Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova - Město Rousínov vypisuje výběrové řízení na zpracování architektonické studie s názvem "Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova". Cílem studie bude navrhnout do stávaj... Otevřít

Ze samosprávy
Obec Rousínov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
21. 10. 2016
Originální zdroj
http://www.rousinov.cz/soubory/deska/V__zva_k_pod__n___nab__dek7.pdf
Nalezeno adres
7
Město Rousínov
Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov , IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845,

radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz

oznamuje zahájení výběrového řízení na služby

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
směrnice č.2/2016 MěÚ Rousínov, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu.


Výzva k podání nabídek


1) Název zakázky
„Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova“
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
V rámci předmětu plnění zakázky bude zajištěno:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zpracování
architektonické studie s názvem „Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova“
ve stupni studie proveditelnosti. Cílem studie bude navrhnout do stávajících objektů a na daný
pozemek umístění požární zbrojnice JSDH města Rousínova, typ jednotky – III/1 a prostor
pro obecní policii a Policii ČR. Všechny prostory požární zbrojnice musí být v souladu s ČSN
735710 Požární stanice a požární zbrojnice. Studie má dále prověřit soulad s platnou ÚPD SÚ
Rousínov, dopravní dostupnost, možnost napojení na inženýrské sítě, dispoziční řešení
vlastního objektu pro členy JSDH a obecní a státní policie a parkování techniky – 2x
cisternová automobilová stříkačka, 1x tranzit, 1x vozidlo obecní policie a řešení dopravy
v klidu (vozidla členů JSDH, kteří přijedou na zásah).
Vymezení území: Pozemky p.č. 956, 957/1 a část pozemku p.č. 962 – vše zastavěná plocha a
nádvoří k.ú. Rousínov u Vyškova .


Součástí dokumentace bude ekonomické zhodnocení záměru – tzn. objemové určení ceny ve
formátu *.xls.
Předmětem zakázky je geodetické zaměření území, zjištění průběhu stávajících inženýrských
sítí. Dokumentace musí být zhotovena v souladu se všemi právními normami, technickými
požadavky a v souladu s pravidly pro poskytování dotací z IROP.
Projektová dokumentace bude předána v šesti tištěných vyhotoveních a jednou v el. verzi ve
formátu *pdf, *.doc a *dwg.


Podkladem pro zpracování nabídky
- je tato zadávací dokumentace
- grafická příloha se zákresem řešeného území
- prohlídka místa realizace.
2

Dílo bude navrženo v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.
Součástí nabídky bude také návrh smlouvy o dílo podepsaný odpovědnou osobou, který bude
v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.


3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín odevzdání architektonické studie: do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
Místem plnění je:
Územní obvod Města Rousínova


4) Způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách.


6) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání
obálek
Soutěžní lhůta začíná následujícím dnem po zveřejnění výzvy.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu
Městský úřad Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov (podatelna, kancelář č. 7
nebo č. 14).
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 07.11.2016 do 15:00 hodin. Za okamžik
převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele,
případně osobně zástupcem zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 07.11.2016 v 15:00 hodin v budově
Městského úřadu Rousínov na adrese Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov .
Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.
7) Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.
8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby3

Prohlídka místa plnění: 01.11.2016, 14.00 hod, sraz zájemců před budovou MěÚ
Rousínov
Kontaktní osobou ve věcech formální a technické stránky výběrového řízení je Ing. Dušan
Pekařík  517 324 833, 734 752 399.


9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.10) Doporučená formální úprava nabídky

Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci
sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

 Krycí list nabídky

 Obsah nabídky

 Cenová nabídka
Přílohou tohoto oddílu nabídky budou kalkulace cen

 Záruční podmínky

 Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou

 Případné další přílohy a doplnění nabídky

 Účastník doloží živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, doklad odborné
způsobilosti – autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr – pozemní stavitelství, v
prostých kopiích.

 Účastník doloží 2 referenční zakázky obdobného rozsahu v posledních 5 letech

 Základní kvalifikační předpoklady budou doloženy čestným prohlášením (Příloha č. 1
zadávací dokumentace).

 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele.

 Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek

 Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou.Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a
razítky uchazeče a zřetelně označených „Veřejná zakázka, „Architektonická studie
hasičky“.
11) Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku

 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

 Zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného
předmětu plnění zakázky. Ocenění těchto stavebních prací bude zadavatelem
odsouhlaseno.4

 V průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty.

 Uchazeč je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s §
2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč je
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu (akci), včetně účetních dokladů.
Zhotovitel se zavazuje vykonávat funkci autorského dozoru při realizaci stavby.


12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:

 odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

 podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže

 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy

 nevracet uchazečům podané nabídky

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku

 upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici.

V Rousínově dne 20.10.2016Ing. Jiří Lukášek
starosta města