Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN – 3. aktualizace

Ze samosprávy
Obec Slušovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
21. 09. 2016
Originální zdroj
http://www.slusovice.eu/udeska/Vyzva%20vlastnikum%20nemovitosti%20-%20aktualizovana.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
ÒĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových

Rašínovo nábĜeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona þ. 256/2013 Sb., katastrální zákon,

vlastníkĤm nemovitostí a dalším oprávnČným,
kteĜí nejsou oznaþeni v katastru nemovitostí dostateþQČ urþitČ

ÒĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona
þ. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávnČné osoby,
kteĜí nejsou oznaþeni v katastru nemovitostí dostateþQČ urþitČ, jak vyžaduje
katastrální zákon, aby se pĜihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místnČ
SĜíslušného pracovištČ ÚĜadu pro zastupování státu ve vČcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveĜejnČn na webových stránkách
ÒĜadu pro zastupování státu ve vČcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“, v þásti „NedostateþQČ urþitČ identifikovaní vlastníci“.

ÒĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových tímto upozorĖuje na skuteþnost,
že pokud se vlastník nemovité vČci nepĜihlásí ve lhĤWČ stanovené v § 1050, odst. 2
zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil.
Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona pĜipadne opuštČná nemovitá vČc do
vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

Ing. Miloslav VanČk v.r.
generální Ĝeditel