Umístění stavby + povolení výjimky na "Bytový areál City Holešovice" na pozemcích v k.ú. Holešovice STR-0297/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/1856505-16.pdf?ids=fE-pbxpl-MMfTtsGyHYRSCp-pbxsh-aReQ==
Nalezeno adres
145
Síd lo : Mar i ánské nám. 2 , 110 01 P raha 1

Pracovi š t ě : Jungmanno va 29 , 111 21 P raha 1

Tel . : Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444 , fax : 236 007 045

e-mai l : post a@praha .eu ID DS: 48ia97h

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor stavebního řádu
*MHMPXP6PSEZE*

*MHMPXP6PSEZE*ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, příslušný

dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve věci samostatných odvolání, která podali

Ing. Eva Janigová, nar. 5.10.1942, Navrátilova 1559/9, 110 00 Praha 1-Nové Město ,

Luděk Trojan, nar. 28.10.1946, Sluhy 41, 250 63 Mratín ,

Ing. Marina Hrubá, nar. 31.1.1966, V přístavu 1585/20, 170 00 Praha 7-Holešovice

(dále též „odvolatelé“) proti rozhodnutí, které k žádosti společnosti City Holešovice, a.s.,

IČO 01704940, Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice , kterou zastupuje Ludmila

Kohoutová, IČO 63092727, U letenského sadu 374/5, 170 00 Praha 7-Holešovice , vydal Úřad

městské části Praha 7, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) pod č.j. MČ P7

16100/2016/OVT/Lub, sp.zn. MČ P7 46985/2014/OVT/ob.99 ze dne 20.7.2016, jehož

předmětem je

I. Územní rozhodnutí o umístění stavby „Bytový areál City Holešovice“ na pozemku

parc. č. 1046, 2312/1, 2315, 2316/1, 2316/2, 2317 v katastrálním území Holešovice ,

II. Povolení výjimky z § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

území, ve znění pozdějších předpisů – snížení předepsaných odstupových vzdáleností stavby

„Bytový areál City Holešovice“ od stávajících staveb bytových domů č. p. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051 v k.ú. Holešovice ,

III. Povolení výjimky z § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2006 Sb., o obecných technických požadavcích

na stavby - snížení předepsaného počtu odstavných a parkovacích stání pro dopravu v klidu

pro stavbu „Bytový areál City Hlešovice“,

rozhodl podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto:Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 7, stavebního úřadu, č.j. MČ P7 16100/2016/OVT/Lub,

sp.zn. MČ P7 46985/2014/OVT/ob.99 ze dne 20.7.2016 se ruší a věc se vrací k novému

projednání.

Č.j.:

MHMP 964045/2017

Vyřizuje/tel. Datum

Sp.zn.:

S-MHMP 1856505/2016/STR
Mgr. Ivana Pavlečková

236 00 4788

12.6.2017
Počet listů/příloh 8/0

Č.j. MHMP 964045/2017str. 2

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního

orgánu:

City Holešovice, a.s., Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem hospodaření s

majetkem, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Rudolf Pelant, nar. 4.12.1947, Pod Vojenským velitelstvím 414/10, Radošovice, 251 01

Říčany u Prahy

Olga Šafářová, nar. 3.11.1945, Vápencová 420/10, Praha 4-Podolí , 147 00 Praha 47

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov , 148 00 Praha 414

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4-Michle

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-SmíchovOdůvodnění:

Stavební úřad vydal rozhodnutím č.j. MČ P7 16100/2016/OVT/Lub, sp.zn. MČ P7

46985/2014/OVT/ob.99 ze dne 20.7.2016

- výrokem I. podle § 79 odst. 1 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, umístil stavbu bytového

domu nazvanou „Bytový areál City Holešovice“ včetně napojení na sítě dopravní a technické

infrastruktury na pozemcích parc. č. 1046, 2312/1, 2315, 2316/1, 2316/2, 2317 v k.ú. Holešovice ,

- výrokem II. podle § 169 odst. 3 stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, povolil výjimku

z § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., která se týkala snížení předepsaných odstupových

vzdáleností projednávané stavby od stávajících staveb bytových domů č. p. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, v k.ú. Holešovice ,

- výrokem III. podle § 169 odst. 2 stavebního zákona a § 54 vyhlášky č. 268/2006 Sb.,
o obecných technických požadavcích na stavby, povolil výjimku z § 5 odst. 2

vyhl. č. 268/2006 Sb., která se týkala snížení předepsaného počtu odstavných a parkovacích

stání pro dopravu v klidu.

Navrhovaná stavba bytového domu je tvořena v nadzemní části čtyřmi samostatnými sekcemi

(uliční sekce T1, D1 a sekce ve vnitrobloku T2, D2), osazenými na společném 1. podzemním

podlaží (dále PP), kde se nachází hromadná garáž pro 45 parkovacích stání. Sekce ve vnitrobloku

T2 a D2 mají navíc společné 1. nadzemní podlaží (dále NP), kde je situováno 15 parkovacích

stání. Dále stavba obsahuje nové přípojky inženýrských sítí na sítě technické infrastruktury

v ulicích Dělnická a Tusarova (jednotná kanalizační přípojka z ul. Dělnická, přípojky vody z ul.

Dělnická a Tusarova, přípojky elektro NN z ul. Dělnická a Tusarova, přípojka horkovodu z ul.

Tusarova, přípojky slaboproudu z ul. Tusarova), odlučovač tuků v sekci T1 pro provoz restaurace,

rampu do podzemních garáží, zpevněné plochy a zděné oplocení. Na pozemku parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice pod zpevněnou plochou před východním průčelím sekcí T2 a D2 je navrženo retenční

potrubí (s regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace v množství 5 l/s) pro likvidaci

dešťových vod z celého areálu. Dopravně bude stavba připojena dvěma chodníkovými přejezdy

(chodníkové přejezdy nejsou předmětem rozhodnutí, proto nevyžadují umístění) na komunikace

Dělnická a Tusarova.

Všechny sekce bytového domu budou zastřešeny plochou střechou, uliční sekce označené T1 a

D1 budou obsahovat 7 NP, sekce ve vnitrobloku označené T2 budou obsahovat 4 NP, sekce D2

bude obsahovat 5 NP, sekce T1 bude obsahovat v uliční části 7 NP, ve vnitroblokové části bude

snížena na 2 NP, sekce D1 bude obsahovat v uliční části 7 NP, ve vnitroblokové části bude

snížena na 1 NP.Č.j. MHMP 964045/2017str. 3

Navrhovaná stavba bytového domu bude mít kapacitu 56 bytových jednotek, 6 ubytovacích

jednotek, 3 kancelářské jednotky, 1 víceúčelový prostor s využitím pro administrativu, prostory

pro restauraci v přízemí sekce T1 a komerční prostory v parteru sekce D1 pro obchodní využití.

Pro řešení dopravy v klidu je navrženo v 1. PP a v 1. NP celkem 60 parkovacích stání.

Navrhovaná stavba je situována na společných hranicích se všemi sousedními pozemky, výjimku

tvoří pouze východní obvodové stěny sekcí T2 a D2, které jsou situovány v odstupových

vzdálenostech 8,43 m – 11 m od východní společné hranice pozemku parc.č. 1046 se sousedními

pozemky bytových domů č. p. 1045 – 1049 v k.ú. Holešovice .

Dotčený pozemek parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice se nachází v území vymezeném ulicemi

Tusarova, Komunardů, Dělnická a Osadní, má protáhlý (ve směru S - J) nepravidelný tvar, je

situován mezi stávající blokovou zástavbu bytových domů (bloková zástavba v uliční frontě ulic

Tusarova, Komunardů a Dělnická) a zahradu Mateřské školky Tusarova. Pozemek je na obou

koncích (S, J) napojen na komunikace a zapojen do uliční fronty.

V současnosti se v jižní části pozemku v místě navrhované stavby nachází třípodlažní stavba

č.p. 791 (podle údajů z katastru nemovitostí se jedná o stavbu pro výrobu a skladování) z konce

19. století, na kterou navazuje ve vnitrobloku seskupení drobných, nejvýše dvoupodlažních

malovýrobních hal sahajících až k severní hranici pozemku, dnes jsou dílčí části těchto staveb

pronajímány jako dílny či sklady.

Okolní blokovou zástavbu vytvářejí především bytové domy o třech až pěti nadzemních

podlažích.

K výše uvedenému rozhodnutí č.j. MČ P7 16100/2016/OVT/Lub, sp.zn. MČ P7

46985/2014/OVT/ob.99 ze dne 20.7.2016 (územní rozhodnutí o umístění stavby a povolení

výjimek) vydal stavební úřad opravné rozhodnutí č.j. MČ P78 46241/2016/OVT/Lub., sp.zn. MČ

P7 46985/2014/OVTob.99 ze dne 2.9.2016. Opravným rozhodnutím byla opravena písařská

chyba v podmínce č. 10 pro umístění a projektovou přípravu stavby, kdy bylo opraveno

nesprávně uvedené parcelní číslo pozemku, na kterém se bude nacházet retenční potrubí.

Proti rozhodnutí č.j. MČ P7 16100/2016/OVT/Lub, sp.zn. MČ P7 46985/2014/OVT/ob.99 ze dne

20.7.2016 (územní rozhodnutí o umístění stavby a povolení výjimek) podali samostatná odvolání

Luděk Trojan, Ing. Maria Hrubá, Ing. Eva Janigová. K obsahu těchto odvolání se odvolací

správní orgán vyjádří níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí

podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu.

Odvolací správní orgán se nejprve zabýval otázkou přípustnosti a včasnosti podaných odvolání.

Odvolací správní orgán ověřil, že všichni tři odvolatelé jsou účastníky územního řízení podle § 85

odst. 2 písm. b) stavebního zákona, protože se jedná o vlastníky sousedních pozemků a staveb na

nich (spoluvlastníky sousedních bytových domů) a že jsou zároveň i účastníky řízení o povolení

výjimky z odstupových vzdáleností. Protože odvolání byla podána účastníky řízení, jedná se o

odvolání přípustná.

Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta

je zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní přepravě.

Z rozdělovníku napadeného rozhodnutí vyplývá, že stavební úřad doručoval osobám, které jsou

účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona dvojím způsobem. Těm,

kteří byli zároveň účastníky řízení o povolení výjimky z odstupových vzdáleností, doručoval

stavební úřad písemné vyhotovení napadeného rozhodnutí do vlastních rukou. Jednalo se celkem

o 49 účastníků řízení. Těm, kteří účastníky řízení o povolení výjimky z odstupových vzdáleností

nebyli, doručoval stavební úřad napadené rozhodnutí veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední

desku. Všem třem odvolatelům doručoval stavební úřad napadené rozhodnutí do vlastních rukou.

Výše uvedený způsob doručování byl nesprávný. Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich

jsou jak v územním řízení, tak v řízení o výjimce z odstupových vzdáleností považováni za

tzv. vedlejší účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. V daném případě je početČ.j. MHMP 964045/2017str. 4

účastníků více než 30, proto podle § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem

účastníků. V řízení s velkým počtem účastníků se rozhodnutí doručuje tzv. vedlejším účastníkům

řízení nikoliv do vlastních rukou, ale veřejnou vyhláškou. Pro posouzení včasnosti podaných

odvolání je třeba vycházet z data, kdy napadené rozhodnutí mělo být odvolatelům doručeno

veřejnou vyhláškou. Napadené rozhodnutí bylo vyvěšeno dne 28.7.2016, dnem doručení je

patnáctý den po vyvěšení, tj. pátek 12.8.2016. Odvolací lhůta činí 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Patnáctým dnem odvolací lhůty byla sobota 27.8.2016, proto se konec odvolací lhůty přesouvá na

nejbližší pracovní den, což bylo pondělí 29.8.2016. Tento den byl posledním dnem, kdy mohli

výše uvedení odvolatelé podat včasné odvolání.

Ing. Eva Janigová podala odvolání dne 9.8.2016, tedy ještě před okamžikem doručení rozhodnutí

veřejnou vyhláškou. V takovém případě se má za to, že odvolání bylo podáno v první den

odvolací lhůty. Odvolání Ing. Evy Janigové je proto odvoláním včasným. Luděk Trojan podal

odvolání dne 18.8.2016, jedná se tedy o odvolání včasné. Ing. Martina Hrubá podala odvolání dne

24.8.2016, jedná se tedy o odvolání včasné.

Podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost

přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný

zájem. V souladu s § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na provedení

nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy,

jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Odvolací správní orgán zjistil ze spisu následující skutečnosti. (Veškeré níže uváděné pozemky a

stavby se nachází v katastrálním území Holešovice .)

Dne 15.12.2014 byla stavebnímu úřadu doručena žádost společnosti City Holešovice, a.s., o

vydání územního rozhodnutí o umístění výše specifikované stavby bytového domu. Tímto dnem

bylo zahájeno územní řízení.

V době podání žádosti bylo platné a účinné nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se

stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze.

Podle tohoto nařízení projednávaná stavba nevyžadovala udělení výjimky z žádného ustanovení

citovaného nařízení. Dokumentace k územnímu řízení (dále DUR) pro projednávanou stavbu byla

zpracována v listopadu 2014 a byla zpracována podle citovaného nařízení.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly doloženy všechny doklady požadované stavebním

zákonem, stavební úřad výzvou ze dne 16.1.2015 vyzval k jejich doplnění. Konkrétně se jednalo

o doklad prokazující vlastnické právo nebo právo provést stavbu, závazná stanoviska dotčených

orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dále doplnění DUR.

Vzhledem k rozsahu požadovaných dokladů stanovil stavební úřad lhůtu k doplnění v délce 180

dnů. Zároveň stavební úřad vydal usnesení, kterým územní řízení přerušil. Dne 19.5.2015 žadatel

svou žádost doplnil ve smyslu uvedené výzvy.

Dne 16.1.2015 byla pozastavena účinnost nařízení č. 11/2016 Sb. hl. m. Prahy. Předložená DUR

proto musela být nadále posuzována podle platné a účinné právní úpravy tj. podle vyhlášky

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,

a podle vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů. Podle této právní úpravy projednávaná stavba vyžadovala udělení výjimek jak

z vyhl. č. 501/2006 Sb. (odstupové vzdálenosti), tak i z vyhl. č. 268/2006 Sb. (doprava v klidu).

Žadatel proto zároveň s doplněním dokladů dne 19.5.2015 požádal o udělení výjimky z § 25

odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. (odstupové vzdálenosti) a z § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2006 Sb.

(doprava v klidu). Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení výjimek.

Usnesením ze dne 29.6.2015 stavební úřad spojil územní řízení a řízení povolení výjimek.

Opatřením ze dne 30.6.2015 oznámil zahájení řízení a současně nařídil ve věci veřejné ústní

jednání na 4.8.2015. Před konáním veřejného ústního jednání někteří účastníci řízení uplatnili

písemné námitky vůči projednávané stavbě. Námitky uplatnili účastníci rovněž při nařízeném

veřejném ústním projednání. O průběhu veřejného ústního projednání byl sepsán protokol.Č.j. MHMP 964045/2017str. 5

Z předložených dokladů a z uplatněných námitek vyplynulo, že je třeba doplnit žádost o vydání

rozhodnutí. Stavební úřad proto výzvou ze dne 14.8.2015 vyzval žadatele, aby ve lhůtě 90 dnů

doplnil stanovené podkladů pro rozhodnutí a současně řízení usnesením přerušil. Dne 16.11.2015

byly požadované podklady doplněny.

Opatřením ze dne 30.12.2015 stavební úřad oznámil pokračování v řízení a současně nařídil

veřejné ústní projednání na 11.2.2016. O průběhu veřejného ústního projednání byl sepsán

protokol. Po provedeném řízení vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby a o povolení

výjimek ze dne 20.7.2016. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním a je předmětem tohoto

odvolacího řízení.

Po prostudování předloženého spisu dospěl odvolací správní orgán k závěru, že odvolání jsou

částečně důvodná.

K odvolání Ing. Evy Janigové uvádí odvolací správní orgán následující (odvolací námitky psány

kurzívou ve zkrácené verzi):

V podmínkách pro umístění stavby bytového domu T1 (zástavba proluky mezi domy č.p. 1051 a

č.p. 539 ) je uvedena pouze maximální možná šířka traktu objektu T1, není však uvedena šířka

objektu T1 na hranici pozemku s parc.č. 1045 , resp. stavbou stávajícího bytového domu č.p. 1051.

Dále není uvedena max. výška atiky dvorní ustupující části objektu T1 (víceúčelový kancelářského

prostoru na úrovni 2.NP) a jeho odstupová vzdálenost od hranice pozemku s parc.č. 1045 .

Ve výroku napadeného rozhodnutí v podmínce č. 3 pro umístění a projektovou přípravu stavby

není uveden délkový údaj o šířce (hloubce) sekce T1 na hranici sousedního pozemku parc.č. 1045 , není uvedena ani maximální výška atiky vnitroblokové dvoupodlažní části sekce T1

(víceúčelový kancelářský prostor na úrovni 2.NP).

V doložených situacích (koordinační situační výkres, celkový situační výkres, katastrální situační

výkres) je uveden délkový údaj o šířce (hloubce) uliční části sekce T1 na hranici sousedního

pozemku parc.č. 1045 a na něm se nacházejícího objektu č.p. 1051, a to 11,40 m. Ze situací je

patrné, že východní obvodová stěna sekce T1 je v uliční i dvorní části situována přímo na celé

společné hranici s pozemkem parc.č. 1045 a rovněž je situována i na společné hranici

s pozemkem parc.č. 1044 , kdy ale nezasahuje přes celou hranici. Délková kóta této východní

obvodové stěny sekce T1 (hloubka sekce T1 na hranicích s pozemky parc.č. 1045 a 1044 ) není ve

výkresech situací uvedena.

Výškové kóty atiky vnitroblokové jednopodlažní části (zastřešený průjezd, část restaurace

v 1.NP) ani vnitroblokové dvoupodlažní části (víceúčelový kancelářský prostor na úrovni 2.NP)

sekce T1 nejsou ve výkresech situací uvedeny. Tyto výškové kóty jsou uvedeny pouze ve výkresu

č. 302_01 (pohledy – objekt T1). Ve výkresech situací tedy nejsou obsaženy délkové a výškové

údaje objektu T1, ale pouze šířka, hloubka a výška uliční části objektu T1 a odstupové

vzdálenosti.

Odvolání je v tomto bodě důvodné.V rozhodnutí o umístění stavby se uvádí, že projekt pro stavební povolení bude vzhledem

k umístění části stavby ve vnitrobloku zpracován tak, aby provádění hlučných stavebních prací

bylo navrženo pouze v pracovní dny. Není však uvedeno, že budou dodrženy příslušné hlukové

limity v chráněných místnostech okolních domů a chráněném venkovním prostoru podle nařízení

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Posouzení, zda v průběhu provádění stavby budou dodrženy příslušné hlukové limity, není

předmětem územního řízení, ale až navazujícího stavebního řízení. Nařízení vlády č. 272/2011

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je obecně závazným právním
předpisem, proto je nadbytečné, aby stavební úřad v územním rozhodnutí výslovně stanovil

povinnost dodržovat požadavky vyplývající z citovaného nařízení vlády.

Odvolání je v tomto bodě nedůvodné.

Č.j. MHMP 964045/2017str. 6

V textu rozhodnutí o umístění stavby na str. 21 je (v části vypořádání se s námitkami účastníků

řízení) chybně uvedeno, že odvolatelku zastupuje Ing. Petr Klapka, přestože v době podání

námitek odvolatelku zastupoval Ing. Pavel Jindra.

Ve spise je doložena plná moc ze dne 30.7.2015, kterou odvolatelka zmocňuje ke svému

zastupování Ing. Petra Klapku. Dále je zde doložena plná moc ze dne 15.1.2016, kterou

odvolatelka zmocňuje ke svému zastupování Ing. Pavla Jindru. Tato plná moc byla doložena

stavebnímu úřadu spolu s písemnými námitkami, které odvolatelka prostřednictvím svého

zástupce, Ing. Jindry, uplatnila při ústním jednání dne 11.2.2016.

Odvolatelce lze přisvědčit v tom, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí je chybně uvedeno, že

ke dni 11.2.2016 byla zastoupena Ing. Klapkou, protože v této době ji již zastupoval Ing. Jindra.

Odvolání je v tomto bodě důvodné, zjištěné pochybení však není tak závažného charakteru, aby

způsobovalo nezákonnost rozhodnutí.V textu územního rozhodnutí je nesoulad v popisu odvětrání prostoru podzemních garáží. Na

straně 16 a 19 je uvedeno, že odvětrání prostoru garáží bude vyvedeno nad 6.NP bytového domu

T1. Na straně 20 je uvedeno, že odvětrání podzemních garáží bude vyvedeno na úroveň 7.NP

objektu T1. Popis vyústění vzduchotechnického zařízení pro odvětrání podzemních garáží a

restaurace je nejednoznačný. Odvolatelka trvá na dodržení vyústění vzduchotechnického zařízení

nad 6.NP u výtahové šachty objektu T1 podle výkresové části projektové dokumentace.

Odvětrání prostoru podzemních garáží a restaurace bude dokládáno v projektové dokumentaci pro

vydání stavebního povolení. Podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

se rozvody, nasávání a vyústění vzduchotechnického zařízení řeší v samostatné části projektové

dokumentace v kapitole „D.1.4 Technika prostředí staveb – vzduchotechnika a vytápění,

chlazení“.

Řešení vzduchotechnického zařízení a jeho hlučnost se neposuzuje v územním řízení, ale až

v navazujícím stavebním řízení. Pro úplnost odvolací správní orgán uvádí, že podle doložené

DUR, výkresu č. 504 (vzduchotechnická zařízení, jejich výústky a hlučnost) a výkresů půdorysů

jednotlivých podlaží je patrné, že vyústění vzduchotechnického zařízení pro odvětrání prostoru

podzemních garáží, restaurace a restaurační kuchyně, bude vedeno v samostatné šachtě

u výtahové šachty sekce T1 a vyvedeno nad úroveň střechy nad 6.NP sekce T1 (tedy

přinejmenším na úroveň 7.NP sekce T1).

Odvolání je v tomto bodě nedůvodné.Hloubka založení objektu T1 vychází z předpokládané hloubky založení objektu č.p. 1051 na

pozemku parc.č. 1045 . Odvolatelka požaduje, aby hloubka základové spáry navrhovaného

objektu T1 byla max. na úrovni základové spáry objektu č.p. 1051, ne hlouběji. Hloubku založení

nutno ověřit sondou.

Konkrétní řešení hloubky a způsobu založení stavby není předmětem územního řízení, ale

navazujícího stavebního řízení. Založení stavby se ve stavebním řízení dokládá v projektové

dokumentaci, konkrétně v kapitole „D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“ (viz příloha č. 5 vyhlášky

č. 499/2006 Sb.).

Odvolání je v tomto bodě nedůvodné.K odvolání Luďka Trojana uvádí odvolací správní orgán následující (odvolací námitky psány

kurzívou ve zkrácené verzi):

Odvolatel nesouhlasí s výstavbou objektů ve vnitrobloku, tak jak jsou navrženy. Na nevhodnost,

předimenzovanost a nedostatečné odstupové vzdálenosti bylo upozorněno ve vyjádření z 3.8.2015.

Odvolatel považuje za nevhodné vypořádání námitek účastníků řízení tím, že u nových staveb byly

uděleny výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb.Č.j. MHMP 964045/2017str. 7

Výstavba objektů T1 a D1 prakticky dotváří vnitroblok. 1.NP ve vnitrobloku o výšce 4,9 m

od ± 0,0 zbytečně zvyšuje zástavbu. Snížení o 1,5 m není na závadu funkčnosti objektů. Stejně tak

snížení bytové části objektů T2 a D2 o dvě podlaží zmírní nevhodnost zástavby. Výškou se přiblíží

zástavbě stávající a umožní parkování všem uživatelům nového areálu.

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (dále ÚPn) se pozemek záměru

parc. č. 1046 v k.ú. Holešovice nachází v zastavitelném území, v současně zastavěném území

obce, v polyfunkčním území s označením „OV – všeobecně obytné“, se stanoveným kódem míry

využití území G. Jedná se o území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro

obsluhu obyvatel.

Podle platného ÚPn jsou v jeho grafické části závazně stanoveny kódy míry využití území

(nikoliv pozemku stavby) ve výkresu č. 4.

Míra využití území je definovaná příslušnými kódy míry využití území s předepsanými

koeficienty podlažních ploch a koeficienty zeleně (regulativy prostorového uspořádání území) a

je uvedena ve směrné části textové části ÚPn, a sice v průvodní zprávě v kapitole 8 „Regulativy

funkčního a prostorového uspořádání – směrná část“. Podle kapitoly 8.2 textové části ÚPn platí,

že míra využití území stanovená pro rozvojová a transformační území je směrná.

Podle průvodní zprávy ÚPn, oddílu 8 „Regulativy funkčního a prostorového uspořádání – směrná

část“, odstavce 8.3 platí následující: Míra využití území je stanovena pro území obytná, území

smíšená, pro území výroby a služeb, dále pro zvláštní komplexy obchodní a zvláštní komplexy

ostatní. Pro jednotlivé typy území je vyjádřena kódy A – K. Pro početní vyjádření kódu míry

využití území je stanoven koeficient podlažních ploch (KPP), a v závislosti na podlažnosti

koeficient zeleně (KZ). Oba uvedené koeficienty, KPP i KZ, jsou vztaženy k rozloze vymezené

funkční plochy, nikoliv k ploše pozemků záměru. Jako pomocný prvek míry využití území je

uveden koeficient zastavěné plochy (KZP), který má informativní charakter.

Způsob výpočtu hrubých podlažních ploch je stanoven v kapitole 8.3 Průvodní zprávy ÚPn. KPP

je zde definován jako koeficient stanovující maximální míru využití vymezené funkční plochy a

jedná se o podíl maximální hrubé podlažní plochy objektů k rozloze vymezené funkční plochy.

Z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Aos 2/2013-116 ze dne

17.9.2013 vyplývá, že index podlažní plochy je obecným regulativem prostorového uspořádání

území, tj. limitem jeho využití, jehož vymezení je závazné; na tom nic nemění ani to, že tento

index byl v souladu s tehdy účinným § 29 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon)

nesprávně zařazen do směrné části územního plánu. V rozsudku Nejvyššího správního soudu

č.j. 2 As 49/2007 ze dne 12.9.2008 je pak výslovně konstatováno, že uvedené koeficienty se

vztahují k celé funkční ploše.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kód míry využití území v územním plánu je závazný, a rovněž že

stanovený kód míry využití území musí být prokázán pro celou regulovanou funkční plochu

v daném kódu, nikoliv jen pro plochu pozemků záměru, nacházejících se v dané regulované

funkční ploše.

Odvolací správní orgán zjistil (viz str. 19 Průvodní zprávy DUR, výkres č. 005.1_01, výkres

č. 501), že navrhovaný záměr „Bytový areál City Holešovice“ splňuje kód míry využití území G

pouze ve vztahu k ploše pozemku záměru parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice , nikoliv ve vztahu k celé

funkční ploše OV se stanoveným kódem míry využití území G. Při započítání hrubých podlažních

ploch všech stávajících staveb nacházejících se v dané funkční ploše OV – G a hrubých

podlažních ploch navrhované stavby bylo shledáno, že navrhovaný záměr překračuje maximální

možnou předepsanou kapacitu hrubých podlažních ploch v dané funkční ploše OV pro kód míry

využití území G cca o 4 240 m
2
.

Výměra funkční plochy OV – G činí 9514 m
2


Předepsaný koeficient podlažních ploch KPPmax = 1,8

Z toho vyplývá, že maximální hrubá podlažní plocha HPPmax = 17 125 m
2

Hrubá podlažní plocha stávajících budov v dané ploše HPPstáv = 15 521 m
2
(viz doložená tabulka

míry využití území v doplnění DUR ze dne 16.11.2015)
Č.j. MHMP 964045/2017str. 8

Na pozemek stavby parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice zbývá tedy výměra HPP 1604 m
2
(17 125 m

2


15 521 m
2
= 1 604 m

2
).

Hrubá podlažní plocha navrhované stavby činí HPPnávrh = 5844 m
2

Z toho vyplývá překročení kapacity HPP o 4240 m
2
(5844 m

2
– 1604 m

2
= 4240 m

2
)Pokud jde o dodržení minimálního podílu zeleně pro celou funkční plochu OV – G, pak pro

podlažnost 4 je předepsán KZmin = 0,25. Pro plochu OV – G má být tedy dodržena minimální

plocha zeleně 9514* 0,25 = 2379 m
2
. Podle doložené tabulky míry využití území v doplnění DUR

ze dne 16.11.2015 činí stávající plocha zeleně na sousedních pozemcích v ploše OV – G 662 m
2
.

Na pozemku záměru je tedy potřeba navrhnout 1717 m
2
ploch zeleně (2379 m

2
– 662 m

2
=

1717 m
2
). Na pozemku záměru parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice je navrhována plocha zeleně 818

m
2
(viz výkres č. 005.1_01). Deficit plochy zeleně v případě umístění navrhované stavby

bytového domu bude činit pro celou funkční plochu 899 m
2
(1717 m

2
– 818 m

2
= 899 m

2
).

Je tedy zřejmé, že navrhovaná stavba je v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru

hl.m. Prahy, protože hmota a objemového řešení stavby, resp. její hrubé podlažní plochy, a

rovněž rozsah navržených ploch zeleně, jsou v rozporu s regulativem míry využití území,

resp. s kódem míry využití území G, který je stanoven pro vymezenou funkční plochu OV.

Odvolání je v tomto bodě důvodné.Odvolací správní orgán se dále zabýval otázkou povolených výjimek.

Podle § 169 odst. 2 stavebního zákona „Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i

řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných

případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento

předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana

zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být

dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.“

Stavební úřad ve výroku č. II napadeného rozhodnutí povolil výjimku z § 25 odst. 4 vyhl.

č. 501/2006 Sb., která se týká odstupových vzdáleností navrhované stavby bytového domu od

stávajících staveb bytových domů č.p. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051. Nejedná

se tedy o jednu výjimku, ale o povolení osmi výjimek z odstupových vzdáleností, protože je

povolováno snížení předepsaných minimálních odstupových vzdáleností navrhované stavby od

osmi různých stávajících budov.

V daném případě se stavební úřad nezabýval posouzením, zda povolením výjimky bude dosaženo

účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Účelem požadavků na minimální

odstupové vzdálenosti mezi stavbami pro bydlení je především zajištění světelně technických

podmínek a k zamezení obtěžování pohledem (ztráta soukromí).

V současné době se ve vnitrobloku nachází drobné, nejvýše dvoupodlažních stavby, které jsou

užívány jako drobné dílny či sklady. Nově je ve vnitrobloku navrhovaná stavba bytového domu

s okny obytných místností, balkóny, terasami a otevřenými pavlačemi situovanými na východní

fasádě dvorních sekcí T2 (sekce má čtyři nadzemní podlaží) a D2 (sekce má pět nadzemních

podlaží). V případě bytového domu se jedná o zcela jiný provoz, resp. o zcela jinou možnost

obtěžování pohledem, než v případě stávajících přízemních staveb dílen či skladů. Touto

skutečností se měl stavební úřad při svém rozhodování zabývat a závěry pak uvést v odůvodnění

napadeného rozhodnutí.

Stavební úřad odůvodnil povolení výjimek z odstupových vzdáleností na str. 12 – 13 napadeného

rozhodnutí. Stavební úřad nejprve konstatuje, že „Stávající zástavba neumožňuje bez povolení

výjimky z výše uvedeného ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. zastavět stavební pozemek vzhledem

k jeho poloze a velikosti z hlediska objemového v souladu s územním plánem tak, aby odpovídala

stanovenému kódu míry využití G.“ Poté se zde věnuje popisu projednávané stavby a konstatuje,

že byla doložena Studie zastínění, podle které nedojde ke zhoršení podmínek osvětlení a oslunění

nad normové hodnoty. Závěrem uvádí, že ke dni podání žádosti byly odstupy staveb v souladuČ.j. MHMP 964045/2017str. 9

s tehdy platnou legislativou (nařízení č. 11/2014 Sb. HMP) a že nutnost řešení výjimky vyvstala

až v průběhu řízení v důsledku změny legislativy.

Odvolací správní orgán konstatuje, že takové zdůvodnění je nedostatečné, protože se omezuje na

pouhá konstatování, resp. popis projednávané stavby, a postrádá úvahu stavebního úřad o tom,

proč vlastně výjimky z odstupových vzdáleností povolil. Zejména není zřejmé, jak stavební úřad

dospěl k závěru, že povolením výjimky z odstupových vzdáleností nedojde ke zhoršení podmínek

pro bydlení v dotčených obytných místnostech sousedních staveb bytových domů č.p. 1044 –

1051 a zda kvalita bydlení zde zůstane zachována.

Doložení světelně technické studie vzhledem k sousedním bytovým domům č.p. 1044 - 1051

není relevantním podkladem pro povolení předmětné výjimky z odstupových vzdáleností.

Světelně technická studie je nezbytná pro prokázání souladu navrhované stavby s § 11 odst. 1 a

§ 12 odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb. (požadavky na denní a umělé osvětlení staveb), nikoliv pro

povolení výjimky z odstupových vzdáleností.

Navíc jak bylo uvedeno výše, navrhovaný záměr překračuje maximální možnou kapacitu hrubých

podlažních ploch v dané funkční ploše OV pro kód míry využití území G. Tvrzení stavebního

úřadu o tom, že bez povolení výjimek nebude možné zastavět předmětný pozemek v souladu

s kódem míry využití území G, je proto chybné.

Rovněž v žádosti není vůbec odůvodněno, proč nelze dodržet odstupové vzdálenosti předepsané

v § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.Stavební úřad ve výroku č. III napadeného rozhodnutí povolil výjimku z § 5 odst. 2 vyhl.

č. 268/2006 Sb., která se týkala snížení předepsaného počtu odstavných a parkovacích stání pro

dopravu v klidu.

Stavební úřad odůvodnil povolení výjimky z dopravy v klidu vzdáleností na str. 13 – 14

napadeného rozhodnutí. Stavební úřad se věnuje popisu projednávané stavby a odkazuje na

stanoviska dotčených orgánů (odbor dopravních agend MHMP). Dále konstatuje, že ke dni

podání žádosti byl navrhovaný počet parkovacích stání v souladu s tehdy platnou legislativou

platnou a že a že nutnost řešení výjimky vyvstala až v průběhu řízení v důsledku změny

legislativy.

Odvolací správní orgán konstatuje, že takové zdůvodnění je nedostatečné, protože se omezuje na

pouhá konstatování, resp. popis projednávané stavby, a postrádá úvahu stavebního úřad o tom,

proč vlastně výjimku z dopravy v klidu povolil.

Tvrzení stavebního úřadu, že „vzhledem k dobré dopravní dostupnosti v centru města lze

předpokládat, že návštěvníci komerčních prostorů budou využívat zejména městskou hromadnou

dopravu“, je irelevantní. Ve výpočtu potřebného počtu odstavných a parkovacích stání podle

ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je totiž pro dané místo dobrá úroveň

dostupnosti navrhované stavby MHD už zohledněna použitým součinitelem kp (v tomto případě

kp = 0,6), což je součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A,B,C (vliv

polohy posuzované stavby v obci) a řádkem stupně úrovně dostupnosti stavby MHD (dobrá

kvalita obsluhy území veřejnou dopravou).

Odvolací správní orgán konstatuje, že důvodem k povolení všech předmětných výjimek nemůže

být prostý fakt, že pozemek parc.č. 1046 vzhledem ke svému protáhlému tvaru (rozměry cca 145

x 25 m) a vzhledem k velikosti (výměra 3247 m
2
) neumožňuje bez povolení výjimek umístění

navrhované objemné stavby bytového domu.

Výpočet dopravy v klidu provedený na str. 81 Souhrnné technické zprávy (doplněná DUR

datovaná 05/2015) je nepřezkoumatelný. Není vysvětleno, proč jsou v tabulce výpočtu

parkovacích stání na pro navrhovanou stavbu výměry kancelářských ploch a ploch pro hosty

v restauraci redukovány koeficientem 0,75 a výměry prodejních ploch v obchodech redukovány

koeficientem 0,8. Kromě toho uváděné plochy pro administrativu (140 m
2
) a plochy pro hosty

v restauraci (269 m
2
) neodpovídají plochám v půdorysných výkresech. Dále je z výpočtu dopravy

v klidu patrné, že pro bytovou funkci je uvažováno pouze s potřebou odstavných stání (v počtuČ.j. MHMP 964045/2017str. 10

43) a není vůbec uvažováno s potřebou parkovacích stání podle ČSN 736110, čl. 14.1.11

„Odstavné a parkovací plochy“ která podle tabulky 34 činí pro bytovou funkci jedno parkovací

stání na 20 obyvatel. V daném případě pro 110 obyvatel v navrhovaných bytech (viz údaj na

str. 21 Průvodní zprávy DUR) by mělo být vymezeno 5,5 parkovacích stání.

Odvolání je v tomto bodě důvodné.K odvolání Ing. Martiny Hrubé uvádí odvolací správní orgán následující (odvolací námitky psány

kurzívou ve zkrácené verzi):

Odvolatelka je majitelkou pozemku parc.č. 1040 . Odvolatelka nesouhlasí s podmínkou č. 10 pro

umístění stavby, podle které má být na jejím pozemku parc.č. 1040 umístěno retenční potrubí DN

800 o celkové délce 35,0 m. Odvolatelka vysloveně nedává svůj souhlas na umístění retenčního

potrubí na svém pozemku, ani k umístění jakéhokoliv dalšího potrubí či sítí na svém pozemku.

V napadeném rozhodnutí se v podmínce č. 10 pro umístění a projektovou přípravu stavby mimo

jiné uvádí: „Retence dešťových vod bude řešena retenčním potrubím DN 800 o celkové délce cca

35,0 m, které bude umístěno na pozemku parc.č. 1040 k.ú. Holešovice v dvorním traktu pod

zpevněnou plochou.“

Z doloženého koordinačního situačního výkresu (výkres číslo 003_01) je jednoznačně patrné, že

na pozemku stavby parc.č. 1046 v k.ú. Holešovice pod zpevněnou plochou před východním

průčelím sekcí T2 a D2 je navrženo pro likvidaci dešťových vod z celého areálu retenční potrubí

(včetně dvou revizních šachet s vírovým ventilem pro regulované vypouštění dešťových vod do

jednotné kanalizace v množství 5 l/s). V koordinační situaci je zakresleno pod zpevněnou plochou

před východním průčelím sekce T2 retenční potrubí DN 800, délky 20 m, objemu 10 m
3
, pod

zpevněnou plochou před východním průčelím sekce D2 retenční potrubí DN 800, délky 15 m,

objemu 7,5 m
3
, vše je zakresleno na pozemku parc.č. 1046 (vlastníkem je žadatel) , nikoliv na

pozemku parc.č. 1040 (vlastníkem je odvolatelka) , jak je nesprávně uvedeno v podmínce č. 10

napadeného rozhodnutí. Jedná se tedy o zřejmou písařskou chybu vydaného rozhodnutí. Podle

doložené výkresové části DUR (koordinační situační výkres) nedojde k dotčení pozemku

parc.č. 1040 umístěním retenčního potrubí, ani jakýchkoliv jiných inženýrských sítí pro

navrhovanou stavbu.

Stavební úřad po podání odvolání toto pochybení napravil tím, že vydal opravné rozhodnutí ze

dne 2.9.2016, kterým opravil podmínku č. 10 v tom smyslu, že retenční potrubí se nachází na

pozemku parc.č. 1046 .

Odvolání je v tomto bodě důvodné, zjištěné pochybení však bylo napraveno vydáním výše

specifikovaného opravného rozhodnutí.K souladu projednávané stavby s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy uvádí odvolací

správní orgán následující:

Jak bylo uvedeno výše, pozemek záměru parc. č. 1046 v k.ú. Holešovice se podle platného ÚPn

nachází v polyfunkčním území s označením „OV – všeobecně obytné“, se stanoveným kódem

míry využití území G.

Ve funkční ploše OV je stanoveno následující využití. Základní funkční využití: stavby pro

bydlení, byty v nebytových domech, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a

ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá

ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení,

sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1500 m
2

prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby. Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace

vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže

pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně

přípustné funkční využití: Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienickéČ.j. MHMP 964045/2017str. 11

stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou

nepřevyšující 15 000 m
2
prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu,

malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a

opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz

PID, zahradnictví. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně

přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu

celkové kapacity.

Z hlediska jednotlivých funkcí navržených ve stavbě bytového domu lze konstatovat, že funkční

využití byty, ubytovací jednotky, obchodní jednotky, restaurační zařízení jsou základním

funkčním využitím ve funkční ploše OV, a tedy v souladu s ÚPn.

Pokud jde o kancelářské plochy navrhované uvnitř stavby bytového domu, pak je třeba

konstatovat, že plochy pro administrativu lze zařadit do výjimečně přípustného funkčního využití

v ploše OV, a tedy jsou v souladu s ÚPn. Stavební úřad je povinen možnost umístění výjimečně

přípustné funkce v dané funkční ploše OV náležitě zdůvodnit, což však v tomto případě

v rozhodnutí vůbec neučinil.

Přípojky inženýrských sítí v ulici Tusarova (vodovod, kanalizace, elektro NN, slaboproud, část

přípojky horkovodu) jsou situovány na pozemcích parc.č. 2315 a 2317 v k.ú. Holešovice , které se

nacházejí rovněž ve funkční ploše OV, kde jsou liniová vedení technického vybavení

doplňkovým funkčním využitím, a tedy jsou v souladu s ÚPn.

Přípojky inženýrských sítí v ulici Dělnická (vodovod, kanalizace, elektro NN) jsou situovány na

pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Holešovice , který se nachází ve funkční ploše „DU – urbanisticky

významné plochy a dopravní spojení“, což jsou plochy zahrnující vybraná náměstí,

shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy. V této funkční ploše jsou liniová

vedení technického vybavení doplňkový funkčním využitím, a tedy jsou v souladu s ÚPn.

Část záměru, a sice část trasy přípojky horkovodu, je situována na pozemcích parc.č. 2316/1 a 2316/2 v k.ú. Holešovice , které se nacházejí v monofunkční nezastavitelné ploše zeleně

s označením „ZMK – zeleň městská a krajinná“, což je zeleň s rekreačními aktivitami, které

podstatně nenarušují přírodní charakter území. V této funkční ploše jsou liniová vedení

technického vybavení výjimečně přípustným funkčním využitím, a tedy jsou v odůvodněných

případech v souladu s ÚPn. V daném případě se však tato monofunkční plocha zeleně ZMK

nachází podle výkresu ÚPn č. 31 „Podrobné členění ploch zeleně“ v územní rezervě

celoměstského systému zeleně. Pro tuto plochu platí regulace obsažená ve vyhlášce

č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve

znění pozdějších předpisů. Konkrétně jde o přílohu č. 1, oddíl 5, kapitolu 6, odstavec 1 citované

vyhlášky, podle kterého „Na území města je vymezen a chráněn celoměstský systém zeleně.

V monofunkčních plochách zeleně, které jsou součástí celoměstského systému zeleně, je

přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch.“

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že přípojku horkovodu pro připojení projednávané stavby

bytového domu na síť centrálního zásobování teplem nelze umístit v monofunkční ploše zeleně

ZMK, která je součástí celoměstského systému zeleně. Umístění přípojky horkovodu

v monofunkční ploše zeleně ZMK, která je součástí celoměstského systému zeleně, je tedy

v rozporu s ÚPn.

Pro úplnost odvolací správní orgán konstatuje, že v ploše OV je podle výkresu č. 36 ÚPn

„Bydlení v centrální části města“ stanoven minimální podíl bydlení (minimální podíl součtu

hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení k součtu všech hrubých podlažních ploch,

vztažených na celou funkční plochu) indexem OV – 6. Minimální podíl bydlení v dané funkční

ploše OV by tedy měl činit minimálně 60%. V textové části DUR není doložen soulad

navrhované stavby s tímto regulativem územního plánu. Stavební úřad se v napadeném

rozhodnutí touto skutečností nezabýval.K souladu projednávané stavby s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, odvolací správní orgán uvádí, žeČ.j. MHMP 964045/2017str. 12

vzhledem k absenci potřebných výškových kót upraveného terénu v doložených situacích a ve

výkresu půdorysu 1.NP nelze posoudit bezbariérový přístup do objektu.K otázce, podle kterých technických předpisů má být posuzována předložená DUR, uvádí

odvolací správní orgán následující.

Dne 1.10.2014 nabylo účinnosti nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (dále PSP I.),

které nahradilo do té doby platnou a účinnou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných

technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP), ve znění pozdějších předpisů. Dne

16.1.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o pozastavení účinnosti nařízení PSP I.,

s výjimkou ustanovení § 85 PSP I. (přechodné ustanovení). To znamenalo, že dokumentace

a projektové dokumentace zpracované do 30.9.2014 podle vyhlášky OTPP a předložené

stavebnímu úřadu do 30.9.2016 podléhají režimu vyhlášky OTPP. Pro dokumentace a projektové

dokumentace zpracované od 1.10.2014 musely být aplikovány platné a účinné právní předpisy,

a to právní úprava celorepubliková představovaná vyhláškami č. 501/2006 Sb., o obecných

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 268/2006 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené vyplývá ze základní

zásady správního rozhodování, kdy správní orgán při rozhodování vychází ze skutkového

a právního stavu v době vydání rozhodnutí. Tento stav trval až do 1.8.2016, kdy nabylo účinnosti

nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území

a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze – Pražské stavební předpisy (dále PSP

II.). Toto nařízení svým ustanovením § 86 zrušilo předchozí nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

a v § 85 stanovilo přechodná ustanovení. Podle § 85 odst. 1 PSP II. se dokumentace a projektové

dokumentace zpracované do 30.9.2014 podle vyhlášky OTPP, předložené stavebnímu úřadu do

30.9.2016 posuzují podle vyhlášky OTPP. Podle § 85 odst. 2 PSP II. se dokumentace

a projektové dokumentace zpracované od 1.10.2014 do 15.1.2015 podle nařízení č. 11/2014 Sb.

hl. m. Prahy a předložené stavebnímu úřadu do 15.1.2017 posuzují podle nařízení č. 11/2014 Sb.

hl. m. Prahy (PSP I.). Podle § 85 odst. odst. 3 PSP II. se dokumentace a projektové dokumentace

zpracované od 16.1.2015 do 31.7.2016 podle vyhlášek č. 501/2006 Sb., a č. 268/2006 Sb.,

a předložené stavebnímu úřadu do 31.7.2017 posuzují podle těchto vyhlášek. Podle § 85 odst. 4

PSP II. se ve všech ostatních případech postupuje podle nového nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m.

Prahy, tzn. podle účinných PSP II.

V daném případě byla žádost DUR zpracována v listopadu 2014 podle PSP I. Žádost o vydání

územního rozhodnutí byla podána dne 15.12.2014. V průběhu řízení byla dne 16.1.2015

pozastavena účinnost PSP I. Jak bylo uvedeno výše, předložená DUR musela být následně

posuzována podle celorepublikové právní úpravy (vyhl. č. 501/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2006 Sb.).

Žadatel proto upravil DUR podle požadavků celorepublikové právní úpravy (doplnění DUR

zpracováno v květnu 2015). DUR byla dále doplněna na základě námitek účastníků řízení (změna

DUR zpracována v listopadu 2015). Napadené rozhodnutí stavebního úřadu bylo vydáno dne

20.7.2016, tedy za účinnosti celorepublikové právní úpravy. Následně byla proti tomuto

rozhodnutí podána odvolání, proto rozhodnutí nenabylo právní moci, resp. řízení nebylo

pravomocně ukončeno. Dne 1.8.2016, tedy ještě dříve, než byla odvolání spolu se spisem

předložena odvolacímu správnímu orgánu, nabylo účinnosti nařízení PSP II. Vzhledem k tomu,

že předmětná DUR byla zpracována v období od 1.10.2014 do 15.1.2015 podle PSP I. a byla

stavebnímu úřadu předložena do 15.1.2017, vztahuje se na danou situaci § 85 odst. 2 PSP II. Při

novém projednání je proto třeba posuzovat předmětnou DUR podle PSP I., tj. nařízení

č. 11/2014 Sb. HMP.

K otázce doručování písemností odvolací správní orgán uvádí následující:

Stavební úřad doručoval osobám, které jsou účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)

stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich) a zároveň jsou účastníky

řízení o povolení výjimky z odstupových vzdáleností, do vlastních rukou. Vlastníci sousedních

pozemků a staveb na nich jsou jak v územním řízení, tak v řízení o výjimce z odstupových

vzdáleností považováni za tzv. vedlejší účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu.Č.j. MHMP 964045/2017str. 13

V daném případě je počet účastníků více než 30, a tedy se podle § 144 správního řádu jedná o

řízení s velkým počtem účastníků, kdy se tzv. vedlejším účastníkům řízení doručuje nikoliv do

vlastních rukou, ale veřejnou vyhláškou.

Odvolací správní orgán v souladu se zásadou legitimního očekávání doručuje toto rozhodnutí o

odvolání stejným způsobem, jako doručoval písemnosti stavební úřad. Při novém projednání bude

stavební úřad doručovat písemnosti v souladu se správním řádem, tedy všem vedlejším

účastníkům bude doručováno veřejnou vyhláškou, nikoliv do vlastních rukou. Účastníky řízení

tímto odvolací správní orgán výslovně upozorňuje na budoucí změnu ve způsobu doručování.Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu došel k závěru, že napadené

rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, především že povolení výjimek není řádně

zdůvodněno a že stavba je v rozporu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (nebyl

dodržen předepsaný kód míry využití územní G pro danou funkční plochu OV a přípojka

horkovodu je umístěn v monofunkční ploše zeleně ZMK). Odvolací správní orgán proto napadené

rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, a

který je při novém projednání vázán shora uvedeným právním názorem.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Magistrát

hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Uwe Manfred

Brandenburg, Ing. Hana Burešová, JUDr. Josef Černý, Mgr. Hana Černá, Marek Durda,

Melissa Maria Durda, Helena Dušková, Monika Dvořáková, Zuzana Hodonská, Markéta

Holečková, Ivan Horňák, Jana Horňáková, Ana Chod, Oldřich Chod, Anna Chytrá, Jaroslav

Chytrý, Ivo Jandausch, Michal Kratochvíl, Jiří Láska, Anna Smékalová, Soňa Málková,

Václav Mužík, Jaroslav Nejezchleba, Richard Pazdera, Ing. Dana Petrova, PNV

INVESTMENT GROUP s.r.o., Peter Regec, Victor Leopoldo Rosales Toledo, Petr Slavík,

Anna Smékalová, Ph.Dr. Jan Šír, Ph.D., Vilemína Štěříková, Tomáš Vach, Městská část

Praha 7, Městská část Praha 7, Barbora Sládková, Ing. Kateřina Vršťalová, Ing. Petr

Dvořák, Pavel Dvořák, Ing. Pavel Dvořák, Věra Křikavová, Jana Davídková, Ing. Dana

Látalová, Karel Smetík, Ing.arch. Emilie Doležalová, Alexandr Peřina, Božena Peřinová,

Mgr. Jaroslava Rysová

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále

odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem

odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.


otisk úředního razítka
Ing. Markéta Vacínová

ředitelka odboru

podepsáno elektronickyČ.j. MHMP 964045/2017str. 14Obdrží:

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatelé, doporučeně, fyz. os. do vl.

rukou

1. Ludmila Kohoutová, U letenského sadu č.p. 374/5, 170 00 Praha 7-Holešovice

zastoupení pro: City Holešovice, a.s., Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice

2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem hospodaření s majetkem,

Mariánské náměstí č.p. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

3. Rudolf Pelant, Pod Vojenským velitelstvím č.p. 414/10, Radošovice , 251 01 Říčany u Prahy

4. Olga Šafářová, Vápencová č.p. 420/10, Praha 4-Podolí , 147 00 Praha 47

5. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt

sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86

6. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov , 148 00 Praha 414

7. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

8. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle

9. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

10. Ing. Eva Janigová, Navrátilova č.p. 1559/9, 110 00 Praha 1-Nové Město

11. Luděk Trojan, Sluhy č.p. 41, 250 63 Mratín

12. Ing. Marina Hrubá, IDDS: rf4yec2

trvalý pobyt: V přístavu č.p. 1585/20, 170 00 Praha 7-HolešoviceII. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu, doporučeně, fyz. os. do vl. rukou

13. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město , 128 00 Praha 28

14. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

15. Uwe Manfred Brandenburg, Drewitzer Str. 48, 13467 Berlin, Spolková republika N

16. Ing. Hana Burešová, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

17. JUDr. Josef Černý, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

18. Mgr. Hana Černá, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

19. Marek Durda, Přístavní č.p. 1100/42, 170 00 Praha 7-Holešovice

20. Melissa Maria Durda, Přístavní č.p. 1100/42, 170 00 Praha 7-Holešovice

21. Helena Dušková, Holečkova č.p. 386/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

22. Monika Dvořáková, Horňátecká č.p. 152, Byškovice, 277 11 Neratovice

23. Zuzana Hodonská, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

24. Markéta Holečková, K Sokolovně č.p. 193, Malín, 284 01 Kutná Hora 1

25. Ivan Horňák, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

26. Jana Horňáková, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

27. Ana Chod, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

28. Oldřich Chod, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

29. Anna Chytrá, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

30. Jaroslav Chytrý, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

31. Ivo Jandausch, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

32. Michal Kratochvíl, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

33. Jiří Láska, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

34. Anna Smékalová, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

35. Soňa Málková, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

36. Václav Mužík, Kollárova č.p. 142/12, 415 01 Teplice 1

37. Jaroslav Nejezchleba, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

38. Richard Pazdera, Schnirchova č.p. 1373/26, Holešovice, 170 00 Praha 7Č.j. MHMP 964045/2017str. 15

39. Ing. Dana Petrova, Tyršovo nám. č.p. 2220, 252 63 Roztoky u Prahy

40. PNV INVESTMENT GROUP s.r.o., IDDS: gvftdbg

sídlo: Švabinského č.p. 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

41. Peter Regec, Komenského 14419/18A, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

42. Victor Leopoldo Rosales Toledo, Hrabenov č.p. 180, 789 63 Ruda nad Moravou

43. Petr Slavík, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

44. Anna Smékalová, Dělnická č.p. 1044/34, 170 00 Praha 7-Holešovice

45. Ph.Dr. Jan Šír, Ph.D., Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

46. Vilemína Štěříková, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

47. Tomáš Vach, Dělnická č.p. 1044/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

48. Městská část Praha 7, IDDS: r44b2x7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

49. Úřad městské části Praha 7, odbor majetku, IDDS: r44b2x7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupení pro: Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7- Holešovice

50. Barbora Sládková, Červenkova č.p. 524/8, Praha 8-Střížkov , 182 00 Praha 82

51. Ing. Kateřina Vršťalová, Mečovská č.p. 2472/4, Praha 9-Horní Počernice , 193 00 Praha 913

52. Ing. Petr Dvořák, Nad Vernerákem č.p. 1578/1, Praha 4-Kunratice , 148 00 Praha 414

53. Pavel Dvořák, Na Skále č.p. 540/10, 392 01 Soběslav III

54. Ing. Pavel Dvořák, Na lhotech č.p. 1300/15, Praha 4-Kunratice , 148 00 Praha 414

55. Věra Křikavová, Komunardů č.p. 1049/13, 170 00 Praha 7-Holešovice

56. Jana Davídková, Komunardů č.p. 1048/15, 170 00 Praha 7-Holešovice

57. Ing. Dana Látalová, Komunardů č.p. 1049/13, 170 00 Praha 7-Holešovice

58. Karel Smetík, Komunardů č.p. 1049/13, 170 00 Praha 7-Holešovice

59. Ing.arch. Emilie Doležalová, Nad zámečkem č.p. 384/37, 150 00 Praha 5-Košíře

60. Alexandr Peřina, Komunardů č.p. 1050/11, 170 00 Praha 7-Holešovice

61. Božena Peřinová, Komunardů č.p. 1050/11, 170 00 Praha 7-Holešovice

62. Mgr. Jaroslava Rysová, Boženy Němcové č.p. 570, 256 01 Benešov u Prahy

III. na vědomí

63. Úřad městské části Praha 7, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků doručení,

IDDS: r44b2x7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

64. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, evidence ÚR - pí.

Faktorová, IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město , 128 00 Praha 28

65. Úřad městské části Praha 7, stavební úřad, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 + spis


2017-06-19T11:35:44+0200
ředitelka odboru stavebního řádu