Zápis z RMB R6/157

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
12. 11. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26567&typ=2
Nalezeno adres
361

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/157
konané dne 12. listopadu 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Robertu Kerndlovi a MVDr. Vlastimilu Žďárském - schváleno jednomyslně 9 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1.

Organizační a personální záležitosti MMB

(k tomuto bodu nebyl předložen žádný materiál)

 

Schválený program jednání:
2.

Projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12663


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti - převod zůstatku zákonného rezervního fondu - RM6/12632


4.

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. - RM6/12628


5.

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/12629


6.

Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2014 - RM6/12631


7.

Vyhlášení místního referenda - doplnění návrhu přípravného výboru - RM6/12648


8.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12672


9.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2015 - RM6/12627


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská. Horova a Bráfova" - pasportizace - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností AMBERG Engineering Brno, a. s. - RM6/12659


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěru - stavební rekonstrukce" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12658


12.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna ve složení hodnotící komise - RM6/12638


13.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - souhlas s prodloužením lhůty pro podání nabídek v koncesním řízení - RM6/12633


14.

"Park Hvězdička" a ,Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12640


15.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 3519 v k. ú. Černá Pole pro stavbu "Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/12657


16.

Výpůjčky části pozemku p. č. 102/1 ostat. plocha, ostat. komunikace, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří se stavbou účelové komunikace za účelem zřízení a provozování vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženého občana - RM6/12634


17.

Pronájem části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamního panelu o výměře 0,56 m² - RM6/12630


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Vyhodnocení vlivů změny územního plánu města Brna B1/13-0 na udržitelný rozvoj území" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12641


19.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek č. 3, dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12650


20.

Nominace zástupce statutárního města Brna do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci - RM6/12639


21.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/12662


22.

Stanovisko k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy a mateřské školy Basic, o. p. s. - RM6/126


23.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a synlab czech s. r. o. - RM6/12649


24.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12664


25.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizace - RM6/12660


26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (zadní budova)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností DBEST living s. r. o. - R6/12643


27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Lidická 50 - výměna oken v přístavbě objektu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. - RM6/12642


28.

"Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - výběr nejvhodnější nabídky; dodatek č. 2 - RM6/12675


29.

Návrh nájmu sociálního bytu - RM6/12636


30.

Prodloužení doby nájmu bytů - RM6/12637


31.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v budově Žerotínovo nám.6, k. ú. Veveří - RM6/12644


32.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice - RM6/12645


33.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2485/2 v k. ú. Starý Lískovec na dobu 15 let za účelem umístění dočasné stavby - RM6/12652


34.

Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o prominutí dlužného nájemného za pronájem, pozemku p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole - RM6/12670


35.

Žádost o prominutí dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Jánská 18/20 v k. ú. Město Brno - RM6/12665


36.

Dodatky ke smlouvám týkající se užívání nemovitostí pro umístění reklamních zařízení, umístění prodejních automatů, umístění komunikačních zařízení a umožnění práva průjezdu - RM6/12646


37.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 473 včetně budovu Staňkova čp. 386, č. or. 47 jako jeho součásti, vše v k. ú. Ponava - RM6/12655


38.

Pronájem pozemku p. č. 252 v k. ú. Lesná - RM6/12669


39.

Pronájem části pozemku p. č. 6273 k. ú. Líšeň - RM6/12667


40.

Pronájem části pozemku p. č. 886 k. ú. Lesná - RM6/12668


41.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 2942 na pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/12661


42.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - RM6/12651


43.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6399/1 v k. ú. Bvstrc - RM6/12654


44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 693/2 k. ú. Jundrov - RM6/12656


45.

Záměr směny části pozemku p. č. 3125/165 k. ú. Řečkovice a návrh směny pozemku p. č. 3125/472 v k. ú. Řečkovice v ul. Vlasty Pittnerové za pozemku p. č. 2532/3, p. č. 2532/41 p. č. 2569/12 a p. č. 2576/22 při místní komunikací ul. Hapalova, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/12653


46.

Návrh změny usnesení Z6/037. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 97 - návrh směny částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - RM6/12671


47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Starobrněnská 20 - oprava střechy" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/12666


48.

"Přestavba železničního uzlu Brno" - prohlášení statutárního města Brna - RM6/12647


49.

"Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - rozpočtové opatření - RM6/12673


50.

Termín ustavujícího zasedání ZMB pro volební období 2014-2018 - RM6/12674


Bod 15 byl projednán po bodě 17Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

Vít Blaha, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.


 


2.

Projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/12663

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ".

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ", který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřením smlouvy č. 14193323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " z úrovně MČ Brno-Královo Pole, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřujeIng. Karin Karasovou, starostku MČ Brno-Královo Pole- k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno " a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu;
- podpisem smlouvy č. 14193323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ";
- podpisem soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ",Ing. Markétu Hánovou, vedoucí Odboru majetkového ÚMČ Brno-Královo Pole- k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu "Zateplení tělocvičny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ", konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů a faktur.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti - převod zůstatku zákonného rezervního fondu - RM6/12632

Dotazy členů RMB zodpověděli zástupci společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s.schvaluje
- stanovy akciové společnosti SAKO Brno. a. s., které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu;
- převod zůstatku zákonného rezervního fondu ve výši 12 975 365,60 Kč na nově zřízený statutární rezervní fond.pověřujeprimátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" společnosti SAKO Brno, a. s. v souladu s přijatým usnesením, pro část usnesení týkající se stanov formou veřejné listiny.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


4.

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. - RM6/12628

Bylo hlasováno bez rozpravy.


Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.bere na vědomív souladu s ustanovením § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích)
zánik funkce členů představenstva:
Ing. Petra Kratochvíla
Jiřího Idese

- Mgr. Josefa Haluzy
Mgr. Mariána Hnáta
Ludvíka Kadlece
dnem 16. 11. 2014 z důvodu uplynutí 4 letého funkčního období


volí
Ing. Petra Kratochvíla
Jiřího Idese

- Mgr. Josefa Haluzu
Mgr. Mariána Hnáta
Ludvíka Kadlece
do funkce člena představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s., s účinností ode dne 17. 11. 2014;


bere na vědomív souladu s ustanovením § 453 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích)
zánik funkce členů dozorčí rady:

Ing. Petry Vítkové

- Bc. Aleše Jakubce

- Ing. Ladislava Býčka
Dušana Pazdírka
dnem 16. 11. 2014 z důvodu uplynutí 4 letého funkčního období


volí
Ing. Petru Vítkovou

- Bc. Aleše Jakubce

- Ing. Ladislava Býčka

- Dušana Pazdírka

do funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s., s účinností ode dne 17. 11. 2014;


schvalujev souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích) smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena ve společnosti Brněnské komunikace a. s.bere na vědomív souladu s ustanovením § 442 a § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích), v platném znění,
Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.pověřujeprimátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 
5.

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/12629

Bylo hlasováno bez rozpravy.


Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.bere na vědomív souladu s ustanovením § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích) zánik funkce členů představenstva:
- Ladislava Macka
- Jiřího Zorníka,
- Mgr. Mariána Hnáta
- Ing. Petra Kratochvíla
- Bc. Marii Paděrové
- Mgr. Pavla Sázavského, MBA
dnem 16. 11. 2014 z důvodu uplynutí 4 letého funkčního obdobívolí- Ladislava Macka
- Jiřího Zorníka
- Mgr. Mariána Hnáta
- Ing. Petra Kratochvíla
- Bc. Marii Paděrové
- Mgr. Pavla Sázavského, MBA
do funkce člena představenstva společnosti STAREZ - SPORT, a. s., s účinností ode dne 17. 11. 2014;bere na vědomív souladu s ustanovením § 453 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích)
zánik funkce členů dozorčí rady:
- Ing. Ladislava Býčka,
- Jarmily Kouřilové,
dnem 16. 11. 2014 z důvodu uplynutí 4 letého funkčního obdobívolí- Ing. Ladislava Býčka
- Jarmilu Kouřilovou
do funkce člena dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s., s účinností ode dne 17. 11. 2014;schvalujev souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích) smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady; Smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena ve společnosti STAREZ - SPORT a.s.;bere na vědomív souladu s ustanovením § 442 a § 452 zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost, které tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu;
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;pověřujeprimátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


6.

Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2014 - RM6/12631

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna udělit, v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna, Cenu města Brna pro rok 2014 v jednotlivých oblastech následovně:


v oblasti technické vědy: prof. Ing. Petru Vavřínovi, DrSc.
v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Miloslavu Druckmüllerovi, CSc.
v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc.
v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Ivetě Černé
v oblasti výtvarné umění a design: Bohuslavu Woodymu Vašulkovi
v oblasti hudba: Magdaleně Kožené
v oblasti literární činnost a publicistika: PhDr. Vítu Závodskému
v oblasti dramatické umění: prof. PhDr. Václavu Cejpkovi
v oblasti sport: prof. PhDr. Michalu Charvátovi, CSc.
v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Dr. Ferdinandu Trauttmandsdorfovi
v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Mgr. Zdeňku Křivkovi in memoriam
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


7.

Vyhlášení místního referenda - doplnění návrhu přípravného výboru - RM6/12648

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení, dle předloženého doplňujícího materiálu.

1. RMB bere na vědomí
- doplnění návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně o možný termín jeho konání,
- právní analýzu možnosti dodatečné změny návrhu na konání místního referenda o možný termín jeho konání.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí doplnění návrhu přípravného výboru a tuto právní analýzu.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zapracovat doplnění návrhu přípravného výboru a právní analýzu do materiálu předkládaného Zastupitelstvu města Brna.
***
úkol č.: [R6/157/7]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


8.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12672

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


9.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2015 - RM6/12627

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- tarif vodného bez DPH ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,39 Kč/m³

- tarif stočného bez DPH ve vý&#$02i . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,36 Kč/m³
- tarif vodného a stočného bez DPH celkem . . . . . . . . 64,75 Kč/m³
- tarif vodného a stočného vč. 15% DPH celkem . . . . 74,46 Kč/m³


s splatností od 1. 1. 2015,

- dodatek č. 1003 k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1003.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská. Horova a Bráfova" - pasportizace - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností AMBERG Engineering Brno, a. s. - RM6/12659

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - pasportizace jako nejvhodnější nabídku firmy AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašínského 313/10, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnosti AMBERG Engineering Brno, a. s., Ptašínského 313/10, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/157/10]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12658

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Březová nad Svitavou, II BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce" jako nejvhodnější nabídku firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68,602 00 Brno .

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/157/11/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.***
úkol č.: [R6/157/11/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


12.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna ve složení hodnotící komise - RM6/12638

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/139. schůze konané dne 14. 5. 2014, bod 6 tak, že

- místo člena hodnotící komise Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora jmenuje členem hodnotící komise Ing. Janu Drápalovou, členku ZMB,

- místo náhradníka člena hodnotící komise Ing. Jany Drápalové, členky ZMB jmenuje náhradníkem člena hodnotící komise Mgr. Martina Andera, Ph.D., člena ZMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


13.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - souhlas s prodloužením lhůty pro podání nabídek v koncesním řízení - RM6/12633

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno", nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 8 odst. 3) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno v rámci tohoto koncesního řízení.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek všem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikace a kteří byli vyzváni k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno".***
úkol č.: [R6/157/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/157/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


14.

"Park Hvězdička" a ,Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce) - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/12640

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost zhotovitele o změnu termínu předání stavby.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., IČ: 25342100 na zhotovení díla "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - 1. část veřejné zakázky (stavební práce), který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/157/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/157/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


16.

Výpůjčky části pozemku p. č. 102/1 ostat. plocha, ostat. komunikace, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří se stavbou účelové komunikace za účelem zřízení a provozování vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženého občana - RM6/12634

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 102/1 - ostat. plocha, ostat. komunikace, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří se stavbou účelové komunikace paní xxxxx xxxxxxxxxx za účelem zřízení a provozování vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženého občana za podmínek dle smlouvy o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


17.

Pronájem části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamního panelu o výměře 0,56 m² - RM6/12630

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části stropní plochy v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění 1 ks světelného reklamního panelu o výměře 0,56 m2, pro xxxxx xxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem nájemní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 
 
 


15.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 3519 v k. ú. Černá Pole pro stavbu "Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/12657

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 
 


18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Vyhodnocení vlivů změny územního plánu města Brna B1/13-0 na udržitelný rozvoj území" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/12641

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování díla "Vyhodnocení vlivů změny územního plánu města Brna B1/13-0 na udržitelný rozvoj území" jako nejvhodnější nabídku společnosti AMEC s. r. o., se sídlem Křenová 58, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AMEC s. r. o., se sídlem Křenová 58, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


19.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek č. 3, dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/12650

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dodatek č. 3 a dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí dodatek č. 3 a dodatek č. 4 k rozhodnutí o poskytnutí dotace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


20.

Nominace zástupce statutárního města Brna do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci - RM6/12639

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB deleguje Dr. Ing. Marii Zezůlkovou, vedoucí Kanceláře strategie města, jako zástupkyni města, a Mgr. Jana Holečka, vedoucího Referátu tvorby strategie a regionální spolupráce, jako náhradníka, do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci.

***
2. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o usnesení Rady města Brna ve věci delegování zástupce statutárního města Brna do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci.
***
úkol č.: [R6/157/20]
zodpovídá: KSMB [17]
termín: [2014-11-20]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


21.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/12662

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


poskytnutí neinvestičních transferů v celkové výši 470 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o neinvestiční transfery v roce 2014 - 2. kolo" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 30. 4. 2015;
rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů městským částem.
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 


22.

Stanovisko k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy a mateřské školy Basic, o. p. s. - RM6/12635

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost soukromé Základní školy a mateřské školy Basic, o. p. s, o stanovisko ke změně zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků této školy.

2. RMB nemá námitek k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy a mateřské školy Basic, o. p. s. v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. p) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 


23.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a synlab czech s. r. o. - RM6/12649

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schva1uje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu budovy Nerudova 9, 11 část budovy č. p. 321, občanská vybavenost - nemovitá kulturní památka, která je součástí pozemku parcelní č. 1043, k. ú. Veveří , obec Brno, okres Brno-město, v 2. nadzemním podlaží, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a synlab czech s. r. o , která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 


24.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/12664

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické úpravě v příloze.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících k podnikání za účelem provozu knihovního klubu s občerstvením, se zázemím, prostory pro návštěvníky a sociálním zařízením v I. NP o celkové výměře 134,78 m² v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, na adrese Kobližná 4, č. p. 70, který je sou&#$03ástí pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno , vše předáno k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.

2. RMB schvaluje

- text záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - knihovního klubu s občerstvením v I. NP o celkové výměře 134,78 m² v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, na adrese na adrese Kobližná 4, č. p. 70, který je součástí pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno ;

- podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených prostor sloužících k podnikání;

Text záměru a podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/157/24]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


25.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizace - RM6/12660

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

- výjimku ze Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 2, Hospodaření s majetkem, Článku 4. Nakládání s movitým majetkem, bodu 4.6 Rozhodování o nakládání s nepotřebným majetkem - Pořizovací cena nad 40.000,00 Kč, bod b), spočívající ve schválení naložení s nepotřebným majetkem Radou města Brna bez předchozího projednání v Komisi majetkové RMB;

- prodej a vyřazení z účetní evidence 203 ks polstrovaných sedadel, inv. č. SMV 8, v pořizovací ceně 1.098.00,00 Kč, zůstatkové ceně 15.250,00 Kč, pořízeného v roce 2008, předaného k hospodaření Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, a to minimálně za odhadní cenu, tj. 1 ks sedadla za 823,00 Kč bez DPH, 996,00 včetně DPH, pro počet 203 ks sedadel 167.069,00 Kč bez DPH, 202.188,00 Kč včetně DPH.

Schváleno jednomyslně 6 členy.


 
 


26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (zadní budova)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností DBEST living s. r. o. - R6/12643

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (zadní budova)" jako nejvhodnější nabídku společnosti DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/157/26]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Lidická 50 - výměna oken v přístavbě objektu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. - RM6/12642

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Lidická 50 - výměna oken v přístavbě objektu" jako nejvhodnější nabídku společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., Kounicova 67, 602 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., Kounicova 67, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/157/27]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 


28.

"Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - výběr nejvhodnější nabídky; dodatek č. 2 - RM6/12675

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - dodatečné stavební práce č. 2.

2. RMB bere na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB vybírá pro veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - dodatečné stavební práce č. 2 jako nejvhodnější společnou nabídku
- společnosti CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
- společnosti CGM Czech, a. s., Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové , sdružených ve sdružení
"Sdružení pro realizaci - Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39".

 
4. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6214051924 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - dodatečné stavební práce č. 2 mezi statutárním městem Brnem a Sdružením pro realizaci - Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39, jehož účastníky jsou společnost CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč a společnost CGM Czech, a. s., Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové , který tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a úředním věstníku EU.
T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/157/28/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/157/28/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/157/28/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/157/28/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/157/28/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
Schváleno jednomyslně 6 členy.

 


29.

Návrh nájmu sociálního bytu - RM6/12636

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje ve smyslu č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel nájem sociálního bytu 2+kk č. 31 v domě Bratislavská 62 v Brně xxxxx xxxxxx, bytem Brno, Milady Horákové 17, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/157/29]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


30.

Prodloužení doby nájmu bytů - RM6/12637

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- prodloužení doby nájmu služebního 2pokojového bytu č.lA v přízemí domu Francouzská 44 v Brně xxxxxx xxxxxxx, bytem Brno, Francouzská 44, po dobu výkonu práce domovníka, nejdéle na 1 rok, za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

- prodloužení doby nájmu sociálního bytu 1+kk č. 6 v domě Francouzská 64 v Brně xxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Francouzská 64, o 2 roky;

- prodloužení doby nájmu bytu 1+kk č. 21 v domě Spolková 3 v Brně xxxx xxxxxxxxxx, Brno, Spolková 3, o 1 rok;

- prodloužení doby nájmu 1pokojového bytu č. 15 v domě Josefská 21 v Brně xxxxx xxxxxxxxx, bytem Brno, Josefská 21, o 1 rok;

- prodloužení doby nájmu 1pokojového bytu č. 12 v domě Jánská 18 v Brně xxxx xxxxxxx, bytem Brno, Jánská 18, o 1 rok;

- prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 7 v domě Jánská 23 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Jánská 23, o 1 rok.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/157/30]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


31.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří - RM6/12644

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti NATURA SIBERICA CZ, s. r. o. o souhlas s podnájmem místnosti č. 105 v budově Žerotínovo nám. 6.

2. RMB souhlasí s podnájmem místnosti č. 105 o výměře 16,54 m² v 1.NP budovy Žerotínovo nám. 6, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří Michaele Serafínové, IČ 66549442, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav, za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 


32.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice - RM6/12645

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti FRITSCHER, spol. s r. o. a ZUŠ Františka Jílka o prodloužení smlouvy o podnájmu, týkající se části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice.

2. RMB souhlasí s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice o výměře 250 m² společnosti FRITSCHER, spol. s r.o., Olomoucká 27, 618 00 Brno pro zřízení stavebního dvora pro stavbu sousedícího objektu OC Union na ul. Vídeňská 77, Brno za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


33.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2485/2 v k. ú. Starý Lískovec na dobu 15 let za účelem umístění dočasné stavby - RM6/12652

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-Starý Lískovec předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statut&#$07rního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem na dobu 15 let - části pozemku p. č. 2485/2 ostatní plocha o výměře 100 m² z celkov&#$09 výměry 1028 m² v k. ú. Starý Lískovec za účelem umístění dočasné stavby a za podmínek konceptu nájemní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 


34.

Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o prominutí dlužného nájemného za pronájem pozemku p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole - RM6/12670

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


 
1. RMB bere na vědomí
- žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22. 9. 2014 o prominutí úhrady dlužného nájemného ve výši 8.447,01 Kč za užívání části pozemku p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole o výměře 90 m² v období od 7. 12. 2012 do 31. 12. 2014 na základě nájemní smlouvy č. 5613031335;


- skutečnost, že žádost o prominutí dluhu Ředitelství silnic a dálnic ČR je řešena jak z úrovně města Brna, tak z úrovně městské části Brno-Královo Pole, neboť pozemek p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole byl Z6/026. Zastupitelstvem města Brna konaným dne 3. 9. 2013 svěřen městské části Brno-Královo Pole a z tohoto důvodu přísluší z celkové částky ve výši 8. 447,01 Kč poměrná část nájemného ve výši 3. 020,16 Kč za období od 7. 12. 2012 do 2. 9. 2013 (tj. do svěření pozemku městské části) statutárnímu městu Brnu a poměrná část nájemného ve výši 5.426,85 Kč za období od 3. 9. 2013 (tj. od svěření pozemku městské části) do 31. 12. 2014 městské části Brno-Královo Pole;

- skutečnost, že Rada městské části Brno-Královo Pole na své 92. schůzi konané dne 22. 10. 2014 souhlasila s prominutím dlužného nájemného Ředitelství silnic a dálnic ČR za pronájem pozemku p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole za období od 3. 9. 2013 do 31. 12. 2014 a o prominutí dluhu z úrovně městské části informovala dopisem ze dne 30. 10. 2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR;

- skutečnost, že pozemek p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole byl pronajat jako dočasný zábor pro stavbu "Silnice 1/42 Brno, VMO Dobrovského B" jako sdružené investice statutárního města Brna a Ředitelství silnic a dálnic ČR;

 
 
 
2. RMB souhlasí s prominutím dlužného nájemného ve výši 3.020,16 Kč včetně DPH Ředitelství silnic a dálnic ČR za užívání části pozemku p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole o výměře 90 m² v období od 7. 12. 2012 do 2. 9. 2013 na z&#$07kladě nájemní smlouvy č. 5613031335 pro dočasný zábor za účelem stavby "Silnice 1/42 Brno, VMO Dobrovského B" jako sdružené investice statutárního města Brna a Ředitelství silnic a dálnic ČR s ohledem na rozhodnutí městské části Brno-Královo Pole ohledně prominutí dlužného nájemného.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


35.

Žádost o prominutí dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Jánská 18/20 v k. ú. Město Brno - RM6/12665

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Písečník 87, 614 00 Brno o prominutí dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Jánská 18/20 v k. ú. Město Brno .

2. RMB schvaluje prominutí dluhu ve výši 4 213,- Kč, který představuje dlužné nájemné za užívání nebytových prostor ve dvorním traktu objektu Jánská 18/20 v k. ú. Město Brno , xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Písečník 87, 614 00 Brno , za podmínky, že Veronika Tesaříková poskytne statutárnímu městu Brnu veškerou potřebnou součinnost k převedení odběrného místa el. energie ve výše uvedených nebytových prostorách na statutární město Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


36.

Dodatky ke smlouvám týkající se užívání nemovitostí pro umístění reklamních zařízení, umístění prodejních automatů, umístění komunikačních zařízení a umožnění práva průjezdu - RM6/12646

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 66090305220, týkající se úpravy nájemného za užívání plochy na pozemcích p. č. 928/1, 929/1, 935/2, 936/2 a 937/2 v k. ú. Staré Brno , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a AVENIR Praha, spol. s r. o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ploch oplocení č. 6614032852, týkající se úpravy nájemného za užívání plochy na části oplocení na pozemku p. č. 456/9 v k. ú. Ponava , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RENGL, s.r.o., Zákopnická 354, 460 14 Liberec jako nájemcem;
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66110301746, týkající se úpravy nájemného za užívání oplocení na pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RENGL, s. r. o., Zákopnická 354, 460 14 Liberec jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy oplocení č. 6614032737, týkající se úpravy nájemného za užívání plochy na části oplocení na pozemku p. č. 458 v k. ú. Ponava , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a UROLOGIE Prof.Pacík, s. r. o., Lidická 13, 602 00 Brno jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamy č. 66072019, týkající se úpravy nájemného za užívání plochy stěn budovy Kounicova 67, č. p. 949, která je součástí pozemku p. č. 1743/1 v k. ú. Veveří , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1.  1 . 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Allrisk, s. r. o., Komárovská 263/20A, 617 00 Brno jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamy č. 6612030619, týkající se úpravy nájemného za užívání plochy štítové stěny budovy Mendlovo nám. 15, č. p.25, která je součástí pozemku p. č. 938 v k. ú. Staré Brno , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy oplocení k umístění reklamy č. 6612034471, týkající se úpravy nájemného za užívání části oplocení na pozemku p. č. 458 v k. ú. Ponava , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxxxx, Veveří 75, 602 00 Brno jako nájemcem;

Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění a o provozování prodejních automatů č. 66052065, týkající se úpravy poplatků za užívání nebytových prostor v budovách MMB, a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti poplatků a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Drinkmatic, s. r. o., Dubová 13, Brno jako nájemcem;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění nápojových automatů č. 6613174207, týkající se úpravy úplaty za užívání nebytových prostor v budovách MMB, a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti úplaty a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha jako provozovatelem;

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66062036, týkající se úpravy nájemného za užívání nebytových prostor a části střechy a část obvodového pláště v budově Zámečnická 2, č. p. 90 , která je součástí pozemku p. č. 530 v k. ú. Město Brno , pro umístění komunikačních zařízení, a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 jako nájemcem;

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 66082037, týkající se úpravy nájemného za užívání nebytových prostor a části střechy v budově Charbulova 137, č. p.100 , která je součástí pozemku p. č. 2154 v k. ú. Černovice , pro umístění komunikačních zařízení, a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015 ,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako nájemcem;

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 66082036, týkající se úpravy nájemného za užívání nebytových prostor a části stěny střešní atiky v budově Žerotínovo nám. 6, č.p.533 , která je součástí pozemku p.č. 345/1 v k.ú. Veveří , pro umístění komunikačních zařízení, a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti nájemného a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako nájemcem;

Dodatek č. 1 k dohodě o právu průjezdu č. 62999307, týkající se úpravy úplaty za umožnění průjezdu motorových vozidel z veřejné komunikace na ulici Koliště na pozemek p. č. 570, vše v k. ú. Zábrdovice přes budovu Koliště 19a, č. p. 793, která je součástí pozemku p. č. 558/1 , a část pozemku p. č. 558/1, vše v k. ú. Zábrdovice , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti úplaty a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a xxxxxx xxxxxxxxxx, Jakubské nám. 2, 602 00 Brno , xxxx xxxxxx, Bollwerkstrasse 60, 4102 Binningen, Švýcarsko, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Albertgasse 16, 1080 Wien, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Döblinger Hauptstrasse 87, 1190 Wien a xxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Reisnerstrasse 41, 1030 Wien jako uživateli;

Dodatek č. 1 k dohodě o právu průjezdu č. 66100305474, týkající se úpravy úplaty za umožnění průjezdu motorových vozidel z veřejné komunikace na ulici Lidická na pozemek p. č. 1451/2, vše v k. ú. Veveří přes budovu Lidická 11, č. p. 696, která je součástí pozemku p.č. 1452/1 , a část pozemku p.č. 1452/1, vše v k.ú. Veveří , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti úplaty a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxxxxx, CSc, Lidická 13, 602 00 Brno , xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lidická 13, 602 00 Brno a xxxxx xxxxxxxxxx, Syrovice 247 jako uživateli;

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a dohodě o právu průjezdu č. 6612030002, týkající se úpravy nájemného za užívání pozemku p. č. 556/6 v k. ú. Zábrdovice za účelem parkování služebních vozidel a úhrady za průjezd z veřejné komunikace z ulice Koliště přes budovu Koliště 19a, č. p. 793, která je součástí pozemku p. č. 558/1 , přes pozemek p. č. 558/1 a přes pozemek p. č. 556/7 na pozemek p. č. 556/6, vše v k. ú. Zábrdovice , to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti úplaty a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ČR - Generálním ředitelstvím cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 jako nájemcem;

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 74002006, týkající se úpravy nájemného za užívání pozemku p.č. 412/16 v k. ú. Tuřany k zajištění dostupnosti pozemků p.č. 413 a 414 , oba v k. ú. Tuřany , a to navýšením o částku DPH, úpravy data splatnosti úplaty a doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění, s účinností od 1. 1. 2015,
uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sokolnická 59, 620 00 Brno jako nájemcem;

které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených dodatků.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


37.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 473 včetně budovy Staňkova čp. 386, č. or. 47 jako jeho součásti, vše v k. ú. Ponava - RM6/12655

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Diecézní charity Brno dne 10. 9. 2014 o prodloužení nájemní smlouvy č. 6312035334, uzavřené dne 14. 2. 2013 ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je užívání dále uvedené nemovitosti za účelem poskytování registrované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Markéty.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 473 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 720 m² včetně budovy Staňkova čp. 386, č. or. 47 jako jeho součásti, vše v k. ú. Ponava.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 


38.

Pronájem pozemku p. č. 252 v k. ú. Lesná - RM6/12669

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 38-40. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebyla přijata.


 
 
 


39.

Pronájem části pozemku p. č. 6273 k. ú. Líšeň - RM6/12667

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.

 

 
 


40.

Pronájem části pozemku p. č. 886 k. ú. Lesná - RM6/12668

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 


41.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 2942 na pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/12661

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- nabídku spol. MiTTaG spol. s r. o. ze dne 24. 9. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově č. p. 2942, způsob využití jiná st., stojící na pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 17.113.430,- Kč + DPH 21%;

- nabídku společnosti MiTTaG spol. s r. o. ze dne 24. 9. 2014 na prodej pozemku p. č. 961/1 - ost. pl., jiná p1., o výměře 248 m² v k. ú. Královo Pole ;

- skutečnost, že z úrovně MČ Brno-Královo Pole ke dni zpracování tohoto materiálu k postoupení práv a závazků z uzavřené nájemní smlouvy ze dne 9. 12. 1994 ve znění jejích dodatků nedošlo.

 
2. RMB nesouhlasí
- s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna k budově č. p. 2942, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole ;

- s nabytím pozemku p. č. 961/1 ost. p1., jiná p1., o výměře 248 m² v k. ú. Královo Pole .

3. RMB doporučuje Městské části Brno Královo-Pole nesouhlasit s uzavřením dohody o postoupení práv a závazků ze smlouvy o nájmu pozemků p. č. 961/2, p. č. 961/3, p. č. 962 a p. č. 963/2 v k. ú. Královo Pole uzavřené mezi Městem Brnem - MČ Brno-Královo Pole jako pronajímatelem a firmou MiTTaG, s. r. o. jako nájemcem ze dne 9. 12. 1994 ve znění dodatků na kupujícího budovy č. p. 2942, způsob využití jiná stavba stojící na pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole .

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 


42.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - RM6/12651

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomískutečnost, že zájem o realizaci prodeje pozemků v k.ú. Černá Pole , tvořících předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova projevili:
- manželé xxxxxx a xxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1312 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 83 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 175. 366 ,- Kč (na účet města složena dne 16. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012707 uzavřena dne 25. 7. 2014 , vklad proveden dne 27. 8. 2014, s právními účinky ke dni 30. 7. 2014),
- xxxxxxaxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1226 - ostatní plocha , zeleň, o v&#$06měře 79 v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 166. 963 ,- Kč (na účet města složena dne 23. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012705 uzavřena dne 6. 8. 2014, vklad proveden dne 2. 9. 2014, s právními účinky ke dni 11. 8. 2014),
- manželé xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1315 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 82 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 173. 266 ,- Kč (na účet města složena dne 15. 7. 2014 , kupní smlouva č. 6314012706 uzavřena dne 25. 7. 2014 , vklad proveden dne 27. 8. 2014, s právními účinky ke dni 30. 7. 2014),
- xxxxxxxxxxx xxxxxx - prodej pozemku p. č. 1242 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 91 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 192. 173 ,- Kč (na účet města složena dne 12. 8. 2014 ) a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06001/558 na části pozemku p. č. 1242 ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 6314172709 uzavřena dne 3. 9. 2014, vklad proveden dne 6. 10. 2014, s právními účinky ke dni 10. 9. 2014),
- xxxxxxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1235 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 75 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 158. 560 ,- Kč (na účet města složena dne 13. 8. 2014 , kupní smlouva č. 6314013016 uzavřena dne 11. 9. 2014 , vklad proveden dne 9. 10. 2014, s právními účinky ke dni 17. 9. 2014),
- manželé xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1318 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 77 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 162. 762 ,-Kč (na účet města složena dne 24. 9. 2014 , kupní smlouva č. 6314013154 ze strany kupujících podepsána dne 23. 9. 2014,
- xxxxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1321 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 166. 963 ,- Kč (na účet města složena dne 30. 9. 2014 , kupní smlouva č. 631 401 2775 ze strany kupující podepsána dne 3. 10. 2014,
- xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx - prodej pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 84 m² v k. ú. Černá Pole za dohodnutou kupní cenu 177.467,- Kč (na účet města složena dne 3. 10. 2014 ) a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06002/1390 na části pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 6314172708 ze strany kupujících podepsána dne 9. 10. 2014.přípis xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx
ze dne 8. 9. 2014 a přípisy xxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a manželů xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze dne 29. 9. 2014 - sdělení nesouhlasů s majetkoprávním řešením užívacích vztahů k pozemkům p. č. 1245, p. č. 1324/2, p. č. 1238, p. č. 1232, p. č. 1229 a p. č. 1240/2 v k. ú. Černá Pole realizací prodeje za jednotkovou kupní cenu 2.020,- Kč/m² (s navýšením o náklady spojené s převodem) nebo realizací pronájmu za jednotkové nájemné 20,- Kč/m²/rok, s protinávrhem jednotkové kupní ceny 200,- Kč/m²,
"Návrh na dispozici s majetkem města a Návrh na využití nemovitosti"ze strany xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx vč. pracovní verze geometrického plánu č. 1248-23/2014 pro k. ú. Černá Pole a přípisu ze dne 28. 9. 2014 - žádost o prodej části pozemku p. č. 1245 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 18 m² v k. ú. Černá Pole pod přístupovou cestou k rodinnému domu Hansmannova 477/6.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1245 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 18 m² v k. ú. Černá Pole .

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 84 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxx xxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxx xxxxxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 177.467,- Kč;

a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06002/1390 na části pozemku p.č. 1309 ostatní plocha , zeleň, v k. ú. Černá Pole , s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

b) prodej pozemku p.č. 1318 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 77 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxx. xxxx a xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 162 .762,- Kč,

c) prodej pozemku p.č. 1321 - ostatní plocha , zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 166 .963,- Kč,

s řešením předchozího užívání pozemků p. č. 1309, p. č. 1318 a p. č. 1321 v k. ú. Černá Pole bez majetkoprávního vypořádání užívacích vztahů ze strany uživatelů bez úhrady kompenzace za předchozí období.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 


43.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6399/1 v k. ú. Bvstrc - RM6/12654

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 6399/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 7 m² v k. ú. Bystrc .

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 6399/1 - zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 7 m² v k. ú. Bystrc do spoluvlastnictví vlastníků jednotek - stavby č. p. 1264, způsob využití garáž na pozemcích p. č. 6399/1, 6399/2, 6399/4 v k. ú. Bystrc podle výše jejich spoluvlastnických podílů za dohodnutou kupní cenu 11. 921 ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 693/2 k. ú. Jundrov - RM6/12656

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 693/2 - zahrada , o výměře 198 m² v k. ú. Jundrov.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


45.

Záměr směny části pozemku p. č. 3125/165 k. ú. Řečkovice a návrh směny pozemku p. č. 3125/472 v k. ú. Řečkovice v ul. Vlasty Pittnerové za pozemku p. č. 2532/3, p. č. 2532/41 p. č. 2569/12 a p. č. 2576/22 při místní komunikací ul. Hapalova, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/12653

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 


46.

Návrh změny usnesení Z6/037. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 97 - návrh směny částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky , v ul. Dunajevského - RM6/12671

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že mezi statutárním městem Brnem jako stranou první a xxx. xxxxxx xxxxxxxx jako stranou druhou byla dne 22. 10. 2014 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z6/037. konaného dne 7. 10. 2014, bod č. 97, uzavřena směnná smlouva č. 6314043817 na směnu částí pozemků p. č. 524/2 o výměře 23 m² a p. č. 525/1 o výměře 38 m² za části pozemků p. č. 524/1 o výměře 8 m², a p. č. 4814/5 o výměře 53 m², vše v k. ú. Žabovřesky , ke které byl ze strany xxx. xxxxx xxxxxxxxx, zastoupeného Ing. Ivo Tatranem, jednatelem společnosti Projektservis s. r. o., přiložen katastrálním úřadem potvrzený geometrický plán č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky , který předmět směny na straně statutárního města Brna vymezuje v rozporu s usnesením Zastupitelstva města Brna a nelze tak realizovat vklad vlastnických práv z uvedené směnné smlouvy do katastru nemovitostí,

- rozdíly mezi katastrálním úřadem nepotvrzeným a potvrzeným geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky , spočívající ve změně písemného označení oddělovaných částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna. Dle geometrického plánu nepotvrzeného katastrálním úřadem část pozemku p. č. 524/2 v k. ú. Žabovřesky o výměře 23 m², označená písmenem "f", je v geometrickém plánu potvrzeném katastrálním úřadem rozdělena na část "f" o výměře 18 m² a část "j" o výměře 5 m² a část pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², dle geometrického plánu nepotvrzeného katastrálním úřadem označená písmenem "b", je v geometrickém plánu potvrzeného katastrálním úřadem označená písmenem "i". Plošný rozsah směny zůstává beze změny.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/037. konaného dne 7. 10. 2014, bod č. 97, které zní:


"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu:
- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 23 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto &#$03ást se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 zahrada o výměře 482 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nově označeného pozemku p. č. 524/1 zahrada o výměře 505 m² v k. ú. Žabovřesky ,
- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "b", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 45 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "a", do nově označeného pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Žabovřesky , o celkové výměře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna za

- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",
- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c",
kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxx xxxxx xxxxxxxxx bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu

- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky , o výměře 18 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 414 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nově označeného pozemku p. č. 524/1 - zahrada , o výměře 432 m² v k. ú. Žabovřesky ,
- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "i",
- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 5 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "j",
kteréžto části se slučují s částmi pozemků p. č. 524/1 zahrada v k.ú. Žabovřesky o výměře 21 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "k" a p. č. 4814/5 ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky , o výměře 27 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "l", do nově označeného pozemku p. č. 525/10 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 91 m² v k. ú. Žabovřesky , o celkové výměře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna za

- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",

- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha , jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c",
kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxxx bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 


47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Starobrněnská 20 - oprava střechy" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/12666

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Starobrněnská 20 - oprava střechy" jako nejvhodnější nabídku společnosti FALTON spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno .

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností FALTON spol. s r. o., Langrova 43, 627 00 Brno , která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/157/47]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


48.

"Přestavba železničního uzlu Brno" - prohlášení statutárního města Brna - RM6/12647

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje prohlášení statutárního města Brna ve věci převzetí zastoupení a poskytování právních služeb advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s. r. o., Správě železniční dopravní cesty, s. o., při přípravě akce "Přestavba železničního uzlu Brno", které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


49.

"Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - rozpočtové opatření - RM6/12673

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu, za účelem přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města.

Schváleno jednomyslně 8 členy.


 


50.

Termín ustavujícího zasedání ZMB pro volební období 2014-2018 - RM6/12674

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna, zvoleného pro volební období 2014-2018, na úterý, 25. listopadu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:38.

Pronájem pozemku p. č. 252 v k. ú. Lesná - RM6/12669


1. RMB bere na vědomí, že přípisem ze dne 29. 10. 2014 byla společnosti Teplárny Brno, a. s. zaslána výzva k zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 252 zast. p1. a nádv., o výměře 667 m² v k. ú. Lesná společností Teplárny Brno, a. s. bez právního důvodu za období dvou let zpětně.

2. RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 252 zast. p1. a nádv., o výměře 667 m² v k. ú. Lesná společnosti Teplárny Brno a. s. za dohodnuté nájemné ve výši 113. 390 ,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 


39.

Pronájem části pozemku p. č. 6273 k. ú. Líšeň - RM6/12667


1. RMB bere na vědomí, že přípisem ze dne 29.10.2014 byla společnosti Teplárny Brno, a. s. zaslána výzva k zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 6273 zast. p1. a nádv., o výměře 334 m² v k. ú. Líšeň společností Teplárny Brno, a. s. bez právního důvodu za období dvou let zpětně.

2. RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 6273 zast. p1. a nádv., o výměře 334 m² v k. ú. Líšeň společnosti Teplárny Brno a. s. za dohodnuté nájemné ve výši 56 .780,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 


40.

Pronájem části pozemku p. č. 886 k. ú. Lesná - RM6/12668


1. RMB bere na vědomí, že přípisem ze dne 29. 10. 2014 byla společnosti Teplárny Brno, a. s. zaslána výzva k zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 886 zast. p1. a nádv., o výměře 817 m² v k. ú. Lesná společností Teplárny Brno, a. s. bez právního důvodu za období dvou let zpětně.

2. RMB schvaluje pronájem části pozemku p. č. 886 zast. p1. a nádv., o výměře 817 m² v k. ú. Lesná společnosti Teplárny Brno a. s. za dohodnuté nájemné ve výši 138 .890,-Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 


45.

Záměr směny části pozemku p. č. 3125/165 k. ú. Řečkovice a návrh směny pozemku p. č. 3125/472 v k. ú. Řečkovice v ul. Vlasty Pittnerové za pozemku p. č. 2532/3, p. č. 2532/41 p. č. 2569/12 a p. č. 2576/22 při místní komunikací ul. Hapalova, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/12653


1. RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 3125/165 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 60 m² v k. ú. Řečkovice , geometrickým plánem č. 2591-260/2014 pro k. ú. Řečkovice nově označené jako pozemek p. č. 3125/472 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 60 m² v k. ú. Řečkovice .
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu
- pozemku p. č. 3125/472 - ostatní plocha , jiná plocha, o výměře 60 m²

v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemky:
- p. č. 2532/3 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 24 m²
- p. č. 2532/4 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 1 m²

- p. č. 2569/12 - zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr, o výměře 1 m²

- p. č. 2576/22 - ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 18 m²


 
vše v k. ú. Řečkovice , o celkové výměře 44 m², ve vlastnictví Ing. Najiha Rekhema, s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 41. 600 ,- Kč a za podmínek směnné smlouvy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 11. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová