Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova - Město Rousínov vypisuje výběrové řízení na zpracování architektonické studie s názvem "Architektonická studie hasičky v centru města Rousínova". Cílem studie bude navrhnout do stávaj... Otevřít

Ze samosprávy
Obec Rousínov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
21. 10. 2016
Originální zdroj
http://www.rousinov.cz/soubory/deska/P____loha___._1_____estn___prohl____en__.doc
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


Čestné prohlášení
(příloha č. 1)


Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč


název ……………………………


sídlo nebo místo podnikání ……………………………


IČ ……………………………


splňuje základní kvalifikační požadavky tj.

vlastní právnická osoba a nikdo z jejich statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

vlastní právnická osoba a nikdo z jejich statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

nikdo ze statutárních zástupců nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

dodavatel není v likvidaci;

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla;

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu


V…………………… dne………………..


DOPLŇTE:
Jméno, příjmení, bydliště a podpis statutárních zástupců uchazeče:
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
�PAGE �

�PAGE �2�