Zápis z RMB R6/156

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
05. 11. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26553&typ=2
Nalezeno adres
96

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/156
konané dne 5. listopadu 2014

 

 
 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a Mgr. Liboru Šťástkovi - schváleno jednomyslně 8 členy. Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - návrh na změnu stanov společnosti

 
 

Schválený program jednání:1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12606


1b.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Nádvorní 3, p. o. - RM6/12615


1c.

Odebrání osobního příplatku ředitelce Školní jídelny Brno, Heyrovského 32 - RM6/12610


2.

Projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec " - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12605


3.

Projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec " - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12604


5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12625


6.

Odpověď na petici "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova" - RM6/12607


7.

"Výstavba centrálního parkoviště Městského kamerového systému - MKDS" - dodávka, montáž a uvedení do provozu - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/126148.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12613


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12608


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis software Povolení k vjezdu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12609


11.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1394/26 k. ú. Lesná do vlastnictví spol. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. - RM6/12620


12.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5541/1 k. ú. Bystrc - RM6/12612


13.

Záměr pronájmu (pachtu) pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 k. ú. Bosonohy - RM6/12611


14.

Nájem sociálních bytů - RM6/12619


15.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 - areál Rybníček 12, k. ú. Ponava - RM6/12603


16.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Veveří 133, k. ú. Žabovřesky - RM6/12601


17.

Žádost společnosti RAPAVOM s. r. o. o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v budově Mečová 5 - RM6/12602


18.

Žádost nájemce o přechodné snížení nájemného za prostory sloužící k podnikání v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v  k. ú. Město Brno a dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/12616


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Revitalizace městské zeleně ve městě Brně - administrace projektů z OPŽP, 14. výzva" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - RM6/12618


20.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - RM6/12617


21.

Odvolání a následné jmenování předsedy konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ku Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM6/12621


22.

Projekt Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu - souhlas s podáním přihlášky Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, o udělení festivalové značky EFFE Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno - RM6/12626


23.

Projekt "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka" - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12623


24.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/12624

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


 

Nepřítomni:

Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl.


 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/12606

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


1b.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Nádvorní 3, p. o. - RM6/12615

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB jmenuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 10. 11. 2014 na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace, Janu Staňkovou, a to na dobu šesti let.

2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 10. 11. 2014 plat ředitelce Mateřské školy Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace, Janě Staňkové, z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/156/1b]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


1c.

Odebrání osobního příplatku ředitelce Školní jídelny Brno, Heyrovského 32 - RM6/12610

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB odebírá, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, osobní příplatek ředitelce Školní jídelny Brno, Heyrovského 32, Bc. Haně Machařové, a to s účinností od 1. 12. 2014.

 
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB písemně informovat ředitelku Školní jídelny o odebrání osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/156/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


2.

Projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec " - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ".

2.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ", který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu,
text potvrzení o přijetí dotace na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ", který tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.3.RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.RMB pověřuje starostu/starostku MČ Brno-Nový Lískovec podpisem


potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ",
soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec ".
Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


3.

Projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec " - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec ".

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec ", který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec ", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace,
s uzavřením smlouvy č. 14202423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec " z úrovně MČ Brno-Nový Lískovec, která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
4.RMB pověřuje starostu/starostku MČ Brno-Nový Lískovec podpisem


smlouvy č. 14202423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec ", včetně jejích případných dodatků,
soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec ".
Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12625

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


6.

Odpověď na petici "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova" - RM6/12607

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí podání označené jako petice "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova".

2.RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna Patriku Pávkovi, Heleny Malířové 4, Brno - osobě oprávněné zastupovat petiční výbor ve styku se státními orgány - na podání označené jako petice "Petice za omezení parkování kamiónů na ulici Seifertova", které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


7.

"Výstavba centrálního parkoviště Městského kamerového systému - MKDS" - dodávka, montáž a uvedení do provozu - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/12614

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "Výstavba centrálního pracoviště Městského kamerového systému - MKDS" - dodávka, montáž a uvedení do provozu.

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB


jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***
úkol č.: [R6/156/07]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Právní služby" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12613

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Právní služby" jako nejvhodnější nabídku JUDr. Milana Švejdy, Ph.D.

2.RMB schvaluje smlouvu na poskytování právních služeb mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Milanem Švejdou, Ph.D., která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy na poskytování právních služeb.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/156/08]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí" jako nejvhodnější nabídku firmy AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava .

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava , která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/156/09]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis software Povolení k vjezdu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/12609

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Servis software Povolení k vjezdu" jako nejvhodnější nabídku firmy Database CZ, spol. s r. o., IČ 255 29 005, Na Bítýškách 582, 664 71 Veverská Bítýška .

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Database CZ, spol. s r. o., IČ 255 29 005, Na Bítýškách 582, 664 71 Veverská Bítýška , která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/156/10]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 

 


11.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1394/26 k. ú. Lesná do vlastnictví spol. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. - RM6/12620

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1394/26 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 36 m²

k. ú. Lesná .

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1394/26 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 36 m²

k. ú. Lesná ,
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., za dohodnutou kupní cenu 96. 760 ,- Kč (tj. 2. 660 ,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1 .000,- Kč správní poplatek) za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


12.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5541/1 k. ú. Bystrc - RM6/12612

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 13.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že dle vyjádření OÚPR MMB ze dne 2. 7. 2014 a ze dne 19. 8. 2014 nemá OÚPR MMB z územního hlediska námitek k prodeji částí pozemků p. č. 5541/1 k. ú. Bystrc zájemcům za podmínky zachování minimální šířky veřejného prostranství (veřejného dopravního prostoru) 7 m.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku:
- dvou částí p. č. 5541/1 - ost. plocha, neplodná půda, o souhrnné výměře 194

k. ú. Bystrc ( 86 m² + 108 m²).


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej


pozemku p. č. 5541/8 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 86 m² v  k. ú. Bystrc xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32. 304 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,
pozemku p. č. 5541/7 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 108 m² v  k. ú. Bystrc xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 40. 312 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


13.

Záměr pronájmu (pachtu) pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 k. ú. Bosonohy - RM6/12611

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx ze dne 16. 9. 2014 o prodloužení nájemní smlouvy č. 6313030270 uzavřené dne 14. 2. 2013.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemků:
- p. č. 754/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- p. č. 832 - orná půda , o výměře 156 m²

- p. č. 2555/5 - orná půda , o výměře 2.736 m²

- p. č. 2555/6 - orná půda , o výměře 925 m²

- p. č. 2555/7 - orná půda , o výměře 1.549 m²

- p. č. 2555/12 - orná půda , o výměře 4.806 m²

- p. č. 2555/18 - orná půda , o výměře 4.453 m²

vše v  k. ú. Bosonohy .

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


14.

Nájem sociálních bytů - RM6/12619

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel,


nájem sociálního bytu 2+kk č. 19 v domě xxxxxxx v Brně xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 1+kk č. 31 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 2+1 č. 29 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 2+kk č. 18 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10d tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 1+kk č. 3D v domě xxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10e tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/156/14]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


15.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 - areál Rybníček 12, k. ú. Ponava - RM6/12603

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Venor s. r. o. o rozšíření předmětu nájmu v areálu Rybníček 12 v  k. ú. Ponava .

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6614032368 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Venor, s. r. o., Lány na důlku 94, 530 02 Pardubice, jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 799/21 o výměře 166 m², část pozemku p. č. 799/10 o výměře 7 m² a část pozemku p. č. 799/11 o výměře 30 m² včetně plechového objektu č. 1 na něm stojícího, vše v  k. ú. Ponava , který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


16.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Veveří 133, k. ú. Žabovřesky - RM6/12601

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Základní umělecké školy Brno, Veveří 133, o souhlas s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Veveří 133.

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - sálu v 1. NP objektu Veveří 133 DIVADELNÍMU STUDIU "V", Veveří 133, Brno , za účelem provozování divadelní činnosti za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


17.

Žádost společnosti RAPAVOM s. r. o. o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v budově Mečová 5 - RM6/12602

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost RAPAVOM s. r. o. o snížení nájemného v budově Mečová 5.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613030244 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RAPAVOM s. r. o. jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v budově Mečová 5 a části pozemku p. č. 439 k. ú. Město Brno na částku 320.616,- Kč za rok, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


18.

Žádost nájemce o přechodné snížení nájemného za prostory sloužící k podnikání v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v  k. ú. Město Brno a dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/12616

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s přechodným snížením nájemného dle smlouvy č. 73032219 o nájmu nebytových prostor, ve znění dodatků č. 1-5 , v objektu Domu pánů z Fanalu za měsíc červenec 2014 až květen 2015 ve výši 20 % měsíčního nájemného z důvodu probíhající rekonstrukce Zelného trhu.

2.RMB schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 73032219 ze dne 10. 2. 1994 v objektu Domu pánů z Fanalu, Zelný trh 9, 602 00 Brno , č. p. 294, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 6.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Revitalizace městské zeleně ve městě Brně - administrace projektů z OPŽP, 14. výzva" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - RM6/12618

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0040100503371 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností McGreen a. s., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec , IČ 276 37 042, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem uvedeného dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


20.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu "Areál dopravní výchovy" - RM6/12617

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost společnosti STAREZ - SPORT, a. s., o prodloužení doby čerpání poskytnuté dotace.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 4012094303 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ - SPORT, a. s., na úhradu provozních a investičních nákladů v rámci přípravy a realizace projektu Areál dopravní výchovy.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem uvedeného dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


21.

Odvolání a následné jmenování předsedy konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ku Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM6/12621

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB odvolává, v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, předsedu konkurzní komise doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D.

2.RMB jmenuje zástupkyni města - Naděždu Křemečkovou - předsedkyní konkurzní komise na obsazení místa ředitel/ka Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, 627 00 Brno, Jihomoravské nám. 2.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


22.

Projekt Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu - souhlas s podáním přihlášky Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, o udělení festivalové značky EFFE Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno - RM6/12626

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním přihlášky Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, v rámci projektu Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu Evropské komise s žádostí o udělení festivalové značky EFFE Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno.

***
2.RMB ukládá ředitelce Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, zajistit odeslání přihlášky do projektu Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu Evropské komise s žádostí o udělení festivalové značky EFFE Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno.
***
úkol č.: [R6/156/22]
zodpovídá: Filharmonie Brno, p. o. [77]
termín: [2014-11-15]

Schváleno jednomyslně 9 členy.23.

Projekt "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka" - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12623

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka.

2.RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace,
s uzavřením smlouvy č. 14227576 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka" z úrovně MČ Brno-Ořešín.
3.RMB pověřuje Mgr. Jana Levíčka, starostu MČ Brno-Ořešín, podpisem


smlouvy č. 14227576 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka", včetně jejích případných dodatků,
soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka".
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


24.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/12624

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


Ověřovatelé:

Mgr. Libor Šťástka, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


V Brně dne 5. 11. 2014
Zapsala Marcela Marečková