Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost M.L.

Obecní úřad ve Velimi, nám. Obránců miru 120 281 01 Velim, okres Kolín

'l'clefbn Í 321333220, 321763064. 3317€>ŠOOL 323x ; 32 i ?!)3220

e-muii : ouvelim©velim .c7 internet : \\'W\a-.\='elim.cz,

Č.j. 1/2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Velim v souladu s ustanovením & 25 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění

oznamuje možnost převzít následující písemnost:

» oznámení o zahájení správního řízení ke zrušení trvalého pobytu z moci úřední adresované — Monice Luth, třída Krále Jiřího 76, 281 01 Velim

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu ve dnech:

Pondělí 7.00 _ 17.00 hodin Úterý 7.00 — 15.00 hodin Středa 7.00 _ 17.00 hodin čtvrtek 7.00 _ 14.00 hodin Pátek 7.00 _ 11.30 hodin

Zásilku si lze vyzvednout do 15 dnů ode dne uložení.

Ve Velimi 19.06.2017

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Studená

refereyýu 7 OBECNÍ ÚŘAD W VELIM ©

Vyvěšeno: 19.06.2017 Sejmuto:

.. „Bankovní spojení : “ŘiBí-Qolíin- č.účtu : 929—151/0100 IIZČĚ'():235<ŠČŠ