24/2017 - Informace o konání Zastupitelstva obce Horní Lhota-28.6.2017 v 17.00 hod.

Obec Horní Lhota, Záhumení 44, 747 64 Horní Lhota

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Lhota

Obecní úřad Horní Lhota v souladu s ustanovením & 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Lhota, svolaného starostou obce lng. Jaroslavem Bergrem v souladu s š 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Horní Lhota, zasedací místnost budovy bývalé školy, ul. Záhumení 44

Doba konání : 28. června 2017 od 17.00 hod.

Navržený program jednání : 1) Zahájení. 2) Schválení programu. 3) Inventarizace majetku a závazků obce Horní Lhota k 31.12.2016. 4) Účetní závěrka obce Horní Lhota za rok 2016. 5) Závěrečný účet obce Horní Lhota za rok 2016. 6)_ Účetní závěrka Mikroregionu Matice Slezská k 31. 12. 2016. 7) Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezská za rok 2016. 8) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Matice Slezská za rok 2016 provedenou kontrolní komisí. 9) Rozpočtová změna 3/2017. 10) Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Horní Lhota a Lesy České republiky na prodej pozemků. 1 1) Různé. 12) Usnesení a závěr.

0 B E C HORN! ! ' *_ chr. ' c '

_, . ; .. cm;-“sto

V Homí Lhotě 19. 6. 2017

Ing. Jaroslav erger starosta obce Horní Lhota

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 6. 2017 Bude sejmuto z úřední desky dne: 29. 6. 2017

Ev.č.písemn.: [xf/M7? / OBEC .

%ýtáěíwl LHOTA, okres Ostrava-město

111111: 11' „ .