Zápis z RMB R6/154

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
22. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26659&typ=2
Nalezeno adres
227

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/154
konané dne 22. října 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Ing. Oliveru Pospíšilovi a Vítu Blahovi - schváleno jednomyslně 7 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 7 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1b.

Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01 zvoleného pro volební období 2014-2018 - RM6/12480


5.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 - výsledek I. etapy - RM6/12555


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy


16.

"Revitalizace sportovních ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno-Židenice" - záměr zadání, předběžné oznámení


20.

"Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou COOPTEL, stavební a. s.


32.

Návrh prodeje bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - návrh na změnu usnesení

 

Schválený program jednání:1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12481


1c.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace - RM6/12506


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/12490


3.

Převod zůstatku rezervního fondu společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/12420


4.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2015 do rozpočtů městských částí - RM6/12512


6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12499


7.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - zahájení zadávacího řízení, smlouva o společném zadání zakázky - RM6/12500


8.

"Aktualizace ratingu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12495


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015-2016" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12507


12.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/12488


13.

Záměr realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně - RM6/12497


14.

Investiční záměr "Vozovna TD - Komín - Myčka trolejbusů, DPMB, a. s." - RM6/12478


15.

Aktualizace investičního záměru "Mendlovo náměstí, terminál hromadné dopravy", změna celkových nákladů - RM6/12475


17.

"Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo - RM6/12523


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, retenční nádrž Královky" - studie proveditelnosti - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12527


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12511


21.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROSTAVBY, a. s. - RM6/12522


22.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12521


23.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místní komunikace - RM6/12518


24.

Projekt IPRM "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - žádost o dotaci - RM6/12532


25.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Veřejné parkoviště při ul. Hrázní", k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničky - RM6/12479


26.

Podání nominace projektu Městského programu prevence kriminality v Brně realizátora Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace s názvem "Brno lepším místem pro život" do soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí" - RM6/12482


27.

Žádost o projednání přerušení provozu MŠ Brno, Štolcova 51, MŠ Brno, Veslařská 256, a ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/12486


28.

Poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - RM6/12487


29.

Žádost nájemce o vrácení části kauce složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 - RM6/12526


30.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/12530


31.

Nájem bytů Národnímu divadlu Brno, p. o. - RM6/12498


33.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1066 k. ú. Tuřany - RM6/12502


34.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12501


35.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3962, 3963, 3964/1, 3964/2 k. ú. Chrlice - RM6/12503


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7623/71, 7975/35 k. ú. Židenice - RM6/12505


37.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice - RM6/12516


38.

Pronájem pozemku p. č. 739/17 k. ú. Veveří - RM6/12504


39.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá - RM6/12517


40.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - lokalita Kozí hora, k. ú. Žabovřesky - RM6/12524


41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 v  k. ú. Pisárky - RM6/12491


42.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 - areál Rybníček 12 v k. ú. Ponava - RM6/12494


43.

Žádost o souhlas s podnájmem části prostor budovy Palackého tř. 146 v  k. ú. Královo Pole - RM6/12492


44.

Žádost o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Jabloňová 22-28 - RM6/12493


45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12520


46.

Projekt Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12535


47.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI" - dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení studie se společností SPF Group, s. r. o. - RM6/12543


48.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12559


49.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stav společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/12525


50.

Návrh žalobce "Smírné řešení úhrady finanční částky ve výši 68.800.000,- Kč správci konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci statutárním městem Brnem" - RM6/12557


51.

Rozpočtové opatření - přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu OD MMB - RM6/12556


52.

"Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12558


53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" - zrušení části usnesení R6/144. schůze RMB konané dne 16. 7. 2014, bod č. 42 - RM6/12548


54.

"Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy a smlouva o dílo se společnosti GREEN PROJECT s. r. o. - RM6/12551


55.

"Protihluková opatření - výměna oken" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INTERPLAN - CZ, s. r. o. - RM6/12549


56.

"Zpracování dopravních modelů pro studii proveditelnosti ŽUB" - smlouva o dílo se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/12533


57.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování územní studie "Prověření územních dopadů variant Přestavby ŽUB" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12542


58.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/12562


59.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmami FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Metrostav a. s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r. o., členy společnosti s názvem "Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO - Janáčkovo divadlo" - RM6/12561


60.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnosti HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/1256661.

Odpověď na podnět člena ZMB přednesený na zasedání ZMB č. Z6/037 dne 7. 10. 2014 - Zpráva k problematice soudních sporů vedených mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Josefa Richarda Plisky v lokalitě Pohořelec a návrh dalšího postupu - RM6/12565


62.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Kohoutovice k uzavření smlouvy na pronájem pozemků v  k. ú. Kohoutovice v lokalitě "OKO" za účelem výstavby a následného užívání stavby "Garážový dům a dům s obchodními plochami, včetně souvisejících objektů" jako stavby dočasné - RM6/12563


63.

Pověření k jednání ve věci přípravy majetkových dispozic se společností Zetor - RM6/12568


64.

Návrh na vyhlášení místního referenda a návrh rozpočtového opatření - RM6/12573


65.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0019090503714 s Vítězslavem Kopřivou - RM6/12569


66.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Opravu havarijního stavu střešní krytiny hlavní tribuny pro diváky Městského fotbalového stadionu Srbská" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12581


67.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení části usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31, zrušení části zadávacího řízení - RM6/12550

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 49 byl projednán po bodě 1a.


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Jiří Oliva, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský.


 
 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12481

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


49.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stav společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/12525

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kratochvíl, předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s.schvaluje

zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00 , peněžitým vkladem o částku ve výši 50.000.000,- Kč na novou výši 421.587.800,- Kč upsáním 10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,
smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu,
změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,


pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


1c.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace - RM6/12506

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, MgA. Stanislavu Mošovi, odměnu za výkon funkce ředitele Městského divadla Brno, příspěvková organizace, k ocenění zvýšeného pracovního úsilí a osobního přínosu na výsledcích organizace za rok 2013, ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/12490

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2014".

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2014" formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/154/02]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [prosincové zasedání ZMB]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 


3.

Převod zůstatku rezervního fondu společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/12420

Dotazy členů RMB zodpověděl Jiří Novotný, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., a Ing. Kratochvil, ředitel společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 


4.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2015 do rozpočtů městských částí - RM6/12512

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí kritéria a jejich veličiny použité pro rozdělení neúčelové dotace postupované městem Brnem v roce 2015 do rozpočtů městských částí.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2015.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit příjmy, které město Brno postoupí v roce 2015 do rozpočtů městských částí, v celkovém objemu 1.250.192 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12499

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


7.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - zahájení zadávacího řízení, smlouva o společném zadání zakázky - RM6/12500

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s.", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, v otevřeném řízení,
smlouvu o společném postupu při zadání veřejné zakázky na "Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." mezi statutárním městem Brnem a P&O Netherlands B.V., Albert Plesmanweg 43G, Rotterdam 3088GB, Nizozemsko, která tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4c tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 4d tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB


podpisem formuláře "Oznámení o zakázce",
jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.
***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: bezodkladně po podpisu smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky
***
úkol č.: [R6/154/07/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/07/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/07/03]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/154/07/04]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 


8.

"Aktualizace ratingu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12495

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Aktualizace ratingu města Brna" nabídku společnosti Standard&Poor´s Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch), Neue Mainzerstrasse 52, 60311 Frankfurt/Main, Spolková republika Německo.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Standard&Poor´s Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch), Neue Mainzerstrasse 52, 60311 Frankfurt/Main, Spolková republika Německo, na "Aktualizaci ratingu města Brna", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/154/08/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/08/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/154/08/03]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/154/08/04]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/154/08/05]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015-2016" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12507

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


12.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/12488

Bylo hlasováno bez rozpravy nejprve o variantě č. 1. Pro tuto variantu nehlasoval nikdo, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. Následně bylo hlasováno o variantě č. 2. Pro tuto variantu nehlasoval nikdo, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 
 


13.

Záměr realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně - RM6/12497

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o stažení materiálu. Pro stažení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - návrh na stažení bodu nebyl přijat. Následně bylo hlasováno o původně předloženém návrhu usnesení. Pro tento návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 
 


14.

Investiční záměr "Vozovna TD - Komín - Myčka trolejbusů, DPMB, a. s." - RM6/12478

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Vozovna TD - Komín - Myčka trolejbusů, DPMB, a. s." s celkovými náklady ve výši 2.500 tis. Kč a dobou realizace v 1. čtvrtletí roku 2015, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "Vozovna TD - Komín - Myčka trolejbusů, DPMB, a. s." do operativního plánu investic statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


15.

Aktualizace investičního záměru "Mendlovo náměstí, terminál hromadné dopravy", změna celkových nákladů - RM6/12475

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB schvaluje


aktualizaci investičního záměru "Mendlovo náměstí, terminál hromadné dopravy" s celkovými náklady ve výši 638.700 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
navýšení celkových nákladů akce ORG 2832 z 115.000 tis. Kč na 638.700 tis. Kč.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


17.

"Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo - RM6/12523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" pro


1. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - stavební práce jako nejvhodnější nabídku firmy PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ 255 97 710,
2. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - dodávka vnitřního vybavení jako nejvhodnější nabídku firmy JP-KONTAKT, s. r. o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice , IČ 259 22 378.
2.RMB schvaluje


smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ 255 97 710, na 1. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - stavební práce, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu,
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou JP-KONTAKT, s. r. o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice , IČ 259 22 378, na 2. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - dodávka vnitřního vybavení, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje


vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
vedoucího Odboru investičního MMB bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona, podpisem:

smlouvy o dílo na 1. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - stavební práce,
smlouvy o dílo na 2. část veřejné zakázky Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - dodávka vnitřního vybavení.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/154/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedených smluv
***
úkol č.: [R6/154/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/17/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smluv na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejich uzavření
***
úkol č.: [R6/154/17/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/154/17/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

 
***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/154/17/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, retenční nádrž Královky" - studie proveditelnosti - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12527

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, retenční nádrž Královky" - studie proveditelnosti jako nejvhodnější nabídku firmy Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/154/18/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/154/18/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12511

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" jako nejvhodnější nabídku firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno .

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/154/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/154/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


21.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROSTAVBY, a. s. - RM6/12522

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


22.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12521

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


vyjádření Ing. Stanislavy Kozlové, Sadovnictví Líšeň, k pokládce travního koberce na investiční akci "Park Hvězdička",
vyjádření zpracovatelky projektové dokumentace Ing. Mgr. Lucie Radilové k pokládce travního koberce v prosincovém termínu na investiční akci "Park Hvězdička".
2.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., IČ 253 42 100,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. na zhotovení díla "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce), který tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/154/22/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/22/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/154/22/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/154/22/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/154/22/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


23.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místní komunikace - RM6/12518

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje


rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty"

o pozemek p. č. 13/1 k. ú. Město Brno , lokalita ul. Jezuitská, v rozsahu 17 parkovacích míst o celkové výměře 191,25 m²
o pozemek p. č. 91 k. ú. Město Brno , lokalita ul. Za divadlem, v rozsahu 5 parkovacích míst o celkové výměře 57,5 m².Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

záměr pronájmu podle rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty".
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


24.

Projekt IPRM "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - žádost o dotaci - RM6/12532

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


celkové rozpočtové náklady na projekt "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" ve výši 27.990.975,- Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 27.075.588,- Kč,
předpokládanou maximální výši dotace 23.014.249,80 Kč, tj. 82,2 % z celkových nákladů projektu.
2.RMB schvaluje


v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice", které tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,
manuál realizace projektu, který tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 11c tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje


vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Kateřinu Fuxovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.
***
4.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.***
úkol č.: [R6/154/24/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-11-14]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci k předmětnému projektu RMB.
Termín: bezodkladně po schválení projektu k financování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
***
úkol č.: [R6/154/24/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


25.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Veřejné parkoviště při ul. Hrázní", k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničky - RM6/12479

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Veřejné parkoviště při ul. Hrázní", k. ú. Kníničky , MČ Brno-Kníničky, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


26.

Podání nominace projektu Městského programu prevence kriminality v Brně realizátora Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace s názvem "Brno lepším místem pro život" do soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí" - RM6/12482

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání nominace projektu Městského programu prevence kriminality v Brně realizátora Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace s názvem "Brno lepším místem pro život" do soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí".

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


27.

Žádost o projednání přerušení provozu MŠ Brno, Štolcova 51, MŠ Brno, Veslařská 256, a ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/12486

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přerušení provozu v období vánočních prázdnin, tj. od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015, v Mateřské škole Brno, Štolcova 51, p. o., v Mateřské škole Brno, Veslařská 256, p. o., a v mateřské škole Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, p. o., v souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


28.

Poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - RM6/12487

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol",
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 34.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Pramínek, o. p. s., z rozpočtu statutárního města Brna. Smlouva tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


29.

Žádost nájemce o vrácení části kauce složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 - RM6/12526

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II. Pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


30.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/12530

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje


výjimku ze Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 2, Hospodaření s majetkem, článku 4. Nakládání s movitým majetkem, bodu 4.6 Rozhodování o nakládání s nepotřebným majetkem - Pořizovací cena nad 40.000,00 Kč, bod b), spočívající ve schválení naložení s nepotřebným majetkem RMB bez předchozího projednání v Komisi majetkové RMB,
vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku předaného k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


31.

Nájem bytů Národnímu divadlu Brno, p. o. - RM6/12498

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


nájem 2+kk-pokojového bytu č. 18A v domě Zámečnická 2,
nájem 1-pokojového bytu č. 10 v domě Orlí 7,
nájem 3-pokojového bytu č. 3 v domě Jánská 18/20,Národnímu divadlu Brno, p. o., za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu, a za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajících bytů č. 1, 2, 3 v domě Kobližná 10 v Brně. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/154/31]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


33.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1066 k. ú. Tuřany - RM6/12502

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


podání xxxxxxxxxxxx ze dne 14. 5. 2014, ve kterém uvádí důvody pro snížení kupní ceny a žádá o snížení kupní ceny ve výši 579. 640 ,- Kč a neúčtování částky bezdůvodného obohacení ve výši 33 .960,- Kč,
podání xxxxxxxxxxxx ze dne 25. 6. 2014, ve kterém podáv&#$07 protinávrh kupní ceny ve výši 14 .150,- Kč (50,- Kč/m²).
2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1066 - zast. plocha a nádv., o výměře 283 m²

k. ú. Tuřany .

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1066 - zast. plocha a nádv., o výměře 283 m²

k. ú. Tuřany ,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 579. 640 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


34.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/12501

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 35-38.


1.RMB bere na vědomí


žádost společnosti MANAG správní, a. s., ze dne 22. 8. 2013 o prodej pozemků p. č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 včetně stavby č. p. 450 na pozemku p. č. 1352/3 , stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1352/8 a stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1362 , vše v  k. ú. Brněnské Ivanovice , a ze dne 8. 11. 2013 o prodej pozemků p. č. 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/33, 1352/39, 1352/43 k. ú. Brněnské Ivanovice ,
vyjádření Městské policie Brno ze dne 5. 2. 2013, kterým oznamuje, že nemovitosti uvedené v předchozí odrážce má ve správě a v užívání a vzhledem k výše uvedenému nesouhlasí s jejich prodejem a ze dne 6. 5. 2014, kterým zejm. sděluje, že pozemky uvedené v předchozí odrážce využívá, ale výhledově po přestěhování jednotlivých útvarů do náhradních prostor je záměrem tyto pozemky opustit.
2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje nemovitostí:
- stavby č. p. 450, způsob využití jiná stavba, jako součásti pozemku p. č. 1352/3 - pozemku p. č. 1352/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 207 m²

- stavby bez č. p./č. e., způsob využití jiná stavba, jako součásti pozemku p. č. 1352/8 - pozemku p. č. 1352/8 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 616 m²
- pozemku p. č. 1352/15 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.854 m²
- pozemku p. č. 1352/16 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 725 m²

- pozemku p. č. 1352/18 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.584 m²
- pozemku p. č. 1352/19 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 959 m²

- pozemku p. č. 1352/32 - ost. plocha, manipulační plocha, o výmě&#$04e 6.916 m²
- pozemku p. č. 1352/33 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 7.332 m²
- pozemku p. č. 1352/39 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 394 m²

- pozemku p. č. 1352/43 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 580 m²
- pozemku p. č. 1361/3 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 826 m²

- stavby bez č. p./č. e., způsob využití prům. obj., jako součást pozemku p. č. 1362 - pozemku p. č. 1362 - zast. plocha a nádv., o výměře 405 m²

vše v  k. ú. Brněnské Ivanovice ,
do doby vyklizení uvedených nemovitostí Městskou policií Brno.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


35.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3962, 3963, 3964/1, 3964/2 k. ú. Chrlice - RM6/12503

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. &#$03. 3962 - lesní pozemek, o výměře 735 m²
- p. č. 3963 - vodní plocha , o výměře 135 m²
- p. č. 3964/1 - trvalý travní porost , o výměře 961 m²

- p. č. 3964/2 - lesní pozemek , o výmě&#$ 04 e 63

k. ú. Chrlice ,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 94 . 700 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7623/71, 7975/35 k. ú. Židenice - RM6/12505

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 7623/71 - orná půda , o výměře 144 m²

- p. č. 7975/35 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 149 m²

k. ú. Židenice ,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 390. 950 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


37.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice - RM6/12516

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí


žádost spol. outdoor akzent s. r. o. o pronájem pozemku p. č. 1779/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m² v  k. ú. Štýřice ,
skutečnost, že na pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice je umístěna stavba dočasná, jejíž termín trvání uplynul 31. 12. 2010.
2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 1779/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²

k. ú. Štýřice .

3.RMB souhlasí se zasláním podnětu příslušnému stavebnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění stavby na pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice .

***
4.RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB zajistit doručení výzvy spol. outdoor akzent s. r. o. k odevzdání pozemku p. č. 1779/12 k. ú. Štýřice po uplynutí doby nájmu.
***
úkol č.: [R6/154/37]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [2015-01-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


38.

Pronájem pozemku p. č. 739/17 k. ú. Veveří - RM6/12504

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. &#$03. 739/17 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²

k. ú. Veveří ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 1. 275 ,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


39.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá - RM6/12517

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


40.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - lokalita Kozí hora, k. ú. Žabovřesky - RM6/12524

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11 v  k. ú. Pisárky - RM6/12491

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem týkaj&#$08cí se pronájmu místnosti č. 10 o výměře 30 m² v budově bez č. p./ č. e., která je součástí pozemku p. č. 1460 k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


42.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 - areál Rybníček 12 v k. ú. Ponava - RM6/12494

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 


43.

Žádost o souhlas s podnájmem části prostor budovy Palackého tř. 146 v  k. ú. Královo Pole - RM6/12492

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno, o souhlas s podnájmem prostor v budově Palackého tř. 146.

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 70,20 m² v 1. PP budovy Palackého 146, č. p. 1425, která je součástí pozemku p. č. 512/1 k. ú. Královo Pole "Společnosti TTM o. s.", Rohozec 36, pro pořádání výtvarných kurzů pro dospělé, za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 


44.

Žádost o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Jabloňová 22-28 - RM6/12493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxx o ukončení nájmu garážového stání č. 30 v budově Jabloňová 22-28 dohodou.

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu parkovacího stání č. 30 v budově Jabloňová 22-28 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem k 31. 10. 2014, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12520

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 


46.

Projekt Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12535

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni".

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu,
text potvrzení o přijetí dotace na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni", který tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem


potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni",
soupisu bankovních účtů přiřazených projektu Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


47.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI" - dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení studie se společností SPF Group, s. r. o. - RM6/12543

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení studie "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI" uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SPF Group, s. r. o., IČ 254 92 781, se sídlem Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města MMB podpisem tohoto dodatku č. 1.

***
3.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku č. 1.
Termín: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 1
***
úkol č.: [R6/154/47]
zodpovídá: KSM MMB [17]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


48.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12559

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska" jako nejvhodnější nabídku firmy ICZ a. s., IČ 251 45 444, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou ICZ a. s., IČ 251 45 444, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/154/48]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


50.

Návrh žalobce "Smírné řešení úhrady finanční částky ve výši 68.800.000,- Kč správci konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci statutárním městem Brnem" - RM6/12557

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB nesouhlasí se záměrem mimosoudního vyrovnání formou úhrady finanční částky ve výši 68.800.000,- Kč s příslušenstvím správci konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci statutárním městem Brnem ve věci soudního sporu žalobce JUDr. René Hušek, správce konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci proti žalovaným 1) Městu Brnu a 2) Brněnským komunikacím, a. s., o zaplacení Kč 35.888.375,- s příslušenstvím z titulu tzv. "víceprací na stavbě Trolejbusové vozovny Brno-Komín".

2.RMB schvaluje odpověď statutárního města Brna společnosti STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem odpovědi za statutární město Brno.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit odeslání odpovědi prostřednictvím právního zástupce statutárního města Brna správci konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R. O. v likvidaci.
***
úkol č.: [R6/154/50]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


51.

Rozpočtové opatření - přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu OD MMB - RM6/12556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu OD MMB spočívající ve snížení prostředků na služby a zvýšení prostředků na opravy komunikací.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 


52.

"Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice" - zahájení zadávacího řízení - RM6/12558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu,
odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 25c tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.2.RMB souhlasí


s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.
3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMBjednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: po uplynutí lhůty pro zveřejnění předběžného oznámení
***
úkol č.: [R6/154/52/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/52/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/52/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]


***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 2 a 3 zákona, ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***
úkol č.: [R6/154/52/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" - zrušení části usnesení R6/144. schůze RMB konané dne 16. 7. 2014, bod č. 42 - RM6/12548

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípis poskytovatele dotace - Úřadu Regionální rady Jihovýchod z 10. 9. 2014.

2.RMB ruší část usnesení R6/144. schůze RMB konané dne 16. 7. 2014, bod č. 42, které zní:


"1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever" jako nejvhodnější nabídku firmy D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno .

2.RMB schvaluje


smlouvu mezi statutárním městem Brnem a D.I.S., spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy"


Část usnesení týkající se schválení zvýšení celkových rozpočtových nákladů zůstává beze změny.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB


dát návrh na jmenování nové komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv,
předložit RMB návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo.Termín: neprodleně po ukončení hodnocení nabídek novou komisí
***
úkol č.: [R6/154/53]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


54.

"Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy a smlouva o dílo se společnosti GREEN PROJECT s. r. o. - RM6/12551

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí sdělení firmy Cooptel, stavební a. s., ze dne 13. 10. 2014 o odstoupení od uzavření smlouvy o dílo.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a uchazečem, který se v rámci hodnocení umístil jako druhý v pořadí - firmou GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice , IČ 271 95 783, na zhotovení díla "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


55.

"Protihluková opatření - výměna oken" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INTERPLAN - CZ, s. r. o. - RM6/12549

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou INTERPLAN - CZ, s. r. o., Purkyňova 2836/79a, 612 00 Brno , na zhotovení díla "Protihluková opatření - výměna oken", který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/154/55]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


56.

"Zpracování dopravních modelů pro studii proveditelnosti ŽUB" - smlouva o dílo se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/12533

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.1.RMB souhlasí s využitím výjimky při zadání veřejné zakázky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "Zpracování dopravních modelů pro studii proveditelnosti ŽUB".

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., IČ: 607 33 098, Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, na akci "Zpracování dopravních modelů pro studii proveditelnosti ŽUB", která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy o dílo
***
úkol č.: [R6/154/56/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB poskytnout bezplatně dopravní modely Správě železniční a dopravní cesty, s. o., jako podklad pro "Studii proveditelnosti přestavby ŽUB".
Termín: do 15 dnů po předání dopravních modelů
***
úkol č.: [R6/154/56/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


57.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování územní studie "Prověření územních dopadů variant Přestavby ŽUB" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12542

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování územní studie "Prověření územních dopadů variant Přestavby ŽUB" jako nejvhodnější nabídku společnosti URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o., se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno .

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r. o., se sídlem Mošnova 3, 615 00 Brno , která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo
***
úkol č.: [R6/154/57/01]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB poskytnout bezplatně územní studii Správě železniční a dopravní cesty, s. o., jako podklad pro "Studii proveditelnosti přestavby ŽUB".
Termín: do 15 dnů od předání územní studie
***
úkol č.: [R6/154/57/02]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [viz usnesení]


Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


58.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/12562

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 30a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory .

3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory , který tvoří přílohu č. 30b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/154/58/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/154/58/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/58/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákona.
***
úkol č.: [R6/154/58/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


59.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmami FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Metrostav a. s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r. o., členy společnosti s názvem "Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO - Janáčkovo divadlo" - RM6/12561

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejných zakázky "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku firem FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Metrostav a. s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r. o., členů společnosti s názvem "Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO - Janáčkovo divadlo".

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmami FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Metrostav a. s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r. o., členů společnosti s názvem "Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO - Janáčkovo divadlo" na veřejnou zakázku "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem", který tvoří přílohu č. 31b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB


podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/154/59/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/154/59/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/154/59/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/154/59/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


60.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnosti HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/12566

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě B).


1.RMB bere na vědomí oznámení společnosti HRAZDIL stav, s. r. o., ze dne 2. 10. 2014 o zastavení prací na investiční akci "Zateplení MŠ Hněvkovského".

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/154/60]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


61.

Odpověď na podnět člena ZMB přednesený na zasedání ZMB č. Z6/037 dne 7. 10. 2014 - Zpráva k problematice soudních sporů vedených mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Josefa Richarda Plisky v lokalitě Pohořelec a návrh dalšího postupu - RM6/12565

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


Zprávu k problematice soudních sporů vedených mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Josefa Richarda Plisky v Brně v lokalitě Pohořelec, zpracovanou AK Ondruš&Ondruš a partneři a doručenou Majetkovému odboru MMB dne 2. 10. 2014,
přípisy společnosti 1. brněnská investiční, a. s., ze dne 12. 5. 2014 a 22. 5. 2014, kterými společnost vyzývá město k ukončení všech žalob vedených statutárním městem Brnem a spol. Brněnské komunikace, a. s., ve věci vyklizení tržnice Pohořelec a žádá statutární město Brno o součinnost se záměrem rekonstrukce a modernizace tržnice Pohořelec,
stanovisko Odboru dopravy MMB k řešení lokality Pohořelec dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, kdy je navrhováno pokračovat ve vedených soudních sporech mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Josefa Richarda Plisky v Brně v lokalitě Pohořelec a nesouhlasit se záměrem rekonstrukce tržnice Pohořelec,
stanovisko společnosti Brněnské komunikace, a. s., která se ztotožňuje s informacemi uvedenými ve Zprávě zpracované AK Ondruš&Ondruš a partneři a poukazuje na v minulosti uskutečněné kontrolní akce v lokalitě Pohořelec ze strany správních úřadů.
2.RMB schvaluje odpověď RNDr. Mojmíru Vlašínovi na jeho podnět přednesený na zasedání ZMB č. Z6/037 dne 7. 10. 2014, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB nesouhlasí s vyhověním výzvě společnosti 1. brněnská investiční, a. s., o poskytnutí součinnosti se záměrem rekonstrukce a modernizace tržnice Pohořelec ze strany této společnosti.

4.RMB souhlasí s pokračováním ve vedených soudních sporech mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Josefa Richarda Plisky v Brně v lokalitě Pohořelec.

 
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 


62.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Kohoutovice k uzavření smlouvy na pronájem pozemků v  k. ú. Kohoutovice v lokalitě "OKO" za účelem výstavby a následného užívání stavby "Garážový dům a dům s obchodními plochami, včetně souvisejících objektů" jako stavby dočasné - RM6/12563

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


žádost

MČ Brno-Kohoutovice ze dne 22. 9. 2014 o předchozí souhlas RMB ke uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků za účelem realizace budov doručenou MMB dne 23. 9. 2014,
společnosti PS BRNO, s. r. o., o dispozici s pozemky (částmi pozemků) v  k. ú. Kohoutovice v lokalitě "OKO" za účelem realizace investičního záměru výstavby "Garážového domu a domu s obchodními plochami" včetně navazujících přípisů, v nichž je především uvedeno zdůvodnění, proč bylo žádáno o umístění předmětné stavby jako stavby dočasné,


skutečnosti, že

bylo vydáno Úřadem MČ Brno-Kohoutovice územní rozhodnutí na umístění staveb "Garážového domu a domu s obchodními plochami" jako staveb dočasných na dobu do 31. 12. 2018, do tohoto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo jako nepřípustné zamítnuto a územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 7. 2014,
dle ust. čl. 75 odst. 3 písm. a) Statutu "Neobdrží-li městská část do 60 dnů ode dne doručení žádosti o souhlas zamítavé písemné stanovisko, má se za to, že souhlas byl udělen" (tj. také v případě, že RMB nepřijme usnesení nebo věc neprojedná),
RMB na své R6/142. schůzi konané dne 11. 6. 2014 nepřijala k návrhu souhlasit se záměrem prodeje předmětných pozemků a návrhem kupní ceny a schválit principy kupní smlouvy připravované na prodej výše uvedených pozemků společnosti PS BRNO, s. r. o., usnesení, což je zákonná překážka k tomu, aby byl schválen v ZMB prodej pozemků,
dle právního názoru Majetkového odboru MMB v případě, že by z úrovně MČ Brno-Kohoutovice byla uzavřena nájemní smlouva sjednaná dle Základních podmínek nájemní smlouvy, ve znění, které tvoří přílohu žádosti MČ o udělení předchozího souhlasu ze dne 22. 9. 2014, nelze vyloučit, že by taková nájemní smlouva mohla být v budoucnu shledána neplatnou pro rozpor mezi jejími jednotlivými ustanoveními,
dle vyjádření OÚPR MMB ze dne 15. 10. 2014 lze po aktualizaci ÚP účinné od 14. 8. 2014 umístění garážového domu a domu s obchodními plochami považovat za souladné s ÚPmB.

2.RMB neuděluje MČ Brno-Kohoutovice předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem pozemků:
- p. č. 997/42 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 843 m²
- p. č. 997/43 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²
- p. č. 997/47 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 105 m²

- p. č. 997/48 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 620 m²

- p. č. 997/118 - ost. plocha, zeleň, o výměře 272 m²
- p. č. 997/119 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 27 m²
- p. č. 997/122 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.694 m²

- p. č. 997/123 - ost. plocha, zeleň, o výměře 46 m²

- p. č. 997/124 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.083 m²

- p. č. 997/125 - ost. plocha, zeleň, o výměře 449 m²

vše v  k. ú. Kohoutovice ,
na dobu určitou 15 let za účelem vybudování a následného užívání stavby "Garážový dům a dům s obchodními plochami, včetně souvisejících objektů" jako stavby dočasné do 31. 12. 2018 za podmínek, které tvoří přílohu žádosti MČ.

3.RMB uděluje MČ Brno-Kohoutovice předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem pozemků:
- p. č. 997/42 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 843 m²
- p. č. 997/43 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²

- p. č. 997/47 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 105 m²
- p. č. 997/48 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 620 m²

- p. č. 997/118 - ost. plocha, zeleň, o výměře 272 m²
- p. č. 997/119 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 27 m²
- p. č. 997/122 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.694 m²

- p. č. 997/123 - ost. plocha, zeleň, o výměře 46 m²

- p. č. 997/124 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.083 m²

- p. č. 997/125 - ost. plocha, zeleň, o výměře 449 m²

vše v  k. ú. Kohoutovice ,
na dobu určitou do 31. 12. 2018 za účelem vybudování a následného užívání stavby "Garážový dům a dům s obchodními plochami, včetně souvisejících objektů" jako stavby dočasné do 31. 12. 2018, za podmínek doplněných a upravených dle návrhu MO MMB, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


63.

Pověření k jednání ve věci přípravy majetkových dispozic se společností Zetor - RM6/12568

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje vedoucí Úseku hospodářského MMB k jednání za statutární město Brno ve věci koordinace přípravy dispozic s nemovitým majetkem mezi statutárním městem Brnem a společností Zetor a. s. s cílem efektivního rozvoje lokalit Zetor Líšeň a Zetor Husovice a současně zajištění podmínek pro realizaci rozvojových zájmů společnosti SAKO a. s. a Teplárny Brno a. s. v lokalitě Zetor Líšeň.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


64.

Návrh na vyhlášení místního referenda a návrh rozpočtového opatření - RM6/12573

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném materiálu vč. návrhu usnesení.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Právní analýzu otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu zpracovanou advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyhlásit místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna o otázkách:"1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?"2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit


den jeho konání na 24. 1. 2015 v době od 8 do 22 hod.,
výši odměny za výkon funkce člena komise ve výši 650,- Kč a předsedy komise ve výši 800,- Kč.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu převodu finančních prostředků na zajištění konání místního referenda.

4.RMB schvaluje Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při financování výdajů spojených s místním referendem (dále jen Metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu.

5.RMB, v případě přijetí usnesení o vyhlášení místního referenda, žádá starosty městských částí statutárního města Brna zajistit splnění veškerých úkolů vyplývajících ze zákone č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Metodického pokynu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 


65.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0019090503714 s Vítězslavem Kopřivou - RM6/12569

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0019090503714 mezi statutárním městem Brnem a Vítězslavem Kopřivou, IČ 121 89 715, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem dodatku č. 1.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


66.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Opravu havarijního stavu střešní krytiny hlavní tribuny pro diváky Městského fotbalového stadionu Srbská" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12581

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Opravu havarijního stavu střešní krytiny hlavní tribuny pro diváky Městského fotbalového stadionu Srbská" jako nejvhodnější nabídku Ing. Jana Smrže, IČ 620 98 268.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Janem Smržem, IČ 620 98 268, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


67.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení části usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31, zrušení části zadávacího řízení - RM6/12550

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

 
 

Přehled nepřijatých usnesení:


 


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015-2016" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12507


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015-2016" jako nejvhodnější nabídku firmy Ilija Dorovský.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ilijou Dorovským, která tvoří přílohu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem smlouvy.

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
úkol č.: [R6/154/11]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [viz usnesení]

 
 


12.

Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna - RM6/12488


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna dle varianty č. 1 / 2, které tvoří přílohu.

 
 


13.

Záměr realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně - RM6/12497


1.RMB souhlasí se záměrem realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně, který tvoří přílohu.

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit zpracování realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně a předložit jej RMB ke schválení.
úkol č.: [R6/154/13]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [2014-12-31]

 
 


21.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROSTAVBY, a. s. - RM6/12522


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PROSTAVBY, a. s., na zhotovení díla "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16", který tvoří přílohu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
úkol č.: [R6/154/21]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 


29.

Žádost nájemce o vrácení části kauce složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 - RM6/12526


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti INTERNI s. r. o., doručenou dne 15. 5. 2014, doplněnou dne 7. 10. 2014 o vrácení části kauce ve výši 32.223,- Kč složené dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010.


varianta I.
2.RMB nesouhlasí s vrácením části kauce ve výši 32.223,- Kč společnosti INTERNI s. r. o. složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010, ve znění pozdějších dodatků, v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno .


varianta II.
2.RMB souhlasí s vrácením části kauce ve výši 32.223,- Kč společnosti INTERNI s. r. o. složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010, ve znění pozdějších dodatků, v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno.

3.RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010, ve znění pozdějších dodatků, v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno , který tvoří přílohu.

4.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 3.

 
 


39.

Pronájem části pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá - RM6/12517


1.RMB bere na vědomí


skutečnost, že vlastnictví statutárního města Brna k pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá bylo určeno na základě rozhodnutí soudu, když předmětný pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán původně pro vlastníka Česká republika, s právem hospodaření státního podniku Domácí potřeby Brno - v likvidaci,
skutečnost, že před určením vlastnictví statutárního města Brna k předmětnému pozemku došlo dne 9. 2. 2009 mezi státním podnikem Domácí potřeby Brno - v likvidaci (zast. JUDr. Janem Kovaříkem, správcem konkurzní podstaty), jako pronajímatelem, a společností BigBoard Praha, a. s., jako nájemcem k uzavření nájemní smlouvy ohledně pronájmu předmětné části pozemku za nájemné ve výši 16 .000,- Kč/rok,
skutečnost, že společnost BigBoard Praha, a. s., obdržela od MO MMB sdělení, že vzhledem k tomu, že státní podnik Domácí potřeby Brno - v likvidaci, nebyl ke dni uzavření výše zmíněné nájemní smlouvy vlastníkem pozemku p. č. 849/1 k. ú. Trnitá a konkurzní podstata pronajímala předmětný pozemek, který do ní podle následného soudního rozhodnutí nenáležel, je nutné užívací vztah společnosti BigBoard Praha, a. s., k předmětné části pozemku upravit novou nájemní smlouvou,
dopis společnosti BigBoard Praha, a. s., ze dne 28. 7. 2014, ve kterém společnost BigBoard Praha, a. s., sděluje, že:

nesouhlasí s pronájmem předmětné části pozemku za nájemné ve výši 180.000,- Kč/rok, tj. 15.000,- Kč/měsíc bez DPH,
statutární město Brno vstoupilo do práv a povinností pronajímatele založených zmíněnou nájemní smlouvou ze dne 9. 2. 2009, jejíž platnost i účinnost nadále trvá, avšak nebrání se jednání o nové nájemní smlouvě.

2.RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 849/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²

k. ú. Trnitá ,
společnosti BigBoard Praha, a. s., za dohodnuté nájemné ve výši 120.000,- Kč/rok, tj. 10.000,- Kč/měsíc bez DPH, za podmínek, které tvoří přílohu.

 
 


40.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - lokalita Kozí hora, k. ú. Žabovřesky - RM6/12524


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti AVRIOINVEST, a. s., ze dne 8. 10. 2014.

2.RMB schvaluje na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu č. 6313074807 uzavřené dne 19. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností AVRIOINVEST, a. s., a společností Lesy města Brna, a. s., a 11. Pionýrskou skupinou Vlci, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2014:


smlouvu o právu provést stavbu, která bude uzavřena mezi statutárním městem Brnem, společností AVRIOINVEST, a. s., a společností Lesy města Brna, a. s., na jejímž základě vznikne společnosti AVRIOINVEST, a. s., právo stavby "Úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky, nacházející se na parcele p. č. 5179/6 k. ú. Žabovřesky včetně napojení na ulici Kroftova" k pozemku p. č. 5179/6 a částem pozemků p. č. 5179/1, 5179/2, 5179/6 a 5179/7 , vše v  k. ú. Žabovřesky a která tvoří přílohu,
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62082069 uzavřené dne 18. 3. 2009 mezi statutárním městem Brnem a 11. Pionýrskou skupinou Vlci, jehož předmětem je umenšení předmětu nájmu a tomu odpovídající snížení nájemného, který tvoří přílohu.
3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o právu provést stavbu a dodatku č. 1, jak jsou specifikovány výše.

 
 


42.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 - areál Rybníček 12 v k. ú. Ponava - RM6/12494


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Venor s. r. o. o rozšíření předmětu nájmu v areálu Rybníček 12 v  k. ú. Ponava .

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Venor, s. r. o., Lány na důlku 94, 530 02 Pardubice, jako nájemcem týkající se rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 799/21 o výměře 166 m², část pozemku p. č. 799/10 o výměře 7 m² a část pozemku p. č. 799/11 o výměře 30 m² včetně plechového objektu č. 1 na něm stojícího, vše v  k. ú. Ponava , který tvoří přílohu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 


67.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení části usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31, zrušení části zadávacího řízení - RM6/12550


1.RMB bere na vědomí námitky uchazeče Trade FIDES, a. s., ze dne 10. 10. 2014 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 9. 2014, které tvoří přílohu.

2.RMB ruší část usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31 pro 2. část veřejné zakázky s názvem "Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku", která zní:


"1.RMB vybírá v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), "Zavedení služby tísňové péče pro seniory" pro


2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku jako nejvhodnější nabídku firmy NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ 258 62 731.
2.RMB schvaluje


smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ 258 62 731, na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního podpisem


smlouvy na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona


Část usnesení týkající se ukládacích ustanovení se bude vztahovat pouze na 1. část této veřejné zakázky.

3.RMB schvaluje a provádí, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nové posouzení a hodnocení nabídek podaných na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.

4.RMB vylučuje, v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona společnost NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ 258 62 731, z další účasti v zadávacím řízení na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.

5.RMB schvaluje


v návaznosti na provedení nového posouzení a hodnocení nabídek na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu,
text rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče NAM system, a. s., z další účasti v zadávacím řízení, které tvoří přílohu.
6.RMB ruší část zadávacího řízení na 2. část veřejné zakázky "Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku" dle ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dokumentů souvisejících s tímto zadávacím řízením včetně rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
úkol č.: [R6/154/67]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

Vít Blaha, v. r.
Ing. Oliver Pospíšil, v. r.


 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


 
 
V Brně dne 22. 10. 2014
Zapsala Marcela Marečková