zahájení územ. řízení o změně územ. rozhodnutí, zahájení stav. řízení - Novostavba řadových domů Strančice na p.č. 142 -75,84,85,....

Ze samosprávy
Obec Strančice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.strancice.cz/assets/File.ashx?id_org=15606&id_dokumenty=99647
Nalezeno adres
55
MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVICE - stavebníúřad

251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: MiJMN/4139/2017/v1a OBECNŘÚŘAD VE Mnichovice ; 15.6.2017 Spis. Zn.: SU/4007/2017/V1 Došm dne/ŠŠTRMCÍCHCH Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková ' 1 B "115— 21117 telefon: 323 666 333 Č.j.: / Z ' ' v , , ., / ŽO VERE NA VYHLASKA Počet listu: Počet příloh: Č. dopor. zásilk : , OZNAMENI

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Condix czech s.r.o., IČO 26355493, Benešova č.p. 636, 284 01 Kutná Hora ,

Condix Investment s.r.o., ICO 27935116, Benešova č.p. 636, 284 01 Kutná Hora ,

které na základě plné moci zastupuje ABM architekti, s.r.o., ICO 25606026, Masarykovo nábřeží č.p. 22, 110 00 Praha 1

(dále jen "žadatel") podal dne 7.6.2017 Žádost o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení:

Novostavba řadových domů „Strančice“, vč. Domovních částí přípojek, sadových úprav, zpevněných ploch, inž. Sítí a novostavby a úpravy místních komunikací — l.-3. etapa

na pozemku parc. č. 142/75, 142/84, 142/85, 143/12, 143/25, 143/35, 143/36, 143/40, 143/41, 143/42, 229 v katastrálním území Strančice . Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Změna územního rozhodnutí

Změna územního rozhodnutí č.j.SÚ/120/O8/He ze dne 29.8.2008 spočívá v redukci kapacity zastavění zejména vrohových polohách, vytvoření bloků a zpřístupnění vnitřní veřejné plochy pro veřejnost, navýšení výšky objektů a umístění požadovaného počtu parkovacích míst

Stavební povolení

Letapa — řadové domy — objekty SO 01-30 08 budou umístěny na pozemcích parc.č. 142/85 a 142/84 v k.ú. Strančice

dle přiložené situace

f/V ,)v

Městsky urad Mnichovice, stavební úřad, jako stavebni urad příslušný podle š13 odst. 1 písm. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 5 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a podle € 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Učastníci řízení mohou

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mnichovice, stavebni urad, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00 — 17,00 hod.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc.č. 142/83, 143/175, 143/188, 142/86, 142/68, 143/10 v katastrálním území Strančice

Č.j. MUMN/4139/2017/vlat str. 2

Poučení:

Učastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Učastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Učastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, O kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky % 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, kteráje účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštm'ho právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Táňa Vladyková vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: 19052017 Sejmuto dne: .................................... Bude svěšeno: .. 5 -[]7- 2017

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Mal tina Ti dlová

Obdrží: %d

účastníci územního řízení

dodejky Condix Investment s.r.o., IDDS: tqugdt

Condix czech s.r.o., IDDS: ixewgdw které zastupuje ABM architekti, s.r.o., IDDS: x6jivsf Obec Strančice, IDDS: juyajxi

veřejnou vyhláškou dle 5 87 stavebniho zákona

Jiří Milota, Kolínská č.p. 284/ 13, 288 02 Nymburk 2

Zdeněk Matějovský, Tyršova č.p. 356, 513 01 Semily

MUDr. Bronislava Matějovská, Letná II č.p. 326, Podmoklice, 513 01 Semily Lenka Hloušková, K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice

Ing. Martin Fibrich, Ph.D., K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice Luboš Servus, K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice

Eva Hrušková, Stádlec č.p. 38, 391 62 Stádlec

Svitlana Didukh, Legerova č.p. 356/48, 120 00 Praha 2 —Vinohrady Břetislav Mazgaj, Jubilejní č.p. 360/64, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30 Miroslav Lipšanský, Pod Habrovcem č.p. 410, 251 63 Strančice

Jan Krejčí, V Zátiší č.p. 492, 251 63 Strančice

Č.j. MUMN/4139/2017/vlat str. 3

Kateřina Krejčová, Betlémské náměstí č.p. 257/9, 110 00 Praha 1 —Staré Město Radek Zeman, K Pískovně č.p. 487, 251 63 Strančice

Ludmila Zemanová, K Pískovně č.p. 487, 251 63 Strančice

Jan Babiš, Sukova č.p. 408, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Josef Kopecký, Pod vilami č.p. 670/25, 140 00 Praha 4-Nusle

Ing. Lenka Kristinusová, V Zátiší č.p. 491, 251 63 Strančice

Martin Vašák, V Zátiší č.p. 491, 251 63 Strančice

Zuzana Lamperová, Priechod 95, 976 11 Banská Bystrica, Slovenská republika Ing. Petr Pecina, K pískovně č.p. 490, 251 63 Strančice

Lukáš Brychta, Na Parkáně č.p. 198/1, Praha lO-Kolovraty, 103 00 Praha 113

Lenka Hloušková, K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice

Michal Kloc, V Zátiší č.p. 492, 251 63 Strančice

Ing. Eva Klocová, V Zátiší č.p. 492, 251 63 Strančice

Luboš Servus, K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice

Ing. Martin Fibrich, Ph.D., K Pískovně č.p. 488, 251 63 Strančice

Marek Hájek, Na Návsi č.p. 14, Kunice, 251 63 Strančice

Mgr. Karolina Kaiserová, K Pískovně č.p. 489, 251 63 Strančice

Naděžda Peldová, K Pískovně č.p. 489, 251 63 Strančice

účastníci stavebního řízení(dodeikv)

Condix Investment s.r.o., IDDS: tqugdt

Condix czech s.r.o., IDDS: ixewgdw

které zastupuje ABM architekti, s.r.o., IDDS: x6jivsf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqu

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó

I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m

VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte

Obec Strančice, IDDS: juyajxi

Lukáš Racek, Hlavní č.p. 112, 251 66 Senohraby

Barbora Racková, V Zátiší č.p. 493, 251 63 Strančice

Jiří Boháček, Baranova č.p. 641/32, 130 00 Praha 3-Žižkov Lenka Boháčková, K Pískovně č.p. 565, 251 63 Strančice Zdeněk Matějovský, Tyršova č.p. 356, 513 01 Semily MUDr. Bronislava Matějovská, Letná II č.p. 326, Podmoklice, 513 01 Semily

dotčené správní úřady

HZS SK, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálm'ho rozvoje, IDDS: skjbfwd

MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd

MěÚ Říčany - odbor správních agend a dopravy, IDDS: skjbfwd

ostatní

Č.j. MUMN/4139/2017/vlat str. 4

Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov — JIH, IDDS: 2dtai5u

RRD A B vw

Airen . u: NŘquu: . srub

ŘRD c1 cz CJ 0 El ez zna—rouna“

: . !. Massa:-10.50

,/ ,'" mam ., *— ; nuvuum human mlnuýsh ,. . sui-iz www.-, vč. mmm. . " hid pllnajwk “novych unnv. ,._;_ mutt-tmm alum. inž. ani :

' my “mia !

FW hamru-1354 cl „_*— aocmuíá ' . _ F_RO SLoucsnou znsuu »., UZEMNIHO RDZHDDNUU „ -, A srAvesNi POVOLENI

., * Jvul'yalmu'

m Mu-lu— : . &

wžionlk'lv— : r...—=<— : '. na:: 3,5 a. rom <J_.(L qui ' mluví nemu; m \. Vial:“ mms-nn.

n zorzi-.u-

o—fm 1

ruka JnAunudA'í m.. .. m- — __,

: : nwm ras _ 4“ C.Z _ » cgutoví s_iruAčNi - vvms - cru i wu). m „..-a. ...„..v .... “'" _ , » Tun“ ÉENl'Vhť-hl n—l 1.100" : ' s'fAIGJ-INL'M—IAY »A. _ "A . - _"