Zápis z RMB R7/002

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
09. 12. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=26936&typ=2
Nalezeno adres
56

Statutární město Brno
Rada města Brna


Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/002
konané dne 9. prosince 2014

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Bc. Matěji Hollanovi - schváleno jednomyslně 10 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

Schválený program jednání:
1a.

Program zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00122


1b.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - RM7/00103


1c.

Změna Jednacího řádu Rady města Brna - RM7/00118


1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář strategie města - RM7/00104


1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bořetická 7 - RM7/00022


1f.

Odměny ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM7/00023


1g.

Odměny ředitelům a ředitelkám mateřských škol a základních škol v rámci rozvojového programu MŠMT "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" - RM7/00026


1h.

Příplatky za vedení ředitelů příspěvkových organizací - RM7/00046


1i.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátora města Brna - RM7/00105


2.

Projekt "Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1" - žádost o dotaci - RM7/00069


3.

Realizace personálních změn navržených statutárním městem Brnem jako akcionářem (společníkem) v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna menší než 100% - RM7/00117


4.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014 - RM7/00015


5.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2014 - RM7/00066


6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM7/00070


7.

Jmenování nových členů redakční rady informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan - RM7/00114


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00051


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00052


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavbu a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00053


11.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o. a SUDOP PRAHA, a. s. - RM7/00072


12.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016-17, dodatek č. 1 příkazní smlouvy - RM7/00027


13.

"Sportovně-rekreační plocha Kartouzská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GREEN PROJECT s. r. o. - RM7/00054


14.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - lokalita 1 - Sokolské koupaliště - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PM Realstav Invest s. r. o. - RM7/00060


15.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - Dodatek č. 1 ke smlouvě - RM7/00028


16.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - RM7/00016


17.

Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn - RM7/00030


18.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - RM7/00042


19.

Projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" - posouzení projektu, souhlas s podáním žádosti, návrh na pověření Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM7/00047


20.

Projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" - posouzení projektu, souhlas s podáním žádosti, návrh na pověření Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM7/00048


21.

Projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská" - potvrzení o přijetí dotace - RM7/00041


22.

Projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM7/00036


23.

Projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00039


24.

Projekt Sanace- skalní řícení v ulici Pod Horkou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00038


25.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00037


26.

Projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00040


27.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014" - návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství - RM7/00034


28.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" - RM7/00043


29.

Podání nabídek statutárním městem Brnem u veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským krajem "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji" a "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji" - RM7/0007330.

Návrh dodatku č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace - RM7/00075


31.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM7/00074


32.

Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM7/00029


33.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - RM7/00024


34.

Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno - RM7/00050


35.

Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/00025


36.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305441 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Evou Kepákovou a Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a Gynekologií Brno s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM7/00045


37.

Stanovisko k záměru založení ZŠ při Gymnáziu INTEGRA BRNO, s. r. o. - RM7/00032


38.

Stanovisko k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy Letokruh - RM6/00031


39.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM7/00033


40.

Návrh pachtu pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM7/00056


41.

Dohoda o poskytnutí nemovitosti Městské policii Brno, budova Vídeňská 4, k. ú. Štýřice - RM7/00058


42.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 2, k. ú. Město Brno - RM7/00059


43.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - Staňkova čp. 386, č. or. 47 v k. ú. - RM7/00057


44.

Různé


45.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna ve složení hodnotící komise - RM6/00128


46.

Připomínky statutárního města Brna k zadání "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno" - RM7/00124


47.

Návrh na změnu statutu výborů Zastupitelstva města Brna - RM7/00087


48.

Změna v představenstvu společností Teplárny Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM7/00082


49.

Užití zbývající části kauce společnosti OMCG Gastronomy, s. r. o., v likvidaci - RM7/00129


50.

Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00130

Bod 1b byl projednán po bodě 15
Bod 44 byl projednán po bodě 50


Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.


Nepřítomni:

Ing. Klára Liptáková.


 


1a.

Program zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00122

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném programu zasedání ZMB č. Z7/02


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02 konaného od 19. 12. 2014.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB
- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města
Brna k podpisu
***
úkol č.: [R7/002/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-12-11]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1c.

Změna Jednacího řádu Rady města Brna - RM7/00118

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje s účinností od 1. 2. 2015 Aktualizované úplné znění Jednacího řádu Rady města Brna, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář strategie města - RM7/00104

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář strategie města v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 


1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bořetická 7 - RM7/00022

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
s účinností k 15. 12. 2014
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bořetická 7, paní Janě Soudkové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R7/002/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1f.

Odměny ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM7/00023

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje odměnu ředitelce MŠ Brno, Švermova 11, Mgr. Jarmile Krásové, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměny.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


1g.

Odměny ředitelům a ředitelkám mateřských škol a základních škol v rámci rozvojového programu MŠMT "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" - RM7/00026

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům a ředitelkám mateřských škol a základních škol v rámci rozvojového programu MŠMT "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014", dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelkám a ředitelům mateřských škol a základních škol.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1h.

Příplatky za vedení ředitelů příspěvkových organizací - RM7/00046

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí změnu příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem s účinností od 1. 11. 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1i.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátora města Brna - RM7/00105

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátora města Brna v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 
 


2.

Projekt "Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1" - žádost o dotaci - RM7/00069

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1" městskou částí Brno-Líšeň, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1" a k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

3. RMB požaduje, aby Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


3.

Realizace personálních změn navržených statutárním městem Brnem jako akcionářem (společníkem) v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna menší než 100% - RM7/00117

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění přílohy materiálu.


1. RMB v návaznosti na usnesení Z7/001. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 25. 11. 2014, bod č. 17 část B,

 


souhlasí
- se svoláním mimořádných valných hromad níže uvedených obchodních společností k provedení personálních změn navržených akcionářem statutárním městem Brnem v orgánech níže uvedených společností:
•Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
•KORDIS JMK, a. s.
•Technologický park Brno, a. s.

- s provedením personálních změn navržených akcionářem statutárním městem Brnem v orgánech obchodní společnosti Automotodrom Brno, a. s., na nejbližší řádné valné hromadě společnosti;pověřujeprimátora města Brna podpisem žádostí o
- svolání mimořádných valných hromad výše uvedených společností k provedení navržených personálních změn,
- provedení navržených personálních změn na nejbližší valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a. s.,doporučujezástupcům statutárního města Brna delegovaným k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách obchodních společností s menší než 100 % majetkovou účastí statutárního města Brna dát na valných hromadách těchto společností návrh na odvolání a zvolení zástupců statutárního města Brna dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá zástupcům statutárního města Brna delegovaným k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí statutárního města Brna hlasovat na valných hromadách těchto společností v souladu s usnesením Z6/001. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 25. 11. 2014, bod č. 17, část B a tímto usnesením R7/002. schůze Rady města Brna.
T: nejbližší konání valné hromady.
***
úkol č.: [R7/002/03]
zodpovídá: zástupci statutárního města Brna [3254,58,3255,3256]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


4.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014 - RM7/00015

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého a upravenhoé doplňujícího materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2014.Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 

 


5.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2014 - RM7/00066

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2014.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM7/00070

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


7.

Jmenování nových členů redakční rady informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan - RM7/00114

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném a pozměněném návrhu usnesení.


RMB schvaluje redakční radu informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan na období od 10. 12. 2014 do 31. 3. 2015:členové ZMB a zaměstnanci MMB s právem hlasovacím
- 1 člen klubu ANO 2011 (JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.)
- 1 člen klubu ČSSD (Bc. Naděžda Křemečková)
- 1 člen klubu KDU-ČSL (Mgr. Jaroslav Suchý)
- 1 člen klubu KSČM (Jiří Hráček)
- 1 člen klubu ODS (Mgr. Libor Št'ástka)
- 1 člen klubu Strany zelených (Ivana Fajnorová)
- 1 člen klubu TOP 09 (Mgr. Zdeňka Dubová)
- 1 člen klubu Žít Brno (Bc. Matěj Hollan)
- vedoucí úseku organizačního MMB (JUDr. Rostislav Obrlík)
- vedoucí úseku technického MMB (Ing. Ladislav Juříček)
- vedoucí úseku hospodářského MMB (Ing. Hana Řepová)
- vedoucí úseku sociálně-kulturního MMB (Ing. Vladimír Adam)
- vedoucí úseku rozvoje města MMB (Ing. Olga Nováková)
- vedoucí Kanceláře primátora města Brna (.........)
- vedoucí Marketingového a ekonomického oddělení KPMB (Mgr. Jakub Geisler)
- vedoucí Sekretariátu primátora (Mgr. Alice Zafirelisová)
- vedoucí Tiskového střediska KPMB (PhDr. Soňa Haluzová)
- redaktor Tiskového střediska MMB (Mgr. Markéta Žáková)
- tiskový mluvčí MMB (Mgr. Pavel Žára)členové bez práva hlasovacího- redaktor Tiskového střediska MMB s funkcí tajemníka redakční rady (Mgr. Zuzana Gregorová),
- zapisovatel redakční rady (Jana Vašíčková)
- zástupce vydavatele (Pavel Vysloužil).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00051

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy
PROVO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno .

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/002/08/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/002/08/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00052

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy
DUIS s. r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/002/09/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/002/09/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 


10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavbu a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00053

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno .

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/002/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/002/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


11.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmami SUDOP BRNO, spol. s r. o. a SUDOP PRAHA, a. s. - RM7/00072

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu s tím, že bude materiál znovu předložen na příští schůzi RMB - schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 


12.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016-17, dodatek č. 1 příkazní smlouvy - RM7/00027

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 


13.

"Sportovně-rekreační plocha Kartouzská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GREEN PROJECT s. r. o. - RM7/00054

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou GREEN PROJECT s. r. o. na zhotovení díla "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská" , který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/002/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


14.

"Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - lokalita 1 - Sokolské koupaliště - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PM Realstav Invest s. r. o. - RM7/00060

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PM Realstav Invest s. r. o., Rosická 333, 664 17 Tetčice na akci "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - lokalita 1 - Sokolské koupaliště, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/002/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


15.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - Dodatek č. 1 ke smlouvě - RM7/00028

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností GORDIC spol. s r. o., IČ: 47903783 se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava , který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem dodatku č. 1.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/002/15]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


1b.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - RM7/00103

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení. Požadovanou úpravu materiálu přednesl tajemník MMB.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna-   schválit Zásady odměňování neuvolněných členů ZMB,
-   stanovit v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMB s účinností od 19. 12. 2014,
-   schválit Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
-   schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členů výborů ZMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši 3 300 Kč měsíčně (za členství  ve výboru) formou dohody o pracovní činnosti poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB s účinností od 19. 12. 2014.


2. RMB schvaluje
-   odměny členů komisí RMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši 3 300 Kč měsíčně (za členství v komisi) formou dohody o pracovní činnosti poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB s účinností od 19. 12. 2014.

 


Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 
 
 


16.

Veřejná zakázka "Revitalizace městských parků, III. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - RM7/00016

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, III. etapa" zadávané Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


17.

Určení člena Zastupitelstva města Brna pro spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn - RM7/00030

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna určit pana Mgr. Martina Andera, Ph.D., aby jako člen zastupitelstva spolupracoval s Odborem územního plánování a rozvoje MMB při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pro volební období 2014 - 2018.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


18.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - RM7/00042

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s hodnocením projektů předkládaných do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, které tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


seznam projektů zařazených do IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města a změny v parametrech projektů
dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007 - 2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti městav případě schválení dokumentu Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007 - 2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města Zastupitelstvem města Brna.

3. RMB schvaluje oznámení o změně v IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, které tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB,


dopracovat všechny nezbytné přílohy související s předložením aktualizovaného dokumentu Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007 - 2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města na úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod;
předložit oznámení o změně v IPRM a aktualizovaný dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007 - 2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.***
úkol č.: [R7/007/18]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


19.

Projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" - posouzení projektu, souhlas s podáním žádosti, návrh na pověření Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM7/00047

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 

1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru".

 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru"
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
v případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna.

 
3. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt IPRM "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru" ze strany Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace v rámci parametrů uvedených v posouzení.

4. RMB schvaluje


svěření investorství a investorské činnosti Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na akci "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru"
manuál realizace projektu "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru", který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
***
5. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení návrhu smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Brnem a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, Radě města Brna.
***
úkol č.: [R7/002/19/01]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [2015-01-30]

 
***
6. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení informativní zprávy o podání finální podoby žádosti o dotaci na předmětný projekt RMB.
T: bezodkladně po schválení projektu k financování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
***
úkol č.: [R7/002/19/02]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


20.

Projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" - posouzení projektu, souhlas s podáním žádosti, návrh na pověření Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, investorskou činností - RM7/00048

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka"
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
v případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna.

3. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt IPRM "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka", Hvězdárnou a planetáriem Brno, příspěvkovou organizací v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 
 
 
4. RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka", který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu;
svěření investorství a investorské činnosti Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, na akci "Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka".
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení návrhu smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Brnem a Hvězdárnou a planetáriem Brno, příspěvkovou organizací, Radě města Brna.
***
úkol č.: [R7/002/20/01]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [2015-01-31]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení informativní zprávy o podání finální podoby žádosti o dotaci na předmětný projekt RMB.
T: bezodkladně po schválení projektu k financování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
***
úkol č.: [R7/002/20/02]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


21.

Projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská" - potvrzení o přijetí dotace - RM7/00041

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 


22.

Projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM7/00036

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnavzít na vědomíRegistraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 106.555.520,- Kč z Integrovaného operačního programu na projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností";souhlasits Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


23.

Projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00039

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnavzít na vědomírozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín";souhlasits podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno-Komín", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;schválitsmlouvu č. 11093246 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Farská zahrada v městské části Brno - Komín".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


24.

Projekt Sanace- skalní řícení v ulici Pod Horkou" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00038

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 


vzít na vědomírozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou"souhlasits podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;schválitsmlouvu č. 13144196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


25.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/0037

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnavzít na vědomírozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64";souhlasits podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;schválitsmlouvu č. 11092836 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


26.

Projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00040

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnavzít na vědomírozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí";souhlasits podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;schválitsmlouvu č. 12118663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


27.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014" - návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství - RM7/00034

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


28.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" - RM7/00043

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace na projekt "Moravian Science Centre Brno" uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


29.

Podání nabídek statutárním městem Brnem u veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským krajem "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji" a "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji" - RM7/00073

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- zadávací dokumentaci u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji";
- zadávací dokumentaci u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji".

2. RMB schvaluje
- podání nabídky statutárním městem Brnem u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji", zadávajícím je Jihomoravský kraj
- podání nabídky statutárním městem Brnem u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji", zadávajícím je Jihomoravský kraj.

3. RMB souhlasí
- s obchodními a platebními podmínkami - návrhem smlouvy o zajištění sociálních služeb, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji", jež tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;
- s obchodními a platebními podmínkami - návrhem smlouvy o zajištění sociálních služeb, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace u veřejné zakázky "Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji", jež tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu;
- s návrhy nabídek u těchto veřejných zakázek.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB
- jednáním za statutární město Brno u těchto veřejných zakázek
- podpisem všech souvisejících dokumentů (zejména nabídek a smluv).

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zajistit jejich podání v zadavatelem stanovené lhůtě.
***
úkol č.: [R7/002/29]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


30.

Návrh dodatku č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace - RM7/00075

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 


31.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM7/00074

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brnaschválit
- poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z. s., IČ 40613411 ve výši 90 tis. Kč na projekt "Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2014/2015";

- poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, IČ 44990260 ve výši 90 tis. Kč na projekt "Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2014/2015";

- uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace";

- rozpočtové opatření dle tabulky;pověřit
vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


32.

Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014, návrh rozpočtového opatření - RM7/00029

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice Brno a Ing. Jan Nesnídal, ekonomicko-technický náměstek Úrazové nemocnice Brno. Bylo hlasováno po delší rozpravě zvlášť o jednotlivých odrážkách návrhu usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně ve výši 20.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014;

Pro hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


33.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - RM7/00024

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 


34.

Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno - RM7/ 00050 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 


35.

Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/00025

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů
- Činoherní festival Trialog 2014
- Podpora dostupnosti NDB v Jihomoravském kraji
- Festival Janáček Brno 2014.
Dodatky č. 1 ke smlouvám tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


36.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305441 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Evou Kepákovou a Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a Gynekologií Brno s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM7/00045

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305441 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Evou Kepákovou, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu;

- smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a Gynekologií Brno s. r. o., která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


37.

Stanovisko k záměru založení ZŠ při Gymnáziu INTEGRA BRNO, s. r. o. - RM7/00032

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost právnické osoby s názvem Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. o vyjádření k záměru založení základní školy při této právnické osobě.

2. RMB nemá námitek k záměru právnické osoby s názvem Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. založit základní školu při této právnické osobě v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 


38.

Stanovisko k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy Letokruh - RM6/00031

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Základní školy Letokruh o stanovisko ke změně zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků této školy.

2. RMB nemá námitek k zápisu změny nejvyššího počtu žáků Základní školy Letokruh v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. p) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


39.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM7/00033

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v maximální výši na činnost JKM na odboru ŽÚ MMB dle přílohy č. 16 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucí odboru ŽÚ MMB k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 


40.

Návrh pachtu pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM7/ 00056 Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje propachtování pozemků:
- p. č. 754/2 - ostatní plocha , jiná plocha, o celkové výměře 20 m²

- p. č. 832 - orná půda , o celkové výměře 156 m²

- p. č. 2555/5 - orná půda , o celkové výměře 2 .736 m²

- p. č. 2555/6 - orná půda , o celkové výměře 925 m²

- p. č. 2555/7 - orná půda , o celkové výměře 1 .549 m²

- p. č. 2555/12 - orná půda , o celkové výměře 4.806 m²

- p. č. 2555/18 - orná půda , o celkové výmě&#$04e 4. 453

vše v k. ú. Bosonohy
panu xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnuté pachtovné ve výši 2. 260 ,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


41.

Dohoda o poskytnutí nemovitosti Městské policii Brno, budova Vídeňská 4, k. ú. Štýřice - RM7/00058

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost Městské policie Brno o užívání objektu Vídeňská 4, Brno pro potřeby Městské policie Brno;
- žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor v budově Vídeňská 4.

2. RMB schvaluje dohodu o poskytnutí nemovitosti, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako poskytovatelem a statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno, týkající se poskytnutí pozemku p. č. 691 o celkové výměře 367 v k. ú. Štýřice včetně budovy č. p. 226 na adrese Vídeňská 4, která je jeho součástí která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


42.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 2, k. ú. Město Brno - RM7/00059

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.1. RMB bere na vědomí žádost IMOS Brno, a. s. o pronájem nebytových prostor v budově Dominikánské nám. 2, k. ú. Město Brno .

2. RMB schvaluje

- smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a IMOS Brno, a. s., IČ: 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno a Metrostav a. s., IČ: 00014915, Koželužská 4, 180 00 Praha , jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 111 v 1.NP budovy Dominikánské nám. 2, č. p. 656, která je součástí pozemku p. č. 618 v k. ú. Město Brno k účelu využití jako zázemí pro pracovníky stavby "Parkovací dům ul. Panenská" (šatny pro zaměstnance, sklad drobného materiálu), která tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu;

- smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a IMOS Brno, a. s., IČ: 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno a Metrostav a. s., IČ: 00014915, Koželužská 4, 180 00 Praha , jako nájemcem, týkající se pronájmu místností č. 112, 124 a 125 v I.NP budovy Dominikánské nám. 2, č. p. 656, která je součástí pozemku p.č. 618 v k.ú. Město Brno k účelu využití jako zázemí pro pracovníky stavby "Parkovací dům ul. Panenská" (šatny pro zaměstnance, sklad drobného materiálu), která tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


43.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - Staňkova čp. 386, č. or. 47 v k. ú. - RM7/00057

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Diecézní charity Brno ze dne 10. 9. 2014 o prodloužení nájemní smlouvy č. 6312035334, uzavřené dne 12. 2. 1993 ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je užívání dále uvedené nemovitosti za účelem poskytování registrované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Markéty.

2. RMB schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 1993 mezi Městem Brnem a Diecézní charitou Brno ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2012, a č. 2 ze dne 27. 6. 2013, jejímž předmětem je užívání pozemku p. č. 473 včetně budovy Staňkova čp. 386, č. or. 47 jako jeho součástí, vše v k. ú. Ponava jehož obsahem je prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2015. Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 


45.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - změna ve složení hodnotící komise - RM6/00128

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.RMB mění usnesení R6/157. schůze konané dne 12.11.2014, bod 12 tak, že

- místo člena hodnotící komise Ing. Jany Drápalové, členky ZMB jmenuje členem hodnotící komise pana Richarda Mrázka, náměstka primátora,Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 


46.

Připomínky statutárního města Brna k zadání "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno" - RM7/00124

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB schvaluje znění Připomínek statutárního města Brna k zadání "Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno", které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora, podpisem připomínek.

***
3.  RMB ukládá Richardu Mrázkovi, náměstku primátora, zajistit odeslání připomínek Správě železniční dopravní cesty, s. o.
***
úkol č.: [R7/002/46]
zodpovídá: náměstek primátora [3248]
termín: [bezodkladně]Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 


47.

Návrh na změnu statutu výborů Zastupitelstva města Brna - RM7/00087

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Aktualizované úplné znění Statutu výborů Zastupitelstva města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

 


48.

Změna v představenstvu společností Teplárny Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM7/00082

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.1. RMB v působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s.

volí


Petra Cajzla
Bc. Tomáše Koláčnéhodo funkce člena představenstva společnosti Teplárny Brno, a. s. s účinností ode dne 9. 12 2014.

2. RMB pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


49.

Užití zbývající části kauce společnosti OMCG Gastronomy, s. r. o., v likvidaci - RM7/00129

Bylo hlasováno bez rozpravy.1. RMB bere na vědomí zahájení insolvenčního řízení proti společnosti OMCG Gastronomy s. r. o., v likvidaci, se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno , IČ 02312085 ke dni 25. 11. 2014.

2. RMB souhlasí se započtením kauce ve výši 48.359 Kč v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 7313034809 ze dne 19. 12. 2013, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a společností OMCG Gastronomy, s. r. o. se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno , IČ 02312085.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

 


50.

Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00130

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 o finanční částku 2.538 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na platy pro pracovníky příspěvkových organizací dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb.;

 
 
2) navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 o finanční částku 1 268 tis. Kč na pokrytí změny pásmového odměňování pro pracovníky příspěvkové organizace v souladu s ust. § 6 nařízení vlády č. 224/2014 Sb.;

3) účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, v roce 2014 o finanční částku 1.415 tis. Kč na nákup obrazů do umělecké sbírky;

4) rozpočtové opatření dle tabulky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 


44.

RůznéV rámci toho bodu byly projednány provozní záležitosti.


 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora


 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.
Bc. Matěj Hollan, v. r.


 
 
 
 
V Brně dne 10. 12. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová