Zápis z RMB R7/003

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
16. 12. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=28035&typ=2
Nalezeno adres
252

Statutární město Brno
Rada města Brna


 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/003
konané dne 16. prosince 2014

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Ing. Vítu Beranovi a JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D. - schváleno jednomyslně 11 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:
11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na projektovou dokumentaci "Zpracování studie a projektu ve stupni PDPS k investičnímu záměru Rekonstrukce kamerového systému Philips - Bosch" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se zhotovitelem Ing. Pavlem Gerychem - RM7/00081


31.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zahájení zadávacího řízení, návrh vzorových obchodních podmínek, změna části usnesení

 

Schválený program jednání:
1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM7/00095


1b.

Termíny schůzí RMB v roce 2015 - RM7/00123


1c.

Jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí RMB - RM7/00076


1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelce Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM7/00090


1e.

Platové postupy ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení v roce 2015 - RM7/00088


1f.

Změna příplatků za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení - RM7/00089


1g.

Pověření členky ZMB Ivany Fajnorové k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při občanském sňatku - RM7/00135


1h.

Organizační změna Kanceláře strategie města a Kanceláře primátora města Brna - RM7/00151


1i.

Delegování řádného člena a jeho náhradnice do Národní stálé konference za statutární město Brno - RM7/00144


2.

4 smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM7/00077


3.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek - RM7/00071


4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM7/00126


5.

"Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00078


6.

"Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" - zrušení zadávacího řízení, zahájení zadávacího řízení, výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním - RM7/00119


7.

"MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" - zrušení zadávacího řízení, výzva k podání nabídky - RM7/00140


8.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016-2017, vzorová smlouva/dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky - RM7/00068


9.

Veřejné zakázky v gesci Odboru investičního MMB - jmenování hodnotících komisí, změna složení hodnotících komisí - RM7/00120


10.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - změna složení členů hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace - změna usnesení RMB č. R6/153 bod č. 15 - RM7/00102


12.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r. o. - RM7/00116


13.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností T o c h á č e k spol. s r. o. - RM7/00137


14.

"Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o. - RM7/00121


15.

Návrh dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM7/00094


16.

Smlouva o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok - RM7/00086


17.

Udělení plné moci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - změna doby platnosti povolení k nakládání s vodami - dispečink vodního zdroje Březová nad Svitavou - RM7/00065


18.

Jmenování zástupců zadavatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise ustanovené generálním ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., v rámci mandátní smlouvy - RM7/00139


19.

Zrušení části usnesení schůze RMB č. R5/094 konané dne 13. 1. 2009, bod č. 15 odst. 2 a 3, Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM7/00080


20.

Nájemní a provozní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - dodatek č. 999 - RM7/00079


21.

Dodatky č. 5 ke smlouvám o podnájmu pozemků p. č. 2695/4 a 2695/6 k. ú. Kuřim - RM7/00067


22.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 521 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1420/22 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00064


23.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 868 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná a k pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00061


24.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 2701 - čerpací stanici na pozemku p. č. 6130 k. ú. Líšeň a k pozemku p. č. 6131 k. ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00062


25.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 892/1, 894/1, 904/1, 904/9, 2308/1 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00063


26.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - RM7/00096


27.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00097


28.

Projekt IPRM "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - posouzení projektu, žádost o dotaci - RM7/00099


29.

Projekt "Zateplení MŠ Škrétova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00098


30.

"Technická infrastruktura v lokalitě Brno, Tuřany - Holásky" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM7/00110


32.

Žádost Koliště 49, bytového družstva, o souhlas statutárního města Brna se změnou smlouvy o výstavbě - RM7/00112


33.

Nájem sociálních bytů - RM7/00111


34.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxxxx - RM7/00109


35.

Záměr pronájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice - RM7/00084


36.

Smlouva o nájmu prostor v budově Šujanovo nám. 1 v  k. ú. Trnitá - RM7/00083


37.

Smlouva na pronájem plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17 v  k. ú. Líšeň - RM7/00085


38.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0074090305423 uzavřené dne 17. 8. 2009 - RM7/00106


39.

Nabídka překupního práva k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku p. č. 1152 v k. ú. Staré Brno - RM7/00107


40.

Nabídky předkupního práva k budovám na pozemcích p. č. 1297/5 až 1297/51 v k. ú. Lesná - RM7/00108


41.

Nabídky předkupního práva k budově č. e. 155 stojící na pozemku p. č. 1885/41 a k budově č. e. 168 stojící na pozemku p. č. 1885/67 , vše v  k. ú. Štýřice - RM7/00115


42.

Nabídka předkupního práva k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří - RM7/00113


43.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1316/5 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM7/00092


44.

Návrh prodeje souboru bytových a nebytových jednotek v objektu Kobližná č. or. 10, č. p. 64 na pozemku p. č. 147 k. ú. Město Brno - podmínky nabídkového řízení - RM7/00100


45.

Pronájem nebo záměr prodeje části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní - opěrná zeď, parkovací stání a schodiště - RM7/00101


46.

Záměr směny části pozemku p. č. 3125/165 k. ú. Řečkovice a návrh směny pozemku p. č. 3125/472 k. ú. Řečkovice v ul. Vlasty Pittnerové za pozemky p. č. 2532/3, 2532/4, 2569/12 a 2576/22 při místní komunikaci ul. Hapalova, vše v  k. ú. Řečkovice - RM7/00091


47.

Návrh dispozice s pozemky p. č. 1474, 1475 a 1486 , vše v  k. ú. Královo Pole - RM7/00093


48.

Různé


49.

Změna zástupce statutárního města Brna v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - RM7/00127


50.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření - RM7/00133


51.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - RM7/00132


52.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - RM7/00136


53.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00131


54.

Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu z EHP fondů na projekt Tanec a média - RM7/00138


55.

Záměr vyhlásit veřejnou urbanistickou soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - RM7/00125


56.

"Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" - zrušení zadávacího řízení, výzva k podání nabídky - RM7/00142


57.

"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", k. ú. Černovice , okres Brno-město - vyjádření ke zveřejněnému posudku EIA - RM7/00156


58.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00141


59.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00152


60.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti - RM7/00145


61.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00146


62.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00154


63.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00143


64.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00134


65.

"Silnice I/42, VMO Žabovřeská I" - rozpočtové opatření pro platbu DPH - RM7/00149


66.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM7/00155

 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 42 byl projednán po bodě 43.
Bod 48 byl projednán jako poslední bod jednání.
Bod 53 byl projednán po bodě 4.
Bod 55 byl projednán po bodě 66.
Bod 56 byl projednán po bodě 47.
Body 58-61 byly projednán po bodě 53.
Body 63 a 64 byly projednán po bodě 61.
Body 65 a 66 byly projednán po bodě 56.


 
 
 
Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Barbora Fialová, Mgr. Pavel Žára.


 
 


1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM7/00095

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1b.

Termíny schůzí RMB v roce 2015 - RM7/00123

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí navržené termíny schůzí RMB v roce 2015.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1c.

Jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí RMB - RM7/00076

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách materiálu.


1.RMB jmenuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3 odst. 2, v platném znění, s účinností od 16. 12. 2014 předsedy, místopředsedy a členy komisí RMB dle seznamu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá Marku Janíčkovi, členu RMB, informovat o tomto jmenování nové předsedy, místopředsedy a členy komisí RMB.
***
úkol č.: [R7/003/1c]
zodpovídá: M. Janíček, člen RMB [3251]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelce Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno - RM7/00090

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB jmenuje, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 2. 2015 na místo ředitelky Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno , Renatu Bařinovou, na dobu šesti let.

2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. 2. 2015 plat ředitelky Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno , Renaty Bařinové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R7/003/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1e.

Platové postupy ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení v roce 2015 - RM7/00088

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanoví platové tarify ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení dle přílohy č. 3 tohoto zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušných organizací ve své působnosti o platovém postupu.
***
úkol č.: [R7/003/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1f.

Změna příplatků za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení - RM7/00089

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2015 příplatky za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele a ředitelky škol a školských zařízení ve své působnosti o stanovených příplatcích.
***
úkol č.: [R7/003/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1g.

Pověření členky ZMB Ivany Fajnorové k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při občanském sňatku - RM7/00135

Bylo hlasováno bez rozpravy.1.RMB pověřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ivanu Fajnorovou, členku Zastupitelstva města Brna, k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna do konce volebního období 2014-2018.

2.RMB stanoví, v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby Ivana Fajnorová, členka Zastupitelstva města Brna, v rámci občanského sňatku užívala při sňatečném obřadu závěsný odznak se státním znakem České republiky.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


1h.

Organizační změna Kanceláře strategie města a Kanceláře primátora města Brna - RM7/00151

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1.RMB zřizuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platném znění:


Oddělení tvorby strategie a regionální spolupráce,
Referát právně-ekonomickýs účinností ke dni 2. 2. 2015 v odboru Kancelář strategie města.
 
2.RMB schvaluje
přesunReferátu tvorby strategie a regionální spolupráce, spolu s činnostmi i funkčními místy, a jeho začlenění pod Oddělení tvorby strategie a regionální spolupráce v odboru Kancelář strategie města,převod


referátu Informační centrum rozvojových projektů města, spolu s činnostmi i funkčními místy, z Marketingového a ekonomického oddělení v Kanceláři primátora města Brna a jeho začlenění do Oddělení tvorby strategie a regionální spolupráce v odboru Kancelář strategie města,

Referátu marketingu města z Kanceláře primátora města Brna spolu s činnostmi i funkčními místy a jeho začlenění do odboru Kancelář strategie města,s účinností ke dni 2. 2. 2015.
 
3.RMB schvaluje změnu názvu:Referátu tvorby strategie a regionální spolupráce na Referát metropolitní spolupráce

Referát marketingu města na Referát marketingu a podpory CR městas účinností ke dni 2. 2. 2015.
 
4.RMB schvaluje Seznam funkčních míst, která budou převedena a začleněna s účinností od 2. 2. 2015 do nově zřízených útvarů v rámci odboru Kancelář strategie města, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.
 
5.RMB zrušuje 1 funkční místo, dnem 1. 2. 2015, dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

6.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 2. 2. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 3 funkční místa, které bude realizováno v odboru Kancelář strategie města s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 2. 2. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 1. 2. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor.

7.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 6. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo které bude realizováno v odboru Kancelář strategie města s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 6. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 5. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor.
 
8.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 7. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo které bude realizováno v odboru Kancelář strategie města s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 7. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 6. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor;
 
9.RMB zřizuje4 nová funkční místa, ke dni 2. 2. 2015,
1 nové funkční místo ke dni 1. 6. 2015,
1 nové funkční místo ke dni 1. 7. 2015,dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.
 
10. RMB zrušuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platném znění Marketingové a ekonomické oddělení v odboru Kancelář primátora města Brna, dnem 1. 2. 2015.
 
11.RMB schvaluje, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 2. 2. 2015, která tvoří přílohu č. 5c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru;

***
12.RMB ukládá vedoucím KPMB a KSM promítnout schválenou organizační změnu a aktualizaci Organizačního řádu MMB do příslušných dokumentů včetně popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím ORGO tajemníkovi ke schválení.


***


úkol č.: [R7/003/1h/01]
zodpovídá: KPMB, KSM [2,17]
termín: [bezodkladně]
***


13.RMB ukládá vedoucím odborů a samostatných oddělení zajistit prověření a aktualizaci všech dokumentů města (např. vyhlášky, metodiky, generely), a interních normativních aktů tajemníka MMB, jichž jsou správci, v návaznosti na schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB.
***
úkol č.: [R7/003/1h/02]
zodpovídá: všichni vedoucí odborů [3102]
termín: [bezodkladně]Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
1i.

Delegování řádného člena a jeho náhradnice do Národní stálé konference za statutární město Brno - RM7/00144

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB deleguje Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, řádným členem Národní stálé konference a Dr. Ing. Marii Zezůlkovou, vedoucí Kanceláře strategie města, jako jeho náhradnici.

***
2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o usnesení RMB ve věci delegování zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka/ce do Národní stálé konference.
***
úkol č.: [R7/003/1i]
zodpovídá: KSM MMB [17]
termín: [2014-12-19]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


2.

4 smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM7/00077

Dotazy členů RMB zodpověděl JUDr. Šimek, ředitel Městské policie Brno. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje smlouvy o nájmu prostor v objektu Milady Horákové, or. č. 18, budova č. p. 327, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. 544/1 - zast. plocha a nádv., vše v  k. ú. Zábrdovice , obec Brno, okres Brno-město, uzavíraných mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a:


Karate klubem Brno,
Cvičením pro pohodu,
Bc. Radoslavem Kratochvílem,
Ing. Zorou Bělušovou.Smlouvy o nájmu tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem těchto smluv.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 


3.

"Zprostředkování prodeje společnosti Technologický Park Brno, a. s." - jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek - RM7/00071

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě, úpravě a doplnění usnesení.


1.RMB jmenuje


Komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:


Bc. Tomáš Kratochvíl - člen RMB pro správu městských účastí,
Mgr. Martin Rosický - vedoucí Odd. financování, finančních aktiv, dluhu a majetkových účastí města
Mgr. Veleslava Höhnlová - právník Odboru rozpočtu a financování MMB


Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

členové:

Bc. Tomáš Kratochvíl - člen RMB
Mgr. Jitka Ivičičová
Ian Gregory Howie Barnett - zástupce P&O, člen představenstva Technologického Parku Brno, a. s.
Rashidi Olugbenga Keshiro - zástupce P&O, člen představenstva Technologického Parku Brno, a. s.
Ing. Jana Červencová - vedoucí ORF MMB
náhradníci:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. - členka RMB
JUDr. Jana Pejchalová
Shuja Ali - zástupce P&O
Christina Ong - zástupce P&O
Mgr. Martin Rosický - ORF MMB

2.RMB pověřuje Bc. Tomáše Kratochvíla, člena RMB, jednáním se společností P&O a s VUT o dalším postupu ve věci společného prodeje společnosti a případných změnách ve stanovách společnosti.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM7/00126

Bylo hlasováno bez rozpravy vč. předloženého doplňku k tomuto materiálu.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


53.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00131

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


58.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00141

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti SAKO Brno, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 9c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti SAKO Brno, a. s.,
bere na vědomí

výpis z 307. jednání představenstva společnosti SAKO Brno, a. s.,
výpis z 114. jednání dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a. s.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


59.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00152

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Teplárny Brno, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Teplárny Brno, a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


60.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti - RM7/00145

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti Technické sítě Brno, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Technické sítě Brno, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva společnosti Technické sítě Brno, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva tvoří přílohu č. 11c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Technické sítě Brno, a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


61.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00146

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 12c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti STAREZ - SPORT, a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


63.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00143

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


64.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti - RM7/00134

Bylo hlasováno bez rozpravy.RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s.,


schvaluje, v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace a. s. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Brněnské komunikace a. s.,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, upozornění členů představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace a. s., na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění. Upozornění členů představenstva a dozorčí rady na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
bere na vědomí, v souladu s ust. § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady. Čestné prohlášení a podpisový vzor členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Brněnské komunikace a. s.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 


5.

"Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00078

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.***
úkol č.: [R7/003/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


6.

"Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" - zrušení zadávacího řízení, zahájení zadávacího řízení, výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním - RM7/00119

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB ruší zadávací řízení zahájené podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku "Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" dle ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/003/06/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje


zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. c) zákona, v jednacím řízení s uveřejněním,
výzvu k jednání v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
4.RMB bere na vědomí


že zadávací dokumentace je již zveřejněna na profilu zadavatele,
zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace a kteří budou vyzváni v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona k jednání v jednacím řízení s uveřejněním u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany":

Konsorcium CGM Morava - VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY - ekologický podnik:
CGM Morava, s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha , IČ 289 62 265 a
VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY - ekologický podnik, a. s., Pestovateĺská 8, 823 53 Bratislava, IČ 313 20 082Komfort, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno , IČ 255 24 241
STAEG Development, spol. s r. o., Průmyslová 738/87, 682 01 Vyškov - Předměstí , IČ 255 76 241
IMOS Brno a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno , IČ 253 22 257
PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice , IČ 277 13 130
3V&H s. r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod , IČ 469 92 715
ESOX, spol. s r. o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno , IČ 005 58 010

5.RMB souhlasí
s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.


6.RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, ve složení:
členové:


Richard Mrázek - náměstek primátora
Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
náhradníci:


Ing. arch. Petr Bořecký - člen ZMB
Mgr. Petr Hladík - člen ZMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
7.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení s uveřejněním.
***
úkol č.: [R7/003/06/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


7.

"MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" - zrušení zadávacího řízení, výzva k podání nabídky - RM7/00140

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB ruší zadávací řízení zahájené dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku "MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/003/07/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje


výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.4.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzvání k podání nabídky:


REKO a. s., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno , IČ 136 90 299
PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ 255 97 710
HRAZDIL stav, s. r. o., Cejl 511/43, 602 00 Brno , IČ 292 23 431
SKR stav, s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno , IČ 269 61 474
FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno , IČ 449 61 219
W.A.K., spol. s r. o., Hudcova 5432/78b, 612 00 Brno , IČ 185 65 832
VIVAS CZ s. r. o., Dvořákova 13, 602 00 Brno , IČ 263 02 136
Stanislav Vozka s. r. o., Hudcova 296/70, 621 00 Brno , IČ 269 31 567
KALAHA a. s., Železná 1a, 619 00 Brno , IČ 255 62 151
STAVIMAL s. r. o., Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice , IČ 269 21 677
CONSISTERA s. r. o., Čechyňská 14a, 602 00 Brno, IČ 277 51 082
5.RMB souhlasís přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.

6.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


Richard Mrázek - náměstek primátora
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
7.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:


Richard Mrázek - náměstek primátora
Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
náhradníci:


Ing. arch. Petr Bořecký - člen ZMB
Mgr. Petr Hladík - člen ZMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 2 zákona
***
úkol č.: [R7/003/07/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona a na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R7/003/07/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R7/003/07/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


8.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016, vzorová smlouva/dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky - RM7/00068

Dotazy členů RMB zodpověděl Michal Pummer, ředitel Organizačně správního institutu o. p. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB schvaluje vzorovou smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatel je statutární město Brno nebo jeho městské části a s obchodními společnostmi s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna, které projeví souhlas s účastí na veřejné zakázce "Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016".

3.RMB schvaluje vzorovou dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dohod o centralizovaném zadání veřejné zakázky s Městskou policií Brno a s městskými částmi statutárního města Brna, které projeví souhlas s účastí na veřejné zakázce "Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno pro období 2016".

5.RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora, k jednání s Organizačně správním institutem o. p. s. ve věci dalšího postupu týkajícího se výběru dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


9.

Veřejné zakázky v gesci Odboru investičního MMB - jmenování hodnotících komisí, změna složení hodnotících komisí - RM7/00120

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení a materiálu.


1.RMB mění


část usnesení schůze RMB č. R6/150 konané dne 24. 9. 2014, bod č. 32 odst. 4, tak, že s účinností od 17. 12. 2014 jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci u veřejné zakázky "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa" ve složení dle přílohy č. 19a tohoto zápisu,
část usnesení schůze RMB č. R6/150 konané dne 24. 9. 2014, bod č. 148 odst. 4, tak, že s účinností od 17. 12. 2014 jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci u veřejné zakázky "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" ve složení dle přílohy č. 19b tohoto zápisu,
část usnesení schůze RMB č. R6/146 konané dne 20. 8. 2014, bod č. 23 odst. 4 - týkajícího se veřejné zakázky "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" tak, že:

místo člena hodnotící komise Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., jmenuje jako člena hodnotící komise Ing. Víta Berana,
místo náhradníka člena hodnotící komise Jarmily Kouřilové jmenuje jako náhradníka člena hodnotící komise Ing. arch. Petra Bořeckého,část usnesení schůze RMB č. R6/150 konané dne 24. 9. 2014, bod č. 33 odst. 4 - týkajícího se veřejné zakázky "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" tak, že:


místo člena hodnotící komise Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., jmenuje jako člena hodnotící komise Ing. arch. Petra Bořeckého,
místo náhradníka člena hodnotící komise doc. RNDr. Františka Viždi, Ph.D., jmenuje jako náhradníka člena hodnotící komise RNDr. Filipa Chvátala.


2.RMB jmenuje


hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci pro veřejnou zakázku "Zateplení logopedického stacionáře Synkova" dle přílohy č. 19c tohoto zápisu,
hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice" dle přílohy č. 19d tohoto zápisu.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


10.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - zahájení zadávacího řízení - změna složení členů hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace - změna usnesení RMB č. R6/153 bod č. 15 - RM7/00102

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


RMB mění usnesení schůze RMB č. R6/153 konané dne 15. 10. 2014, bod č. 15 odst. 2, tak, že:


místo člena hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, jmenuje jako člena hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace Mgr. Jiřího Ulipa,
místo člena hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace Víta Blahy, člena RMB, jmenuje jako člena hodnotící komise, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace Ing. Pavla Staňka.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


12.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r. o. - RM7/00116

Bylo hlasováno po kratší rozpravě vč. předloženého doplňku k tomuto materiálu.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno ,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno .

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno , který tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R7/003/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/003/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/003/12/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R7/003/12/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/003/12/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


13.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností T o c h á č e k spol. s r. o. - RM7/00137

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou T o c h á č e k spol. s r. o., IČ 449 61 367,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti T o c h á č e k spol. s r. o.

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností T o c h á č e k spol. s r. o. na zhotovení díla "Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa", který tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R7/003/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/003/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/003/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R7/003/13/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/003/13/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 


14.

"Sportovní centrum Útěchov" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o. - RM7/00121

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje


výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Sportovní centrum Útěchov" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno,
písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na investiční akci "Sportovní centrum Útěchov" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno .

3.RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno , na zhotovení díla "Sportovní centrum Útěchov", který tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem


dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo,
formuláře "Oznámení o zadání zakázky".
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R7/003/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/003/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/003/14/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit


uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.***
úkol č.: [R7/003/14/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/003/14/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


15.

Návrh dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM7/00094

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


16.

Smlouva o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok - RM7/00086

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 26. 11. 2014, zn. 140/027793/2014 o uzavření smlouvy o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok.

2.RMB schvaluje smlouvu o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok mezi statutárním městem Brnem, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 463 47 275, a společností euroAWK s. r. o., IČ 439 65 717, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


17.

Udělení plné moci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - změna doby platnosti povolení k nakládání s vodami - dispečink vodního zdroje Březová nad Svitavou - RM7/00065

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., č. j. 140/026431/2014/ZVo ze dne 10. 11. 2014 o vystavení plné moci pro zajištění změny povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových, dispečink Březová nad Svitavou.

2.RMB souhlasí s udělením plné moci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 , IČ 463 47 275, ke všem právním jednáním ve správním řízení souvisejícím s podáním návrhu podle § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami vydaného Městským úřadem Svitavy pod č. j. 70088-10/OZP-102-2010/ksv dne 10. 2. 2010 k vypouštění odpadních vod do vod povrchových u dispečinku vodního zdroje Březová nad Svitavou. Text plné moci tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.
18.

Jmenování zástupců zadavatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise ustanovené generálním ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., v rámci mandátní smlouvy - RM7/00139

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


RMB jmenuje na období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 zástupce zadavatele a jejich náhradníky do komisí, které ustanoví v rámci zajišťování investiční obnovy pronajaté vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna generální ředitel společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:komise pro posouzení kvalifikace:

členové:

Richard Mrázek - náměstek primátora
Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
Ing. Ladislav Haška - generální ředitel BVK, a. s.

náhradníci:Ing. Vít Beran - člen RMB
Ing. arch. Petr Bořecký - člen ZMB
Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.hodnotící komise, která plní i funkci komise pro otevírání obálek:

členové:

Bc. Tomáš Kratochvíl - člen RMB
Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
Ing. Jiří Hanousek - ředitel vodárenské sekce BVK, a. s.
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
náhradníci:

Richard Mrázek - náměstek primátora
Mgr. Petr Hladík - člen ZMB
Ing. Miroslav Martínek - vedoucí útvaru inženýrských služeb BVK, a. s.
Ing. Roman Palatin - ředitel obchodní sekce BVK, a. s.
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


19.

Zrušení části usnesení schůze RMB č. R5/094 konané dne 13. 1. 2009, bod č. 15 odst. 2 a 3, Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM7/00080

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 


20.

Nájemní a provozní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - dodatek č. 999 - RM7/00079

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje


dodatek č. 999 k Nájemní a provozní smlouvě ze dne 9. 8. 1999 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu,
protokol k Nájemní a provozní smlouvě ze dne 9. 8. 1999 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


21.

Dodatky č. 5 ke smlouvám o podnájmu pozemků p. č. 2695/4 a 2695/6 k. ú. Kuřim - RM7/ 00067 Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 10. 11. 2014, zn. 140/026406/2014/ZVo, o prodloužení doby podnájmu.

2.RMB souhlasí


s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu pozemku p. č. 2695/4 k. ú. Kuřim uzavřené dne 22. 9. 2005 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako nájemcem a xxxxxxxxxxxx jako podnájemcem, který tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu,
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu pozemku p. č. 2695/6 k. ú. Kuřim uzavřené dne 22. 9. 2005 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako nájemcem a xxxxxxxxxxxx jako podnájemcem, který tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., souhlas RMB s uzavřením těchto dodatků.
***
úkol č.: [R7/003/21]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


22.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 521 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1420/22 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00064

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 521 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1420/22 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400. Podmínky tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se schválenými podmínkami.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


23.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 868 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná a k pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00061

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 868 - čerpací stanici na pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná a k pozemku p. č. 1034 k. ú. Lesná mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85  400 . Podmínky tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se schválenými podmínkami.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


24.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 2701 - čerpací stanici na pozemku p. č. 6130 k. ú. Líšeň a k pozemku p. č. 6131 k. ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00062

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k budově č. p. 2701 - čerpací stanici na pozemku p. č. 6130 k. ú. Líšeň a k pozemku p. č. 6131 k. ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85  400 . Podmínky tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se schválenými podmínkami.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


25.

Podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 892/1, 894/1, 904/1, 904/9, 2308/1 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. - RM7/00063

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podmínky smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 892/1, 894/1, 904/1, 904/9, 2308/1 k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400. Podmínky tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se schválenými podmínkami.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


26.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - RM7/00096

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


zařazení projektu ORG 5205 "Sanace skalního řícení v ulici Práčata, MČ Brno-Bosonohy" s celkovými náklady ve výši 2.479 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
zařazení projektu ORG 5206 "Sanace skalního řícení v ulici U Smyčky, MČ Brno-Bosonohy" s celkovými náklady ve výši 610 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


27.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00097

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem tvorby a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


28.

Projekt IPRM "Areál dopravní výchovy, II. etapa" - posouzení projektu, žádost o dotaci - RM7/00099

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Areál dopravní výchovy, II. etapa".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


posouzení projektu "Areál dopravní výchovy, II. etapa",
přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Areál dopravní výchovy, II. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
 
V případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna

3.RMB schvaluje


manuál realizace projektu "Areál dopravní výchovy, II. etapa", který tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Areál dopravní výchovy, II. etapa", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 31b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.4.RMB pověřuje


Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.
***
5.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit


dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Areál dopravní výchovy, II. etapa",
předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.***
úkol č.: [R7/003/28]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2015-01-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


29.

Projekt "Zateplení MŠ Škrétova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM7/00098

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí změnu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12113903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení MŠ Škrétova".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 


30.

"Technická infrastruktura v lokalitě Brno, Tuřany - Holásky" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM7/00110

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Technická infrastruktura v lokalitě Brno, Tuřany - Holásky" formou otevřeného podlimitního řízení.

2.RMB schvaluje


provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky,
seznam dodavatelů, u nichž bude průzkum trhu proveden:

Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno ,
ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice , 620 00 Brno,
RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno .

3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení - členové:


Ing. Klára Liptáková - 1. náměstkyně primátora
Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB
Ing. Jitka Kalášková - BO MMB
***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.
***
úkol č.: [R7/003/30]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


32.

Žádost Koliště 49, bytového družstva, o souhlas statutárního města Brna se změnou smlouvy o výstavbě - RM7/00112

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Koliště 49, bytového družstva, ze dne 21. 10. 2014, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu.

2.RMB souhlasí za statutární město Brno jakožto oprávněného z věcného břemene zřízeného k pozemku p. č. 632/1 k. ú. Zábrdovice se změnou smlouvy o výstavbě uzavřené vlastníky jednotek vymezených v budově č. p. 142 Koliště 49 a podílů na pozemku p. č. 632/1 , vše v  k. ú. Zábrdovice , popsané v žádosti Koliště 49, bytového družstva, ze dne 21. 10. 2014.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/003/32]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


33.

Nájem sociálních bytů - RM7/00111

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje, ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto Pravidel,


nájem sociálního bytu 2+kk č. 2.01. v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu,
nájem sociálního 1-pokojového bytu č. 12 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxx xxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 2+kk č. 43 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33c tohoto zápisu,
nájem sociálního bytu 1+kk č. 15 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33d tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/003/33]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


34.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxx - RM7/00109

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 15 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalé bydliště úřední adresa Brno, Husova 5, na dobu určitou - na 2 roky, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vlády č. 146/2003 Sb.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/003/34]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


35.

Záměr pronájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice - RM7/ 00084 Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu plochy oplocení na pozemku p. č. 6623/11 k. ú. Židenice při ulicích Svatoplukova, Rokytova a Kulkova v Brně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 


36.

Smlouva o nájmu prostor v budově Šujanovo nám. 1 v  k. ú. Trnitá - RM7/00083

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost Qnet CZ s. r. o. o pronájem části půdy v budově Šujanovo nám. 1.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Qnet CZ s. r. o. jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor ve 4. NP budovy Šujanovo nám. 1, č. p. 356, která je součástí pozemku p. č. 1 k. ú. Trnitá , pro účely umístění datového rozvaděče - optického uzlu datové sítě, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 


37.

Smlouva na pronájem plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17 v  k. ú. Líšeň - RM7/ 00085 Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17, č. p. 16, která je součástí pozemku p. č. 9353/30 k. ú. Líšeň , o výměře 50 m², k umístění reklamního zařízení:


Anny Mackové (BONUS BRNOreal, spol. s r. o.), Křenová 71, 602 00 Brno ,
Miloslava Suchého, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu plochy štítové zdi uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Miloslavem Suchým, xxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, týkající se pronájmu plochy štítové zdi budovy nám. Karla IV. 17, č. p. 16, která je součástí pozemku p. č. 9353/30 k. ú. Líšeň , o výměře 50 m², která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 


38.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0074090305423 uzavřené dne 17. 8. 2009 - RM7/00106

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0074090305423 uzavřené dne 17. 8. 2009 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a International School of Brno, o. p. s., se sídlem Čejkovická 10, 628 00 Brno , jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


39.

Nabídka překupního práva k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku p. č. 1152 v k. ú. Staré Brno - RM7/00107

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 25. 9. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsané na LV 403, umístěné na pozemku p. č. 1152 - zast. plocha a nádv., o výměře 26 m² v  k. ú. Staré Brno , ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 1152 k. ú. Staré Brno , za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 25. 9. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budovám bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěným na pozemcích p. č. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 , vše v  k. ú. Staré Brno , pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva vlastníky staveb garáží nabídnuty.
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


40.

Nabídky předkupního práva k budovám na pozemcích p. č. 1297/5 až 1297/51 v k. ú. Lesná - RM7/00108

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


 
1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 10. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsané na LV 1250, umístěné na pozemku p. č. 1297/48 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m² v  k. ú. Lesná , ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, která tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí


s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 1297/48 k. ú. Lesná , za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 10. 2014,
s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budovám bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěným na pozemcích p. č. 1297/5 a dalších se stejným kmenovým číslem 1297 až po parcelu s poddělením 51, tj. p. č. 1297/51 , vše v k. ú. Lesná, pro případ, že tyto budou statutárnímu městu Brnu v budoucnu v rámci předkupního práva vlastníky staveb garáží nabídnuty.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


41.

Nabídky předkupního práva k budově č. e. 155 stojící na pozemku p. č. 1885/41 a k budově č. e. 168 stojící na pozemku p. č. 1885/67 , vše v  k. ú. Štýřice - RM7/00115

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxxxxx ze dne 11. 11. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 168, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/67 - zast. plocha a nádv., o výměře 11 m² v  k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky,
nabídku xxxxxxxxxxxxx ze dne 26. 9. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 155, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1885/41 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 16 m² v  k. ú. Štýřice , za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky,
lhůtu k uhrazení kupní ceny dohodnutou mezi prodávajícím xxxxxxxxxxx a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to zaplacení kupní ceny do jednoho měsíce od podepsání kupní smlouvy k rukám prodávajícího, kterou by muselo statutární město Brno v rámci využití předkupního práva dodržet,
závazky k zaplacení pohledávek dohodnuté mezi prodávajícím xxxxxxxxxxx a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to náklady vzniklé za rok 2014, voda, nájemné, členská známka, které nejsou v kupní smlouvě vyčísleny a které by muselo statutární město Brno v rámci využití předkupního práva uhradit.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí budovy č. e. 168, část obce Štýřice, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, postavené na pozemku p. č. 1885/67 k. ú. Štýřice z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, dle nabídky ze dne 11. 11. 2014 k využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí budovy č. e. 155, část obce Štýřice, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, postavené na pozemku p. č. 1885/41 k. ú. Štýřice , z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy dle nabídky ze dne 26. 9. 2014 k využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


43.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1316/5 k. ú. Brněnské Ivanovice - RM7/ 00092 Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 


42.

Nabídka předkupního práva k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří - RM7/ 00113 Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí


nabídku xxxxxxxxxx ze dne 27. 10. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., garáž, umístěné na pozemku p. č. 740/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m² v  k. ú. Veveří , za kupní cenu ve výši 135.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy doložené dne 27. 10. 2014, která tvoří přílohu této nabídky, přičemž dne 6. 10. 2014 již byl prodávajícím podán návrh na vklad vlastnických práv do KN z této smlouvy,
sjednanou lhůtu k uhrazení kupní ceny dohodnutou mezi prodávajícím a koupěchtivým v uzavřené kupní smlouvě, a to zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy v hotovosti,
další podmínky pro případ využití předkupního práva, které statutární město Brno nemusí akceptovat s ohledem na skutečnost, že byly uvedeny panem xxxxxxxx v dopise obsahujícím nabídku předkupního práva, nikoliv ujednány v rámci kupní smlouvy, a to zejména zaplacení kupní ceny předkupníkem zasláním na účet koupěchtivého, kterému byla nemovitá věc prodána na základě kupní smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou.
2.RMB souhlasí se záměrem nabytí budovy bez č. p./č. e., garáž , umístěné na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří za kupní cenu ve výši 135.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy ze dne 2. 10. 2014 zaslané panem xxxxxxxxxxxxxxxxx v rámci nabídky předkupního práva, s výjimkou, že kupní cena dle čl. III smlouvy bude zaplacena až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí budovy bez č. p./č. e., garáže umístěné na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří , za kupní cenu ve výši 135.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy ze dne 2. 10. 2014 zaslané panem xxxxxxxxxxxxxxxxx v rámci nabídky předkupního práva, s výjimkou, že kupní cena dle čl. III smlouvy bude zaplacena až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k jednání s vlastníkem budovy bez č. p./č. e. , garáže umístněné na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří o podmínkách nabytí této nemovitosti statutárním městem Brnem.

A pro případ, že návrh nabytí budovy bez č. p./č. e., garáže umístěné na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří statutárním městem Brnem, s tím, že kupní cena bude zaplacena až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebude vlastníkem této budovy akceptován

RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., garáž, umístěné na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří , za kupní cenu ve výši 135.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx ze dne 27. 10. 2014, a to s ohledem na sjednané podmínky kupní smlouvy, které by muselo statutární město Brno v rámci využití předkupního práva obdržet včetně dodatečných podmínek pro případ využití předkupního práva, které nejsou obsahem uzavřené kupní smlouvy, ale jsou uvedeny v dopise obsahujícím nabídku na využití předkupního práva, zejména zaplacení kupní ceny předkupníkem zasláním na účet koupěchtivého.

RMB souhlasí s přípravou výkupu nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob, a to garáží bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. 740/2-7, 740/9, 740/10 k. ú. Veveří a dalších garáží nezapsaných v KN postavených na pozemcích p. č. 736, 740/1 k. ú. Veveří , podél ulice Rybkova na její levé straně za účelem jejich odstranění z důvodu možnosti využití pozemků v souladu s územním plánem jako ploch městské zeleně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 


44.

Návrh prodeje souboru bytových a nebytových jednotek v objektu Kobližná č. or. 10, č. p. 64 na pozemku p. č. 147 k. ú. Město Brno - podmínky nabídkového řízení - RM7/00100

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 


45.

Pronájem části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní - opěrná zeď, parkovací stání a schodiště - RM7/00101

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II.A).


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxx ze dne 14. 7. 2014 - odvolání na platný kolaudační souhlas stavebního úřadu dne 13. 1. 2011 ke stavbě "Opěrná zeď a parkovací stání pro 2 osobní automobily, ul. Myslivní, Brno, pozemek p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice ", realizovaný na základě změny stavby před dokončením, protinávrh ceny nájemného za pronájem části pozemku p. č. 615/1 o výměře 35 m² v  k. ú. Kohoutovice ve výši 1 .575,- Kč/rok (45,- Kč/m²/rok) s tím, že m. j. na vlastní náklady zpevnil celý svah, aby mohl realizovat parkovací stání pro své automobily s přesvědčením, že předmětná část pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice pod parkovací plochou i celou touto zdí a plánovaným schodištěm mu statutární město Brno na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní odprodá.

2.RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 615/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m²

k. ú. Kohoutovice ,
xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 2.625,- Kč/rok za podmínky bezúplatného převodu vybudovaného sjezdu na části pozemku p. č. 615/1 k. ú. Kohoutovice z místní komunikace návrší Svobody k vybudované parkovací ploše, jakožto součásti budoucího chodníku do majetku statutárního města Brna a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


46.

Záměr směny části pozemku p. č. 3125/165 k. ú. Řečkovice a návrh směny pozemku p. č. 3125/472 k. ú. Řečkovice v ul. Vlasty Pittnerové za pozemky p. č. 2532/3, 2532/4, 2569/12 a 2576/22 při místní komunikaci ul. Hapalova, vše v  k. ú. Řečkovice - RM7/ 00091 Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 


47.

Návrh dispozice s pozemky p. č. 1474, 1475 a 1486 , vše v  k. ú. Královo Pole - RM7/00093

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o upravených variantách I. vč. úpravy materiálu.


1.RMB bere na vědomí


žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem pozemků p. č. 1474 a 1475 k. ú. Královo Pole včetně navazujícího vyjádření právní zástupkyně žadatelů JUDr. Vodičkové obsahujícího protinávrh kupní ceny ve výši 800,- Kč/m² a stanovisko, že na straně jejích klientů nedošlo k bezdůvodnému obohacení,
žádost manželů xxxxxxxxx o prodej nebo pronájem pozemku p. č. 1486 k. ú. Královo Pole včetně navazujícího vyjádření právní zástupkyně žadatelů JUDr. Strejčkové obsahujícího vyjádření k návrhu kupní ceny a žádost, aby bylo upuštěno od vymáhání částky odpovídající bezdůvodnému obohacení,
přípis JUDr. Strejčkové ze dne 16. 7. 2014 v předmětné věci opětovně obsahující vyjádření k návrhu kupní ceny a žádost, aby bylo upuštěno od vymáhání částky odpovídající bezdůvodnému obohacení,
přípis JUDr. Vodičkové ze dne 19. 11. 2014 v předmětné věci opětovně obsahující vyjádření k návrhu kupní ceny a žádost, aby věc byla projednána v nově ustavené RMB.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej


pozemků

- p. č. 1474 - zast. plocha a nádv., o výměře 233 m²

- p. č. 1475 - zahrada , o výměře 249 m²

oba v  k. ú. Královo Pole ,
xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.604.096,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,


pozemku

- p. č. 1486 - zast. plocha a nádv., o výměře 347 m²

k. ú. Královo Pole ,
xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.154.816,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 


56.

"Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" - zrušení zadávacího řízení, výzva k podání nabídky - RM7/00142

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB ruší zadávací řízení zahájené dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku "Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***

úkol č.: [R7/003/56/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje


výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 39a tohoto zápisu,
zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 39b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.4.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:


FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno , IČ 449 61 219
SKR stav, s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno , IČ 269 61 474
Webel s. r. o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno , IČ 293 15 476
VHH THERMONT s. r. o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice , IČ 258 78 778
W.A.K., spol. s r. o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno , IČ 185 65 832
PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno , IČ 255 97 710
5.RMB souhlasís přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
s účastí zástupce Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.

6.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:


JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. - členka RMB
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
7.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:


Bc. Tomáš Kratochvíl - člen RMB
Jan Ševčík
Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
náhradníci:


Richard Mrázek - náměstek primátora
Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 2 zákona
***
úkol č.: [R7/003/56/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona a na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R7/003/56/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R7/003/56/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


65.

"Silnice I/42, VMO Žabovřeská I" - rozpočtové opatření pro platbu DPH - RM7/00149

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky pro zajištění finančních prostředků pro platbu DPH investiční akce "Silnice I/42, VMO Žabovřeská I", která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


66.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. - RM7/00155

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,


bere na vědomí obchodní nabídku společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. ze dne 15. 12. 2014,
uděluje, na základě ust. čl. 12 odst. 3 stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., a v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pokyn představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., ke smírnému vyřešení věci se společností ŠKODA TRANSPORTATION a. s. za podmínek uvedených v obchodní nabídce společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. ze dne 15. 12. 2014, a to dodávkou až 20 ks tramvají 13 T,
bere na vědomí potřebu externího způsobu financování veřejné zakázky na dodávku od 16 ks tramvají 13 T v předpokládané výši od 470.000.000,- Kč ze strany společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. Výše externího financování veřejné zakázky závisí na množství odebraného počtu tramvají.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 


55.

Záměr vyhlásit veřejnou urbanistickou soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - RM7/00125

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí záměr vyhlásit veřejnou urbanistickou soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem.

***
2.RMB ukládá Mgr. Martinu Anderovi, náměstku primátora, a Richardu Mrázkovi, náměstku primátora, ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB a společností Brněnské komunikace a. s. projednat koordinaci soutěže s dopracováním podkladových studií pro studii proveditelnosti ŽUB a dopracovat návrh časového harmonogramu a finančních nároků soutěže.
***
úkol č.: [R7/003/55]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [2015-01-27]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 


49.

Změna zástupce statutárního města Brna v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - RM7/00127

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB mění část usnesení R6/003. schůze RMB konané dne 1. 12. 2010, bod č. 46, které zní:


"RMB jmenuje s účinností od 1. 12. 2010 k zastupování statutárního města Brna v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska


Ing. Janu Bohuňovskou jako zástupkyni statutárního města Brna,
Ing. arch. Martina Zedníčka - vedoucího Odboru památkové péče MMB, jako náhradníka."
takto:

RMB jmenuje s účinností od 16. 12. 2014 k zastupování statutárního města Brna v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska


Bc. Matěje Hollana jako zástupce statutárního města Brna,
Ing. arch. Martina Zedníčka - vedoucího Odboru památkové péče MMB, jako náhradníka.
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru památkové péče MMB informovat o změně zástupce statutárního města Brna předsedu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
***
úkol č.: [R7/003/49]
zodpovídá: OPP MMB [46]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 


50.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření - RM7/00133

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/034, bod č. 11, ve výši 1.200 tis. Kč z investiční akce "ZŠ Jana Babáka 1 - výměna výplní otvorů" na investiční akci "MŠ Beruška, Plovdivská 6, zateplení obvodového pláště budovy",
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


51.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - RM7/00132

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití části neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/024, bod č. 10, z akce "Výměna otvorových prvků MŠ Voroněžská 5" na investiční transfer na akci "Výměna otvorových prvků MŠ Voroněžská 5", a to ve výši 462.265 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


52.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - RM7/00136

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost Nadačního fondu Campianus ze dne 10. 12. 2014 o prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté půjčky.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit


dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Nadačním fondem Campianus,
rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti se zapojením Fondu kofinancování evropských projektů.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


54.

Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu z EHP fondů na projekt Tanec a média - RM7/00138

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o poskytnutí grantu z EHP fondů 2009-2014 programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v Programové oblasti č. 17 "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" na projekt Tanec a média, a to bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje MgA. Martina Glasera, ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, podpisem výše uvedené žádosti a souvisejících dokumentů.

***
3.RMB ukládá MgA. Martinu Glaserovi, řediteli Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, zajistit řádné a včasné podání žádosti.
***
úkol č.: [R7/003/54]
zodpovídá: MgA. Glaser, ředitel NDB, p. o. [85]
termín: [2015-01-08]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


57.

"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", v  k. ú. Černovice , okres Brno-město - vyjádření ke zveřejněnému posudku EIA - RM7/00156

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje text vyjádření statutárního města Brna ke zveřejněnému posudku "CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje náměstka primátora města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D., podpisem vyjádření.

***
3.RMB ukládá náměstku primátora města Brna Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., zajistit odeslání vyjádření.
***
úkol č.: [R7/003/57]
zodpovídá: Mgr. Ander, Ph.D. [3207]
termín: [2014-12-20]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


62.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/02 - RM7/00154

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění materiálu.1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z7/02, které se bude konat od 19. 12. 2014, následující body:Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření - RM7/00133
Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky - RM7/00132
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - RM7/00136
Nabídky předkupního práva k budově č. e. 155 stojící na pozemku p. č. 1885/41 a k budově č. e. 168 stojící na pozemku p. č. 1885/67 , vše v  k. ú. Štýřice - RM7/00115
Nabídka předkupního práva k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku p. č. 740/2 k. ú. Veveří - RM7/00113
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit do programu zasedání ZMB č. Z7/02, které se bude konat od 19. 12. 2014, následující body:
Doplnění návrhů na zvolení do orgánů obchodních společností se 100% majetkovou účastí
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně
Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny
Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny
Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 


48.

Různé

V rámci toho bodu byly projednány provozní záležitosti. 
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
Informativní zpráva k územnímu řízení o umístění stavby "Vrtaná studna na pozemku p. č. 2900 k. ú. Bystrc "
Informativní zpráva - Seminář pořádaný pro členy ZMB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

Ing. Vít Beran, v. r.
JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.


Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


V Brně dne 16. 12. 2014
Zapsala Marcela Marečková