Usnesení nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - dražební vyhláška - č.j.… (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Ústín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.ustin.cz/file.php?nid=1107&oid=5731083
Nalezeno adres
8
Exekutorský úřad Chomutov
Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor
Revoluční 48, 430 01 Chomutov , IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988
tel. 474 335 579, 776 081 383, e-mail: info@exekucecv.cz, DS: n7tg8u3
bankovní spojení: 3994315001/5500, Raiffeisenbank a.s., vs: 644811

Sp. zn. 135 EX 6448/11-140

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov

pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Olomouci ze dne
19.12.2011, č.j. 47 EXE 6204/2011-14,

proti povinnému: Sedláček Josef
bytem Ústín č.p. 113, Ústín , RČ: 670928/xxxx

na návrh oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 23/665, Praha-Karlín , IČ: 63998530,
práv. zast. advokátem Mgr. Ševčík Jan,advokát, se sídlem Na královně č.p. 862, Praha 5 - Zbraslav , PSČ: 156 00, IČ: 66491193

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému, náhradu nákladů soudního nalézacího řízení ve výši
4.566,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001
Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů,

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
- opakovaná dražba -
(dražební vyhláška)

I. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

http://drazby.exekucecv.cz/

Zahájení dražebního jednání dne 10.08.2017 v 10:00:00 hodin.

Ukončení dražebního jednání: Dražební jednání bude ukončeno dne 10.08.2017 v 10.30:00 hodin za podmínky, že
dražitelé neučiní ani nejnižší podání. V případě aktivních podání bude dražební jednání ukončeno udělením příklepu.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného v míře 1/8 na následujících nemovitostech:

zapsáný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, pro obec Ústín, katastrální území Ústín , na listu vlastnictví č. 9.

[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.]

III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku činí částku ve výši 100.000,- Kč (slovy jedenostotisíc korun českých) a byla určena usnesením
soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úřad Chomutov, sp.zn. 135 EX 6448/11 – 53 ze dne
25.04.2014 na základě posudku znalce Ing. Radka Dostálová ze dne 25.06.2014, pod č.j. 143-001/2014, jehož
předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství, práv a
jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun
českých).

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých). Zájemci o koupi
dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením dražby buď v hotovosti do poklady soudního
exekutora, a to v předstihu nejpozději hodinu před konáním dražby, po té již nebude možno složit dražební
jistotu v hotovosti do pokladny soudního exekutora, nebo platbou na účet soudního exekutora vedený
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 4692810001/5500, variabilní symbol bude přidělen každému účastníkovi dražebního
jednání individuálně.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li hodinu před zahájením dražebního
jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je vhodné, aby jistotu na účast při
dražbě nemovitostí skládali na pokladnu soudního exekutora, či na účet soudního exekutora v předstihu nejméně 10
dnů, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o dražbu jsou povinni před
zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.

VI. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni se zaregistrovat do systému elektronických dražeb na
adrese: http://drazby.exekucecv.cz/ nejméně 3 dny před zahájením dražby (po registraci je nezbytné pro následnou
verifikaci registrované osoby nutné vlastnit platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou), zasláním
formuláře (formulář k dispozici na http://drazby.exekucecv.cz/) s ověřeným podpisem do sídla úřadu Revoluční 48, 430 01 Chomutov , v tomto případě je nutné doručení nejméně 2 pracovní dny před zahájením dražebního jednání, nebo
osobně v sídle úřadu, Revoluční 48, 430 01 Chomutov .

VII. Práva a závady spojené s nemovitostí:

- Žádné nebyly zjištěny

VIII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby
nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.):

- Žádné nebyly zjištěny

IX. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost (vydražený funkční
soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o
tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s
příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

X. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že
jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XI. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve
společném jmění manželů), vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní
předpis.

XII. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že
osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení,
které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby,
které však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí, katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele
jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že
fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje
všechny dražitele, že bude pro jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby
(netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou
soudním exekutorem poučováni.

XIII. V systému elektronických dražeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudíž nemůže být učiněno
shodné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší, jinak k němu nebude přihlíženo. Jednotlivá podání se zvyšují
minimálně o 1.000,-Kč. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo, tito jsou před udělením příklepu
systémem vyzýváni k využití práva uplatnit předkupní právo za dosažené nejvyšší podání.

XIV. Usnesení o udělení příklepu bude zveřejněno na el. úřední desce soudního exekutora.

XV. Námitky proti udělení příklepu vydražiteli lze uplatnit v časovém horizontu pěti minut od systémového prohlášení
„potřetí“. O tomto jsou účastníci dražby vyrozuměni on-line.

Účastníci dražebního jednání, kteří nemají přístup k datové síti internet, nebo nevlastní zařízení potřebné k připojení
mohou po předchozí domluvě využít k účasti na dražbě zařízení v sídle exekutorského úřadu. V tomto případě je nutné
požádat o umožnění přístupu nejméně hodinu před zahájením dražebního jednání.

Nabude-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhůtě,stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni udělení příklepu.

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební jednání (§
69 e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního
exekutora.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby,
které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům
uvedeným v bodě I., II., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., není přípustné.

V Chomutově dne 19.06.2017

Mgr. Jan Peroutka, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Chomutov

Za správnost vyhotovení: Blanka Chalupecká

Doručí se:
- oprávněný (právní zástupce)
- povinný (právní zástupce)
- osoby, o nichž je známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo
- osoby, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem
- finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu je nemovitost
- finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu má povinný trvalé bydliště
- příslušná zdravotní pojišťovna
- příslušná okresní správa sociálního zabezpečení
- příslušný katastrální úřad
- obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
- vyvěsit na úřední desku
- soudním exekutorům, jejichž exekuční příkazy zatěžují nemovitost

Byl-li Vám tento dokument doručen bez otisku razítka a podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. §17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky -
kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsána podle §16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.


2017-06-19T10:28:08+0200