Pozvánka na 31. zasedání ZO Ústín 26. 6. 2017 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Ústín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.ustin.cz/file.php?nid=1107&oid=5731343
Nalezeno adres
1
Obec Ústín
Obecní úřad Ústín, Ústín 9, 783 46 IČO 00635618
POZVÁNKA
NA 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE ÚSTÍN,které se bude konat v pondělí dne 26. 6. 2017
v 19.00 hodin v zasedací místnosti

Obecního úřadu v ÚstíněProgram:


1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření č. 5/2017

4. Záměr bezúplatného převodu – darování pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Ústín o výměře

14 m2 Olomouckému kraji do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje

5. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce části

místní komunikace u hostince“

6. Revokace usnesení č. UZ/30/14/2017

7. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků, zajištění

mobility a bezpečnosti pro pěší, výstavba podélných parkovacích stání podél silnice

II/448 v obci Ústín“

8. Žádost o přidělení sociálního bytu

9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt

10. Informace z Mikroregionu Kosířsko

11. Informace o rozpracovaných projektech

12. Různé

13. Usnesení

14. Závěr

Všichni občané jsou srdečně zváni.