Nařízení Státní veterinární správy - opatření k zamezení šíření včelího moru

Ze samosprávy
Obec Kaňovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.kanovice.cz/images/stories/uredni_deska/2017/20170619-svs-narizeni-vceli_mor.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Č. j. SVS/2017/074487-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně
příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d),
e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:

Čl. 1

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/074423-Z
ze dne 15. 6. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel registračního čísla CZ 89045398 v obci Luhačovice
v k. ú. 664944 obce Luhačovice, a to s účinností od 15. 6. 2017.

Čl. 2

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

v okrese Zlín

Biskupice u Luhačovic, Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Hřivínův Újezd,
Kaňovice u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Nevšová, Petrůvka u Slavičína,
Podhradí u Luhačovic, Polichno, Pozlovice, Rudimov, Řetechov a Slavičín

v okrese Uherské Hradiště

Bojkovice, Přečkovice, Rudice, Újezdec u Luhačovic a Záhorovice

územního obvodu Zlínské kraje.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma

(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území
prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem
laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. Směsné vzorky měli jsou
odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v období
2 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.

V případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy může být
vzorek odebrán v období nejdéle 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev
v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla,
včetně kontroly rezervních souší a v případě zjištění příznaků nebo onemocnění morem včelího
plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Zlínský kraj,
prostřednictvím těchto možných kontaktů - telefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201
fax: 577 211 481, e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz, ID datové schránky: wjh8cgi.

(4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků
včelí měli a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření, pokud u nich nebylo v posledních
12 měsících před účinností tohoto nařízení provedeno bakteriologické vyšetření směsných vzorků
včelí měli ze stanovišť včelstev se zaměřením na zjištění původce moru včelího plodu.

(5) Chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a jejich vyšetření
následujícím způsobem:

a) V termínu do 5. 7. 2017 vloží chovatelé včel způsobem předepsaným pro vzorkování do všech
včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové (zasíťované) podložky (psaníčka) určené
k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období.

b) Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé způsobem
předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí
měli předají k vyšetření ve schválené laboratoři.

Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev.

c) Chovatelé provedou odběr směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích
v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev)
a předají je k vyšetření ve schválené laboratoři v termínu do 15. 2. 2018.

Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření
i na obalu vzorků.

(6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové
měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně
uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Zlínský kraj způsobem
uvedeným v odstavci 3.

(7) Zakazuje se používat veškerý med vyprodukovaný v ochranném pásmu ke zkrmování včelám.

(8) Použití léčiv pro léčení moru včelího plodu je zakázáno.

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může
správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy
týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto
nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být
každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj,
u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne 15.06.2017Obdrží:

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
podepsáno elektronicky

v zastoupení


2017-06-15T14:32:47+0200
MVDr. Petr Jínek 5e864723195047c9e250375fe3f573821fe22972