Zápis z RMB R7/001

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
01. 12. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26782&typ=2
Nalezeno adres
20


Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/001
konané dne 1. prosince 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Ing. Vítu Beranovi - schváleno jednomyslně 11 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.


 

Schválený program jednání:1a.

Zaměstnanci Magistrátu města Brna účastnící se schůzí RMB - informace - RM7/00001


1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00002


1c.

Termíny schůzí RMB do konce roku 2014 - RM7/00003


1d.

Schéma řízení statutárního města Brna a MMB dle schválených působností primátora města Brna a náměstků primátora města Brna, včetně souvisejících změn Organizačního řádu MMB - RM7/00004


1e.

Organizační změna v Úseku technickém - RM7/00014


1f.

Zřízení komisí RMB pro volební období 2014-2018 a úprava Statutu komisí RMB - RM7/00005


1g.

Pracovní skupiny zřízené RMB - informace - RM7/00006


1h.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/01 - RM7/00010


2.

Projekt "Snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 v Brně-Vinohrady" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00020


3.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00018


4.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00021


5.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00019


6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM7/00007


7.

Změny v orgánech obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM7/00008


8.

Delegování zástupců statutárního města Brna do orgánů JIC, zájmového sdružení právnických osob - RM7/00009


9.

Změna zástupce statutárního města Brna v dobrovolném svazku obcí "Cyklistická stezka Brno-Vídeň" - RM7/00011


10.

Změny v orgánech sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí - RM7/00012


11.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 - RM7/00035


12.

Záměr prodeje id. 1/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 k. ú. Husovice - RM7/00017


13.

Záměr spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR při přípravě projektu Brno poetické - RM7/00013


14.

Různé

 

Bod 11 byl projednán po bodě 13.


 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.


 


1a.

Zaměstnanci Magistrátu města Brna účastnící se schůzí RMB - informace - RM7/00001

Informace k tomuto bodu přednesl Ing. Loutocký, tajemník MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí informaci o zaměstnancích Magistrátu města Brna účastnících se schůzí RMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00002

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:


zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů.***
úkol č.: [R7/001/1b]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-12-03]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1c.

Termíny schůzí RMB do konce roku 2014 - RM7/00003

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí konání schůzí RMB v termínech 9. 12. a 16. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1d.

Schéma řízení statutárního města Brna a MMB dle schválených působností primátora města Brna a náměstků primátora města Brna, včetně souvisejících změn Organizačního řádu MMB - RM7/00004

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje


vyčlenění Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB z Úseku sociálně-kulturního spolu s činnostmi i funkčními místy a jeho začlenění do Úseku hospodářského,
vyčlenění Oddělení implementace evropských fondů MMB z Úseku rozvoje města spolu s činnostmi i funkčními místy a jeho začlenění do Úseku technického,
vyčlenění oddělení Kanceláře strategie města z Úseku rozvoje města spolu s činnostmi i funkčními místy a jeho začlenění pod přímé řízení primátora města Brna,
vyčlenění Kanceláře projektu "Brno - Zdravé město" z Úseku sociálně-kulturního spolu s činnostmi i funkčními místy a její začlenění do Úseku rozvoje města,s účinností ke dni 1. 12. 2014.

2.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB platnou ke dni 1. 12. 2014 s výjimkou změn číselníků útvarů, PPF a ORJ, které nabývají účinnosti ke dni 1. 1. 2015. Aktualizace tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB zřizuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nový odbor Kancelář strategie města pod přímým řízením primátora, s účinností ke dni 1. 2. 2015.

4.RMB schvaluje převod:


Referátu tvorby strategie a regionální spolupráce,
Referát rozvoje znalostní ekonomiky,spolu s činnostmi i funkčními místy, včetně administrativního funkčního místa (původně 4022/2) z oddělení Kancelář strategie města a jejich začlenění do nového odboru - Kancelář strategie města, s účinností ke dni 1. 2. 2015.

5.RMB zrušuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, oddělení Kancelář strategie města, dnem 31. 1. 2015.

6.RMB bere na vědomí zánik funkce vedoucí oddělení Kancelář strategie města dnem 31. 1. 2015.

7.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 2. 2015, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

8.RMB bere na vědomí, že v souvislosti se schválenou organizační změnou vyhlásí tajemník MMB výběrové řízení na novou funkci vedoucího odboru v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících.

***
9.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB učinit všechny kroky potřebné k vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího nově zřízeného odboru.
***
úkol č.: [R7/001/1d/01]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [bezodkladně]

***
10.RMB ukládá vedoucím dotčených útvarů promítnout schválenou organizační změnu a aktualizaci Organizačního řádu MMB do příslušných dokumentů včetně popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB tajemníkovi ke schválení.
***
úkol č.: [R7/001/1d/02]
zodpovídá: OŠMT, OIEF, Brno - Zdravé město, KSM, ÚSK, ÚH, ÚT, ÚRM MMB
[18,3218,50,17,37,36,35,3216]
termín: [bezodkladně]

***
11.RMB ukládá vedoucím odborů a samostatných oddělení zajistit prověření a aktualizaci všech dokumentů města (např. vyhlášky, metodiky, generely) a interních normativních aktů tajemníka MMB, jichž jsou správci, v návaznosti na schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB.
***
úkol č.: [R7/001/1d/03]
zodpovídá: vedoucí odborů a oddělení [3102]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1e.

Organizační změna v Úseku technickém - RM7/00014

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 12. 2014, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo, které bude realizováno v Úseku technickém na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 12. 2014 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 11. 2014 a bude jej garantovat Organizační odbor MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Úseku technického předložit popis pracovní funkce na nové funkční místo prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R7/001/1e]
zodpovídá: ÚT MMB [35]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1f.

Zřízení komisí RMB pro volební období 2014-2018 a úprava Statutu komisí RMB - RM7/00005

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB zřizuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2014-2018 komise RMB dle seznamu, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu.

2.RMB schvaluje změny Statutu komisí RMB. Aktualizované úplné znění Statutu komisí RMB tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu.

***
3.RMB ukládá členu RMB panu Marku Janíčkovi oslovit jednotlivé kluby zastupitelů v ZMB a Sněm starostů se žádostí o nominaci do jednotlivých komisí a následně předložit RMB komplexní materiál ke jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí RMB.
***
úkol č.: [R7/001/1f]
zodpovídá: M. Janíček - člen RMB [3251]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1g.

Pracovní skupiny zřízené RMB - informace - RM7/00006

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB bere na vědomí Informaci o pracovních skupinách zřízených RMB.

***
2.RMB ukládá náměstkům primátora města Brna připravit návrh na obnovení činnosti pracovních skupin, případně zřízení nových pracovních skupin včetně jejich personálního obsazení.
***
úkol č.: [R7/001/1g]
zodpovídá: všichni nám. primátora [3249,3247,3207,3248]
termín: [2015-01-31]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1h.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/01 - RM7/00010

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01:

Úkol č. Z7/01/15

Vyhlášení místního referenda


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB vyčlenit v rozpočtu města Brna na rok 2016 finanční prostředky na zajištění konání místního referenda.
Termín: při tvorbě rozpočtu na rok 2016
***
úkol č.: [R7/001/1h]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


2.

Projekt "Snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 v Brně-Vinohrady" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00020

Bylo hlasováno po delší rozpravě.1.RMB bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně-Vinohrady", které tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně-Vinohrady", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace,
s uzavřením smlouvy č. 14193643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně-Vinohrady", která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu, z úrovně MČ Brno-Vinohrady. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu MČ Brno-Vinohrady, podpisem smlouvy č. 14193643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně-Vinohrady", včetně jejích případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


3.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00018

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.1.RMB bere na vědomí Rozhodnutí č. 14204813-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí.

2.RMB souhlasí s uzavřením smlouvy č. 14204813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Bořetická, Brno-Vinohrady", která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, z úrovně MČ Brno-Vinohrady. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu MČ Brno-Vinohrady, podpisem smlouvy č. 14204813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Bořetická, Brno-Vinohrady", včetně jejích případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


4.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00021

Bylo hlasováno bez rozpravy.1.RMB bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Prušánecká, Brno-Vinohrady", které tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Prušánecká, Brno-Vinohrady", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace,
s uzavřením smlouvy č. 14202803 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Prušánecká, Brno-Vinohrady", která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu, z úrovně MČ Brno-Vinohrady. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu MČ Brno-Vinohrady, podpisem smlouvy č. 14202803 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Prušánecká, Brno-Vinohrady", včetně jejích případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


5.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15" - pověření starosty městské části podpisem smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí - RM7/00019

Bylo hlasováno bez rozpravy.1.RMB bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno-Vinohrady", které tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí


s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno-Vinohrady", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace,
s uzavřením smlouvy č. 14202123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno-Vinohrady", která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu, z úrovně MČ Brno-Vinohrady. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu MČ Brno-Vinohrady, podpisem smlouvy č. 14202123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno-Vinohrady", včetně jejích případných dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM7/00007

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.bere na vědomí

rozhodnutí RMB ze dne 19. 1. 2006,
rámcovou smlouvu ze dne 12. 6. 2006,
kupní smlouvu na dodávku 20 ks tramvají ze dne 10. 8. 2006, včetně dodatku č. 1 a č. 2,
kupní smlouvu na dodávku 9 ks tramvají ze dne 16. 12. 2008,
dopis DPMB, a. s. (Ing. Polcara) ze dne 23. 4. 2009,
žaloby podané na DPMB, a. s., ze dne 18. 6. 2012 a 16. 7. 2013,
právní stanovisko externího právníka Mgr. Procházky ze dne 29. 5. 2014,
návrh dohody o narovnání (z června 2014),
ekonomicko-provozně-právní stanovisko DPMB, a. s. (z 19. 11. 2014),
dopisy společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. ze dne 11. 3. 2014, 5. 5. 2014, 21. 7. 2014, 26. 8. 2014 a 21. 10. 2014,
dopis Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, ze dne 20. 8. 2014,
audit opravárenství DPMB, a. s. (ze září 2014),
dopis generálního ředitele DPMB, a. s., ze dne 21. 11. 2014,pověřuje Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna, a Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna, k jednání se zástupci společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., a to za účasti Ing. Havránka, generálního ředitele Dopravního podniku města Brna, a. s., o konečných podmínkách, v termínu do 9. 12. 2014.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


7.

Změny v orgánech obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM7/00008

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.,


odvolává

Ing. Petra Kratochvíla
Jiřího Idese
Mgr. Mariána Hnáta
Ludvíka Kadlece
Ing. Stanislava Michalíka
z funkce člena představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Richarda Mrázka
Ing. arch. Petra Bořeckého
Ing. Radka Sovičku
Mgr. Filipa Ledera
do funkce člena představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,


odvolává

Ing. Petru Vítkovou


Bc. Aleše Jakubce
Ing. Ladislava Býčka
Dušana Pazdírka
Víta Blahu


z funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s., dnem 1. 12. 2014,
volí
Ing. Pavla Staňka
Ing. Hanu Kašpaříkovou
Ivanu Fajnorovou
Ing. Olivera Pospíšilado funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
2.RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,


A) odvoláváMVDr. Vlastimila Žďárského
JUDr. Roberta Kerndla
Mgr. Pavla Sázavského, MBA
Jiřího Sedláčka
Ing. Petra Kratochvíla
Mgr. Libora Šťástku


Ing. Miloše Havránka


z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,volí


Víta Prýgla
Bc. Tomáše Kratochvíla
Ing. Josefa Veselého
PaedDr. Ivo Vašíčka
Ing. Miloše Havránka
do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,B) odvolává


Mgr. Martina Andera, Ph.D.Jiřího Novotného
Ing. Ladislava Býčka
JUDr. Michala Chládka
Jiřího IdeseBc. Marii Paděrovouz funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,
volí
Marka Janíčka
Mgr. Petra Hladíka
Mgr. Martina Andera, Ph.D.
Ing. Jaroslava Kacerado funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
3.RMB v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Brna, a. s.,


A) odvoláváLudvíka Kadlece
Jiřího Novotného


JUDr. Michala Chládka
Dušana Pazdírka
Mgr. Martina Andera, Ph.D.
Ing. Jiřího Neshybu


z funkce člena představenstva společnosti Lesy města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,
volí


Marka Janíčka
Ing. Víta Berana
RNDr. Mojmíra Vlašína


Ing. Jiřího Neshybudo funkce člena představenstva společnosti Lesy města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
B) odvoláváMgr. Jana Levíčka


RNDr. Mojmíra Vlašína
Pavla Greňa


Ing. Stanislava Michalíka
z funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Mgr. Reného Novotného
Zuzanu Artimovou
doc. Ing. Dalibora Janouše, CSc.do funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
4.RMB v působnosti valné hromady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,

A) odvoláváJiřího Novotného


Ing. Stanislava Michalíka
Mgr. Zdeňku Tůmovou


z funkce člena představenstva společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,


 volí
Marka Janíčka
Mgr. Luboru Bednaříkovou
Mgr. Moniku Doležalovoudo funkce člena představenstva společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
B) odvoláváMUDr. Josefa Drbala
Jarmilu KouřilovouJiřího Zorníkaz funkce člena dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., dnem 1. 12. 2014,
volí
Ing. arch. Petra Bořeckého
PhDr. Karlu Hofmannovou
Mgr. Zdeňku Dubovoudo funkce člena dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
5.RMB v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s.,A) odvolává
Jiřího Novotného
Ludvíka Kadlece
Ing. Janu Drápalovou
Ing. Karla Doležala
Jiřího Zorníka
Dušana Pazdírka
Bc. Marii Paděrovou
z funkce člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Ing. Martina Schwaba
Mgr. Jiřího Miholu, Ph.D.
Mgr. Martina Fadrného
Ing. Janu Drápalovou


do funkce člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,B) odvolává


Ing. Stanislava Michalíka
MUDr. Josefa Drbala
RNDr. Daniela Boreckého, CSc.
Mgr. Mariána Hnáta
Jiřího Sedláčka


Bc. Vladana Krásného
Naděždu Boháčovou (za zaměstnance)
Jaroslava Opluštila (za zaměstnance)
Ludmilu Kovaříkovou (za zaměstnance)
z funkce člena dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Václava Vincence
Ing. Stanislava Juránka
RNDr. Daniela Boreckého, CSc.


Jaroslava Škardu (za zaměstnance)do funkce člena dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
6.RMB v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,


odvolává

Ladislava Macka
Jiřího Zorníka
Bc. Marii Paděrovou
Mgr. Mariána Hnáta
Ing. Petra Kratochvíla
Mgr. Pavla Sázavského, MBA
z funkce člena představenstva společnosti STAREZ-SPORT, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Mgr. Reného Novotného
Ing. Roberta Plagu, Ph.D.
Ing. Antonína Crhu
Ing. Marka Fišera
do funkce člena představenstva společnosti STAREZ-SPORT, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,


odvolává

Ing. Ladislava Býčka
Víta Blahu
Jarmilu Kouřilovou
z funkce člena dozorčí rady společnosti STAREZ-SPORT, a. s., dnem 1. 12. 2014


volí
Ing. Martina Schwaba
Ing. Jiřího Dvořáčka
Roberta Čumudo funkce člena dozorčí rady společnosti STAREZ-SPORT, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
7.RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,


odvolává

JUDr. Michala Chládka
Bc. Miloslava Humpolíčka
Ing. Karla Doležala
Jiřího Sedláčka
z funkce člena představenstva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, dnem 1. 12. 2014,

volí
Ing. Pavla Staňka
RNDr. Jana Hollana, Ph.D.
Ing. Zdeňka Formana
do funkce člena představenstva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, s účinností dnem 2. 12. 2014,


odvolává

Ing. Pavla Březu
Bc. Marii Paděrovou
Mgr. Zdeňku Tůmovou


JUDr. Ludmilu Gregorovou


z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, dnem 1. 12. 2014,
volí
Bc. Barboru Maťákovou
Ing. Víta Berana
Martina Hortado funkce člena dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, s účinností dnem 2. 12. 2014,
8.RMB v působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s.,


odvolává

JUDr. Roberta Kerndla
MVDr. Vlastimila Žďárského
JUDr. Jiřího Olivu
Pavla Greňa
Jarmilu Kouřilovou
Ing. Stanislava Michalíka
Mgr. Libora Šťástku
Jiřího Zorníka
z funkce člena představenstva společnosti Teplárny Brno, a. s., dnem 1. 12. 2014,


volí
Jiřího Faltýnka
Bc. Barboru Maťákovou
Mgr. Petra Hladíka
Ing. Janu Drápalovou
do funkce člena představenstva společnosti Teplárny Brno, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,


odvolává

Bc. Miloslava Humpolíčka
Ing. Pavla Březu
Bc. Marii Paděrovou
Mgr. Zdeňku Tůmovou
Ing. Petru Vítkovou
JUDr. Michala Chládka


z funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s., dnem 1. 12. 2014,volí
Bc. Tomáše Kratochvíla
JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D.
MUDr. Daniela Rychnovského
JUDr. Jiřího Olivu


do funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s., s účinností dnem 2. 12. 2014,
9.RMB v působnosti valné hromady výše uvedených obchodních společností pověřuje primátora města Brna vydat Rozhodnutí jediného akcionáře výše uvedených obchodních společností v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 11 členy.


 


8.

Delegování zástupců statutárního města Brna do orgánů JIC, zájmového sdružení právnických osob - RM7/00009

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB ruší část usnesení R6/047. schůze RMB konané dne 30. 11. 2011, bod č. 67, která zní:


"1.RMB deleguje


Ing. Olivera Pospíšila
Ing. Roberta Kotziana, Ph.D. - jako náhradníkak zastupování statutárního města Brna na všech valných hromadách Jihomoravského inovačního centra, zájmového sdružení právnických osob."


2.RMB deleguje


Ing. Roberta Plagu, Ph.D. - jako zástupce,
Dr. Ing. Marii Zezůlkovou - jako náhradníka,k zastupování statutárního města Brna na všech valných hromadách sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob.

3.RMB navrhuje odvolání Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., z funkce člena dozorčí rady sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob, za statutárního město Brno.

4.RMB navrhuje zvolení JUDr. Petry Rusňákové, Ph.D., do funkce člena dozorčí rady sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob, za statutární město Brno.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB informovat o tomto usnesení ředitele sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob.
***
úkol č.: [R7/001/08/01]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá zástupci statutárního města Brna na valné hromadě dát návrh na odvolání a jmenování zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě JIC, zájmové sdružení právnických osob.
Termín: v termínu konání valné hromady 12. 12. 2014
***
úkol č.: [R7/001/08/02]
zodpovídá: JUDr. Rusňáková, Ph.D. - člen RMB [3252]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


9.

Změna zástupce statutárního města Brna v dobrovolném svazku obcí "Cyklistická stezka Brno-Vídeň" - RM7/00011

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje


návrh na odvolání Jiřího Zorníka, který byl zvolen k zastupování statutárního města Brna v orgánech dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno-Vídeň",
návrh na zvolení Ing. Jany Drápalové k zastupování statutárního města Brna v orgánech dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno-Vídeň".
2.RMB deleguje Ing. Janu Drápalovou k zastupování statutárního města Brna na všech valných hromadách dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno-Vídeň" s účinností od 1. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


10.

Změny v orgánech sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí - RM7/00012

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB schvaluje


návrh na odvolání

JUDr. Michala Chládka
Dušana Pazdírka
z funkce člena představenstva Vírský oblastní vodovod, s. m. o.,


návrh na odvolání

Ludvíka Kadlece
Jiřího Novotného
z funkce člena dozorčí rady sdružení Vírský oblastní vodovod, s. m. o.,


návrh na zvolení

Ing. Víta Berana
Marka Janíčka
Ing. Miroslava Nováčka
do funkce člena představenstva Vírský oblastní vodovod, s. m. o.,


návrh na zvolení

Richarda Mrázka


Ing. Davida Bartůška
do funkce člena dozorčí rady sdružení Vírský oblastní vodovod, s. m. o.2.RMB deleguje


Marka Janíčka - jako zástupce,
Bc. Tomáše Kratochvíla - jako náhradníka,k zastupování statutárního města Brna na všech členských schůzích sdružení Vírský oblastní vodovod, s. m. o., s účinností od 1. 12. 2014.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB informovat o rozhodnutí RMB výkonného ředitele sdružení.
***
úkol č.: [R7/001/10]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


12.

Záměr prodeje id. 1/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 k. ú. Husovice - RM7/ 00017 Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníků id. 7/8 nemovitých věcí: pozemku p. č. 1659 , jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652 (dům Elgartova 42) a pozemku p. č. 1660 k. ú. Husovice , ze dne 22. 9. 2014 o prodej zbývající id. 1/8 těchto nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Brna do jejich vlastnictví.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje id. 1/8 nemovitých věcí:


pozemku p. č. 1659 - zast. plocha a nádv., o výměře 404 m², jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652, objekt bydlení,
pozemku p. č. 1660 - zahrada , o výměře 89 m²vše v  k. ú. Husovice .

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej id. 1/8 nemovitých věcí:


pozemku p. č. 1659 - zast. plocha a nádv., o výměře 404 m², jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652, objekt bydlení,
pozemku p. č. 1660 - zahrada , o výměře 89 m²vše v  k. ú. Husovice ,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 386. 994 ,- Kč za podmínek kupní smlouvy

a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníky uhrazena nejpozději do tří měsíců od obdržení návrhu kupní smlouvy, souhlasit se zrušením spoluvlastnictví nemovitých věcí:


pozemku p. č. 1659 - zast. plocha a nádv., o výměře 404 m², jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 652, objekt bydlení,
pozemku p. č. 1660 - zahrada , o výměře 89 m²vše v  k. ú. Husovice ,
soudní cestou dle ust. § 1143 a násl. občanského zákoníku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


13.

Záměr spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR při přípravě projektu Brno poetické - RM7/00013

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB souhlasí se záměrem spolupráce statutárního města Brna s Ústavem pro českou literaturu AV ČR na projektu Brno poetické.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit koordinaci ze strany odborných útvarů MMB při přípravě projektu Brno poetické.
***
úkol č.: [R7/001/13]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [průběžně]

3.RMB pověřuje Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna, projednáním podmínek spolupráce.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


11.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 - RM7/00035

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB, a Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o dalších úpravách návrhu rozpočtu - hlasování jednomyslně. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.


1.RMB bere na vědomí výsledky II. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, včetně změn v návrhu rozpočtu projednaných na R7/001. schůzi RMB, dle přílohy č. 7a tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zapracovat do návrhu rozpočtu města Brna na rok 2015 úpravy v číselníku útvarů MMB dle změny Organizačního řádu MMB schválené na R7/001. schůzi RMB.
***
úkol č.: [R7/001/11/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [2014-12-02]

***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zveřejnit, v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města Brna na rok 2015.
***
úkol č.: [R7/001/11/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [2014-12-03]

4.RMB schvaluje


zařazení nových akcí dle přílohy č. 7b tohoto zápisu do návrhu rozpočtu - závazného plánu kapitálových výdajů města na rok 2015,
zvýšení celkových rozpočtových nákladů akcí:

ORG 2803 "Kino Art, rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří" z 7.103 tis. Kč na 8.170 tis. Kč,
ORG 2948 "Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno" z 2.200 tis. Kč na 4.050 tis. Kč,
ORG 2932 "Bytové domy Vojtova" z 270.000 tis. Kč na 320.000 tis. Kč,
ORG 4870 "Rozšíření hřbitova v Líšni" z 17.300 tis. Kč na 30.350 tis. Kč,
ORG 2924 "Radiový systém TETRA" z 81.451 tis. Kč na 81.964 tis. Kč,
ORG 3060 "Rek. objektu na služebnu MP Brno-západ" z 18.875 tis. Kč na 37.314 tis. Kč,
ORG 2957 "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" z 6.800 tis. Kč na 13.510 tis. Kč,změnu názvu investiční akce ORG 2799 "Kruhový objezd Brno-Černovice" na "Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořkova" s celkovými náklady 15.650 tis. Kč.
5.RMB pověřuje


MČ Brno-Slatina investorskou činností akce ORG 2769 "Kontejnerová školka MČ Brno-Slatina" s celkovými náklady 8.000 tis. Kč,
MČ Brno-Maloměřice a Obřany investorskou činností akce ORG 2757 "Rekonstrukce víceúčelového sálu" s celkovými náklady 9.200 tis. Kč.
6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2015:


zdroje ........................................................................................... 11.720,9 mil. Kč

v tom: - příjmy ............................................................................. 10.519,3 mil. Kč
- financování ..................................................................... 1.201,6 mil. Kč
výdaje ........................................................................................... 11.720,9 mil. Kč
7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočet města Brna na rok 2015:


zdroje ............................................................................................ 10.675,6 mil. Kč

v tom: - příjmy .............................................................................. 9.699,2 mil. Kč
- financování ...................................................................... 976,4 mil. Kč
výdaje ........................................................................................... 10.675,6 mil. Kč

v tom: - běžné výdaje .................................................................... 8.281,4 mil. Kč
- kapitálové výdaje ............................................................. 2.394,2 mil. Kč
rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno,
finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl,
plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města.
 
8.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2015 dle § 12 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:


celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
- z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,
celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů),
finanční vztah k právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem,
finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města,
celkový objem transferů městským částem,
celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno.
 
9.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit RMB ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2015 v tomto rozsahu:


přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),přesuny běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna),
převody kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:


formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů.

 
10.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB:


zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2015 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG),

Termín: do 6. 1. 2015

předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí schválené jejich zastupitelstvy,

Termín: do 15. 4. 2015

předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření schválená RMB na základě pověření dle bodu 8. usnesení,

Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna

předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2015

Termín: do 15. 4. 2015


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 


14.

Různé


V rámci toho bodu byly projednány provozní záležitosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 
 
 

Ověřovatelé:

Ing. Vít Beran, v. r.
JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.


 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


 
V Brně dne 1. 12. 2014
Zapsala Marcela Marečková