Zápis z RMB R6/158

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
19. 11. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=27730&typ=2
Nalezeno adres
74

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/158
konané dne 19. listopadu 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - MVDr. Vlastimilu Žďárském a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 10 členy. Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
1.

Organizační a personální záležitosti MMB
(v rámci tohoto bodu nebyl předložen žádný materiál)


7.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016-2017, dodatek č. 1 příkazní smlouvy - RM6/12677

 

Schválený program jednání:2.

Přijetí finančních prostředků z dědického řízení pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby - RM6/12679


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12702


4.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12680


5.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12681


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - změna usnesení R6/154. schůze RMB konané dne 22. 10. 2014, bod č. 60 - RM6/12688


8.

Žádost xxxxxxxxxxxx o prominutí dluhu - RM6/12678


9.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 - RM6/12686


10.

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice - RM6/12685


11.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/12676


12.

Záměr spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR při přípravě projektu Brno poetické - RM6/12691


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Starobrněnská 14 - oprava fasády II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/12687


14.

"Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany - Holásky" - zadání veřejné zakázky - RM6/12684


15.

Nájem sociálního bytu - RM6/12682


16.

Nájem bytu v celoměstském zájmu xxxxxxxxxxxx - RM6/12683


17.

Vydání stanoviska k územnímu řízení pro stavbu nazv. "Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu" - RM6/12692


18.

Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro stavební úpravy objektu Povodí Moravy v  k. ú. Kníničky - RM6/12689


19.

Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" - souhlas zřizovatele s přijetím dotace - RM6/12694


20.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2014 - RM6/12699


21.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 a přesun finančních prostředků v rámci Odboru kultury MMB - návrh rozpočtových opatření - RM6/12703


22.

Smlouva o poskytnutí dotace Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/12700


23.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti OSP MMB na rok 2014 schválených na R6/135. schůze RMB konané dne 2. 4. 2014 pod bodem č. 27 - RM6/12701


24.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna místa pro podání nabídek a místa otevírání obálek s nabídkami - RM6/12690


25.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 3519 k. ú. Černá Pole pro stavbu "Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/12693


26.

Smlouva o společné investici spolufinancování technické studie "Nové napojení areálu IKEA související s přestavbou MÚK D1 - Brno Jih" se společností Inter IKEA Centre Česká republika, s. r. o. - RM6/12695


27.

Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - RM6/12696


28.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 80/1 k. ú. Řečkovice za účelem umístění montované stavby - RM6/12698


29.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/12697


30.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p. č. 3163/194 k. ú. Komín - RM6/12708


31.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Podhorní v  k. ú. Líšeň - RM6/12707


32.

Změna Nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád"


33.

Úprava odpisového plánu na rok 2014 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace - RM6/1270434.

Změna v představenstvu společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/12706

 

Bod 17 byl projednán po bodě 18.


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.


 
 


2.

Přijetí finančních prostředků z dědického řízení pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby - RM6/12679

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí usnesení MS Brno č. j. 58D 1278/2013-319 ve věci řízení o dědictví po xxxxxxxxxxxxxx ze dne 28. 8. 2014.

2.RMB souhlasí s přijetím nezadluženého dědictví po zůstavitelce xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle závěti ve výši 100.000,- Kč, do sbírky Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby při MP Brno na účet číslo 240549/5400.

3.RMB schvaluje text žádosti o vypořádání dědictví adresované České spořitelně, a. s., který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje primátora města Brna podpisem žádosti o vypořádání dědictví a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/12702

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


4.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12680

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů jako nejvhodnější nabídku odborného znalce Ing. Josefa Cupala.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/158/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


5.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/12681

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - pasport statického stavu stávajících objektů jako nejvhodnější nabídku znalce Ing. Jiřího Šmikmátora.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/158/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - změna usnesení R6/154. schůze RMB konané dne 22. 10. 2014, bod č. 60 - RM6/12688

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/154. schůze RMB konané dne 22. 10. 2014, bod č. 60, které zní:


"2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
úkol č.: [R6/154/60]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]"


takto:

1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., IČ 292 23 431, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/158/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 


8.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o prominutí dluhu - RM6/12678

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o prominutí dlužné částky ve výši 5.000,- Kč s příslušenstvím z důvodů jeho tíživé finanční situace.

2.RMB neschvaluje prominutí dluhu ve výši 5.000,- Kč s příslušenstvím xxxxxxxx z důvodu nevrácení poskytnuté bezúročné půjčky.

3.RMB schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách mezi statutárním městem Brnem jako věřitelem a xxxxxxxxxxxxxxx jako dlužníkem, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 450,- Kč, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


9.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 - RM6/12686

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 7414093372 uzavřené dne 17. 9. 2014 mezi statutárním městem Brnem jako převodcem a FC Svratka Brno, o. s., Svratecká 11, 624 00 Brno, IČ 226 62 278, jako příjemcem.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit Mgr. Martina Jelínka, vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, podpisem tohoto dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


10.

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice - RM6/12685

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 154,60 m² ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží budovy Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice , International School of Brno, o. p. s., který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/158/10]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


11.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/12676

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova 2/8, budova č. p. 494, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. 1050/1, zast. plocha a nádv., vše v  k. ú. Veveří , obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/158/11]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


12.

Záměr spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR při přípravě projektu Brno poetické - RM6/12691

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí záměr spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR na projektu Brno poetické za dodržení nástinu podmínek spolupráce.

***
RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB předložit materiál na příští schůzi RMB.
***
úkol č.: [R6/158/12]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [příští schůze RMB]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Starobrněnská 14 - oprava fasády II" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/12687

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Starobrněnská 14 - oprava fasády II" jako nejvhodnější nabídku společnosti PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno , která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/158/13]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


14.

"Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany - Holásky" - zadání veřejné zakázky - RM6/12684

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr projekční kanceláře na akci "Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany - Holásky" jako nejvhodnější nabídku společnosti Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno .

2.RMB schvaluje příkazní smlouvu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr projekční kanceláře na akci "Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou Tuřany - Holásky" mezi statutárním městem Brnem a společností Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


15.

Nájem sociálního bytu - RM6/12682

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel, nájem sociálního bytu 2+kk č. 20 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/158/15]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


16.

Nájem bytu v celoměstském zájmu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/12683

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 17 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, na dobu určitou - na 1 rok a za nájemné ve výši stanovené MČ Brno-sever a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/158/16]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


18.

Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro stavební úpravy objektu Povodí Moravy v  k. ú. Kníničky - RM6/12689

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


žádost Petra Nováka, zastupujícího na základě plné moci Povodí Moravy, s. p., o souhlas s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Povodím Moravy, s. p., a Úřadem městské části města Brna Brno-Kníničky, stavebním úřadem, ze dne 12.  11 . 2014, pro umístění a povolení stavby nazvané "VD Brno, SO-01 revitalizace dílen se sociálním zařízením" na pozemcích p. č. 379, 380/2 v  k. ú. Kníničky ,
vyjádření statutárního města Brna jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, k projektové dokumentaci pro územní řízení "VD Brno, dům hrázného - SO 01 - revitalizace dílen".
2.RMB souhlasí s připojením podpisu statutárního města Brna zastoupeného primátorem města Brna a vedoucím Majetkového odboru MMB jako třetích osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení, k uzavřené veřejnoprávní smlouvě mezi Povodím Moravy, s. p., a Úřadem městské části města Brna Brno-Kníničky, stavebním úřadem, v souladu s ust. § 78 odst. 1, § 78a odst. 4, § 116 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění a povolení stavby nazvané "VD Brno, SO-01 revitalizace dílen se sociálním zařízením", na pozemcích p. č. 379, 380/2 v  k. ú. Kníničky ve vlastnictví ČR - právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., navazujících na pozemek statutárního města Brna p. č. 1021/2 k. ú. Kníničky , a to ve smyslu ust. § 161 odst. 1 a § 168 správního řádu. Veřejnoprávní smlouva tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu souhlasu třetích osob s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Povodím Moravy, s. p., a Úřadem městské části města Brna Brno-Kníničky, stavebním úřadem, na umístění a povolení stavby nazvané "VD Brno, SO-01 revitalizace dílen se sociálním zařízením", ve smyslu ust. § 161 odst. 1 a § 168 správního řádu, za vlastníka dotčeného pozemku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


17.

Vydání stanoviska k územnímu řízení pro stavbu nazv. "Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu" - RM6/12692

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí


žádost Masarykova onkologického ústavu na vydání souhlasu s umístěním stavby nazvané "Rekonstrukce Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu" mj. na částech pozemků p. č. 380/21, 380/44 a 380/9 k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna,
skutečnost, že mezi městem Brnem a Masarykovým onkologickým ústavem je jednáno o směně pozemků, jejímž předmětem na straně města Brna je mj. p. č. 380/21, 380/44 a 380/9 k. ú. Staré Brno .
2.RMB souhlasí s umístěním stavby nazvané "Rekonstrukce Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu" mj. na částech pozemků p. č. 380/21, 380/44 a 380/9 k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 


19.

Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" - souhlas zřizovatele s přijetím dotace - RM6/12694

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s přijetím dotace z dotačního programu MZČR "Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" příspěvkovou organizací města Brna - Úrazovou nemocnicí v Brně. Žádost nepředpokládá finanční spoluúčast města.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


20.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2014 - RM6/12699

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2014:


Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace,
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace,
Divadlo Radost, příspěvková organizace,
Filharmonie Brno, příspěvková organizace,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
Muzeum města Brna, příspěvková organizace,
Dům umění města Brna, příspěvková organizace,
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace.Aktualizované odpisové plány tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


21.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 a přesun finančních prostředků v rámci Odboru kultury MMB - návrh rozpočtových opatření - RM6/12703

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


změnu příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:

1.1 zvýšení:


Divadlo Radost o částku 22 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 3 tis. Kč,

1.2 snížení:


Národní divadlo Brno o částku 63 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla o částku 15 tis. Kč,
Městské divadlo Brno o částku 204 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 40 tis. Kč,
Dům umění města Brna o částku 26 tis. Kč,


změnu příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkových organizací:

2.1. zvýšení:


Městské divadlo Brno o částku 11 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 32 tis. Kč,
Muzeum města Brna o částku 13 tis. Kč,

2.2 snížení:


Národní divadlo Brno o částku 174 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla o částku 16 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 11 tis. Kč,
Dům umění města Brna o částku 11 tis. Kč,


zvýšení příjmů statutárního města Brna za sankční platby od jiných subjektů z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření, a to u příspěvkových organizací:

Národní divadlo Brno o částku 1 tis. Kč,
Městské divadlo Brno o částku 1 tis. Kč,
Filharmonie Brno o částku 10 tis. Kč,


změny výše neinvestičních příspěvků z důvodu změn plnění příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičních fondů, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z úhrady sankcí z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření, a to u příspěvkových organizací:

Národní divadlo Brno - snížení o částku 236 tis. Kč,
Centrum experimentálního divadla - snížení o částku 31 tis. Kč,
Městské divadlo Brno - snížení o částku 192 tis. Kč,
Divadlo Radost - zvýšení o částku 22 tis. Kč,
Filharmonie Brno - zvýšení o částku 2 tis. Kč,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně - snížení o částku 8 tis. Kč,
Muzeum města Brna - zvýšení o částku 13 tis. Kč,
Dům umění města Brna - snížení o částku 37 tis. Kč,


přesun finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč v rámci Odboru kultury MMB z provozních do kapitálových výdajů,rozpočtová opatření dle tabulek.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


22.

Smlouva o poskytnutí dotace Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/12700

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Domov pro seniory Foltýnova, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 tis. Kč na "Zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace". Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 


23.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti OSP MMB na rok 2014 schválených na R6/135. schůze RMB konané dne 2. 4. 2014 pod bodem č. 27 - RM6/12701

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2014:


Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace,
Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace.Odpisové plány tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


24.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna místa pro podání nabídek a místa otevírání obálek s nabídkami - RM6/12690

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB mění místo pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami ve výzvě k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" a v koncesní dokumentaci - Základní údaje a informace ke koncesní dokumentaci a koncesnímu řízení pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" obsažené ve svazku 1 koncesní dokumentace schválené SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek takto:


Místo pro podání nabídek: Magistrát města Brna, Odbor investiční, sekretariát vedoucího odboru, dv. č. 329, Kounicova 67, 601 67 Brno ,
Místo otevírání obálek s nabídkami: Magistrát města Brna, Odbor investiční, zasedací místnost, dv. č. 331, Kounicova 67, 601 67 Brno .
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


odeslání oznámení o změně místa pro podání nabídky a místa otevírání obálek s nabídkami všem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikace a kteří byli vyzváni k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno",
uveřejnění oznámení o změně místa pro podání nabídky a místa otevírání obálek s nabídkami na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R6/158/24]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


25.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 3519 k. ú. Černá Pole pro stavbu "Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/12693

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě b).


***
RMB ukládá náměstkovi primátora, který vykonává působnost pro oblast majetkovou, zahájit bezodkladně jednání se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o způsobu majetkoprávního vypořádání staveb realizovaných statutárním městem Brnem na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
***
úkol č.: [R6/158/25]
zodpovídá: náměstek pro oblast majetkovou [31]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


26.

Smlouva o společné investici spolufinancování technické studie "Nové napojení areálu IKEA související s přestavbou MÚK D1 - Brno Jih" se společností Inter IKEA Centre Česká republika, s. r. o. - RM6/12695

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o společné investici spolufinancování technické studie "Nové napojení areálu IKEA související s přestavbou MÚK D1 - Brno Jih" se společností Inter IKEA Centre Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 155/15a, 155 00 Praha 5 - Třebonice , která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o společné investici.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


27.

Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - RM6/12696

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SILNIČNÍ PROJEKT, s. r. o., IČ 469 68 822, Šumavská 31, 602 00 Brno , který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


28.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 80/1 k. ú. Řečkovice za účelem umístění montované stavby - RM6/12698

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku
- p. č. 80/1 - zahrada , o výměře 49 m²

k. ú. Řečkovice ,
za účelem umístění montované stavby za podmínek, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


29.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/12697

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 4-pokojového bytu č. 10 ve 4. podlaží domu xxxxxxxxxxxxxxxxx do 19. 10. 2015.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/158/29]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


30.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p. č. 3163/194 k. ú. Komín - RM6/12708

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí


nabídku Dity Šenkyříkové, zastupující na základě plné moci Stanislava Cahu, ze dne 15. 10. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ½ na pozemku p. č. 3163/194 - orná půda , o výměře 987 m² v  k. ú. Komín , ve vlastnictví Stanislava Cahy,
skutečnost, že nabídka na využití předkupního práva ze dne 15. 10. 2014 obsahuje také návrh kupní ceny spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 3163/194 k. ú. Komín , a to 1 .000,- Kč/m², celkem tedy 987.000,- Kč, nicméně tímto návrhem kupní ceny není statutární město Brno vázáno, kupní cena v režimu § 101 stavebního zákona se určuje znaleckým posudkem opatřeným osobou oprávněnou z předkupního práva.
2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, k pozemku p. č. 3163/194 k. ú. Komín v podílovém spoluvlastnictví Stanislava Cahy a Marie Beránkové, určenému OOP č. 1/2011 ze dne 8. 7. 2011 pro veřejně prospěšné stavby VPS 23/08-I/ 1 - významné parkoviště pro návštěvníky Zoo - především pro autobusy a VPS 23/08-I/2 - sběrné středisko - likvidace odpadů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


31.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Podhorní v  k. ú. Líšeň - RM6/12707

Bylo hlasováno bez rozpravy.1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8. 9. 2014 na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 789 k. ú. Líšeň v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p .č. 789 k. ú. Líšeň v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx určenému OOP č. 7/2010 ze dne 7. 9. 2010 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS 37/07-I - rozšíření veřejného prostranství při ulici Podhorní,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 718/3, 784, 785/1, 785/3, 785/5, 785/6, 786, 787, 788 k. ú. Líšeň určeným OOP č. 7/2010 ze dne 7. 9. 2010 pro VPS č. 37/07-I - rozšíření veřejného prostranství při ulici Podhorní pro případ, že budou tyto pozemky statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva vlastníky pozemků nabídnuty.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


32.

Změna Nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád"

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na návrh MČ Brno-střed změnu Nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád" v aktuálním znění, spočívající v doplnění části XXIII (Městská část Brno-střed), Hlavy E, článku E1 (pojízdný prodej - k. ú. Město Brno ) o lokality Šilingrovo náměstí, Hlavní nádraží, ulice Kobližná.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 


33.

Úprava odpisového plánu na rok 2014 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace - RM6/12704

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB schvaluje odpisový plán na rok 2014 Turistického informačního centra města Brna, p. o. - úprava, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 


34.

Změna v představenstvu společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/12706

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.,


bere na vědomí odstoupení Mgr. Josefa Haluzy z funkce člena představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s., ze dne 18. 11. 2014,
souhlasí se zánikem funkce, v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dnem 19. 11. 2014,
pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s., v souladu s přijatým usnesením.
Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


 
V Brně dne 19. 11. 2014
Zapsala Marcela Marečková