²
- p. č. 6448/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

- p. č. 6488/2 - zast. plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 51 m²
- p. č. 7616 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 46 m²
- p. č. 7823/1 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 47 m²

- p. č. 7890 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m²
- p. č. 7946 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 62 m²
- p. č. 7964 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m²
- p. č. 81/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 47 m²

- p. č. 2480/17 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 30 m²
- p. č. 6156 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 26 m²
- p. č. 6158/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

- p. &#$03. 6160 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 23 m²
- p. č. 6171/1 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²
- p. č. 6655 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²

- p. č. 7012 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 28 m²
- p. č. 7023 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 28 m²
- p. č. 7042/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²

- p. č. 7227 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²
- p. č. 7267 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²
- p. č. 7392 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

- p. č. 7521/2 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 24 m²
- p. č. 7827 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 25 m²
- p. č. 7998/1 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 30 m²

- p. č. 8252 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

vše v k. ú. Bystrc


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


70.

Zřízení služebností umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v  k. ú. Bohunice a k. ú. Slatina -RM6/12433

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí žádost spol. E.ON Distribuce, a. s. o projednání prodeje pozemků v  k. ú. Bohunice a v k. ú. Slatina , které jsou zastavěny stavbami trafostanic ve vlastnictví společnosti nebo o zřízení věcného břemene umístění staveb trafostanic na pozemcích v  k. ú. Bohunice a v k. ú. Slatina o výměře nad 30 m², kde společnosti nesvědčí věcné břemeno ze zákona.

2. RMB schvaluje zřízení služebnosti umístění, provozu, údržby a oprav stavby trafostanice na pozemcích
- p. č. 590/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m2 k. ú. Bohunice
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 126 . 630 ,- Kč + DPH
- p. č. 1686/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2 k. ú. Slatina
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 62.930,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného ze služebnosti a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemku a za podmínek smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB, Ing. Pavla Sršně, Ph.D. podpisem smluv o zřízení služebnosti.

4. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
p. č. 590/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m2 p. č. 2533 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2552 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2580 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2608 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2635 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2700 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2718 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2733 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2741/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2

p. č. 2770 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2795 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2809 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2838 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2844 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2

p. č. 2898 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2905 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2938 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2961 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3019 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3022 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 3026 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3071 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3072 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 3095 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 3123 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 1501/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2
vše v  k.ú. Bohunice p. č. 2494 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 p. č. 2495 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2510 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2692 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2695 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2696 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 2698 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2932 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2

p. č. 2994 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 3307 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

p. č. 3308/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 2693/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

p. č. 1686/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2
vše v  k. ú. Slatina

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 
 
72.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. IV Územního plánu obce Chudčice - RM6/12384

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 73.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. IV Územního plánu obce Chudčice, které tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


73.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. II Územního plánu obce Jinačovice - RM6/12385

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. II Územního plánu obce Jinačovice, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


74.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "VD Brno, dům hrázného - SO 01 - revitalizace dílen", k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničkv, a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - RM6/12417

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "VD Brno, dům hrázného - SO 01 - revitalizace dílen" a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


75.

Projekt "Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech" (HELPS) - dodatek ke smlouvě o spolupráci - RM6/12434

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na projektu "Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech" (HELPS) se Sociologickým ústavem Akademie věd, v.v.i., který tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


76.

Nájemní smlouva o pronájmu pozemku p. č. 1822/2. k. ú. Štýřice - RM6/12395

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 1822/2 o výměře 193 m² v k. ú. Štýřice , mezi statutárním městem Brno jako pronajímatelem a podnikatelem Radimem Sedlákem, IČ 11483423 jako nájemcem, za nájemné 70.000,- Kč/rok, která tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem nájemní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


77.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/12463

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova 2/8, v objektu budovy Nerudova 9,11 část budovy č.p. 321, občanská vybavenost - nemovitá kulturní památka, která je součástí pozemku parcelní č. 1043, k.ú. Veveří , obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikám zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/153/77]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


78.

Vypsání nabídkového řízení na "Provozování ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší" - RM6/12457

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu v budově Masná 134/3b, č.p. 134, která je součástí pozemku p. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří , obec Brno, část obce Brno-střed, k. ú. Trnitá formou nabídkového řízení.

 
2. RMB schvaluje dokumentaci k nabídkovému řízení na "Provozování ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší" v budově Masná 134/3b, č. p. 134, která je součástí pozemku p. č. 249, zastavěná plocha a nádvoří , obec Brno, část obce Brno-střed, k. ú. Trnitá, které tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče Magistrátu města Brna zveřejnit záměr pronájmu prostor v budově Masná 134/3b, č. p. 134, která je součástí pozemku p. č. 249, zastavěná plocha a nádvoří , obec Brno, část obce Brno-střed, k. ú. Trnitá zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/153/78]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


79.

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015 - RM6/12458

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb ve výši dle Přehledu výše finančních požadavků na státní dotaci na podporu poskytovaných sociálních služeb v roce 2015, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


81.

Žádost xxxxxxx xxxxxxx o prominutí dluhu - RM6/12406

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxx xxxxxxx o prominutí dlužné částky ve výši 1.500,- Kč s příslušenstvím z důvodů jeho tíživé finanční situace.

2. RMB neschvaluje prominutí dluhu ve výši 1.500,- Kč s příslušenstvím xxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu nevrácení části poskytnuté bezúročné půjčky.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


82.

Vyřazení majetku z účetní evidence předaného k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci - RM6/12456

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku ze Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 2, Hospodaření s majetkem, Článku 4. Nakládání s movitým majetkem, bodu 4.6 Rozhodování o nakládání s nepotřebným majetkem - Pořizovací cena nad 40.000,00 Kč, bod b), spočívající ve schválení naložení s nepotřebným majetkem Radou města Brna bez předchozího projednání v Komisi majetkové RMB.

2. RMB schvaluje vyřazení interaktivního software do dotykového monitoru, inv. číslo 10157, poř. cena 60.000,00 Kč, zůstatková cena 31.000,00 Kč, předaného k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci, z účetní evidence z důvodu krádeže.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


83.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/12407

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci z účetní evidence fyzickou likvidací dle seznamu, který tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


84.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/12445

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor velké tělocvičny o výměře 203 m² a malé tělocvičny o vým&#$01ře 74 m² v přízemí objektu Střediska profesní přípravy Městské policie Brno na ulici Milady Horákové 18, č. pop. 327 na pozemku p. č. 544/1 k. ú. Zábrdovice v Brně, který tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/153/84]
zodpovídá: MP Brno [33]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


85.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 397, k. ú. Město Brno pro stavbu "Zelný trh" - rekonstrukce - podzemní kabelové vedení - změna usnesení RMB č. R6/150, bod č. 24 - RM6/12489

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení RMB č. R6/150, bod č. 24 ze dne 24. 9. 2014, které zní:


"1. RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 397, k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ 25733591, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy."


takto:

1. RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 397, k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ 25733591, která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


86.

Veřejná zakázka malého rozsahu n akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/12477

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, 1 člen byl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 
 


87.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12514

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna" jako nejvhodnější nabídku uchazeče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Sibiřská 2208/91, 621 00 Brno .

2. RMB schvaluje rámcovou kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sibiřská 2208/91, 621 00 Brno , která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/87]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12515

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" jako nejvhodnější nabídku uchazeče Lud'ka Bureše, Novoměstská 1392/27, 621 00 Brno .

2. RMB schvaluje rámcovou smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Luďkem Burešem, Novoměstská 1392/27, 621 00 Brno , která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/153/88]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


89.

Žádost nájemce o přechodné snížení nájemného a související záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12496

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručenou dne 3. 10. 2014 o přechodné snížení nájemného dle smlouvy č. 73032219 o nájmu nebytových prostor ve znění dodatků č. 1 - 5 v objektu Domu pánů z Fanalu za měsíce červenec 2014 až květen 2015 ve výši 20% měsíčního nájemného z důvodu probíhající rekonstrukce Zelného trhu.

2. RMB souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 227,50 m² v objektu Domu pánů z Fanalu, Zelný trh 9, 602 00 Brno , č. p. 294, na pozemku p. č. 385/1, v k. ú. Město Brno , jehož je součástí, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených prostor zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/153/89]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


90.

"Rekonstrukce fotbalového stadionu pro prvoligovou kopanou při ulici Srbská, Brno-Královo Pole, SO 01 - Zastřešení západní tribuny" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12519

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce fotbalového stadionu pro prvoligovou kopanou při ulici Srbská, Brno-Královo Pole, SO 01 - Zastřešení západní tribuny".

 
2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/153/90/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/153/90/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


91.

Výpověď smlouvy č. 0019101703663 se společností CCB, spol. s r. o. o exkluzivním partnerství - RM6/10528

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výpověď smlouvy č. 0019101703663 o exkluzivním partnerství mezi statutárním městem Brnem a společností CCB, spol. s r. o., se sídlem Okružní 580/19, Lesná, 638 00 Brno , IČ 18825435. Text výpovědi smlouvy tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem výpovědi smlouvy.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna doručit výpověď smlouvy společnosti CCB, spol. s r. o.
***
úkol č.: [R6/153/91]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 3. čtvrtletí 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:86.

Veřejná zakázka malého rozsahu n akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, a s. r. o. - RM6/12477


1. RMB bere na vědomí oznámení společnosti HRAZDIL stav, s. r. o. ze dne 2. 10. 2014 o zastavení prací na investiční akci "Zateplení MŠ Hněvkovského".

2. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení MŠ Hněvkovského" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti HRAZDIL stav, s. r. o., IČ: 29223431.

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., který tvoří přílohu č. ..tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/153/86]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
 
V Brně dne 16. 10. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová