Zápis z RMB R6/155

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
29. 10. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26543&typ=2
Nalezeno adres
269

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/155
konané dne 29. října 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Vítu Blahovi a JUDr. Jiřím Olivovi - pro hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
15.

Dohoda o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Tržní 2, k. ú. Černovice - RM6/12538


28.

Návrh na uzavření dohody o umožnění stavby nazvané "Dopravní propojení ul. Kamechy a účelové komunikace" - RM6/

 

Schválený program jednání:
1a.

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01 zvoleného pro volební období 2014-2018 - RM6/12480


1b.

Změna platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem - RM6/12595


1c.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení - RM6/12590


2.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/12564


3.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12567


4.

"Zateplení logopedického stacionáře Synkova" - výzva k podání nabídky - RM6/12592


5.

Akce na získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2015 - RM6/12536


6.

Odpověď na petici s názvem "Petice na podporu Mgr. Helenv Vrchotové ve funkci vedoucí učitelky MŠ Poláčkova 13" - RM6/12534


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1438 k. ú. Bosonohv, ulice Práčata - VI. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností NOVAPOL GROUP, a. s. - RM6/12547


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1283 k. ú. Bosonohy, ulice U smyčky" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností SASTA CZ a. s. - RM6/12546


9.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1, k. ú. Staré Brno - RM6/12544


10.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice - RM6/12545


11.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Jabloňová 22-28, k. ú. Medlánky - RM6/12540


12.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 27 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - podmínky podnájmu v budově č. 27 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/12541


13.

Podmínky podnájmu v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/11539


14.

Návrh dohody o ukončení nájmu prostor v budově Radnická 5 - RM6/12537


16.

Nájem sociálních bytů - RM6/12552


17.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 768/2 k. ú. Bystrc - RM6/12554


18.

Dispozice s pozemky p. č. 2312/30 a p. č. 2312/69 v k. ú. Slatina - RM6/12585


19.

Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice - RM6/12553


20.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 345 na pozemku p. č. 1999 v k. ú. Jundrov - RM6/12570


21.

Nabídka předkupního práva k budovám č. e. 64, 116 na pozemcích p. č. 2732/17, 2747/2 , k. ú. Komín - RM6/12571


22.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 707/1 a 707/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12574


23.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/5 a p. č. 1745/29 k. ú. Starý Lískovec - RM6/12579


24.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1870/18, 1870/249, 2168/1 v k. ú. Chrlice - RM6/12578


25.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4816/1 v k. ú. Tuřany - RM6/12577


26.

Nabídka předkupního práva k budově stojící na pozemku p. č. 708/1 k. ú. Horní Heršpice - RM6/12575


27.

Nabídka předkupního práva k rodinnému domu č. p. 54 na pozemku p. č. 546/1 a stavbě občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 546/2 vše k. ú. Starý Lískovec - RM6/12576


29.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení o umístění stavby "Bytové domy Vojtova", k. ú. Štýřice , MČ Brno-střed - RM6/12560


30.

Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" - žádost o dotaci - RM6/12583


31.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - RM6/12572


32.

Pověření zastupováním statutárního města Brna na Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR - RM6/12584


33.

Projekt Úprava hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně-Líšni - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12580


34.

Změna zastupující přísedící v Radě města Brna - RM6/12589


35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Překladatelské a tlumočnické službu pro roky 2015 - 2016" - výběr nejvhodnější nabídku; smlouva - RM6/12591


36.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení části usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31 - zrušení části zadávacího řízení - RM6/1259337.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROSTAVBY, a. s. - RM6/12594


38.

Dodatek č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. - RM6/12586


39.

Odpověď na petici "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova" - RM6/12582


40.

Dar Ilony Dohnálkové statutárnímu městu Brnu - darovací smlouva - RM6/12598


41.

Smlouva o právu provést stavbu a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - lokalita Kozí hora, k. ú. Žabovřesky - RM6/12597


42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" - dodatek č. 2 ke smlouvě se společností MEDIA AGE digital, s. r. o. - RM6/12587


43.

Žádost nájemce o vrácení části kauce složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 - RM6/12596


44.

Užití části kauce společnosti OMCG Gastronomy, s. r. o. v likvidaci - RM6/12599


45.

Převod zůstatku rezervního fondu společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/12588


46.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 - výsledky I. etapy - RM6/12600

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Bod 36 byl projednán po bodě 37 
Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 
Nepřítomni:

JUDr. Robert Kerndl, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.


 
 
 


1a.

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01 zvoleného pro volební období 2014-2018 - RM6/12480

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna zvoleného pro volební období 2014-2018.

2. RMB pověřuje primátora města Brna:
- určením dne konání
- případnou aktualizací návrhu programu
- podpisem Svolání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna zvoleného pro volební období 2014-2018.

 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB předložit Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna zvoleného pro volební období 2014-2018 primátorovi města Brna k podpisu.
T: v souladu s právními předpisy
***
úkol č.: [R6/155/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [08]
termín: [bezodkladně]

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zvolenému pro volební období 2014-2018 schválit program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna pro volební období 2014-2018.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


1b.

Změna platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem - RM6/12595

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 1. 11. 2014
platové tarify ve výši uvedené v příloze č. 1tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


1c.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení - RM6/12590

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí v souladu se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změnu platového tarifu ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení dle přílohy č. 2a tohoto zápisu od 1. 11. 2014. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

2. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1. 11. 2014
příplatky za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení dle přílohy č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele a ředitelky škol a školských zařízení ve své působnosti o změně platových tarifů a stanovených příplatcích.
***
úkol č.: [R6/155/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


2.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/12564

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12567

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


4.

"Zateplení logopedického stacionáře Synkova" - výzva k podání nabídky - RM6/12592

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 , odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- REKO a. s., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno , IČ: 13690299
- STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 , IČ: 60838744
- SKR stav, s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno , IČ: 26961474
- KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno , IČ 25524241
- UNISTAV, a. s., Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek

4. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Lenka Kasalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elena Škrabalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzva k podávání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/155/04/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/155/04/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/155/04/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


5.

Akce na získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2015 - RM6/12536

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje seznam akcí na získání státní dotace od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2015.

Jedná se o tyto akce:


Mahenovo divadlo - památková obnova vnějšího pláště
Divadlo Reduta - památková obnova přízemní části fasád.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


6.

Odpověď na petici s názvem "Petice na podporu Mgr. Helenv Vrchotové ve funkci vedoucí učitelky MŠ Poláčkova 13" - RM6/12534

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí podání označené jako petice s názvem "Petice na podporu Mgr. Heleny Vrchotové ve funkci vedoucí učitelky MŠ Poláčkova 13" ze dne 9. 10. 2014.

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora Mgr. Ing. Tomáši Horkému - osobě, která petici sestavila a podala - na petici s názvem "Petice na podporu Mgr. Heleny Vrchotové ve funkci vedoucí učitelky MŠ Poláčkova 13", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1438 k. ú. Bosonohv, ulice Práčata - VI. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností NOVAPOL GROUP, a. s. - RM6/12547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1438 k. ú. Bosonohy , ulice Práčata - VI. etapa" jako nejvhodnější nabídku společnosti NOVAPOL GROUP, a. s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností NOVAPOL GROUP, a. s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno , která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/155/07]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1283 k. ú. Bosonohy, ulice U smyčky" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností SASTA CZ a. s. - RM6/12546

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1283 k. ú. Bosonohy , ulice U smyčky" jako nejvhodnější nabídku společnosti SASTA CZ, a. s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností SASTA CZ, a. s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno , která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


9.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1, k. ú. Staré Brno - RM6/12544

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 10-13.1. RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1, k. ú. Staré Brno .

2. RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1, k. ú. Staré Brno , MgA. Jarmile Tvrzníkové za účelem pedagogicko-výtvarné činnosti podnájemce za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


10.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice - RM6/12545

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost nájemce Střední škola umělecko-manažerská, s. r. o., o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice .

2. RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice , společnosti PEU - akademická společnost, s. r. o. za účelem provozování školské a výchovně vzdělávací činnosti podnájemce za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


11.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Jabloňová 22-28, k. ú. Medlánky - RM6/12540

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor v budově Jabloňová 22-28, k. ú. Medlánky .

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, IČ: 74506307, Na Malé straně 123, 74775 Velké Heraltice, jako nájemcem, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 387,10 m² v budově Jabloňová 22-28, č.p. 603, která je součástí pozemku p.č. 666/195 v k.ú. Medlánky , obec Brno, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


12.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č. 27 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - podmínky podnájmu v budově č. 27 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/12541

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Stavitelství Zemánek s. r. o. o pronájem nebytových prostor v budově č. 27 v areálu Pisárecká 11 a o souhlas s podnájmem nebytových prostor pro EPIGEN spol. s r. o.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Stavitelství Zemánek s. r. o., Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov , jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o celkové výměře 71 m² v budově č. 27, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1459/2 v k. ú. Pisárky , která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

4. RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - místnosti č. 1 o výměře 16 m² v budově č. 27, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1459/2 v k. ú. Pisárky , EPIGEN spol. s r. o. za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


13.

Podmínky podnájmu v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/11539

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxx xxxx o souhlas s podnájmem prostor v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11.

2. RMB souhlasí s podnájmem místnosti č. 1 o výměře 81 m² v budově bez čp/če, kter&#$07 je součástí pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Pisárky xxxxxx xxxxxxxxx, Boettingrova 1, 636 00 Brno za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


14.

Návrh dohody o ukončení nájmu prostor v budově Radnická 5 - RM6/12537

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxx xxxxxx o ukončení nájmu nebytových prostor v budově Radnická 5 v kratší době, než je doba výpovědní.

2. RMB neschvaluje dohodu o ukončení nájmu, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxxx, Poděbradova 299/129, 612 00 Brno , týkající se ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 52 m² v budově Radnická 5, č. p. 383, která je součástí pozemku p. č. 424 k. ú. Město Brno , k 31. 10. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


16.

Nájem sociálních bytů - RM6/12552

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel

 
- nájem sociálního bytu 2+kk č. 4. 1. v domě Přadlácká 9 v Brně xxxxxxxx xxxxxx, Bytem Brno, Koniklecová 5 za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,

- nájem sociálního bytu 2+kk č. 1.01. v domě Bratislavská 60 v Brně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bytem Brno, Francouzská 72 za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu,

- nájem sociálního bytu 1+kk č. 3 v domě Francouzská 64 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Sedlákova 16, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu.

2. RMB souhlasí s tím, že žadatelům vylosovaným dne 8. 9. 2014 za nájemce, případně náhradníky nájemce bytu 2+kk č. 33 v domě Francouzská 20, bude nabídnut jako sociální byt 2+kk č. 43 v domě Francouzská 20 v Brně a byt č. 33 v domě Francouzská 20 nebude pronajímán jako sociální dle č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel.

***
3.  RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/155/16]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


17.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 768/2 k. ú. Bystrc - RM6/12554

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 768/8 - ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Bystrc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19 . 920 ,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


18.

Dispozice s pozemky p. č. 2312/30 a p. č. 2312/69 v k. ú. Slatina - RM6/12585

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost společnosti CTP Property IV, a. s. o prodej části p. č. 2312/30 o výměře 950 m², části p.č. 2312/69 o výměře 54 m² a o prodej pozemku p. č. 2328/8 o výměře 49 m² vše v k. ú. Slatina za účelem vybudování napojovací komunikace k parkovacímu domu A6 v k. ú. Slatina

- žádost společnosti CTP Property IV, a. s. ze dne 8. 10. 2014 s doplněním ze dne 17.  10 . 2014 o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci napojení parkovacího domu A6 z ulice Tuřanka na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2312/30 a 2312/69 v k. ú. Slatina před projednáním návrhu společnosti na prodej pozemků v k. ú. Slatina .

2. RMB souhlasí s provedením stavby "Napojení z ulice Tuřanka" do vlastnictví společnosti CTP Property IV, a. s. na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, a to na dvou částech pozemku p. č. 2312/30 o výměře 300 m² a o výměře 84 m² a na části p. č. 2312/69 o výměře 31 m².


3. RMB schvaluje smlouvu o provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti se společností CTP Property IV, a. s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01 , IČ: 28 07 54 04, na základě které bude zejm. umožněno společnosti CTP Property IV, a. s. provést stavbu "Napojení z ulice Tuřanka" do vlastnictví této společnosti na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2312/30 a p. č. 2312/69 v k. ú. Slatina , dohodnuta úplata za užívání částí pozemků p. č. 2312/30 a části p. č. 2312/69 v k. ú. Slatina ve výši 150,- Kč/m²/rok + 21% DPH, sjednán závazek k uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby "Napojení z ulice Tuřanka" na pozemcích města Brna a úplata za zřízení služebnosti ve výši 150,- Kč/m²/rok + 21% DPH. Smlouva o provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení služebností tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


19.

Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice - RM6/12553

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- přípis xxxxxxxxxx xxxxxxxx, advokátky, ze dne 22. 4. 2014 , který byl MO MMB postoupen k vyřízení Úřadem městské části Brno-Židenice, a který obsahuje tvrzení xxxxxxxxxxxxx jako právní zástupkyně pana xxxxx xxxxx, paní xxxxx xxxxxxx a pana xxxxxx xxxxx, že její klienti vydrželi vlastnické právo k části pozemku p. č. 7822/1 o výměře 28 m² v k. ú. Židenice ;
- právní rozbor xxxxxxxxx xxxxxxxx, advokáta, ve věci "požadovaného uznání vlastnického práva nabytého vydržením k části pozemku v k. ú. Židenice " ze dne 27. 8. 2014 , jehož závěrem se zejména uvádí, že právní předchůdce pana Petra Vogta, paní xxxxx xxxxxxx a pana xxxxxx xxxxx uzavřením nájemní smlouvy implicitně uznal vlastnické právo statutárního města Brna k předmětné části pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice a vyloučil tak svou dobrou víru, která byla dle legislativy platné k rozhodnému datu pro případné vydržení nezbytná.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s uznáním vlastnického práva panu xxxxx xxxxxxx, paní xxxxx xxxxxxx a panu xxxxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 7822/1 ostatní plocha , neplodná o výměře 28 m² v k. ú. Židenice vydržením dle ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.20.

Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 345 na pozemku p. č. 1999 v k. ú. Jundrov - RM6/12570

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 21-27.


1. RMB bere na vědomí nabídku pana xxxxxx xxxxx ze dne 27. 8. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 345, stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 1999 v k. ú. Jundrov, za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 345, stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 1999 v k. ú. Jundrov za kupní cenu ve výši 60.000,-Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva pana xxxxxx xxxxx ze dne 27. 8. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


21.

Nabídka předkupního práva k budovám č. e. 64, 116 na pozemcích p. č. 2732/17, 2747/2 , k. ú. Komín - RM6/12571

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí


nabídku pana xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze dne 26. 8. 2014 na využití předkupního práva dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 116, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p. č. 2747/2, k. ú. Komín , za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky;
nabídku manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, ze dne 30. 9. 2014 na využití předkupního práva dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 64, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p. č. 2732/17, k. ú. Komín , za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.
2. RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 116 stojící na pozemku p. č. 2747/2, k. ú. Komín , způsob využití rodinná rekreace, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva pana xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze dne 26. 8. 2014 ;


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č.e. 64 stojící na pozemku p. č. 2732/17, k. ú. Komín , způsob využití rodinná rekreace, za kupní cenu ve výši 200 .000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, ze dne 30. 9. 2014.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


22.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 707/1 a 707/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/12574

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí


nabídku společnosti RAVAGO Brno, spol. s r. o. ze dne 19. 8. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemků p. č. 707/1, 707/2 v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti RAVAGO Brno, spol. s r. o.
skutečnost, že k pozemku p. č. 707/1 v k. ú. Horní Heršpice předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona pro statutární město Brno nevzniklo.
2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ustanovení § 101 stavebního zákona k pozemku p.č. 707/2 v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti RAVAGO Brno, spol. s r. o., který je opatřením obecné povahy č. 1/2011 ze dne 17. 5. 2011 určen pro veřejně prospěšnou stavbou č. VPS49/08-I./3 - rozšíření ploch rekreační zeleně v souvislosti s realizací vodáckého kanálu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


23.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/5 a p. č. 1745/29 k. ú. Starý Lískovec - RM6/12579

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí

- nabídku JUDr. Jiřího Ponížila, advokáta, zastupujícího na základě plné moci manžele xxxxxxxx ze dne 21. 8. 2014, na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1745/5 orná půda , zemědělský půdní fond, 326 m², p. č. 1745/29 - orná půda , zemědělský půdní fond, 43 m², k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví manželů Brožkových;

- doporučující usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10. září 2014, ve kterém Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec souhlasit s využitím předkupního práva u částí pozemků p. č. 1745/5 a p. č. 1745/29 k. ú. Starý Lískovec potřebných pro veřejně prospěšnou stavbu - rozšíření přístupové komunikace k ZŠ El. Přemyslovny celkem cca (115 m²) z úrovně MČ;

- skutečnost, že materiál byl následně předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Brno- Starý Lískovec na XXI. zasedání dne 10. 9. 2014, usnesení nebylo přijato, Majetkovému odboru MMB bylo sděleno, že materiál bude předložen k projednání na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec.

 
 
2. RMB nesouhlasí
s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona z úrovně statutárního města Brna k pozemkům p. č. 1745/5, 1745/29 v k. ú. Starý Lískovec , ve vlastnictví manželů Brožkových, které jsou opatřením obecné povahy č. 1/2009 ze dne 27. 6. 2009 určeny pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS 20/06-U2, část A - rozšíření přístupové komunikace k základní škole při ulici Elišky Přemyslovny.

Schváleno jednomyslně 9 členy.24.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1870/18, 1870/249, 2168/1 v k. ú. Chrlice - RM6/12578

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku Mgr. Josefa Milichovského, zastupujícího na základě plné moci společnost TC Develop a. s., ze dne 25. 8. 2014 na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1870/18, 1870/249, 2168/1 v k. ú. Chrlice , ve vlastnictví společnosti TC Develop a. s., které jsou dle opatření obecné povahy č. 1/2011 ze dne 17. 5. 2011 určeny pro veřejně prospěšnou stavbu VPS 13/08-I.

2. RMB nesouhlasí
- s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1870/18, 1870/249, 2168/1 v k. ú. Chrlice , ve vlastnictví společnosti TC Develop a. s., které jsou opatřením obecné povahy č. 1/2011 ze dne 17. 5. 2011 určeny pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS 13/08-I - rozšíření obslužné komunikace;

- s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č.: 1517/1, 1517/3, 1517/4, 1517/5, 1517/6, 1517/7, 1517/8, 1517/9, 1529/4, 1858/2, 1858/21, 1858/22, 1858/23,1860/6, 1860/48, 1870/3, 1870/4, 1870/15, 1870/16, 1870/17, 1870/71, 1870/73, 1870/75, 1870/76, 1870/84, 1870/85, 1870/88, 1870/89, 1870/92, 1870/93, 1870/94, 1870/95, 1870/96, 1870/97, 1870/98, 1870/99, 1870/100, 1870/102, 1870/103, 1872/2, 1873/1, 1873/3, 1873/25,1873/261873/43, 1873/44, 1873/45, 1873/51, 1873/58, 1873/70, 1873/86, 1873/87, 1873/88, 1873/89, 1873/90, 1873/91, 1873/92, 1873/93, 1873/95, 2117/1, 2117/2, 2117/4, 2165, 2168/2, 2168/4 v k. ú. Chrlice
určeným Opatřením obecné povahy č. 1/2011 ze dne 17. 5. 2011 pro veřejně prospěšnou stavbu VPS 13/08-I - rozšíření obslužné komunikace, pro případ, že budou tyto pozemky statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva nabídnuty.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


25.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4816/1 v k. ú. Tuřany - RM6/12577

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku Mgr. Roberta Sedláčka, zastupujícího na základě plné moci pana Jana Krejčího, ze dne 29. 8. 2014, na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4816/1 v k. ú. Tuřany ve vlastnictví pana Jana Krejčího.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4816/1 v k. ú. Tuřany ve vlastnictví pana Jana Krejčího určenému veřejně prospěšnou stavbou č. VPS 47/06-I./7 pro stavbu komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a ulicí Šípkovou.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


26.

Nabídka předkupního práva k budově stojící na pozemku p. č. 708/1 k. ú. Horní Heršpice - RM6/12575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku společnosti RAVAGO Brno, spol. s r. o. ze dne 4. 9.  2014 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. p. 631- jiná stavba, zapsané na LV 1202, stojící na pozemku p. č. 708/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 762 m² v k. ú. Horní Heršpice , za kupní cenu ve výši 3,500.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, k budově č. p. 631 - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 708/1 k. ú. Horní Heršpice za kupní cenu ve výši 3,500 .000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva společnosti RAVAGO Brno, spol.s r. o. ze dne 4. 9. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


27.

Nabídka předkupního práva k rodinnému domu č. p. 54 na pozemku p. č. 546/1 a stavbě občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 546/2 vše k. ú. Starý Lískovec - RM6/12576

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 22. 8. 2014 na využití předkupního práva ke stavbám zapsaným na LV 1279 pro k. ú. Starý Lískovec , a to:

- k budově č. p. 54, rodinný dům, z části umístěné na pozemku p. č. 546/1 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 331 m² ve vlastnictví statutárního města Brna, z části umístěné na pozemku p. č. 546/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² ve vlastnictví manželů Karáskových;

- k budově bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, umístěné na pozemku p. č. 546/2, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 58 m² ve vlastnictví statutárn&#$08ho města Brna

za celkovou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč a za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která tvoří přílohu této nabídky.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to:

- k budově č. p. 54, rodinný dům, z části umístěné na pozemku p. č. 546/1 , ve vlastnictví statutárního města Brna a z části umístěné na pozemku p. č. 546/4 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx;

- k budově bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, umístěné na pozemku p. č. 546/2 , ve vlastnictví statutárního města Brna

vše k. ú. Starý Lískovec za celkovou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva učiněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 22. 8. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


29.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení o umístění stavby "Bytové domy Vojtova", k. ú. Štýřice , MČ Brno-střed - RM6/12560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k územnímu řízení o umístění stavby "Bytové domy Vojtova", které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


30.

Projekt IPRM "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" - žádost o dotaci - RM6/12583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- předpokládané celkové rozpočtové náklady na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21" ve výši 9.616 tis. Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 9.089 tis. Kč;
- předpokládanou maximální výši dotace 7.726 tis. Kč, tj. 80,00 % z celkových nákladů projektu.

 
2. RMB schvaluje
- manuál realizace projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21", který tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu;

- podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího oddělení implementace evropských fondů, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených
- Mgr. Tomáše Manosoglu, projektového manažera IPRM a ITI Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit
- dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21"
- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/155/30/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-11-07]

***
5. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení informativní zprávy o podání finální podoby žádosti o dotaci na předmětný projekt RMB.
T: bezodkladně po schválení projektu k financování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
***
úkol č.: [R6/155/30/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


31.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - RM6/12572

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, III. etapa" zadávané Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.32.

Pověření zastupováním statutárního města Brna na Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR - RM6/12584

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje Mgr. Ivanu Draholovou, vedoucí Kanceláře Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna, zastupováním statutárního města Brna se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími na řádném zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR dne 5. listopadu 2014 v Ostravě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


33.

Projekt Úprava hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně-Líšni - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12580

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně -Líšni".

2. RMB schvaluje
- manuál realizace projektu úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně -Líšni, který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu;
- text potvrzení o přijetí dotace na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně -Líšni", který tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.

3. RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně-Líšni", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně -Líšni" soupisu bankovních účtů přiřazených projektu úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně -Líšni.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


34.

Změna zastupující přísedící v Radě města Brna - RM6/12589

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší jmenování Mgr. Šárky Doležalové zastupující přísedící Rady města Brna s účinností od 29. 10. 2014.

2. RMB jmenuje Mgr. Marka Dvořáka zastupujícím přísedícím Rady města Brna s účinností od 29. 10. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12591

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016" jako nejvhodnější nabídku firmy Ilija Dorovský.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ilijou Dorovským, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB Pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/155/35]
zodpovídá: OZ MMB [45]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


37.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROSTAVBY, a. s. - RM6/12594

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PROSTAVBY, a. s. na zhotovení díla "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16", který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/155/37]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 


36.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení části usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31 - zrušení části zadávacího řízení - RM6/12593

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jan Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí námitky uchazeče Trade FIDES, a. s. ze dne 10. 10. 2014 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 9. 2014, které tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB ruší část usnesení R6/150. schůze RMB konané dne 24. 9. 2014, bod č. 31 pro 2. část veřejné zakázky s názvem "Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku" která zní:


"Rada města Brna vybírá v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou podle ust.. 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) Zavedení služby tísňové péče pro seniory" pro
- 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku jako nejvhodnější nabídku firmy NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ: 258 62 731.

RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou NAM system, a. s. U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ: 258 62 731 na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku, zadanou podle ust. Š 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. ..tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.
bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle ' 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle 111 odst. 5 zákona


Část usnesení týkající se ukládacích ustanovení se bude vztahovat pouze na 1.část této veřejné zakázky.

3. RMB schvaluje a provádí, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nové posouzení a hodnocení nabídek podaných na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.

4. RMB vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona společnost NAM system, a. s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá , IČ: 258 62 731 z další účasti v zadávacím řízení na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku.

 
5. RMB schvaluje
- v návaznosti na provedení nového posouzení a hodnocení nabídek na 2. část veřejné zakázky Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu;
- text rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče NAM system, a. s. z další účasti v zadávacím řízení, které tvoří přílohu č. 22c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

6. RMB ruší část zadávacího řízení na 2. část veřejné zakázky "Zavedení služby tísňové péče pro seniory - rozvody LAN a technologie dispečinku" dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

7. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dokumentů souvisejících s tímto zadávacím řízením včetně rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/155/36]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


38.

Dodatek č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. - RM6/12586

Dotazy členů RMB zodpověděli Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB a Ing. Jan Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.1. RMB schvaluje
- dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi - středoodběr uzavřené dne 25. 9. 2013 na veřejnou zakázku "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno", uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako "zákazník" a společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 jako " dodavatel", týkající se prodloužení trvání smlouvy do 31. 12. 2015, který tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu;

- dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi - maloodběr uzavřené dne 25. 9. 2013 na veřejnou zakázku "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno", uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako "zákazník" a společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 jako "dodavatel", týkající se prodloužení trvání smlouvy do 31. 12. 2015, který tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků specifikovaných výše.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


39.

Odpověď na petici "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova" - RM6/12582

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 


40.

Dar Ilony Dohnálkové statutárnímu městu Brnu - darovací smlouva - RM6/12598

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- přijetí daru - 12 ks odborných publikací v celkové hodnotě 3 502,- Kč;
- darovací smlouvu mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Brnem jako obdarovaným, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


41.

Smlouva o právu provést stavbu a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - lokalita Kozí hora, k. ú. Žabovřesky - RM6/12597

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí žádosti společnosti AVRIOINVEST, a. s. ze dne 8. 10. 2014 a ze dne 24. 10. 2014.

2. RMB schvaluje na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu č. 6313074807 uzavřené dne 19. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností AVRIOINVEST, a. s. a společností Lesy města Brna, a. s. a 11. Pionýrskou skupinou Vlci ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2014 :

- smlouvu o právu provést stavbu, která bude uzavřena mezi statutárním městem Brnem, společností AVRIOINVEST, a. s. a společností Lesy města Brna, a. s., na jejímž základě vznikne společnosti AVRIOINVEST, a. s. právo stavby "Úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky nacházející se na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky včetně napojení na ulici Kroftova" k pozemku p. č. 5179/6 a částem pozemků p. č. 5179/1, 5179/2, 5179/6 a 5179/7, vše v k. ú. Žabovřesky a která tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu;

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62082069 uzavřené dne 18. 3. 2009 mezi statutárním městem Brnem a 11. Pionýrskou skupinou Vlci, jehož předmětem je umenšení předmětu nájmu a tomu odpovídající snížení nájemného, který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o právu provést stavbu a dodatku č. 1, jak jsou specifikovány výše.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

 


42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" - dodatek č. 2 ke smlouvě se společností MEDIA AGE digital, s. r. o. - RM6/12587

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na službu "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno" mezi statutárním městem Brnem a firmou MEDIA AGE digital, s. r. o., Neumannova 357/22, 602 00 Brno , IČ: 29297541, který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/155/42]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 


43.

Žádost nájemce o vrácení části kauce složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 - RM6/12596

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti INTERNI s. r. o., doručenou dne 15. 5. 2014, doplněnou dne 7. 10. 2014 o vrácení části kauce ve výši 32 223,- Kč složené dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010.

2. RMB souhlasí s vrácením části kauce ve výši 32 223 Kč společnosti INTERNI s. r. o. složené na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010 ve znění pozdějších dodatků v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno .

3. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0073100303794 ze dne 19. 8. 2010 ve znění pozdějších dodatků v objektu Domu umění v Brně, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 3.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 


44.

Užití části kauce společnosti OMCG Gastronomy, s. r. o. v likvidaci - RM6/12599

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí zrušení společnosti OMCG Gastronomy s. r. o. a její vstoupení do likvidace ke dni 1. 10. 2014.

2. RMB trvá na započtení kauce ve výši 131.641,- Kč v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 7313034809 ze dne 19. 12. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností OMCG Gastronomy, s. r. o. se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno , IČ 02312085.Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 


45.

Převod zůstatku rezervního fondu společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/12588

Dotazy členů RMB zodpověděli zástupci společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s. doporučuje
představenstvu a vedení společnosti SAKO Brno a. s. projednat zřízení rezervního fondu společnosti SAKO Brno, a. s. a to i s ohledem na převod zůstatku bývalého rezervního fondu společnosti SAKO Brno a. s.

***
2. RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s. ukládá představenstvu společnosti SAKO Brno, a. s. předložit RMB ve funkci valné hromady spol. SAKO Brno, a. s. návrh na změnu stanov společnosti SAKO Brno, a. s.
***
úkol č.: [R6/155/45]
zodpovídá: představenstvo spol. SAKO Brno, a. s. [1001]
termín: [2014-11-04]

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 


46.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 - výsledky I. etapy - RM6/12600

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB bere na vědomí výsledky I. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015.Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva k územnímu řízení o změně dokončené stavby "Nástavba a stavební úpravy areálu hotelu NEPTUN"

Informativní zpráva k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

Vít Blaha, v. r.
JUDr. Jiří Oliva, v. r.


 
 
 
V Brně dne 30. 10. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová