Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy - č. II-101, II-107, II-113, II-335, II-508 ....

Ze samosprávy
Obec Strančice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.strancice.cz/assets/File.ashx?id_org=15606&id_dokumenty=99645
Nalezeno adres
7
MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH Masarykovo náměstí 53/40 '; 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 % fax: +420 323 603 734 l e-mail: podatelna©ricany.cz mamma-'.riser-zari.:-

v

Vaše značka/ze dne: / ----- Č.ev.: 42352/2017 Č.j.: 29503/20116-MURl/OSAD AF - CITYPLAN .. _. ,_ v m , Útvar MěÚ: odbor správ. agend a dopravy OBECš ÍĚRIÉD \ E Počet stejnopisů: 10 Magistrú 1275, %ošlo dne/ČŠTRAŘCSCHCH Vyřizuje: Karásek Jiří 140 00 Praha 4 . . .

. _ 1 o m- Fill? Telefon (linka). 275 Č ..: „ O (» n u E-mail: jiri.karasek©ricany.cz '] 'jí ,) ;) (( Způsob odeslání: datová schránka Počet listu: Počet příloh:

V Říčanech dne :ČLSHGpLQ-hěsilky:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle 5 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o silničním provozu") zahájil na základě návrhu od společnosti AF»ClTYPLAN s.r.o., sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 , IČ 473 07 218 zastupující na základě plné moci Město Říčany, sídlem Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany , lČ 002 40 702 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle 5 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dálejen (správní řád) a ve smyslu 5 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu

na silnicích H. a III. třídy — Č. 11/101, č. ll/107, Č. |I/113, Č. ll/335, Č. |I/508, Č. Ill/10174, Č. lil/1011, Č. lil/1015, č. lll/1016, č. Ill/00325 v rozsahu dle předložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy.

V souladu s ustanovením 5 172 odst. 1 správního řádu bude návrh zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. Současně bude úplné znění návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na uvedených silnicích zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy byl již vyvěšen na úřední desce města Říčany— bez připomínek. Vzhledem k tomu, že dopravní značení bude umístěno i ve správních obvodech jiných obcí, bude návrh opatření vyvěšen i na jejich úředních deskách.

Vzhledem k obsáhlosti projektovédokumentace je kompletní sada výkresů k nahlédnutí v úředních hodinách vsidle správního úřadu, jenž tento návrh opatření obecné povahy vydal, tj. Městský úřad v Říčanech, Odbor

správních agend a dopravy, Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany , kancelář číslo 17, pondělí a středa 8.00 — 17.30 hodin.

Odůvodnění AF-CITYPLAN s.r.o., sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 , IČ 473 07 218 zastupující na základě plné moci

Město Říčany, sídlem Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany , lČ 002 40 702 podala návrh na místní úpravu provozu na silnicích č. ll/101, č. ll/107, Č. ll/113, č. ll/335, Č. ll/508, Č. Ill/10174, č. llí/lOll, č. lil/1015, Č. lil/1016,

Č.ev.: 42352/2016

Počet stejnopisů: 10 v Říčanech dne: 19.6.2017

Strana 1 z 2

č. lil/00325. Omezení tranzitní nákladnídopravy nad 12tje odůvodněno nedostatečnými normovými parametry, nedostatečnou únosností, nebezpečným směrovým a výškovým vedení trasy, šířkovým uspořádáním (místy nedosahuje ani 6m), absencí zpevněných i nezpevněných krajnic. Vprůjezdních úsecích obcemi je situace komplikována blízkostí zástavby a pohybem chodců.

Knavržené úpravě vydala písemné stanovisko Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., lČ 00066001, sídlem Zborovská 1, Praha 5 , 150 21 dne 4.10.2016 a Policie ČR 0! Praha venkov — JlH č.j. KRPS- 415125-2/Čl-2016-011406.

Poučení

V souladu s ust. 5 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli k návrhu uplatnit písemné připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. Vsouladu s dikcí ust. & 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněně námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeni.

Připomínky a námitky lze uplatnit u Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

/'

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Mirošovice, Města Mnichovice, Obce Strančice, Obce Všestary, Obce Světice, Obce Křenice, Obce Březí, Obce Ondřejov. Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Odboru dopravy Města Říčany

Vyvěšeno dne: 30-36-0117 ............ Sejmuto dne: ............................................ Bude svěšeno: - 5 -[]7- 2,017 . ., \ , Martina Trdlová KOMOLÚQŘŠÉ-Ěayý/

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí je možné následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Doručuíe se: Veřejnou vyhláškou (ve smyslu 5 172 správního řádu)

Rozdělovník:

— Obec Mirošovice ( k vyvěšení) - Město Mnichovice (k vyvěšení) - Obec Strančice (k vyvěšení)

- Obec Všestary (k vyvěšení)

— Obec Světice (k vyvěšení)

- Obec Křeníce (k vyvěšení)

- Obec Březí (k vyvěšení)

- Obec Ondřejov (k vyvěšení

Č.ev.: 42352/2016

Počet stejnopisů: 10 V Říčanech dne: 19.6.2017

Strana 2 z 2