.

Zveřejněno
15. 11. 2016
Originální zdroj
http://www.praha-vinor.cz/2016_uredni_deska/16-11-14/MHMP_20161114_190119.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


HLAV\IMÉS10 PRAHA

MAulblkAl HLAVNÍHO MĎSIA FRAIH'
(mann UZFMNIHO ROZVOJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA . OZNÁMENÍ
o zaháienl' Hmm' n vydání /měny

7rl902/ll7
(na území MČ ľrnhn Lymlaie)
Uzemmho h .inu sídelního mm hlmmu ..mm levyv snulaűu s g 52 adsl. l zakona t.l83'2005 Sb , u úumním plánuvám' z >lzm2bním
(thm mklmí, ve znám pozdějších předpisů, Mazislu'l hlavnth mem Prahy Odbor
lan-„who mnnje .Mamma n málem Hzcní e vydání meny ::4902/07 ÚP SL' !m
th; uljmrnmvím n kunáni veřqnéha projednání navrhu uvedené změn) ÚP SÚ hI.m
mmNávrh a L-lollzr'm l'lv ' HMP hyl 7pmcmán ha základě Usncml Zasmpitelswa
hl m ľlzhy č 3m. SHW mého dnc 24 4 2914.
Zpracovdný 7., ny uv x. HMP byl vsouladu s § 50 zákonausa/1006 Sb. ním plahuuam a 5ll|vchnlm mam v: mehl pozdějších predpisu,
V ném_ dnánldm 912015.

lnvnlhn mem Prahy,_laku \ e příxlušný xprävni mm. pílplavil ve :myslu
54 hm 2 ng' ss 01151. 2 'Akuna memoos Sb.. o územním plá vámi u
slavcbm'm du aVSOuIMu šusmnm'e ' „s 171mm“. 00.'2004 Sbysvmvm mu. w
mem pilin-h: nh přudpíau, návrh na mhml inlérvy platné cum-le plánovací :hmmm
formou Upamm' ubccm vu”.hy. helym se mym zmeny Uzcmm'ho plánu síddm'hu
úlmru him Pruhy „mm

crejné prujednám' se bude konat dm: 14412.2m6lld 9.” hml.

vr velkém medacím sále
Mamma hl.m. mm

\'Iuriánské nám. 2, Praha l

www:: vyth V „v m' u tahá w' ři7enl a vvdirll změny 27190207 ÚP SU hlm
thy Je 7veřejněno ha úředním): duakách Mnglstmll: hlm. mm. Jungmannova „L 35'29,
tha l. v dnběod 14.11.2016 du 21 v Ulñ vřzlllł.

Kumplcuu' dnkumemm navrhu prujudm'lm 7mény ÚP sú hl.m. Prahy [Lexluvá a
grañuk' mx) u um; návrh „a vydání „urny Ínnnnu opatření obecne' povahy i>uu
v dobe ..a 14.114 24m. a.. 21.12.2016 vyuavcny k nhmemm

V v kauccläřl č m SUP MHMP, Jmlgvmmmvn'smm Ill Zl Praha 1, kazdy' dm
ml 91m Ilnd. dn lo.00 hod ,v pondělí do l7 nu hod.. »e Elfch dn !SDD hud.

mw Marllnškc m. 7.. nu ul mllll
„mm lm mm HI71PVLVI1'
»l :mm |.1. m mnm m

V v cmnuuic pudubě na inmmelme mimse wwgrm.:=„ vsckcí Odbum
úzmmu'hurumúc MHMP aktuálněpm nwm* mlěnyývlnaO?

'u'n www“ m 1hu Lu'vln »'LZU mesley'maguurL/odhm»Jm'wur uzemního mnm

inn'hmpląxwakunlp: mvrmn: y. cnybac hmemni

v auuladu suslnmwcnim § 52 ndsL 'q mkqua s mawa Sb, o úmmmm plázvmání a
:mvebním radu (stavební zakon): ve 7nčm 1mm; h „m1me v: ipnjam s usmmmími
ą 172 odst. 1 a 5 a § w mm J zákona 5500/2004 Sb. (513mm má) w Luční puzdmsm.
pledpl u, u: ..21mm mnm-im. „agmng a námiLkl nejpozději do 7 dnu ml: dne
veřejném. pmjnduán lup u.. 21. 11.1016 včetně.

Ke šmnm' kum p pum 1km a náuútkám podaným pmdějx u pm“.› zákona nenñhlíb.
Smnn :km přlpnmiuk) n nálmlky knavrhu na mm' změny nwm/07 (m SÚ 111m.
Prahy phddvejte pi<cvmmlv !'0me na adresu:Magistrát hlavnűm .něm mhy
Odhnr územním: mzvnjc
Jungmxnnnvu 35m

m 21 Praha 1

mmky mohnupndxvaí v 50mm § 52 ndsł 2 :s 3 zákona c xsvzmm s), . o \'Azurunl'rr
plännvřmř n stavebním m“ (Mawbm' zákon), ve zněnl pozdě ch pmmn. puuze
wnmsm pnnmkü a slnwb dum-::ných navrhem řešení, npxňvučuý „Hamr a úslupcc
v:- ymm Př; padání námílky w nutné uvést cdnvnúné udal:: pudlc kaustm
nunwvllush dokladqux dotčené práva a »mam území dnröm'c nálmtkou Zmucneny
zástupci: wřcjnosli s: řídí § 2: v q uvedeném Zákona.

Připomínky může packu každý.

Nunnviskn kčmrem vašem. nm byl; „u :polcčnčhu vednám' změněny, uplamujl
v souladu s a íZ 0ch 1 mnm ~ [BZ/2006 Sb , u [mm-míru plánování aslavehnlm řádu
(smvehm' 7mm, w; znám pump, h pivnlpía , dulčcmš orgány minismm pm mxsmi
mw, ČR

Ing. Marľm Čemu:
pnvp'řľný řizrm'm mihuäúíăm7vzyr

m AVNY vv Mn PRAHA

* “A" ”WW” ”s” V" “W HlllHllHlllHHlHH!l|\||!l HHWHIHl HlHll

(mv ulc anm „mm wmwnmnmmlruari Illc I'mdrělnvniku

I
vaidomszuzeñnč a, \'vn/Mju m Dawm
wuwrmusmmm I.. „m0 wmv muzem
› . 4an
rmummwumm p.„;„„„~.„ mm..mm' u „umu tměn) LINE/07 ÚP av hl.m.ec
thy. u. Lyinlsle

V „molu dopisu Vam zasna'me Luna'an o xahaxcn '/:m a v3dzv'v mym; IV

Nox/w L'chnmmn panu :wdelního \'mam Hm mb) LMP su HMPy „mm-mm
»ch-mm :mu-.1mm návrhu 7wen) UP s'L' IIMP »s :mvxlu ą' s: mm x Akuna
v)dznv fmmnu upulrrní uhrrn' mw h)

?mm L}~u\.1jc.meLi
ods: s

lesrmno Sb v pm m.. a u i:

7|ueun nwm” P sú HW!" sr: .meme nu mem] \r
mi* Hmmm“ w chšlršlhu pošlu ubčanů a vsoulacu <usmnovenun e 1
mmm h|.m. mm mm c s ”two Sb. HMPl máme předevswm přanu \'x
usmuu VÍC o »yvegem' oznámenl o pro|Edrání .mnm Imen) unnzml P ,w HMP nd
mean cesku po dobu 3041 dnu

Zaroven ' chum nwm. mm .xrgjny ÚZ -nníhu mnmm wuwdníľh ulwmlu
mmmlv olmmdm' u mop; :mi návrhu sz'n) L'P SU HMP rm m' ú dm m.“-

Pokud hmm pm »Mimi „s pnpumřuk). mlnřlky u bu >lmmxř3k4 lmmhwm
pud".ij "Human .am Vám w mu 'duslpnskyvmm'

Př' tm dtkmrlm
lng. mm .LL-mm
~ › ..Humax/174ml.

,. vv. cn 'vz/:Hm Hypo/L'

„m www „m w x „m anl
hmmm: 1m" „m 1 ze man vmm
u nmvukvw ,mm um hw ,r nu' m

J „ w [1× mať”

„W u